Sunteți pe pagina 1din 66

MARGARETA I.

ANDRIE$

TESTEDE LIMBA ROMANA


PENTRUCLASAI

uploadd
bvSief30

INSTITUTULEUROPEAN
2000

- i IJI ,\i'lH ,r o4
'

Dscrir.. CIP r BlbltoGciiNrflomte


ANDRE$,MARGARETAL
ft.bdetmh roDirl pc[lfu ds U l,laatoI. Ar&ietISBN9?3{l t
372.416=
135.t
i

f, t r , . q. . ! . q

{ r.xt5

I i. lt s
'l

O InstitutulEuopsrle$i
ISBN9736II{X6X

PRINTEDIN ROMANIA

l) Scriecdteuncuwlntformatdintr-o silabd,din doudsilabe


li din tueisllabecaresd lnceapdcu litera a saum.

2) Alcdtuieftepropozilii cu cuvinteleformate din trei sitqbe


dela exerciliulqnterior

3\ Euscriuuna,tu scrie nqi


case,,.case
floare
copil,
mama
caine

mulle!

tramvai,
juctuie
robot
cAntec
povest

4) Eu scriu mai multe,ht scfie una!


pldcinte.
. .pldcintl
cirfi
bu n ic i. . . . . . . . . , . . . . .
colnete
stele . . . , . . . . . . . . . . . . .
toturi
\ ulp i. , , ,. . . . . . . . , . . ,
corflut
co jo a c e . . . . . . . . . . , . .
coaln

5) Eu scriu:

Tucamscrii?

f at ii . . . . . . . . . . . . . ..i ..

fedF.

so!d

vaxi....
izvor..mama..
tatA.....
garcafx

q Abdtuiette propozilii cu altimele trei cuvi te pdsite de


,lhe:

db
TffiEl.l

rdoadedbvStets0

l) Cihe cAfid at.r?

Pu-pu!Pu-pu!Pu-pu!
Cu-cu!
Cu-cu!
Cu-cu!
Cucudgul
Cot,cbt,codac!
Cri,Cri,Cri!
CiriplCirip!
2) CinefaceagaT
Behehe!
Cioc!Cioc!Cioc!
Ham!Ham!
Cri! Cd!
B\aztBAzzl

(...................)
(,..................)
(
:"" ,.'" " ,').
/\
(...................)
(...................)

\....... .........,
( . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)
(...........,......J
(...................)

r\

3) Scriecuintele: mfu,vi$in,cire$,ceas,zarzdr,mfu.
. CAk sunetealefiecare cuvdnt?Ddt literc?

4) Citetteperechilede cuinte:
toc- loc
car-gal
mac- mic
lac-.ac
rana-rama
lut- lat
rama-mama
lac- loc
. Sublihiazdliteru carea schimbatsensullo/.

5) Scriecwilntul tace:
aJihlocuietteprimaliterdculiterele;f,z,p.

b) Despafteocestecuvintein silabe$i spoi pe litere:

c) Alcdluie$epropozilii cu cuvintelegdsile:

3
l) Dacd nu-i aSa,antnciscie cum e!

inghelat- dezghelat
f ric o s- . . . . . . . . ...........
mu r d a-l, , , , . . , , ..,....,.
c ru d- . . . . . . . . . . ...........
ne g r u- . . . . . . . . . . .........
I e c e- . , , , . . , , , . . ,,..,....,

silitor-

budulce-

senitos
inalt
tandr

2) Scrie mai inldi cuvintele care denufiesc ahimale


damestice,apoi pecele care denuntescanimale sdlbatice:
uls,lup, cal,cAine,wlpe,tigu, vace,elefant,pisici,girafE,
oaie.
animaledohestirc:--..
anino le sAIbaIice:--.,..

. SubliniazdcuvinteleJbnnte din cinci litere qi cinci


sunete.
Alcdtuie|tecu eleprcpozilii:

3\ InlocuieSte
prima literd din cuyAfi, astfeli cAtsd oblii un
numede animal:

c u i . . . . . . . . ..,.,.............. ta i e .
' Subliniazdliteru carea schimbatsensulcuriktelox
4) Scriecuvintele:mi[e\ zaae,c\rle,
. inlocuie{te lafecarc din elea doualiterd cu ahd literd
Siscrie cuvintelepecare le-ai oblinut.

. Alcdtuiettepropozilii cu noile cufinte:

5) Scrieprcverbul:
,,Cine$tiecarte,arepaauochi".
, Desparteprovetbul in silabe.

.Cu ajutorul clnantuluijormat dintr'o silabdalcdtuiette


doudp/opozilii:

l') Completeazdsiktbele potrivite :


IIEI

-\

_/-

2')Transformicuvinteleurndame ntfel itcdt sAfreIormaE


din doadsilabe:
mm,mac,lac,caricuc' loc, suc,ochiExemplu:rarn ramul

' Alcdtuie$te prupozilii.a

noile cavinte gdsite de line,

3) Schimbd o literd dia ct


wmdtoarc, dstfel incd "sd
'intele
obtii ahe cuvinte.
lan, car, lac, cal, po4 mai.
Ercmplu:lat
tin, ba4 fa1

4) Cite$teut"mdtorultext:
Vacanla
a venit.Mi-amluatlamasbun
delacolegiimei
declasa.
in aceaste
vacanl5voi plecala bunici,Ei locuiescla
poalele
munlilorAcolovoiunblapepoteci$ivoi colindaprin
desiqurileascunse
alepidurilor Caliuzi imi va fi bunicul.
Voi ciuta sAamo vacanfacatmaifrumoasa,casaamce
povesticolegilor.
a) GdseSte
cuvinteleJbrmatedin trei silabe;
b)Alcdtuie\te treipropozilii desple |acanla de lard;

c\ Alcdhtie+redoudpropo:i!ii cu c v.intul colinda.

