Sunteți pe pagina 1din 285
ee ae ee PARINTI $I SCRIITORI BISERICHSTI 18 “SPARINT 51 SCRITOR BISERICESTs Aran ig ~ oN SFINTUL VASILE “Rermnna man CEL MARE ana ees meats ou ‘ SCRIERI PARTEA A DOUA. ASCETICELE TEOCTIST ® cowan ve corte, ———— | CUVINT INAINTE é-a tengul vremil erarhil slultrll sl eredncisitBiserict) noas- tne aa acordat 0 imal cinstireSfintulal Vasile cel Mare, al carat chip dahovoicese de o plldalloare tire cresting, de mare teolog si de ‘monsh fmbanstatt, osirdaitor spre calmile desSvirit, 2 ardlatpll- 44 vrodalcd de urnat indeoschl pentra monahlsmel roménese. Latira practical a operel sale teologice, ogfindia mal ales in Regalile morale — mar sl mict — a ofrdalit rod imbelingat te viata Bisericit Orlodote Romane, fied din ayeximinicle monahale gl vetaitri aces- tora modele de ragietnse gf munca pe pimint nostra “Mouabistnal résénieon, organtzat temeinic, pe principll realiste st practice, de Stintal Vasile cel Mare — sh slapindit fm strivechle thn hogatete sexier! aseetice cu care marele pirinte biserlcese a sesrea sulleeased a lubltordor de framuself sf de trill duhovaicestl ‘Aratitoral color coregtla — cum il mumeste Biserica in ehatile et —, arotunding temetnie cenoagterea lucrerler divine omenesil gl ajun- ‘ind ta convingerea ch adevarataslojire a Yat Dumneren se realzeend Petasajrea eamenilor $1 a Iumll a nferat fa temella Vitti duhoynicestt — co rod de mare pre} al sind sale uminate de Deol stint — relay inte rogictune gf muncd. Adine cunoscitor al Mri! omenegt, sHintal Vasile cel Mare 4 acordat 0 aseaanitate deosetllh veil trite ia ragi- ‘june #1 munca, ardtind cd nami impletites acestora poate. asigera chitin inte sullet sf trop 3} Inaintarea pe calea desavirsitt, Caldaainda-se dup Regie Stintulal Vaelle cel Mare, camos ‘ule in intreaga Biserici, mono vicfuitorl in partile Scilet Mlct sf ‘Ae Doclel au imbinat viata de meditalle st ragichane cu munca fiticd 1 intelectoals, respectiv cw adincten cercetarilor teotagice 41 litt- ce, ca activitatea mistonars, sau cu tmplinire2 aor theredlatrl de Inaltd raspundere, Pe un asemenea fond splsitual rerallat din gindivea ‘ straaille marelolferarh al Cezareel Capadoclel ta intomelat #53 ervoltat viata mindstilo® orlodoxe romanesti, Feel in care vietui- torit mindstrlor noastre au doprins st au practicat evlavia monastich lo Stinteat Vasile cot Mate nu {a rapt de viata po- {ha tegat mat sting de «a. FI sau dovedit tm elk prin viata Tor carats, prin hisnicia lor ol fuitoare s, in acelas timp, prin péntisia lor la promovarea binelut ‘obstoes, ardlath prin slajizoa dovolata a patie gf a taturor flor el Aga se lace 5 din stdvechile nase velee monadale au rlsieil gf au crescat viguros, de-2 lungul yromil i pind in.alele noaste, monabl cu viat2 imbunstatita, aparator| al credintel sf leg strabune,Leologt teu i}, ferasht luminal say sculptors pleort a earor faim a depsslt No- tare tt, . Unpind lnvititrilor dabvoynicestt ale Slintuld Vasile cel Mare lojllort minictilor noaytre nu aaa rapt de-. viata xf ndtaialele poporalal, ct sau strqult ca im amblan(a creatoare de impletire a re- sriclani} cu munca si allrme 5164 dezvolte anwalte tclstart speciicr + scumpe sulletalu rorsnesc.Antfel eau trenit sa sartnak interes, sia