Sunteți pe pagina 1din 7
ROMANIA JUDETUL ARAD ‘ORASUL CURTICI '315200-Curtici, str. Prim&riel nr. 47 tel 0257-454004, fx 0257-46410, e-mal seeretarit Oprmariacuricro nr.18636/23.11.2015 ANUNT Avand in vedere prevederile art.7 din ANEXA la HOTARAREA GUVERNULUT nr.266 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentulul- cadru privind stabilirea principilior generale de ocupare a unui post vacant seu temporar vacant corespunzitor functillor contractuale si a criterillor de promovare in grade sau trepte profesionale Imediat superioare a personalulul Contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, actualizaté cu ‘modificfrile si completitile aduse de citre HOTARAREA GUVERNULUI nr. 1027 din 11 nolembrie 2014, Primaria orasului Curtici organizeaza concur: Numarul si nivelul posturilor curs, precum si str in cadrul cirora se afl acest denumirea are se organizeaz concursul > POSTUL VACANT functie contractual de executie de MUNCITOR CALIFICAT, TP I ~ BUCATAR la Centrul de ZI pentru ingrijire Copii - aparatul de specialitate al primarulul oragulul Curtici; i lidatilor_ pentru intocmi lui de urs, data-I ql and la car ‘acestea, locul unde_se_depun dosarele_de concurs, precum si_compartimentul de esurse_umi i i_datelor_de contact, > Pentru inscrierea la concurs candidat vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente: ¥ cerere de inscriere la concurs adresatd primarulul orasulul Curticl; ¥ copia actului de identitate sau orice alt document care atest Identitatea, potrivit legil, dup caz; ¥ copille documentelor care sa ateste nivelul studillor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si coplile documentelor care atesta indeplinirea conditiior specifice ale Postulul; ¥ cametul’ de munc& sau, dupa caz, adeverintele care atest’ vechimea in munc3, in meserie si/sau in specialitatea studilor, tn copie; ¥ cazierul judiciar sau 0 dectaratie pe propria rspundere c& nu are antecedente penale care s8-1 facd Incompatibil cu functia pentru care candideaz’; ¥ adeverinté medicalé care s& ateste starea de sindtate corespunzitoare eliberaté cu cel mult 6 luni anterior derulérii concursului de catre medicul de familie al candidatulul sau de catre UnitStile sanitare ablitate; ¥ curriculum vitae; Adeverinta care atest starea de stin&tate trebuie s& contin, In clar, numérul, data, numele emitentului si calitatea acestula, In formatul standard stabllit de Ministerul S&ndtati. Candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere © declaratie pe propria réspundere c3 nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierulul judiclar, cel mal tfrziu And la data desfaguréril primet probe a concursulul. Actele de identitate, documentele care si ateste nivelul stualllor precum si alta acte care atest efectuarea unor specializéri, documentele care atest ‘ndeplinirea conditilor specifice precum si orice alte documente relevante pentru dovedirea conditilor de participare vor fi prezentate i in original in vederea verificiri conformitstl copillor cu acestea > Dosarele de concurs se pot depune in cel mult 10 zile luer8toare de la data afis8ril prezentulul anunt la secretariatul Priméiriei oragulul Curtic, respectiv pana Ia data de 08.12.2015, ora 1400; > Relatil suplimentare se pot obtine la sediul Prim&riel oragulul Curticl, de la Biroul Resurse Umane, Management de Prolect 51 Relatli Publice. Persoana de contact este di Megiegan Darius ~ Mircea, nr.de telefon 0257, 464 004, Int.22. nditille cenerale ‘scoase la concurs CONDITIT GENERALE: > are cetétenia roman’, cetStenie a altor state membre ale Uniunll Europene sau a statelor apartinand Spatiulul Economic European $i cunoaste limba roman§, scris si vorbit; > are o stare de sSnitate corespunzitoare postulul pentru care candideaz’, atestat8 pe baza adeverintel medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate; > indeplineste conditille de vechime: nu este necesaré vechime pentru ocuparea postului; > nu a fost condamnat definitiv pentru sévarsirea _unel Infractiun! contra lumanitatl, contra statului ori contra autoritatli, de serviciu sau in legitur’ cu serviciul, care impiedic’ inféptulrea justigiel, de fals ort a unor fapte de coruptie sau a unel infractiuni svarsite cu Intentle, care ar face-o incompatibilS cu exercitarea functiel, cu exceptia situatiel in care a intervenit reabilitarea; nntru ocuparea posturilor CONDITIT SPECIFICE > pentru POSTUL VACANT functie contractual’ de executle de MUNCITOR CALIFICAT, TP I = BUCATAR la Centrul de Zi pentru ingrijite Copii - aparatul de specialitate al primarulul orasului Curticl; ~ studil generale sau profesionale absolvite cu certficat de absolvire sau studi medi absolvite cu diplom& de bacalaureat; + calificare bucditar sau certificat curs calificare - bucktar; - yechime in specialitatea studlilor necesare exercitériifunctiel minimum 3 ant si 6 luni; {Tipul probelor de concurs, I ita sl ora desta acestora Concursul se organizeaz8 la sediul Priméiriel oragului Curtici astfel: > indata de 16.12.2015, ora 10%, proba practics; > in data de 21.1.2015, ora 10%, interviul. ia_si_al necesare Srii_probel_intervi concursului La prezentul anunt se anexaz8 bibliografia, tematica, condifile de participare si conditile de desfsurare a concursulul. ROMANIA Ny JUDETUL ARAD ORASUL CURTICI tel 0257-46400, ex 0257-454150, e-mail seeretarat Oprmariacurtcro nr.418637/23.11.2015 PROCES VERBAL DE AFISARE incheiat azi 23.11.2015, Astézl 23.11.2015 am procedat a afigarea la avizierul instituyel a ‘anuntulul pentru concursul de ocupare a unui post vacant, functie contractual de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului oragului Curtici si al institutilor 5! servicilor publice infiintate tn subordinea Consiliulul Local al orasului Curtici, inregistrat cu nr. 18636/23.11.2015, TotodatS documentatie a fost predaté administratorulut site-ulul www.primariacurtic.ro in vederea public in’ conformitate cu_ prevederile art.7 alin.(3) din HOTARAREA GUVERNULUT nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului- cadru privind stabilirea principillor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar_vacant corespunzétor functillor contractuale si a criterilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalulul contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice anuntul cuprinde urmitoarele elemente obligateri: > numérul si nivelul posturilor scoase la concurs; > structura in cadrul cBrela se afd postul; > denumirea postului pentru care se organizeaz’ concursul; > principalele cerinte ale acestuia stabilite potrivit prevaderllor din fisa ostului; documentele solfcitate candidatilor pentru intocmirea dosarulul de concurs; data-limit& sf ora pnd la care se pot depune dosarele; locul unde se depun dosarele de concurs; compartimentul de resurse umane, cu precizarea persoanelor si datelor de contact; alte date necesare desfésuriiril concursulul; conditile generale si specifice necesare pentru ocuparea postulul scos la concurs; > tipul probelor de concurs, locul, data $I ora desfigursiil acestora; » bibliografia aprobat’ de conducStoru! institutie! . La anunt au fost anexate conditille de participare si conditille de desfésurare a concursului, bibliografia, tematica si toate datele necesare desféguréril concursului. v vvy Informatille prezentate se mentin la locul de afisare pani la finalizarea concursulul. Curtici, gef birou R.U.M.P.R. 23.11.2015 ec. Megiesan Datius ~ Mirge: ROMANIA JUDETUL ARAD ORASUL CURTICE 315200-Curticl, str. Primariel nr. 47 tel 0257-46006, fax 0257-46610, eal secretariat @prariacurti.ro BIBLIOGRAFIE pentru concursul de ocupare a postului vacant functie contractual de