Sunteți pe pagina 1din 3

Curs mediului 7

Situatia activitatilor existente


Din economia OUG 195/2005 privind protectia mediului, rezulta ca trebuie sa distingem intre urmatoarele situatii:
1. Autorizatia de mediu pt punerea in functiune a unei activitati noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului
2. Autorizatia de mediu pt activitatile existente
2 .Regimul juridic al activitatilor existente se justifica prin aceea ca, pt activitatile aflate in curs de desfasurare este
necesar un regim flexibil, tranzitoriu, pt a permite intreprinderilor sa se adapteze dispozitiilor legale.
Se apreciaza ca autorizarea activitatilor existente cuprinde activitatile care se afla in derulare la momentul intrarii
in vigoare a unei reglementari cu privire la autorizare sau o modificare a conditiilor care au stat la baza emiterii
autorizatiilor initiale legate de insusi obiectul activitatii.
Pt obtinerea autorizatiei de mediu, activitatile existente care nu sunt conforme cu normele de mediu in vigoare sunt
supuse bilantului de mediu la decizia Autoritatii competente pt protectia mediului.
Procedura de realizare a bilantului de mediu este stabilita prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pt
protectia mediului. Autoritatea competenta pt protectia mediului stabileste cu titularul activitatii programul pt
conformare pe baza concluziilor si recomandarilor bilantului de mediu.
Prin program pt conformare se intelege planul de masuri necesare pt indeplinirea cerintelor privind protectia
mediului la termenele stabilite de Autoritatea competenta pt protectia mediului. Programul pt conformare face parte
integranta din autorizatia de mediu.
Este obligatorie indeplinirea masurilor cuprinse in programul pt conformare la termenele stabilite.
IV. Procedura de emitere a autorizatiei integrate de mediu
Autorizatia integrata de mediu este actul administrativ emis de autoritatea competenta pt protectia mediului cu
informarea prealabila a Agentiei Nationale pt Protectia Mediului care acorda dreptul de a exploata in totalitate sau in
parte o instalatie in anumite conditii care sa garanteze ca respectiva instalatie corespunde prevederilor privind
prevenirea si controlul integrat al poluarii.
Autorizatia poate fi emisa pt una sau mai multe instalatii sau numai pt anumite parti ale unei instalatii situate pe
acelasi amplasament si exploatate de acelasi operator. Masurile privind prevenirea si controlul integrat al poluarii,
precum si lista activitatilor supuse procedurii de obtinere a autorizatiei integrate de mediu sunt stabilite de lege.
Se au in vedere masurile necesare pt prevenirea, sau in cazul in care aceasta nu este posibila, pt reducerea emisiilor
de poluanti in aer, apa si sol, inclusiv masurile privind gestionarea deseurilor, astfel incat sa se asigure un nivel ridicat
de protectie a mediului considerat in intregul sau.
Procedura de emitere a autorizatiei integrate de mediu si normele metodologice de aplicare a acestei proceduri sunt
stabilite prin ordin al Autoritatii Publice Centrale pt Protectia Mediului.
Conditiile si procedura de emitere a autorizatiei integrate de mediu asigura informarea si participarea publicului si
a tuturor autoritatilor implicate in conformitate cu legislatia in vigoare.
Functionarea fara autorizatie integrata de mediu este interzisa pt activitatile supuse legislatiei privind prevenirea si
controlul integrat al poluarii.
Autorizatia integrata de mediu este valabila 10 ani.
Rolul evaluarilor asupra mediului (evaluari care pot fi numite generic studii de impact).
Acestea imbraca in principal forma evaluarii impactului asupra mediului si a bilantului de mediu.
Evaluarea impactului asupra mediului
Se concretizeaza sub forma unei documentatii sau expertize elaborate de persoane fizice sau juridice independente,
avand rolul de a cuantifica efectele viitoare asupra mediului ale unui proiect.
Potrivit OUG 195/2005 privind protectia mediului, evaluarea impactului asupra mediului reprezinta procesul menit
sa identifice, sa descrie si sa stabileasca in functie de fiecare caz in parte si in conformitate cu legislatia specifica
efectele directe si indirecte sinergice, cumulative, principale si secundare ale unui proiect asupra sanatatii umane si
mediului.