of dragasteapentra pistrarea si culivarea Umbil romine st.au event exeatort af unor ppere memuriloara,.ce mauscrse coplate $1 mpodobite cu miniaturi,de Inald fn sl valoare artisticd beodeci, pictur sf neitrecute rita, care au-citeulal-au pasta 10 toate Hau trie romaneytl, el gt ainealo ge acosea, facing pretulindeal cunoscut Aexagrul de gind st de sinjice al geamalul romdnesc. Viala de obste, ce finpinites pravite stice si a Indeetntetitor practice, ba legat train pe eélagdit mumal de sanctuarele sfstetor locasur, el s-de ziaire minattirlor, de arta 4! de armonia aceétire, iculnd din oranda lor spetaat, in serisal, gndtea st talentul tor pagint do. conic, civt, odoare st scalplurd caro constilale astixt Adovarati2vor de cunoaylore a trecululul nostra itore f artistic. Paralel x ascullirle dubovnicogt din hiseriea, gospodiria sav chill minds- Aisi of au transpus in vial principle formulate de marele: Vasile pein provcopeea satracd e sae a semen, pn deschideses cx b- Go itegee lft de probencle omit contemporane 9 Indes ra evotamentpititor Iai e fark ate it Impound cu intege poverty iat nnn ate coe su ase a veal 3 ee pun rt an ern vse pet x sila ne, Io pare tu ler acl ale papell rosa gosta dopa alo tal socal ap I etosee pen pare pill samo De oven tn crea aur a ennsll mst st voce sone Cis geri anor moval ona oe sa inchat a al Dam fesee, ODEs pte «Popa a, er Im poate de pe ‘rl monomeste cate i cts eros dss mee anor Nealon de sbne monahin care ae devent ple lamiacase ale etl nie entre pare vet! pra ‘Ei shaw ardtat atagamentul fafa ae fara gl in diferite alte tmproju- sin cottaigd— ces rl en — ln len lage ae twtor do ait c tla consritea wer oar de cea até ee tnbogiencpaimeiat nse mala, Agee lace ck tn tea ‘tei rs ais alos eras an ners Ie 4 inte numele snot mos! lrerh decorate orn seal et tre distn for nso pats lear cw aati ele mat ‘nobile ale poporalul roman. fee Dar roadele concepitel stintulul Vasile cel Maye despre stajirea i Dumnezes, despre demnitatea st valoarea omulal #1 despre frum. setea viruilor au bacurat slau hréait dubovniceste nu mumal pe vie- Iuitorm ajezamintelor monahale, ef tnreaga obste cresting. Seti Ascetce alo mareial crganizator al monahismalal au depagitInciatelo ‘indstirestl, rEspindinda-se in vindurile credincosilor, tmbogitind st Intrumaseting necontenlt eviavla vif creytine tn fame tn patohil, Ogorul euiovnicese at minastirtor, ca st celal parohllor noaste roma- Rest, sea arta deopoteivd de tnsetat 4 roditor in ps ‘ea gf trzea invitaturior Siitalel Vasile cel Mare, ca anele care sat dentiticat permanent cu preocupirle si aspiraile taturor. Agezimin- tele monshate romanest au fost dintra tnceput adovirate focare de ‘ind sl caldurd spiituald care, hrénindu-se din gindiren teologlc la ‘coprinsdtoare a Satu Vasile cet Mare, a (asafletit necontealt evta- ta credincoqllor,itérinds- fn tralrea ragiclanl, i darutzea tn manca ‘entra toftsementt fin dragostea faa de patria sf peal din care au dria. Covintarile ascetice sf Regalia morale ale Mareisi Ierazh Vasile au Infrontat veacurlle, ramloind pind astitlnesecate lavoare dahovn! ‘est pentru viata cinulat monabal a cleratal de mir sf a taturor cre- incioslot dornici i primeasci qi 4 ermeze povatuiilo sale