Sunteți pe pagina 1din 15

ORDIN

privind aprobarea metodologiei i criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea


spitalelor n funcie de competen

Vznd Referatul de aprobare nr. ..........................al Direciei asisten medical,


avnd n vedere prevederile art. 171 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma n
domeniul sntii, cu modificrile i completrile ulterioare,
n temeiul art. 7, alin 4 din Hotrriea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea i
funcionarea Ministerului Sntii, cu modificrile i completrile ulterioare,
ministrul sntii emite urmtorul ordin:
ART. 1
Se aproba metodologia pentru clasificarea spitalelor in functie de competenta, prevazuta
in Anexa nr. 1 la prezentul ordin.
ART. 2
Clasificarea pe baza metodologiei prevzute la art. 1 este utilizat pentru stabilirea
protocoalelor de transfer interspitalicesc pentru cazurile necritice, pentru planificarea
dezvoltrii reelei spitaliceti n concordan cu necesitile populaiei, pentru elaborarea
propunerilor de modelare a finanrii suplimentare a spitalelor, pe nivele de competen i
performan, i pentru planificarea achiziiilor de aparatur medical.
ART. 3
Se aproba criteriile minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor n funcie de
competen, prevazute in Anexa nr. 2 la prezentul ordin.
ART. 4
Direciile de specialitate din cadrul Ministerului Sntii, direciile de sntate public
judeene i a municipiului Bucureti, ministerele i instituiile cu reea sanitar proprie,
precum i spitalele publice vor duce la ndeplinire dispoziiile prezentului ordin.
ART. 5
Anexa nr. 1 si Anexa nr. 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
ART. 6
Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

Ministrul sntii,
CSEKE ATTILA

ANEXA NR. 1

METODOLOGIA
PENTRU CLASIFICAREA SPITALELOR IN FUNCTIE DE COMPETENTA

ART. 1
n termen de maxim 30 zile de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, spitalele sunt
obligate sa solicite, in scris, directiei de sanatate publica din aria administrativ teritoriala
unde isi desfasoara activitatea, clasificarea in conditiile prezentului ordin, conform
modelului prevzut n anexa nr. 1 la prezenta metodologie.
ART. 2
(1) Cererea prevazuta la art. 1 este insotita de fisa de autoevaluare intocmita de
unitatea sanitara solicitanta conform modelului prevzut n anexa nr. 2 la prezenta
metodologie.
(2) Pentru spitalele din subordinea ministerelor i instituiilor cu reele sanitare proprii,
cererea prevazuta la art. 1, precum si fisa de autoevaluare conform modelului
prevzut n anexa nr. 2, vor fi avizate de ctre reprezentantul legal al autoritii
ierarhic superioare.
ART. 3
Managerul spitalului solicitant este raspunzator de corectitudinea si realitatea datelor
inscrise in fisa de autoevaluare prevazuta la alin (1) al art. 2.
ART. 4
Urmare analizei fisei de autoevaluare, directia de sanatate publica judeteana sau a
municipiului Bucuresti din aria administrativ teritoriala unde isi desfasoara activitatea
unitatea sanitara solicitanta supune aprobarii ministrului sanatatii categoria in care spitalul
este clasificat in conditiile prezentului ordin.
ART. 5
Schimbarea categoriei de clasificare a unui spital se face pe baza cererii acestuia
adresate directiei de sanatate publica din aria administrativ teritoriala unde isi desfasoara
activitatea, in conditiile prevazute la art. 2 si art. 3.
ART. 6
Daca spitalul indeplineste criteriile minime obligatorii necesare pentru clasificarea in noua
categoria solicitata, directia de sanatate publica avizeaza favorabil solicitarea acestuia pe
care o supune aprobarii ministrului sanatatii.
ART. 7
Managerii spitalelor au obligatia s anune directia de sanatate publica din aria
administrativ teritoriala unde isi desfasoara activitatea despre modificarea oricreia dintre
condiiile care au stat la baza clasificarii in conditiile prezentului ordin, printr-o notificare
scrisa, n maximum 5 zile calendaristice de la data producerii modificrii i s solicite
schimbarea categoriei de clasificare, conform prevederilor art. 5 si art. 6.

