Sunteți pe pagina 1din 43

Rezolvare

A. Se acord. 4 punc-te, cdte un punct

pentru

fiecare

1. A _ C6mpia Transitvaniei, il_ Campi" sanatutui;l. i,_ rrirr"+, s _ ott

r.spuns,corec.t,.astfel:

B' se acordSru H?oE. c6te 2 puncte pentru fiecare rispuns cored, astfet;

G' se acorda 10 punc{e,.c6te-2

1.A:2.

b;3. c;4. a; 5. O;

puncte pentru fiecare rispuns corect,

astfel;

D' se acorda 6 punde'

pentru fiecare deosebire

_ deosebire: podigut

-c6te

?.p.'l*"

solicitati gi enunfati cored, astfel;

",

strate cutate, pe cano

Meheoiriilrepr"znta

Podigur Mordovei este.o^unitate o" pruiroi,iiiu o."uvertura

po d i s u | ;"ffi : iffi .'1J"ffi :il

ypl

!i "*;hruei::,,

int"rnuviinSffi]|"";]|}flir"illi''j ';

o unii"t"-o-"1;;;;

seoinieniari ugorincrinati;

l.'

[i"?l n ",.i Jt" r i n " i i ;lL,. r ; nn

i""!i,-iJJ"rirL""ei rreptd de rerier (de podis, cu

E' se acordi 4 punde pentru

_ reprezintl

orientuluinp.pi"t

urmdtoarere

rEspunsuri, astfer;

limita estjcE a UE, poziti-J

- ip;

potenfial demografic -

geografid asigur6nd legitura dintre UE gi farfte

2q,

terenuri arabile

oeqerminail.-ilT"'"

c,u fertilitate ridicatS, pe componente naturare

Nea g rd).

- - important

suprafete intfnse, sau;

potenliar turi-"-ti" oi""jh:*,

denn itorii ce au varoa re ;; i;G ;;;H;;il

-sau:

tcurputii, o unirl-",iu=,-a

"t"Tff::il:ffl:,ffl:,;;

*'pastreazi acerasi sens cu ideite menlionate tn barem. se

Rezolvare

A. Se acordi 4 puncte, c6te un punct pentru fiecare rispuns corect, astfel:

1. A- Sectorul Olt-Argeg (sectorul central al CAmpiei Rom6ne), G - Grupa Nordicd a

Carpafilor Orientali; 2. 4 - Focgani, 6 - Piatra-Neamf.

B. Se acordi 6 puncte, cdte 2 punde pentru fiecare rdspuns corect, astfel; 1. Jijia; 2. F;3. Podigul Dobrogei de Sud.

C. Se acordi 10 puncte, cdte 2 punc{e pentru fiecare rdspuns corect, astfel:

1 . ai2. ci 3. d;4 c; 5. b.

3

D. Se acordd 6 puncte, c6te 2 puncte pentru fieca're deosebire solicitati qi enunlati cored,

astfel:

- deosebire: in Podigul Moldovei se resimt infiuenle baltice gi de ariditate, in Dealurile de Vest influenfe oceanice gi submediteraneene; - deosebire: cantitatea de precipitafii este mai mare ln Dealurile de Vest (600-700 mm/ an) dec6t ln Podigul Moldovei (400-600 mm/an); - aseminare: ambele unit5li se lncadreazl in etajul climatic al dealurilor.

E. Se acordd 4 puncte pentru urmitoarele rdspunsuri, astfel:

. - situarea la firmul Mdrii Negre, favorizdnd dezvoltarea unor activitili economice

comptementare (transport maritim, comer!, petrochimie, gantier naval) - 2p; - continuitatea locuirii - anticul Tomis - 2p.

Se accepti orice altd formulare care pdstreazi acelagi sens cu ideile menfionate in barem. Se

accepti orice alt rispuns corect.

A. se acord. n ouno* c6te un

r,,',. r:;t::,:t:r,".

H -,podigut

corect, astrer:

'1. A- grupa Retezat-Godeanu,

Mrtadutui; 2. 2 - ploiegti, 4 _ Regifa.