5) Alcdhtielte plopozilii numai cu cuvintelefotmate dintr_o


silabd. Subliniazd-k:
Exenplu: fupj1fog]49g9.

r'0

l) Scrie pe coloane, cdtepatru cuyikte cale sd dehutueascdl


plante,oameni, acfiuni, ora$e,apecurgitoare.

numede nunrede numede nJmede


plante oameni aclunl
oraq

numede
ape
curgatoarc

2) Alege din prina coloand cuyintele care completeazd


propoziliiledinadouacoloand:
SEduta
.-..-......Ia
nevoiesecunoatte.

Zdpada
RAul
Prietenul

^,.-^6

'- - - '{-

pesteoraS.
...........sea$teme
pe
-..........aluneci derdelug.

3) Scfie cuvintelecare denafiescpdsdri cdldtoare,apoipe


cele care denumescpdsdri domesticeirell,dunica,c$rca,
giina, privighetoarea,mla, cucul,barza,cocorul,coco$ul,
g"aurul,giscap dsdr i cdldtoare1.......

pdsdti domesr
icei......
, Subliniazdcuvdhlulforndt din ccle nai mulk silabe
Si
alcdtuiette cu el opropozilie:
:,..
4) Citette {i spuhe cAt mqi repede:
vrr xNr

!u u ' ( ul,

In co$- uncoco$.
Mogulcucogul,
Cogulcucoco$ul.
5l Citejtecuvintele.
Joa,foc,toc,loc,soc,coc,poc,goc.
.Subliniazdliterelecarc le schimbdsensul.
.tchtmDand o Iitcrd vei gdsi Si olte cuvin? noi.
ScrieJe.'

a) Cihe a scrts aceastdpoveste?

b) Cutnifi cereacocotulpunguld?

q AbAtuietfto propotiliedesprecocoSul
dih povestea
..Punguts
cudoibani''.

l) Memareazdpoeziu:

Ceurirosau meseriile
deGiarniRodari
L Oricare
urcseric
Arcunntrcs.copij!
A pniocs,ipllcjnle
Milo4sc-n
brotArii.

4. $ofcrulare-nhainii

Mifosuidebenzin:i
Urrmuucitor',
miroasc
A ulcurlidcmagirrir.

2. iu odcetam1:llfie,
5 . Miroasc
col'etarul
tn satsautaola$.
A nuci$iscot.li$oarli
A soiindul
i noilnifoasc. Iafunhalatdcnledic.
A vralirridctal4i.
A dootorie-anarri.
3. Unvopsitor
nrifoasc 6. A brazdealanatd,
A Iacuridevopsit,
A cAtrtp9i spicbogat,
Geangiu-ntoldcauni!
Vamirosilimnul
Vamirosia chit.
Cerrergela arat.
7. Vamirosiape;te
P e s c a t u l c e l v a nj o s.
$i nurnaitfendavia
Nu aleunllliros.

/3

a) Cemeseriis nt enumeratein poezie?

b) Cu ce lucreazdfiecare?

2) Rdspundela urndtoarele intreb,iri:


.Cinmendcaii?
.Cineconduce
tramvaiul?
.Cineconduce
locomotiva?
.Cineconduce
automobilul?
,Cineconduce
avionul?
.Cineconduce
vaporul?
.Cineconduce
tractorul?
.Cinefaceoale?
.Cinelese?
.Cinecoasehaine?
'Cinevopse$te?
.Cinezidettecase?
.Cinepune
geamuri?
.Cinezugldve$te?
.Cinetipare$te
carf?
.CinevindecIbolnavii?
.Cinevindemedicahente?
.CineinvaFpecopiisi citeascd
$i sAscrie?

/4

. CinefaceprAjituri?
. CinenacinA{iina?
. Cinevindgcame?
masalarestauart?
' cine serye$te
. Cineaducoscrisori?
. Cinefacefotografii?

3) Scriecemeserieaupdriklii tdi.

4) Ceneserie ai vreasd.ti? ScriecAtuvapropozilii


despreea.

r'5

l) Spuneprin ce se aseamdniSiprih cese deosebesccuvintele:


mare.sare.

. Scrie c'4tedoud pttryozilii in carefecarc din aceste


cuvintesd aibd sew dilbrit.

2) Completedzdpropoziliile cu cltvi tele pornwre:

VantuI...................tlorile....,............de
cir.ep.
Elevul...........,...,,...scrie..,,.............,cu
atnfie.
3) Scriedupddictare:
In vacanFdevarevoi plecalamu[te.Acolom6voi idalni
cuvcriimei.Varamea,Ceorgiana,
locuie$t9
chiarlapoalele
munfilor.
Agteptcunerdbdare
sA-irevdd.
. Ce inleles are cuydlxtul vafa din p mq propozilie $
cuvAntulyat\dina teia pft)pozilie?

r'6

4) Formead cwinte foloaind silqbeleddte (doud, trei saa


mai multesilabe): ca,tt mi, sa,rnq le,cu,ce,na"14 lb, te,
n.nl,u.

