Sunteți pe pagina 1din 3

Serviciul Urbanism

CERTIFICAT DE URBANISM
1. Cerere tip
2. Plan de incadrare in zona, scara 1:1000, 1:2000, pentru: panouri publicitare, reparatii, mansardari,
schimbari de destinatie, concesionari
3.1. Plan de situatie, elaborat pe suport topografic - vizat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliar scarile 1:5000 pana la 1:500 - 2 exemplare, pentru lucrari de construire altele decat cele de la
punctul 2.
3.2. Plan de situatie, elaborat de proiectant instalator - autorizat, cu configuratia in plan a viitoarei retele
tehnico-edilitare sau racord la aceasta - scara 1:1000 sau 1:500, numai pentru retelele si
bransamentele tehnico-edilitare (apa, canalizare, gaze naturale, telefonie, energie electrica, energie
termica, retea fir contact si cale de rulare, drumuri, retele transmisie date si CATv)
3.3. Extras de Carte funciara (pana la introducerea cadastrului general in unitatea administrativteritoriala), pentru imobile proprietate privata, numai in cazul solicitarii certificatului de urbanism
pentru instrainari
4. Act de proprietate (copie)
5. Documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism (in copie)
6. Extrasul de plan cadastral actualizat la zi, respectiv extrasul de carte funciar pentru informare,
eliberate la cerere de ctre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliar
Documentatia va fi indosariata.
AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE
1. Cerere tip pentru emiterea autorizatiei de construire, completata cu elementele de identificare si date
tehnice din P.A.C.
2. Act doveditor al titlului asupra imobilului care sa ii confere solicitantului dreptul de executie a lucrarilor
de constructii - in copie legalizata
3. Declaratie pe propria raspundere (prin notariat) prvind existenta unor litigii asupra imobilului
4. Certificat de urbanism (in copie)
5. P.A.C. (proiect de autorizatie de construire), inclusiv referatele de verificare si, dupa caz, referatul de
expertiza tehnica - semnate si stampilate in original - 2 (doua) exemplare
6. Fisele tehnice pentru obtinerea avizelor cerute prin certificatul de urbanism (inclusiv planurile de
situatie anexe la acestea), necesare emiterii acordului unic, precum si, dupa caz, documentatiile tehnice
necesare emiterii avizelor si acordurilor care sunt in competenta de obtinere a emitentului - 2 (doua)
exemplare
7. Avizele si acordurile obtinute de solicitant, stabilite prin certificatul de urbanism - 2 (doua) exemplare
8. Documentul de plata a taxei de emitere a autorizatiei de construire si acord unic (in copie)
9. P.O.E. (proiect de organizare a executiei lucrarilor) - parti scrise si desenate, in cazul in care, o data cu
autorizata de construire/desfiintare se solicita si autorizatia organizarii executarii lucrarilor, precum si
avizele specifice (aviz de Comisia municipala de circulatie, aviz/autorizatie de ocupare temporara a
domeniului public, aviz sanitar, aviz/contract cu societatea de salubritate S.C. Salubris S.A., etc.) - 2
(doua) exemplare
Documentatia va fi indosariata si numerotata.
AVIZ CONSTRUCTII-LUCRARI TEHNICO-EDILITARE EXTRAVILAN MUNICIPIU
1. cerere (adresa din partea CJ);
2. act legal de detinere a imobilului;
3. plan de situatie cu configuratia retelei-racordului solicitat.
AVIZ PENTRU EXECUTAREA DE LUCRARI TEHNICO-EDILITARE IN DOMENIUL PUBLIC
AMENAJAT
1. autorizatie de construire pentru lucrarile de baza;
2. planuri de situatie conform proiectului tehnic;
3. sectorizare (etapizarea lucrarilor);
4. contract cu o unitate pentru executarea reparatiilor sau dovada achitarii anticipate a lucrarilor de
reaparatii;
5. pentru lucrarile mai ample este necesar acordul Politiei Rutiere

