Sunteți pe pagina 1din 6

21.10.

2015

lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=340926&lang=1

LPO192/2011
IDinternunic:340926

Fiaactuluijuridic

RepublicaMoldova
PARLAMENTUL
LEGENr.192
din30.09.2011
monumentelordeforpublic
Publicat:18.11.2011nMonitorulOficialNr.197202artNr:569
n scopul crerii condiiilor optime pentru promovarea valorilor naionale i internaionale
prin intermediul operelor de art monumental amplasate n spaii publice, integrrii lor n
politicile culturale, educaionale, de dezvoltare urbanistic i de amenajare a teritoriului,
asigurriiunuicadrujuridicadecvatpentruedificareaiprotejareaacestuitipdemonumente,
ajustat la prevederile conveniilor i recomandrilor UNESCO i ale Consiliului Europei
referitoareladomeniulpatrimoniuluicultural,
Parlamentuladoptprezentalegeorganic.
CapitolulI
DISPOZIIIGENERALE
Articolul1.Obiectulprezenteilegi
Prezenta lege reglementeaz regimul juridic general al nfiinrii, realizrii, amplasrii,
administrriiiprotejriimonumentelordeforpublic.
Articolul2.Noiunidebaz
nsensulprezenteilegi,urmtoarelenoiunisemnific:
a) monumente de for public bunuri imobile: lucrri de art plastic monumental
(compoziii spaialvolumetrice, monumente, busturi, plci cu relief sculptural), troie, cruci,
construcii sau amenajri neutilitare, avnd caracter decorativ, comemorativ sau religios,
amplasatenspaiipublice,nzonedeprotecie,peterenuriaflatendomeniulpublicalstatului
ori al unitilor administrativteritoriale, excluznduse cele amplasate n cimitire i cele
amplasatepeterenurilepersoanelorfiziceijuridicecenupotfivzutesauvizitateliber
b) zon de protecie a monumentului de for public spaiu cu regim special de protecie,
stabilit de jur mprejurul monumentului prin documentaia de urbanism, pentru a asigura
protejarea,punerealuinvaloareiaccesulvizuallaacesta.
Articolul3.Clasareamonumentelordeforpublic
Monumenteledeforpublicsntclasate,nfunciedeimportanasausemnificaialor,ndou
categorii:categoriaAmonumentecustatutnaionaldeproteciecategoriaBmonumentecu
statutlocaldeprotecie.
Articolul4.Statutuldemonumentdeforpublic
ncondiiileprezenteilegi,sntsaudobndescstatutuldemonumentedeforpublicbunurile
imobile enumerate la art. 2 lit. a), aflate, la data intrrii n vigoare a prezentei legi, n spaii
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=340926&lang=1

1/6

21.10.2015

lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=340926&lang=1

publice, pe terenuri aparinnd domeniului public al statului ori al unitilor administrativ


teritoriale,dacndeplinescunadintreurmtoarelecondiii:
a)amplasareaacestorasarealizatnbazauneiautorizaiideconstruireemisecurespectarea
reglementrilorlegalendomeniulmonumentelordeforpublicnvigoareladataamplasrii
b)existenaacestoraesteconsemnatsauatestatcanotorie,pnladataintrriinvigoarea
prezentei legi, prin publicaii tiinifice, ghiduri turistice sau alte tiprituri avnd caracter de
informarepublicoriprinevidenealeautoritilor,instituiiloriserviciilorpublice.
Articolul5.Realizareamonumentelordeforpublic
(1)Monumenteledeforpublicserealizeazninterespubliciconstituiecauzdeutilitate
public.
(2)Monumenteledeforpublicsepotrealizadupcumurmeaz:
a)ncadrulunorprogrameiproiecteculturalefinanatedinfondurialocatedelabugetulde
stati/saudelabugetelelocale,potrivitprevederilorlegalenvigoare
b)ncadrulunorparteneriateconstituitentreautoritii/sauinstituiipublicesubordonate
acestora i persoane fizice sau juridice de drept privat, avnd drept scop susinerea unor
programesauproiectedeartplasticmonumental
c)ncadrulunorprogramesauproiecteculturalepromovateisusinuteexclusivdinfonduri
private, de persoane fizice sau juridice de drept privat, cu acordul autoritilor administraiei
publicelocalecompetenteteritorial.
(3)Asupraimobilelorpecaresntamplasatemonumentedeforpublicseaplicservituide
utilitatepublic.
Articolul6.Proprietateaasupramonumentelordefor
public
(1) Monumentele de for public aparin domeniului public al statului sau al unitilor
administrativteritoriale.
(2)Monumenteledeforpublicproprietatepublicastatuluisauaunitiloradministrativ
teritoriale snt inalienabile, imprescriptibile i insesizabile. Acestea pot fi date n administrare
instituiilorpublice,ncondiiilelegii,cuavizulprealabilobligatoriualMinisteruluiCulturii.
CapitolulII
NFIINAREAIPROTEJAREA
MONUMENTELORDEFORPUBLIC
Articolul7.nfiinareamonumentelordeforpublic
(1)nfiinareamonumentelordeforpublicsefaceprinhotrredeGuvern.
(2) Hotrrea de Guvern privind nfiinarea monumentului de for public se adopt la
propunerea Ministerului Culturii, n baza deciziei administraiei publice locale competente
teritorial,cuavizulAcademieidetiineaMoldovei.
(3) Lucrrile de edificare a monumentelor de for public vor ncepe doar dup adoptarea
hotrrii respective de Guvern, n corespundere cu proiectul monumentului de for public, cu
proiectulamenajriiterenuluiaferenticuproiectulzoneideprotecieamonumentuluidefor
public,avizatedeMinisterulCulturii.
(4)Instalareanspaiilepubliceaoperelorimportate,inclusivacelorprovenitedindonaii,
executate de artiti plastici de peste hotarele Republicii Moldova se efectueaz urmnd
procedura legal descris la alin. (2) i (3), n baza unei recomandri scrise privind opera i
calitileeiartistice,emisdeautoritateapubliccentralndomeniulartelorplasticedinara
deorigineaoperei.
(5)Strmutareasaudesfiinareamonumentelordeforpublicseefectueazurmndprocedura
legaldescrislaalin.(1),(2)i(3).
(6) Instalarea monumentelor de for public n zonele de protecie a edificiilor cu statut de
monument istoric sau n zonele construite protejate se va realiza doar dup coordonarea
prealabil a locului de amplasare cu autoritatea public central n domeniul protejrii
patrimoniuluicultural.
(7)Monumenteledeforpublicedificatecurespectareaprevederilorlegalesntclasatenmod
automatncategoriaB.
Articolul8.Zonadeprotecie
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=340926&lang=1

2/6

21.10.2015

lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=340926&lang=1

Pentrufiecaremonumentdeforpublicseinstituieisedelimiteaz,prindocumentaiade
urbanism i de amenajare a teritoriului i prin cea cadastral, zona lui de protecie stabilit
perimetral, de jur mprejurul monumentului, pe o raz de la 50 la 100 m, n funcie de
particularitile cadrului urbanistic i/sau natural existent, precum i de caracteristicile
monumentuluideforpublic.nzonadeproteciepotfiinstituiteservituideutilitatepublic.n
planurileiregulamenteledeurbanismaprobateiavizateconformlegislaieinvigoarevorfi
prevzute reglementri speciale de construire n zonele de protecie a monumentelor de for
public.
Articolul9.Protejareamonumentelordeforpublic
(1)Protejareamonumentelordeforpublicreprezintunsistemdemsuricucaracterjuridic,
administrativ, financiar, tiinific i tehnic, care urmresc cercetarea, inventarierea, clasarea,
evidena,conservarea,restaurarea,paza,ntreinereaipunereanvaloareamonumentelorde
forpublic.
(2) Evidena, inventarierea, ntreinerea, conservarea i restaurarea monumentelor de for
publicserealizeaznconformitatecunormeletiinificeitehnicendomeniu.
(3)Edificareasaustrmutareamonumentuluideforpublicfraprobrilegale,interveniile
constructive neautorizate n zona lui de protecie, efectuarea neautorizat de inscripii,
nscrisuri, desene sau orice alte aciuni care conduc la distrugerea, degradarea, schimbarea
dateloristoriceorianfiriimonumentuluideforpublicsntinterzise.
(4)Demontareamonumentuluideforpublicedificatfraprobrilegale,reinstalarealalocul
iniialamonumentuluideforpublicstrmutatfraprobrilegale,precumiaducereanstarea
iniialaterenuluiafectaturmeazafirealizatedincontulpersoanelorjuridicesaufizicecare
au iniiat, finanat i executat lucrrile de edificare/strmutare a monumentului fr obinerea
prealabilaaprobrilorlegale.
(5)Protejareamonumentelordeforpublicestepartecomponentastrategiilordedezvoltare
durabileconomicosocial,turistic,urbanisticideamenajareateritoriului,lanivelnaional
ilocal.
CapitolulIII
CONSILIULNAIONALPENTRU
MONUMENTELEDEFORPUBLIC
Articolul10.ConsiliulNaionalpentruMonumentele
deForPublic
(1)ConsiliulNaionalpentruMonumenteledeForPublic(denumitncontinuareConsiliu)
este un organism tiinific de specialitate n domeniul monumentelor de for public, care
funcioneazpelngMinisterulCulturii.
(2)Consiliulfuncioneaznbazaunuiregulamentdeorganizareifuncionareaprobatde
Guvern.
(3) Numirea membrilor Consiliului se face la propunerea direciei de specialitate a
MinisteruluiCulturii,prinordinalministruluiculturii,pentruunmandatde3ani.
(4) Independena opiniei membrilor Consiliului n adoptarea avizelor Consiliului este
garantatprinprezentalege.
Articolul11.AtribuiileConsiliului
PrincipaleleatribuiialeConsiliuluisnturmtoarele:
a) examineaz concepia i inuta artistic a proiectelor de monumente de for public i le
avizeazconformfazelordeexecuie
b) examineaz i avizeaz proiectele de amplasare a monumentelor de for public, de
delimitareazonelorlordeprotecieideamenajareaterenuluiaferent
c) avizeaz clasarea, declasarea i schimbarea grupei de clasare a monumentelor de for
public
d)avizeazdocumentaiaprivindinterveniileasupramonumentelordeforpublicexistentei
interveniilenzonelelordeprotecie
e) avizeaz reamplasarea n spaii publice a sculpturilor monumentale rezultate n urma
organizriidetaberedecreaieplastic.
Articolul12.RetribuireamembrilorConsiliului
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=340926&lang=1