ANEXA NR. 1
la ANEXA nr. 1 Metodologia pentru clasificarea spitalelor in functie de competenta

DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul
.........................................................................................................
manager al spitalului ................................................., cu sediul n ...............................,
str. ............................... nr. ..... , telefon: fix/mobil .........................., fax .................... email ....................................., solicit clasificarea spitalului pe care il reprezint in
conformitate cu dispozitiile Ordinului ministrului sanatatii nr. 1408/2010 privind aprobarea
criteriilor de clasificare a spitalelor n funcie de competen si ale Ordinului ministrului
sanatatii privind aprobarea metodologiei i criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea
spitalelor n funcie de competen.
Anexez la prezenta cerere fisa de autoevaluare a spitalului intocmita in conformitate
cu prevederile legale in vigoare.
Raspund pentru corectitudinea si realitatea datelor inscrise in fisa de autoevaluare
anexata la prezenta cerere.
M oblig s anun directia de sanatate publica despre modificarea oricreia dintre
condiiile existente, printr-o notificare scrisa, n maximum 5 zile calendaristice de la data
producerii modificrii i s solicit schimbarea categoriei de clasificare, conform
prevederilor legale in vigoare.

Data
......................

Semntura
...........................

Domnului Director executiv al Directiei de sanatate publica a judetului/municipiului


.

ANEXA NR. 2
la ANEXA nr. 1 Metodologia pentru clasificarea spitalelor in functie de competenta

FISA DE AUTOEVALUARE
Nr. .. /
SPITALUL ..
Localitatea .. / judetul ..

CRITERIUL
CRITERIUL
MINIM OBLIGATORIU

(conform Ordinului ministrului


sanatatii nr. 1408/2010
privind aprobarea criteriilor
de clasificare a spitalelor n
funcie de competen)

a) structura organizatoric a
spitalului,
aprobat
n
condiiile legii;

a)
b)
c)
d)
e)

anestezie i terapie intensiv;


boli infecioase;
cardiologie;
dermatovenerologie;
diabet zaharat, nutriie i boli
metabolice;
f) endocrinologie;
g) gastroenterologie;
h) hematologie;
i) medicin de urgen;
j) medicin intern;
k) nefrologie;
l) neonatologie;
m) neurologie;
n) oncologie medical;
o) pediatrie;
p) pneumologie;
q) psihiatrie;
r) recuperare, medicin fizic i
balneologie;
s) reumatologie;
t) chirurgie cardiovascular;
u) chirurgie general;
v) chirurgie oral i maxilo-facial;
w) chirurgie pediatric;
x) chirurgie
plastic
microchirurgie reconstructiv;
y) chirurgie toracic;
z) chirurgie vascular;
aa)neurochirurgie;

INDEPLINIT/
NEINDEPLINIT

Se va mentiona DA/NU
si tipul de structura
(sectie, laborator,
serviciu de diagnostic si
tratament,
compartiment, structur
care acorda servicii
ambulatorii de
specialitate, servicii de
spitalizare de zi si
servicii paraclinice) in
dreptul fiecarei structuri,
dupa caz.

bb) obstetric-ginecologie

(sectie
cu minim 3 sali de nastere);
cc) oftalmologie;
dd)ortopedie i traumatologie;
ee)otorinolaringologie;
ff) urologie;
gg)anatomie patologic;
hh)medicin de laborator;
ii) radiologie
imagistic
medical.
b) tipul serviciilor medicale conform prevederilor anexei nr. 2 la
furnizate;
ordin

Se vor mentiona
punctual specialitatile in
care spitalul furnizeaza
servicii medicale
spitalicesti (inclusiv prin
linii de garda asigurate
n conformitate cu
prevederile legale)
si/sau ambulatorii, dupa
caz, dintre cele
prevazute in anexa nr. 2
la ordin.

c) personalul de specialitate conform prevederilor anexei nr. 2 la


medico-sanitar ncadrat la ordin
nivelul spitalului;

DA/NU

d) continuitatea
medicale;

DA/NU

asistenei conform prevederilor anexei nr. 2 la


ordin

vor
mentiona
e) dotarea cu echipamente i conform prevederilor anexei nr. 2 la Se
punctual
tipurile
de
ordin
aparatur medical;

echipamente
si
aparatura
medicala
prevazute in anexa nr. 2
la ordin

f) activitate de ndrumare i conform prevederilor anexei nr. 2 la


coordonare metodologic pe ordin
domeniile lor de activitate;
g) activitate de nvmnt i conform prevederilor anexei nr. 2 la
cercetare tiinific-medical, ordin
precum i de educaie
medical continu;
h)
proporia
bolnavilor 40 %;
internai care au domiciliul n 30%;
alte judee;
20%;
5%;
i)
proporia
bolnavilor