uminoase De aceea, traducerea in dulpele gral yomanesc 2 acestor perle do ‘eaget 51 tire palrintick — datoraléstridanllor neoboste ale venera ballot dascsl de toologie, Pro, orga ivan — impltnogte cenit ain cole mal arzitoare pent propasizes vieft dahovnices a monablle, cleratal 1 credinclosior ertodocy! romanl, insrtinda-se In acelat 1 ca 0 comtiibutle de malt pret la imbogilirea patrimonialal nostra Aeolegie. lnecuvintind osiidla celor ce tan ostenit cu dare la lumini 2 ‘cestal nou volum — cel de al dolla din tadncorea operelor Stns tl Vasile esl Mare, coprinse in Colectia «Pirin sf srltortbseshegtis dori cltterior impirtgires de bogat rod dabovalcese din tavata- turtle marell ferath capadocian. spre cildaalea gt ttarirea pe dramal mintali + TEOCTIST PATRLARUL RSERICH ORTODOXE ROMANE 1a paste Nagel Mal Demo Teeptemie 188 ‘STUDIU INTRODUCTIV A. CONSIDERATI! GENERALE {In anul 1970, cu prilejul plait @ 1600 de anl de la trecerea din aceastd Via¥i a Siatulul Vasile cet Mare, s-2 putut verifica — prin rmultipea actiunlor de comemorare — ei Arhlepiscopul Cezarest Capa- ‘lociet seupt tm constint intregitexeplnStAti un loc de felt si aleass ‘nslite, iin socotit ce wnul dintre eel mai marl dascilt si doctor, eex- mmenic!, deopotriva Yo RasSrit si In Apos!, Imprejuriile im core 4-8 vstaporat activtatea Stina) Vase eel Mare —~ tm 9 doua jumétate a Sccolutt «l [Velen — au fost tulburi sl dintre cele mai gtele pentru Bisericd, Erez, sprilinite chiar de cre Implreli,schisse fo care erat sgajale importante conive bsericesti sl namercase supesstiil, imple- Hicen Biserica de la Incrarea ei binefdcStoare rei ameninfet! uaitatea, In acoste Imprejuric, prin tnteligente Tui exceptional, pep preghtie lemeinicd cu care se Inarmase, ptia indelongali ani de stad in cele ‘moi importante contre de favEtiimint pe care le avea RlsBrtal in ecel limp (Cezerece, Constantizopel, Atena), prin fermiteten.c sie, prin tatu] iplomatic cu ajutoreedrala potee s3 duck te ‘i poate alscupi In cole mal controversate probleme, ev gfaditont Je Ina pregitire stinick gt flosotied, ca gl en oamen! mat simplt, ea IndSritnicl eretic, fad 86 figneased pe cineva, Satsl Vasile a revsit sK oduct reale servcil Biserieli,eutind-o 88-51 precizeze l sB-s piste ‘eatteretsSnvatiturs, apn cum propovAdoiserd Sint Apostoll sl SH Solveze untates, cultivin ts acest aeop bune reporturi mu numal co hiepiscopit si episcopil din Ragin ct si cu cele mal de seamk perso- elit ale forarieiBiserct do Apas. suger cme ats ara net a aa et agi VMS ging cope ne com rrr x 1, Daca prin numaral serestor cate ne-au ramas deta el Stinta Va file a fos depisit de ett Sfinti Paring! = tnlad soame si de lirpul ‘curt e) pSsioriri lat — el tra fost insh dept pra vatuares practicd facestoy seri $i mai ales prin reaultatcle practice ale apeniminteloria- femelate de el. Aceste aseziminte, organkznie gi Indrumale direct de ci tne SE. Vasile, ca si eorespund celor mal episiioare nevot ale socie- ‘is din timpun si, ev rousit st atraga edenieaia ati din artes crosti- nilor, cit din partes nocresiilor 1 eretittor, dar ma alee aa reust 2 Impund Biserica erosind rospectut§ pret extort: de Sta, pen: tru opera flanttopicd a acestor ageziminte, Diruivea cu cate el sca ie