B. se acordi 6 puncte, cite 2 punc{e pentru fiecare rispuns corect, astfei:

1. cutarea sedimentelor; Z. 11; 3. Mehedinfi.

c. se acord5 10 puncte, c6te 2 punc-te pentru fiecare r6spuns corect, astfel:

1.a;2. d;3. b;4. c;5. d.

D. Se acordi 6 puncte, c6te 2 puncte pentru fiecare deosebire solicitatd gi enunlati cored,

astfel:

- deosebire: ln D inlluenle climatice de ariditate, tn F influenfe oceanice;

- deosebire: temperatura medie anuali este in F de 8-10'C, iar in D sunt valori ma; cobordte, de 6'C;

- aseminare: in ambele unitili etajul climatic este de dealuri.

E. Se acord6 4 puncte pentru urmdtoarele rispunsuri, astfel:

- asiguri legitura Romdniei cu Oceanul planetar _ 2p;

- resurse de petrol pe platforma continentali a Mirii Negre _ 2p.

Se accept6 orice altd formulare care pistreazi acelagi sens cu ideile menlionate in barem. Se

acceptd orice alt rispuns corect.

Fl,ezolvare

A. Se acordd 4 puncte, cdte un pund

1. A: Subcarpuric"ii"ii

i

pentru fiecare rdspuns-corect' astfel:

I

- trliunqii poiana RuscS; 2.

- Siret; 9 - Tamava Mare

B. Se acordi 6 puncte,

aite 2 puncte pentru fiecare rdspuns corect' astfel:

1. 6 (B;aila);2. Subcarpalii Moldovei;3 10 (Bistri!a)'

C.Seacorddl0puncte,cdte2punctepentru'fiecarerispunscorect'astfel'

1.d'2.b,3-a

4 b,5. c'

D. Se acordd 6 puncte, c6te 2 punde pentru fiecare deosebire solicitatd 9i enunlatd corecl'

astfel:

- asemanare: atdt pe grindurile din Delta DunSrii cat 9i fn sudul cdmpiei olteniei apar dune de nisiP;

-deosebire:intimpceCdmpiaoltenieieste'inceamaimarep-arte,ocSmpiedeterase'

cu interfluvii extinse, o""pihii" Je culoarele Largi

suprafefe reduse Oe u*t,'ieprezentate prin

de vale ale afluenlilor Dunirii' Delta Dundrii are

irinOuri 9i ostroave rezultate ln urma acumulSrii

nuvio-ma:r:le;ebire: attitudinile campiei otteniei

campia olteniei altituclinile sunt

cirea 100 m,

intre

la contactul cu lunca

"uprins" bunirii, in timp

12,4 mpe

grindul L"t"" t.lu +i m pe Insula

sunt maimari decit altitudinile Deltei Dundrii' ln

200-aoo m, fn nord, la contacful cu Podigul Getic 9i

ce in spafiul deltaic altitudinea maximi este de

popina din complexul lagunar Razim-sinoe)'

E. Se acordi 4 puncte pentru urmdtoarele rispunsuri' astfel:

_

vecinitatea lrtliii-N"gr" asigur6 RomAniei

r Jii'#,'ffi ;'#i#til;;

lpro"p" 2t3

*'-"i"ia "

q'I

t,"n.

[ffi5::'$:ilil#

po,'tu

largi perspective pentru

9:i:li$i

ra care se

=::1

p"t*

T:: E"

adausd

dincomerlurexterior ar Romdniei,

.,----r--l^

Mangalia, Nivodari 9i Sulina) - 2p;

- pe platforma in prezent de citre lara

-

a M6rii Negre suntimportante zScaminte de petrol,

-zaz,-i

2p;

"ontinlntuia noastri

portu

-sepotadduga:va|orificarcapoten|ialu|uituristicba|neo-maritim,pescuitu|industria|

se acceptS orice altS formulare.care pastreazd acelagi sens cu ideile men[ionate in barem'

accepti orice alt rdsPuns corect'

Rezolvare

A. Se acordi 4 puncte, cAte un punc{ pentru fiecare rispuns corect, astfel:

1.C-PodigulDobrogei;E-Podigulsucevei;2'5-Ploiegti,6-BaiaMare'

B. Se acorda 6 punete, c6te 2 puncte pentru fiecare rispuns corect, astfel:

1. 1 (Piatra Neam!);2. PodigulGetic;3. Sibiu.

