Sunteți pe pagina 1din 4
Texte pentru nam 8. [eri am fost la Gridina zoologicd. Am vazut o multime de animale. Dar n-am. reusit s& zirese cercopitecul, -Ce n-ai vazut?ma intreaba tata. -N-am vazut cercopitecul. S-a pitit intr-un colt al custii si n-am mai putut si il vad. -O stl vezi altadata, Hai s mergem! -Dar n-am vazut toaté gradina. Nu putem si mai stim? -Bine.Hai si vedem ce n-ai vizut. Neare 9. Alinusa igi dorea mult o pisic& tarcata.Intr-o zi tata veni acasi cu un pisoi alb. -Dar n-are blana tarcata! striga fetija, -Ce daca n-are blana tircat&? Nu-i tot o pisica? o intreabé tata, -Dar voiam o pisicd t&rcata! Aceasta n-are si ma iubeasca! Pisicul veni lang’ fetid si incepu s& toarcd: sParrr, sf] Textul literar-Mesterul Nicu de Alexandru Viahuya “Cu acul ne-a crescut pe toti biata mam’. $i-0 dati n-am auzit-o plingindu-se, ori blesteménd, ori spundnd vreo vorba rea, S-a trudit sirlcuja de ea gi-a Invagat singura si citeasca gi si serie, ca sti ne poatit invata si pe noi putind carte, Ca ce scoli erau pe vremea aceea? La zece ani am intrat la un iconar. Dar era un om sucit si rar auzeai o vorba cumsecade din gura lui. Dupa doi ani m-am intors acasi si-am inceput si fac singur iconite. Era vari. Duminica m& duceam |a obor. imi asterneam hainuta jos, ca orice negustor. Treceau femei sirace, oameni de la ara, ma-ntrebau cine le-a zugravit, le i cumparau biefii oameni, ziceau ci-s icoane, cu noroc, de la un copil spuneam cé eu... nevinovat”. Povestiti fragmentul. 2. Precizati modul de expunere predominant in fragmentul de mai sus. 3. Menfionati persoana la care se nareazs, 4, Formulai 5 intrebairi despre conginutul textului dat. 5, Recunoasteti adjectivele si substantivele pe care acestea le determin’, apoi analizati-le dup’ modelul : biata(mama) = adj. nr singular, genul feminin, determin’ substantivul mama 6. Scriefi cel putin cate 3 derivate pentru cuvintele: a plinge, a citi, a scrie, seoali, a zugravi, vinovat. 7. Gisiti sinonime pentru cuvintele: biata, rea, a se trudi, sucit, nevinovat. valoarea morfologicé a cuvintelor: cu acul, n-am auzit-o, spunind, 8, Preci rar, duminica, jos, cine, ¢’-s icoane. 9, Aleatuiti enunjuri cu cuvintele: nea/ ne-a; aceea/ aceia; miau/mi-au. 10. Identificati funcia sintactica a cuvintelor subliniate in textul dat. Text literar-La siniug de Ion Agarbiceanu 1. Citifi textul Jarna s-a instépanit peste lume, pand la marginile zdrii. Cojoc gros ca anul acesta n-am ‘mai avut de mult. Ulitele satului s-au ridicat astupand péraiele si santurile si podetele. Casele par mai mici. Cand s-a mai inseninat, s-a pornit gerul.Cerul se inaljase tare deasupra satului si din hornuri se inalfau suluri drepte de fium. Nu mai misca nimic in véizduh, Pe ulifele satului incepusera sci umble séinii.Copiii iesisera pe ulifa si porniré pe coasté la sdinius. Veneau si feciori. Doi baieti, Niculita si Vasilicd, se rugaré multe zile pana ii lésaré parintii sd se duced la sdinius.” 2. Raspundeti la urmatoarele intrebari: a) Ce vegmént purtau oamenii iarna? b) Cum pareau casele din sat? ¢) Ce schimbare a aparut dupa ce s-a inseninat? 