Sunteți pe pagina 1din 8

Fisa de date

UTILITATI
Tip anunt: Anunt de participare
Tip legislatie: OUG nr.34/2006

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: Sucursala Regionala CF Cluj, P-ta Avram Iancu nr.17, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400117, Romania, Punct(e) de contact:
Reghina Chit, Ionela Banc, Tel. +40 264598869, Email: reghina.chit@cfr.ro, ionela.banc@cfr.ro, Fax: +40 264598869, Adresa internet (URL): www.cfr.ro,
Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 8

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)


Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (Activitati)
- Servicii feroviare

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE


NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 17-11-2015 13:40

Pagina 1/8

Fisa de date
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Reparatie pod km 20+864 fir I+II, linia CF 416 Dej Calatori - Ilva Mica, intre statiile CF Coldau - Beclean pe Somes

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de prestare: Pod km 20+864 fir I+II, linia CF 416 Dej Calatori-Ilva Mica
Codul NUTS: RO11 - Nord-Vest

II.1.3) Anuntul implica


Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Reparatie pod km 20+864 fir I+II, linia CF 416 Dej Calatori - Ilva Mica, intre statiile CF Coldau - Beclean pe Somes
Valoarea estimata a contractului este de 19.858.202,46 lei din care:
- constructii-montaj: 19.289.448,73 lei
- procentul de 3% aferent cheltuielilor pentru diverse si neprevazute reprezinta suma de 568.753,73 lei fara TVA.

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)


45221112-0 Lucrari de constructii de poduri feroviare (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8) Impartire in loturi


Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante


Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Executia lucrarii se va realiza conform proiectului tehnic nr.1918/2013 respectiv executarea urmatoarelor lucrari:
- amenajare drum si platforma tehnologica in albia minora;
- canal si dig de deviere a raului Somes si amenajarea unui podet provizoriu din tuburi din beton armat peste canal pe durata executiei
lucrarilor;
- consolidarea fundatiilor pilelor cu piloti forati;
- protectia pilelor si culeelor cu gabioane;
- executare prag de fund in aval de pod;
- calibrare si regularizare albie amonte/aval de podul cf;
- aparare maluri amonte si aval cu saltele de gabioane;
- inlaturare insula amonte de poduri cf
Valoarea estimata fara TVA: 19,858,202.46 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


18 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Da
Pe parcursul derularii contractului, pretul poate fi ajustat in urmatoarele situatii: au avut loc modificari legislative, modificari ale normelor
tehnice sau pentru ca au fost emise de catre autoritatile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea
la anumite taxe/impozite locale, al caror efect se reflecta n cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul
contractului(art.97 alin.2 lit.a din HG 925/2006), partile contractante vor ncheia un act aditional la contractul de baza pt. valoarea ajustata a
pretului contractului, n conformitate cu prevederile noilor reglementari legale (exemplu: CAS, somaj, sanatate, fond de accidente si boli
profesionale, alte asemenea prevederi legale). Formula ce calcul care va fi aplicata in acest caz pentru restul lucrarilor ramase de executat
este urmatoarea:
V2= M + m x k + U + t, unde: k = cote noi conform prevederilor legislative ( CAS, somaj, sanatate, fond de risc, etc)
aplicabile doar pentru restul ramas de executat, V2= restul ramas de executat, M = cheltuieli aferente consumurilor materiale, m = cheltuieli
aferente consumurilor cu mana de lucru, U = cheltuieli aferente consumurilor cu utilajele de constuctii, t = cheltuieli aferente consumurilor
privind transporturile.

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE


III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
Da

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 17-11-2015 13:40

Pagina 2/8

Fisa de date
Garantia de participare se constituie prin virament bancar n contul autoritatii contractante (CNCF CFR SA prin Sucursala Regionala CF
Cluj CUI 15586731) sau printr-un instrument de garantare bancara emis n conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de
asigurari, care se prezinta n original sau ordin de plata/fila CEC confirmat(a) de banca emitenta pna la data deschiderii ofertelor, n
cuantum de 200.000 lei, pentru o perioada de cel putin 180 de zile, egala cu perioada de valabilitate a ofertei, de la data limita de depunere
a ofertelor. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. IMM-urile beneficiaza de reducere cu 50% din cuantumul GP. Echivalenta
lei/alta valuta se va face la cursul stabilit de Banca Nationala a Romniei la data publicarii anuntului de participare pentru prezenta
procedura. Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare ofertantul pierznd astfel suma constituita atunci cnd
acesta din urma se afla n oricare din urmatoarele situatii: a) si retrage oferta, n perioada de valabilitate a acesteia; b) oferta sa fiind
stabilita cstigatoare, nu constituie garantia de buna executie n perioada de valabilitate a ofertei si oricum, nu mai trziu de 15 zile de la
semnarea contractului; c) oferta sa fiind stabilita cstigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica n perioada de valabilitate a
ofertei.

