Sunteți pe pagina 1din 26

77.

ORDONANTA PRESEDINTIALA- notiune si conditii de admisibilitate


Este o procedura speciala instanta de judecata stabilind ca in favoarea reclamantului exista
aparenta de drept va putea sa ordone masuri provizorii in cazuri grabnice pentru pastrarea unui
drept care s-ar pagubi prin intarziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar
putea repara precumm si pentru inlaturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executari

CONDITII DE ADMISIBILITATE:
1.
-

Urgenta: se apreciaza ca este urgenta cand masura solicitata este necesara pentru:
Pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin intarziere
Prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara (paguba care nu s-a produs dar
se va produce cu siguranta daca nu se schimba imprejurarea prezentata de reclamant).
Inlaturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executari
Urgenta trebuie sa persiste pe tot parcursul judecatii si trebuie sa rezulte din fapte concrete,
instanta fiind obligata sa arate imprejurarile din care rezulta ca aceasta conditie este
indeplinita. In unele situatii instanta nu mai este obligata sa verifice conditia urgentei, intrucat
ea este prezumata de legiuitor (stabilirea locuintei copiilor minori)

2.

Caracterul vremelnic: acest caracter rezulta fie din natura masurii luate, fie din cuprinsul
ordonantei in care se arata expres ca ea isi produce efecte numai un anumit timp. Pe calea
ordonantei nu se pot lua masuri definitive care sa rezolve fondul litigiului dintre parti.
Sunt destinate sa mentina o anumita destinatie de fapt pana se va solutiona fondul, deci au o
limita de timp pana la rezolvarea in fon a litigiului;
Ca exceptie, partea impotriva careia s-a luat masura, sa nu sesizeze instanta de fond si, deci,
in fapt, efectele hotararii judecatoresti nu vor fi limitate in timp
Este posibil si ca instanta care solutioneaza fondul, sa confirme masura luata pe calea
ordonantei
3.
Conditia de a nu prejudeca fondul dreptului: instanta nu are caderea sa prejudece fondul
dreptului judecat de parti si numai aparenta acelui drept, trebuie sa faca un examen sumar al
cauzei pentru a vedea de partea cui este aparenta dreptului.
Chiar daca dreptul este litigios, aceasta nu impiedica pronuntarea unei ordonante pentru ca
aparenta de drept este suficienta pentru a indreptati instanta sa ordone masura de protectie,
motivandu-se in fapt ca exista urgenta.
Pana la solutionarea cererii de suspendare, aceasta poate fi incuviintata provizoriu prin
ordonanta presedentiala, chiar inainte de sosirea dosarului, cu plata unei cautiuni, al carei
cuantum va fi stabilit de instanta.
Cand dreptul reclamantului decurge dintr-un titlu, ori cand paratul opune reclamantului un
titlu )act de proprietate) instanta trebuie sa examineze valabilitatea lui formala, eficacitatea si

inopozabilitatea; apararile de fon privitoare la viciile de consimtamant ori la caracterul simulat


al actului sunt rezervate numai judecatii in fond.
Poate avea si caracter accesoriu si se va judeca de aceeasi instanta sesizata cu cererea
principala
Trebuie indeplinite si conditiile generale de exercitiu a actiunii civile

78. PROCEDURA DE JUDECATA A ORDONANTEI PRESEDENTIALE

Cererea se va introduce la instanta competenta sa se pronunte in prima instanta asupra fondului


dreptului.
Cererea va cuprinde toate elementele cererii de chemare in judecata si masura care se solicita a
fi ordonata, precum si justificarea urgentei masurii. Cererea este supusa taxei de timbru si
timbru judiciar.
Partile vor fi citate potrivit normelor de citare in procesele urgente, iar paratului I se va
comunica o copie de pe cerere si de pe actele care o insotesc. Intampinarea nu este obligatorie.
Paratul poate formula si cerere reconventionala cu conditia ca, pretentiile sale sa intruneasca
toate conditiile de admisibilitate ale ordonantei prezidentiale.
Ordonanta se poate da si fara citarea partilor, in caz de urgenta deosebita, chiar in aceeasi zi,
fara concluziile partilor si doar pe baza cererii si a actelor depuse- in acest caz, nu se pot
administra alte probe la propunerea reclamantului, intrucat s-ar incalca principiiul legalitatii
partilor
Se judeca de urgenta si cu precadere, nefiind admisibile probe a caror administrare necesita un
timp indelungat.
Instanta se pronunta asupra cererii prin sentinta, numita ordonanta.
Pronuntarea se poate amana cu cel mult 24 de ore iar motivarea se face in maxim 48 de ore de
la pronuntare.
Ordonanta este provizorie si executorie.
Este supusa numai apelului, in termen de 5 zile de la pronuntare, daca s-a dat cu citarea
partilor si de la comunicare daca s-a dat fara citarea lor.
Impotriva executarii ordonantei presedentiale se poate face contestatie la executare.

79. CARACTERELE ORDONANTEI PRESEDINTIALE SI APLICATII PRACTICE


ALE ACESTEIA
1. caracter contencios- presupune ca intre parti exista un coflict de drept nascut si actual
2. caracter executoriu- instanta de apel are posibilitatea sa suspenda ordonanta dupa plata
unei cautiuni; pentru o executare prompta instanta poate dispune ca executarewa sa se faca
fara somatie sau trecerea unui termen
3. desi are caracterul unei hotarari judecatoresti, ordonanta nu are putere de lucru judecat in
cererea privind fondul dreptului aflat in curs de judecata sau formulata ulterior de parti
Toate problemele rezolvate prin ordonanta, pot fi readuse in discutie cu ocazia judecarii
fondului.
Hotararea pronuntata asupra fondului are autoritate de lucru judecat, fata de o alta cerere de
ordonanta, numai daca nu s-au modificat imprejurarile de fapt care au justificat-o.
Are autoritate de lucru judecat relativa intrucat partea potrivnica poate cere ca instanta sa
emita o noua ordonanta, prin care sa revina asupra primei hotarari date.
Aplicatii practice:
-

In materia divortului: instanta poate lua pe tot timpul procesului, prin ordonanta masuri
provizorii cu privire la stabilirea locuintei copiilor minori, obligatia de intretinere, incasarea
alocatiei de stat pentru copii si folosirea locuintei familiei
In materie de proprietate si vecinatate: situatie in care se impun masuri de conservare a unui
drept sau de inlaturare a unor pagube iminente
In materi locativa: cand un colocatar savarseste fapte abuzive impiedicand intrarea in
locuinta a altui locatar

80. CERERILE POSESORII- notiune, clasificare si conditii de exercitare


Actiunile reale imobiliare se divid in: actiuni petitorii (urmaresc apararea dreptului de
proprietate asupra unui imobil) si actiuni posesorii (urmaresc apararea posesiei bunului imobil
ca stare de fapt).
Actiunea posesorie= ansamblul de mijloace procesuale prin care reclamantul solicita instantei
sa-l oblige pe parat sa inceteze orice act de tulburare a posesiei sale asupra unui bun imobil sau
sa ii restituie posesia bunului imobil atunci cand a fost deposedat. => actiunile posesorii apara
o stare de fapt-posesia, fara a interesa a cui apartine dreptul real.
Clasificare:

actiuni in complangere (sunt actiunile posesorii generale de drept comunprin care