. Numdrdcuintelefomate. Dacd ai peste


I S aDinte, oi
.v I iJicat ivuI lo arl e bine.
5\ Schinbd locttl tilabelor din urmdtoorcle cuvi e si rei
oblinecuylnrenoi: sapa,casq rece.nara.mire, Itsa.

. Alcdluie$tepropozilii cu noile atvinte:

6\ Folosefte in ptopozifii (orale) inlelesuri diferite ole


cuvinlelor:
vesell-vescll
vin-vit
poantr-poani
vie-vie
noua-noutr
copii-copii
toc-ioc
coc-cos

r'7

ItCile{te urmdtotreleruvihtetjr ls r:/iifllitspreinceput:pdr,


car,coc.soc.toc.cuc,lric,
doc.coli,doi.unu,noi,car.
.Scrie curinlelepe carc le-qi,litrmot;

,Scrie utviklel(.ure .n! tiifi1.tlicu acelqll

'4nt:

2) GAtegeuai nulte inlelesu'i pentry ct1Ahtul aom,


,4lcdh!ie e propazilii pentn.tfiec. r u^lA gdrit:

3l CAsetle $il.tbd cdt'ese potrive$e:

ca

rru\
llf

\;

il>
--zii
\ ta
, zt

4) Gdxestem4i r,ltfucin/elcfllri pertnr c?r}dr,u/toc.


Alcdtuie$tepropozgi pentru liecate ewAfi gdsit:.,

5) 6.lxe$terdsp.rn,r?,
polrivir,

a)Cecereloans?
b)Copiiimerg
laqcoall?
c) CearcCeorgeta?
d)Voiaveliolinie?
e)Cumcsteelicca
uvionulLri?

Eaarcmultebomboane,
Eliceaestcmare.
Euamo liniernic[,
Copiiisunticolari.
Iosnnoereo cartc.

6\ Clle$le
utmdktn text:
Crmerl mel
EuRnro cnrnetlmarcgil[grijitit,pejosseafli uncovor
moalc,cu nulte tlori de cfimp,Crls[ mdsirntbine,p[strcz
curAlc|ria
ir c8mer{.De asemeneq,
umgrijesdo aerisesc
In
necalea,
Mllmemi l8uditDenft.u
hlmicia mea.
. Sariecincipt?pozilil dcsprccqmerald de oqspeli:

/9

l) Ordoneazd
cuvintele
datepentn!a oblinecAboprcpozili;
a)mtrn6nc[,
l6comie,
cu,el
b)eu,temele,
el,scriu,cu
c)cumpfuAturi,
aDrers,
ntama.
dupe
2\ Alcdlule$tepropozilii ru umldtoarelecuvlnte:rct]l|dtr,
Rom6nia,
rom6na$,
tomdnc6,
romanii.

3) Sctiepntpoziliiin ordineau\enitd, pentrua oblineun


texl:

OIspUbuntr
Ell-Bprirs
ir cuib.
Drago$
agtrsjtin
iarbiur
$il.apus
puiderandunic[.
A cdzutdin
cuib.
Cefelicitd erardndunica!

20

4) Alazd cuviktelede maijos in otdinea coreipunzdtoare,


astfel
sd
.tncat oblii cateunptcrverblafiecqre punct;
a)primivara,o,flu,seface,floare,cu
b) departe,sare,llu, de,a$chia,trunchi

c)la,prietenul,
secunoa$te,
nevoie
d) maine,astezi,ce,face,poli,nu,lesa,pe
e)secunoa$te,
de,bun6,dimineatd,
ziua
5) Plopozilia
este,..,,..,
La lncaputul
propoziliei
sescriecn

Lasfe rg i p
tur lo p oz i fis ei
epune.,,,,...,,,.. . . , , , , . . . , , , , . .
Du!'ilpunct
sescriecu
6\ Rdspundein scrisla ur^dtoarele intrcbd ;
a)La ceori te.aiculcat?
b) Ceai mdncatla miculdejun?

c)Cumestetimpul
astizi?
d) Cefi-aipropus
s[ faciastizi?
e)Cefaptibunaai fEcutpana
acum?
0 Ceteab[ ai ficut in camrata?

10
l\ Cu silabeledateJbrmeqzdct!.iintecqre danamesa
poml

fructifei:
vi-reg
cl- $ in

zal- sic
prel- tul
gu- zlr

. Gdseite
$i altedenuntridepomi.fructfert,
Alcdtulegepropoziliicuele:

2) Celegumecresctn grddind?

."(=
."<=
-(=

3') GdseSte
silabapotriyitd.

2P

4) Cltefteqi completeazd:

5) Sarleclnclctwlhtecarcsd lkceeryd
cu llterqm g sdJie
dlk
trel
sllabel
fbrmate

6) Scrletrel cuvlktecdrc sd lkceqpdcugflipul de lltere ce.

7) Scrletrelcuvinte
carc;d cuprlndd
(in intertor)gruputde
lltereee,

c3

8) Scrietrei cuvintecaresdsetemine cugrupul de literc ce.

9) Lafel proce&azisi cr grupurilede 4itetz:;


ci, ge,gi, che,
chr,Che,gbi.