III.1.1.b) Garantie de buna executie


Da
Garantia de buna executie va fi de 10% din pretul contractului de lucrari, fara TVA. ntreprinderile Mici si Mijlocii beneficiaza de reducerea cu
50% a acestui cuantum. Garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, cf art.90,
alin (3) HG 925/2006. Contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent, n
administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct, la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant
n contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 1 % din pretul contractului. Garantia de buna executie se va constitui n
perioada de valabilitate a ofertei n termen de 15 zile de la semnarea contractului de ambele parti. Autoritatea contractanta are dreptul de a
emite pretentii asupra garantiei de buna executie, respectnd cond. prevazute la art.91 din HG nr.925/2006 cu modificarile si completarile
ulterioare. Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie n conformitate cu prevederile art.92, alin(4) din
HG.nr.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante


Fonduri bugetare - Alte cheltuieli de investitii, pe anul 2015 pentru CNCFR SA - lit.f) pozitia 29

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale


Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila


a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie
publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
Hotarrea Guvernului Romniei nr. 1.045/2011 privind modificarea art. 90 alin. (3) din HG nr. 925/2006; Ordonanta de Urgenta a Guvernului
nr. 30/2006; Legea nr. 346/2004; Ordinele Presedintelui ANRMAP nr.: 314/2010, 302/2011, 509/2011; Ordinul Ministrului Transporturilor nr.
290/2000 privind admiterea tehnica a produselor/serviciilor destinate a fi utilizate in activitatile de construire, modernizare, intretinere si
reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant pentru transportul feroviar si cu metroul; Dispozitia Directorului General al CN CF
CFR SA nr. 75 /27.08.2008 priv. activitatea de reparatie a infrastructurii feroviare; Dispozitia Directorului General al CN CF CFR SA nr.
48 /15.04.2013 priv. achizitiile publice de produse, servicii si lucrari la CN CF CFR SA; Site-ul www.anrmap.ro

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
Declaratie privind eligibilitatea - Formular B1 din fisierul Modele de formulare (ofertant, asociat, tert sustinator) - n original
Declaratie privind nencadrarea n situatiile prevazute la art. 181 pentru ofertant, asociat, respectiv nencadrarea n situatiile prevazute la art.
181 lit. a, c indice 1 si d pentru tert sustinator, din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare Formular B2 din fisierul Modele de formulare (ofertant, asociat,tert sustinator) - n original
- Certificate constatatoare privind ndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de
stat (formulare-tip eliberate de autoritatile competente din tara n care ofertantul este rezident, respectiv: Ministerul Finantelor Publice
D.G.F.P.C.S. si Consiliul Local), catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, inclusiv cele locale, care sa prezinte lipsa
obligatiilor scadente n luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
- Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice eliberat de ANAF
- Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozitele si taxele locale
Pentru a fi valabile, certificatele constatatoare vor fi prezentate n original / copie legalizata(autentificata) / copie lizibila cu mentiunea n
conformitate cu originalul semnate si stampilate de operatorul economic.Ofertantii straini vor prezenta orice documente edificatoare,
eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor scadente de plata a
impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara rezidenta.
Declaratia "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta"conform prevederilor Ordinului 314/2010 - Formularul 1 din fisierul
Modele de formulare (ofertant/candidat)- n original
Declaratie pe proprie raspundere privind nencadrarea n situatiile prevazute la art. 69.1 din OG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile
ulterioare - Formularul B3 din fisierul Modele de formulare (ofertant, subcontractant, asociat, tert sustinator) - n original.
Modelele formularelor enumerate se regasesc atasate prezentei documentatii. n acest sens, ofertantii vor depune documentele n original.
n cadrul CNCF CFR SA Bucuresti - Suc. Regionala CF Cluj sunt considerate persoane ce detin functii de decizie (referitor la modul de
analiza si evaluare al ofertelor/candidaturilor depuse n cadrul unei proceduri de atribuire): Dumitru Mateas- director, Eliza Mihaela Buhai contabil-sef, Culda Emanoil - sef Divizie Tehnica, Daniela Chioreanu - sef Oficiu Juridic, Claudia Mirela Anca Moldovan - sef Serv. RK
Investitii, Rodica Emilia Pavel, Reghina Chit, Monica Pop, Virginia Crisan, Olimpia Filip, Radu Bente, Lucia Rachita, Camelia Marginean,
Felicia Borza, Simona Bolboaca, Simion Greab, Otilia Muresan, Viorica Galis, Corina Daniela Ciont, Elisabeta Moldovan, Cecilia Mic, Ionela
Banc.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 17-11-2015 13:40