G: Se acordi 10 puncte, cdte 2 punc,te pentru fiecare rispuns corect, astfel:

1. a;2. b; 3. c; 4. d; 5. di

D. Se acordd 6 puncte, c6te 2 puncte pentru fiecare deosebire solicitati 9i enunfati corecl

astfel:

- deosebire: Garpafii

Meridionali de la vest de Olt (Grupele ParAng 9i Retezat-Godeanui

au o struduri cutata tipic monoclinalS 9i de tiP dom;

rnontana, in timp ce Cdmpia Transilvaniei are o struc*uri predominarl

Meridionali de la vest de Olt (Grupele Par6ng Ei Retezat-Godeanu!

- deosebire: Carpalii

sunt alcituifi predominant

timp ce Caripia

d'in gisturi cristaline cu intruziuni granitice 9i pe alocuri cu calcare, in

Transilvaniei eite alcdtuitd din formafiuni sedimentare necutate (in special marne

argile, gresii);

- deosebire: altitudinile munlilor din grupele Parang 9i Retezat-Godeanu

dep59""9, i'n

majoritatea masivelor, indlfirrea Oe ZbOO m, in timp ce altitudinile CAmpiei Transilvaniei sunt, in

general, intre 450 gi 550 m.

E. Se acordi 4 puncte

- regimul

pentru urm6toarele rispunsuri, astfel:

climaiic periglaciar, respec'tiv fenomenele de inghefdezghe! (gelifracJie) care

genereazi degradiri de tipul ,,potecilor de vite", procesele nivale 9i avalangele' care genereaza

nige nivale, culoare de avalange etc. - 2p; fadorul antropic, fie prin suprapdgunatul

produs'de turmele de ovine, fie ca urmare a

intensificirii turismului montan prin a$iuni

campare, foc etc.) - 2P.

necontrolate de degradare (nerespec'tarea potecilor I

Se accepti orice altd formulare care p6streazi acelagi sens cu ideile menfionate in barern

accepti orice alt rdspuns corect.

set

i

i

I

I

Rezolvare

A. Se acordd 4 puncte, cAte un punct pentru fiecare rispuns corect, astfel:

'

1. F-MunliiApuseni:H -MasivulDobrogeide Nord;2.6 - Rimnicu-Vdlcea;5 -Ploiegtr

B. Se acordd 6 puncte, cdte 2 puncte pentru fiecare rdspuns corect, astfel:

1. Bucuregti; 2. C (Podigut Tdrnavelor); 3. H (Masivul Dobrogei de Nord)'

G. Se acordd 10 puncte, cate 2 punde pentru flecare r6spuns corect, astfel:

1. a;2. c;3. d;4. b; 5. c.

D. Se acordd 6 puncte, cdte 2 puncte pentru fiecare deosebire solicitati 9i enunlatd corect

astfel:

- deosebire: Subcarpafii Moldovei au un climat temperat cu nuanf5 de ariditate, in timp ce in Munfii Banatului apar influenlele climatice submediteraneene;

- deosebire: temperaturile medii multianuale sunt de 7-8iC in Subcarpafii Moldovei' in

timp ce pe

- deosebire: in Subcarpafii Moldovei precipitaliile medii multianuale sunt dintre 600 s

800 mm, in timp ce fn Munlii Banatului ating 1000-1200 mm.

culmile cele mai inalte ale Munfilor Banatului sunt de 24"C;

E. Se acordi 4 puncte

- Carpalii

pentru urmitoarele rispunsuri, astfel:

Occidentali, respectiv MunliiApuseni gi Munlii Banatului, sunt alcituili dintr+

mare varietatede roci (gisturi cristaiine, roci vulcanice gi roci sedimentare mezozoice 9i neozoiceJ

un adevdrat,,mozaiC'petrografiecare a favorizatmodelarea exercitati de agenlii extemi, respecbv

fragmentarea accentuati - 2P;

- complexitatea struc{urali gi tectonici (structuri de orogen gi vulcanice, aliniamente de

golf pdni in ,,inima" Apusenilor|

precum gi o relea hidrograficd dens5,

favori2t6 de climatul cu nuanfi oceani€

creat premisele fragment6rii accentuate a reliefului Ei 6 masivitate redusd - 2p

falii etc.) a celor doud unitifi (inclusiv pitrunderea depresiunilor

altitudinile reduse,

mai umedi, au

Se accept6 orice altd formulare care pistreazd acelagi sens cu ideile menlionate in barem' Se

accepti orice alt rdsPuns corect.

Rezolvare

A. Se acordd 4 puncte, cate un punct pentru fiecare rdspuns corect, astfel:

1. C-SubcarpafiilVloldovei;G -Cimpia Birdganului;2. 1 -Timigoara;4-T6rgu-Jiu.

B. Se acordi 6 puncte, cite 2 punc{e pentru fiecare rdspuns corect, astfel:

1. Republica Moldova; 2.H;3. PodigulDobrogeide

Sud.

C. Se acord6 10 puncte, c6te 2 puncte pentru fiecare rdspuns corect, astfel:

1. d;2. d;3. b;4. c; 5. d.

D. Se acordd 6 puncte, cdte 2 puncte pentru fiecare deosebire solicitati gi enunfatd cored

astfel:

- aseminare: atdt Munfii Banatului c6t gi munfii din Qrupa Fdgirag s-au format pn. cutarea scoarlei ln orogeneza alpini gi au avut o evolufie comuni pAni la sfhrgitul Neogenulu (dpvadd fiind suprafefele de modelare ciclic6 concordante), iar in alcdtuirea lor predomini formafiunile cristaline;

deosebire: altitudinile munlilor din Grupa Figirag sunt mult mai mari deqit ale Munfilo'

Banatului. Altitudinea maximi in Munlii trg6rag este de 2544 m in Varfi.rl Moldoveanu (cea ma

mare din Carpafii RomAnegti),ln timp ce altitudinea maximd a Munlilor Banatuluieste de 1446 n (Varful Piatra Goznei din Munfii Semenic); - deosebire: ln Grupe Fdgirag apare un relief glaciar complex gi spectaculos, la altitudin de peste I 800 m, cu circuri, praguri, custuri, v5i glaciare, rnorene etc., in timp ce fn Mun$i Banatulu

din cauza altitudinilor lor reduse, relieful glaciar lipsegte.

E. Se acordd 4 puncte pentru urmdtoarele rispunsuri, astfel:

- Cdmpia Bdrdganului (gi Briitei) este o c6mpie tabulari, netedS, cu interfluvii lntinse (pe care apar brme de rclief specifice loessului) despi(ite de viile largi cu lunci extinse ce condili favorabile pentru culturile de €rnp (cereale, plante tehnice, legume etc.) - 2p; -solurile fertile (predominant cernoziomuri din clasa molisolurilor) gi climatul bl6nd (cu c

duratd mare a intervalului cu temperaturi pozitive qi cu o duratd mare a strdlucirii soarelui) su*

fac{ori care favonzead culturile agricole - 2p.

Se acceptE orice altd formulare care pdstreazl acelagi sens cu ideile menfionate in barem. Se

accepti orice alt rispuns cored.

Rezolvare

A. se acordi 4 puncte, cate un pund pentru fiecare

1. E - CAmpia Olteniei; F - podigutsucevei;2.

rispuns corect, astfel:

8 - latomifa;9 - Crigut Repede.