Dt activitatea ca Serarh, pe de 0 pace, pent instruea credineion Jor ea 88 cunoascd dreapta invajatura sf sa rimisa noetitinal in pis ea i afirparen el, lar pe de elt atte, pin introducezes disciplines — onligiod pe tot cat care participa ia lucraree Bisericit 3 se lmitogo 1a atibuyie ce fe rovencas, gi, im acolai tims, rain aetivitatea asexi- Imintelor de binctacere ea si eorespundé tutoror cotegorilor de membre 4 sociotti,avizai le Sprijin si ptotectie orfeni, vaduve, bolsavl, bie tin, cilston etc, a fcut ca St. Vasile $8 Ge deosebit do sabi, stat 5 ascullat in timpul viet, lar imediat dupa moutte #8 fio numit «cet ‘mares 51 fala» 91 epodoaba Biserieiin® Ua specialist cercetétor apusean 4 viel 9 operelor Sinhilor Pirin, referinduse la St Vasile cel Mare, 4 spus, eu obiectivitate, 8 aBiserica a avut putin} oament alt de com pleli Ca pregitize, stall de bine echilibretL ca manitestare, ca Sttntut Vasile cet Ma liga socotit — datoritsspirialat ai judietos st prac luc —, wee un roman printre geci-. Acest spit judicls st practic, cane caraclerizearé opera Stintula Vasile eet Mate in generals: epistolelo ‘51 raspunsurile canonice ale sole, fa special, explicd feptul €¥ fa colec- Iiunea fundamentals cononie’ a Biseticli de REsérit 3, Stintel Vasile col ‘Mare figureeré cu 92 de convene, reprezentiad eo) mal mate nimi do canoane cu obligtlvtate general tn Biserica Ortodoxé, pe cae la avon, la Stik Pan, de In sinoadole partcstare gi de la sinoadelo gcu- GN Mig eta becca orenal akiore de Din. 1 Cement Vise Sigurt cs neni Sn lee hort festa rmenice.cu except sinadatp quinsext sau tulan, de Ta care avem 102 de Eonoane', $18 colt local, as Certagina, din anal 419, de fa care aver 103 de eanoane, [Referindu-ne Io aprecieres patrologuih Txeront c& Bis putin onmen! att de complet ca Stinil Vaste cet Maven, elnd 0 pike ie gonocala supra operot sale, se poste coastata eB, fa-adevir, a pull intro Sting Parint 9 ttlineste o preocupare att de stiultoare Side cupcinastoare ca Ie Sfntul Vasile cel Mere, deopotriv sub cele tre especte prin cate se allend, iy general, unitatea Biserici: dogmatic, Cate st eenooic, adicd prin plstrarea nealteraté a dreptet SavStturi fe eitte toi epiconis — cu clerul i evadinciost unitlor ge care le bonne, prin practicatea aceluiat cult — sndoosebl a color yapte Sfinte {Taine — st prin practicarea acelorafi prineipll foadameatale caponic# pe care levay sabilt Stinfs Apostol, peptru organizarca gi conducerea Diseicl, mind Sndrumirle pe caré le-au pratt ditect de la Mintui {orul Hristos saw prin luminares Dubulut Sat, clad se adunau In co- Tog — sa sinod sca 9 stablleascS asemeneaprincipi. 2, Aceasté cuprinattoare proocupsre & Sfintuil Vasile cel Mare smanilestiodu-se cu inal competent In toate domeniile si formele prin fone se ponte exprims, explica #135 iavltStora Mintuitorui Hristos, poate fi desprinst si dia cuprinsat volumului publicat de Biserica Orta oct Romana, ip inifiativa Patriarhului fustin, ca slachinare Te Sp ‘ices 100 de ant de la svtrtrea sa din vies a toe, inica na pen so Impotiveasd incerclor ce Vor Yeah impotiva iin, care ones 4H Jo armata impr cu sn wee heh Ja Hrstoe sf frie peti ca suporl suterince 1 8 int tn adanaree onabior coat Noatte Stil