reclamantul solicita inlaturarea unei tulburari obisnuite a posesiei pasnice prin incalcarea ei
de catre parat)
- actiuni de reintegrare (este o actiune posesorie speciala prin care reclamantul pretinde sa fie
repus in situatia anterioara, atunci cand a intervenit o deposedare sau tulburare cu violenta)
Conditii de exercitare:
1. Conditii comune actiunilor posesorii si petitorii
a. existenta unui act de tulburare sau deposedare:
este indispensabila pt exercitarea actiunilor posesorii, deoarece reclamantul trebuie sa
invoce un conflict cu privire la exercitiul posesiei sale;
- se poate exercita si cand tulburarea posesiei inca nu s-a produs pentru prevenire;
- tulburarea trebuie sa fie iminenta, adica pe punctuld e a se produce, ea poate fi de fapt sau
de drept: de fapt (cand paratul executa lucrari pe terenul aflat in posesia altuia) si de drept
(rezulta din acte juridice care neaga dreptul celui care il poseda)
- cand tulburarea sau deposedarea se face prin violenta, poate fi exercitata actiunea in
reintegrare.
b. Actiunea sa fie introdusa int ermenul de prescriptie de 1 an de la data tulburarii sau
deposedarii
2. Conditii specifice:
- actiunile in complangere sunt admisibile numai daca:
a. Reclamantul dovedeste ca, inainte de tulburarea in posesie, a posedat cel putin 1 an, dovada
cu orice mijloc de proba
b. Posesia lui este utila, neviciata
- In cazul actiunii de reintegrare, se impune o singura conditie speciala: deposedarea sa fie
facuta prin violenta.
- Daca deposedarea ori tulburarea este violenta, actiunea poate fi introdusa si de cel care
exercita posesie viciata, indiferent de durata posesiei sale.
- Daca exista motive temeinice sa se considere ca bunul posedat poate fi distrus ori deteriorat,
posesorul poate sa ceara luarea masurilor necesare pentru evitareaa pericolului sau.
- Pana la solutionareaa cererii, posesorul sau cealalta persoana poate fi obligata la plata unei
cautiuni insa doar in urmatoarele situatii:
daca instanta dispune in mod provizoriu deplasarea lucrului ori incetarea lucrarilor,
cautiunea este in sarcina posesorului, astfel incat sa se poata repara prejudiciul ce s-ar cauza
paratului prin aceasta masura
Daca instanta incuviinteaza mentinerea lucrului in starea sa actuala ori continuarea
lucrarilor, cautiunea se stabileste in sarcina paratului pentru a se asigura posesorului sumele
necesare pentru restabilirea situatiei anterioare

81. SESIZAREA INSTANTEI SI JUDECAREA ACTUNILOR POSESORII

Material, este competenta judecatoria


Teritorial este competenta judecatoria in a carei raza teritoariala se afla imobilul intrucat
actiunea posesorie este calificata o actiune reala imobiliara.
Calitatea procesuala activa apartine persoanei care poseda imobilul si indeplineste conditiile
prevazute de lege- poate fi reclamant atat cel care poseda imobilul fara titlu cat si
proprietarul acestuia, sau titularul unui alt drept real imobiliar si detentorul precar.
Calitatea procesuala pasiva apartine autorului tulburarii saau deposedarii sau succesorilor
acestuia, indiferent daca sunt universali, cu titlu universal sau cu titlu particular.
-

Actiunea posesorie poate fi folosita in raportulrile dintre copartasi, numai de cel care
stapaneste bunul imobil separat si exclusiv, public si pasnic
- Se poate exercita si impotriva proprietarului daca sunt indeplinite conditiile comune si
speciale cu exceptia actiunii posesorii introduse impotriva persoanei faata de care exista
obligatia de restituire a bunului.
Cererile se judeca cu urgenta si precadere.
Sunt inadmisibile cererile reconventionale si orice alte cereri prin care se solicita protectia unui
drept in legatura cu bunul in litigiu.
Reclamantul poate sa transforme actiunea posesorie in actiune petitorie, nefiind posibil insa
cumulul celor doua.
Hotararea data asupra cererii posesorii este supusa numai apelului
Hotararea are autoritate de lucru judecat fata de o cerere ulterioara intre aceleasi parti si
intemeiate pe aceleasi fapte, insa nu are o astfel de autoritate intr-o cerere ulterioara
privitoare la fondul dreptului.
82. SECHESTRUL ASIGURATOR SI POPRIREA ASIGURATORIE
A. Sechestrul asigurator= masura asiguratorie care se aplica in cazul inc are obiectul litigiului il
reprezinta plata unei sume de bani si consta in indisponibilizarea unor bunuri mobile si/sau
imobile, urmaribile ale debitorului aflate in posesia acestuia sau a unei terte persoane si
care urmeaza a fi valorificate silit daca in momentul inc are creditorul a obtinut un titlu
executor debitorul nu isi va executa de buna voie obligatia.
NCPC prevede 3 situatii de instituire a sechestrului asigurator:
1. Cand creditorul care nu are un titlu executoriu are o creanta exigibila si constatata prin alt
inscris: creditorul trebuie sa faca dovada ca a declansat litigiul de fond prin introducerea
cererii de chemare in judecata prin care pretinde plata unei sume de bani. Instanta il poate
obliga pe creditor sa depuna o cautiune.

2. Cand creditorul are o creanta exigibila care nu este constatata prin alt inscris: este necesara
atat introducerea cererii de chemare cat si depunerea ei odata cu cererea de infiintare a
sechestrului si a unei cautiuni de jumatate din valoarea pretinsa in litigiului de fond.
3. Cand creanta creditorului nu ese exigibila si debitorul a micsorat prin fapta sa
asigurarile date creditorului sau nu a dat asigurarile promise, ori, atunci cad este pericol
ca debitorul sa se sustraga de la urmarire sau sa-si ascunda/risipeasca averea; creanta
poate fi constatata prin alt inscris, creditorul trebuind sa dovedeasca ca a introdus cerere
prin care a declarat litigiul in fond si depunerea cautiunii este obligatorie.
Cererea de sechestru se adreseaza instantei competente sa solutioneze procesul in prima
instanta.
Creditorul nu este obligat sa individualizeze bunurile cu privire la care solicita infiintarea
sechestrului
Instanta decide de urgenta in camera de consiliu fara caitarea partilor prin incheiere executorie,
stabilind suma pana la care este incuviintat procesul, cuantumul cautiunii si termenul de
depunere; nedepunerea in termen, atragand desfiintarea de drept a sechestrului
asigurator.
Incheierea se comunica creditorului, de indata de catre instanta iar debitorului de catre
executorul judecatoresc, odata cu luarea masurii.
Incheierea este supusa numai apelului in termen de 5 zile de la comunicare la instanta ierarhic
superioara, judecandu-se de urgenta si cu precadere.
Cand competenta de prima instanta apartine curtii de apel, calea de atac este recursul.
Pronuntarea incheierii se poate amana cu cel mult 24 h iar motivarea se face inn maxim 48 h
de la pronuntare.
Executarea masurii sechestruluii asigurator se aduce la indeplinire de catre executorul
judecatoresc, aplicandu-se regulile de la executare silita insa fara a fi necesara vreo
autorizare sau incuviintare in acest sens. In cazul bunurilor mobile executorul se
deplaseaza in cel mai scurt timp la locul unde se afla buunurile asupra carora se va
aplica sechestrul si va aplica sechestrul asupra bunurilor urmaribile numai in masura
necesara realizarii creantei.
Sechetrul asigurator se aplica fara somatie ori instiintare prealabila a debitorului.
Daca poarta asupra unui bun supus formalitatilor de publiciate sechestrul se inscrie de indata
in CF, Registrul Comertului, Arhiva Electronica de Garantii Reale Imobiliare sau in alte
registre publice si este opozabil tututor care, dupa inscriere vor dobandi un drept asupra
imobilului respectiv.
Masura are caraacter temporar pana la defiitivarea hotararii pronuntate in procesul principal.
Cand creditorul obtine un titlu executoriu, sechestrul asigurator se transforma in sechestru
executoriu si se poate trece la vanzarea silita a bunurilor sechestrate.
Cu privire la modul de aducere la indeplinire a masurii sechestrului, cel interesat poate face
contestatie la executare.

