Sunteți pe pagina 1din 16

Tarife [i comisioane standard

IMM [i Profesii Liberale


5 Mai 2015

|]i oferim solu]iile financiare cele mai potrivite pentru prosperitatea afacerii tale.

Informa]ia cuprins` \n acest document se adreseaz` persoanelor juridice cu cifra de afaceri mai mic` de 5 milioane de EUR, persoanelor
juridice f`r` cifr` de afaceri (f`r` scop patrimonial, cu capital privat) [i Profesiilor Liberale (inclusiv PFA, PFI, II, IF, AF, etc.).

1. Pachete de cont curent

Pachete de cont curent Clien]i IMM


Bronze*

Silver

Gold

Platinum

Cont Principal \n Lei

Pachet de cont curent


Clien]i IMM f`r` Cifr`
de Afaceri

Pachet de cont curent


Clien]i IMM f`r`
Personalitate Juridic`**

(+1 cont
cont suplimentar)
suplimentar)
(+1

(nelimitat)

10

30

Card de Debit Visa Business lei cu utilizare interna]ional` - GRATUIT taxa de


administrare anual`
Cont de card \n lei la care este ata[at cardul de debit Visa Business lei cu
utilizare interna]ional` - GRATUIT comision lunar de administrare
Raiffeisen Direct - GRATUIT abonament lunar
Raiffeisen Online - GRATUIT abonament lunar
Raiffeisen Smart Mobile - GRATUIT abonament lunar
Num`r lunar de pl`]i \n lei GRATUITE efectuate prin Raiffeisen Online

10

20

Num`r lunar de depuneri numerar \n lei GRATUITE efectuate \n Agen]ie

10

Num`r lunar de retrageri numerar \n lei GRATUITE efectuate la ATM-urile


Raiffeisen Bank

10

Num`r lunar de \ncas`ri interbancare \n lei GRATUITE

10

Comision lunar de administrare pentru primul cont curent \n Euro

3 Euro

3 Euro

Comision lunar de administrare pentru primul cont curent \n USD

4 USD

4 USD

Tarif preferen]ial pl`]i \n valut` interbancare prin Raiffeisen Online, indiferent de


sum` [i num`rul de pl`]i efectuate

15 Euro 15 Euro 15 Euro

Tarif preferen]ial pl`]i \n valut` interbancare prin Multicash sau Agen]iile


Raiffeisen Bank, indiferent de sum` [i num`rul de pl`]i efectuate

30 Euro 30 Euro 30 Euro

Tarif preferen]ial pl`]i \n valut` interbancare Intragrup Raiffeisen Bank


International prin Online, indiferent de sum` [i num`rul de pl`]i efectuate

10 Euro 10 Euro 10 Euro

Tarif preferen]ial pl`]i \n valut` interbancare Intragrup Raiffeisen Bank


International prin Multicash, indiferent de sum` [i num`rul de pl`]i efectuate

25 Euro 25 Euro 25 Euro

Comision lunar de administrare Pachete de cont curent (Lei)

20

40

80

120

* Pachetul Bronze are o valabilitate limitat` de maximum 12 luni [i este dedicat companiilor nou \nfiin]ate sau celor care \[i deschid contul la Raiffeisen Bank.
** Pachetul nu mai are valabilitate pentru achizi]ie, ci adreseaz` doar clien]ii IMM Raiffeisen Bank de]in`tori ai acestuia.

2. Conturi Curente
Gratuit

Deschidere cont curent


Administrare cont curent:
Cont
Cont
Cont
Cont

curent
curent
curent
curent

Lei \n afara Pachetului/Cont curent suplimentar


Euro \n afara Pachetului/Cont curent suplimentar
USD \n afara Pachetului/Cont curent suplimentar
\n alt` valut` dect Euro/USD

20 Lei/lun`
5 Euro/lun`
6 USD/lun`
echiv. 5 Euro/lun`

3. Extrase de cont (inclusiv pentru conturile de card)


Raiffeisen Online
Lunar / cont, \n moneda contului
Zilnic / cont, \n moneda contului