Vase acorda va 0! imporantindrmatorail dubounicese cars se incest, per tng de insteare el ce dren inten monshiam, Vite tect Snatreit vor ft de mut tots cia ce se preiteste peed inenebism, nue) Ward cesta va ‘coo, indo tek eoea ce Ise va cre i 93 ae Ale pe ‘uns, Cet ndacé este fapth bund, peta caze OL se fo pe aseUPS Si in mod vaiht Intent ina care inestesstaraton 5360 furo prin cele care se pat drepte ; ¢dci, prin cele agé-zise bune, rau tn~ {sien tne pregtste pes topo fs Caeh dard mei Snjeloge sin marian savole na lee ncaa do eat ‘bine fa ete pregatea caderea tain via in nto (po. 3). et Tew de tog Jen ome dea lade vorba CU ei de acest Sins Vase o socotqte de fies Pome moni general, ual feat cet cate ae prepiieae af sevingtonah. «Agcundete Je oamedsb ‘uguratiel — spune Stintul Vase (par. 5) —, a I Durpneze 35 te ari ties Sa ronunpi la orice apeniie in public, ait eit depine ce "ine. Cael ai ses dia mlpastire ¢ Ai renunjat atunei ly campatere. Lar ca Sa Inthmpla ea pentra vr00 lmpresurare si te qisests deperte 6€ ministre, face sotlett "at local farelor slate. Exemlilicind — cu eazutirolatato In Bibte — netegistite Is care poate indore Liconla (par 7), Iacepiad ca eiderea in pacal a primo ‘amen, Sfintul Vasile stuleste pe rozah com poate devi. «sau redineios al situtitor,spuninc!: «Ss na priests cn stBvitor pe sarpe Pentru ca, tn Toc sith dla sft dua, vrea si 1 rice ca pra, Pereste-te dle cata! mincirii pe ascuns, chler dacs arf) vorbs de o simphi ‘gustere, Coe dae Va putea site deviege spre um Iuend mie, tev onuned In luptd 51 te va face prlzonier. Si ns deschi creche tale Ia crseine ‘vorbeste i 4 nu rfspunal orieirus vorbltor tn diseulle ce nu qe sie 2 legatura eu scopul ascezel Assan Invstitarite bune st Inifbine sma {a cu stulerea acestora...S2 privest ceea ce este flostor, st esclt crea ce ese flositor, $8 vorbesti coga ee este foloitor, sa rispune seca ce este folostor (pat. 8). Dupe ce di slatrifolositanre monabulua pen {tu fice inprejurare tn care sar gis (par. 9}, Stal Vasilo adauga f9ar. 10): «Sh nu te convinga cn timpus qindul rlsdie) de ar agar Satcnile, cg si nu fi surprins Inintea wilor sink (din sia) yol 36 Virlut 51 sé gist afar de porte ayparsie, 2) In , in Regulile sale morale, SFintol Vasile nu sith sb Indemne pe testin! 3 asculte 51 sé se supund ineltslor sipiniri folosind th acest scop indeosebi indemnusiie dete do Sfintal Apostol Pavel romnilor, Broce le spine ; Tot slletel 38 3e supn’ Inaltelor siipinn, ch mu fete stdpiniredecit de Ia Dumnezes iat cele ce sinty de Dumoere® sint Clute, Peates aceea, cel care se impotriveste stinici ze impotei= ‘este Pindoielt [ui Dumnezeu. ler cet care se impolrivesc ii vor lis sind. Cici dregiters nu sintFiewth pentru Inpte bane, ef penira cele tle, Voiesti, deci, sé noi fe fick de spinire? Fa binele 31 vei oven laud de Ia eas Rom. 13,13 I ultina Regula Morals (80) Stintul Vasile exemplifies cu 73 de versete bible, cum se cuvine aft eres in general: ca ueealel a lal Heistes, formoti numa dup cele pe care le vid la El sau le atl de la EL, 51 cum ge cUVvine 23 fe coi ineredntali cu prediceres Exangheliel, Implining, tars 84 megifete, ea fapla si ed cuvintal, nomel ecle porn: ‘ute de Domaul. Anume, credinciosit 8) fie sea oj ale Tui Hrisios care sscsltd mumal de gles pislorului lor gi Hi urmeaaa Lui totdeaunes, sau "ea midi ale Il Fristoe, in cate sinter lnrSddcinai si fm cere asicem, road sy deci, cot ceca ce facem 51 avem vtednic Lui it apartines, fa cet Jncreditalt cu propovaduitea Evanghelici ce eiconomi credinciog a a nelor lui Dumgezeus se cuvine si fle sca model $1 dreptar a! petatit spre indramarca po crea cea dreaptd a Celor ce urmeaz3 Dominus, das a musurior al pervertinn celor care sar ardla a orice fe) neasculti toris «ce pastor aj olor i Heitos, care Hpi pa sulle peatra cle 5 nu le parasose, cind ve f input potrivit ea 58 le incredinfove Evan hella ut Dumnezeus; ea doctor, cw mus mili, apa gvla inv {ur Dorenalu, vindscind balie sutetelor, spre Ingtjiros S328t3 sederit lar Hristo wea iconom a Biselell Iui Dutineae cero pun Jn ordine sure fecsivia, spre aH Oli la temas apastallor at Drotetlion $2 ‘Asa cum au fost ormulate si documenta, Requille Morale ale Stin- lulu Vasile cel Mare sau Sueur de ia ineapot de aleasé pretuire, pen tru contributle pe care au adusco Ja intirivea credinfel, In schimbarea ieilceestinilor sf movahilor, prio promovarea dragostey sia mill 1a aporirile ditce wembritsocetais 2} In «Cavint ascetic Ho, Sfntul Vasile cal Mars — dup oo arat 8 onal fos: facut dupa chipui gi eseminaree 101 Dumaczou, dae pe atu) a uriitfrumuseea chipulus, dupa ee « ateas siletol spre poite nestipinite — recomeoda pentru redobiodives chiputui lot Dumaexes permancntd grft deasebi:a'ca sufletul nostra si riind tare st noabitat spre assiicile isptelor, La aceast stiduintS poate event tmpreund~ Iheritoare feciora (par. 1). Der, eainte de a da vatul viel escetice — Spune in vontinuate Sfigtut Vasile cel Mare — aii este co palitd colt Core ar dot-o 8 urmeze vista obisnuits si si se eisitoreasci, luera are este lngiit i lego Dacd isd cineva dat doja fugidoinys tat Damnexes, se cavine 40 se pistene pe el pentea Dumnezou ct daroire Mints, apa ineit $6 nu-giatragi condamnarea peates irosiie, daca sar ining its, fdeind slujor at Vlehil comune trupul care a fost allerosit Jus Dutwnezeu prin figaduintS-. Asadar, wcol care sea roles din. lune, slegind viola ingereaseS $6 la aminte ed a depistlmitele fish omenest Sia Tngut pe sige in viata netnipessed, caei semnul distinct al na fun ingerest este eliderazea de comuniunea c3sitorie, ndiferenia laf de orgn alts framusote $f pulvites contloua numa spre fata Tat Damnetede(p. 2}, Sfints) Vasile Concepea ergantzarea celor care se c= teag din lame fo grupe de ete 2ee0, plat 1a 29 de membri, © minastire puting aves pind la 56 grupe. Fecare grups si aibé un procstos, iar ‘ninistves, uh equmen sou stare, Protesogi grape pasteau permacent fgitura eu sore}ul minastini, pentru aplicaree wmitert « ragullor st poniry orele de rigieinne gi pen tape! de mune’, Cumpiteres treba. Prstrta ia ote, 43 In mincare st In bacturd stim mumed (par. 4). Toh ‘eobje 98 iba Un deporit corun, aimert $8 nu spund cl cova esie al Jus nich Paina neh Snessominte lel orice at era necesar pentru ne volle tupuiul, ei superiors: si repartizeze Teesrula dupé nevol. CAct ne-o asemenea vieite fa coms legea dragostel my ingedale privten Sigmpit! specini Epitimiie 2 ie, te aseimenea, dopa masiiea 81 gra tates queso (par. 3). 