24

Nb
TtrE{

buStef5O
uoloaded

11
1) Puneo literd tn locurileliberegi spunececuvihteai sdsit:

u* (
": ) *

,"\

l .) ^

2) Despate in silabe cuvinteleutmdtodre:


promoroacA
sernafor
gAEgie

vantul
lacrimi
ploaie
grindinA
vacantd

as

3, Despafie.ia sildbe cwirxele cqre conryununxdrodrele


pmpiE4ii &:rie in tabel drvirrteledupd nurndrullor de
silok:
,.,
a) Copiilor le placprnjituil.
b) Euptec vacantsbsle ftuoos,
c) Fumicileaduni proviziipeoFuiami.
canti in poixo'.
@Privighetoarca
e) BrcaStelecinti pe lac.

silabi

dotli

silabe

trei
silabe

pdtru
silabe

cllcl

silabe

lt Dei .-funai cut'irrtelede lafiecareWnct, vei &scoperi


cevaf.prte impor'tu t pentra tine:
a) note,eu,b|m, am

b) rei, imi, pirtu,lii,l4dt, rtruoca

c) voro|mpdra auFunis, ei, c5,bicicletS,o, imi

26

1Z

e
n
#
J;

l\ Cite|tepoezia:

Ceamalscumpi
deNichihStinescu
Spune-mi
c&Emamtr-anume
Ceamai
scumpiepelume?
Puiitotiauzisdeptrstri,
Zarzrriiauzisdezarztui,
Pe$ti$odi,
depe$toaictr,
Ursulelii,
deursoaici.
Tigri$odi,
detigroaicd.
Menjiitotiauzisdeiepe.
Filulcepeia zisdecepe.
Nucii,toliauzisdenuc[.
Cuciitoliauzisdecucd.
Totipisoii,
depisicn.
Iartreu,de-ameamimictr.
OricemamdI anume,
Ceamaiscumptr
depelume.

27

2l Rdspundela urmdtoareleintrebdri:
a) Cui ii estededicadtaceastipoezie?
'''"-

--:"

"-

-"'

b) In cearotimpstlbtrtorimziuarnamei?
c) in ccluni?Darin cezi?
d) Cumteprcg esdpentruaceastizi?
e)Careesteceltnaitumoscadouficut mamei?
0 Cumo ajulipcmamala tleabt?

3) Scrietrei propozilii despreaceastdzi lrumoatd din iala

P8

13
l) Pentruumdtoarelectointegdse;tealtelecuacelqsi
inleles;
plretenre...........,......
z padd......._.........,,...

g um e. . . , . . . . . . . . .v. .e. r. .. .. .. .. .. .. . , . . . . ......,.,.....,.

a v e r e . . , , . . . ..,......,......
u u ch i ..,....,......,.....,.,..
p o t e c i , . , . . . . ,,.......,....
fi u ,.....,,...........,......,,...
2) Scriecuvintelecu sensopus.,
c u r a t . . . . . . . . , ,......,.......
i n a It..........
f ru m o s , , , . . , ..,,...,,......," ;r;...,,....'
n e g n t..........................
subflre........,......,,,,,.
I1rmini..................,,...,
in t o r s . . , . . . , , ,,,,.......,,.,
u sca t,.......,...........,,....,
3) Alcdtuie$e prcpozilii cu cuvi tele gdsite de tine de
la
exercilitl2.

P9

4) Elcplicdtntelesulcwintelor sublinid]te
din versirile demai
Jbs.'
,,Maici-tade-i vie,
Bine-a!fi strvi?
PSn'lanoilavie."

5) Alcdtuierk c^k doudptopozilii pentrufiecarecuyAd d.tt,


caresdoibd ln elesurldli?/ire, car,toc,ro$ie,poart[, vin.
Eremplu:Eucar lemne,
Butriculareun carnou,

q Sc|iepatruptopozilii ln cat" toatecuvintelesd lnceapdcu


aceeqiiIiterd:
ExmplarMamasA nAng6ie6ereu,

30

l) Completeozd:

a) $colarii

b) Vacanfa.
c) Bunicii.
d) Soarele..

e)Pistuile.
2) Completeazd
punclelecu cuvintelecorespunzdtoare,
care
td arate cineface acliunea:
a) - - --.'..................2boafi..
b).............................cdntn.
c).........,.....-.............plenge.
o) .,., --...-,,....,,.....invat{.
e) .. .......,....,...........inoatd,
yocetarepropoziliile urmdk)arey puhe
3) CiteSte-c-u
punct,
senutul
inhebAri
i Jar semnul
exclamdrii.
a) Eleviicitesccuplacere
povegti$ipoezii(...)
b) Stai(...)
c) Ai vizut filmuldinorag(...)
d) Marcel,vinorepede
(...)
e)Vara,fiuctelesecoc(...)
I) Inchidepoana(...)
g) Undeai fost,copile(...)

3/

4) Pune ihtrebdrile necesarepentru a primi urmdtoarele


rdspunsuri:
a ) . . . . . . . . . . ......................
a) Animalelestrlbaticetrliesc in p6dure.
b ) . . , , . . . . . . . ....................
b) Eumi-ampehecutvacanfalabunici.
c ) , , , , , , . , , , . .....................
c) Euamtrecutin clasaa Il-a.
d ) . . . . . . . . . . . ....................
d) Euamcititpovestea,,Ciubolelele
ogarului",
a ) . . . . . . . . . . . .....................
e)Aceastpoveste
estescristdeC[lin Gruia.

32

l\ Rdspunde,ln scris,la urudtoalele fntrcbdri:


a)cme fl-aprcgititmiculdejun?
b) Ceemisiuniaiurmtrrit(pentracum,azi)latlevizor?

a)Copiiisejoac6,,......
b) BunicacumpAra......
c)Eleviiscriu.....,,,,....

