Sunteți pe pagina 1din 3

ANEXA nr.

lA:
(1)_
- Model - Formular pentru persioane fizice
CERERE

pentru afigarea ofertei de v6nzare a terenurui

Judetul/localitatea (x)
Primtria (x)

gi locul nagterii
judetul/tara
localitatea

..9vr,n
,aD

t:

.........,,8p....
...,

4.(xx*; Prin

judelull

fax

...,

str.q((J."hT<?frr. ..g.3..,.,

e-mail

telefon

r:....,.

torr

.., e-mail

(num

9i prenumele) .......

cNp/cIF

prin prezenta cerere afigarea ofertei de


Legea nr. L7l2Ol4, cu modificErile ulterioare.

torilor preemptori pentru


ele de vdnzare:
Din categoria <<proprietari vecini"
4.Statu
rin Ag

a&+:tt.A..

3,

Declar..

extravil

inscris

propri
tstii

funci

exercitarea

or St

utui
,^

iqe

3.*.

obiectul ofertei de v6nzare.


Declar c5:
- terenul face obiectul unor litigii sau
Nu IX;

de !.:.Qil. ha situat

in

;5J
q.o;;ili 3-._i.5i,.si,
's.e}.nli.;:..
-;;r"
i
face

unei proceduri de executare silit5: Da l_l

In sustinerea cererii, depun urm5toarele acte doveditoarel

-ti
J. ,,..

2 ....
3....

,,1.

..:.

Sunt de acord ca datele din cererea pe


de v6nzare gi din documentele anexate
organizeazS in temeiul Legii nr.
respectarea dispozitiilor Legii nr.
privire la prelucrarea datelor cu cara
edepsegte conform Legii nr.
complet5rile ulterioare, decla

9i

clar)

ra

NOTE:

de completat.

5 de cEtre cetSlenii unui stat membru al


rte la Acordul privind Spaliul Economic

iene,
de c5tre proprietar.
azl de cEtre imputernicit,
ii de imputernicit.

in acest caz,

copie a BIlcI al/a uAnziltorului persoanE fizici sau o copie a pagaportului


pentru
^v6nz5torul
persoanS fizic5 cu domiciriur in striinEt;t; - copie legalizat5 a actului de proprieta
ui c

de v6nzare (dup5 cazi contiact de

re,
de
sch

proces-verbal de predare-primire, s
titlu de proprietate, certificate de mo

e
d

patrimoniului, altele asemenea);


extras de carte funciari de informare insotit de extrasul de plan cadastral
de
cafte funciari al imobilului, in sistem de coordonate Stereografic !970,
dac5 este
cazuli

o
I

notariale,
ersoan5f
domiciliu I

a delegafiei, precum gi

ocopieipagaportului
tate:

- Formular pentru persoan


OFERTA DE VANZARE TER

Subsemnatul/subsemnatal

I
.i,..,...,

o"..oJrnlcare in:

:.11_..,..."';.:r

sc.

*:),f,,{ru

;'*?4'

codur

j3l.

,.4,5"/p.l!-/^gZ?$$*ana
f.p.e ,'.:c ,.,";,r[.in;j.ry. i. .g:5.,.,,

et. ,...i,,.,.,,, ap, .,,..;,.,..,.,,

bt,

judelul/sectorul

Postal

v6fi^teren agricor-situ.at in_ extraviran, in suprafaf5 de


-r)
!e *).,99.4 . . ( le i) de<riee"^
..t...-'-

..{t.g.i.,..

(ha), ra prelul

^rl.{""^.*
Conditiile de v6nzare sunt urm5toa'rele.
Date privind identificarea terenului
I
Specificare

Informalii privint amftasr,-""irf

Suprafala
(ha)

i"i""riri
.

* -

""' --f '--

l;- -

:]
confo

tErile ult

(numele gi prenumele in clar)


Semn5tura )4-r:-_t_

.......(.ti.

L.S.

Data

NOTE:

- C6mpurile notate cu (*) s.unt obligatoriu de completat.


C6mpurile notate cu (**) se completeaz; i; cazul

informatiile.

roprietaru

lu

in care sunt cunoscute

i terenu

lu i.

a terenurilor agricole situate in extravilan


livezile, pepinierele viticole, pomicole,
tele, serele, solarele, rbsadnilele gi altele
dac5 nu fac parte din amenajamentele
cu constnuctii gi instalatii agrozootehnice,
funciare, drumurile tehnologice gi de
ile de depozitare care servesc nevoilor
ctive care pot fi amenajate gi folosite
din Resistrur asricor, evicrenlere fiscare,

'--

Cateqoria

fat^cihrx3\, uos.
^"

;t

te

""'di,{;J[totJ':,ir""tJffiHil,tJ:J"il:i:"i: