Sunteți pe pagina 1din 3

AI.

IEXA NR 18
Ia normele metodoloqice

OFERTA DE \IANZARE TEREN


Subs

emnatul,/Subsemnata',,

t^e1o1so2ooa2
tTi
...-.__.._.-_;x.j=..__..-.-.--

'12

ARAD
nr\'1u

j udetul/sectorul_

oNlcA MARTANA PR|N


-.--.f

bf

efvL r

IAIICU
vrnlrrJ
' rr rvv JIANU
-or

rSC

ARAD

tel

JtvAN GHEORGHE

au! cDcr Lle L]ontunl


;;;;;J.;;;;;-;;'';;*;;;;;-;:.I*:=t;.;.;.;.;:;.._.
r ruudra La uvd

uvuuf
r nnrl"l

^^^!^l LdlPUD

^
ts

.--...-.-..-...-......'
vand teren agricol situat in extravilan, in suprafata
de

pretul

Conditlife de vanzare sunt urmatoarele:

*^

-lrtd

i l
_L _L

.............1,9?.......... (ha ), ta

tllei )

...........??g.g.gpg.g4ltgl.glpg!l4g-El,l!)

2)

Date privind identificarea te,renufui


Specificare

elasu.t_/

cqBuna/

suprafata
(ha) (*)

Nr.rmu

(rr)

Judetu.L

(*)

Se corrg>leteaza de
catre vanzator

Categ'oria

calte
ea..rstral, funeiala (r *)
Nr.rmar

Numr,r

NI.DAT

tiar].a,/1ot

parcela

( i*)

(*r)

ale

fo]'osinta
3) (rr)

Obs.

GUTUCI

1,02

304323

304323

30

120t1t43

arabil
Verificat primarie 'l
cunoscand ci farsur- in decraralii se pedepsegte conform Legii nr.
286/2009 privind
codul- penal, cu modiflcirire gi completirir-e ulterroare, decr_ar
cd datel-e sunt rea1e,
corecte g1 complete.
Y 6,nz5.tor / lmputerni c i t,
ONIGA MARIANA PRIN JIVAN
(numel-e gi prenumele in c

NOTE:

-C3mpurlle notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.


-cirnpurile notate cu (**) se completeazi in cazul- in care sunt cunoscute
informaliire

1) se completeazl. numel-e gi prenumele proprietarului terenu]ui.


2) Se va compJ-eta 1n clfre gi licere.
3) Se completeazd categoria de folosintl a teren
care sunt: arabile, viile, lJ.veziIe, pepinierele
pigunile, fAnefele, serele, so1are1e, rdsadni!e1
forestj-erE, dacl nu fac parte din anenajamentele
constructii 9i instalalii agrozootehnice, amenajE
drumurile tehnologice gi de exploatare agricold,
servesc nevoilor producliei agricol-e gi terenurile neproductive care pot fi amenajate gi
foLosite
pentru productia agricoIE.
4) se completeazl cu "Xrr rubricile Ln care informaliile pot fi
cu datele din Reoisj-rr.l
agrlcol, evidenlefe fiscale, evidenlefe de stare civi1tr, a1te1ecomparate
asemenea.

.NTD

ANEXA nr.

tA

la normele metodologice
- Formular pentru persoane
fizice

CERERE
pentru afisarea ofertei de
vdnzare a terenului
Judefulflocalitatea

(t

02

Qu,?7\t
Semndtura funclion

,bl

,SC

,telefon

-9.1.9. 2
:.JA.ll

de tMpUTERNtctT confo
NU ':':-"-";":'':---'
.bl'
-.....-_--...,".

fax

stal

'localitatea
,ap

.telefon

e_

mail

de regrementare a vanzrrii_cumpardrii

terenurilor
"*nJ;Tf#$::::':ff:'ll':l:*,f: ^r-1!,??r! ln:,1^1:g:..i*ri
;;ff;;',",*:HJ'ffi :HH',:fi ::::"lff
administrare terenuri Droorietate nrrhlici ai nrirra+; 6 6+^+,.r.,:
r- ..
^-- d_d;4i"
staturui *
#:ffi11;ffiff:::ru;,ffi'ffff,i"i
llfr1,j:.fl.j::.,1T^[:i,*1'".-:,:11:::,-1i'atila
dee Lesea
LeEea nr. 17/201417l20l4-

,ra

$t%"',pro; pentru exercitarea dreptului

ff;.:*"ia'a;Jp-;

devdnzare.

LDin categoria "coproprietari

ffi ;:i#;l:1'"T#ili:#Tilj:L,
e'vacrc, ru .rrrenul prevazJt

"

de preempliune asupra ofertei mere

Declar cd sunt proprietar al terenului in suprafal[


situat in extravilanul

localitalii

cadastrar

......1g1p?g

de -'cudtici-.--.--'
.---__- --;.-..-..
1rQ2

- . ,h;;; ;il;;;'il&;;'Y'"-l)=:r':-b'+.i;.;

care face obiectul ofertei de vdnzare.

, ha situat in

:....:.:;"*i,i;ii.---'o'n"|ijlT,l|-.

Declar cI:
ecutare silitd:

Da LlN"lJ

Legea nr. 1712014, cu modificlrile ulterioare, cu privire


la
sunt situri arheologice clasate.

*1)

ICAT

E.PR

sunt de acord ca datele din cererea pentru afisarea ofertei


sr fie introduse in bazele de date care se orgaruzeazdin

...{Tl=-p,...

il;;;;;;;;
;;t;documentele
nr. 17l2ol4,cu modific[rile ulterioare, cu

a",,a-*",

temeiul Legii

respectarea dispozi!illo
personal gi libera
Cunoscdnd c[ falsul

[A.'...]
..'."."

anexare

prelucrarea datelor cu caractef

circul

completlrile ulterioare, declar cI datele sunt reale, corecte

Codul penal, cu modificdrile

gi

gi

Vdnz[tor/imputernicit,

JIVAN GHEORGHE
Semndtura

Data

23

NOTE:
Cdmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.
CAmpurile notate cu (**) se completeazd de cdtre cetdtenii
unui stat membru al Uniunii Europene, ai statelor care sunt
parte la Acordul privind Spafiul Economic European (ASEE)
sau ai Confederafiei ElveJiene.
Cdmpurile notate cu (*) se completeaz| de cdtre proprietar

Cflmpurile notate cu

(***)

calitdlii de imputernicit.
*

l)

se

completeazi de cdtre imputernicit. in acest caz, prezint1 documentele


doveditoare a

- copie a BVCI auavdnzdtorului persoand fizicd sau o copie pagaportului


a
pentru vdnz[torut persoand fizicd cu
domiciliul in strdinitate:
- copie legalizatd a actului de proprietate asupra terenului ce face
obiectul ofertei de vdnzare(dupd caz: contract de
are, contract de donatie, proces-vertal de predare-primire, sentintd/
deciziecivill definitiv6 qi
de proprietate, certificate de mogtenitor, contract de schimb,
act de lichidare a patrimoniului, altele
asemenea),- extras de carte funciard de informare insolit
de eKrasul de plan cadastral de carte funciard al imobilului,
in
sistem de coordonate Stereografic 1970, dacdreste cazul;
- in caz de reprezentare, copia procurii notariale, respectiv a delegaliei,
precum gi o copie aBuCraua imputernicitului
persoand fizicd sau o copie a pagaporlului pentru imputernicitut
p".ro*a fincir cudomiciliul in strlindtate:
- alte documente doveditoare, dupd caz.