3/6

21.10.2015

lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=340926&lang=1

Retribuirea membrilor Consiliului se efectueaz n conformitate cu prevederile actelor


normative n vigoare, n limitele mijloacelor prevzute n bugetul de stat pentru autoritatea
publiccentraldespecialitate.
CapitolulIV
ATRIBUIILEAUTORITILORADMINISTRAIEI
PUBLICECENTRALEILOCALE
Articolul13.AtribuiileMinisteruluiCulturii
(1)MinisterulCulturiiesteautoritateapubliccentralresponsabildedomeniulrealizriii
protejriimonumentelordeforpublic.
(2)MinisterulCulturiiareurmtoareleatribuii:
a)elaboreazRegistrulnaionalalmonumentelordeforpublicilnainteazspreaprobare
Parlamentului
b) ine evidena centralizat a monumentelor de for public de categoria A, conform
Registruluinaionalalmonumentelordeforpublic
c) actualizeaz, la fiecare trei ani, Registrul naional al monumentelor de for public i l
nainteazspreaprobareParlamentului
d)elibereazavizepentrudocumentaiaprivindamplasareairealizareamonumentelorde
forpublic
e) elibereaz avize pentru documentaia privind interveniile asupra monumentelor de for
publicedificate,precumiinterveniilenzonelelordeprotecie
f)autorizeazpersoanefizicesaujuridicepentruaefectuainterveniiasupramonumentelor
deforpublic
g)asigurinspeciaicontrolulpropriulamonumenteledeforpublicnscrisenRegistrul
naionalalmonumentelordeforpublicprivindstarealordeconservareirespectareaavizelor
despecialitateemise
h)susineprogrameiproiectedepunerenvaloareamonumentelordeforpublicnscrisen
Registrul naional al monumentelor de for public, inclusiv programe i publicaii pentru
animareaculturalistimulareainteresuluipublicfadeacestea
i)exercitalteatribuiiprevzutedelege.
Articolul14.Atribuiileautoritiloradministraiei
publicelocale
(1)Autoritileadministraieipublicelocaledenivelulaldoileaauurmtoareleatribuii:
a)elaboreaziaprobregistrelemonumentelordeforpublicdecategoriaBsituatenraza
lorteritorial
b) realizeaz evidena detaliat, prin dosare de inventariere, i asigur protejarea
monumentelordeforpublicdecategoriileAiBsituatenrazalorteritorial
c) prevd, dup caz, n proiectele bugetelor proprii resurse financiare pentru protejarea i
ntreinereamonumentelordeforpublicsituatenrazalorteritorial.
(2)Autoritileadministraieipublicelocaledenivelulntiauurmtoareleatribuii:
a) emit decizii privind edificarea monumentelor de for public, n care se indic n mod
obligatoriuloculamplasriiviitoruluimonumentisursadefinanareaedificriilui
b)ntermende3lunidelaedificareamonumentuluideforpublic,nregistreazmonumentul
izonaluideproteciendocumentaiadeurbanismideamenajareateritoriului,precumin
ceacadastral
c)asigurprotejareaipunereanvaloareamonumentelordeforpublicaflatepeteritoriul
subordonat
d) sesizeaz, n decurs de 48 de ore, consiliile raionale/municipale i Ministerul Culturii
atuncicndconstatnclcrialeregimuluijuridicalmonumentelordeforpublic.
Articolul15.Atribuiileproprietarilorialetitularilor
dreptuluideadministrare
n scopul protejrii monumentelor de for public, proprietarii i titularii dreptului de
administrareasupraacestorasntobligai:
a)sntreinmonumenteledeforpublicastfelnctacesteasnufieafectate
b) s foloseasc i s ntrein, n condiiile legii, imobilele pe care se afl amplasate
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=340926&lang=1