Pagina 3/8

Fisa de date
1. Dovada ca obiectul de activitate al ofertantului cuprinde si activitati de tipul celor supuse procedurii de achizitie - Certificat constatator
emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lnga Tribunalul teritorial (ofertant, asociat), din care sa rezulte obiectul de activitate al
ofertantului; informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Pentru a fi valabile, certificatele constatatoare vor fi prezentate n original /copie legalizata(autentificata) / copie lizibila cu mentiunea n
conformitate cu originalul semnate si stampilate de operatorul economic. n cazul n care ofertantii sunt persoane juridice straine, acestia
vor prezenta traduceri autorizate n limba romna a unor documente echivalente emise in conf. cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta.
NOTA: Ofertantului clasat pe primul loc, nainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire i se va solicita
prezentarea Certificatului constatator n original sau copie legalizata, daca a prezentat respectivul formular n copie.
2.Autorizatie de furnizor feroviar eliberata de AFER, conform H.G. nr. 626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Feroviare
Romne si Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 290/13.04.2000, nsotita de agrement tehnic AFER pentru:
- Executie lucrari de constructii, reparatii si intretinere lucrari de arta(poduri si podete de cale ferata)
-Executie lucrari de constructii, consolidari, aparari de maluri si terasamente CF sau echivalentul din tara ofertantului. Autorizatia de
furnizor feroviar si agrementul tehnic feroviar trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor si se vor prezenta n copie lizibila
cu mentiunea conform cu originalul, inclusiv pagina cu vizele anuale. Ofertantii straini care nu detin autorizari/agremente AFER valabile la
data limita de depunere a ofertelor, vor prezenta traduceri autorizate n limba romna a unor documente echivalente emise in conformitate
cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta.
Nota:
n cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, aceasta cerinta este considerata ndeplinita individual de fiecare
membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Tertul nu poate sustine prin prezentarea autorizatiilor necesare, din considerentul ca acest gen de autorizare se poate utiliza numai n nume
propriu, nefiind o resursa transferabila.

III.2.2) Capacitatea economica si financiara


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Declaratie privind cifra de afaceri globala cu media cifrei de afaceri globale


pe ultimii 3 ani (2012, 2013, 2014). Ofertantul va face conversia valorilor la
cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR pentru anul respectiv.

Formular B4 din Modele de formulare n original

Bilantul contabil la 31.12.2014

Documentele se vor prezenta in original/copie legalizata/copie


lizibila cu mentiunea "conform cu originalul"

Tert sustinator(daca este cazul). n conformitate cu prevederile art. 186, alin


2, n cazul n care ofertantul/candidatul si demonstreaza situatia economica
si financiara invocnd si sustinerea acordata, n conformitate cu prevederile
alin. 1, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi
sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament
ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune
la dispozitia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate.
Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle n situatia
care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor
art. 180, art. 181 lit. a), c1) si d) si ale art. 69.1.

Tert sustinator va prezenta: Angajament privind sustinerea


financiara a ofertantului -Anexa nr.19 din Modele de formulare
n original. Declaratie privind situatia personala a operatorului
economic Formular B1 si Formular B2(se va referi doar la
situatiile prev. la art.181 lit.a, c1 si d)-in original; - Formularul B3
- Declaratie privind nencadrarea ntr-o situatie de conflict de
interese din Sectiunea Formulare - in original

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Lista principalelor lucrari executate n ultimii 5 ani(calculati pana la data


limita de depunere a ofertelor, modul de calcul al perioadei nu va fi afectat
de eventualele decalari ale termenului limita prevazut in AP publicat initial).
Lista va contine valori, perioada si locul executiei lucrarilor, modul de
ndeplinire a obligatiilor, beneficiari (Formular B7 din Modele de formulare) si
va fi nsotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante
lucrari, din care sa reiasa ca lucrarile au fost duse la bun sfrsit exemple:
parti relevante din contracte / procese verbale de receptie/recomandari/alte
documente. Ofertantii vor face dovada experientei similare prin prezentarea
de orice documente/certificari ce demonstreaza faptul ca acestia au
executat lucrari similare cu cele supuse achititiei, n ultimii 5 ani, n valoare
cumulata de minim 19.000.000 lei la nivelul a maxim 2 contracte, valoare
fara TVA. Pentru demonstrarea experientei similare ofertantul poate
prezenta orice documente considerate relevante pentru certificarea
executiei acestor lucrari si modul lor de indeplinire. Documentele
doveditoare vor fi prezentate in copie legalizata/autentificata sau copie
lizibila cu mentiunea "conform cu originalul". Ofertantul va face conversia
valorilor la cursul leu/alta valuta comunicat de BNR pentru anul respectiv; pt.
anul 2015 cursul leu/alta valuta se va face la cursul stabilit de BNR la data
publicarii anuntului de participare pt. aceasta procedura.

