Sunteți pe pagina 1din 8

Fisa de date

Tip anunt: Anunt de participare


Tip legislatie: OUG nr.34/2006

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
JUDETUL CLUJ (CONSILIUL JUDETEAN)
Adresa postala: Calea Dorobantilor, Nr.106, Cluj Napoca, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400094, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Lucrari si
Achizitii Publice, Tel. +40 372640086 / +40 372640060, In atentia: sef serviciu Alexandru Cretu, consilier Adina Tiuca, Email: cjc@cjcluj.ro, Fax: +40
372640074, Adresa internet (URL): www.cjcluj.ro, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 9

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)


Unitate administrativ teritoriala Judetul Cluj prin Consiliul Judetean Cluj

Activitate (Activitati)
Altele: Administratie publica locala

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE


NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI


II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Rest de executie lucrari pentru obiectivul Modernizarea infrastructurii de acces in zona turistica Rachitele Prislop Ic Ponor

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de prestare: Rachitele-Prislop - Ic Ponor
DJ 108 C km 61+830-78+400; DJ 763 km 35+130-39+060
Codul NUTS: RO113 - Cluj

II.1.3) Anuntul implica


Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Contractul implica:
-Executia lucrarilor de drumuri, lucrari de scurgere a apelor si consolidari cu anrocamente, lucrari de consilidare cu gabioane, lucrari de
consilidare cu ziduri de sprijin, lucrari de executie si de reparatie a podetelor, lucrari de amenajare a terenului si lucrari de semnalizare
-Asistenta tehnica din partea proiectantului pentru constructie/modernizare/reabilitare drumuri
- Confectionarea si montarea de placi permanente de informare si publicitate

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)


45233000-9 Lucrari de constructii, de fundatie si de imbracare a autostrazilor si a drumurilor (Rev.2)
35261000-1 Panouri de informare (Rev.2)
71330000-0 Diverse servicii de inginerie (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8) Impartire in loturi


Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante


Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 27-01-2015 12:37

Pagina 1/8

Fisa de date
Contractul implica:
-Executia lucrarilor de drumuri, lucrari de scurgere a apelor si consolidari cu anrocamente, lucrari de consilidare cu gabioane, lucrari de
consilidare cu ziduri de sprijin, lucrari de executie si de reparatie a podetelor, lucrari de amenajare a terenului si lucrari de semnalizare Asistenta tehnica din partea proiectantului pentru constructie/modernizare/reabilitare drumuri -Confectionarea si montarea de placi
permanente de informare si publicitate Valoarea totala estimata (Etapa I si Etapa II, fara TVA) = 18.211.662,00 lei
Aceasta cuprinde si cuantumul cheltuielilor diverse si neprevazute, respectiv 1.615.107,00 lei fara TVA ( care reprezinta 10% din valoarea
totala estimata a contractului de achizitie publica pentru Etapa I si Etapa II prin raportarea acestui procent la valoarea totala estimata a
contractului si fara a aduce atingere prevederilor art. 122 lit. i) din OUG nr. 34/2006.)
Valoarea estimata fara cheltuieli diverse si neprevazute este de 16.596.555, 00 lei, fara TVA.
ETAPA I
Valoarea estimata pentru Etapa I este de 1.263.411,00 lei fara TVA cu diverse si neprevazute. Valoarea estimata pentru Diverse si
neprevazute este de 112.046, 00 lei fara TVA
Valoarea estimata fara cheltuieli diverse si neprevazute este de 1.151.365, 00 lei
ETAPA II
Valoarea estimata pentru Etapa II este de 16.948.251,00 lei fara TVA cu diverse si neprevazute. Valoarea estimata pentru diverse si
neprevazute este de 1.503.061,00 lei fara TVA
Valoarea estimata fara cheltuieli diverse si neprevazute este de 15.445.190 lei fara TVA
Valoarea estimata fara TVA: 18,211,662.00 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