Gratuit
Gratuit

La ghi[eul b`ncii
Gratuit
30 Lei/lun`

Prin Swift
25 Euro/lun`/cont sau 85 Lei/lun`/cont

4. Opera]iuni cu numerar
La Ghi[eul B`ncii*
|n Lei:
Depuneri**
Standard
Retrageri
Standard
Sume peste 15.000 Lei neanun]ate cu o zi \nainte sau sume care dep`[esc valorile programate
Sume programate [i neretrase

10 LEI/depunere
0,50%, min. 5 Lei
1%
0,50%

|n Valut`:
Depuneri
Standard

Gratuit

Retrageri
Standard
Sume peste 5.000 Euro neanun]ate cu o zi \nainte sau sume care dep`[esc valorile programate

0,50%, min. 3 Euro


1%
0,50%

Sume programate [i neretrase

* Raiffeisen Bank accept` depuneri de numerar \n moned` metalic`, na]ional` sau str`in`, numai \n baza serviciilor specializate: Transport Valori [i Depunere de numerar \n saci sigila]i.
** |n cazul depun`torilor PF care nu reprezint` societatea \n rela]ie cu banca se adaug` comisioane aferente segmentului PF.

5. |ncas`ri \n lei [i valut` (se adaug` comisioanele Caselor de Compensare, unde este cazul)
5.1 |ncas`ri \n Lei prin Ordin de Plat`
5.2 |ncas`ri \n LEI prin Instrumente de Debit (cecuri, bilete la ordin [i cambii)
Remitere la \ncasare
|ncasare (creditare cont)
Depozitare (max.90 zile de la data prezent`rii \n unitate pn` la data scaden]ei)
Anulare
5.3 |ncas`ri \n Valut` prin Ordin de Plat`

Intrabancare

Interbancare

4 Lei

Intrabancare

Interbancare

3,5 Lei
Gratuit
1,5 LEI/instrument
Gratuit

5 Lei
Gratuit, compensare electronic`/4 Lei, compensare hrtie
1,5 Lei/instrument
10 Lei/instrument

Intrabancare

Interbancare

Gratuit

Gratuit

6. Pl`]i \n Lei (se adaug` comisioanele Caselor de Compensare)


6.1 Pl`]i prin Ordin de Plat`
Raiffeisen Online / Smart Mobile
6.1.1 Pe teritoriul Romniei
|ntre conturile aceluia[i client
C`tre ter]i
Comision suplimentar urgen]` (prin Agen]iile Raiffeisen Bank)
Comision procesare prin fax (prin Agen]iile Raiffeisen Bank)

Intrabancare
Gratuit
1 Leu
-

6.1.2 Pl`]i externe \n Lei

Interbancare
5 Lei
-

Agen]ie [i alte canale*


Intrabancare
Gratuit
10 Lei
1 Leu
30 Lei

50 Lei

75 Lei

6.2 Pl`]i prin Instrumente de Debit (cecuri, bilete la ordin [i cambii)

Intrabancare

Compensare electronic`
Compensare hrtie
Instrumente de debit refuzate la plat`

Interbancare
10 Lei
4 Lei
30 Lei
Interbancare

2 Lei

8 Lei
8 Lei

25 Lei/instrument refuzat

6.3 Pl`]i Popriri


2,5 Lei/opera]iune
50 Lei/opera]iune

Pn` la 100 Lei


Peste 100 Lei

* Include toate canalele de banking disponibile (agen]iile bancare, Multicash, Raiffeisen Direct, cod bare, etc.) cu excep]ia Internet Banking Raiffeisen Online [i Smart Mobile.