Ofertantul va prezenta: Formularul B7 Experienta similara din


Sectiunea Formulare, mpreuna cu documentele doveditoare
care vor fi prezentate n copie legalizata/autentificata sau copie
lizibila cu mentiunea conform cu originalul.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 17-11-2015 13:40

Pagina 4/8

Fisa de date
Declaratie care contine informatii privind efectivele medii anuale al
Ofertantul are obligatia de a completa si prezenta: - Formularul
personalului angajat, n ultimii 3 ani, asigurarea cu personal de specialitate, B9 din Sectiunea Formulare.
numarul si pregatirea cadrelor de conducere precum si persoanele
responsabile direct de ndeplinirea contractului, personalul tehnic de
specialitate si asigurarea calitatii. Ofertantul trebuie sa faca dovada
implicarii n contract a unui minim de experti cheie care au ca atributii
principale cele cuprinse n caietul de sarcini, astfel: - SEF SANTIER
(specialitate CFDP); -expert topograf autorizat conform Ord.MAI-ANCPI
nr.107/2010;-RESPONSABIL TEHNIC cu executia atestat pentru domeniul
II constructii rutiere, drumuri, poduri, tunele si piste de aviatie; RESPONSABIL TEHNIC cu executia atestat pentru domeniul III-Constructii
de cai ferate; -RESPONSABIL TEHNIC cu executia atestat pentru
domeniul V -Constructii si amenajari hidrotehnice conform Legii 10/1995
privind calitatea in constructii; - RESPONSABIL cu SSM conform
prevederilor din Legea 319/2006; - RESPONSABIL cu protectia mediului, n
conformitate cu prevederile Legii nr. 211/25.11.2011, art.22, alin.3 .
Ofertantul va mai prezenta: - angajament de participare al
persoanei/persoanelor responsabile pentru ndeplinirea contractului (daca
ofertantul nu are angajat/angajate astfel de persoana/persoane), in original,
semnat si datat. Ofertantul are obligatia de a completa si prezenta
Formularul B9. Pentru personalul certificat/autorizat se solicita numai
atestatul si/sau legitimatia, valabile la data limita de depunere a ofertelor.
Pentru operatorii economici care prezinta experti straini se vor prezenta
documentele echivalente emise in statul de resedinta, in termen de
valabilitate la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, urmand ca la
semnarea contractului (in cazul in care vor fi declarati castigatori)sa prezinte
documentele recunoscute de autoritatile romane.
Declaratie care contine informatii privind utilajele necesare pentru
efectuarea lucrarii. Dotarea tehnica minima necesara cu utilaje pentru
indeplinirea corespunzatoare a contractului conform tehnologiei specificata
in proiect: instalatie de forat si turnat piloti, automacara, autobasculante,
betoniera cu cadere libera. Pentru utilajele specificate anterior, declaratia
trebuie nsotita de documente doveditoare din care sa rezulte calitatea de
proprietar al utilajului respectiv (factura fiscala de achizitie a utilajului,
contract de leasing, documente contabile care sa ateste nregistrarea
utilajului in evidentele firmei), dovada nchirierii lor sau orice alte documente
care dovedesc punerea la dispozitie a acestora.

Ofertantul are obligatia de a completa si prezenta: - Formularul


B10 din Sectiunea Formulare. Documente doveditoare de
detinere/inchiriere utilaje/alte documente care sa faca dovada
punerii la dispozitie pentru utilajele specificate.

Informatii privind proportia n care contractul de executie a lucrarilor


urmeaza sa fie ndeplinit de subcontractanti. Ofertantul va indica n oferta sa
partile din contract ce vor fi subcontractate, datele de recunoastere ale
subcontractantilor, precum si ponderea acestora. n cazul n care, un
ofertant subcontracteaza o parte/parti din contract si este declarat cstigator
al procedurii de atribuire, va depune nainte de ncheierea contractului cu
autoritatea contractanta, contractul ncheiat ntre ofertant si subcontractant,
care se constituie anexa la contractul de achizitie publica. La contractare si
pe parcursul lucrarilor nu se vor admite alti subcontractanti fata de cei
nominalizati n oferta. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor
declarati se iau n considerare pentru partea lor de implicare n contractul
care urmeaza sa fie ndeplinit, daca sunt prezentate documente relevante n
acest sens.