4) Ce Piceau copii satului? e) Cum fi chema pe cei doi baiet 1) Cum au reusit ei si se ducd la s&nius ®) Serie{i cel pujin 5 cuvinte care au legatura cu anotimpal jama. h) Va place acest anotimp? Argumentati rispunsul dat( Da, imi place pentru e&...; Nu, nu imi place deoarece...) in cel putin 2 randuri. i) De ce credeti cd anotimpul iama este preferat de cele mai multe ori de copii? Scriefi ideile in cel putin 2 randuri. j) Demonstrati in minimum 5 randuri c& iarna este cel mai plicut anotimp, 3. Exercitii pe baza textului dat: a) Precizafi 2 moduri de expunere folosite in fragmentul de mai sus. b) La ce persoand se relateazi? Dati exemple cu verbe din text. ) Identificati in text 2 imagini vizuale. 4d) Transcrieti 5 verbe care arat& migcarea. €) Precizati sinonimele contextuale ale cuvintelor: ulife, astupand, pornird. f) Sctieti cate 3 derivate pentru cuvintele: a stapéni, senin, a migca, a porni, a duce. g) Identificati in textul de mai sus: 5 subst., 5 vb., 2 adj., 1 num. h) Specificati functia sintacticé a cuvintelor subliniate in text. i) Aratati rolul folosirii cratimei in structurile: n-am mai avut, s-a mai inseninat. j) Construiti enunturi: sa/s-a; ia/i-a; casa/ ca sa; ceai/ ce ai; cel/ ce-1; mie/ mi-e; la/l-a; nea/ne-a. 4. Transcriefi textul, elimindnd greselile de scrie: A inceput seuala. inbricatitin uniforme, copii sau adunat dn curtea coli. Neam revéicut cu tofi colegit. Elevi a primit manoale noi. Gheozdanele s-au unplut eu Cari. Duamna invéjatoare nea vorbit despre gheograf ie. Ia ne-a ardtat o harté a rominiei. Zioa a trecut fuarte repede, Anul achesta va ft interesant 5.Transformati de la singular la plural urmatoarele substantive: copil, fata, floare, tunet, om, excursie, carte, zipada. 6.Transformaji de la plural la singular urmatoarele substantive: idei, oi, culori, teste, trasee, baieti, tractoare, cheile. Dialogul > Citeste cu atentie textul urmator : “ Cine se trezeste de dimineayd departe ajunge ,spune un proverb. Infelepciunea popularé cuprinde un sir de proverbe néscute din intdmplari uimitoare.Pacala si Téndald sunt nelipsiti din asemenea povesti. Viaja este pentru ei o ciudijenie plind de invéjtdminte, edirora trebuie neaparat sé te supui. Astfel, intr-o zi, pe cdnd Péicala era copil, tatél situ i-a spus: “Ar trebui sci te trezesti devreme,béiere. -De ce, tat ~Pentru edi cine se trezeste de dimineajaé are noroc toaté ziua.Odatd, cand m-am trezit devreme, am gasit pe drum o pungd cu mulfi bani. -Dar sigur 0 pierduse cineva ! -Nu, nici vorba, a zis tatdl. Seara nu era acolo, As fi vazut-o cdnd veneam spre cast ~Atunci, a spus Pacala, cel care si-a pierdut bani s-a trezit mai devreme decat tine. Dup& cum vezi , trezirea devreme nu aduce tuturor noroc.” SUBIECTUL I 1. PrecizeazA modul de expunere preponderent in textul citat, 2. Transcrie o replic& a lui Pacala, existenta in fragmentul dialogat, 3. Numeste personajele antrenate in dialogul prezent in textul citat 4. Formuleazd o trasdtura de caracter a tatilui, asa cum rezult& din modul in care acesta vorbeste. 5. Motiveaza rolul fiecdrui semn de punctuatie prezent in secvenja —De ce, tatd ? . SUBIECTUL AL II-LEA 6. Transpune in vorbire indirect pasajul jogat existent in textul propus. SUBIECTUL AL III-LEA 7. Alestuieste un dialog .de 6-8 replici, in care,impreun cu un coleg\ o coleg’, Sf argumentezi idea ci ¢ foarte bine si te scoli de dimineala. in compunerea ta trebuie: sa formulezi un ttlu potrivit; s te inscrii in cerinta data ; S& respeeti dispunerea in pagina a dialogului ; s& utilizezi corect semnele ortografice si pe cele de punctuate: s& dai o nota de originalitate dialogului tau; sd respec{i numarul minim de replici indicat peso ep