7. Pl`]i \n valut`

Standard*

Raiffeisen Online / Smart Mobile


Agen]ie [i alte canale**
speze Swift Intrabancare
Interbancare
Intrabancare Interbancare
0,10%, min. 25 Euro
0,15%, min. 30 Euro
Gratuit
Gratuit
1 Euro
max. 500 Euro
max. 600 Euro
50 Euro
50 Euro
20 Euro
20 Euro
35 Euro
70 Euro

Comision suplimentar urgen]` (data de valut` D si D+1)


Comision extern (pentru pl`]i cu op]iunea OUR)
Comision procesare prin fax (doar \n Agen]iile Raiffeisen Bank)
Intragrup (banca beneficiarului apar]ine grupului Raiffeisen Bank International) pl`]i prin online/multicash \n Euro
Comision suplimentar urgen]` pl`]i Intragrup (data de valut` D)

0,10%, min. 20 Euro


max. 500 Euro

0,10%, min. 20 Euro


max. 500 Euro

Gratuit

Gratuit

* De]in`torii Pachetelor de Cont Curent pentru IMM vor consulta info de la pagina nr. 3.
** Include toate canalele de banking disponibile (agen]iile bancare, Multicash, Raiffeisen Direct, cod bare, etc.) cu excep]ia Internet Banking Raiffeisen Online [i Smart Mobile.

8. Alte instrumente de plat` (se adaug` comisioanele Caselor de Compensare, unde este cazul)
Debit Direct Intrabancar / Interbancar / Plat` Planificat` (Fix Pay)
Ordine de plat` documentare/condi]ionate:
Emitere / Avizare

1,5 Lei/plat`
0,10%, min 85 Euro

9. Sisteme electronice de plat`


9.1 Serviciul de Internet Banking Raiffeisen Online
Abonament lunar standard (\n afara Pachetului de cont curent IMM)
Pre] token nou / \nlocuire token (distrus, pierdut, avariat, etc.)

40 Lei/lun`
12 Euro/token (se adaug` TVA)

9.2 Serviciul de Mobile Banking Raiffeisen Smart Mobile


Abonament lunar standard (\n afara Pachetului de cont curent IMM, indiferent de num`rul de utilizatori)

5 Lei/lun`

9.3 Serviciul de bancarizare prin telefonie fix` Raiffeisen Direct


Abonament lunar standard (\n afara Pachetului de cont curent IMM)

25 Lei/lun`

9.4 Serviciul Multicash


Instalare, instruire [i asisten]` produs MULTICASH
Abonament lunar de utilizare pentru Extras de cont [i pl`]i Lei
Abonament lunar de utilizare pentru Extras de cont [i pl`]i Lei [i Valut`
Interven]ii din motive datorate clientului
Abonament lunar serviciu FREe-WAY

350 Lei sau 80 Euro (TVA inclus)


90 Lei sau 20 Euro
120 Lei sau 30 Euro
25 Euro / or` sau echivalent \n lei (TVA inclus)
85 Lei/punct vamal

9.5 SmartTel
SmartTel SMS PLUS, f`r` abonament lunar
SmartTel SMS PLUS, cu abonament lunar

0,20 Euro pentru fiecare mesaj SMS recep]ionat


0,26 Euro abonament lunar [i 0,15 Euro
pentru fiecare mesaj SMS recep]ionat

Comisioane Casa de Compensare valabile la data actualiz`rii listei de tarife [i comisioane - se aplic` pentru fiecare opera]iune interbancara \n Lei
1. Plat` de mic` valoare (< 50.000 LEI)
2. Plat` de mare valoare (>=50.000 LEI)
3. Plat` instrumente de debit - decontare electronic`
4. |ncasare instrumente de debit - decontare electronic`
5. Plat` prin direct debit interbancar (aplicat pl`titorului)
6. |ncasare prin direct debit interbancar (aplicat beneficiarului)

0,51 Lei
6 Lei
0 Lei
0,88 Lei
0 Lei
0,51 Lei

10. Alte servicii


Consemnare [i confirmare capital social
Alte servicii Scrisori de recomandare / Confirm`ri solduri pentru auditori/ Eliberare adres`
confirmare specimen semn`tur` la cererea clientului / Scrisoare de bonitate
Consultarea bazei de date CIP la eliberarea de cecuri barate
Interogarea bazei de date CIP la cererea clientului (Raiffeisen Online / Agen]ie)
Tax` de interogare RECOM, la solicitarea clientului PJ pentru deschidere de cont/actualizare date
P`strarea obiectelor de valoare sau a altor valori posibil de tezaurizat