Posibilitatea ridicarii sechestrului asigurator:


1. Daca debitorul va da o garantie indestulatoare: cererea se solutioneaza in camera de
consiliu, de urgenta, cu citarea in termen scurt al partilor, prin incheiere supusa doar apelului
in termen de 5 zile de la pronuntare la instanta ierarhic superioara.
2. Cazul in care cererea principala in temeiul careia a fost incuviintata masura asiguratorie a
fost anulata/respinsa/perimata prin hotarare difinitiva ori cel care a facut-o a renuntat la
judecarea acesteia: la cererea debitorului
B. Poprirea asiguratorie= se poate infiinta asupra sumelor de bani/ titlurilor de valoare/ altor
bunuri mobile, incorporale, urmaribile datorate debitorului de o a 3 a persoana sau pe care
aceasta i le va datora in viitor in raporturi juridice existente.
Partile se numesc creditor popritor, debitor poprit si tert poprit.
Poate cere infiintarea popririi creditorul care nu are un titlu executoriu; ulterior, pe baza titlului
popritor obtinut, poprirea asiguratorie se transforma in poprire executorie, tertul fiind
obligat sa plateasca suma datorata creditorului popritor
Cu privire la solutionarea cererii, executarea masurii, desfiintarea si ridicarea popririi se aplica
masurile de la sechestrul asiguratot.
In cererea de poprire bancara creditorul nu este dator sa individualizeze tertii popriti cu privire la
care solicita sa se infiinteze poprirea.

83. SECHESTRUL JUDICIAR

Este o masura asiguratorie ce se aplica in cazul bunurilor ce formeaza obiectul procesului sau a
altor bunuri si care consta in indisponibilizarea acestora prin incredintarea de catre instanta a
pazei acestor bunuri unui administrator sechestru pana cand procesul va fi finalizat.
Masura poate fi luata la cererea partii interesate ori de cate ori exista un proces asupra
proprietatii sau asupra altui drept real principal, asupra posesiei unui bun mobil sau imobil, ori
asupra folosintei sau administrarii unui bun, proprietate comuna.
Se poate infiinta numai daca s-a declansat litigiul pe fond si obiectul este unul dintre cele
enumerate si doar daca aceasta masura este necesara pentru conservarea dreptului.
Exceptie: cand se infiinteaza sechestru judiciar chiar fara a exista un proces:
1. Asupra unui bun pe care debitorul il ofera pentru libertatea sa
2. Asupra unui bun cu privire la care cel interesat are motive temeinice sa se teama ca va fi
sustras, distrus ori alterat de posesorul actual

3.

Asupra unor bunuri mobile care alcatuiesc garantia creditorului cand acesta invedereaza
insolvabilitatea debitorului sau ori cand are motive temeinice de banuiala ca debitorul se va
sustrage de la eventuala urmarire silita ori sa se teama de sustrageri sau deteriorari
Cu toate acestea, NCPC obliga partea care a obtinut instituirea sechestrului sa introduca
actiunea la instanta competenta, sa initieze demersurile pentru constituirea tribunalului arbitrat
sau sa solicite punerea in executare a titlului executoriu in termen de ce l mul 20 de zile de la
data incuviintarii masurii asiguratorii, nerespectarea atragand desfiintarea de drept a
sechestrului.

Cererea de sechestru
Competenta de solutionare a cererii difera:
Daca axista un proces intre parti, solutionarea cererii de sechestru se face de instanta
investita cu judecarea cererii principale
Cand nu exista un proces intre parti, judecarea cererii este de competenta instantei in
circumscriptia careia se afla bunul ce urmeaza a fi pus sub sechestru
Cererea se judeca de urgenta cu citarea partilor iar in cazul admiterii, reclamantul va fi obligat
la darea unei cautiuni; nedepunerea acesteia atrage desfiintarea de drept a sechestrului. In
cazul bunurilor imobile se face inscrierea sechestrului in CF, pentru a face opozabil sechestrul,
celor care, dupa inscriere vor dobandi un drept asupra imobilului respectiv.
Incheierea prin care se pronunta asupra cererii de sechestru este supusa doar apelului, in 5 zile
de la pronuntare la instanta ierarhic superioara; pronuntarea se poate amana cu cel mult 24 h
iar motivarea se face in maxim 48 h de la pronuntare.
Cand este competenta Curtea de Apel ca prima instanta, calea de atac este recursul.
Paza bunului sechestrat va fi incredintata persoanei desemnate de parti, de comun acord, iar in
cazul neintelegerii, unei persoane desemnate de instanta, care poate fi chiar detinatorul
bunului; daca este o alta persoanainstanta fixeaza pentru activitatea prestata o suma drept
remuneratie.

Administratorul sechestru poate face toate actele de conservare si administrare, incaseaza orice
venituri si sume datorate si poate plati datorii cu caracter curent precum si cele constatate prin
titlu executoriu.
Cu autorizarea instantei care l-a numit, acesta va putea sa instraineze bunul cand nu poate fi
conservat sau daca masura instrainarii este vadit necesara si cu autorizarea prealabila poate sta
in judecata in numele partilor litigante cu privire la bunurile sub sechestru;
se poate numi si un administrator provizorii pana la solutionarea cererii de sechestru

Sechestrul inceteaza odata cu ramanerea definitiva a hotararii pronuntate asupra fondului cauzei;
administratorul-sechestru va fi obligat sa predea bunul impotriva cu fructele acestuia partii
careia bunul i-a fost atribuit prin hotarare.
84. PROCEDURA OFERTEI DE PLATA SI CONSEMNATIUNI
In practica s-au intalnit situatii cand creditorul are un interes sa refuze primirea platii fie pentru
a percere in continuare dobanzi, fie pentru a putea invoca neexecutarea culpabila a obligatiilor
contractuale si a solicita rezolutiunea contractului (si rezilierea). Creditorul mai poate fi pus in
intarziere cand refuza in mod nejustificat plata oferita in mod corespunzator, sau, cand refuza
sa indeplineasca actele pregatitoare fara de care debitoul nu isi poate executa obligatia.
Debitorul poate consemna bunul pe cheltuiala si riscurile creditorului, liberandu-se astfel de
obligatia sa si are dreptul sa retraga bunul consemnat, cat timp creditorul nu a declarat ca
accepta consemnarea sau aceasta nu a fost validata de instanta.
Creanta renaste cu toate accesoriile sale din momentul retragerii bunului.
In scopul eliberarii de obligatie, debitorul va face creditorului printr-un executor judecatoresc
din circumscriptia Curtii de Apel unde se afla domiciliul sau sediul creditorului o somatie prin
care este invitat sa primeasca prestatia datorata aratandu-se locul, data si ora cand
suma/obiecul urmeaza sa ii fie predat. Daca creditorul primeste suma/bunul, debitorul este
liberat de obligatia sa, executorul intocmind un proces verbal.
Cand creditorul nu se prezinta/refuza sa primeasca suma/obiectul, executorul incheie un proces
verbal, caz in care debitorul pentru a se libera de datorie va putea sa consemneze suma/bunul
la CEC BANK sau la orice alta institutie de credit iar recipisa de consemnare se va depune a
executorul judecatoresc care a trimis somatia.
Consemnarea (primirea) sumelor este obligatorie pentru unitatea la care urmeaza a se face
consemnarea .
Consemnarea va fi precedata de o noua somatie adresata creditorului.

Dupa consemnare executorul executoresc constata printr-o incheiere fara citarea partilor,
efectuarea platii si liberarea debitorului.
Incheierea se comunica creditorului in termen de 5 zile de la incheiere
In 15 zile de la comunicare creditorul poate cere anularea pentru nerespectarea conditiilor
de validitate, de fond si de forma a ofertei de plata si consemnatiunii la judecatoria in
circumscriptia careia s-a facut consemnarea iar hotararea poate fi atacata doar cu apel in 10
zile de la comunicare.

