Sunteți pe pagina 1din 7
ROMANIA JUDETUL ARAD ORASUL CURTICI 315200-Curtici, str. Primariel nr. 47 0. 0257-46400, fox 0257-46610, ¢-mal: secretarial prmaracuticro nr.16750/23.10.2015 ANUNT Avnd in vedere prevederile_art.7 din ANEXA la HOTARAREA GUVERNULUI nr.286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului- cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unul post vacant sau temporar vacant corespunzitor functlllor contractuale si a criterillor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalulul contractual din sectorul bugetar plait din fonduri publice, actualizatS cu modificérile 5i completarile aduse de citre HOTARAREA GUVERNULUT nr. 1027 din 11 nolembrie 2014, Primaria orasului Curtici organizeaz concurs: > POSTUL VACANT functie contractualé de executiede de SOFER, TREAPTA PROFESIONALA 1, la Compartimentul Tehnic din cadrul SERVICIULUT URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI ~ aparatul de specialitate al primarului oragulul Curti sumentele intocmirea dosarului de curs, data-limita si_ora pai jot depune a cul inde_se_depun .cum_si_compartimentul_ de Fesurse_umane, cu_precizarea_persoanelor_si_datelor_de contact, inclusiv alte date necesare desfsursrii concursuh > Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmitoarele documente: ¥ cerere de inscriere la concurs adresat8 primarulul orasulul Curtict; ¥ copia actului de identitate sau orice alt document care atest Identitatea, potrivit legll, dup’ caz; ¥ copiile documentelor care sa ateste nivelul studillor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copille documentelor care atesta indeplinirea conditilor specifice ale postulul; v carnetul de munc& sau, dupa caz, adeverintele care atest vechimea in munc, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie; ® ¥ cazlerul judiciar sau 0 declaratie pe propria rspundere cB nu are antecedente penale care s8-| faci Incompatibil cu functla pentru care candideaz’; v adeverings medicalé care 3 ateste starea de suindtate corespunzitoare eliberaté cu cel mult 6 luni anterior derulgrii concursului de citre medicul de familie al candidatulul sau de catre unitate sanitare abilitate; ¥ curriculum vitae; Adeverinta care atest starea de stndtate trebuie s& contin’, in clar, numBrul, data, numele emitentului si calitatea acestula, in formatul standard stabilit de Ministerul SEn&t3ti Candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere © declaratie pe propria réispundere cS nu are antecedente penale, are obligatia de @ completa dosarul de concurs cu originalul cazierulul judiciar, cel mai tarziu pan8 la data desfisurérii primel probe a concursului. Actele de identitate, documentele care 3 ateste nivelul studillor precum si alta acte care atest éfectuarea unor specializiri, documentele care atest indeplinirea conditillor specifice precum | orice alte documente relevante pentru dovedirea conditillor de participare vor fl prezentate si in original in vvederea verificéril conformit3tilcopitior cu acestea. > Dosarele de concurs se pot depune tn cel mult 10 zile lucratoare de la date afisSrii prezentulul anunt la secretariatul Primériei orasulul Curtici, respectiv pana la data de 06.11.2015, ora 1409; > Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariel orasului Curtici, de la Biroul Resurse Umane, Management de Proiect si Relatii Publice. Persoana de contact este dl Megiesan Darius ~ Mircea, nr.de telefon 0257 = 464 004, int.22. ©)Conditille generale si specifice necesare pentru ocuparea posturilor la concurs CONDITI GENERALE: > are cetitenia roman’, cet8tenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinénd Spatiului Economic European si domiciliul in Romania; > cunoaste limba romani, scris si vorbit; > are stare de sindtate corespunztoare postului pentru care candideazs, atestat pe baza adeverintel medicale ellberate de medicul de familie sau de unitate sanitare abilitate; > Indeplineste conditille de vechime: nu este necesaré vechime pentru ‘ocuparea postulul > nu a fost condamat definitiv pentru sivarsirea unei infractlun! contra umanit8tii, contra. statului or! contra autoritatil, de