Sunteți pe pagina 1din 1

Cererea de debransare de la Asociatia de Proprietari

Catre,
Asociatia de Proprietari
Subsemnatul .............................................................. domiciliat in .............................. sector .........
str .................... nr ......... bl ........ sc ......., et ......., ap ......, judetul ............................ posesor a CI/BI
seria ............... nr ................. eliberat de .......................... la data de ............................. prin prezenta
solicit debransarea de la sistem de incalzire centralizat.

Principalele motive ale acestei solicitari sunt:

plata unor costuri nejustificate la servicii neonorate (deficiente in fumizarea apei calde
menajere si a asigurarii conditiilor de microclimat corespunzator);

obtinerea unei "independente" in gestionarea incalzirii apartamentului;

Solicit eliberarea acordului de debransare in termenul legal prevazut.


Data Nume si Prenume
Semnatura