Sunteți pe pagina 1din 2
aie ome) ras cpl, ela, TA Gi) la alegerile locale generale din 14 iunie 2015, in conformitate cu art.44 alin.(1) lite) din Codul electoral, declar pe propria rispundere c&: a 1. fnperioada 1 ianuarie 2013 - 31 decembrie 2014 am realizat urmatoarele venituri: Nr. Venitul incasat do Surss yenitalel (in moneda national sau in valutd strsind) 1. | Venitul objinut la looul de munek de baza 2ROte Cond bb 2. | Venitul obfinut la locul de munc& prin| __ cumul 3. | Venitul objinut din activitatea didactica mY 4, | Venitul objinut din activitatea stingifick si [| — de creatie 5._ | Venitul obfinut din donatii si mosteniri 6. | Venitul obfinut din depuneri la institufiile | __ financiare, inclusiv la cele de peste hotare 7, | Venitul obfinut din activitatea de reprezentant al statului in societatile comerciale 8. | Venitul objinut din instrainarea sau definerea valorilor mobiliare si a cotei-parfi {n capitalul social al societiilor comerciale Vv mobile sau imobile me 10. | Venitul — objinut locatiune/arendi a bun es imobile 11. | Venitul obfinut din alte surse legale FOCO Cet CCOO le” (pensii, burse, indemnizati, premii etc.) 2, Posed cu titlu de proprictate personala si/sau comun (cu soful/sofia) urmatoarele bumuri imobile: Categoria* Suprafafa Numarul** Locul Titularul amplasarii*** 6 10 Ber r Ce falovens’ | Confe Vectep| 3. ee L, 22. eles Beer ele a. zfs bee denier eka "Categorie indicate sn) arco: (2) forester. 3) ital: @)exravilan, (3) aie cotegort de terenar care se afd In crea e(6) aperiament: (es de oct) vl: ) spot comercial produ: (10 gar (1) ad avere mba a 02, Skoveus Geuse Viele Bats 7 62, Laloved ~ Cole Coe Categoriile indicate sini: camioane, remorei, vekicule motorizate, masini agricole, mijloace de transport naval, eran om si alte mijloace de transport care sit supusetnmatriculri potrivt eg ** Se indica mumarul de bunuri de acelasi tip, 4, Defin cu titlu de proprictate personalai si/sau comund urmitoarele conturi bancare, fonduri de investifii, forme echivalente de economisire si investire: Tipu ‘Suma, Titwlaral valuta = Categorie indicate sin: (1) cont curent sau ecHivalente (inclusi card, menjionind tipi acestula); (2) deposit bancar sau echivalente; (3) fondurl de investi sau echivalente, incusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu fecumilare 5. Defin cu titlu de proprietate personal si/sau comuna urmitoarele plasamente, obligatiuni, cecuri, cambii, certificate de imprumut, investitii directe in moneda national sau in valuta strink: ‘Emitent titlu/societatea in eare persoana Tipul* ‘Numiral de titluri/eota de este acfionar, fondator sau participare ‘asociat/beneficiar de imprumut "Categorie indicate sint- (1) Ririll de valoare dejinute (iluri de stat, certificate, obligatiumi), (2) acfiuni sau peri sociale in societti comerciale; (3) cecuri; (4) cambit; (5) certificate de tmprumut; (6) alte forme de investi directe. 6. Accept verificarea datelor sus-menfionate de catre organele competent epilitns 4