Completarea Formularui B6 din Modele de formulare - n


original. Subcontractantul va mai prezenta:- Formularul B3 Declaratie privind nencadrarea ntr-o situatie de conflict de
interese din Sectiunea Formulare - in original

Tert sustinator (daca este cazul). n conformitate cu prevederile art.190, alin


(2), in cazul n care ofertantul/candidatul si demonstreaza capacitatea
tehnica si profesionala invocnd si sustinerea acordata, n conformitate cu
prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de
a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui
angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul
ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale
invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu
trebuie sa se afle n situatia care determina excluderea din procedura de
atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d).

Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala a


ofertantului/grupului de operatori economici din sectiunea
Formulare; - Declaratie privind situatia personala a operatorului
economic Formular B1 si Formular B2(se va referi doar la
situatiile prev. la art.181 lit.a, c1 si d); - Formularul B3 -Declaratie
privind nencadrarea ntr-o situatiede conflict de interese din
Sectiunea Formulare.

Informatii privind Asocierea (daca este cazul)In cazul n care oferta este
Formular nr. 44Model de acord de asociere din Sectiunea
depusa de un grup de operatori economici, oferta trebuie sa cuprinda un
Formulare
acord de asociere conform Formular nr. 44Model de acord de asociere din
Sectiunea Formulare. Operatorul economic nominalizat lider al asociatiei
trebuie confirmat prin depunerea scrisorilor de mputernicire semnate de
persoanele cu drept de semnatura din partea tuturor asociatilor individuali
din cadrul asociatiei. - n acordul de asociere va fi mentionat ca toti asociatii
si asuma raspunderea solidara pentru executia contractului, ca liderul
asociatiei este mputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni de la si
n numele tuturor asociatilor, individual si colectiv, si ca liderul asociatiei este
responsabil pentru executia contractului, inclusiv platile. n cazul ofertei
declarate cstigatoare, la ncheierea contractului de achizitie publica,
autoritatea contractanta va solicita viitoruluicontractant legalizarea acordului
de asociere.

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 17-11-2015 13:40

Pagina 5/8

Fisa de date
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Ofertantul va face dovada implementarii unui sistem de management al


calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001 sau alte doc. echivalente, care
probeaza in mod concludent indeplinirea cerintei, spre exemplu,
proceduri/manual de calitate, activitate procedurala etc similar cu cele
prevazute drept conditie pentru obtinerea unei certificari ISO 9001 - conf.
art.191-193 din OUG nr.34/2006 -(ofertant, asociat, dupa caz - n copie
lizibila cu mentiunea conform cu originalul). Certificatele trebuie sa fie
valabile la data limita de depunere ofertelor. n cazul asocierilor, conditia se
va considera ndeplinita daca fiecare membru al asocierii o ndeplineste
pentru partea din contract pe care o realizeaza. n conformitate cu principiul
recunoasterii reciproce, se vor accepta certificate echivalente emise de
organisme din tara de rezidenta a ofertantului.

Ofertantul va prezenta certificatul de calitate SR EN ISO 9001


2008/alte doc. echivalente

Ofertantul va face dovada implementarii unui sistem de management al


Ofertantul va prezenta certificatul de protectia mediului SR EN
protectiei mediului in conformitate cu SR EN ISO 14001 sau alte doc.
ISO 14001/alte doc. echivalente
echivalente, care probeaza in mod concludent indeplinirea cerintei, spre
exemplu, proceduri, activitate procedurala etc similar cu cele prevazute
drept conditie pentru obtinerea unei certificari ISO 14001 - conf. art.194-196
din OUG nr.34/2006 - (ofertant, asociat, dupa caz - n copie lizibila cu
mentiunea conform cu originalul). Certificatul trebuie sa fie valabil la data
limita de depunere a ofertelor. n cazul asocierilor, conditia se va considera
ndeplinita daca fiecare membru al asocierii o ndeplineste pentru partea din
contract pe care o realizeaza. n conformitate cu principiul recunoasterii
reciproce, se vor accepta certificate echivalente emise de organisme din
tara de rezidenta a ofertantului.