3) Cbette umdtoruljoc de cuvinte:


qale-jale

crerer.teler sac- ac

$uncA-Juncicoal6-oal,

sate- are

oal- al
lac- ac

Soc-joc

cend-_and sare- afe

lup-_up

$lIJn

car6-are

cuc- llc

seam6- ealld

33

. Cu cuvihteledin a treia coloatld alcdtuiegte''ifopozilii

cdtmaifrunoqse:

4) Rdspunde,ih suis, la utmdtoqreleintrebdri:


a)Caresu lunilemutui?

b) Cdteanotimpuri
areanul?
c) CeanotimpestecAndcompletezi
Ecest
test?

d) Caresuntlunilec6ndz{padafaceplapumi
pamenrului?
e)Caresuntlunileanotimpuluj
celuimaibogatl

f) Caresuntlunileanotimluluic[iduros?'
g)Caresuntlunileanotimpului
incareinfloresc
ghioceii?
h) Carec8teanotimpul
tdupreferat?
Dce?

34

16
l) Cite$tetexhtlcumuhdatehlieti imparte-lin propozilii.
Scvie-l
dinnou.
Nudepatedeoratseafli o pedu(e
stejariidineasunt
bahAni
ei aufostplantalicumullianiin urmimereufamilia
merge
laiarbiverdeln aceaste
pddwebuniculmeuestepddur
orl

35

2)Memoreazd
poezia:
Faptebune
de\4ctorTtrlbure
Depe-aclma,
faptebune
Cetepoli
Sdfaci,ii_oispune:
Polisddailaporumbei
!
C6te-o
strachin{
demci.
Dela'nec,albinapoti,
Intinzend
unpai,s-oscofil
Poti,ud6nd
custropitoarea,
SAajuljs! oreasctr
floalea!
Polis6treci,
f6rdstrstrici,
MuluroiuidefumiciI
Iarpisoiimici9idragi
Poljdecoadtr
s6nu"itmgi.
a) Ce./bpte
bukesuntenumercte
in poezie?

b) Cefaptd bundai fdcut azi?

c) Scriepoeziadupdautodictale.

36

l) Pentru cuvinteledin prima coloandgdseSte,in q doua


coloand, cuvinteIepotrivite:
Pis6rile
foarfece
Iarba
latrd
Gdvoi
zboarl
Plopul
aincoltit
Apa
seclatini
Mieii
zbudi
Pisica
toarce
2) Unde doxmanimalele?Alege, din pdrdntezd,cuyiktele
porliite:
c41u1,.,.,..,,.........-.... fumica,,,,....,.....
oaia..............,,...,,... vevenia...,......,.
porcu|...........,......,.
un'ul....,...,........
ceitre|e.................,. vuIpea........,...,..
(cocin6,sai!"n,mwuroi,bdrloggrajd,cu9ci,scottul, vizuino,
' Scie propozilii despreanirnoleleenumerutein a
douacoloand:

. Cefeldeanimalestmtenumerateinprimq colodnd?
. Dqt celeenumetqtein a douacoloqnd?

3)Rdspunde,
in scrls,la urndtoarcleintrebdri:
a)C6ndseculegstrugurii?
b)Cendincilzeltesoarele
cuputere?
c)CAnd
nescdldlm
ln lac?
d)Cdnd?nfloresc
ghioceii,
gitoporaqii?
viorelele
e)CAndmergetiladerdelu$?
f) CBndsecoacegriul?
g)Cdndlncepe
gooala?
h)CAnd
augeamurile
,,flo "peele?

5) In ceanotimpai vacanla
ceamailungd?

38

1g
l) Cilettepropoziliilecuintonaliacuvenitd.
Copiiiauplecatin tabtrra
Ceauficut ei acolo
CotabedfrumoasA
a) Cale sunt sehnele de punctualie pe cale le-ai invdlat in
clasa I?

b'1Scrie din noupropailiile $ pune serkneledepunctualie


celute:

.....,.."-".'''

2t Scriedoudpropozilii Ia sfdrqitulcdrorasdsepundp nct.

39

3) Scriedoudpropozilii
la sfdrtitulcdrcrasdsepundsennul
inbebdrii.

4\ ScriecAb o propozilie carc sd expfim4 pe rAad:


(unsalut)...................,
(o ura(eJ,..,.................
(o durere).......,...,,....,.
(o poruncl)...,.............
(unindemn).............,..
(o mirare),....,....,..,.....
5l Conpune uh sc fl texl cu titlul ,.ln pia$". in care sd
foloseStisemnuldepunctualiedoriprncte, celpulin dedoud

6) Grupeazdpropo.iliile de maijos, astlel lncAto grupd sd


cuprinddpe celecareaJirmdceva(da),iar cealaltdgrupdsd
le cuprinddpe celecareneagdceva(mt),
Eulmi petrecvacanlafoartebine.
Nu mi ajuti nimnila scris.
Azi nu este8oare.
MAiDevoi plecala film.

40

Nu-mivoipierde
timpulst6nd
degeaba.
Imiplsce
s[mdjocln parc,

7) Transformd
propoziliilede mai jos,astfellncAtsd oblii
propoziliicusensopus,
DinoralsevdeCetAFia.
Buniciinuouvenitazi.
Dacdnuff fi, nus-arpovesti.
Esteo zi fiumoasd,

4/

M
l, Scrieunscurttext,pc te e de\)ctcqnld,
cav sdc|prlncld
trciintrcbdrlii treirdspunsuri,
Gdse$e-i
untltlupotrivit.