4/6

21.10.2015

lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=340926&lang=1

monumenteledeforpublicastfelnctacesteadinurmsnufieafectate
c)sntiinezenscrisMinisterulCulturii,precumiconsiliullocalalunitiiadministrativ
teritoriale n a crei raz teritorial se afl, despre orice modificare sau degradare fizic a
monumentelordeforpublic
d)sasigureaccesulspecialitilorlamonumenteledeforpublicnvedereaconstatriistrii
lordeconservare,precumipentruoperaiunideexpertizareideeviden
e)sobinavizelepentrutoateinterveniileplanificateasupramonumentelordeforpublic
saunzonelelordeprotecie,potrivitlegii
f) s permit efectuarea lucrrilor de conservare, consolidare, restaurare, precum i a altor
lucrri,dacacesteasntiniiateifinanatedepersoanefizicesaujuridiceabilitatencondiiile
legii
g)sasigurecondiiidevizitare,fotografiereifilmareamonumentelor.
CapitolulV
RSPUNDEREAPENTRUNCLCAREA
PREZENTEILEGI
Articolul16.Rspundereapentrunclcarea
prezenteilegi
(1) Persoanele fizice i juridice rspund civil, contravenional i penal pentru nclcarea
prevederilorprezenteilegi.
(2)Constituienclcrialeprezenteilegi:
a)edificarea,modificareasaurestaurareamonumentelordeforpublicfraprobrilegale,
precumiinterveniileconstructiveneautorizatenzonelelordeprotecie
b)strmutareamonumentelordeforpublicfraprobrilegale
c) nendeplinirea atribuiilor legate de executarea lucrrilor de ngrijire i
conservare/restaurare a monumentelor de for public de ndat ce sa constatat necesitatea
acestorlucrri,precumimpiedicareaexecutriilor
d)efectuareaneautorizatdeinscripii,nscrisuri,desenesauoricealteaciunicareconducla
distrugerea,degradarea,schimbareadateloristoriceorianfiriimonumentelor.
(3) Distrugerea sau deteriorarea intenionat a monumentelor de for public se pedepsete
conformCoduluipenal.
(4)Prejudiciulmaterialcauzatmonumentelordeforpublicsaucomponenteloracestorade
ctrepersoanefizicesaujuridiceurmeazafireparatnmodulstabilitdelegislaie.
(5)Reparareaprejudiciuluicauzatmonumentelordeforpublicicomponenteloracestorase
efectueaznmodbenevolsaunbazauneihotrrijudectoreti.
CapitolulVI
DISPOZIIITRANZITORIIIFINALE
Articolul17
Autoritileadministraieipublicelocaledenivelulaldoilea:
a)ntermende3lunideladataintrriinvigoareaprezenteilegi,vortransmiteMinisterului
Culturii date privind numrul, amplasamentul i starea tehnic a monumentelor de for public
aflatepeteritoriuladministratcarentrunesccondiiileprevzutelaart.4
b)ntermende6lunideladataintrriinvigoareaprezenteilegi,vorperfectadocumentaia
necesar nregistrrii monumentelor de for public existente i a zonelor lor de protecie n
documentaia de urbanism i de amenajare a teritoriului, precum i n cea cadastral. Un
exemplaralacesteidocumentaiisevatransmiteMinisteruluiCulturii.
Articolul18
Guvernul,ntermende6lunidelaintrareanvigoareaprezenteilegi:
a)vaaduceactelesalenormativenconcordancuprezentalege
b)vaprezentaParlamentuluipropuneriprivindaducerealegislaieinvigoarenconcordan
cuprezentalege
c)vaasiguraexecutareaprezenteilegidectreautoritileadministraieipublicecentralei
locale.
PREEDINTELEPARLAMENTULUIMarianLUPU
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=340926&lang=1

5/6

21.10.2015

lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=340926&lang=1

Nr.192.Chiinu,30septembrie2011.

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=340926&lang=1

6/6