Sunteți pe pagina 1din 2

Direc ia General Regional a Finan elor Publice Bra ov

Serviciul servicii pentru contribuabili

MODIFIC RI I COMPLET RI ALE FORMULARISTICII


N DOMENIUL TVA - formularele 088 i 098
ncepnd cu data de 3 august 2015
Prin abrogarea, de Ordinul ANAF nr. 1966/2015* a Ordinului ANAF nr.
112/2015 pentru aprobarea modelului i con inutului unor formulare fiscale
utilizate de unele persoane impozabile n domeniul taxei pe valoarea ad ugat ,
care reglementa formularele 098 i 088, modelul i instruc iunile formularelor 098
i 088 sunt prev zute astfel:
Formularul 088 "Declara ie pe propria r spundere pentru evaluarea
inten iei i a capacit ii de a desf ura activit i economice care implic opera iuni
din sfera TVA" este prev zut de Ordinul ANAF nr. 1966/2015.

Principale modific ri i complet ri ale Noului model de formular :


- aduce explica ii suplimentare rubricilor din formular, unele dintre coloanele din
tabele prev zute de formular comasndu-se;
- la pct. 3 cu privire la spa iile de inute cu destina ia de sedii secundare se solicit
informa ii i despre spa iile subnchiriate;
- la pct. 5 se solicit anexarea de documente care s justifice tipul activit ii
specifice desf urate n afara sediului social i a sediilor secundare;
- rubricile care se refer la asocia i i administratori se completeaz cu informa ii
care corespund unei perioade de 5 ani, care precede data declara iei, n loc de 3 ani
cum a fost n modelul precedent al formularului, i cu referiri la de inerea calit ii de
PFA, II, IF;
- la pct. 11 se solicit n cazul conturilor bancare deschise n str in tate copii
dup extrase de cont sau documente care atest deschiderea contului bancar;
- la pct. 12, n cazul organiz rii i conducerii contabilit ii n compartimente
distincte, conduse de director economic, contabil ef sau alt persoan mputernicit s
ndeplineasc aceast func ie, se solicit anexarea n copie a contractului de munc i
a diplomei de studii economice superioare;
- la pct 14 referitor la num rul contractelor individuale de munc ncheiate se
extinde solicitarea de informa ii i cu privire la existenta: unui singur salariat, ntre 2-5
salaria i sau ntre 6-10 salaria i i anexarea n copie ntre 1 i 3 contracte pentru
persoanele care de in pozi ii relevante (director, manager, ef compartiment etc.);
- la pct. 15 referitor la veniturile realizate de asocia i i administratori s-a ad ugat
rubrica f r venituri;
- la pct. 17 cu privire la studiile/profesiile administratorilor, se solicit anexarea n
copie a documentelor care atest nivelul studiilor;
- s-au introdus 2 noi puncte:
- 19: n situa ia de inerii calit ii de asociat i/sau administrator, n ultimii 5
ani anteriori depunerii prezentei declara ii, conform pct. 18, la persoane impozabile i n
situa ia credit rii acestor persoane impozabile de c tre asocia i i/sau administratori,
ve i preciza soldul sumei cu care a fost creditat *3) fiecare persoan impozabil n
parte.
pag.1/2

- 20: Au mai fost depuse pentru aceasta persoan impozabil declara ii 088
pentru evaluarea inten iei i capacit ii de a desf ura activit i economice care implic
opera iuni din sfera TVA?

n cazul n care se r spunde cu DA se vor completa


declara iilor 088 depuse.

i informa ii cu privire la num rul

Depunerea Formularului 088


I.
Formularul 088 se depune la organul fiscal de societ ile nfiin ate n baza Legii
societ ilor nr. 31/1990, nmatriculate la registrul comer ului, care solicit nregistrarea
n scopuri de TVA dac :
- opteaz pentru nregistrarea n scopuri de TVA la nfiin are -nso it de formularul 098,

n aceea i zi cu depunerea la oficiul registrului comer ului a cererii de nmatriculare n registrul


comer ului (art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal);
- n cursul unui an calendaristic ating sau dep esc plafonul de scutire de 220.000 lei,
n termen de 10 zile de la sfr itul lunii n care a atins sau a dep it acest plafon - nso it de

declara ia de men iuni, formular 010 (art. 153 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal);
- n cursul unui an calendaristic cifra de afaceri realizat este inferioar plafonului de
scutire de 220.000 lei dar opteaz pentru aplicarea regimului normal de tax - nso it de
declara ia de men iuni,formular 010, (art. 153 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal);

- solicit renregistrarea n scopuri de TVA dup anularea codului de TVA din oficiu de
organul fiscal - nso it de "Cererea de nregistrare n scopuri de tax pe valoarea ad ugat ,
potrivit art. 153 alin. (91) din Codul fiscal, (formular 099)", ( art. 153 alin. (91) din Codul fiscal).

II. Formularul 088 se depune de societ ile nfiin ate n baza Legii nr. 31/1990 care
sunt nregistrate n scopuri de TVA potrivit art. 153 din Codul fiscal, la solicitarea
organelor fiscale, n urm toarele situa ii:
- schimbarea sediului social;
- schimbarea administratorilor i/sau a asocia ilor.

Formularul 098 Cerere de nregistrare n scopuri de tax pe valoarea


ad ugat , conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal este prev zut de
Ordinul ANAF nr. 1965/2015**, care modific i completeaz Ordinul ANAF nr.
7/2010.
Astfel, Ordinul ANAF nr. 7/2010, pe lng formularele de nregistrare n
scopuri de TVA 090, 091, 093 i declara ia 094 privind cifra de afaceri n cazul
persoanelor impozabile pentru care perioada fiscal este trimestrul calendaristic
i care nu au efectuat achizi ii intracomunitare de bunuri n anul precedent,
prevede i formularul 098.

Depunerea formularului 098


Formularul 098 se depune la organul fiscal nso it de formularul 088 de societ ile
nfiin ate n baza Legii societ ilor nr. 31/1990, nmatriculate la registrul comer ului, care
solicit nregistrarea n scopuri de TVA la nfiin are, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din
Codul fiscal. Formularul se depune la organul fiscal n aceea i zi cu depunerea la oficiul
registrului comer ului a cererii de nmatriculare n registrul comer ului.
* Ordinul ANAF nr. 1966/2015 a fost publicat in Monitorul Oficial nr.580 din 3 august 2015
**Ordinul ANAF nr. 1965/2015 a fost publicat in Monitorul Oficial nr.579 din 3 august 2015
__________________________________________

Material informativ elaborat la data de 06.08.2015


pag.2/2