B. se acordi 6 puncte, c6te 2 punde pentru fiecare rispuns corect, astfer:

1. B (Grupa Figdrag); 2. B;3. A(Carpafii Motdo-Transitvani).

G.

se acordi 10 puncte, c6te 2 punde pentru fiecare

1. b;2.c; 3. d; 4. d;5. c.

iecare rispuns corect'

rispuns corect, astfel.

astfel:

I

I

3;,r?; ""ordt 6 puncie, c6te 2 punc-te pentru fiecare deosebire solicitati 9i enunlati **o

I

- deosebire: in Podigul Sucevei apar

influenle climatice scandinavo-baltice,

C6mpia Olteniei sunt inlluenfe ciimatice

submediteraneene;

in timp ce in I

I

- deosebire: Podigul Sucevei are un climat mai umed gi mai ricoros,

specilic dealurilor

I

inalte, in timp ce in CAmpia Olteniei este un climat mai cald gi mai uscat, specific zonelor de I

*T

"

- deosebire: temperaturile medii multianuale sunt

in Podigul

Sucevei oe 7-8"C, O" on. I

Podigul Sucevei de I

I

I

mm/an.

in C6mpia Olteniei sunt intre 10 gi peste 11"C, iar precipitafiile medii sunt in

70000 mm/an, in timp ce in campia olteniei sunt de numai 550-600

E. Se acord6 4 puncte pentru urmdtoarele rispunsuri, astfel.

_-

Carpafii Moldo-Transilvani (Grupa Centrali a Carpalilor Orientali) gi

Subcarpafii Curbur I

40olo dtr I

sunt unitiifi de

fondul forestier al

relief cu un grad ridicat de impidurire (munfii din Grupa Centrali defi;

firii), cu piduri de conifere gi de amestec de foioase cu conifere (in grupa

I

9i amestec de foioase fn Subcarpafii Curburii), creAnd

premisele na[ur"r. I

2p;

I

Centrali a Carpa$lor Orientali, c6t 9i in Subcarpagi Curburii, exploatarea s I oo.rpa$i tradifionale gi chiar de bazA ale locuitorilor din zoneie respective I

I

bazA al locuinfelor din zoni) gi, in plus, in cadrul sau apropierea acesto'

industdale gi de consum

mijlocii gi mari (Miercurea Ciuc, piatra Neanrt I

- 2p.

I

montani) 9i cu fag

!'avorabile pentru dezvoltarea industriei de exploatare gi prelucrare a lemnului -

- atilt ln Grupa preluoarea lemnului sunt

imaled3l de constru$ie de i;nitSfide relief sunt entre

l:.rc$ad, Bragov etc.) carc gi-au creat o putemici industrie de prelucrare a lemnului

Se accepti orice alti formulare

acceptd orice alt rdspuns

care pistreazi acelagi sens cu ideile menfionate in barem. Se I

cored.

Rezolvare

A. Se acordi 4 puncte, te.un

pund

pentru

fiecare rispuns corect, a"tf"t.

1' A - MunfiiApuseni; z' e -camp" ort*Lir.'i-'i"i"ij';l'i,

4 - Resifa

B' se acordd 6 puncte,c'te 2 punc{e

pentru

fiecare

1 . Su bcarpafii Getici ; Z. f\ f of Oou"i;- e-- mpie.

r.spuns corect, astfel:

G' se acordd 10 puncta, c6te 2

1. a;2. b; B.n; q. "; S. ".

puncte pentru fiecare rdspuns corect, astfer;

3;,8; "*tot 6 puncte' c6te 2 punde pentru fiecare deosebire soticitata 9i enunfatd c-ored,

- deosebire:

pe baza suprafeferor

ln unitatea A s-a dezvoltat sedorul

:jlT_"_

care

"!_ori*,-ip"'L;

gSsesc

*

*noigii

de cregtere

i; ;"-il;;H""i'r"o,o

a animalelor (bovine, ovine)

curturire de c6mp

(cereare gi prante tehnice)

favorabire de crimi gi sor;

este turi#X'":ll:"r;#liH:d^

''"r;rf tiput turismuruirJnt'"r, i", in un*atea c specinc

- deosebire: in unitatea

gig de prezenfa canatutui ounare_rr,raiel-i,;ft:

E. se acordi 4

-

c s-au dearoltat

adivitii$ portuare Facilitate de ie-sirea

"*"t"'"aiuug ,i#irj=*ro"nstice

la Marea Neagri untafiiA.

puncta pentru urmitoarere rdspunsuri, astfer:

oetrograficE lprezenga ,ociio,

""bir*niir

a"

,"a"ilt"rii"

- divercitatea

granit, bazan, andezit;.rocitor

comport6 diferit, fun{ie de agenfii

metamorlice = gisturi cristaline; rocilor

t,p-flig

emt _ 2p;

vulcanice

- carcare, congromerate, argile) care se

vutcanicelli;;o't"t"" proceselor/fenot"n"tor.

de modelare a scoarfei terestre (ex. erupfii

:;ffi;::tJ:f;$#:Til;*'"

pistreazi acerasisens cu ideire menlionate in barem se

Rezolvare

A. Se acordd 4 Puncta,

1. F - Munfii

c6te un pund pentru fiecare rdspuns corect, astfel:

Pojana Rusc6, H,subcarpafii Moldovei; 2. 7 -Siret; 9 - Tdmava Mare.

B. Se acordi 6 puncte, c6te 2 punde pentru fiecare rispuns corect, astfel:

1. Moldovei; 2. colinar6 a Transilvaniei; 3. est-europene (de ariditate)'

C. Se acordd 10 puncte, c6te 2 punc-te pentru flecare rispuns corect, astfel:

1. a;2. c;3. b;4. a;5. d.

D. Se acordd 6 puncte, cdte 2 punc{e pentru fiecare deosebire solicitatd 9i enunfati coreci

astfel:

- deosebire: ln D sunt prezente adivitilile de exploatare minierd a resurselor de subso (minereuri feroase, minereuri neferoase), pe cdnd ln unitatea E aceste ac-tivitdfi lipsesc;

deosebire: ln,unitatea D se remarcd adivitilile de exploatare 9i valorificare a mase

lemnoase (industria cherestelei), pe cAnd ln unitatea E suprafefele forestiere fiind foarte reduse

centrele de prelucrarea

-deosebire: in

lemnului nu reprezintd o ramurd industriali caracteristicE; unitatea D, ca urmare a pSgunilorextinse, s-a dezvoltat indeosebi sedoru

de cregtere a animalblor (bovine), pe cAnd tn unitatea E sunt reprezentative culturile de cdmp

(cereale, plante tehnice).

E. Se acordi 4 puncte peniru urmitoarele rispunsuri, astfel:

- cantitiqi mari d'e aluviunitransportate gi depuse de cAtre Dundre (aprox. 57 mil.t./an) - 2p - maree cu amplitudini mici la Marea Neagri, ceea ce favonzeart depunerea sedimentelo'

pe platforma continentali - 2P.

Se accepti orice alti formulare care pZstreazA acelagi sens cu ideile menlionate in barem. Se accepti orice alt rdsPuns cored.

Rezolvare

A. Se acordd 4 puncte, cdte un punc{

1. B -podigulB3rtadutui;G

pentru fiecare rispuns corecl' astfel;

-Grupa MunfilorFagaral; 2.2 -Constanta;3 -TdrgoviEte

B.Seacorddspuncte,c6te2punctepentrufiecarerdspunscorect'astfel:

1. Bucegi; 2. Munfii Banatului;

3' oceanice'

c. Se acordi 10 puncte, cAte 2 punde pentru fiecare rSspuns corect, astfe|: t

1. d',2. b; 3. b; 4. c; 5. d.

