Sunteți pe pagina 1din 3

ANEXA nr.

lA

la normele rnetodologice
- Formular pentru persoane fizice -

CERERE
pentru afisarea ofertei de vdnzare a terenului

Judeluvloc
Primdria(*)

*)

Nr. unic de inregistrare al ofertei de vdnzare din Registrul

oufaz'cr'

eR Cilncl
Semndtura

fun

primegte oferta de vdnzare

(*)
Stimata doamnd primar/Stimate domnule primar,

Subsemnatul/Subsemnata.
BANCIU CIPRIAN FLO
cNP
t?,
__._...P4N_91V.._c.r.?BlAN.l_r=_o__..,________,cNp._._...1!__6_q?g?92?621.......
in calitate de proprietar, identifrcat/identificatd cu C. I seria AR nr. 527961 eliberat(d) de
ARAD
(*)

judetuv

fara

2.(**) cu domiciliul in: localitatea

SATURN

ALE.
{BAP-__

__

nr. 10

,bl

ARAD
A13 ,SC E ,t

str.

'up _.1_i1..

ROMANin J"tirl'i'-

_,codul postal

,e-mail

.____________n9ry1 -NlA---

cetalenia ROMANA

judeluVsectorul

fa;<

, starea civil6

3.(**) regedinla in Romdnia (dacd este cazul):

localitatea
,et
,ap

ff.

,Sf
, judeful/sectorul

,codul postal

,,bl

,sc

,telefon

fa*

,e-mail

4.(***) Prin
(numele gi prenumele)

in calitate

CNP/CIF

conforn

de

nr.

postal
------- ,codul

,judeJul/sectorul
"-'-';"'a;Jil

,bl

,localitatea
,9t

ap

--------_-__.,telefon

uia!..

Oirpoziliile Legii nr. lTl2ll4privind unele mdsuri de reglement are avdnzdrri-cumpdrdrii terenurilor
agricole situate in extravilan gi de modificare a Legii nr. 26812001 privind privatizarea societililor comerciale ce delin in
administrare terenuri proprietate publica gi privata a statului cu destinalie agricold gi infiinlarea Agenliei Domeniilor
Statului, cu modificdrile ulterioare, solicit prin prezenta cerere afigarea ofertei devdnzare anexatd, in termenul prevdzut
de Leeea nr.1712014. cu modihcdrile ulterioare.
Am cunogtinld despre existenta urmdtorilor preemptori pentru exercitarea dreptului de preempliune asupra ofertei mele

./^,.

de vdnzare'.
I

.Din categoria " coproprietari"

2.Din categoria "arendaqi"

'

-'i

' - -4

:n

iii Ati,s6ii ;

:Si;ili rb;A;;

b;b:piidArrT vA

-p;iii

Ag;;:tfi

iiir'-''

ilil;;iiio;

Si;t,;i;i.-

---

-''

Declar ca sunt proprietar al terenului in suprafald


situat in extravilanul localitdlii

cadastral

,il;.i;h

304391

de

0,97
CURTICI
- -'

;;;; d;;i;;; ;'''

='

--

3'043-d

T''

-''';

, ha situat in
-

l;;;riGiii'

identificat cu numdr

CURTICI

care face obiectul ofertei devdrzare.

Declar c6:

- terenul
- terenul

Da LJNTLJ

face obiectul unor litigii sau a.unei proceduri de executare silita:


este grevat de
na
I
am cunoqtinfd gi am respectat prevederile art . 4 alin. (2) din Legea nr. 17 l20l4,cu
modificdrile ulterioare, cu privire la
instrdinarea terenurilor agricole situate in extravilan pe care sunt situri arheologice
clasate.

sarcini:

I lNul

l.
2.
a
J.