Oferta de plata poate fi facuta si in timpul procesului, in fata oricarei instante, in orice stadiu al
procesului.
Daca creditorul este prezent si primeste prestatia, liberarea debitorului se va constata prin
incheiere.
Daca creditorul lipseste/refuza primirea prestatiei, debitorul procedeaza la consemnareaa iar
recipisa va fi pusa la dispozitia instantei care prin incheiere constata liberarea debitorului.
Incheierile se ataca numai odata cu fondul; EXCEPTIE: cele date in recurs sunt definitive.
Cel interesat poate cere radierea din CF sau din alte registre publice.
85. PROCEDURA ORDONANTEI DE PLATA
Se aplica creantelor certe, lichide si exigibile constant in obligatii de plata a unor sume de bani
care rezulta dintr-un contract civil, inclusiv cele incheiate intre un profesionist si o autoritate
contractanta constatat printr-un inscris insusit de parti prin semnatura.
EXCEPTIE: creantele inscrise la masa credala in cadrul unei proceduri de insolventa.

Creditorul ii va comunica debitorului prin executorul executoresc ori prin scrisoare


recomandata cu sontinut declarat si confirmare de primire o somatie prin care ii pune in vedere
sa plateasca suma daatorata in 15 zile de la primirea acesteia. Nerespectarea procedurii atrage
respingerea cererii ca inadmisibila.
Somatia intrerupe prescriptia exctinctiva
Daca debitorul nu plateste in 15 zile, creditorul poate introduce cerere privind ordonanta de
plata la instanta competenta pt judecarea fondului in prima instanta.
Cererea va cuprinde:
Nume, prenume, domiciuliu/denumire/ sediu al creditorului
Nume prenume CNP domiciliu/denumire/sediu CUI, CIF ale debitorului
Suma ce reprezinta obiectul creantei, temeiul de fapt si drept al obligatiei de plata, perioada
la care se refera acestea
Suma ce reprezinta dobanzile aferente sau despagubiri ce se cuvin creditorului
Semnatura creditorului.
Se anexeaza inscrisurile ce atesta suma datorata si orice alte inscrisuri doveditoare precum;
precum si dovada comunicarii somatiei sub sanctiunea respingerii acesteia.
Daca partile nu au stabilit nivelul dobanzii pt plata cu intarziere se aplica rata dobanzii de
referinta stabilita de BNR. Creanta produce dobanzi dupa cum urmeaza:

1.
2.

In cazul contractelor incheiate intre profesionisti de la data cand creanta a devenit exigibila
In cazul contr incheiate intre profesionisti si o autoritate contractanta, fara a fi necesara
punerea in intarziere a debitorului:
a. Daca in contract a fost fixat un termen de plata, din ziua urmatoare
b. Daca in contract nu este fixat termenul de plata:

- Dupa 30 de zile de la primirea de catre debitor a facturii;


- Cand data primirii facturii este incerta, dupa 30 de zile de la receptia marfurilor/prestarea
serviciilor
- Cand solicitarea de plata a fost comunicata inainte de primirea marfurilor/serviciilor la
expirarea termenului de 30 de zile de la primirea acestora
- Cand legea/contractul stabileste o procedura de acceptare sau verificare permitand
certificarea conformitatii marfurilor iar debitorul a primit factura/solicitarea de plata la data
verificarii sau anterior acesteia- la expirarea unui termen de 30 de zile de la aceasta data
3. In alte cazuri de la data la care debitorul a fost pus sau este de drept in intarziere.

Creditorul poate pretinde daune interese suplimentare pentru cheltuielile facute in vederea
recuperarii sumelor ca urmare a neexecutarii la timp a obligatiilor de catre debitor.
Judecatorul dispune citarea partilor potrivit procedurii urgente pentru explicatii si lamuriri
precum si pentru a starui in efectuarea partii de debitor ori pentru a se ajunge la o intelegerea
partilor; citatia este inmanata partilor cu 10 zile inainte de judecata.
Debitorul este obligat sa depuna intampinare cu 3 zile inaintea termenului de judecata; daca nu
se depune intampinarea instanta poate considera aceasta o recunoastere a pretentiilor
debitorului. Intampinarea nu se comunica reclamantului, care ia la cunostinta de aceasta din
dosar.
In cazul in care creditorul declara ca a primit plata sumei datorate instanta ia act printr-o
incheiere definitiva princ are se inchide dosarul. Cand creditorul si debitorul ajung la o
intelegere, instanta ia act pronuntand o hot de expedient, definitiva si cu titlu executoriu.
In cazul in care debitorul contesta creanta instanta verifica daca contestatia este intemeiata pe
baza inscrisurilor, explicatiilor si lamuririlor partilor. Cand apararea debitorului este intemeiata
va respinge cererea creditorului prin incheiere. Nu se pot administra probe care ar fi admisibile
in procedura de drept comun, instanta respingand cererea creditorului.
Cand pretentiile creditorului sunt intemeiate instanta emite ordonanta de plata, precizand suma
si termenul de plata. Daca doar o parte din pretentii sunt intemeiate se emite ordonanta doar
pentru acea parte iar pt partea ramasa se poate formula cerere de chemare in judecata potrivit
dreptului comun.
Termenul de plata va fi cuprins intre 10-30 de zile de la comunicarea ordonantei, cu exceptia
intelegerii partilor.
Ordonanta se va inmana partii prezente sau se va comunica fiecarei parti de indata.
Cand debitorul nu contesta creanta prin intampinare, ordonanta de plata va fi emisa in cel mult
45 de zile de la introducerea cererii.

Calea de atac impotriva ordonantei


Debitorul poate formula cerere in anulare in 10 zile de la data inmanarii sau comunicarii
acesteia; poate fi introdusa si de creditor impotriva incheierilor de respingere a cererii sale,
precum si cand se respinge cererea pentru ca apararile de fond formulate presupun
administrarea unor probe admisibile in procedura de drept comun, precum si impotriva
ordonantei de plata formulata in baza verificarii inscrisurilor si declaratiilor partilor.
-

Prin aceasta cerere (de anulare) se pot invoca doar nerespectarea cerintelor pentru emiterea
ordonantei de plata, precum si cauze de stingere a obligatiei intervenite ulterior emiterii
ordonantei de plata
Cererea se solutioneaza de instanta care a pronuntat ordonanta de plata in complet format
din 2 judecatori
Nu suspenda executarea,
Suspendarea putand fi incuviintata la cererea debitorului cu plata unei cautiuni fixata de
instanta.
Cand se admite, se anuleaza ordonanta in tot sau in parte, pronuntand hotarare definitiva.
Cand se respingere, hotararea cererii de anulare este definitiva.
Efectele ordonantei de plata

Este executorie, chiar daca este atacata cu cerere de anulare


Are autoritate de lucru judecat provizorie, pana la solutionarea cererii de anulare
Devine definitiva ca urmare a neintroducerii sau respingerii cererii in anulare
impotriva executarii silite a ordonantei de plata se poate face contestatie la executare
86. PROCEDURA CU PRIVIRE LA CERERILE DE VALOARE REDUSA

Se aplica atunci cand valoarea cererii fara a se lua in considerare dobanzile, cheltuielile de
judecata si alte venituri accesorii nu depaseste 10.000 lei a data sesizarii instantei
Nu se aplica in materie fiscala, vamala, administrativa, in ceea ce priveste raspunderea statului
pentru acte sau omisiuni in cadrul exercitarii autoritatii publice; de asemenea nu se aplica la:
starea civila sau capacitatea persoanelor fizice
drepturi patrimoniale nascute din raporturile de familie
mostenire
insolventa, concordat preventiv, proceduri privind lichidarea societatilor insolvabile
asigurari sociale
dr. muncii
inchirierea unor bunuri imobile; exceptie: actiuni privin creante ce au ca obiect plata unei
sume de bani
arbitraj

atingeri aduse dreptului la viata privata


Reclamantul poate alege intre procedura de drept comun si aceasta, care este o PROCEDURA
speciala.
Dupa sesizarea instantei cu o cerere de chemare in judecata redactata potrivit dreptului comun,
reclamantul poate, pana la primul termen de judecata sa solicite in mod expres aplicarea
procedurii speciale si cand nu poate fi solutionata in proc, speciala instanta il informeaza pe
reclamant iar daca nu-si retrage cererea va fi solutionata potrivit regulilor de drept comun.