DA/NU
DA/NU

Se va mentiona DA/NU
in dreptul valorii
corespunzatoare, dupa
caz.
Se va mentiona DA/NU
in dreptul valorii

externai
care
se
reinterneaz n acelai spital,
pentru patologie de acelai
tip, ntr-un interval de 48 de
ore
de
la
externarea
anterioar;
j)
proporia
bolnavilor
transferai ntr-un alt spital,
pentru patologie de acelai
tip, ntr-un interval de 72 de
ore de la internare.

0,1%;

corespunzatoare, dupa
caz.

0,5%;
1%;
0,03%;
0,1%;

Se va mentiona DA/NU
in dreptul valorii
corespunzatoare, dupa
caz.

0,5%;
= 0,5% - 1%

Raspund pentru corectitudinea si realitatea datelor inscrise in prezenta fisa de


evaluare.

MANAGER,
(numele in clar, semnatura si stampila unitatii sanitare)
...................................................................

ANEXA NR. 2
CRITERIILE MINIME OBLIGATORII
PENTRU CLASIFICAREA SPITALELOR N FUNCIE DE COMPETEN
ART. 1
Pentru clasificarea n categoria I, n conformitate cu prevederile punctului 2 al art. 2 din
Ordinul ministrului sntii nr. 1408/2010, spitalele trebuie sa indeplineasca, cumulativ,
urmatoarele criterii minime obligatorii :
(1) Structura organizatoric a spitalului, aprobat n condiiile legii, sa cuprinda, dupa caz,
sectii/compartimente, laboratoare/compartimente/servicii de diagnostic si tratament,
structuri care acorda servicii de spitalizare continua, servicii ambulatorii de specialitate,
servicii de spitalizare de zi si servicii paraclinice in urmatoarele specialitati :
a) anestezie i terapie intensiv;
b) boli infecioase;
c) cardiologie;
d) dermatovenerologie;
e) diabet zaharat, nutriie i boli metabolice;
f) endocrinologie;
g) gastroenterologie;
h) hematologie;
i) medicin de urgen;
j) medicin intern;
k) nefrologie;
l) neonatologie;
m) neurologie;
n) pediatrie;
o) pneumologie;
p) psihiatrie;
q) recuperare, medicin fizic i balneologie;
r) reumatologie;
s) chirurgie cardiovascular;
t) chirurgie general;
u) chirurgie oral i maxilo-facial;
v) chirurgie pediatric;
w) chirurgie plastic - microchirurgie reconstructiv;
x) chirurgie toracic;
y) chirurgie vascular;
z) neurochirurgie;
aa)obstetric-ginecologie (sectie cu minim 3 sali de nastere);
bb)oftalmologie;
cc) ortopedie i traumatologie;
dd)otorinolaringologie;
ee)urologie;
ff) anatomie patologic;
gg) medicin de laborator;
hh)radiologie - imagistic medical.

)
)
)
)

)
)

m)
)
)
)
)

