Sunteți pe pagina 1din 2
Consiliul electoral de circumseriptie DECLARATIE : Snbsemnatul(a), Lunzd Obaolislaox definind de __ muuts 10% e. la ARL Hob att candidat la functia de primar/consilier 62 eda vet’ mie saa (one), re, aii oma, UTA Gia) la alegerile locale generale din 14 iunie 2015, in conformitate cu art.44 alin.(1) lit electoral, declar pe propria rispundere c&: 1. fn perioada 1 ianuarie 2013 - 31 decembrie 2014 am realizat urmatoarele venituri: Nr. Fi ‘Venitul ineasat do Sansa vonktates (in moned& nasjonalé sau in valuta strin8) 1. | Venitul objinut la locul de muncti de baz 3389, UG 2. | Venitul obfinut la locul de mune prin x cumul = Ta 3,_| Venitul objinut din activitatea didactica —— J, | Venitul objinut din activitatea stiinfificd $i de creatie 5,_ | Venitul objinut din donafii si mosteniri —— 6. | Venitul obfinut din depuneri la institugile esas ‘financiare, inclusiv 1a cele de peste hotare 7. | Venitul objinut din activitatea de reprezentant al statului in soci |__| comereiale i 8 | Venitul obfinut din instrinarea sau definerea valorilor mobiliare gi a cotei-parti in capitalul social al societ&filor comerciale 9. | Venitul objinut din instrainarea bunurilor eae mobile sau imobile 10. | Venitul —obginut din Jocajiune/arend’ a bunurilor mobile sau _| imobile g Uae ce aie Ti. | Venitul obfinut din alte surse legale |_(pensii, burse, indemnizafii, premii etc.) r = age 2, Posed cu titla de proprietate personal si/sau comund (cu soful/sofia) urmatoarele bunuri imobile | Categoria* Suprafa{a Numirul** | — Locul ‘Titularul Za amplasirii*** amen Tk» Ze love a zr Ser ne aa Tail: reir.) in) eral) ale capri errr cares cron ei) IB Mpcaah de loca vl, () spats comercalae produce; (10) sara: (11) atk avere inabla. iid mami de burart de cela "Sindh doar locates (menial raion, oral come! stl) 3. Posed cu ttlu de proprictate personalA s/sau comund (cu soful/sofia) bunuri mobile: foots perme wee eT vga agent ———— 7 etthae Tegal grand Leip | tayud Revautt Source se TT Categorie indicate sin: camioane, remorcl, vehicule motortzate, masini agricole, mijloace de transport naval, aerlan alte mijloace de transport care sit supute tnmatriculdrl potrivit leg ** Se indica mumaral de burr de acelag tip. Titwlaral a 3a lu de proprietate personala si/sau comund urmitoarele conturi bancare, fonduri de 4. Defin cu investifii, forme echivalente de economisire $i investire: Tipul® ae ‘Suma, = Titwlarel ci valuta 4 a t “* Categorille indicate int (1) cont curend sau echivalente (inchs Card, ‘menfionind tipul acestula); (2) deposit bancar sau echivalente; (3) fonduri de investi! sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare, 5. Detin cu titlu de proprietate personal& si/sau comund urmatoarele plasamente, obligafiuni, Cecuri, cambii, certificate de imprumut, investiti directe in moneda national sau in valuta stra Emitent titlu/societatea in care persoana ~ Tipal* "| Numiral de tituriveota de este acfionar, fondator sau participare iatbeneficlar de impr ‘() hirti de valoare defimuie (itlurt de stat, certificate, ‘obligajiuni); (2) actiuni saw prirgh sociale in societicomerciale; (3) cecur: (4) cambit; (5) certificate de mprumut; (6) alte forme de invest drecke 6. Accept verificarea datelor sus-mentionate de citre organele competente. rikie 205