6 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE


III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
Da
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare n cuantum de: 170.000 lei Garantia de participare se constituie in favoarea Autoritatii
contractante, n conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006, prin instrument de garantare, in original, emis in conditiile legii, de o
banca sau o societate de asigurari, in cuantumul si pentru perioada prevazuta sau ordin de plata ori virament bancar, in cont RO
44TREZ2165006XXX006923 deschis la Trezoreria municipiului Cluj - Napoca ( Formular nr. 3) . In cazul constituirii garantiei de participare
prin ordin de plata, acesta va fi confirmat de banca emitenta.
Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.
n cazul depunerii de oferte n asociere, garantia de participare trebuie constituita n numele asocierii si sa mentioneze ca acopera n mod
solidar toti membrii grupului de operatori economici.
Garantia de participare emisa n alta limba dect romna va fi prezentata n original si va fi nsotita de traducerea autorizata n limba
romna.
Garantia de participare este irevocabila. Pentru o evaluare si raportare unitara, echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta
valuta se face la cursul BNR (leu/valuta) din data publicarii anuntului de participare.

III.1.1.b) Garantie de buna executie


Da
Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA a ofertei declarata acceptata si se constituie conform art. 90 din
HG 925/2006.
n cazul ofertantilor care se regasesc n categoria IMM-urilor conform Legii nr. 346/2004 (facnd dovada n acest sens Formular 4) garantia
de buna executie se constituie n procent de 50% din cuantumul precizat n documentatia de atribuire.

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante


Finantarea prin POR: Fondul European de Dezvoltare Regionala , bugetul central de stat, buget propriu. Costurile neeligibile, vor fi acoperite
de catre Autoritatea Contractanta.

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale


Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila


a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie
publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 27-01-2015 12:37

Pagina 2/8

Fisa de date
c)OUG nr. 30/2006, HG nr. 942/2006,Ord. ANRMAP 314/2010, 509/2011, 302/2011, Hotararea nr. 1660/2006, Legea nr. 554/2004
contencios administrativ Legea nr. 215/2001,Legea nr. 273/2006,Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii.H.G.766/1997 -obligativ.
utiliz. mat. agrementate la executia lucrarilor.,HG nr. 28/2008- aprobarea structurii dev. gen., HG nr. 1072/2003 -avizarea de catre ISC,HG
nr. 925/1995reg.de verificare,Legea 265/2006 prot. med,Legea 50/1991-autoriz. executarii constructiilor si unele masuri pentru
realiz.locuinte.Ordin 863/2008 pt. aprob. HG28/2008 ,HG 273/1994-aprob. Reg. receptie lucr. constr. si inst.Standarde nat. si reglem tehnice
n domeniu, si alte acte normat. n leg. cu obiectul contr. Lista de mai sus nu va fi consid. nici completa, nici exhaustiva. Legislatia se consid.
cu modif si complet. la zi,Pt. legislatie achizitii publice vezi: www.anrmap.ro
d) www.mmediu.ro/acte_normative.htm; www.anfm.ro; www.inspectum.ro; www.mfinante.ro;