Vdnzdtor/Imputernic it,

-'----,---:--

----q^N-qJ!J-clP-RIAN FLoRIN

(numele gi prenumele in clar)


Se

Data
NOTE:
Cdmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.
Campurile notate cu (**) se completeazd de cdtre cetdtenii unui stat membru al Uniunii Europene, ai statelor
care sunt
parte la Acordul privind Spaliul Economic European (ASEE) sau ai Confederaliei Elvefiene.
Cdmpurile notate cu (*) se completeazd de cdtre proprietar.
Cdmpurile notate cu ,*xr') se completeazi de cdtre imputernicit. in acest caz, prezintd,documentele cloveditoare
a
calitdJii de imputernicit.

*1) - copie a BI/CI aUavdnzifiorului persoand


fizicd sau o copie
domiciliul in strdinatate;

a pagaportului pentru

vdnzdtorul persoand fizicd cu

- copie legalizatd a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de v6nzare (dupir caz: contract
de
vdnzare-cumpdrare, contract de donafie, proces-verbal de predare-primire, sentinla/decizie civild definitivi qi

irevocabild, titlu de proprietate, certificate de mogtenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului,
altele
asemenea);- extras de carte funciard de informare insolit de extrasul de plan cadastral de carte funciard
al imobilului, in
sistem de coordonate Stereografic 1970, dacdeste cazul;
- in caz de reprezentare, copia procurii notariale, respectiv a delegaliei, precum gi o copie a BI/CI
alla imputernicitului
persoand fizicd sau o copie a pagaportului pentru imputemicitul persoand fizicir cu domiciliul in
strdindtate:
- alte documente doveditoare, dupd, caz.

NR 18
Ia norrnele metodologice
A}IEXA

OFERTA DE VAI{ZARE TEREN

ril\TD

\rrql

, Jd

Date privind identificarea terenul-ui


Informatii privind amplasamentul terenului

Oragul/

Specif i-care

Comuna,/

Suprafata

(ha) (*)

.fudetul
(*)
Se completeaza de

Numar carte

sadaatral funciara ( ** )

(r*)

Categoria

Nmar

tarla/1ot
(**)

Nunar

parcela

(**)

de

foloeinta
3) (rr)

obE.

UUK I IGI

catre vanzator

verificat primarie

Nurnar

0,97

304391

304391

216

1002t42 ARABIL

a)

cunoscand cd falsul- in declara!il se pedepsegte conform Legir


286/2009 privind
coduf penal, cu modificdrile gi completSrl]e ulterioare, declai ca nr.
datele
sunt reale,
corecte gi complete.
V6,nzZ.tor / imputern

j_cit,

_____________qaNg_Lv__-c_p_BtA!!_t_L_o__$!!___

(numele $i prenumefe in cfar)


Semndtura
=-Oata

NOTE:

- CAmpurile notate
- CAmpurile notate cu

2\

Qa

L.S.

(*) sunt obligatoriu de completat.


(**) se completeazd in cazul- in care sunt cunoscut.e informatiife

compfeteazd numele gi prenumere proprietarufui terenurui


va completa in cifre gi litere.

3) se completeazS categoria de folosin!5 a terenurilor agricofe situate 1n extravifan productive,


care sunt: arabile, viile, livezile, pepinierele viticofe, pomicole, planta!ij-fe
de hamei gi duzi,
p5guni1e, fdnelele, serele, solarele, rSsadni!ele gi alte1e asemenea, cele cu vegeta!ie
forestierd,
dacd nu fac parte din amenajamentefe silvlce, pdqunj-J-e impddurite, cel-e ocupat-e cu
construc!rr gr
j-nstalatii agrozootehnice, anenaiSrile piscicole
de lmbunitS{iri funciare, drumurife tehnofogice
gi de exptoatare agrico15, platforrnele 9i spa!ij-fe9i de depozitare care
servesc nevoilor producfiei
agricole gi terenurile neproductive care pot fi amenajate gi fofosi-te pentru produc!ia
agricolb.
4) se completeazE cu "X" rubricife 1n care informaliile pot fi comparate
agricol, eviden!eIe fiscale, evi-den!efe de stare civild, a.ltefe asemenea. cu datefe din Reoisrrr't