Sunteți pe pagina 1din 1

4

E'fl-f 1M

t, s

+" rtt;;i t'8~l'S;. t If'

\~:tfl(\ec,cL(_

WJO~ \ 1~ 6

Cap. 1. Experienta

fYd,

~qc(~

religioasa
,

Polaritatea experientei religioase


Dumitru Staniloae rnce arca sa impace per spectiva
biblrca a Dumnezeului viu cu cea filosofica., tribu tara gindirii
grece st.i, adoptind pozitia consacrata in gindirea rasariteana

de

Grigorie Palarnaz. Continuind

linia gindirii patmstice,

Dumitru St arriloae sintetizeaza cele dou a, corice ptii, cea


a caracterului impasibil, neschimbabil allui Dumnezeu, pe
de o parte, eu cea a unui Dumnezeu de sfas'ur'irrd 0
diriamica extrem de corriplexa in raporturile cu umanitatea,
pe de alta parte, In felul acesta, gin dire a patristica
teo.retize aza viat a divina pe dou a registre: unul al exist errtei
in sine 9i celala1t al activita.tii perrtr'u a.ltii. Cele dou a
registre dau un plus de iritelegere at it asupra irite
rioritat.ii divine, cit 9i asupra dinamicii divine, aspecte
care r-eleva.,deopo triva, caracterul
personal al divirritatii.
7

"'Ff

"WTwW'''''wmEEZi'

'z,

ilr7i1

Scrierile Sfintului Grigorie Palama pot fi rega s ite in Filocoiia. vol.


VII, ed. a II-a, Humanitas,
Bu cures ti, 1999, in limba romaria
exis ta dou a lucr ar i fundamentale privind opera acestuia. Prima,
de a importanta deosebita prin faptul ca reia studiul palamismului ill
acest seeol, este semriata de Dumitru Staniloae ~i poar ta titlul
Viata ei fnvdtdtura Sfintului Griqorie Paloma, Ed, ScrIpta. ed. a
II-a, Bucu res ti, 1993. 0 alta perspeetiva este ofer ita de John
Meyendorff - Sfintul Griqorie Palamas ei mistica ortod.oxa, Ed,
Enciclopedica, Bu cures ti, 1995.