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
Informatiile cuprinse in documentele din aceasta sectiune, cu exceptia certificatelor fiscale , vor fi valabile la data limita de depunere a
ofertelor.
1.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006
Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie sa fi fost condamnat in ultimii 5 ani , printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda,
coruptie, spalare de bani, activitati criminale.
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal (completare Formularul 5 - Sectiunea
Formulare).
Nota: Acest formular/document trebuie prezentat de ofertant, ofertantul asociat, tertul sustinator(dupa caz).
2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006
Modalitatea de indeplinire :declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal, model Formularul 6 - sectiunea Formulare
Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant, ofertantul asociat, tertul sustinator(dupa caz)
In cazul in care, pentru indeplinirea contractului, capacitatea economica si financiara sau capacitatea tehnica/ profesionala a ofertantului
este sustinuta si de o alta persoana (tertul sustinator) este obligatoriu a se prezenta Declaratie privind nencadrarea n prevederile art. 181
din OUG nr. 34/2006 (Formularul nr.6) din Sectiunea Formulare) semnata de catre reprezentantul legal al tertului sustinator cuprinzand
numai literele a), c1), d) de la art. 181 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
3.Confirmarea platii impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri datorate bugetului general consolidat al statului.
Modalitatea de indeplinire: Prezentarea in original/copire legalizata/copie cu mentiunea conform cu originalul a Certificatului de atestare
fiscala din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de
depunere a ofertelor..
4.Confirmarea platii impozitelor, taxelor locale si a altor venituri datorate bugetului local
Modalitatea de indeplinire: Prezentarea in original /copie legalizata/copie cu mentiunea conform cu originalul a Certificatului de atestare
fiscala din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de
depunere a ofertelor.
Inregistrarea de datorii restante fata de obligatiile fiscale va atrage eliminarea ofertantului in cauza, cu exceptia cazului in care s-au acordat
inlesniri la plata de catre organele competente.
Nota:
a)Persoanele juridice straine au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit
obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, eliberate de autoritatile competente ale tarii de
origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente) din care sa reiasa ca aceastea nu figureaza cu obligatii
neachitate scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor; Documentele se prezinta in
original sau copie cu mentiunea conform cu originalul , insotite de traducere autorizata si legalizata.
b)Documentele care confirma plata obligatiilor la bugetul consolidat general si la bugetul local trebuie prezentate de ofertant, ofertantul
asociat (dupa caz). In masura in care procedura de emitere a acestui certificat nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata,
operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin. (4) din HG nr. 925/2006.
5.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform ordinului A.N.R.M.A.P. nr. 314/12.10.2010 privind punerea In
Aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta - formular 7.
6)Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.69A1 din OUG 34/2006,
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular 8).
Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea
si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionat sunt urmatoarele:
Vakar Istvan Valentin - vicepresedinte cu atributii de presedinte, Oleleu Ioan - vicepresedinte, Catarig Horatiu Liviu- consilier judetean cu
atributii de vicepresedinte
consilieri judeteni: Lapusan Remus Gabriel, Mnzat Marius Dorel, Cuibus Valentin Claudiu, Seplecan Mihai, Petran Ioan, Balaj Marius
Gheorghe, Ivan Ilarie, Oprea Laurentiu, Canta Danut Dorel, Secara Dorel Viorel, Druta Eugen, Salatioan Vasile, Bogdan Emil Mircea, Bota
Ioan, Coroian Alexandru, Tuluc Calin Marin, Morar Andreea Veronica, Racolta Steluta Carmen, Murea Porfirie Sebastian, Simplicean Horea
Dan, Les Mariana Carmen, Todea Cosmin Alexandru, Andro Marinel Ioan, Gabudean - Ratiu Adina Maria, Rares Stelian Rusu, Nemeti
Andrei, Okos-Rigo Denes, Lorinczi Zoltan Laszlo, Ferencz Stefan, Pop Valentin, Husar Axente , Ianchis-Ghete Iulia-Ligiana, Matei Cristian
Octavian, Gaci Simona - secretarul judetului , Salanta Claudiu Daniel - arhitect sef, Gazsi Rodica Felicia-director general, Ratiu Marianadirector executiv,
sefi serviciu: Cretu Alexandru Simion, Coman Diana, Schiop Cristina, Iliescu Stefan Eduard, Maier Dorina consilieri: Furcovici Daniela
Goergeta, Tiuca Adina
Echipa de implementare RAADPP: director general - Avram Mircea Constantin, Birjac Raluca Diana, Craciunas Marius Iuliu, Hincu Liviu
Emil, Huldusan Lacrimioara, Magradean Juliette Lya, Maniu Proorocu Alexandra, Marian Adrian Calin, Saveanu Lucian Romulus, Toma
Adrian, Vinte Emanuela, Cobrea Elena Lavinia, Coltor Adrian.
Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant, ofertantul asociat, subcontractanti si de catre tertul sustinator (dupa caz).