8) In eCuviet ascetic Mo, Stintul Vosile accentueazi ei cei care imbrateraai vista eacetics se cuvine #1 se elibereze ith do orice bw Imatorla, pent ci grija si prescupuree de bunvrile materiale provoses sult tulbatare im suflets. «Agadar — spune Slintul Vasile — cind mat Ini, care au in ¥edere aeeiast Scop a muntuth, pricesc viaka In co- ‘mun, so cuvine 62 Impineased inavoie de toute acesiea + $4 alba, act ‘ol singurs saab, 9 siugurd voin[a so singurd donina sl, 386 Cu legileroaad Apoctlul, 93 forncze toft Trott mlaasinl un singur ‘np. lemal diz m2! multe midulgres (1 Cor. 12,12) ar flnded obiceiurile oameallor sit variate $i nu gindese tot on ‘wenit lafel cu prvite la eviefoiestoare, ca sl au se creere dexoedine, lI, Signal Vasile scoate fn evident m~ 1, 4 supesor a twat, Dar acest, dupa marturia co- ‘und, ireuie 4-1 depageasea pe Loli celal in intolepetupe,statoricte 5 viaks austed, pentry ca virlutes jai #2 deving bun eomun al tuLurOe acd Clecare ar est i © Imitetorilr Ini. Dupi ce a fost preferat unul, vor inceta toate voile pro- Dl; si to. se vor forma pe vitor, dup superior, Adevirate si deplinn ascultere a celor inferiorifatd de superior so aratd in aceasta: 38 v0 ab find adicd su mumai do Ia cele aecwvincionse, dupa saul provestosaln 5 chior pe cele vredsice de laud 3 nu Te viviegnasc fara aprobarea Iai, Tot rebate si aibs Iubiee egela intre ei In comuaitatea tioasca SK nu apard rivelitate necuviineioasé $i prielenie deosebit. Pentru ct din rivaifate rerulté vraimasia st dio peletonie deosebith iau nastere ‘inal invidi. Pleéare din mindstive si nu exist, in elard de fsiite induite si necesare. Cele recomandate penta felul de vletui In mi nistrile de barbett sit valebile 1 obigalor ~ adaug Stintel Vasile — i pentru minstiie de femei 9) Reguille Marl(‘Opse «2:4 Was) in num de 56, sit procedate ‘de un eCuvint inainten, in care se dat indrumari 3h lamurii eu autorul "nora eo care vor eit; Regule nw ve Yor patent la Injlegeree scelor ‘nireban care ar putea text araumerin. Civintal Snalnte conetitaie in| Primal rind dovada e8 gceste Rooul; +a, de altel, st Requlile Mich Constiuile ascetice — au fost tntoemte ‘impact SHntul Vasile se ‘Gésen Improuné ca monshit din jurul, ministre pe care le Inte melas® pe malul Irsulul. «Co ajutoral Iu Duxnozew —spane Stintal Vesile la trceputul Cuvinttui incinte —ne-am adumot in acest lo, 2 umole Domnulut nosira Hisus Hristoe, nol, care ne-am propus taal 3 acelagi scop, de ¢ no trai viata In pustitate $i pe de 0 perte voi dori Tinpede st lavatatt cova din cele ce aluté spre mitulre ar pe de altd Parle, eu sint gevolt si fac cumoscute poruacila li Dummereu 2iad s oaplea>, Sfntal Vasile tndeamna apol pe cel care g-ou ales viata te trasé de fume si inceaps, (2r aminare,Indeplinires tutaror porancilor Doma, finds neiodepuiitea tne store porane face fln8 valoare 3 risplatite pe toate coalale cate ar ft lost indeplinite. «Cli dal mr esa fk necesare toate poruncile peatra mintulre, nici ma s-ar fh seris tonto, nici mi sar fl dispas ca toate a4 fle pazite in mod necesare (pat 2) Iptiniree poruncilor poato interven! ins i de team’, ca nu 30 expt ‘mk pedepselor care int anunfate pontra coi care aa Ie