Competenta materiala in prima instanta apartine judecatoriei iar competenta teritoriala se


stabileste potrivit regulilor de drept comun.
Declansarea acestei proceduri se face prin completarea formularului de cerere si
depunerea/trimiterea la instanta competenta prin posta sau alte mijloace cu confirmare de
primire; odata cu formularul se trimit si copii de pe inscrisurile pe care reclamantul intelege sa
le foloseasca.
Formularul se aproba prin ordin al ministrului justitiei si cuprinde: rubrici ce permit
identificarea partilor, valoarea pretentiilor, indicarea probelor si alte elemente necesare
solutionarii cauzei.
Cand informatiile nu sunt suficient de clare sua formularul nu a fost completat corect, instanta
ii acorda reclamantului posibilitatea se completeze sau sa rectifice formularul, folosind in acest
scop un formular tip; daca nu completeaza/rectifica cererea se anuleaza.

Procedura de judecata
Este scrisa si se desfasoara in intregul ei, in camera de consiliu.
Se poate dispune infatisarea partilor, cu citarea acestor, daca instanta apreciaza ca fiind necesar
sau poate refuza o astfel de solicitare daca considera ca nu sunt necesare dezbateri orale.
Refuzul se motiveaza in scris si nu poate fi atacat decat odata cu fondul.
Dupa primirea formularului, instanta trimite de indata paratului formularul de raspuns, o copie
a formularului de cerere si copii de pe inscrisurile depuse de reclamant.
Paratul in 30 de zile de la comunicare va depune/trimite formularul de raspuns completat
corespunzator si copii de pe inscrisurile pe care intelege el sa le foloseasca sau poate raspunde
prin orice alt mijloc adecvat, nu doar formular.
Instanta comunica de indata reclamantului copii dupa raspunsul paratului, cererea
reconventionala si inscrisurile depuse de parat.

Cand paratul a formulat cerere reconventionala, reclamantul in 30 de zile de la comunicare va


depune/ trimite formular de raspuns/ sau prin orice alt mijloc. Cererea reconventionala care nu
poate fi solutionata dupa aceasta procedura va fi disjunsa.
Instanta poate acordaa termen in care partile sa furnizeze mai multe informatii, care nu poate
depasi 30 de zile de la primirea raspunsului paratului/ reclamantului. Sunt incuviintate si alte
probe inafara inscrisurilor, nefiind incuviintate acele probe a caror administrare este
diproportionata fata de valoarea cererii de chemare in judecata/ a cererii reconventionale.
Solutionarea cererii
Instanta pronunta si redacteaza hotararea in 30 de zile de la primirea tuturor informatiilor
necesare sau de la dezbaterea orala. Hotararea primei instante este executorie de drept
Cheltuielile de judecata
Partea care cade in pretentii este obligata la cererea celeilalte parti la plata cheltuielilor de
judecata; instanta nu acorda partii care a castigat procesul cheltuielile care nu au fost necesare
sau care au avut o valoare disproportionata raportate la valoarea cererii.
Calea de atac
Este supusa numai apelului la tribunal, in 30 de zile de la comunicare; pentru motive temeinice
instanta de apel poate supenda executarea silita insa doar daca se consemneaza o cautiune de
10% din valoarea contestata.
Hotarararea instantei de apel este definitiva si se comunica partilor.

87. EVACUAREA DIN IMOBILELE FOLOSITE SAU OCUPATE FARA DREPT


Se aplica in litigiile privind evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fara drept de fostii
locatari sau alte persoane.
Reclamantul poate alege intre aceasta procedura si procedura de drept.
! nu se aduce atingere drepturilor locatorului sau proprietarului la plata
chiriei/arenzii/despagubirilor si nici a altor drepturi nascute in baza contractului sau a legii
Competenta apartine judecatoriei in circumscriptia careia se afla situat imobilul ocupat fara
drept/inchiriat/arendat chiar daca locatarul a parasit imobilul, sau contractul a incetat.
Locatarul si ocupantul se socoteste ca au domiciliul la imobilul pe care il ocupa pe nedrept iar
daca este inchis, citatiile sau actele de procedura se vor afisa pe usa imobilului.
Cand dreptul locatarului de a folosi un imobil s-a stins ca urmare a incetarii locatiunii prin
expirarea termenului, neplata chiriei iar locatorul doreste sa intre in posesia imobilului va

notifica locatarul in scris, prin executor judecatoresc punandu-I in vedere si sa predea liber
imobilul in 30 de zile de la comunicarea notificarii.
Cand locatiunea este pe perioada nedeterminata denuntarea pentru incetarea contractului este
considerata si notificare de evacuare a imobilului iar cand este pe perioada determinata
notificarea se face cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea termenului.
Cand proprietarul doreste sa evacueaza in ocupant il notifica in scris punandu-I in vedere sa
elibereze imobilului pe care il ocupa fara drept in 5 zile de la comunicarea notificarii.
Procedura de evacuare
Daca locatarul/ocupantul notificat a parasit imobilul locatorul/ proprietarul poate intra in
posesia acestuia de drept fara nicio procedura de evacuare. Este prezumat a fi parasit imobilul
cand inceteaza activitatea economica ori folosirea bunului de catre locatar/ ocupant/ alte pers
aflate sub controlul lor, precum si in cazul returnarii cheilor imobilului.
Cand locatarul/ocupantul notificat refuza sa evacueze imobilul ori locatarul a renuntat la
dreptul sau de a fi notificat si a pierdut dreptul de a folosi imobilul, locatorul sau proprietarul
solicita instantei sa dispuna prin hotarare executorie evacuarea imediata a
locatarului/ocupantului pt lipsa de titlu.
Procedura de judecata
Se judeca cu citarea partilor cu exceptia cazului evacuarii imobilului pt neplata chiriei ce se
solicita in baza unui contract ce constituie titlu executoriu.
Cererea se judeca de urgenta in camera de consiliu iar intampinarea nu este obligatorie.
Daca s-a solicitat plata chiriei/arenzii exigibile instanta dispune evacuarea si dispunerea
paratului la plata acestora.
Hotararea de evaccuare este executorie si poate fi atacata cu apel in 5 zile de la pronuntare
cand s-a daat cu citarea partilor sau de la comunicare cand s-a dat fara citarea lor .
Daca partile au fost citate, paratul nu poate formula cerere reconventionala, de chemare in
judecata a altei pers sau in garantie, pretentiile sale putand fi valorificate doar pe cale separata.
Impotriva executarii hotararii de evacuare, cei interesati pot introduce contestatie la executare.
Executarea hotararii de evacuare nu poate fi suspendata. EXCEPTIE: evacuarea pt neplata
chiriei/arenzii se poate dispune suspendarea executarii hotararii in cazul contestatiei la
executare sau apelului exercitat de parat doar daca consemneaza la dispozitia creditorului
chiria/arenda la care a fost obligat, suma stabilita pt asigurarea ratelor de chirie datorate pana
la suspendare si suma aferenta ratelor de chirie ce devin exigibile in cursul judecatii.