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 27-01-2015 12:37

Pagina 3/8

Fisa de date
Informatiile cuprinse in documentele din aceasta sectiune vor fi valabile la data limita de depunere a ofertelor.
Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie cu mentiunea conform cu originalul iar
pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie cu mentiunea conform cu originalul , insotite de traducere
autorizata si legalizata, in limba romana.
Persoane juridice romane
Modalitatea de indeplinire: Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din
care trebuie sa rezulte domeniul de activitate principal/secundar si codurile CAEN aferente.Obiectul contractului trebuie sa aiba
corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator emis de ORC.
Persoane juridice straine
Modalitatea de indeplinire
-prezentarea de documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conform legii
tarii de rezidenta a operatorului economic;
-prezentarea certificatului de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri)sau a unei declaratii valabile pentru anul in curs.
Nota: Operatorul economic clasat pe primul loc, in urma evaluarii, va avea obligatia de a prezenta, in urma solicitarii autoritatii contractante,
certificatul constatator in original /copie legalizata, daca initial a fost prezentat in copie cu mentiunea conform cu originalul.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte aceste documente, iar corespondenta cu codul CAEN va fi corelata cu partea din
contract pe care o realizeaza.
Informatiile cuprinse in acest document vor fi reale/valabile la data limita de depunere a ofertelor.

III.2.2) Capacitatea economica si financiara


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Cifra medie de afaceri globala pe ultimii trei ani, respectiv 2012,2013, 2014
trebuie sa fie cel putin egala cu: 16.000.000 lei
Se completeaza si se prezinta formularul 10 - Declaratie privind cifra de
afaceri
In vederea demonstrarii indeplinirii cerintei se vor prezenta, in copie cu
mentiunea conform cu originalul, documente relevante: bilantul contabil
sau extrase de bilant nregistrate la organele competente, raport de audit,
dupa caz, sau orice alte documente echivalente.
Ofertantul va prezenta formularele de bilant pe anii 2014, 2013, 2012 astfel
cum au fost depuse si inregistrate la organele competente.
NOTA: Pentru anul 2014 sunt admise si alte documente in sustinerea cifrei
de afaceri aferenta acestui an.

Formularul 10 - Declaratie privind cifra de afaceri Valorile vor fi


exprimate in lei, la cursul mediu lei/valuta comunicat de Banca
Nationala a Romaniei (www.bnr.ro) aferent fiecarui an,
respectiv:2012, 2013,2014.
Formular 22A - Angajament privind sustinerea financiara a
ofertantului/grupului de operatori economici.
Formular 22B - Declaratia tertului sustinator economic si
financiar.
In acest sens, ofertantul va prezenta formularele de bilant pe anii
2014, 2013, 2012 astfel cum au fost depuse si inregistrate la
organele competente.
NOTA: Pentru anul 2014 sunt admise si alte documente in
sustinerea cifrei de afaceri aferenta acestui an.

Pentru persoanele juridice straine, documentele se prezinta in copie cu


mentiunea conform cu originalul insotite de traducerea autorizata in limba
romana.
In cazul in care ofertantul este un grup de operatori economici, cerinta
minima privind situatia economica si financiara poate fi indeplinita prin
cumul, iar documentele solicitate vor fi prezentate de catre fiecare membru
al asocierii.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime
privind situatia economica si financiara invocand sustinerea acordata de
catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006) acesta se
considera a fi calificat daca tertul sustinator demonstreaza indeplinirea in
integralitate a cerintei minime solicitate prin prezentarea documentelor
relevante. Se completeaza si se prezinta Angajamentul privind sustinerea
financiara a ofertantului/grupului de operatori economici si Declaratia tertului
sustinator economic si financiar.
Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia
care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor
art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 27-01-2015 12:37

Pagina 4/8

Fisa de date
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Experienta similara
Cerinta privind Executia de lucrari. Ofertantul va face dovada ca:
In ultimii 5 ani, calculati pana la data limita de depunere a ofertelor, a
executat / dus la bun sfarsit in conformitate cu normele profesionale in
domeniu lucrari similare in valoare cumulata de minim 16.000.000 lei fara
TVA in baza a maxim 3 contracte.
Prin formularea "lucrari executate/ duse la bun sfarsit" se intelege:lucrari
receptionate partial care sunt insotite de proces-verbal de receptie
partiala;lucrari receptionate care sunt insotite de proces-verbal de receptie
la terminarea lucrarilor; lucrari receptionate care sunt insotite de procesverbal de receptie finala;
Pentru transformarea in Lei/alta valuta se va utiliza cursul mediu pentru
anul respectiv publicat pe site-ul www.bnr.ro
Ofertantul va prezenta pentru dovedirea experientei similare Declaratie
privind lista principalelor lucrari executate n ultimii 5 ani si anexa aferenta
reprezentnd lista principalelor lucrari similare executate n ultimii 5 ani,
insotite de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate
sau de clientul privat beneficiar continnd valori, perioade de executie, locul
executiei lucrarilor, beneficiari, indiferent ca acestia din urma sunt autoritati
contractante sau clienti privati, precizarea daca au fost efectuate in
conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la
bun sfarsit.
Din aceste documente trebuie sa reiasa: beneficiarul, obiectul, perioada,
valoarea lucrarilor .
-procesul verbal de receptie finala sau procesul verbal de receptie la
terminarea lucrarilor.
Documentele mentionate reprezinta alternative si nu impuneri, ofertantul
avand posibilitatea de a prezenta orice documente considerate a fi relevante
in acest sens.
Se vor prezenta orice documente in vederea indeplinirii cerintei atat timp cat
acestea cuprind informatiile prevazute la art. 188 alin. (3) lit.a) din OUG nr.
34/2006.