24 Lei (TVA inclus)


60 Euro sau echivalent Lei (TVA inclus)
10 Lei
5 / 10 Lei (TVA inclus)
30 Lei (TVA neaplicabil)
20 Euro/lun` sau echivalent Lei, plus TVA

Comision de investiga]ii / Anulare / Return`ri / Modific`ri


1. Pl`]i / |ncas`ri \n Lei
2. Pl`]i / |ncas`ri \n valut` (inclusiv externe \n Lei [i ordine de plat` condi]ionate)
Investiga]ii documente [i tranzac]ii, mai vechi de 3 luni
Duplicate Documente (inclusiv Extras la cerere / Confirmare de plat`)

10 Lei
25 Euro
18 Euro sau echivalent Lei (TVA inclus)
20 Lei / document

Alte servicii de cash management


Transport numerar pentru clien]ii b`ncii
Depunere numerar \n saci speciali pentru numerar \n unit`]ile Raiffeisen Bank
Consumabile transport numerar / Depunere numerar \n saci sigila]i
Administrare cont de \ncas`ri / Administrare Cont RDS (distribuiri)
Administrare cont colector

Negociabil
0,10%, minim 5 Euro/tranzac]ie sau echivalent Lei
saci mari: 0,16 Euro/sac + TVA
saci medii [i mici: 0,12 Euro/sac + TVA
sigilii: 0,15 Euro/buc + TVA
Gratuit
Echivalent 1 Euro/lun`

Cecuri de c`l`torie
Onorarea pe loc a cecurilor de c`l`torie
Remiterea spre \ncasare a cecurilor comerciale
Restituirea cecurilor neonorate
Vnzarea cecurilor de c`l`torie American Express

1,25%, min. 5 Euro sau echivalent valuta cecului


1,5%, min.10 Euro, maxim 300 Euro
sau echivalent (+ comision extern + speze po[t`
pentru direct la banca tras`)
20 Euro + comision extern
1%, min. 3 Euro sau echivalent valuta cecului

11. Carduri
11.1 Carduri de debit
Taxe emitere [i administrare
Tax`
Tax`
Tax`
Tax`

de deschidere /alimentare cont


lunar` de administrare cont card (indiferent de num`rul de carduri ata[ate pe cont)
ini]ial` de emitere card / tax` de re\nnoire (\nlocuire) card la expirare
anual` de administrare card

Comisioane opera]iuni la comercian]i [i retragere numerar


Comision
Comision
Comision
Comision
Comision

pentru opera]iuni la comercian]i \n ]ar` sau str`inatate


retragere numerar la ATM-urile Raiffeisen Bank S.A.
retragere numerar la ghi[eele bancare Raiffeisen Bank S.A. prin EPOS**
retragere numerar la ATM / ghi[ee bancare ale altor b`nci romne[ti acceptatoare de card
retragere numerar la ATM /ghi[eele b`ncilor acceptatoare de card din str`in`tate*

Dobnzi
Dobnd` bonificat` la sold creditor
Dobnd` re]inut` la sold debitor pentru ie[iri neautorizate \n descoperit de cont
Alte taxe
Tax` interogare sold prin ATM / EPOS
Tax` de regenerare PIN
Tax` de blocare card pierdut/furat
Tax` de \nlocuire card [i eliberare numerar \n regim de urgen]` (pentru card declarat pierdut/furat) \n str`in`tate

Visa Business Lei

Visa Business Euro

Gratuit
1 Euro (echiv. Lei)
Gratuit
50 Lei

Gratuit
1 Euro
Gratuit
15 Euro

Visa Business Lei

Visa Business Euro

Gratuit
0.3% min. 2 Lei
0.4% min. 2,5 Lei
0.75% plus 5 Lei
1.5% plus 2.5 Euro
(echiv. Lei)

Gratuit
0.3% min. 2,5 Euro
0.4% min. 2,5 Euro
0.75% plus 2,5 Euro
1.5% plus 2.5 Euro

Visa Business Lei

Visa Business Euro

La vedere
35% p.a.

La vedere
18% p.a.