III.2.4) Contracte rezervate


Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective
Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Offline

IV.1.1.b) Tipul procedurii


Licitatie deschisa

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE


IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica


Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE


IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
41/F/AP/749/2015

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract


Nu

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 17-11-2015 13:40

Pagina 6/8

Fisa de date
180 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
Propunerea tehnica va fi prezentata astfel nct sa se asigure posibilitatea verificarii corespondentei propunerii tehnice cu specificatiile
tehnice prevazute in proiect. n acest scop, propunerea tehnica va contine: a) Un comentariu elaborat n baza proiectului, prin care sa se
demonstreze corespondenta ofertei tehnice cu cerintele acestuia. Comentariul va contine informatii considerate semnificative pentru
evaluarea corespunzatoare a propunerii tehnice, cu referire la: descrierea lucrarilor ce fac obiectul achizitiei; caracteristici referitoare la
nivelul calitativ, tehnic si de performanta a lucrarilor; caracteristicile si calitatile materialelor, utilajelor, echipamentelor si dotarilor folosite;
stabilirea clara a responsabilitatilor pentru calitatile materialelor, utilajelor, echipamentelor si a responsabilitatilor pentru teste, verificari si
probe; b) Graficul de executie (Formular C1). Durata maxima de executie estimata este de 18 luni, calculata de la data emiterii ordinului de
incepere a lucrarilor ; graficul de executie va cuprinde ordinea n care ofertantul intentioneaza a executa lucrarile si termenele anticipate
pentru realizarea fiecarei etape, astfel nct sa se poata deduce logic perioada de executie din oferta si implicit esalonarea platilor. c) Listele
cantitatilor de lucrari completate pe capitole, aferente categoriilor de lucrari (Formularul F3 - se vor include n mod distinct toate cheltuielile
directe, cheltuielile legate de transport, aprovizionare, taxele si impozitele considerate ca obligatii legale ale ofertantului, cheltuielile
indirecte, profitul, exclusiv T.V.A. ). d) Listele cu resursele de materiale, forta de munca, utilaje, transport, echipamente si utilaje tehnologice
necesare executiei lucrarilor Formularele C6, C7, C8, C9,) e) Ofertantul castigator pe parcursul derularii contractului va face dovada ca
materialele ce vor fi puse n opera sunt noi si respecta conditiile de calitate impuse de normativele si standardele n vigoare. n acest sens
ofertantii vor prezenta o Declaratie pe proprie raspundere ca materialele ce vor fi utilizate vor fi aprovizionate de la furnizori autorizati si
agrementati AFER conform Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 290/13.04.2000. Pe parcursul derularii contractului, pentru resursele
materiale stabilite de catre achizitor n cadrul Formularului C6, executantul va prezenta avizul de nsotire a marfii din care sa rezulte
denumirea si cantitatea bunurilor livrate, nsotite de notele de cntar. Daca resursele materiale au fost aprovizionate nainte de semnarea
contractului si se afla n stoc, executantul lucrarilor va prezenta avizul de nsotire a marfii ntocmite de executant pentru asigurarea
transportului la locul lucrarii f) Modelul de contract, nsusit, pentru care se pot formula amendamente la clauzele contractuale specifice in
perioada mentionata pentru clarificari. In cazul in care clauzele contractuale obligatorii(care sunt: obiectul si pretul contractului, documentele
contractului, obligatiile executantului si ale beneficiarului, penalitati si daune interese, garantia de buna executie a contractului) vor fi
amendate / modificate, acestea vor fi aduse la cunostinta celor interesati, inainte de data limita pentru depunerea ofertei, in perioada
mentionata pentru clarificari. Precizari: 1. Ofertantii, prin propunerea tehnica, vor trebui sa-si ia angajamentul realizarii integrale si n
intervalul de timp stabilit a lucrarii solicitate iar la stabilirea tehnologiei de executie a lucrarilor la suprastructura caii ferate vor avea n vedere
si prevederile instructiilor si reglementarilor specifice caii ferate. 2. OFERTANTII AU OBLIGATIA SA INDICE N CADRUL PROPUNERII
TEHNICE FAPTUL CA LA ELABORAREA OFERTEI AU TINUT CONT DE OBLIGATIILE REFERITOARE LA CONDITIILE DE MUNCA SI
PROTECTIA MUNCII sau sa dea o declaratie pe proprie raspundere privind modul n care au tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile
de munca si protectia muncii, prevazute n caietele de sarcini si legislatia n vigoare si care vor trebui respectate pe parcursul ndeplinirii
contractului de lucrari (Formular J). Informatii detaliate privind respectarea normelor de protectia muncii si a conditiilor de munca se pot
obtine de la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, str.Dem. I. Dobrescu nr.2-4 sector 1, Bucuresti, tel. 021/3136267,
021/3158556, respectiv Inspectoratele Teritoriale. 3. Perioada de garantie a lucrarii este de 5 ani. 4. Prezentarea n oferta (graficul de
executie) a unui termen de executie mai mare dect durata maxima sau/si a unei perioade de garantie mai mica decat perioada minima
precizate n prezenta documentatie, atrage dupa sine respingerea ofertei ca fiind Neconforma.5. Contractul nu va fi perfectat decat dupa
aprobarea fondurilor de la bugetul de stat pe anul 2016.