(2) Spitalul sa furnizeze servicii medicale spitalicesti (inclusiv prin linii de garda asigurate
n conformitate cu prevederile legale) si/sau ambulatorii, dupa caz, in toate specialitatile
mentionate la alin. (1).
(3) Spitalul sa aiba incadrat personal de specialitate medico-sanitar in conformitate cu
normativele de personal in vigoare, pe toate structurile prevazute la alin. (1).
(4) Continuitatea asistenei medicale sa fie asigurata, obligatoriu, de urmatoarele categorii
de personal :
4.1. medici de specialitate :
anestezie i terapie intensiv;
boli infecioase;
cardiologie;
medicin de urgen;
medicin intern;
neurologie;
pediatrie;
pneumologie;
psihiatrie;
chirurgie cardiovascular;
chirurgie general;
chirurgie vascular;
neurochirurgie;
obstetric-ginecologie;
ortopedie i traumatologie;
otorinolaringologie;
medicin de laborator;
radiologie imagistic medical.
4.2. personal sanitar mediu si auxiliar - in conformitate cu normativele de personal in
vigoare.
(5) Spitalul sa aiba in dotare si in stare de functionare, obligatoriu, cel putin urmatoarele
echipamente si aparate medicale :
a) aparat de radiologie digitala;
b) aparat tomografie computerizat;
c) aparat de rezonan magnetic nuclear;
d) aparat pentru angiografie;
e) aparate ultrasonografie convenional i Doppler;
f) instrumentele i echipamentele necesare pentru efectuarea analizelor medicale de
hematologie, biochimie, microbiologie, imunologie si toxicologie, corespunztor
volumului de activitate al unitii sanitare i la nivelul calitativ prevzut de
reglementrile legale n vigoare;
g) in cazul spitalelor care au in structura organizatorica aprobata structuri de primiri
urgen de tip UPU sau CPU, este obligatorie si aparatura prevazuta pentru aceste
structuri in Ordinul ministrului sntii publice nr. 1706/2007 privind conducerea i
organizarea unitilor i compartimentelor de primire a urgenelor, cu modificarile si
completarile ulterioare.
(6) Spitalul sa desfasoare activitate de nvmnt i cercetare tiinific-medical, precum
i de educaie medical continu in conformitate cu prevederile Regulamentului de
organizare i funcionare al acestuia, aprobat prin ordin al ministrului sntii, in conditiile
legii.
(7) proporia bolnavilor internai care au domiciliul n alte judee sa fie 30%;
(8) proporia bolnavilor externai care se reinterneaz n alt spital, pentru patologie de
acelai tip, ntr-un interval de 48 de ore de la externare sa fie 0,5%;

(9) proporia bolnavilor externai care se reinterneaz n acelai spital, pentru patologie de
acelai tip, ntr-un interval de 48 de ore de la externarea anterioar sa fie 0,1%;
(10) proporia bolnavilor transferai ntr-un alt spital, pentru patologie de acelai tip, ntr-un
interval de 72 de ore de la internare, sa fie 0,03%;
ART. 2
Pentru clasificarea n categoria I M, n conformitate cu prevederile punctului 3 al art. 2 din
Ordinul ministrului sntii nr. 1408/2010, spitalele trebuie sa indeplineasca, cumulativ,
urmatoarele criterii minime obligatorii :
(1) Structura organizatoric a spitalului, aprobat n condiiile legii, sa cuprinda, dupa caz,
sectii/compartimente, laboratoare/compartimente/servicii de diagnostic si tratament,
structuri care acorda servicii de spitalizare continua, servicii ambulatorii de specialitate,
servicii de spitalizare de zi si servicii paraclinice ntr-o specialitate n conexiune cu alte
specialiti complementare;
(2) Spitalul sa furnizeze servicii medicale spitalicesti (inclusiv prin linii de garda asigurate
n conformitate cu prevederile legale) si/sau ambulatorii, dupa caz, in toate specialitatile,
conform prevederilor alin. (1).
(3) Spitalul sa aiba incadrat personal de specialitate medico-sanitar in conformitate cu
normativele de personal in vigoare, pe toate structurile prevazute la alin. (1).
(4) Continuitatea asistenei medicale sa fie asigurata, obligatoriu, de medici de specialitate
si personal sanitar mediu si auxiliar, in conformitate cu normativele de personal in vigoare.
(5) Spitalul sa aiba in dotare si in stare de functionare, obligatoriu, cel putin urmatoarele
echipamente si aparate medicale:
a) aparatur de radiodiagnostic si imagistica medicala;
b) instrumentele i echipamentele necesare pentru efectuarea analizelor medicale de
hematologie, biochimie, microbiologie, imunologie si toxicologie, corespunztor
volumului de activitate al unitii sanitare i la nivelul calitativ prevzut de
reglementrile legale n vigoare;
c) alte aparate specifice necesare pentru furnizarea serviciilor medicale
corespunzatoare specialitatilor aprobate in structura organizatorica aprobata, in
conditiile legii;
d) in cazul spitalelor care au in structura organizatorica aprobata structuri de primiri
urgen de tip UPU sau CPU, este obligatorie si aparatura prevazuta pentru aceste
structuri in Ordinul ministrului sntii publice nr. 1706/2007 privind conducerea i
organizarea unitilor i compartimentelor de primire a urgenelor, cu modificarile si
completarile ulterioare.
(6) Spitalul sa desfasoare activitate de coordonare metodologic pe domeniile sau de
activitate in conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare i funcionare al
acestuia, aprobat prin ordin al ministrului sntii, in conditiile legii.
(7) Spitalul sa desfasoare activitate de nvmnt i cercetare tiinific-medical, precum
i de educaie medical continu in conformitate cu prevederile Regulamentului de
organizare i funcionare al acestuia, aprobat prin ordin al ministrului sntii, in conditiile
legii.
(8) proporia bolnavilor internai care au domiciliul n alte judee sa fie 40%;
(9) proporia bolnavilor externai care se reinterneaz n alt spital, pentru patologie de
acelai tip, ntr-un interval de 48 de ore de la externare sa fie 3%;
(10) proporia bolnavilor externai care se reinterneaz n acelai spital, pentru patologie
de acelai tip, ntr-un interval de 48 de ore de la externarea anterioar sa fie 0,1%;
(11) proporia bolnavilor transferai ntr-un alt spital, pentru patologie de acelai tip, ntr-un
interval de 72 de ore de la internare, sa fie 0,03%;