D. Se acordS 6 puncte, cate 2 punde pentru fiecare deosebire solicitata 9i enun[at6 cored'

astfel;

- deosebire: in unitatea A sunt prezente subsol (minereuri feroase, minereuri neferoase, lipsesc;

adivitali de exploatare minieri a resurselor de

cSrbuni), pe c6nd in unitatea E aceste adivitS$

- deosebire: ln unitatea Aobiec{ivele

turistice naturale 9i antropice sunt diversificate, pe

c6nd tn unitatea E dominante sunt

elementele de atradivitate din categoria celor antropice;

- deosebire: in unitatea D, ca urmare a pigunilorextinse,

s-a dezvoltat lndeosebi sec{orul

reprezentative culturile de c6mp

de cregtere a animalelor (bovine), pe cdnd in unitatea E sunt

(cereale, Plante tehnice).

E. Se acordi 4 puncte pentru urmdtoarele rispunsuri,

- energetica ioaci un rol esenfial in

- dinamica proc!ucaiei

resurselorenergetice

geotermald) - 2P.

industriale

9i

astfel:

dezvoltarea socio-economicd

a Romaniei - 2p;

dezvoltarea in profil regional impun valorificarea

neconvenfionale (energie hidraulici, energie eolianS' energie solard' energie

Se accepti orice altd formulare care pAstreazA acelagi sens cu ideile men$onate ln barem' Se

acceptd orice alt r6sPuns cored.

Rezolvare

A. se acordi 4 puncte, c6te un punc-t pentru fiecare rispuns corect, astfer:

1. 1 - Crigul Repede; 2 -Bega; 2. 1j - Craiova; 12 _ Bragov.

B. se acordi 6 puncte, te 2 punc.te

.1. 7;2. Sutina; 3. podigut Getic.

pentru fiecare rdspuns corect, astfel:

c. se acordd 10 puncte, cdte 2

1 d; 2. a;3. d;4. b;5. b.

punc-te pentru fiecare rdspuns corect, astfel:

D'

Se acordi 6 puncte, cAte 2 puncte pentru fiecare deosebire solicitatd gi enunlatd cored

astfel:

- asemdnare: geneza ambelor unitili de relief este

legati de orogeneza alpin6;

aseminare: petrografic, dominante sunt rocile din categoria metamorfice (gistur:

cristaline);

- deosebire: in unitatea E, reprezentativ

este tipul reliefului glaciar (vdi glaciare, circul

aprox. 1000 m mai reduse nu au favorizat

glaciare, morene), pe c6nd ln unitatea C altitudinile cu

instalarea ghefarilor montani gi geneza reliefului glaciar.

E. Se acordi 4 puncte pentru urmitoarele rdspunsuri, astfel:

- cauze naturale: prezenfa substratului

argilo_marnos _ 2p;

- @uze antropice: acJiuni de despddurire - 2p.

Se accepti orice alti formulare accepti orice alt rispuns corect.

care pistreazd acelagi sens cu ideile menfionate in barem. Se

Rezolvare

A. Se acordi 4 puncte, c6te un pund pentru rrecsr€ rispuns eorect, astfel:

1. 4 - Bega; 6 -Argeg; 2. 9 -Sibiu; 12 - Focaani.

B. Se acorda 6 puncte, €te 2 punc{e pentru fiecare rdspuns corect, astfel:

1. C;2.3; 3. Somegul Mic.

G. Se acorda 10 puncte, c6te 2 punde pentru fiecare raspuns corect, astfel:

1. a;2. a; 3. c; 4. b; 5. d.

D. Se acord6 6 puncte, cAte 2 punc{e pentru fiecare deosebire solicitati 9i enunlati cored'

astfel:

- asemenare: geneza ambelor unitS|i

- aseminare:

de relief este legati de pocesul de sedimentare;

petrografic, dominanie sunt rocile din categoria sedimentare (nisipun

pietriguri, loess);

- aseminare: prezenla dunelor de relief (c6mpia carei, campia olteniei).

E. Se acordd 4 puncte pentru urmdtoarele rdspynsuri, astfel:

- altitudinea relietului - 2P;

- pozifia geografici care determini infiuenlele climatice - 2p'

Se accepti orice alti formulare care pdstreazd acelaqi sens cu ideile menfionate in barem Se

acceptE orice alt risPuns corect.

Rezolvare

A. Se acordi 4 puncte, c6te un pund pentru fiecare rispuns corect, astfel:

1.10-Brdila; 11 -Buziu; t2-Baia Mare;2. Lotru.