OBTINEREA AVIZULUI DE OPORTUNITATE


(1) n cazul n care prin cererea pentru emiterea certificatului de urbanism se solicit o modificare a
prevederilor documentaiilor de urbanism aprobate pentru zona respectiv sau dac condiiile specifice ale
amplasamentului ori natura obiectivelor de investiii o impun, autoritatea public local are dreptul ca, dup caz,
prin certificatul de urbanism:
a) s resping n mod justificat cererea de modificare a prevederilor documentaiilor de urbanism aprobate;
b) s condiioneze autorizarea investiiei de elaborarea i aprobarea de ctre autoritatea public local
competent a unui plan urbanistic zonal;
c) s condiioneze autorizarea investiiei de elaborarea unui plan urbanistic zonal, prin grija investitorului privat,
n condiiile legii, i de aprobarea acestuia de ctre autoritatea public local, numai n situaia solicitrii construirii
de parcuri industriale, parcuri tehnologice, supermagazine, hipermagazine, parcuri comerciale, parcuri culturale,
zone de producie, zone de dezvoltare a unor ansambluri rezideniale noi, infrastructur de transport, n situaia
extinderii intravilanului localitii cu cel puin 10.000 mp pentru funciuni de locuire sau cu cel puin 5.000 mp
pentru funciuni de servicii sau producie;
d) s condiioneze autorizarea investiiei de elaborarea i aprobarea unui plan urbanistic de detaliu;
e) s permit ntocmirea documentaiei tehnice pentru autorizaia de construire, n situaia solicitrii construirii
pe o parcel n cadrul unui front continuu construit preexistent n care cldirile de pe parcelele adiacente au
acelai regim de nlime cu cel solicitat.
(2) Pentru situaiile prevzute la alin. (1) lit. c), iniierea planului urbanistic zonal se face dup obinerea unui
aviz de oportunitate ntocmit de arhitectul-ef i aprobat, dup caz, conform competenei, de preedintele
consiliului judeean, cu avizul prealabil al primarului localitii, de primarul localitii, respectiv primarul general al
municipiului Bucureti.
(3) Avizul de oportunitate se emite n baza unei solicitri scrise, cuprinznd urmtoarele elemente:
a) piese scrise, respectiv memoriu tehnic explicativ, care va cuprinde prezentarea investiiei/operaiunii
propuse, indicatorii propui, modul de integrare a acesteia n zon, prezentarea consecinelor economice i
sociale la nivelul unitii teritoriale de referin i la nivelul localitii, categoriile de costuri ce vor fi suportate de
investitorii privai i categoriile de costuri ce vor cdea n sarcina autoritii publice locale;
b) piese desenate, respectiv ncadrarea n zon, plan topografic/cadastral cu zona de studiu actualizat,
conceptul propus - plan de situaie cu prezentarea funciunilor, a vecintilor i a limitelor servituilor propus a fi
instituite, modul de asigurare a acceselor, utilitilor.
(4) Prin avizul de oportunitate se stabilesc urmtoarele:
a) teritoriul care urmeaz s fie reglementat prin Planul urbanistic zonal;
b) categoriile funcionale ale dezvoltrii i eventualele servitui;
c) reglementri obligatorii sau dotri de interes public necesare;
d) reglementri privind asigurarea acceselor, parcajelor, utilitilor;
e) capaciti i indicatori maximali pentru volumele de marf vehiculate, emisii de noxe.
(5) Dup aprobarea Planului urbanistic zonal sau de detaliu se poate ntocmi documentaia tehnic n vederea
obinerii autorizaiei de construire, exclusiv cu respectarea reglementrilor urbanistice aprobate."
(ORDONAN DE URGEN Nr. 7 din 2 februarie 2011
pentru modificarea i completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismul)
DECLARAREA INCEPERII LUCRARILOR
-

cerere-tip
Copie AC

ACTE NECESARE IN VEDEREA SOLICITARII DE UTILIZARE A DOMENIULUI PUBLIC


ORGANIZARE DE SANTIER REABILITARE TERMICA
In cazul in care reabilitarea termica a imobilelor se realizeaza prin forte proprii (neaccesandu-se
Programul national de masuri pentru reabilitarea termica a unor cladiri de locuit multietajate) se
solicita urmatoarele documente:
1. PENTRU CLADIRI PROPRIETATE COMUNA MULTIETAJATE (blocuri):
- copie BI/CI solicitant;
- certificat de urbanism;
- contract de comodat (intre solicitant si Asociatia de proprietari);
- lista cu semnaturile proprietarilor afectati de executarea lucrarilor;

- plan de incadrare in zona, intocmit si avizat de un proiectant autorizat (se hasureaza si se specifica
exact mp - suprafata necesara organizarii de santier);
- cerere.
2. PENTRU CLADIRI PARTICULARE:
- copie BI/CI solicitant;
- certificat de urbanism;
- copia actului de detinere a imobilului (contract de vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, hotarare
judecatoreasca definitiva si irevocabila, etc.);
- plan de incadrare in zona, intocmit si avizat de un proiectant autorizat (se hasureaza si se specifica
exact mp- suprafata necesara organizarii de santier);
- cerere.