Sunteți pe pagina 1din 3
ROMANIA MINISTERUL AFACERILOR INTERNE NESECRET Bucuresti Nr. 146.623 / 01.04.2016 . Ex. unie INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE APROB PRESEDINTE TEMATICA $i BIBLIOGRAFIA pentru ocuparea prin concurs, a unor posturi vacante de agent de politie, prin ineadrare din sursd externa - specialitatea ordine publica — din cadrul structurilor de siguranta publicd si patrulare la D.G P.-M.B., respectiv din cadrul posturilor de politie comunale/politiilor comunale la inspectoratele judejene cle politie CAPITOLUL I > Organizarea gi functionarea Politiei Romane > Atributiile Politiei Romane + Drepturile, indatoririle si restrangerea exercitiului unor drepturi sau libertiti ale politistului > Recompense, rispunderea juridica si sancjiuni aplicabile politistului 1.2. BIBLIOGRAFIE > Leyea nr. 218/2002 (republicata) privind organizarea si functionarea Politi modificarile si completarile ulterioare ~ Capitolele 1! gi lll > Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificarile si completarile ulterioare — Capitolele 111 si IV > H.G. nr. 725/2015 pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, referitoare la acordarea recompenselor si rispunderea disciplinara a politistilor > H.G. nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etica si deontologie al politistului Romane, cu CAPITOLUL IL 2.1, TEMATICA > Infractiunea > Pedepsele Misurile de siguranya Minoritatea Infractiuni contra persoanei Infractiuni contra patrimoniului Infractiuni de corupsie si de serviciu Infractiuni contra siguranfei publice Infractiuni care aduc atingere unor relajii privind com Participantii in procesul penal Probele, mijloacele de proba si procedeele probatorii Masurile preventive gi alte masuri procesuale uirea social’ VY VV VY VY Ey 2.2. BIBLIOGRAFIE + Legea nr, 286/2009 privind Codul Penal, cu modi si completirile ulterioare ~ Titlurile I, IIL IV si V din Partea generala; Titlurile I, II, V, VII si VIII din Partea special > Legea nr. 135/2010 privind Codul de Procedura Penala, cu modificarile si completarile ulterioare —Titlurile IIL, TV si V CAPITOLUL TIT 3.1, TEMATIC: > Institugii cu atributii in prevenirea si combaterea violenfei in familie > Unitati pentru prevenirea si combaterea violentei in familie > Ordinul de protect > Formele de pazi > Paza transporturilor bunurilor si valorilor, precum si a transporturilor cu caracter special, conform Legii nr. 333/2003(republicats) > Sisteme tehnice de protectie si de alarmare impotriva efractici > Atribufiile personalului de paza si garda de corp > Obligatiile Ministerului Afacerilor Inteme, conform Legii nr. 33/2003 (republicata) > Raspunderi si sanctiuni prevazute de Legea nr. 333/2003(republicata) > Raspunderi si sancyiuni prevazute de Legea nr. 46/2008 (republicata) > Controlul aplicarii_normelor privind circulatia materialelor lemnoase, al depozitelor i instalatiilor de prelucrare a lemnelor, conform Legii nr. 171/2010 > Constatarea contraventilor silvice si aplicarea sanctiunilor, conform Legii nr. 171/2010 > Provenienfa $i circulajia materialclor lemnoase si a produselor din lemn, conform H.G. ne. 470/2014 » Obligatiile detinatorilor de caini gi conditii e detinerii acestora 3.2. BIBLIOGRAFIE > Legea nr. 217/2003 (republicatd) pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, cu modificarile si completarile ulterioare — Capitolele If, II si IV > Legea nr. 33/2003 (republicati) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare — Capitolele 11, I, IV, VI, VIII si IX > Legea nr. 46/2008 (republicata) Codul silvie, cu modificarile si completarile ulterioare ~ ul VI > Legea nr. 171/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice, cu modifi completarile ulterioare — Capitolele VII si VIII > HG. nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienja, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund, precum si a unor mésuri de aplicare 2 Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European gi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligatiilor ce revin operatorilor care introduc pe pia lemn si produse din lemn, cu modificdirile si completarile ulterioare —Capitolul II > O.U.G. nr. 55/2002 (republicata) privind regimul de definere al edinilor periculosi sau agresivi ~ Capitolul 11 > 0.G. nr. 2/2001 privind regimul juridical contraventiilor, cu modificdrile si completarile ulterioare > Legea nr. 61/1991 (republicatd) pentru sancjionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice > O.M.A.L nr. 60/2010, privind organizarea si executarea activitatilor de menjinere a ordinii si sigurantei publice, modificat si completat prin O.M.A.I. nr. 26/2015, > H.G. nr, 196/2005 privind aprobarea Strategiei M.A.I. de realizare a ordini pentru cresterea sigurantei cetdjeanului si prevenirea criminalitayii stradale > Legea nr. 60/1991 (republicati) privind organizarea i desfaisurarea adundtilor publice rile si siguranjei publice, CAPITOLUL IV > Organizarea gi asigurarea accesului la informatiile de interes public > Sanctiuni prevazute de Legea nr. 54/2001 % Reguli generale privind prelucrarca datelor cu caracter personal. Caracteristicile datelor cu caracter personal in cadrul prelucr Reguli speciale privind prelucrarea datelor cu caracter personal, Prelucrarea unor categorii speciale de date ‘> Drepturile persoanei vizate in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal > Confidentialitatea si securitatea prelucrarilor, conform Legii nr. 67/2001 4.2. BIBLIOGRAFIE > Legea nr, 544/2001 privind liberul acces Ia informatiile de interes public, eu moditicarile si completarile ulterioare ~ Capitolele II si IIT > Legea ne. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulaie a acestor date, cu modifiearile $i completarile ulterioare ~ Capitotele I, 111, 1V si > O.G. nr, 27/2002 privind reglementarea activi completarile ulterioare PRECIZARI 7. ase avea in vedere bibliografta in forma actualizaté la data de 01.04.2016; 2. actele normative mentionate in bibliografie, pentru care nu sunt specificate capitole sau {itluri, vor fi studiate in integralitate. ii de solutionare a petifiilor, cu modificarile si MEMBRI: