Sunteți pe pagina 1din 3
INFORMARE privind organizarea gi desfSgurarea adundrilor pubrlice. Urmare informdrii Jandarmeriei Romdne conform
INFORMARE
privind organizarea gi desfSgurarea adundrilor pubrlice.
Urmare informdrii Jandarmeriei Romdne
conform prevederilor Legii
gi
nr.6011991(*republicatS*)
privind
organizarea
desfSgurar{3a adunbrilor
publice, Prim|ria
oragului Curtici
vb
aduce
la cunogtiinfd condiliile de
pregdtire 9i desfEgurare
ale unui protest.
organizare,
Cadrul legal: LEGEA
nr.60 din 23 septembrie 1991 (xrepublicat5x)
privind organizarea gi desfSgurarea adunbrilor publicex)'
Adunirile
publice sau cum
putem protesta?
Drepful
la libera adunare 9i la libera exprimare
este unul esential pentru
garantat de Legea nr'60/199:t'
un
cet|lean
al secolului XXI, gi in Rom6nia este
1. Introducere in Legea nr.6O/ 1991
Vreau sd organizez
un Protest.
intotdeauna,
orice
cb statul esfe obligat
adunare publicb a!i coordona,
sE vd susfind doar atdta timp
trebuie sb relineli
cit dumneavoastrd
vd exercitafi dreptut
fd16 a leza drepturile
Adundrile
publice - protestul este
celorlalli.
doar una dintre vilriante - sunt
esenla statului democratic
9i de drept,
Ele trebuie sb faciliteze implicarea
de a
cetSlenilor in spaliul public,
acestea
sunt astbzi cel mai butr mijloc
protesta fa!5 de nedreptSli,
de a comemora ori cinsti mari nume din istoria sau
viala noastrS,
de a se implica
in sesizarea publicului larg
9,a'm.d'
c'etdfenilor.
Ad'undrile
publice sunt un
drept at cetdleanului in folosul
Astfel,
in
Legea nr,6011991
(Legea nr. 60 din 23 septembrie 199)1,
gi
desfdgurarea adundrilor publ'ice), pe care o
republicatd, privind organizarea
vom analiza in continuare sunt
prev5zuli
toli
pagii necesari pentru bunul mers
al unei adunbri publice.
2. Ce inlelegem
prin adunare publicd?
Conform
art.
1
din Legea
nr.6011991 observdm cd o adunare publicd
poate insemna: mitinguri,
demonstralii, manifestalii, compr:tifii sportive,
ce urmeazd sd se desfSgoare
in
piefe, pe cdile
procesiuni 9i altele asemenea,
publice ori
in alte locuri in
aer liber, in cadrul cbrora cetSlenii i9i pot exprirna
liber opiniile politice, sociale sau de altb naturS'
3. Cine poate organiza
o adunare public6?
Din interpretarea
legii nr.6011991, orice grup de persoilne, preferabil
constituite intr-o persoanb
juridicS, care nu au antecedente perrale 9i nu sunt
ce au adus in trecut
drepturilor sau
inregistrali
in asocia!ii sau
grupEri
atingere
De asemenea, este important ca organizatorii sb poatE
valo-rilor
cet|fenilor.
resursa umanE necesarb gestionbrii cu succes a adundrii, alSturi
dovedi cd au
de forlele de ordine.
4. Condilii prealabile organizirii unei adunSri publi,ce
D Declararea Adundrii Publice
Fentru
inceput
trebuie sE redactali o declaralie adresat5 primarului unit5fii
adunarea publicb (ex:
administrativ-teritoriale in raza clreia se va desf5gura
organizafi o manifesta!ie in sectorul
4, Bucuregti,
adresali declaralia primarului
la
Primdrie). Averti modelul de
sectorului 4 din Bucuregti 9i o depuneli
declara!ie la finalul prezentului capitol'
depusd
cu minim trei zile inaintea datei la care
Declaralia trebuie
ati fixat evenimentul.
Este
de la sine inleles cb
dumneavoastr|
sb depuneli aceast5 declaralie cu cel
este in interesul
pufirr 2 sbpt5mdni
inainte. Avefi
nevoie de timp
pentru a ajusta schimbbrile produs;e pe parcurs 9i
:,."1'#,:,.3:i#:i, ;$?:t;,.:: f,,!i;,?,1lii;il:,,:;:,u,,.na,ism ei vii va Important! - r ar sau fi. spafiul in
:,."1'#,:,.3:i#:i, ;$?:t;,.:: f,,!i;,?,1lii;il:,,:;:,u,,.na,ism ei vii va
Important!
-
r
ar sau fi. spafiul in care se va desf5sura
.nume din ambele pirti si asigurafi_vb
are publicd
u a altei acliuni contrai-e siguranfei
Important! rea unei Adundri publir:e si credeli cE eli contesta decizia in contencios 4 a
Important!
rea unei Adundri publir:e si credeli
cE
eli
contesta decizia in contencios
4 a
contenciosului admiinistrativ,
undrii publice
atorii au obligafia de a:
9i supervizare la mornentul Adunbrii
sa umanb 9i pdstrarea prarticipanlilor in
e si morale;
ntru a
putea fi recunoscuti at6t de
ne;
aceia care vin cu bEuturi alcoolice sau
servicii cerute pe baz:e contractuale
Consiliului Local.
MoDEL DE DECLARATTE iruarnrarA pnruaRuLUr uNEr ururrAlr AD14rNrsrRATrvE
DEN UMIREA ORGANIZATORU LUI
din
Cdtre,
,,.,
- Doml:::
vE
cE
:::'ii;,
.
anur ., intre
orele
cali ubl
judef ul
nizatd-de cbtre noi,
,
, locul
desfds
se
va
Laa
lclP
.
persoane
Traseele de acces spre locul adunbrii, precum 9i cele de dis;persare vor fi:
Scopul
publice il constituie manifestarea (aprobbrii, adeziunii sau
^adundrii
protestu lu i)
?n
legdturb cu
Vd asigurdm cE adunarea se va desfSgura in
mod pagnic si civilizat.
rnicili sd
asigure
9i
sb rdspundE de
adundrii, astfel inc6t
erceasta
sE
se
te 9i sd nu degenerez:e in acte de
*)
Personalul desemnat
de noi sd execute mdsuri de
ordiner pe
parcursul
desfSgurdrii adunbrii gi pe
trasee va purta urm5torul insemn distirrctiv:
^ '
In sprijinul bunei desfdsurbri
a adunErii,
solicit5m din parteer prim6riei 9i a
organelor de polilie luarea urm5toarelor m5suri:
Semn5tura 9i gtampila organizatorului
*) se vor indica numele, prenumele, alte date de identificare ale persoanelor imputernicite sd rdsptundd de organizare.
Pilmdria orasului Curtici, Secretar, Nagy loan