ART. 3
Pentru clasificarea n categoria II, n conformitate cu prevederile punctului 5 al art. 2 din
Ordinul ministrului sntii nr. 1408/2010, spitalele trebuie sa indeplineasca, cumulativ,
urmatoarele criterii minime obligatorii :
(1) Structura organizatoric a spitalului, aprobat n condiiile legii, sa cuprinda, dupa caz,
sectii/compartimente, laboratoare/compartimente/servicii de diagnostic si tratament,
structuri care acorda servicii de spitalizare continua, servicii ambulatorii de specialitate,
servicii de spitalizare de zi si servicii paraclinice in urmatoarele specialitati:
a) anestezie i terapie intensiv;
b) boli infecioase;
c) cardiologie;
d) dermatovenerologie;
e) endocrinologie sau diabet zaharat, nutriie i boli metabolice;
f) medicin intern;
g) nefrologie;
h) neonatologie;
i) neurologie;
j) oncologie medical;
k) pediatrie;
l) pneumologie;
m) psihiatrie;
n) chirurgie general;
o) obstetric-ginecologie (sectie cu minim 3 sali de nastere);
p) oftalmologie;
q) ortopedie i traumatologie;
r) urologie;
s) anatomie patologic;
t) medicin de laborator;
u) radiologie - imagistic medical.
(2) Spitalul sa furnizeze servicii medicale spitalicesti (inclusiv prin linii de garda asigurate
n conformitate cu prevederile legale) si/sau ambulatorii, dupa caz, in toate specialitatile
mentionate la alin. (1).
(3) Spitalul sa aiba incadrat personal de specialitate medico-sanitar in conformitate cu
normativele de personal in vigoare, pe toate structurile prevazute la alin. (1).
(4) Continuitatea asistenei medicale sa fie asigurata, obligatoriu, de urmatoarele categorii
de personal :
4.1. medici de specialitate :
anestezie i terapie intensiv;
cardiologie;
medicin intern;
neurologie;
pediatrie;
psihiatrie;
chirurgie general;
obstetric-ginecologie;
ortopedie i traumatologie;
medicin de laborator;
radiologie - imagistic medical.
4.2. personal sanitar mediu si auxiliar - in conformitate cu normativele de personal in
vigoare.
(5) Spitalul sa aiba in dotare si in stare de functionare, obligatoriu, cel putin urmatoarele
echipamente si aparate medicale :

a) aparatura digitala de radiodiagnostic si imagistica medicala;

b) aparat tomografie computerizat;