Se va competa:
- Formularul nr. 13A Declaratie privind lista
principalelor lucrari executate n ultimii 5 ani pentru executie
Pentru calculul pretului contractului exprimat n alta moneda
dect Lei, pentru echivalenta se va folosi cursul mediu anual
leu/alta valuta comunicat de catre Banca Nationala a Romniei
pentru fiecare an in parte luat in considerare (www.bnr.ro)

Nota:
Dupa caz se va prezenta si Formularul nr. 16
1. n cazul n care Ofertantul a actionat ca subcontractant n oricare din
contractele prezentate ca referinte, se va accepta ca dovada a implicarii o
declaratie din partea Antreprenorului General, din care sa rezulte partea din
contract care a fost executata / dusa la bun sfrsit de subcontractant.
2. n cazul n care contractul prezentat ca experienta similara a fost executat
n asociere, pentru evaluarea modului de ndeplinire a cerintei se va lua n
considerare numai partea din contract care a fost executata / dusa la bun
sfrsit de catre asociatul ofertant n cadrul prezentei proceduri. n acest
sens, se vor prezenta documente doveditoare din care sa rezulte partea din
contract care a fost executata / dusa la bun sfrsit de ofertant (acord de
asociere sau documente emise de beneficiar, n copie lizibila cu mentiunea
conform cu originalul).
3. In cazul ofertei depuse de o asociere de operatori economici, cerinta
poate sa fie ndeplinita n mod cumulativ de membrii asocierii.
4. La evaluare nu va fi luata n considerare experienta similara a
subcontractorilor.
5. In cazul in care contractul prezentat contine mai multe obiecte se va lua
in considerare numai partea de contract care se refera la proiectare si
executie de drumuri ( lucrari de scurgere a apelor si consolidari cu
anrocamente, lucrari de consilidare cu gabioane, lucrari de consolidare cu
ziduri de sprijin, lucrari de executie si de reparatie a podetelor, lucrari de
amenajare a terenului si lucrari de semnalizare)
Informatii privind tert/terti sustinatori:
Formularul nr. 22C
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si
profesionala invocnd si sustinerea acordata de catre o alta persoana
Formularul nr.5, Formularul nr. 6 si Formularul nr. 8
(conform art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi
sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al
persoanei respective, completat conform Formularului nr. 22C. Experienta
similara solicitata va fi indeplinita in intregime de catre un singur sustinator.
Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se
afle in nici una dintre situatiile care determina excluderea din procedura de
atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art. 69^1
din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, prezentand in
acest sens Formularul nr.5, Formularul nr. 6 si Formularul nr. 8.
Asocieri de operatori economici:
Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se
atribuie contractul va fi asociere legalizata conform art. 44 din O.U.G. nr.
34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, inainte de
semnarea contractului asocierea va fi legalizata in conformitate cu
prevederile articolului 44 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare.
Informatii privind subcontractantii
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are,
eventual, intentia sa o subcontracteze.In cazul in care unul sau mai multi
subcontractanti urmeaza sa indeplineasca parti din contractul de achizitie
publica, autoritatea contractanta va solicita la incheierea contractului,
prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si
subcontractantii nominalizati de acesta in oferta, care se constituie anexa la
contract.