Visa Business Lei

Visa Business Euro

0,3 Lei
Gratuit
Gratuit
150 Euro (echiv. Lei)

0,10 Euro
Gratuit
Gratuit
150 Euro

11.2 Carduri de credit


Comisioane emitere [i administrare
Tax` de analiz` a documenta]iei de acordare a limitei de credit pe companie
Tax` lunar` de administrare cont de card
Tax` anual` de administrare card
Tax` standard de generare a raportului lunar de activitate a contului de card
Tax` de regenerare la cerere a raportului de activitate a contului de Business Credit Card
Comision de plat` \ntrziat`
Dobnd` standard
Tax` ini]iala de emitere card
Tax` reemitere card la expirare
Tax` interogare sold prin intermediul ATM Raiffeisen Bank (datorat` la data interog`rii soldului)
Tax` interogare disponibil cont de card prin serviciul Raiffeisen Direct (telefonic)
Comision pentru pl`]i la comercian]i
Opera]iuni \n str`in`tate sau pe teritoriul Romniei
Comision pentru opera]iuni de eliberare numerar
La
La
La
La

ghi[eele b`ncilor acceptatoare de card din str`in`tate


ATM-urile b`ncilor din str`in`tate
ghi[eele bancare [i ATM-urile Raiffeisen Bank S.A.
ghi[ee bancare [i \n re]ele ATM ale altor b`nci romne[ti

Visa Business SILVER

Visa Business GOLD

Gratuit
3,5 Lei
60 Lei
Gratuit
10 Lei
100 Lei
19.50%
Gratuit
30 Lei
1 Leu
Gratuit

Gratuit
3,5 Lei
200 Lei
Gratuit
10 Lei
100 Lei
19.50%
Gratuit
50 Lei
1 Leu
Gratuit

Visa Business SILVER

Visa Business GOLD

Gratuit

Gratuit

Visa Business SILVER

Visa Business GOLD

2 % din suma retras` min. 20 Lei 2 % din suma retras` min. 20 Lei
2 % din suma retras` min. 15 Lei
2 % din suma retras` min. 15 Lei
1,50 % din suma retras` min. 3 Lei 1,50 % din suma retras` min. 3 Lei
1,50 % plus 4 Lei
1,50 % plus 4 Lei

Alte taxe
Tax` de regenerare PIN
Tax` de blocare card pierdut/furat
Tax` de \nlocuire card [i eliberare numerar \n regim de urgen]` (pentru card declarat pierdut/furat) \n str`in`tate

Visa Business SILVER

Visa Business GOLD

Gratuit
Gratuit
600 Lei

Gratuit
Gratuit
600 Lei

* Limita zilnic` de cheltuieli prin eliber`ri de numerar (retrase conform reglement`rilor legale \n vigoare) la ATM / EPOS: 10.000 Lei
** Pentru sume mai mari de 15.000 Lei/5.000 Eur (retrase conform reglement`rilor legale \n vigoare) care nu au fost programate cu cel pu]in o zi \nainte, se aplic` comision de retragere de 1%.

10

12. Acceptare carduri la comercian]i


Comision de procesare tranzac]ii pentru serviciul de acceptare carduri Visa, Maestro, Mastercard / Tip de terminal EPOS
EPOS Ethernet

EPOS GPRS

EPOS GPRS mobil

1.8 % + 0.28 Lei/tranzac]ie


+ 25 Lei/terminal/lun`

1.8 % + 0.28 Lei/tranzac]ie


+ 40 Lei/terminal/lun`

1.8 % + 0.28 Lei/tranzac]ie


+ 55 Lei/terminal/lun`

Comisioane [i taxe percepute comercian]ilor pentru activitatea de acceptare carduri pe internet (E-Commerce)
Tax` \nrolare 3D Secure (per magazin virtual) pentru Serviciul E-Commerce + (cu acces la serviciile
integratorului b`ncii)

180 Euro

Comisioane de procesare
Comision lunar (per magazin virtual [i cont de decontare)