c) aparat de rezonan magnetic nuclear;
d) aparate ultrasonografie convenional i Doppler;
e) instrumentele i echipamentele necesare pentru efectuarea analizelor medicale de
hematologie, biochimie, microbiologie, imunologie si toxicologie, corespunztor
volumului de activitate al unitii sanitare i la nivelul calitativ prevzut de
reglementrile legale n vigoare;
f) in cazul spitalelor care au in structura organizatorica aprobata structuri de primiri
urgen de tip UPU sau CPU, este obligatorie si aparatura prevazuta pentru aceste
structuri in Ordinul ministrului sntii publice nr. 1706/2007 privind conducerea i
organizarea unitilor i compartimentelor de primire a urgenelor, cu modificarile si
completarile ulterioare.
(6) Prevederea de la alin. (5). lit. c) se aplica incepand cu data de 01.01.2014
(7) Spitalul sa desfasoare activitate de nvmnt i cercetare tiinific-medical, precum
i de educaie medical continu, in conformitate cu prevederile Regulamentului de
organizare i funcionare al acestuia, aprobat prin ordin al ministrului sntii, in conditiile
legii.
(8) proporia bolnavilor internai care au domiciliul n alte judee sa fie 5%;
(9) proporia bolnavilor externai care se reinterneaz n alt spital, pentru patologie de
acelai tip, ntr-un interval de 48 de ore de la externare sa fie 1%;
(10) proporia bolnavilor externai care se reinterneaz n acelai spital, pentru patologie
de acelai tip, ntr-un interval de 48 de ore de la externarea anterioar sa fie 0,5%;
(11) proporia bolnavilor transferai ntr-un alt spital, pentru patologie de acelai tip, ntr-un
interval de 72 de ore de la internare, sa fie 0,5%.
ART. 4
Pentru clasificarea n categoria II M, n conformitate cu prevederile punctului 6 al art. 2 din
Ordinul ministrului sntii nr. 1408/2010, spitalele trebuie sa indeplineasca, cumulativ,
urmatoarele criterii minime obligatorii:
(1) Structura organizatoric a spitalului, aprobat n condiiile legii, sa cuprinda, dupa caz,
sectii/compartimente, laboratoare/compartimente/servicii de diagnostic si tratament,
structuri care acorda servicii de spitalizare continua, servicii ambulatorii de specialitate,
servicii de spitalizare de zi si servicii paraclinice ntr-o specialitate, n conexiune cu alte
specialiti complementare;
(2) Spitalul sa furnizeze servicii medicale spitalicesti si/sau ambulatorii, dupa caz, in toate
specialitatile, conform prevederilor alin. (1).
(3) Spitalul sa aiba incadrat personal de specialitate medico-sanitar in conformitate cu
normativele de personal in vigoare, pe toate structurile prevazute la alin. (1).
(4) Continuitatea asistenei medicale sa fie asigurata, obligatoriu, de medici de specialitate
si personal sanitar mediu si auxiliar, in conformitate cu normativele de personal in vigoare.
(5) Spitalul sa aiba in dotare si in stare de functionare, obligatoriu, cel putin urmatoarele
echipamente si aparate medicale :
a) aparatur de radiodiagnostic si imagistica medicala;
b) instrumentele i echipamentele necesare pentru efectuarea analizelor medicale de
hematologie, biochimie, microbiologie, imunologie si toxicologie, corespunztor
volumului de activitate al unitii sanitare i la nivelul calitativ prevzut de
reglementrile legale n vigoare;
c) alte aparate specifice necesare pentru furnizarea serviciilor medicale
corespunzatoare specialitatilor aprobate in structura organizatorica aprobata, in
conditiile legii;

d) in cazul spitalelor care au in structura organizatorica aprobata structuri de primiri