Formularul nr. 16- Declaratie privind lista subcontractantilor si


specializarea acestora
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1din OUG
nr. 34/2006 din partea subcontractantului, in original.
Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul
de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta si nici
incheierea de noi subcontractari, fara acceptul autoritatii
contractante

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului


Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 27-01-2015 12:37

Pagina 5/8

Fisa de date
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Cerinta nr. 1
Implementarea Standardului de Management al Calitatii n conformitate cu
SR EN ISO 9001
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care
atesta ca acesta are implementat, conform ISO 9001, un sistem de
management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce
urmeaza a fi atribuit.

Prezentarea Certificatului ISO 9001 sau echivalent

Cerinta nr. 2
Prezentarea Certificatului ISO 14001 sau echivalent.
Implementarea Standardului de Managemet de Mediu n conformitate cu SR
EN ISO 14001
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care
atesta ca acesta are implementat, conform ISO 14001, un sistem de
management de mediu pentru activitati care fac obiectul contractului ce
urmeaza a fi atribuit.

III.2.4) Contracte rezervate


Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective
Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Offline

IV.1.1.b) Tipul procedurii


Licitatie deschisa

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE


IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica


Da
Autoritatea contractant va introduce n SEAP informatiile solicitate automat de ctre sistemul informatic. Invitatia de participare si
notificarea de ncepere a licitatiei electronice vor fi generate si transmise automat ctre adresa de post electronic a operatorului economic
nregistrat n sistem. In cazul asocierii in acordul de asociere se va nominaliza asociatul care va participa la licitatia electronica.
Elem. de reofert. este TOTAL VALOARE. Licit. Electr. va incepe la doua zile lucr. de la trans.invit. Conditiile sa licit.: 1)in cadrul licit. electr.
ofertantii nu pot decat sa imbunatateasca oferta depusa prin reducerea preturilor unitare prezentate in oferta initiala; 2) Nr. de runde=1; 3)
Durata rundei= o zi lucr. Pe parcursul licit electr. sistemul informatic va dezvalui cel mai bun pret (Total valoare) si numarul ofertantilor
participanti. Dupa runda de reofertare ofertantii au obligatia sa transmita Aut. Contr. in termen de 5 zile lucr. de la incheierea reofertarii
propunrerea financiara cu noile preturi rezultate in urma licit.electr. Ofertantul va fi declarat castigator numai dupa verificarea propunerii
finaciare depuse dupa reofertare. Propunerea financiara dupa reofertare va fi intocmita conform precizarilor de la punctul IV.4.2.

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE


IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract


Nu

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Moneda in care se exprima oferta de pret: RON
Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 27-01-2015 12:37

Pagina 6/8

Fisa de date
90 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
Propunerea tehnica va fi inclusa ntr-un volum distinct. Ofertantul are obligatia de a elabora propunerea tehnica astfel incat acesta sa
respecte in totalitate specificatiile tehnice conform caietului de sarcini , listelor de cantitati si proiectul tehnic din documentatia de atribuire
pentru toate lucrarile din cele doua etape (Etapa I si Etapa II).
Nu se poate depune oferta numai pentru Etapa I sau numai pentru Etapa II . Propunerea Tehnica va cuprinde obligatoriu descrierea
modului de executie a lucrarilor, astfel nct sa existe corelarea cu propunerea financiara. De asemenea propunerea tehnica trebuie sa
convinga Autoritatea Contractanta ca in caz de atribuire ofertantul dispune de resurse suficiente precum si de experienta necesara pentru a
executa lucrarile supuse achizitiei publice.
Propunerea tehnica va contine si
- Planul de control al calitatii.
- Graficul de executie - Formular F6 ( Sectiunea formulare). Cerintele din caietul de sarcini si listele de cantitati sunt obligatorii pentru ambele
etape.
- Planul de management de trafic . Acesta va fi avizat de Serviciul Rutier de Politie dupa semnarea contractului de lucrari.
Perioada de garantie este de 5 ani, decurgnd de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pna la receptia finala.n cadrul propunerii
tehnice, ofertantul are obligatia de a prezenta si Declaratia prin care operatorul economic declara faptul ca la elaborarea ofertei a tinut cont
de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii (Formular nr. 17 si Formularul 18),
.Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia muncii,
securitatii si sanatatii in munca, se pot obtine de la Inspectia Municii, de pe site-ul:http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.htm sau de
pe adresa www.mmssf.ro. In cazul unei asocieri, aceasta declaratie va fi prezentata de liderul asocierii.