8 Euro/lun`/cont de decontare
2.55% din valoarea tranzac]iei plus:

Comision la valoarea tranzac]iei

1.25 Lei/tranzac]ie (tranzac]ii \n lei)


0.30 Euro/tranzac]ie (tranzac]ii \n Euro)
0.35 USD/tranzac]ie (tranzac]ii \n USD)

13. Scrisori de garan]ie


13.1 Garan]ii emise
Preavizare

30 Euro

Emitere/ Majorare garan]ie cu text standard (banc`)/ Prelungirea valabilit`]ii

0,25% / trimestru sau frac]iune de trimestru,


min. 50 Euro / trimestru sau frac]iune de trimestru

Emitere/ Majorare garan]ie cu text nestandard/ Prelungirea valabilit`]ii

0,50% / trimestru sau frac]iune de trimestru,


min. 75 Euro / trimestru sau frac]iune de trimestru

Tax` de urgen]` pentru emitere garan]ii / Modific`ri


Executare
Anulare

30 Euro
0,20%, min. 200 Euro
Gratuit

13.2 Garan]ii primite


Avizare/Majorare
Modific`ri/Anulare
Executare

100 Euro
30 Euro
0,10%, min. 75 Euro
11

14. Incasso
14.1 Incasso simplu (trate, bilete la ordin) & Incasso documentar de import
Avizare
Plat`
Modific`ri / Facturi nepl`tite / Documente returnate (incasso documentar)
Eliberarea documentelor franco de plat` (incasso documentar)
Eliberarea m`rfurilor expediate la ordinul B`ncii (incasso documentar)

0,10%, min. 50 Euro/max. 500 Euro


0,15%, min. 30 Euro/max. 1500 Euro
25 Euro
0,10%, min. 30 Euro/max. 500 Euro
0,10%, min. 50 Euro

14.2 Incasso documentar de export


Remiterea documentelor pentru plat` / acceptare
Remiterea documentelor Franco de plat`
Modific`ri / Documente returnate nepl`tite
Solicit`ri de informa]ii
14.3 Avalizare

0,15%, min. 50 Euro/max. 500 Euro


0,10%, min. 30 Euro/max. 500 Euro
25 Euro
10 Euro/cerere
Negociabil, min.100 Euro/trimestru sau frac]iune de trimestru

15. Acreditive documentare


15.1 Acreditive de import
Preavizare
Emitere/Majorare/Prelungirea valabilit`]ii
Plat`/Negociere/Manipulare documente
Acceptare/Plat` amnat`
Modific`ri/Anulare
Comision de discrepan]e
Returnare documente nepl`tite

12

25 Euro
0,20% / trimestru sau frac]iune din trimestru,
min. 100 Euro / trimestru sau frac]iune de trimestru
0,20%, min. 75 Euro
0,15% / trimestru sau frac]iune de trimestru
min. 100 Euro / trimestru sau frac]iune de trimestru
30 Euro
50 Euro
25 Euro

15.2 Acreditive de export


Preavizare
Avizare / Majorare
Confirmare
Plat`/Negociere/Manipulare de documente
Acceptare trate/Plat` amnat`
Modific`ri/Anulare
Comision de discrepan]e
Returnare documente nepl`tite
15.3 Transferul acreditivului

25 Euro
0,10%, min. 75 Euro
0,25% / trimestru sau frac]iune de trimestru,
min. 100 Euro / trimestru sau frac]iune de trimestru
(suma reprezint` minimul de \ncasat, poate fi majorat`
\n func]ie de riscul de ]ar`/banc` implicate \n tranzac]ie)
0,20%, min. 75 Euro
0,15% / trimestru sau frac]iune de trimestru,
min. 100 Euro/ trimestru sau frac]iune de trimestru
30 Euro
50 Euro
25 Euro
Vezi avizare/confirmare

15.4 Cesionare Acreditiv


Notificare
Modific`ri ale cesiunii
Plat` \n cadrul cesiunii
15.5 Scontare acreditiv

0,10%, min. 75 Euro


30 Euro
0,10%, min. 50 Euro/max. 2.000 Euro
0,25%, min. 100 Euro; rat` de scont - negociabil`,
\n func]ie de condi]iile pie]ei [i ratei

13

021.306.30.02
0800.802.02.02