serviciu sau in legSturé cu serviciul, care impiedic’ infSptuirea justitlel, de fals ori 2 lnor fapte de coruptie sau a une! infractiunt svarsite cu intentle, care ar face-o Incompatibila cu exercitarea functiel, cu exceptia situatiet in care a Intervenit reabilitarea; CONDITH SPECIFICE > pentru POSTUL VACANT functie contractual de executie de SOFER, treapt& profesionalé 1, la Compartimentul Tehnic din cadrul SERVICIULUI URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI ~ aparatul de specialitate al primarulul oragului Curtict; = studil profesionale sau studii medii absolvite cu diplom’ de bacalaureat; = vechime in specllitatea studilor necesare exercit&rii functlel minimum 3 ani si 6 luni; = permis de conducere auto categorrille B si D (minimum subcategoria D1); = aviz psihologic. )Tipul probelor locul, data si ora desfisurdri 1 Concursul se organizeaz8 la sediul Prim&riel orasulul Curtici, astf > in date de 16.11.2015, ora 100, proba practic& > in data de 19.11.2015, ora 10%, interviul. Biblicgrafia_si_alte jesfasurdrii_probei_i ‘soncursului La prezentul anun$ se anexazi bibliagrafia, tematica, conditile de participere si conditille de desfgurare a concursulul Ny cue) ing. cao ROMANIA JUDETUL ARAD ORASUL CURTICI '315200-Curtici, str. ar a7 tel 0257-484004, fx 0257-46420, ermal soerteret@pemaracurero < BIBLIOGRAFIE pentru concursul de ocupare a postului vacant functie contractual de executie de SOFER, treapta profesional I ta Compartimentul Tehnic din cadrul ‘SERVICIULUI URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUT ~ ‘aparatul de specialitate al primarului orasului Curtici = PROBA INTERVIU ~ L.LEGEA nr.477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduits a personalulul contractual din autoritStile si Institutile publice - MONITORUL OFICIAL nr. 1105 din 26 noiembrie 2004; 2. ORDONANTA DE URGENTA nr. 195 din 12 decembrie 2002 republicat3, privind circulatia pe drumurile publice, cu modificdrile si complet&rile ulterioare = republicata in MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 3 august 2006; 3.LEGEA nr.307 din 12 iulie 2006 privind apirarea impotriva incendillor, (SECTIUNEA a 6-a), cu modificarile si completitile ulterioare ~ publicat& initial ‘in MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 21 iulie 2006. Nota: Orice referire la forma republicat& indica ultima republicare din Monitorul Oficial, urmatS sau nu de modificéri si completdri ulterioare, in vigoare la data concursulut PRIMA ing. A-Anitei ie, ‘oe? ROMANIA JUDETUL ARAD x ‘ORASUL CURTICI '315200-Curtici, str. Primariei nr. 47 tel, 0257-464004, fax 0257 404130, e-mal: secretariat @primarisurtic ro TEMATICA pentru concursul de ocupare a postulul vacant functie contractual de executie de SOFER, treapta profesionala I la Compartimentul Tehnic din cadrul ‘SERVICIULUT URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI — ‘aparatul de specialitate al primarului orasului Curtici L.Normele de conduit’ profesionalé a personalulul contractual; 2icirculatia pe drumurile publice a vehicule(or, pletonilor si a celortalte categorli de participanti la trafic, drepturile, obligatille si rspunderile care revin persoanelor fizice si juridice, precum si atributille unor autoritéti ale administratiei publice, Institutil si organizatil; 3.0bligatille administratorulu), conduc&torulut Sdlariatulul privind apSrarea impotriva incendiilor. Institutiel, utlizatorului si PRIM AR, ing. A-AniteP Nicolae: Loss curnct) ee nos ROMANIA JUDETUL ARAD ORASUL CURTICE '315200-Curtici, str. Primariel nr. 47 tel. 0257-464004, fax 0257 454720, eal: seretaatpriaricurti ro CONDITIILE DE PARTICIPARE $I CONDITIILE GENERALE DE DESFASURARE pentru concursul de ocupare a postului vacant functie contractual de executie de SOFER, treapta profesional I 1a Compartimentul Tehnic din cadrul ‘SERVICIULUT URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI ~ ‘aparatul de specialitate al primarului orasulul Curtici Poste participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant functie contractualé de executie din cadrul aparstului de specialtate al primarului