Sunteți pe pagina 1din 2
CERERE STANDARDIZATA pentru avizarea documentatiilor de urbanism privind zone si statiuni turistice sia documentafiilor tehnice privind construcfii din domeniul turismului, conform metodologici aprobate prin Hotararea Guyernului nr. 31/1996 Subsemnatul(a) nv E/E er ee act de identitate seria in calitate de (se bifeaza cu x cisuja corespunzitoan [J Administrator/asociat (in sens Lap nr 31/990, rub, e mote complete wears) Sa titular pent: (CPersoana fizicd autorizata (intreprindere familial C2 intreprindere individuala CO Alta forma juridica C Mandatar (prin procura notariala atagatil) pentru: Denumire beneficiar (operator economic/persoana fizic’): cu sediul social/adresa in localitatea st bi sc.__et.__ap._judef/sector, telefon fix_ telefon mobil fax, _ e-mail sadresa web - it avizarea documentatiei pentru: OO DTACO D.T.O£.O D.TAD.O PUD. P.U.Z.O Date de contactproieetant:telefon Atasez prezentei cereri urmitoarele documente (se bifeaza cu x) 1. Certificatul de urbanism (copie); tehnic de arhitectura; stificativ al proiectului;O 4. Act din care si rezulte dreptul de proprietate/alt drept real asupra terenului/imobiluluis 5, Planul cuprinzand incadrarea in teritoriu la una dintre sedrile: 1:10.00; 1:2.000; 1 1,000;0 6. Planul de situajie al imobilelor care fac obiectul avizarii, la scara: 1:2.000 sau 1:1.000; 1:500; 1:200; 1:100, dupa caz, care va preciza:C) - Bilang teritorial (POT, CUT) = pareela cadastrala pentru care a fost eliberat certificatul de urbanism; ~ amplasatea tuturor constructiilor care se vor construi sau care se vor desfiinja; - accesele in incinta gi in constructie; = plantati, spatii verzi; - trasee de alimentare cu apa gi canalizare;, 7. Planurile tuturor nivelurilor; C 8. Seotiuni care sa cuprinda cota zero, cotele tuturor nivelurilor, indltimea acoperisului si pantele acestuia, scarile de acces] 9, Fatadele care sa cuprinds si clidirile invecinate, dupa caz, pentru construcfiile alipite unor imobile existente.C] Not: Piesele des detalii de finisaje stele. ate sus-menfionate se vor prezenta In una dintre seirile: 1:1005 1:50 le mobilare, specifice funcfiunii hoteliere a camerelor, pentru unit ‘mod excepfional, 1:20 pentru unele ii decategoria de confort de 4 si 5 10, Pentru P.U.Z./P.U.G-uri, se vor prezenta urmatoarele: Situatia existenta si disfunctionalitati relevate(] ~ Obiectivele de utilitate publica, turistice, cultural artistice sau de alt naturd din zona Propunerile de reglementari urbanistice si regulamentele cu reglementarile aferente;C} - Reglementarile urbanistice, zonificare:0 Reglementarile — echipare edilitara;] turistice; 0 Nota:In functie de complexitatea si marimea teritoriului studiat piesele de baza pot fi completate cu alte planse suplimentare Informatii si propuneri suplimentare privind amenajarea teritoriului, in relatie cu zona de influenta Studiu de impact Sinteze ale unor studi de fundamentare cu implicatii asupra propunerilor de organizare urbanistica ( analize ale fondului construit, circulatii, protectia mediului, protejarea patrimoniului, etc) ~ Scurt istoric al zonei este necesari sustinerea acestora, in fata comisici de avizs Nota: In cazul proiectelor faza PUZ/PUG supuse avizarii A.N. de citre beneficiarul proiectului, Data: Semnatura si stampila