Sunteți pe pagina 1din 2
DECLARATIE, ‘Subsemnatul(a), Oh e wee deyinind functia de 4 € Reve Pavo candidat la functia de primar/consilier rsa (Come), ra ap, reso. UTA Glia) Ia alegerile locale generale din 14 iunie 2015, in conformitate cu art.44 alin.(1) lite) din Codul electoral, declar pe propria rispundere ca: 1. in perioada 1 ianuarie 2013 - 31 decembrie 2014 am realizat urmatoarele venit Nr. merce A z Venitul incasat do cece (in. moneda nafionala sau in valuta strind) 1. | Venital objinut la locul de munca de baz : 1 fenitul objinut la Tocul de mune’ de ees 2. | Venitul objinut Ia locul de munca prin cumul 3. _| Venitul obfinut din activitatea didactica 4, | Venitul obinut din activitatea stiintifica si decreatie E ie a 5__| Venitul objinut din donafii si mosteniri : = stitutiile tehotare | lu de pes Venitul objinut din activitatea de reprezentant al statului in societiile comerciale tage © ite | 8. | Venitul objinut din instrainarea sau z dejinerea valorilor mobiliare si a cotei-parti in capitalul social al societatilor comerciale 9, | Venitul objinut din instréinarea bunurilor mobile sau imobile aS 10, | Venitul obi din darea locajiune/arendi a bunurilor mobile sau imobile il. 2. Posed cu titlu de proprietate personal si/sau comuna (cu soul/sotia) urmatoarele bunuri imobile: Locul amplasarii*** Numarul** Categoria* Suprafata cocprie mts: cri: (2 forester: (2) iran: ern: 3) actor de a (7) cad de locust; (8) wild; (9) spain comercial’de productie; (10) garaj: (11) alta avere imobild, tes nnd dc hr de oso. ee ee ele ip el cel cre et) a i tate personala si/sau comund (cu soful/sofia) bunuri mobile: | = 7 Titularul fF Rute wulia c (Mr=a) Caiegorille indicate sint: camioane. remordi, vehicule motorizate, masini agricole, mjloace de transport naval, aerfan Sale mijloace de transport care si supuse inmatriculri potrivs eg PPE indloh rural de burn de elas ti 4, Defin cu titlu de proprietate personala si/sau comuna urmatoarele conturi bancare, fonduri de investifii, forme echivalente de economisire gi investire: ‘Suma, Titularul valuta * Conegorlle idicae sit: (1) cont curen sau echivalente (clus card, wenfontnd pat cesta) (2) depos banear sau echivalente; (3) fonduri de investtii sau echivalemte, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare 5, Defin cu titlu de proprietate personala si/sau comund urmatoarele plasamente, obligatiuni, cecuri, cambii, certificate de imprumut, investijii directe in moneda naionala sau in valuta strain: | Emitent titlu/societatea in care persoana | ——~—~‘Tipul® ‘| Numiruldetitiuricotade | * Categoriile indicate sint: (1) hirtii de vi sociale in societ@qi comerciale; (3) cecuri; (4) cambii; (5) certificate de imp» at, gaa) aca Spt mut; (6) ate forme de investi direct. saloare dejinute (titluri de stat, cer 6. icarea datelor sus-mentionate de cAtre organele competente.