oragulul Cutie! $1 al institutilor si servieilr public infinfate in subordinea Consiiulul Local al oragului Curtil, persoana eare Indepiineste urmstoarele condi: are cetdgenia romani, cetatenie a altor state membre ale Unlunll Europene sau a statelor apartinané Spatiulul Economic European si domiciliul in Romania; > cunoaste limba romang, scris si vorblt; > are varsta minim’ reglementaté de prevederile legale; > are copacitate deplina de exerctiu; > are o stare de sinétate corespunzitoare postulul pentru care candideazé, dtestatl pe baza adeverintel mecicale elberate de medicul de familie sau de unitatle sanitare abiltate; > Indeplineste conditile de studi si, dup caz, de vechime sau alte conciti spetifce potrivie cerintelor postulUl scos la concurs; > nua. fost condamnati definitiv pentru svargirea_unel Infractiun contra Umanitspi, contra statului ori contra autoritati, de serviciu sau in legdtura cu Serviciul, care impiedic8 infSptuirea justitiel, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unel infractluni s8varsite cu intentle, care ar face-o incompatibilé cu exerclarea functie, cu excepfia situatjel in care a intervenit reabiltarea, Concursul pentru ocuparea posturlor vacante functi contractuale de execute consti in 3(trel) etape succesive, dupa cum urmeaz®: 2) selectia dosarelor de tnscriere; ) proba practic’; €) intervil Se pot prezenta la urmétoarea etap numal candidatil declarati admisl la etapa precedents, in vederea participa la concurs, In termen de 10 zile lucrétoare de la ata afigari annul, candidal depun dosarul de concurs. In termen de maximum 3 Zile lucritoare de la data expir&rli termenului de depunere a dosarelor, comisia de Concurs are obligatia de a selecta dosarele de concurs pe baza indepiiitl condiilor de participare la concurs. Dup& finalizarea selectiel dosarelor se va inchela un proces verbal, care va fi semnat de cBtre toti membrii comisiel PRIMAR ing. A.Anitel NIRBHEY*™' ROMANIA JUDETUL ARAD ORASUL CURTICI '315200-Curtici, str. Primariel nr. 47 tel, 0257-464004, fax 0257-45810, ema: secretaateprimaracuticro nr.46751/23.10.2015 PROCES VERBAL DE AFISARE incheiat azi 23.10.2015 Ast8zi_ 23.10.2015 am procedat la afigarea la avizierul institutiei a anuntului pentru concursul de ocupare a unui post vacant, functie contractualé de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarulul orasului Curtici $I al institufilor si serviciilor publice infintate in subordinea Consillulul Local al orasului Curtici, inregistrat cu nr.16750/23.10.2015. Totodat& documentatia a fost predaté administratorului site-ulul www,primariacurticl.ro in vederea public. jin conformitate cu prevederile art.7alin.(3) din HOTARAREA GUVERNULUT nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulementului- cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzitor functiilor contractuale si a crterillor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare personalului Contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice anuntul cuprinde urmatoarele elemente obligatorii: > numérul si nivelul posturilor scoase la concurs; > structura in cadrul cBrela se afl8 postul; > denumirea postulul pentru care se organizeaz concursul; > principalele cerinte ale acestula stabilite potrivit prevederlior din fisa postulut; > documentele solicitate candidatilor pentru intocmires dosarulul de concurs; > data-limit8 si ora pani la care se pot depune dosarele; > locul unde se depun dosarele de concurs; > compartimentul de resurse umane, cu precizarea persoanelor si datelor de contact; alte date necesare desfésuréiil concursulul; Conditile generale si specifice necesare pentru ocuparea postulul scos la concurs; tipul probelor de concurs, locul, data si ora desfésurSrli acestora; bibliografia aprabat’ de conduc&torul institutiei . La anunt au fost anexate conditille de participare si conditille de desfgurare a concursului, bibliografia, tematica si toate datele necesare desfagurSril concursulul. Tnformatiile prezentate se mentin la locul de afigare pan’ ta finalizarea concursulul vy Curtici, gef birou R.U.M.P.R.P, 23.10.2015 ec. Megiegan Dari