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare


a) Formularul de Oferta si Anexa la formularul de oferta (Formularul nr. 12); b) Deviz general pentru Etapa I, Deviz general pentru Etapa II si
Deviz general cumulat Etapa I si Etapa II (Formular DG- sectiunea formulare pentru propunerea financiara). Se vor completa doar capitolele
asistenta tehnica cap 3,6, Cheltuieli pentru investitia de baza cap 4, Organizare de santier cap 5.1, cheltuieli diverse si neprevazute cap 5.3
Propunerea financiara se va completa tinnd cont de caietul de sarcini, listele de cantitati si proiectul tehnic din documentatia de atribuire.
Total valoare se va calcula cu si fara TVA, in lei si euro la cursul euro comunicat de Banca Nationala a Romniei din data publicarii anuntului
de participare, cu doua zecimale. Total valoare cuprinde valoarea pentru Etapa I si valoarea pentru Etapa II. Formularul de contract insusit semnat si stampilat de ofertant. Eventualele observatii cu privire la prevederile conditiilor contractuale se vor formula in scris si vor fi
inaintate autoritatii contractante in perioada de clarificari. (Formular 21) Propunerea financiara va cuprinde si Listele de cantitati transpuse
pe Formularele nr. F1, F2, F3, F6, F7, F8, F9 ,F10 ) separat pentru Etapa I si Etapa II ( acestea se regesesc in formulare pentru propunerea
financiara) Nu se accepta depasirea valorii estimate pentru Etapa l si Etapa II. Se vor depune listele de cantitati separat pentru Etapa I si
Etapa II. Decontarea lucrarilor se va face distinct pentru Etapa I si Etapa II. In Etapa II vor fi evidentiate separat valorile pentru
Confectionarea si montarea de placi permanente de informare si publicitate .Total valoare din Formularul de oferta trebuie sa acopere
lucrarile descrise in caietul de sarcinii, listele de cantitati si proiectul tehnic din documentatia de atribuire. Nu se acceptata ofertarea pentru o
parte din lucrari. Fiecare operator economic va cuprinde, ca element constitutiv si distinct al acesteia valoarea rezultata in urma aplicarii
procentului de diverse si neprevazute comunicat de autoritatea contractanta, la valoarea propunerii financiare constituita/depuse (fara
diverse si neprevazute), conform notificare ANRMAP nr. 107/02.07.2013. Propunerea financiara se va intocmi in conformitate cu H.G.nr.
28/2008 si HG nr. 363/2010. n cazul n care n Caietul de Sarcini apar specificatii tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie,
un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, se considera ca este nsotita de
mentiunea sau echivalent.
In Etapa II vor fi evidentiate separat valorile pentru Confectionarea si montarea de placi permanente de informare si publicitate Corectarea
Erorilor - Comisia de evaluare va corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. In cazul in care ofertantul nu accepta corectia
acestor erori, atunci oferta va fi considerata neconforma. Erorile aritmetice se corecteaza dupa cum urmeaza: - Daca exista o discrepanta
intre pretul unitar si pretul total, se ia in considerare pretul unitar, iar pretul total va fi corectat corespunzator. - Daca exista o discrepanta
intre litere si cifre, se ia in considerare valoarea exprimata in litere, iar valoarea exprimata in cifre va fi corectata corespunzator. - Suma
statuata in Formularul de oferta va fi ajustata de catre Comisia de Evaluare in caz de eroare si aceasta ajustare a valoni va obliga ofertantul
sa-si insuseasca valoarea ajustata. Daca ofertantul nu accepta aceasta ajustare, i se va respinge oferta iar garantia la oferta va fi restituita.
Oferta are caracter ferm si obligatoriu, din punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate, trebuie sa fie semnata pe propria
raspundere, de catre ofertant sau de catre o persoana imputernicita legai de catre acesta. Nota: La nivelul propunerii financiare, fiecare
operator economic va cuprinde, ca element constitutiv si distinct al acesteia, valoarea rezultata in urma aplicarii procentului de diverse si
neprevazute ( comunicat de autoritatea contractanta conform celor precizate la sectiunea II.2) la valoarea propunerii financiare
constituite/depuse (fara diverse si neprevazute).