Suspendarea inceteaza de drept daca la expirarea termenului pt care chiria a fost acoperita
debitorul nu cere si nu depune suma fixata de instanta de executare pt acoperirea unor noi rate.
Daca locatarul nu respecta obligatiile ce ii revin privind folosirea normala cu prudenta si
diligenta a imobilului inchiriat sau intrebuinteaza imobilul in alt scop decat cel prevazut in
contract, ii modifica structura, ii produce stricaciuni ori alte abuzuri de folosinta va putea fi
obligat prin ordonanta presedintiala la incetarea acestor abuzuri si stabilirea situatiei
anterioare. Acest lucru este valabil si in ceea ce priveste abuzurile facute de proprietar ce
prejudiciaza folosinta normala a imobilului.
Locatarul sau sublocatarul pot fi obligati la efectuarea reparatiilor necesare precum si la
restrangerea folosintei spatiului inchiriat sau chiar la evacuarea spatiului daca se justifica
pentru efectuarea reparatiilor care sunt in sarcina locatorului- prin ordonanta presidintiala.
Locatorul sau sublocatorul au obligatia de a permite examinarea imobilului detinut in
locatiune.
88. CAUTIUNEA JUDICIARA

Cand legea prevede darea unei cautiuni, suma datorata de parte cu acest titlu se stabileste de
instanta potrivit legii si se depune la Trezoreria Statului, la CEC BANK, sau la orice alta
institutie de credit care efectueaza astfel de operatiuni pe numele persoanei respective la
dispozitia instantei sau a executorului judecatoresc.
Nu va reprezneta mai mult de 20% din valoarea obiectului cererii iar in cazul cererilor cu
obiect neevaluabil in bani nu poate depasi suma de 10.000 lei
Se depune de regula in numerar iar la cererea debitorului, daca partea in favoarea careia se
depune declara ca este de acord in mod expres, cautiunea poate consta in intrumente financiare
ce pot servi ca instrumente de plata; acordul partii nu este necesar in cazul titlurilor emise de
stat sau unitati administrativ teritoriale.
Valoarea acestor instrumente este cea aratata in cuprinsul lor
Cu conditia acceptarii de beneficiar, se poate oferi cautiune si un drept de ipoteca
mobiliara/imobiliara/ o creanta ipotecara daca valoarea acesteia este cel putin egala cu
valoarea cautiunii stabilite de instanta. Cand se accepta acest tip de cautiune instanta dn oficiu
dispune intabularea dreptului de ipoteca sau inregistrarea la Arhiva Electronica de Garantii
Reala Imobiliare, producand efecte din momentul inscrierii in CF/Arhiva.
Cand cautiunea nu mai este necesara instanta va ordona din oficiu radierea inscrierilor.
La solicitarea debitorului cautiunii, cu acordul expres al beneficiarului cautiunii, instanta poate
incuviinta ca in locul bunurilor sa fie adus un garant, prevazand un termen la care garantul sa
fie infatisat. Cand este incuviintat de instanta, garantul va da o declaratie in fata acestuia ori
prin inscris autentic ca este de acord sa garanteze pana la nivelul sumei stabilite.

Cautiunea nu poate fi urmarita de creditorii depunatorului si nici de creditorii depozitarului,


doar in masura in care urmeaza a-i fi restituita acestuia.
Procedura de stabilire a cautiunii: instanta citeaza partile in termen scrut in camera de consiliu
si stabileste de urgenta cautiunea. Instanta se pronunta prin incheiere ce poate fi atacata odata
cu hot prin care s-a dispus asupra cautiunii.
Se poate stabili si fara citarea partilor, situatie in care se va depune numai in numerar.
Nedepunerea cautiunii in termenul prevazut atrage desfiintarea de drept a masurilor in legatura
cu care s-a dispus stabilirea cautiunii.
Cel ce a depus cautiunea in numerar poate solicita ulterior inlocuirea cu alte bunuri ori prin
aducerea unui garant.
Cautiunea se restituie la cerere dupa solutionarea prin hotarare definitiva a procesului in
legatura cu care s-a stabilit sau dupa incetarea efectelor masurii pentru care aceasta s-a depus.
Se restituie in masura in care cel indreptatit nu a formulat cerere pentru plata despagubirii
cuvenite pana la indeplinirea unui termen de 30 de zile de la ramanerea definitiva a hotararii/
de la data incetarii efectelor masurii.
-

Cautiunea se restituie de indata daca partea interesata declara in mod expres ca nu urmareste
obligarea celui care a depus-o la despagubiri pentru prejudiciile cauzate
Instanta se pronunta asupra restituirii cautiunii cu citarea partilor, prin incheiere, supusa doar
recursului la instanta superioara.
Recursul este suspensibil de executare.
Daca incheierea a fost pronuntata de una dintre sectiile ICCJ este definitiva.
Cand cererea pentru care s-a depus cautiunea a fost respinsa instanta dispune din oficiu
restituirea cautiunii.

89. PARTICIPANTII LA EXECUTAREA SILITA


-

Participantii la executarea silita sunt:


Partile
Tertii garanti
Creditorii intervenienti
Instanta de executare

Executorul judeacatoresc
Ministerul Public
Agentii fortei publice
Martorii asistenti
Expertii
Interpretii
Alti participanti prev de lege
Partile in etapa executarii silite sunt creditorul urmaritor si debitorul urmaritor.
Creditorul: partea careia i s-a eliberat un titlu executoriu si care urmareste sa obtina ce i se
datoreaza
- Poate participa personal sau prin reprezentare
- Trebuie sa aibe calitate procesuala, capacitate procesuala si sa justifice un interes
in declansarea executarii silite.
Dr creditorului si obligatia debitorului sunt personale, iar aceasta calitate se poate transmite
oricand in cursul executarii; actele de executare vor produce astfel efect fata de succesorii in
drepturi ai creditorului sau a debitorului.
-

Executarea silita poate fi ceruta si de creditorii creditorului prin actiune oblica.

Drepturile partilor in executarea silita:


-

Dr de a asista personal sau prin reprezentant la efectuarea tuturor actelor de


executare
Dr de a lua la cunostiinta de actele dosarului de executare si de a obtine
adeverinte si copii certificate de pe acte
Dr de a contesta actele de executare sau executarea silita
Dr debitorului de a solicita executorului jud sa aplice compensatia legala dintre
creanta prevazuta in titlu de executare cerut impotriva sa si creanta pe care el o
opune pe baza unui alt titlu executoriu.

Obligatiile partilor in executarea silita:


-

Creditorul: obligat sa acorde executorului jud sprijin efectiv pt aducerea la


indeplinire in bune conditii a executarii silite
Debitorul: obligat sa declare la cererea executorului jud toate bunurile sale
mobile si imobile , locul unde se afla si toate veniturile sale curente sau periodice.
Debitorul ale carui bunuri sunt deja sechestrate: este tinut sa aduca la
cunostiinta executorului care sechestreaza aceleasi bunuri existenta sechestrului
anterior si organul care l-a aplicat, predandu-i procesul verbal de sechestru

Tertii garanti: creditorul poate urmari in limita creantei si a axesoriilor acesteia,


concomitent/separat si bunurile terilor care au garantat plata datoriilor debitorului.

Creditorii intervenienti: creditorul debitorului poate interveni in procedura de executare


silita pana la data fixarii de executorul jud a termenului pt valorificarea bunurilor
urmaribile, iar dupa depunerea/consemnarea sumelor poate participa la distribuirea lor.
Tertii: pers care nu au participat la judecata dar au interes sa isi ocroteasca dr care le-ar
putea fi afectate prin executare.
-

Orice pers vatamata printr-un act de executare poate solicita desfiintarea lui sau
incetarea executarii doar pe calea contestatiei la executare.