Pentru obtinerea acordului de mediu, proiectele publice ori private care pot avea impact semnificativ asupra
mediului prin natura, dimensiunea sau localizarea lor sunt supuse la decizia autoritatii competente pt protectia
mediului evaluarii impactului asupra mediului.
Procedura cadru de evaluare a impactului asupra mediului, inclusiv pt proiecte cu impact transfrontier si lista
proiectelor publice ori private supuse procedurii sunt stabilite prin HG la propunerea Autoritatii Publice Centrale pt
Protectia Mediului.
Bilantul de mediu
Potrivit OUG 195/2005 privind protectia mediului, bilantul de mediu reprezinta lucrarea elaborata de persoane
fizice sau juridice care contine elementele analizei tehnice prin care se obtin informatii asupra cauzelor si
consecintelor efectelor negative cumulate, anterioare, prezente si anticipate ale activitatii in vederea cuantificarii
impactului de mediu efectiv de pe un amplasament. In cazul in care identifica un impact semnificativ, bilantul de
mediu se completeaza cu un studiu de evaluare a riscului.
Evaluarea riscului constituie acea lucrare elaborata de persoane fizice sau juridice care au acest drept potrivit legii
prin care se realizeaza analiza probabilitatii si gravitatii principalelor componente ale impactului asupra mediului si se
stabileste necesitatea masurilor de prevenire, interventie si/sau remediere.
Bilantul de mediu este necesar la emiterea actelor de reglementare pt activitati in derulare care au produs deja
efecte asupra mediului, respectiv pt autorizarea activitatilor existente si pt revizuiea actelor de reglementare.
Procedura de realizare a studiilor de impact, in general, implica o multitudine de aspecte tehnice.
Dpdv juridic, evaluarea impactului asupra mediului si bilantul de mediu reprezinta operatiuni procedurale
anterioare emiterii actului administrativ (pe care il reprezinta actul de reglementare a activitatii cu impact asupra
mediului) care nu produc ele insele efecte juridice, dar care premerg elaborarii actului producator de efecte juridice.
Evaluarea impactului asupra mediului si bilantul de mediu sunt realizate de persoane specializate, autorizate in
acest sens, independente de autoritatea care emite actul de reglementare.
Actele de reglementare:
-avizele de mediu,
-acordurile de mediu,
-autorizatiile de mediu,
-autorizatiile integrate de mediu.
Cheltuielile pt elaborarea acestor lucrari revin titularului planului, programului, proiectului sau activitatii cu privire
la care au fost realizate. Raspunderea pt corectitudinea informatiilor puse la dispozitia autoritatii competente pt
protectia mediului, precum si a publicului revine titularului planului, programului, proiectului sau activitatii, iar
raspunderea pt corectitudinea lucrarilor revine autorului acestora.
Probleme comune privind actele de reglementare
1. Modificari ale conditiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare
Potrivit OUG 195/2005, autoritatea competenta pt protectia mediului emite sau revizuieste, dupa caz, actele de
reglementare. Titularii planurilor, programelor, proiectelor sau activitatilor au obligatia :
a. De a notifica autoritatea competenta pt protectia mediului daca intervin elemente noi necunoscute la data emiterii
actelor de reglementare, precum si asupra oricaror modificari ale conditiilor care au stat la baza emiterii actelor de
reglementare inainte de realizarea modificarii
b. De a respecta termenele stabilite de autoritatea competenta pt protectia mediului in derularea procedurilor de
emitere a actelor de reglementare
In consecinta, actele de reglementare se revizuiesc daca apar elemente noi cu impact asupra mediului necunoscute
la data emiterii sau se modifica conditiile care au stat la baza emiterii acestora conform deciziei autoritatii
competente.
In acest caz, se poate cere si refacerea evaluarii impactului asupra mediului si/sau a bilantului de mediu.
Revizuirea actelor de reglementare nu reprezinta o sanctiune proprie juridica, ci o masura determinata de
schimbarea coditiilor avute in vedere la data emiterii actului de reglementare in cauza.
Titularul actului de reglementare are totusi obligatia de a informa autoritatile cu privire la modificarea conditiilor
care au stat la baza emiterii actului de reglementare sau cu privire la aparitia unor elemente noi.

2. Modificarea titularilor activitatilor cu impact asupra mediului


Reprezinta elemente noi si modificarile legate de titularul activitatilor. Astfel, potrivit legii, in cazul in care, titularii
de activitati pentru care este necesar reglementarea dpdv al protectiei mediului prin emiterea autorizatiei de mediu,
respectiv autorizatiei integrate de mediu, urmeaza sa deruleze sau sa fie supusi unei proceduri de vanzare a pachetului
majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori in alte situatii care implica schimbarea
titularului activitatii, precum si in caz de dizolvare urmata de lichidare, lichidare, faliment, incetarea activitatii,
acestia au obligatia de a notifica autoritatea competenta pt protectia mediului asupra aspectelor mentionate.
Autoritatea Competenta privind Protecia Mediului informeaza titularii de activitati cu privire la obligatiile de mediu
care trebuie asumate de partile implicate pe baza evaluarilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare
existente.
In termen de 60 de zile de la data semnarii sau emiterii documentului, care atesta incheierea uneia dintre
procedurile mentionate, partile implicate transmit in scris Acppm obligatiile asumate privind protectia mediului
printr-un document certificat in conformitate cu originalul.
Clauzele privind obligatiile de mediu cuprinse in actele intocmite in cadrul acestor proceduri au caracter public.
Indeplinirea obligatiilor de mediu este prioritara in cazul procedurilor de dizolvare urmata de lichidare, lichidare,
faliment, incetarea activitatii.