executie de MUNCITOR CALIFICAT, TP I - BUCATAR la Centrul de Zi pentru ingrijire Copii - aparatul de specialitate al primarului orasului Curtici = PROBA INTERVIU ~ L.LEGEA nr.477 din 8 nolembrie 2004 privind Codul de conduit 2 personalulul contractual din autoritatile I institutille publice - MONITORUL OFICIAL nr, 1105 din 26 nolembrie 2004; 2.LEGEA nr.307 din 12 julie 2006 privind apararea impotriva incendlfor, (SECTIUNEA 2 6-a), cu modific&rile si completirile ulterioare ~ publicats initial {in MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 21 lulle 2006. Nota: Orice referire ta forma republicat’ indicé ultima republicare din Monitorul Oficial, urmaté sau nu de modificiri si completiri ulterioare, in vigoare la data concursulut. PRIMAR, ing. A.Anitel Nicolae ROMANIA JUDETUL ARAD ‘ORASUL CURTICI 315200-Curtici, st ariel nr. 47 tel 0257-48004, fax 0257-46410, e-mail secretarat @primeriscurtiro i TEMATICA pentru concursul de ocupare a postului vacant functie contractual de executie de MUNCITOR CALIFICAT, TP I~ BUCATAR la Centrul de Zi pentru ingrijire Copii ~ aparatul de specialitate al primarului orasului Curtic L.Normele de conduit profesional a personalulul contractual; 2.Obiigatile administratorulul, conducétorului institutiei, "utilizatorulul si salariatulul privind apararea impotriva inceneillo. PRIMAR ROMANIA JUDETUL ARAD iL CURTICI 315200-Curtici, str. Primariel nr. 47 tet 0257-468004, fx 0257-46410, ermal: socretarat@primaiacutllo CONDITXILE DE PARTICIPARE SI CONDITIILE GENERALE DE DESFASURARE Pentru concursul de ocupare a postulul vacant functie contractuala de executie de MUNCITOR CALIFICAT, TP I ~ ‘BUCATAR la Centrul de Zi pentru ingrijire Copii - aparatul de specialitate al primarului orasului Curtici Poate participa la concursul pentru ocuparea unul post vacant functie contractualé de executfe din cadrul aparatulul de specialltate al primarulul orasulul Curtici si al insttutilor si servicilor publice tafinfate in subordinea Consiliulul Local al orasului Curtici, persoana care indeplineste urmatoarele conti > are cetitenia romané, cetitenie a altor state membre ale Uniunil Europene sau a statelor apartindnd Spatiulul Economic European si domiclul in Romania; > cunoaste limba romang, scrs si vorbit; > are varsta minim’ reglementata de prevederile legale; > are capacate deplina de exerckiu; > are 0 stare de sSnatate corespunz8toare postulul pentru care candidea2’, atestatl pe baza adeveringel medicale eliberate de medicul de familie sau de unitate sanitare abiltate; > indeplineste conditjile de studit 31, dup’ caz, de vechime sau alte condi ‘specifice potrivit cerintelor postulul scos fa concurs; > nua fost condamnatS defintiv pentru sivarsirea unel infractiun! contra Uumanittil, contra statulul ori contra autoritti, de serviciu sau In legStur’ cu Serviciul, care impiedic¥ infptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unel infractiuni s8varsite cui intentle, care ar face-o Incompatibils cu cexercitarea functei, cu exceptia situatiel in care a intervenit reabiltarea, Concursul pentru ocuparea posturilor vacante functii contractuale de executie const in 3(trel) etape succesive, dup& cum urmeazi 2) selectie dosarelor de Inscriere; ) proba practies; ©) Interviul Se pot prezenta la urmStoarea etep8 nual candidatil declarati admisi la etapa precedents. in vederea participaril la concurs, in termen de 10 zile lucrstoare de la Gata afsirii anunului,candidatil depun dosarul de concurs. in termen de maximum 3 ile lucrétoare de la data expiréril termenulul de depunere a doserelor, comisia de concurs are obligatia de a selecta dosarele de concurs pe baza Indeplinirl condltiior de participare la concurs. Dup& finalizarea selectiel dosarelor se va Inchela un proces- verbal, care va fi semnat de cltre toti membril corisiel. PRIMAR ing. A.A