Instanta de executare:
-

Solutioneaza cererile de incuviintare a executarii silite


Solutioneaza contestatiile la executare
Solutioneaza alte incidente aparute in cursul executarii cu exceptia celor de
competenta altor instante

Aceasta este cea din circumscriptia careia se afla biroul executorului jud care face
executarea
Hot pronuntate de aceasta sunt executorii, pot fi atacate doar cu apel in 10 zile de la
comunicare.
Executorul judecatoresc: executarea silita se realizeaza prin intermediul acestuia;
-

Realizeaza un serviciu public


Are plenitudine de competenta in materia executarii silite civile

Hot jud si titlurile executorii se executa de executorul jud din circumscriptia curtii de apel:
-

de unde se afla imobilul in cazul urmaririi silite a bunurilor imobile, a fructelor


prinse de radacini si directe imobiliare
de unde se afla domiciliul/sediul debitorului in cazul bunurilor mobile si a exec.
silite directe mobiliare
de unde urmeaza sa se faca executarea in cazul obligatiilor de a face sau de a nu
face.

Daca bunurile se afla in circumscriptia mai multor curti de apel oricare din executorii ce
functioneaza la una dintre acestea.
Daca bunul a fost mutat in timpul procedurii ramane competent executorul care a inceput
procedura.
-

Nerespectarea atrage nulitatea actelor efectuate


Pot fi recuzati
Intocmeste incheieri, procese verbale si alte acte de procedura

Este obligat sa aiba un rol activ, staruind pt realizarea integrala si cu celeritate a


obligatiei din titlu executoriu

Ministerul Public: sprijina executarea hot jud si a titlurilor executorii


-

Cand tertii nu ofera informatiile necesare acesta la cererea executorului depune


diligentele necesare pentru aflare acestor informatii
Poate cere in unele situatii punerea in executare a hot jud si a titlurilor executorii.

Agentii fortei publice: cand se dispune prin lege ori cand exectorul o cere organele de
politie, jandarmerie ori alti agenti ai fortei publice sunt obligati sa sprijine indeplinirea
prompta si efectiva a executarii silite, fara a conditiona aceasta obligatie de plata unor sume
de bani sau o alta contraprestatie.

90. OBIECTUL EXECUTARII SILITE. BUNURILE NEURMARIBILE


Veniturile si bunurile debitoului pot fi supuse executarii silite daca sunt urmaribile si
numai in masura necesara pt realizarea drepturilor creditorilor.
Cazul executarii silite directe: obiectul poarta chiar asupra bunurilor ce formeaza obiectul
raportului jur recunoscut prin hot jud sau alt titlu executoriu
Cazul executarii silite indirecte: poarta asupra bunurilor mobile sau imobile alea debitorului
acestea urmand a fi valorificate in vederea satisfacerii creantei.
- Se pot executa doar bunurile detinute de debitor cu titlu de proprietar.
Bunurile neurmaribile:
- Bunurile de uz personal sau casnic indispensabile traiului debitorului si familiei
sale
- Obiectele de cult daca nu sunt mai multe de acelasi fel
- Obiectele indispensabile persoanelor cu handicap si destinate ingrijirii bolnavilor
- Alimentele necesare debitorului si familiei sale pe timp de 3 luni; cand debitorul
se ocupa exclusiv de agricultura alimentele necesare pana la noua recolta,
animalele necesare obtinerii mijloacelor de subzistenta si furajele necesare pt
aceste animale
- Combustibilul necesar debitorului si familiei sale pt 3 luni de iarna
- Scrisorile, fotografiile si tablourile personale sau de familie
- Bunurile declarate neurmaribile
- Bunurile destinate exercitarii ocupatiei sau profesiei, pot fi doar in cond legii
Salariile si veniturile periodice, pensiile si alte sume ce se platesc periodic debitorului si
sunt necesare asigurarii mijloacelor de existenta pot fi urmarite:

Pana la jumatate din venitul lunar net pt sumele datorate cu titlu de obligatie de
intretinere sau alocatie pt copii
Pana la o treime din venitul lunar net pt alte datorii

Cand sunt mai multe urmariri asupra aceleiasi sume nu poate depasi jumate din venitul lunar
net.
Bunurile imobile sunt supuse urmaririi silite imobiliare; dr de uzufruct si dr de superficie
poate forma obiectul executarii silite
La creantele ce nu depasesc 10.000 lei: Vanzarea bunurilor imobile ale debitorului se poate
face doar daca acesta nu are alte bunuri urmaribile sau are dar nu pot fi valorificate.

91. DECLANSAREA EXECUTARII


EXECUTAREA SILITA.

SILITE.

CONDITII

PT A EXECITA

Creditorul poate cere executarea silita daca indeplineste urmatoarele conditii:


-

Sa aiba o creanta certa lichida si exigibila


Creanta sa fie constatata prin titlu executoriu
Sa fie formulata o cerere de executare silita in termenul de prescriptie
Debitorul sa fie incunostiintat de pornirea executarii silite impotriva lui

A. Creanta certa, lichida si exigibila:


- Este certa - cand existenta ei neindoielnica rezulta din insusi titlu executoriu
- Este lichida - cand obiectul ei esre determinat sau titlu executoriu contine
elemente ce permit stabilirea lui
- Este exigibila cand este ajunsa la scadenta sau debitorul este decazut din
beneficiul termenului de plata.
Cand se refuza eliberarea titlului executoriu de org competente creditorul poate face
plangere la judecatoria in circumscriptia careia se afla org ce a refuzat eliberarea in 15 zile
de la refuz.
B. Sa fie formulata o cerere de executare silita in termenul de prescriptie
Executarea silita poate fi pornita numai la cererea creditoului, personal sau prin
reprezentant la biroul executorului competent ori se transmite prin posta, curier, fax
cu confirmare de primire.
Cererea va cuprinde:
- nume, prenume, domiciliu/ denumire, sediu al creditorului si debitoului
- bunul sau felul prestatiei datorate
- modalitatile de executare cerute de creditor.
+ titlul executoriu original sau copie legalizata
+ dovada achitarii taxei de timbru si timbru judiciar

+ inscrisuri
De indata ce o primeste executorul prin incheiere dispune inregistrarea acesteia si
deschiderea dosarului de executare/ refuzul motivat al deschiderii proced de
executare.
- In 3 zile de la inregistrare executorul solicita instantei dispunerea incuviintarii
executarii care se va solutiona de instanta in max. 7 zile in camera de consiliu;
pronuntarea se poate amana 48 de ore, iar motivarea se face in max 7 zile de la
pronuntare
- Incheierea de incuviintare a executarii va arata titlu executoriu pe baza caruia se
face executarea, suma cu toate aceesoriile, modalitatea concreta de executare
silita si autorizarea creditorului.
- Incheierea prin care instanta admite cererea de incuviintare nu este supusa
niciunei cai de atac, iar cea prin care se respinge poate fi atacata doar cu apel de
creditor in 5 zile de la comunicare.
Perimarea executarii silite: cand creditorul din culpa sa a lasat sa treaca 6 luni fara sa
indeplineasca niciun act sau demers necesar executarii silite ce i-a fost solicitat de
executorul jud se perima de drept executarea
-

In caz de suspendare, termenul de perimare curge de la incetarea suspendarii, insa


nu cand executarea se suspenda la cererea creditorului.
Aceasta atrage desfiintarea tuturor actelor de executare, exceptie: cele ce au
realizat in parte creanta
In caz de perimare se poate face o noua cerere de executare sil in termenul de
prescriptie, iar incuviintarea se va comunica debitorului de executor printr-o noua
somatie.

