Sunteți pe pagina 1din 2
ROMANIA Orasul Curtici Direetia Economica Codul de idemiticare fiscala: 3519402 Cumtici str. Primaried nr. 47 jud, Arad Tellfax, 0257 464 130 Ne. 1836617.11.2015 ANUNT COLECTIV pentru comuniearea prin publicitate in temeiul art. 44 alin. (3) din Ordonanja Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurii fiscal. republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicdm cf au fost scale pentru urmatorii conteibuat Domiciliul fiseal al eontribuabita mise acte administrative ] Numele yi pr 1 ‘contribuabilului | | Pananeta Amonino ‘Cane, str, Razleti-Caic,jud. Arad [amas Popescu loan Gar sr. Cian nr 104 jude Arad 1719629.102015 ici MarioaraPopoviei Lucian | Curtie, ste. Granicerilor, nr 43, ud. Arad ew ste. Closea, nr. 85, jud. Arad Cus. st | Deverbve, nr. 204 jud. Arad Ar, sr Aurel Vino, 1. 6, 2,4, ap. [jd Ard nr 267, jad. Acad 17248729.10 2015 "Cuties. A. Muresanu, ar 20, ju Ara 17252129.10.2015 str Ton Metianu, nr. 30,jud. Arad ——1725579.10.2015 Arad, sr. Rozelor, nt, 120, ud Arad = 17268/29.10.2015 Gri str Liberian. 32, ju, Arad 17270729.10.2015 | “Tepes. ar 40, ju. Arad —rap929.102015 Cui, si: Mihai Eminescu, nt. 25, ju Arad | 17301139.10.2015 jd Ana 17305/29.10.2015 jleiki si? Cumici, str. Dunari, nr, 13, jud, Arad T7314729.10.2015 | 13 16 | Taueean Livia Curtii, str. Stefan cel Mare. nr. 17324729.10.2015 17 Tincanu Adina Cenuta/Tinean Carina | Cuntici, ste. Vasile Goldis, nr. 94, 17326 015) 8 Topa Viorel-Vasile Cutie, sr. Crisan, nr. 5, ud. Arad 17330/30.10.2015 (19 Tudoman Maia foun Curie, str. Alba lulia, nr. 14, jud. Arad [ 20_| Vasar lulana/Mot Vivica — aici sr Liberati ar. 16,jud, Arad 7 21 | Vasieiu Colea ‘Cutt. str .R. Sirianu, nr. 28, jud. Arad 2] VitelerFlsabata Gri ste 1s Mian nr. 36, ud. Arad — 17364 30.10.2015 Cac, si Granicerior 36, ud. Arad TC17366730.102015 7 Gani str. Crisan, nt 118A, jud. Arad ~389103.11,2015 Curntici, str. V. Goldis, nr. 11, jud. Arad 17597/03.11.2015_| 26 Gemenaru Gheorghe Maria Cunt ti. Viorelelor nr 47. ud, Arad 17617/04.11 2015 27 Covaet Florin Guts str-1 Desembrie, nr. 66,jud, Arad 1763590411 2013 28 Salagean Claud Cui st. Viorlsior, nr. 30, ud. Arad 17740/05.11.2015 Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent. Prezentele acte administrative fiscale se considera comunicate in termen de 15 zile de la data atari anual Daca aveti nelamuriri in sediul nostru sau la numdrul de telefon 0257 464 130 interior 24. ur cu acest anunf, 0 puteyi contacia pe doamna Lovasz Maricica la Sef serviciu , ec. Barbu Diana ROMANIA JUDETUL ARAD PRIMARIA ORASULUI CURTICL 315200,Curtici, str.Primariei nr 47, jud. Arad, tel 0257/464004, fax 0257/464 130 E-mail: secretariat@primariacurtici.ro NR, 18367171 1.2015 PROCES-VERBAL privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate wr, L836717 IL 2015 intrucat actul administrativ fiscal nu a putut fi comunicat prin una dintre modalitatile de comunicare prevazute la art. 44 alin. 2 lit. a), b) sic) din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, subsemnata Epure Dorina, avand functia de consilier in cadrul Directiei Economice, am procedat, in conformitate cu dispozitiile art. 44 alin, 3 din OG nr. 92/2003, republicata, cu modificarile gi completarile ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate. in acest sens s-a afigat in data de /7.1/.2015, concomitent la sediul Primariei orasului Curtici si pe pagina de Internet www.primariacurtici.ro, 18361 cit, Consilier, ec, Barbu “thoy ec. Epure ae Anunqul a fost retras in data de Sef servieiu, Consilier, ec, Barbu Diana ec. Epure Dorina