indeplinese poste Intervent i pentns asteprarea raspliri promise, pentru cei care Tade= Dlinese toate poruncile — cum it primeste intr salatul euvenit Iver fora care o-a ficut nici o paguba, pela neglient,stSpinalus tucralss dar met veednic de land8 si de rispltd este cel cate indeplineste toate Doruncile din dragoste (par. 3). Caet «Domnezen este bun, dar si dtopt — adaugh Stintot Vasile — tar speciicul aeptulus este of rhepleasct ‘dupa mel De asemenoe, Dumnerew este milotiv, dat si judector=. De -aceee vsti ma cunoastem pe Dumnezeu auimai pe jumtate si nicl $4 mt ue bites Eu de amen! ca moliv de neglifentie. Dec incheie Stin- ful Vasile, «a9 cum mle ml se impune propovadultea ca o necesitate + Ye I vel mie deci a propovédulese Evanghella, 1a fel sh pe voi vO Ustespid 0 primejio egald dacd vei nogh}a cercetarea #1 09 vet! te dovads de zel 9) sarulntA peotry pizites poruncilor ce ni sau intve= ‘tintat 8 pentra implinirea lor prin feple. S2 ne ragir, dee, ca et 8 ‘vestese cavinful £8 greyeald, iar pentns voi invifature 58 deving 10- lltoares (par. 4), Dupioveste Kimurin, Stina Vaslo incepe expeneten Regular Ma in etdiaes 3 fnlintuirea celor 85 de Intreblet si rispunsurl, care formeaia continutal Regulilor Mar, se desprinde aceiasi tact pedagoale prin care exceloena Sfintul Vesile cel Mare i toate hucréie gl epistoele Sale, precum si seoeasi ordine a importante textelor serpturistice. pein Cate st documentear’ réspunsutte pent Injelegerea clata 8 paruccio Donnuisi si pepttn hotirizea celor cérore Ii se edreseazd in vederea snplini toe ‘Astfel, Santo Vast fine £8 expice ini prim intrebare: Despre cordines #1 inlanjuiree poruncilor Domnululo, spunind: «Findei Stns Scriptura ne-a dat ibertates si Intebam, tualnte de toate trebule so ne orumentim dack exis vreo online sl inlanjute in porunclle i Dineged, aga inct Sn $8 fie prima, alle a doa sl 6 mal depatte ‘sau toute fin una de ala toate sit egale intro elo In privini cercetirih Punctul lor de plecate, age inet celul care ar ve TL estw ingidut 94 Incoapa de on nde Ve, e@ Int-ua cer. Ter ce spins Ia intrebare, Sfiatal Vasite reproduce rispuasut pe care Miatuitorul 2 dat cunosedtorulai de leg, care a iniebat scare ‘este cea dint porunca in loge, spunind «Sd subesti pe Domnul Dum ‘zou ts din Vota ita ta din tot suite 20 si in toata puieren ta vi dip tot cugetul iu. Aceasta este cea dintlt gf cea mal mare po 7unca.Ige a dove, asemence acestela (este): «sd iubestt pe upronpele fu en pe tine Irs. Aste), — spune Sffnta) Vasile — Domnut Insts) ‘pus ondine In poruncile Sale, stabilind ca Intia si cee mat mare pocunes pevcea despre Iubires ul Dumnetea iar ca a dows, dupi ordine yi ase mmenea soelea, tns8 mai mult o indeplinize a cele dint si atlrastoare ‘deve, pa cea care privese ibitea eproapelui, Agedar — incheve SHatul Vasile — din cvle spo gn altele nsemenea, care sint ralatate ia de umnerau iespiratele Seriptort, este cu puliats $8 ne tncredintem wlesore ‘ordines 9 inlfniuires care exists in Lonte poruneie oi Dumneaea. 1 rdepunsil la tntrebazea a dovas «Cum £0 poate Impl juboen de Duraneee, Sfintat Vasile spune :elubirea de Dumnenou nu se poate fa- ite, Cet ict swe bucurin de Tomi sf sd eivaim dupé vial nea

S-ar putea să vă placă și