Prescriptia extinctiva: termenul legal de prescriptie de 3 ani, iar in cazul titlurilor emise in
materia dr reale termenul de prescriptie este de 10 ani.
-

Curge de la data cand se naste dr de a obtine executarea silita


In cazul hot jud si arbitrale curge de la ramanerea lor definitiva
Nu opereaza de drept ci doar la cererea partii interesate
Stinge dr de a obtine executarea silita
Poate fi invocata pe calea contestatiei de executare

Cursul acesteia poate fi suspendat sau intrerupt, permitandu-se si repunerea in termen


Se suspenda:
-

In cazurile stabilite de lege


Cand este prevazuta de lege sau a fost stabilita de instanta sau alt org competent
Cat timp debitorul nu are bunuri urmaribile sau care nu au putut fi valorificateori
isi sustrage veniturile si bunurile de la urmarire

Alte cazuri prev de lege


Dupa incetarea suspendarii prescriptia isi reia cursul.

Se intrerupe:
- Pe data indeplinirii de debitor unui act voluntar de executare a obligatiei sau in
caz de recunoastere a datoriei
- Pe data depunerii cererii de executare chiar daca a fost depusa la un org
necompetent
- Pe data depunerii cererii de interventie in cadrul urmaririi silite pornite de alti
creditori.
- Pe data indeplinirii unui act de executare
- Pe data depunerii cererii de reluare a executarii
- Alte cazuri prev de lege
Dupa intrerupere curge un nou termen de prescriptie; se intrerupe prescriptia daca
executarea silita a fost respinsa, anulata, s-a perimat ori cel ce a facut-o a renuntat
la ea.
Cererea de repunere in termen se face de creditor numai daca a fost impiedicat sa
ceara executarea datorita unor motive temeinice- In 15 zile de la incetarea
impiedicarii la instanta competenta, hotararea asupra cererii este supusa doar
apelului.
-daca este admisa creditorul poate formula cerere de ex sil in 30 de zile de la
ramanerea definitiva a hot de repunere in termen.
C. Debitorul sa fie incunostiintat de pornirea executarii silite impotriva lui
Executorul comunica debitorului o copie de pe incheierea de incuviintare a executarii silite
impreuna cu o copie a titlului executoriu si o somatie.
- Lipsa titlului executoriu ori a somatiei atrage nul executarii
- Nu sunt necesare titlu si somatia: cand debitoul e decazut din termenul de
plata ( cand se sustrage de la indeplinirea oblig, isi risipeste averea, este
insolvabil ori alti creditori fac executari asupra averii lui) si in cazul
ordonantelor si a incheierilor executorii.
- Nu este necesara somatia: cand se justifica o nevoie urgenta ori cand exista
pericolul ca debitorul sa se sustraga/ sa ascunda/ sa distruga bunurile.

92. CONTESTATIA LA EXECUTARE


Impotriva executarilor silite, a incheierilor date de executorul jud si impotriva oricarui act
de executare de poare face contestatie de cei interesati sau vatamati prin executare, precum
si in cazul in care executorul refuza sa efectueze executarea sil sau sa indeplineasca acte de
executare sil.
-

Se poate face si cand sunt necesare lamuriri cu priv la titlu executoriu

Cei interesati dupa inceperea executarii sil pot cere pe aceasta cale anularea
incheierii prin care s-a admis executarea silita daca nu au fost indeplinite cond
legale.

Obiectul contestatiei: executarea silita - intelesul, intinderea si aplicarea titlului executoriu


refuzul executorului de a efectua acte de executare.
Conditii de admisibilitatate:
Daca se face in temeiul unei hot jud.sau arbitrare : debitorul nu poate invoca pe calea
contestatiei motive de fapt sau de dr ce ar fi putut fi invocate in cursul judecatii sau intr-o
cale de atac permisa de lege.
Daca se face in baza unui alt titlu executoriu: se pot invoca si motive de fapt sau de drept
priviotare la fondul dr cuprins in titlu numai daca legea nu prevede o cale procesuala de
desfiintare a titlului executoriu.
O noua contestatie nu se poate face de aceeasi parte pt moltive ce existau la data primei
contestatii.
Poate fi introdusa de o terta pers numai daca pretinde un dr de proprietate sau alt dr real cu
priv la bun.
Instanta competenta:
Materia: Se introduce la instanta de executare care este judecatoria din circumscriptia careia
se afla biroul executorului care face executarea.
Teritorial: competenta alternativa:
-

Urmarirea silita prin proprire: cand domiciliul debitorului se afla in


circumscriptia altei curti de apel decat cea in care se afla instanta de executarecontestatia se poate introduce si la jud de la domicliul debitorului
Urmarirea silita a imobilelor, a fructelor si a veniturilor generale ale imobilelor
si in cazul predarii silite a imobilelor: daca bunul de afla in circuscriptia altei curti
de apel decat instanta de executare- de poate introduce si la instanta de la locul
situarii imobilului.

Contestatia privind lamurirea intelesului, intinderea sau aplicarea titlului executoriu se


introduce la instanta care a pronuntat hot ce se executa.
Termenul de contestatie:
1. Contestatia cu privire la executarea silita propriu zisa se poate face in 15 zile de
cand:
- Contestatorul a luat la cunostiinta de actul de executare ce il contesta
- Cel interesat a primit comunicarea ori instiintarea privind infiintarea popririi

Debitorul a primit incheierea de incuviintare a executarii ori somatia sau de la


data cand a luat la cunostiinta de primul act de executare( cand nu a primit
somatia ori executarea se face fara somatie)
2. Contestatia impotriva incheierilor executorului jud : se face in 5 zile de la
comunicare
3. Contestatia privind lamurirea intelesului, intinderea sau aplicarea titlului executoriu:
oricand inauntrul termenului de prescriptie a dr de a obtine executarea silita
4. Contestatia prin care o terta pers pretinde un dr de proprietate sau un alt dr real
asupra bunului: in tot cursul executarii silite dar nu mai tarziu de 15 zile de la
efectuarea vanzarii ori de la predarea silita a bunului.
Procedura de judecata:
Trebuie respectate cerintele de forma ale cererii de chemare in jud.
-

Intampinarea este obligatorie.


Se judeca in procedura prev pt judecata in prima instanta
Hot se ataca doar cu apel, exceptie: contestatiile din materia impartelii bunurilor
proprietate comuna pe cote-parti si cea prin care o terta pers invoca un dr de
proprietate sau un alt dr real asupra imobilului.

Hot prin care s-a solutionat contestatia cu priv la intelesul, intinderea sau aplicarea titlului
executoriu este supusa acelorasi cai de atac ca si hot ce se executa.
Pana la solutionarea contestatiei la cererea partii interesate si pt motive temeinice instanta
poate suspenda executarea cu acordarea unei cautiuni calculata in functie de valoarea
obiectului contestatiei iar cand acesta nu este evaluabil in bani cautiunea va fi de 10.000 lei.
Suspendarea este obligatorie si cautiunea nu este necesara in cazul:
-

Hot/inscrisul nu este executoriu


Inscrisul ce se executa a fost declarat fals printr-o hot jud data in prima instanta
Debitorul face dovada prin inscris autentic ca a obtinut de la creditor o amanare
sau beneficiaza de un termen de plata

Solutii in contestatia la executare:


Daca admite contestatia: instana va indrepta sau anula actul contestat, dispune anularea
ori incetarea executarii sau anuleaza sau lamureste titlul executoriu
Daca respinge contestatia: contestatorul poate fi obligat la despagubiri pt pagubele cauzate
prin intarzierea executarii
-

Cand contestatia a fost ecercitata cu rea-credinta va fi obligat la plata unei amenzi


judiciare de la 1.000 la 7.000 lei

Hot de respingere sau admitere de comunica din oficiu executorului jud.


Cand contestatia a fost respinsa cautiunea ramane indisponibilizata.
Refuzul nejustificat al exeutorului de a primi ori de a inregistra cererea de executare silita
sau de a indeplini acte de executare: instanta poate obliga executorul prin aceeasi hot la
plata unei amenzi jud de la 1.000 la 7.000 lei si la cererea partii interesate poate fi obligat si
la despagubiri pt paguba cauzata.