Sunteți pe pagina 1din 2
Anexa nr. 6 ROMANIA oraresgemitc MNS RAT-TEATORALAS mode 2 ere CURTICL ‘ Covdl de toregisrare fiscal: 3819402 Nr inreg. ‘esto IBAN Vea adda ‘Nanral de rol Nr qi da aegis n Regia de evide a miloacclor de wanspa supe nati vege DECLARATIE FISCALA: pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marff cu masa totali autorizati de peste 12 tone aflate in proprietatea 1 permancor fae (PF) penn erate 3) Subsemnatul CLontribuabilul PF Climpatericit (P3) ao eoscececeny lgitimat prin BLUCI/AL serie... mr CNP jude oe. od postal S€E10E son UE snensneninnainnnnaene BE. wy BLOG w SEBFR 18) tl fax _adesa de e-mail i Contribuabilul (PJ) + Codul de idertificare eB... ene jue loc. cod postal Sector, St. nt Blog. Scara. ej ap tel fax soon acest) de e-mail A --s inregistrat Ia repistrul ‘comer la ne cont IBAN ffeccnercicecstactereeneng GOUGH. in temeiul prevederilor Legii nr. 27/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completirile ulterioare declar c& am dobandit prin vanzare-cumparare/achizitionare prin contract de leasing urmitcarele mijloace de transport cu masa total autorizata de peste 12 tone:: Nr ‘Marea si tipal Daa Sate gs Mas-autorizai | Suspensio™ Amul ct dobindini SP/AS | fubricaied Veticule cu dou axe T 2 3 Vehicule cu relaxe T 2 3 Vehicate cu patraaxe i 2. 3 Vehicule cu 27Taxe T 2 3 Veniculecu 272 axe 7 z 3 Vehiculecu 23 axe ar z 3 Vehiculecu S22 axe T 2. 3 Venicule cu si3axe T 2 ‘Noti* SP- Vehicule cu sistom de suspensie pncumaticd sau echivalent recunoneut ‘AS - Vehicule cu at sistem de suspensie Beneficies de scutreireducere de la plata impozitului pe mijloacefor de transport, in ealitae de ‘conform documentelor Ci Sunt de acord ca stele administrative fiscal si-mi fie comunicate exclusiv la adrest de post electronic’. Anexez la prezenta declaratie copii ale documentelor, certificate de conformitate cu original, conform art. 64 alin, (5) din Legea we. 207/201 privind Codal de procedurifiscala, cu modificaril si completirileultercare, dupa cum wrmeaz r 7 ~ 7 7 2. 3 . 4, 5 6. Prin semnarea prezente am luat a eunostinf ca dclararea nevorespunztoae a adevarului se pedepseste conform lepi penale, cele dcclarate find corecte si complete Data Subsemnatul, (oumele, prenumele si semndtura) LS. in cal persoanelor juridice Secfiune rezervatd organului fiscal: Premumele gi mumele Nr testimaie Semis