2) Rescrie
pmpoziliiledela exerciplul
I, pundndlcr$\rSlt
temnulexclqmdril,

3\Citeitepoyestea,,Capro
0utreiiezi" dclon Cleangd,
a) Scriecea spuscaprqiezilor ctindya tntorsdlnpddure?

42

b) Careiederamatcumintc?
'"-"'---..--..iri.-..-.".--

c) Cineerddutnanulcdpt.ei dl iezilor?
d) Cea ldctrtlupulca Ed-l!poatdsehimbavocea?
e, Cedupdllt ceidoi lezi?
f) Caml-q pedep{itcprape lup?

4\ AlcAtule$ecdteoprcpozlliedesprefrecarc
iedal caprei.

5\ Aledtuiee trei prcpoziliidesprecapradtnpovesre


folore+te
punctul.
semnul
lnreberii
exclamarii,
,i semnul

6) Carenonent dinpovesteli-.tpldcutuai muhsi de ce?

7\In eepoveste
l-aimailllttilnitpelup?

43

8) Cumafost pedepsitlupul in aceastdpoyesle?

9)Euscriuuna,,,,,,,,.

tuscrlemalmulte;

ca p r E.,...,,,..,,,..,....,,.
l up....,,...,,, , . . . . . , . , . . , , , . . ,
p[dure..,,,.. , , , , , . . . , , . . . , , .
ied ..,...,,...,,,,.,,....,,,..
pedeaps {,,, , , , , . . . , . . , , . . , ,
duDm a n .,.,, ,.,,,,,,,....,

44

z0
1) Cbe;le textul:

Veyerita
La marginea
piduriiseafldunstejarbatrAn.
in el qi,a
^ scorbura
ldcut
o veverifE.
Aicieaadun6
penhu
pui:nuci,
alune
5ighind6.
Cdndmerglaptrdue,o cautcuprivirea
p nstejar.De
multeorio vddstuind
dincrcangtr
in creangd.
Mauitcupltrcere
Iaea.

a) Scfiepropoziliain carcs-au.folositdott6,pu\cte
$i spu e de
ces-qupus.

b) Cdndsemai.folosesc
dou6puncte?Sc/ietn exemplu.

2) Cite$tecu multdatenlieurmdtoarelepropozilii:
Clasanoastrlestefrumoasl.
Cefrumoasa
esteclasanoashdl
Copiiis6fiecuminqi,
hamici$iofdonali.
Copii,s, fili culninfi,hamici$iordonali
!
Andreipdvegtemuntple.
Andrei,priveste
muntele!
Salutprietend.
Salut,prietenel

45

a\ CitesteJecdtedoud,.Dece s-apusla unapwct g la cealahd


selnnul
exclsnrldi.
1r.e con\tddilbrcnta,
."""-...-..-.--:------".----

3) Citette cu dteklie:

Ominciuntr
lntr-orecreatie,
doielevis-au
luatlatrdnt[,Unula
cizutgis.elovitlet1a6.
inv616torul,
vizandu.l
ounasul
zgfuiat,
l-alnttcbsti
:Ce s.qintdmplatcu
tine,Andrei?
donmule
inv[ldtorl
- M-alnmu$cat,
Darndstrulnic
rnai
e$ti,
mdibaiete!
Cumputcai
sdtc
multidcnas?Tunu$tiie6nasulse
efl6dcasupmgurii?
Cum
erasi ajunginasul
or dinjii?
suitpcun scsun,
rfispuRde
- Pdi,shvedcti,ctrn1-aln
Andrei.
a) Caresuntsenneledepunatualie,lblosite
ln aeesttext?

b) intre cines-apurtatdialogul?

46

l) Transc e o utnvorbirc tele/bnicd(lintre doudpe$toctne.

2)P,//redouf
punote
(t)q.oh rmdeeslckecesar;
a)Prietenii
nci su|ltAlcxandru,
loana,
Vlad$iAndfa.
b) Mamaa cumptrrat
I kg struguri,
2 kg merc$i 2 kg
_
ccap6,
c)lnvbftrtorul
lntrcab[:
- C0reswtccledoutr
cu!intepecarclefoloscsc
mcrcu
clcvii?
Unclcvrdspundc;
-Nu{tiu!
8u11t.
- AceSte&

3, Scrleunscu textdesprcvdrd/blosindtoqtesemnele
cle
punctuallelnvdlate,
Dd.i un titlu potririt.

47

4) Citefteliagmentut
,,Biatag[in6,cum scdpddin m6inilebabei,fugepe
drumuri.$i cummergepe drun, g6se$te
$i eao margigl$-o
inghite",
a) Din cepoveste
fqceparte acestfragment?
b) Cineesteautotul?
g) Ceabdpasdrcmaiapalein aceastd
poveste?
d) Scfie ufifragment din aceastdpovesle carc sd cuprindd
toatesemnele
deDunctuatie.

