Sunteți pe pagina 1din 3
ANEXA nr. lA la normele metodologice - Formular pentru persoane frzjce - CERERE pentru afisarea
ANEXA nr. lA
la normele metodologice
- Formular pentru persoane frzjce -
CERERE
pentru afisarea ofertei devdnzare a terenului
tr&)'q'
Primlria (*)
I
rimegte oferta de vdnzare
Stimatd doamnd primar/Stimate domnule primar,
,€t
,4P
4.(***) Prin
(numele gi prenumele)
CNPiCIF
_ in calitate de
conforn
,localitatea
nr.
, judeful/sectorul
,codul postal
--
-
,telefon
fax
e- mail
av6nd in vedere dispoziliile Legii nr. 17l20l4 privind unele mdsuri de reglement are
avdnzirii-cumpdrdrii
terenurilor
agricole situate in extravilan 9i de modificare a Legii rr.268/2001 privind privatizareasocietililor comerciale ce delin in
administrare terenuri proprietate publicd gi
privatd a statului cu destinaJie agricold gi infrinlarea AgenJiei Domeniilor
Statului, cu modihcdrile ulterioare, solicit prin
prezenta cerere afigarea ofertei de vilnzare anexati, in termenul prev6zut
de Legea rr. 17/2014, cu modificdrile ulterioare.
Am
cunogtinJd despre existenta urmdtorilor preemptori pentru exercitarea dreptului de preempJiune asupra ofertei mele
de vdruare'.
1 .Din categoria " coproprietari"
2.Din categoii.i r';t #a;$i;'-
"
- -
3.Din categoii'i ;; irb:die'tari-v-ebfti;'-'
4. Statul romdn ; -pLti As;;ld ij;il;irii i;; Si;t; I r;i.- - - - -''
Declar ci sunt proprietar al terenului in suprafald de 0,1 0 , ha situat in
Declar ci sunt proprietar al
terenului in suprafald de
0,1 0
,
ha situat in
situat in extravilanut locatitafii
CUn-ff'Cl'--------:"--'-----'-"-----lol",*"r'"r'*_u,
-
--;;;;"*""'
-
cadastrar
. ,il';;i-i';;;;;l;;;i;;---'-="--3-04.qg.
9.0.Lq9.q
;l;;;lidrt---
care face obiectul ofertei devdruare.
Declar cd:
- terenul face obiectul unor
litigii
sau a unei
proceduri de executare silitd; Da
- terenul este grevat de sarcini: Oal_JNull
LJ*"L_J
am cunogtinld 9i am respectat prevederile art.4 alin. (2) din Legea nr. 17l20l4,cu
modificirile ulterioare, cu privire la
instrdinarea terenurilor agricole situate tn extravilan pe care ,unt ,itu.i arheologice clasate.
Y dnziior limputerni c i1,
BANCIU CIPRIAN FLORIN
-'
- -:' - - - -'--':'----- -
-
- -
(numele gl prenumele in clar)
"'
"-
Semndtura
3o. lo. )e/,f-
3o. lo. )e/,f-
NOTE: Cdmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de compleiat. Campurile notate cu (**) se completeazd
NOTE:
Cdmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de compleiat.
Campurile notate cu (**) se completeazd de citre cetdlenii unui stat membru al Uniunii Europene, ai statelor care sunt
parte la Acordul privind Spafiul Economic European (ASEE) sau ai Confederaliei ElveJiene.
Cdmpurile notate cu (*) se completeazd de cdtre proprietar.
Cdmpurilenotatecu(***)secompleteazddecatreimputernicit.inacest
caz,prezintd,documenteledoveditoarea
calitAfi de imputernicit.
* I ) - copie
a BI/CI alla
vdnzdtorului persoand fizicd sau o copie a pagaportului pentru v6nzdtorul persoand frzicd cu
domiciliul in strdinatate;
- copie legalizatd a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofetei de v6nzare (dupd caz: contract de
vdnzare-cumpdrare, contract de donalie, proces-verbal de predare-primire, sentinfa,/decizie civild definitiva
gi
irevocabila, titlu de proprietate, certificate de mogtenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele
asemenea);- extras de carte funciara de informare insotit de extrasul de plan cadastral de carte funciard al imobilului, in
sistem de coordonate Stereografic 1970, dacdeste cazul;
- in caz de reprezentare, copia procurii notariale, respectiv a delegatiei, precum gi o copie a BI/CI
aVa imputernicitului
persoand fizicd sau o copie a pagaportului pentru imputernicitul persoand fizicdt cudomiciliul in strdindtate:
- alte documente doveditoare, dupd caz.
AI{EXA NR 18 la normele metodologice OFERTA DE VAI{ZARE TEREN , CNP prLudL (ha), r-a
AI{EXA NR
18
la normele metodologice
OFERTA DE VAI{ZARE TEREN
, CNP
prLudL
(ha), r-a
-_-----9 J-9------.-- -
(]ei)
2)
Date privind identificarea
terenul_ui
fnformatij.
privind
lasamentul terenului
Categoria
Suprafata
de
(ha)
(*)
funciara ( ** )
arlal1ot
folosinta
3)
(+r)
Se completeaza de
cacre vanzator
rificat
primarie a)
cunoscand
cd farsuf in declara!ii
se pedepsegte
conform
Legil
nr .
2009 privind
codu-r penal, cu
2i86 /
modificbrile
pi completrrile
Lft"rro.r",
decfar
ca
daterf e sunt
reale,
cnroa1-a
v{ ci
vvrrLl/rsLY. nn-^l^+^
V AnzZ.Lor / imputernicit,
pRtAN
u
c
FLoRI N
pal{c_t
I
(numele
$i
p';;;;;;-il;1.;)-----
Semndtura
L.S.
Data
NOTE:
- CAmpurile notate cu
(*) sunt obligatoriu de completat.
- C6mpurile notate cu
("*) se completeazd in cazul- in care sunt cunoscute rnformatiile.
completeazd numele qi
prenumele
proprretarufui terenului
)
\
aa
va completa in cifre
gr litere,
3) Se completeaz5 categoria de folosin!d a terenu enajate qi foloslte pentru produclia agricol5. 4)
3) Se completeaz5 categoria de folosin!d
a terenu
enajate qi foloslte
pentru produclia agricol5.
4)
se
compJ-eteazd cu "X" rubricile
in
care
informaliile
pot fi
comp rate cu datefe din Reglstrur
agrrcolf
evrdentele fiscafe,
eviden!efe de stare civild,
al-tefe
ase enea.