urgen de tip UPU sau CPU, este obligatorie si aparatura prevazuta pentru aceste
structuri in Ordinul ministrului sntii publice nr. 1706/2007 privind conducerea i
organizarea unitilor i compartimentelor de primire a urgenelor, cu modificarile si
completarile ulterioare.
(6) Spitalul sa desfasoare activitate de nvmnt i cercetare tiinific-medical,
precum i de educaie medical continu in conformitate cu prevederile Regulamentului de
organizare i funcionare al acestuia, aprobat prin ordin al ministrului sntii, in conditiile
legii.
(7) proporia bolnavilor internai care au domiciliul n alte judee sa fie 20%;
(8) proporia bolnavilor externai care se reinterneaz n alt spital, pentru patologie de
acelai tip, ntr-un interval de 48 de ore de la externare sa fie 1%;
(9) proporia bolnavilor externai care se reinterneaz n acelai spital, pentru patologie de
acelai tip, ntr-un interval de 48 de ore de la externarea anterioar sa fie 0,5%;
(10) proporia bolnavilor transferai ntr-un alt spital, pentru patologie de acelai tip, ntr-un
interval de 72 de ore de la internare, sa fie 0,5%.
ART. 5
Pentru clasificarea n categoria III, n conformitate cu prevederile punctului 7 al art. 2 din
Ordinul ministrului sntii nr. 1408/2010, spitalele trebuie sa indeplineasca, cumulativ,
urmatoarele criterii minime obligatorii:
(1) Structura organizatoric a spitalului, aprobat n condiiile legii, sa cuprinda, dupa caz,
sectii/compartimente, laboratoare/compartimente/servicii de diagnostic si tratament,
structuri care acorda servicii de spitalizare continua, servicii ambulatorii de specialitate,
servicii de spitalizare de zi si servicii paraclinice in urmatoarele specialitati:
a) anestezie i terapie intensiv;
b) boli infecioase;
c) cardiologie;
d) dermatovenerologie;
e) endocrinologie sau diabet zaharat, nutriie i boli metabolice;
f) medicin intern;
g) nefrologie;
h) neonatologie;
i) neurologie;
j) oncologie medical;
k) pediatrie;
l) pneumologie;
m) psihiatrie;
n) chirurgie general;
o) obstetric-ginecologie (sectie cu minim 2 sali de nastere);
p) oftalmologie;
q) ortopedie i traumatologie;
r) urologie;
s) anatomie patologic;
t) medicin de laborator;
u) radiologie - imagistic medical.
(2) Spitalul sa furnizeze servicii medicale spitalicesti (inclusiv prin linii de garda asigurate
n conformitate cu prevederile legale) si/sau ambulatorii, dupa caz, in toate specialitatile
mentionate la alin. (1).
(3) Spitalul sa aiba incadrat personal de specialitate medico-sanitar in conformitate cu
normativele de personal in vigoare, pe toate structurile prevazute la alin. (1).

(4) Continuitatea asistenei medicale sa fie asigurata, obligatoriu, de urmatoarele categorii


de personal :
4.1. medici de specialitate :
a)
anestezie i terapie intensiv;
b)
medicin intern;
c)
neurologie;
d)
pediatrie;
e)
psihiatrie;
f)
chirurgie general;
g)
obstetric-ginecologie;
h)
ortopedie i traumatologie;
i)
medicin de laborator;
j)
radiologie imagistic medical.
4.2. personal sanitar mediu si auxiliar - in conformitate cu normativele de personal in
vigoare.
(5) Spitalul sa aiba in dotare si in stare de functionare, obligatoriu, cel putin urmatoarele
echipamente si aparate medicale :
a) aparatura digitala de radiodiagnostic si imagistica medicala;
b) aparat tomografie computerizat;
c) aparate ultrasonografie convenional;
d) instrumentele i echipamentele necesare pentru efectuarea analizelor medicale de
hematologie, biochimie, microbiologie, imunologie si toxicologie, corespunztor
volumului de activitate al unitii sanitare i la nivelul calitativ prevzut de
reglementrile legale n vigoare;
e) in cazul spitalelor care au in structura organizatorica aprobata structuri de primiri
urgen de tip UPU sau CPU, este obligatorie si aparatura prevazuta pentru aceste
structuri in Ordinul ministrului sntii publice nr. 1706/2007 privind conducerea i
organizarea unitilor i compartimentelor de primire a urgenelor, cu modificarile si
completarile ulterioare.
(6) proporia bolnavilor externai care se reinterneaz n alt spital, pentru patologie de
acelai tip, ntr-un interval de 48 de ore de la externare sa fie 2%;
(7) proporia bolnavilor externai care se reinterneaz n acelai spital, pentru patologie de
acelai tip, ntr-un interval de 48 de ore de la externarea anterioar sa fie 1%;
(8) proporia bolnavilor transferai ntr-un alt spital, pentru patologie de acelai tip, ntr-un
interval de 72 de ore de la internare, sa fie 0,1%.
ART. 6
Pentru clasificarea n categoria IV, n conformitate cu prevederile punctului 8 al art. 2 din
Ordinul ministrului sntii nr. 1408/2010, spitalele trebuie sa indeplineasca, cumulativ,
urmatoarele criterii minime obligatorii:
(1) Structura organizatoric a spitalului, aprobat n condiiile legii, sa cuprinda, dupa caz,
sectii/compartimente, laboratoare/compartimente/servicii de diagnostic si tratament,
structuri care acorda servicii de spitalizare continua, servicii ambulatorii de specialitate,
servicii de spitalizare de zi si servicii paraclinice in urmatoarele specialitati:
a) anestezie i terapie intensiv;
b) medicin intern;
c) pediatrie;
d) chirurgie general;
e) obstetric-ginecologie (sectie cu minim 1 sala de nastere);
f) medicin de laborator;
g) radiologie - imagistic medical.