48

l't Subliniazdcuvintelesa.isecorect:
iel
el
r9tlle e$ire
ieste este
ieltin
eftin
iepura$ epuraf
caiet caet

emm reraln
ieram eram
erai
teral
poet poret
aier

poezle
vels
boer
cul9I

polezre
viers
oier
boier
cuel

2) Formeazdcurintefolosindgrupurile deliterecate lipsesc:

!i\

neva
ment
ripe$te

o<*iil'o("i'T"*"

neral

o(g*

, uvela

Q--5tn,lula
O(**\.
\
mate

,/::T"
\;;

oflt

o<ffi
49

3) Completeazdcuvitltelede mai.ios cu grupurile de litere


cqresepotrivesc:
al* _ _e
re_- _le
o__uri
in ___le
par ._tuI s___le
mar_ _ce o __lari
pa___na
un___e
li___an
in__ _tatd
min_a
ax_nt
re_ah
4) CiteSte
poezia$i subliniazdcuvintelein carcapargttpurile
de litere in|dlate. AlcAtuieStecu elepropozilii.
Adciul
deLicaPavel
Cavalerratdcitor
Ghemdefepi,cr.rochiimici
Prindesigul
codrilor
Vdrbspaima
in fumici.
Merge-agalepe
cdrare
E viteaz,necrulabr
Cusdgelile-n
spinare.
Chiarcuperpii-otrlvitori.
E $idoctorcateodate,
Cuma fostcuo l.ogcate:
I-a licut acupuncturi
Fiindcda vrutsa-lia in g!ra.

50

23
1) Pentrucb)Antuli\ghelat g,ise$teun oltul cu intelesoDus.
Al,dtuieSte.
in strir.catco propozilie
pentnrfiecaresen".

2) Citett epropoziliile:
Men, de peJc|e;ti inghelat.
Aveli\nblLratfoal1edezghelat.
. ExpIicali sensul cw intelor subIiniate.

3) Scriedupddictare:
Chi ac,Gigel$i Gherghina
facginurasticd.
Ei auun
echipament
sportivadecvat.
Gherghina
iatimingea.La saldse
in6lnesccualficolegideclasi.Ei fomeazdo echipA
bun5.Vor
participa
launconcu1sjudelean.
Lainhecere
vorveni,i echipe
dinaltejudele.
Cinevainvinge?
4) Enumerdlucru le dinfecare camerda locuinleitale,care
sa cLprinddgrupurile de litere invdldte.

5r'

5\ in carecameniai gisit maimultelucruri?

6) La cuvintulede maijos aldturdcuyintecusensopLts:


mad- mici
frig......,,,.....,,,..

halnici..........,,,.,.

lnalt.

7) Completeazd
propoziliilecu cuvintelepoh'iyitedin

a)Topom$ii,
ghioceii,
violetele
sunt...,..,..,,,......,
Teiul,
bradul,
stejarul
sunt......,.,,,,,,,..,.....,,,,,
(copaoi,
floridepdmdvard)
b)Ciocdnitoarea,
gAsca
vrabia,
sunt,,,.,..,,,...,,,,,.,
Fumica,
albina,
flutum$ul
sunt...,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
(insecte,
pdsdri)
c)Plilr]trvara,
vara,toamna
9iiamasunt,.,.,,,.,...,
joi,
Luni,mart,miercuri, vircri,sdmbltl$iduminicd
zilelesbptdm6nii)
d)^(anotimpuri,
In pddure
amcules.
in livadd
amcules
......
(mure!mere.)

#h
YEIKS.I
52

bvSlet3o
uPloadd

z+
l,) Completeazd
ptopoziliile cu cuvihtelepotrivite din
paranlezd:
$ u n ...
le.
O p A s d r i c ! . , ,.....,,,,.....,..g
p i srca
......,....
Mihai
, . . . . . . . , ,. . . . . , , , . . .$pii, si
ca p d si r.i ca
,..,,..,,.
.,......,,.pe
o cr eang:l.
(zboar6,
o pandegte,
ciugule$te,
zdre$te,
o alungd).

2) Aldturd cuyintelorde naijos altele & sens opus;


a ) a v e n i t - a p l e ca t
a g a si t.,...,...,,....,,..,..
a 1 e g a t . , . . ...,,....,,.,. s-adepdrtat,..,,,..,.,..,,
a d a t , . . , , , . .,..,,,..,,.., s-auceftat..,.....,..,,..,.
b) seimbractr....,,...,,. s-aa p n n s.,,,,....,.....,,.
sebucurtr,,.....,,..... s-aump1ut.,,,,.,,.,......
setre2ef
te.,...,,,,....
$ r-are g a t.....,,....,,,,....
c) a turnat,,.,,,,,...,.,,., a a p 4 ru t..,.....,......,....
a impletit....,,,.....,.
a rdserit.....,..,,...........
a c u s u t . . . . ....,.......,. avorbit.
3'1Scrie,in loc punctelotcuvtntelecare arald ins\$irca
obiectelordupdgust;
m i e r e a . . . . . . . .......,..
vl91na.
s 4 r e 4 . . , , , , . . , .,...,,,.,,
limAia
piperuI..,..............
zaherul
shugu.ele.
............
pastila

4) Scrie, in locltl punctelor,cuvintelecare arali cum sunt


obiecteledupdmdtime,gust,culoare.
Ursuleste....................,
iariepureIe.................
Paraeste.......,......,.......,iarardeiul
...................
iarctubunele...............
Cretaeste...................,
l \ y ' u n l eelsele .................,
i a rd e a 1 u .....................
i a rp a sti l a ...................
Mierea
e s t e....................,
H e n i ae s t e ..................,
i a r1 i te re |e ....................

5) Scrie, in locul punctelor,cuvi tele care aratd cum sunt


obiecteled\pd c\loare].
p o n o ca ]a ......................
c e r u 1 . . . . . ...................
frun2a......................
soarele......
..
n r a r u |. . . . ...................
b a n a n a ........................
trandafi
ru1..........
.
14maia......................
g h i o c e l u 1..................
to p o ra su 1 .....................
6) Citeqtepropozili il e:
Fatababei
eralenesA,lefnoase
$ireala inima.
Fatamotneaguluieraliumoase,haxnici,ascultitoare$i
bunela inim6.
a\ Cinea scrispovestea,,Fatababei$i fatamotneagului?"
b) Scrie cuvintele subli/tiate Sigdseqtecuvinle asefidndtoare
lor
fi umoasd.

hamici.