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare


Ofertantul trebuie sa prezinte: Formularul de oferta (Formularul C2), Anexa la formularul de oferta, Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv,
inclusiv taxa pe valoarea adaugata care va fi evidentiata distinct (Formular F1); Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrari, pe obiecte
(Formular F2).Precizari: 1.Ofertantul va avea in vedere si plata serviciilor prestate de SC Electrificare SA Sucursala Cluj(P-ta Avram Iancu,
nr.17, tel.0722693513) pentru asistenta tehnica constand in scoaterea liniei de contact de sub tensiune si aducerea in stare legata la
pamant a liniei de contact aferenta portiunii pe care va fi lucrarea precum si plata serviciilor prestate de Sucursala Regionala de
Telecomunicatii pentru asistenta tehnica acordata la lucrarile de protectie cabluri TTR, pentru lucrari care pot afecta zona cablurilor Tc conform Dispozitiei Directorului Genaral CN CFR SA nr.75/27.08.2008 privind reparatia infrastructurii feroviare atasata prezentei
documentatii. 2.Fiecare ofertant va cuprinde, ca element constitutiv si distinct al ofertei financiare, valoarea rezultata n urma aplicarii
procentului de diverse si neprevazute (comunicat conform celor precizate la II.1.5) la valoarea propunerii financiare depuse (fara diverse si
neprevazute si fara organizare de santier). Oferta financiara va fi exprimata n LEI si EURO. Valabilitatea ofertei financiare: 180 de zile de la
data limita de depunere a ofertelor; Nu se va permite nicio modificare a valorii ofertei sau a continutului acesteia dupa expirarea termenului
limita de depunere. NOTE: 1. n preturile unitare se vor include toate cheltuielile directe, taxele si impozitele considerate ca obligatii legale
ale ofertantului, cheltuielile indirecte, profitul, exclusiv T.V.A. 2. Preturile unitare prevazute n oferta au caracter ferm (preturi de referinta
nemodificabile pe parcursul executiei lucrarilor. Preturile unitare, utilizate la ntocmirea ofertei vor rezulta din analizele de pret ntocmite de
contractant, pe baza preturilor si a tarifelor obtinute de la furnizorii resurselor materiale, valabile la data ntocmirii ofertei. Echivalenta lei/euro
se va stabili la cursul mediu al pietei valutare, calculat de Banca Nationala a Romniei si valabil n data publicarii anuntului de participare
pentru prezenta procedura.

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei


Adresa la care se depune oferta: Oferta se va depune la sediul autoritatii contractante Sucursala Regionala CF Cluj, P-ta Avram Iancu nr.17,
Cluj Napoca, jud. Cluj, Biroul de Achizitii Publice, tel./fax. 0264/598869, camera 114. Numar de exemplare n copie : 2. Data limita pentru
depunerea ofertei: conform anuntului de participare. Ofertantul are obligatia de a numerota si semna fiecare pagina a ofertei, precum si de a
anexa un opis al documentelor prezentate. Originalul si copia/copiile trebuie sa fie tiparite sau scrise cu cerneala neradiabila si vor fi
semnate, pe fiecare pagina, de reprezentantul/reprezentantii autorizat/autorizati corespunzator sa angajeze ofertantul n contract. n cazul
documentelor emise de institutii/organisme oficiale abilitate n acest sens, documentele respective trebuie sa fie semnate si parafate
conform prevederilor legale. Orice stersatura, adaugire, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de catre
persoana/persoanele autorizata/autorizate sa semneze oferta. Modul de prezentare, sigilare si marcare a ofertei: Ofertantul si asuma
raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate n original si/sau copie n vederea participarii la
procedura Ofertantii sunt obligati de a numerota si a semna fiecare pagina a ofertei, precum si de a anexa un opis al documentelor
prezentate. n caz de neprezentare a ofertei tehnice si a ofertei financiare, nu va fi permisa completarea ulterioara, eventuala neprezentare
a unor elemente ale acestora avnd ca efect descalificarea ofertantului. Ofertantul trebuie sa nchida originalul si copia ofertei n plicuri
separate, marcnd corespunzator plicurile cu ORIGINAL, COPIE. Plicurile se vor introduce ntr-un plic interior, nchis corespunzator,
netransparent si marcat cu adresa si denumirea ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei, fara a fi deschisa, n cazul n care oferta
respectiva este declarata ntrziata. Plicul interior se va introduce ntr-un plic exterior. Plicul exterior, de asemenea netransparent, trebuie
sa fie marcat cu adresa organizatorului licitatiei (Sucursala Regionala CF Cluj, Biroul Achizitii Publice), denumirea licitatiei si cu inscriptia A
NU SE DESCHIDE NAINTE DE DATA ................(conform anuntului de participare) . Daca plicul exterior nu este marcat conform
prevederilor de la alineatul precedent, organizatorul procedurii nu si asuma nicio responsabilitate pentru ratacirea ofertei. Deschiderea
ofertelor se va face, n data conform anuntului de participare, la sediul organizatorului Sucursala Regionala C.F. Cluj , P-ta Avram Iancu nr.
17, Cluj, jud. Cluj, Biroul de Achizitii Publice, tel./fax. 0264/598869, camera 114. La sedinta de deschidere a ofertelor vor putea participa
numai patronii si/sau reprezentantii mputerniciti ai ofertantilor. mputernicitii ofertantilor trebuie sa prezinte mputernicirea completata
conform Formular 7 din Documentatia de atribuire. mputernicirea va fi nsotita de copie dupa actul de identitate al persoanei mputernicite.
Nu se admit oferte alternative.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE


Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 17-11-2015 13:40

Pagina 7/8

Fisa de date
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu
Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI


COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Nu
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
Tipul de finantare: Fonduri bugetare

VI.3) ALTE INFORMATII


n conformitate cu prevederile HG 925/2006, autoritatea contractanta stabileste: Pentru demonstrarea ndeplinirii criteriilor de calificare,
ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca
ndeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate n documentatia de atribuire. Declaratia va fi nsotita de o anexa n care
ofertantul trebuie sa mentioneze succint dar precis modul concret de ndeplinire a respectivelor cerinte inclusiv, daca au fost solicitate,
diverse valori, cantitati sau altele asemenea( Formularul B11). n cazul n care se uzeaza de acest drept, ofertantul are obligatia de a
prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma ndeplinirea cerintelor de calificare atunci cnd primeste din
partea autoritatii contractante o solicitare n acest sens. n cazul n care ofertantului i lipsesc documentele de calificare solicitate, ct si
declaratia pe propria raspundere ca ndeplineste conditiile de calificare, acesta va fi descalificat fara sa fie posibila completarea ulterioara a
acestor documente. -Declaratie privind calitatea de participant la procedura - Formularul A din fisierul Modele de formulare (ofertant,
asociat) - n original - Modul de departajare a ofertelor cu pret egal: daca doua sau mai multe oferte contin n cadrul propunerii financiare
acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor clasati pe primul loc, a caror oferte au preturi egale, o noua propunere financiara, n
plic nchis, caz n care contractul va fi atribuit ofertantului a carui propunere financiara are pretul cel mai scazut. -n conformitate cu prevederile
art.271 indice 1 alin. (4) din OUG nr.34/2006 modificata si completata ulterior, la depunerea unei contestatii/cereri/plngeri, contestatarul are
obligatia de a constitui o garantie de buna conduita, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o
societate bancara ori de o societate de asigurari (Scrisoare de garantie de buna conduita din fisierul Modele de formulare - n original). Dovada privind calitatea de IMM Dovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare n vederea reducerii cu 50% a valorilor pentru criteriile
legate de garantia pentru participare, de cifra de afaceri si de garantia de buna executie, conform prevederilor din Legea nr. 346/2004 cu
modificarile si completarile ulterioare. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea n cadrul procedurii Documente care se depun pentru
dovedirea calitatii de IMM a ofertantului: - n cazul ntreprinderilor autonome se va depune: Declaratie privind ncadrarea ntreprinderii n
categoria ntreprinderilor mici si mijlocii (Anexa 1) - n cazul ntreprinderilor partenere se vor depune: Declaratie privind ncadrarea
ntreprinderii n categoria ntreprinderilor mici si mijlocii (Anexa 1); Calculul pentru ntreprinderile partenere sau legate (Anexa 2); Fisa de
parteneriat; ntreprinderi partenere - n cazul ntreprinderilor legate - se vor depune: Declaratie privind ncadrarea ntreprinderii n
categoria ntreprinderilor mici si mijlocii (Anexa 1); Calculul pentru ntreprinderile partenere sau legate (Anexa 2); ntreprinderi legate;
Fisa privind legatura dintre ntreprinderi ncadrarea n una dintre cele 3 categorii mentionate mai sus se face conform prevederilor art. 41, 42,
43, 44 si 45 din Legea nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4) CAI DE ATAC


VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere


VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de depunere a contestatiei este n conformitate cu prevederile art.256^2 din OUG 34/2006.

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei Regionala CF Cluj
Adresa postala: P-ta Avram Iancu nr.17, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400117, Romania, Tel. +40 264430468, Email: daniela.chioreanu@cfr.ro,
Fax: +40 264430468

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 17-11-2015 13:40

Pagina 8/8