(2) Spitalul sa furnizeze servicii medicale spitalicesti si/sau ambulatorii, dupa caz, in toate
specialitatile mentionate la alin. (1).
(3) Spitalul sa aiba incadrat personal de specialitate medico-sanitar in conformitate cu
normativele de personal in vigoare, pe toate structurile prevazute la alin. (1).
(4) Continuitatea asistenei medicale sa fie asigurata, obligatoriu, de urmatoarele categorii
de personal :
4.1. medici de specialitate :
a) medicin intern;
b) pediatrie;
c) chirurgie general;
d) obstetric-ginecologie;
4.2. personal sanitar mediu si auxiliar - in conformitate cu normativele de personal in
vigoare.
(5) Continuitatea asistenei medicale sa se asigure prin cel puin 2 linii de gard,
organizate astfel :
linie de garda pentru specialitatile medicale;
linie de garda pentru specialitatile chirurgicale.
(6) Spitalul sa aiba in dotare si in stare de functionare, obligatoriu, cel putin urmatoarele
echipamente si aparate medicale :
a) aparat de radiologie conventionala;
b) ecograf;
c) instrumentele i echipamentele necesare pentru efectuarea analizelor medicale de
hematologie i biochimie corespunztor volumului de activitate al unitii sanitare i
la nivelul calitativ prevzut de reglementrile legale n vigoare;
d) in cazul spitalelor care au in structura organizatorica aprobata structuri de primiri
urgen de tip UPU sau CPU, este obligatorie si aparatura prevazuta pentru aceste
structuri in Ordinul ministrului sntii publice nr. 1706/2007 privind conducerea i
organizarea unitilor i compartimentelor de primire a urgenelor, cu modificarile si
completarile ulterioare.
(7) proporia bolnavilor externai care se reinterneaz n alt spital, pentru patologie de
acelai tip, ntr-un interval de 48 de ore de la externare sa fie 3%;
(8) proporia bolnavilor externai care se reinterneaz n acelai spital, pentru patologie de
acelai tip, ntr-un interval de 48 de ore de la externarea anterioar sa fie 0,5%;
(9) proporia bolnavilor transferai ntr-un alt spital, pentru patologie de acelai tip, ntr-un
interval de 72 de ore de la internare, sa fie = 0,5% - 1%;
ART. 7
Pentru clasificarea n categoria V, n conformitate cu prevederile punctului 9 al art. 2 din
Ordinul ministrului sntii nr. 1408/2010, spitalele trebuie sa indeplineasca, cumulativ,
urmatoarele criterii minime obligatorii:
(1) Structura organizatoric a spitalului, aprobat n condiiile legii, sa cuprinda, dupa caz,
sectii/compartimente, laboratoare/compartimente/servicii de diagnostic si tratament, alte
structuri specifice aprobate in conformitate cu reglementarile in vigoare, structuri care
acorda servicii de spitalizare continua, servicii ambulatorii de specialitate, servicii de
spitalizare de zi si servicii paraclinice necesare pentru asigurarea, dup caz, a
urmtoarelor:
a) servicii medicale pentru ngrijirea bolnavilor cronici;
b) servicii medicale ntr-o singur specialitate (TBC, psihiatrie, de recuperare i altele);
c) servicii paleative.
(2) Spitalul sa aiba incadrat personal de specialitate medico-sanitar in conformitate cu
normativele de personal in vigoare, pe toate structurile prevazute la alin. (1).

(3) Asigurarea continuitatii asistenei medicale sa se realizeze in conformitate cu


prevederile legale in vigoare si corespunzator structurii organizatorice aprobate in
conditiile legii.
(4) Spitalul sa aiba in dotare si in stare de functionare, echipamentele si aparatura
medicala necesare pentru furnizarea serviciilor medicale corespunzatoare specialitatilor
aprobate in structura organizatorica aprobata, in conditiile legii;
(5) proporia bolnavilor externai care se reinterneaz n alt spital, pentru patologie de
acelai tip, ntr-un interval de 48 de ore de la externare sa fie 15%;
(6) proporia bolnavilor transferai ntr-un alt spital, pentru patologie de acelai tip, ntr-un
interval de 72 de ore de la internare, sa fie 0,1%;