54

2S
rt rorrrvestecuvinteledin paranlezdcu resrul
propoziliei.

a)Vam(rrec).

b)Gr6dinile
sunt(verde),

'

c)Holurile
sunt(lung)$i0*d.
d)Aziamv6zutunfilm(interesante).

2) Compuneun scurt diahg ihrre tine hama


M. cate sd sc
+i
aesJaiodre ta micul dejun.

55

3) Completeazdtextul urmdtor c semhelede puhctualie


- Iepurat
Alb-Iepuraq
Unde-aifost
-Laorag
-Un'teduci
-Lapddure

-Ce mananci
- Vreji demure
- Undedoni
- SubgoPron
- Cumtecheamd
- Rodion
(Otilia Cazirjl'lx,
AIb-i ePurut)

4)
cudoibani"?
a) Ciheascrispovestea
,,Pungula

b) De ce l-a aluhgat tnoSulpe cocoql

c) Ce i s-a infittplat coco$uluipe drum' dupd ce a gdsit


pungqa?

d) Cum iqi cereacocoiltl pungula?

e) Cuma ikcercatboierul sd scqpede cocor?

f) Ceaf,icut moSuldupd cecocoSuli-a adusat6ta bogdlie?

g) Ceafdcut bqba?

h) Cei-a adusgdina babet?

c/

ll Completeazd
spaliile libere ctj cuvintelepotivite din
parankza:
a)Mihai...........,,.....spus
AIineio ghicitoare.
b) Tata..............,,....infiecarezi ziarul.
c) Vlidug9iAlexandra..........,
,..duslateatru.
d )E i s ed u ci n p a rc.......................Ia
sta dion.
e) ln camera
...................este
ordine.
(sau,i-a,sa,s-au,ia,s-a).

2) Citeftepropoziliile urhdtoare Si complereazd-lectt


cuvintelepotririte: ifitt-o fi intr-un.
a) .,............
seard
amauzitcantecul
$eiera$ului.
b) Ampusmelele....................co5
dinpaie.
c)Am venit......,,.........2i
deduminicd,
d) Mamarni-aadusdoiiepuragi
....,..............cugcd.
e)Locuiesc................apartament
la etajulal treilea.
3)AlcdhiettucAk o propoziliecaresdconlindrsa,s-a,ia,ia,s-auJ
sau,iau,aaq inh-o,intr-un.

58

4) Cite e, cu vocetare, umdtoatele propozifii, Subliniazd


cuvintelealcdtuite dih aceleafi litere. Explicd inletesul
Jiecdruia.
a)Eu amcumpfuatun comcumac
b) Buniculcetrtadin com.
c) La margineaptrduriiseaflAun com cuAucte.
d) Vacabuniciiare
uncommaimic.
e) Comuritesuntpro;spete,
f) Coamelevacii sult asculite.
g) Comiiinflorescprimdvara.

a)Mamaacumptrrat
nouilalele,
b) Euamo hainlnou[.
c)Nouineplaceiama.

59

REBUSURI
l, Nwke defete

2, Numede bdieli

3. Ntrtuede dnimaledomestice

60

4. Numedeflori (grddindSipddure)

5, Nume de qhitlale sdlbdtice

6. Numedeftucte

6r'

8. Nume de legume

9, Nune de haine

62

lO,Rdspundela urmdtoareleintrebdri$i wi afla,pe verticala


ABdin carcn,cumsenumesrc
copilulcaremeryela scoalti.
L Cunrsenume$te
catnera
in careinveqilaScoala-?
2. Cumsellume$te
scaunul
pecarestaiIaqcoali?
3.Princeti-afostapreciatlmuncata la$coal6?
4. Ce-aiinvitatdincarteadeabecedar?
5, Din cacaxteai invdlatcifrele?
6. Cu ce$tergitabla?
A

ll. Cite$teli completeazdcareul, pe verticala AB vei


descoperio urae (doudcuvinte),
l. Anotimpulcaretreze$te
natu$Iavialtr.

2.LunarnA{i$oruh.li.
3.Cueascriipetabli.
4.Anotimpul
celrnairoditor.
5.Dupifulgerse
audeun ..,
6.FSrdeastiloulnuscric.
7.Scriicucretapeea.
8.Dimineala
beio canlde...
9.luflorescprimdvara.
10.Masadinclasi.
I l. Tragecirufadupnel
12.Pnrinfiipdiintilor:
tii.
13.Aluneciiauracuele.
14.DupA
zivine...

63

In aceea$i
colctieaumaiaperut:
EmiliaBenedk,
kslepen*u LimbaRondnd
VaslleCrciroru,Testede natenaticd
LulzaPilv\\ Oldiesbut Gotdies

Fornat I/16 (51x 84)


. Aln detipar: 1999.Apdrut.2OOO
PRINTED IN ROMANIA . Tiparul executatta tnprmena
I nst tstuIui El ropean p en|tu Coop er are CuIturdl- gtii at6. d I a$i
. sh.C.onicarMusioatr l7 . C.P.16l . cod6600. T.l. Diftae:
032I23373 l. Fax.
: 03:.123
0 | 9T.exroedit@mail.dntis.rc