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei


Oferta trebuie sa contina urmatoarele documente, completate n mod corespunzator:
- Scrisoare de naintare (model orientativ Formularul 1);
- mputernicire (model orientativ Formularul 2);
- Garantia de participare (model orientativ Formular nr.3);
- Toate celelalte documente solicitate.
Ofertantul trebuie sa prezinte 1 (un) exemplar al ofertei si al documentelor care o insotesc, in original, 1 (un) exemplar in copie si un
CD/DVD cu varianta electronica a Ofertei Tehnice si a Ofertei Financiare.
Oferta se va depune la Registratura Consiliului Judetean Cluj localitatea Cluj-Napoca Calea Dorobantilor nr.106. Oferta depusa la o alta
adresa a autoritatii contractante decat cea stabilita sau dupa expirarea datei limita pentru depunere se returneaza nedeschisa
Ofertantul are dreptul de a-si prezenta oferta n mai multe volume, cu conditia includerii n oferta a unui opis general care sa identifice si sa
numeroteze toate volumele, indicnd si cuprinsul acestora. De asemenea, fiecare dosar va avea un opis propriu, indicnd numerotarea
paginilor.
Ofertele (inclusiv anexele la acestea si documentele doveditoare) vor fi naintate ntr-un plic (colet) sigilat, avnd nscrise doar urmatoarele:
a) adresa Autoritatii Contractante;
b) denumirea contractului pentru care se depune oferta si numarul de referinta SEAP al anuntului de participare la procedura de atribuire a
contractului;
c) precizarea A NU SE DESCHIDE NAINTEA SEDINTEI DE DESCHIDERE A OFERTELOR, DATA ...., ORA .....
d) numele/denumirea Ofertantului.
Plicul/coletul va contine si un CD cu o copie electronica a ofertei. n cazul n care exista discrepante ntre versiunea electronica si versiunea
tiparita, originala, va fi luata n considerare aceasta din urma.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 27-01-2015 12:37

Pagina 7/8

Fisa de date
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu
Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI


COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
Tipul de finantare: Program / Proiect
Program / Proiect: Programul Operational Regional - POR

VI.3) ALTE INFORMATII


Autoritatea contractanta recomanda vizitarea amplasamentelor n scopul evaluarii si pregatirii unei oferte fundamentata tehnic si financiar si
conforma cu datele reale din teren.Valabilitatea ofertei este de 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.
Ofertantii vor avea in vedere ca la nivelul propunerii financiare, fiecare operator economic va cuprinde ca element constitutiv si distinct al
acesteia, valoarea rezultata in urma aplicarii procentului de diverse si neprevazute (comunicat de autoritatea contractanta conform celor
precizate la Sectiunea II.2) la valoarea propunerii financiare constituite/depuse ( fara diverse si neprevazute).
In cazul in care se depun doua oferte pe SEAP cu TOTAL VALOARE egale dupa faza finala de licitatie electronica, departajarea se va face
prin depunerea unei noi oferte in plic nchis.
Pentru ca autoritatea contractanta sa asigure garantarea protejarii acelor informatii pe care ofertantul le precizeaza ca fiind confidentiale,
clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, ofertantul va indica care din elementele care compun oferta sunt
considerate confidentiale.
Operatorul economic ofertant (participantul n nume propriu, liderul asocierii si asociatii) trebuie sa completeze Declaratia privind calitatea de
participant la procedura - Formularul 9A.
In cazul asocierii se va prezenta acordul de asociere Formularul 9B

VI.4) CAI DE ATAC


VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere


VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256 ^2 din OUG nr. 34/2006

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Cluj- Serviciul juridic
Adresa postala: Calea Dorobantilor,nr.106, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400609, Romania, Tel. +40 372640060, Email: cjc@cjcluj.ro, Fax: +40
372640074/+40 372640040, Adresa internet (URL): www.cjcluj.ro

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 27-01-2015 12:37

Pagina 8/8