Sunteți pe pagina 1din 4
AUTORITATEA, NATIONALA, (MINISTERUL EDUCATIEINATIONALE PENTRU ‘$1 CERCETARIISTINTIFICE CALIFICART Veveguserer ee opereter ae vere ee eereeter pereoss ee $F ere Autorfatea Nationals pentru Calf] OTE INSTRUCTIUNE privind nivelul de calificare al persoanelor cu atribufii de pregitire teoreticd side pregitire practica din formarea profesional a adultilor Avand in vedere prevederil = Art. 17 alin. (1) lit. d), Art. 22 gi ale art. 28 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 129/200 privind formarea profesionala a adultilor, cu modificarile si completarile ulterioare: = Art. 13 lit. €) si) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/200 privind formarea profesionala a adultilor aprobate prin Hotirérea Guvernului nr. 52/2003, cu modificarile si completarile ulterioare; - Art. 4 alin. (1) din Hotérarea Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea, structura si functionarea Autorititii Nationale pentru Calificdri, cu modifi - Art. 10 alin, (2) gi alin. (3) din Metodolo; le si completarile ultericare; de autorizare a furnizorilor de formare profesional @ adultilor aprobati prin Ordinul comun al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si ministrului educat ineretului nr. 353/5202/2003, cu modificarile si completirile i, cercetiri ulterioare; ~ Hotirdrea Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului national al calificdrilor, cu ‘modificarile si completarile ulterioare; = Standardele ocupationale pentru ocupatiile de Formator, Formator de formatort, Maisiru instructor si Instructor preparator formare, Page 1 of 4 AUTORITATEA NATIONALA MINISTERUL EDUCATIEINATIONALE PENTRU $1 CERCETARI $TUNTIFICE CALIFICARI TERE EE SF ERE TE OSS EE EEF ET TE PST ESEEEE FETT Autoritatea Nafionald pentru Calificari emite prezenta Instrucfiune Art 1 Scopul acestei Instructiuni este crearea cadrului pentru aplicarea unitard, la nivel national, a prevederilor legale privind conditiile ce trebuie indeplinite de resursele umane implicate in furizarea programelor de formare profesionala. Art.2 Sintagma "resursele umane implicate in furnizerea programului de formare profesionala” se refera Ja perscanele cu atributii de pregitire teoretica si de pregitire practicl @ adultilor inserisi ta programele de formare profesional, denumite generic "formatori”. Art.3 Persoanele previzute la art.2 sunt specialist care indeplinese cumulativ dowd conditii, conform prevederilor art. 28 alin, (2) din Ordonanta Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata ‘a, au pregatirea de specialitate in domeniul sau profilul programului pentru care se organizeazi formarea, dovedit prin diploma de licengi sau echivalente, de master sau de doctor cu recuncastere nationala, emis& in condi Pe langa actele de studii mentionate, pentru dovedirea pregitirii de specialitate, poate fi solicitaté detinerea unui certificat obfinut in urma absolvirii unui program de calificare sau de absolvire in domeniul pentru care se organizeaza formarea, in conditile in care nu exista studii universitare specifice; b. au pregitire specificd formarii profesionale a adultilor, dovedita prin unul din documentele previzute la art. 6 din prezenta Instructiune. Art. 4 »Formatorul” este specialistul care desftigoaré una sau mai multe dintre activititile specifice formarii profesionale: proiectare, planificare, organizare, realizare, evaluare sau revizuire a activitatilor de pregitire teoretict si/sau practic’ si/sau a programelor de formare derulate de furnizorii de formare profesional autorizat. Art. 5 in functie de nivelul de calificare pe care formatorul |-a dobandit prin pregatirea de specialitate, acesta poate realiza una sau mai multe dintre activitatile specifice, mentionate la Art, pentru derularea programelor de formare profesionala. Page 2 of 4 AUTORITATEA, NATIONALA ‘MINISTERUL EDUCAIEI NATIONALE PENTRU ‘$1 CERCETARI $THNTIFICE CALIFICARI sear esree Art. 6 Pregatirea specifica formarii profesionale a adultilor se dovedeste cu unul dintre urmatoarele documentele: a, Pentru persoanele cu atributii de pregatire teoretie: certificat de absolvire a unui program de perfectionare/specializare, in sensul art. 8, alin, (3), lite din Ordonanja Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesional a aduljilor, republicets, pentru una din ccupatile: formator sau formator de formatori, instructor preparator formare. In cazul instructorilor preparatori formare, acestia pot desfisura activitati de pregitire teoretic’ numai pentru competentele care le sunt atestate prin actele de studii gi fac exceptie de la prevederile Art.3 lit(a) din prezenta Instrucfiune, in sensul in care pot fi absolventi de invitamant secundar superior; certificat de competente profesionale obtinut in urma procesului de evaluare a competentelor dobandite in context non formal sau informal pentru ocupatia formator; iii, adeverinta de atestare a calititii de cadru didactic cu definitivat in invitaméntul preuniversitar, respectiv de cadru didactic in invayimantul universitar; iv. diploma de licenta, master sau doctor in stingele educatiei. b. Pentru persoanele cu atributii de pregitire practica: i. certificat de absolvire al unui program de perfectionare/specializare, in sensul art. 8, alin, (3), lit. © din Ordonanta Guvernului nr. 125/200 privind formarea profesional a adultilor, republicata, pentru una din ocupati formator, formator de formatori, instructor preparator formare, maitre instructor; ii, centficat de competente profesional obtinut in urma unui proces de evaluare a competentelor dobindite in context non formal sau informal pentru ocupatia de formator sau, dupa caz, de instructor preparator formare sau de maistru instructor; iii, adeverinta de atestare a calitatii de cadru didactic in invapimantul preuniversitar, respectiv de cadru didactic in invatamantul universitar; iv. diploma de licentd, master sau doctor in stiintele educate. Art Prezenta Instructiune se aplic& programelor de formare profesional a adultilor, autorizate in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor. republicatt Page 3 0f4 AUTORITATEA NATIONALA ‘MINISTERUL EDUCATIE! NATIONALE PENTRU $1 CERCETARM $TUNTIFICE CALIFICARI Pre ee eeyeerer pereesel ee ee Serro cone: Instructiune este pus in aplicare de: 1. Comisile de autorizare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti; . Furnizorii de formare profesionali a adultilor autorizati, conform prevederilor Art.3 din Metodologia de autorizare a furizorilor de formare profesionali a adultilor aprobata prin Ordinul comun al ministrului munci, solidaritati sociale si familiet si ministrului educatiei,cercetiit si tineretului nr. 353/5202/2008, cu modificttile gi completirileulterioare. Art.9 Prezenta Instructiune este adus& la cunostinfa co sillor de autorizare judejene, respectiv a municipiului Bucuresti, a Secretariatelor tehnice ale acestora, precum si furnizorilor de formare profesional a adultilor, prin publicarea pe web-site-ul oficial al ANC si de cétre Secretariatul ‘Tehnic al ANC, Page 4 of 4