B. Se acordi 6 puncte, c6te 2 puncte pentru fiecare rispuns corec't, astfel:

1. Chilia; 2. Cimpia Olteniei;3. Vaslui.

G. Se acordd 10 puncte, c6te 2 punc{e pentru fiecare rispuns corect, astfel:

1.d;2. d;3.d;4.b;5.a.

D. Se acordi 6 puncte, cite 2 punde pentru fiecare aseminare/deosebire solicitat6 gi enunlati cored, astfel:

- aseminare: at6t unitatea marcati pe hartd cu litera E, cft gi unitatea marcati pe harti crr litera F s-au format prin cutarea stratelor; - aseminare: atdt unitatea marcati pe harti cu litera E, cft 9i unitatea marcat5 pe harti cu litera F sunt formate predominant din roci sedimentare;

-deosebire: in unitatea marcati pe hartd cu litera E altitudinile depigesc 1900 m (Vf

Ciucag - 1954 m), iarin unitatea marcatd pe harti cu litera F altitudinile sunt sub 1000 m (Culmea Plegu - 911 m).

E. Se acordi 4 puncte pentru urmitoarele rdspunsuri, astfel:

- in unitatea notati pe hartd cu litera C fondul forestier ocupi suprafele mult mai reduse decdt in unitatea notatd cu litera H - 2p;

- in unitatea notatd pe hartd cu litera C, se confe{ioneart doar diferite obiecte de uz gospod6resc, pe cAnd ln unitatea notatd pe hartd cu litera H existd vechi tradifii in prelucrarea lemnului (producfia de cherestea) - 2p.

Se accepti orice alti formulare care pistreazi acelagi sens cu ideile menfionate ln barem. Se acceptd orice alt rispuns cored.

.

Rezolvare

A. Se acordi 4 puncte, c6te un pund pentru fiecare rdspuns corect, astfel:

B.Seacordi6puncte,c6te2pundepentrufiecarerispunscorect,astfe|:

1. Baia Mare;2. C;3. H.

G. Se acordi l0 puncte, cate 2 puncte pentru fiecare raspuns corect, astfel:

1.bi2. b;3. d;4. d;5. c

D. Se acordi 6 puncte, cite 2 punc{e pentru fiecare deosebire solicitatd 9i enunlati cored.

astfel:

- deosebire: existenla a trei giruri

paralele de roci (eruptive, cristaline 9i sedimentar-

cutate) in unitatea notati pe harti cu

litera C, pe cind tn unitatea notati pe haftd cu litera H

predomind gisturile cristaline;

- deosebire: rn

unitatea notati pe hartd cu litbrq c gradul de fragmentare este mare' pe

c6nd ln unitatea notat6 pb - deosebire: ln

harti cu litera H aceasta este mai redus6;

unitatea notati pe hart6 cu litera C existi relief vulcanic, pe c6nd in

unitatea notati pe hartd cu litera H, acest tip de relief lipseqte'

E. Se acordi 4 puncte pentru

- cregterea ponderii

urmdtoarele rdspunsuri, astfel:

populaliei ocupate in servicii (sec{orul te(iar) 9i reducerea celer

ocupate ln sectoarele primar 9i secundar - 2p;

- cregterea nur"ri"a " fo(ei cte munci

de stat gi cooperatist - 2P.

Se acceptd orice alti formulare care p|streazi acela9i sens cu ideile menfionate in barem' Se

acceptd orice alt risPuns cored.

din sec-torul privat 9i diminuarea celei din sedoarele

A. Se acordi 4 puncte, 1. A- Cdmpia

Rezolvare

c6te un punct pentru fi9care rispuns ftfJO"""i, B - Dealurile Silvaniei;2 2

corect' astfel:

-Trotug;6 -Jiu'

B. Se acordi 6 puncte, c6te 2 puncte pentru fiecare rispuns corect' astfel:

1. D;2. F:3.9.

G.

Se acordi 10 puncte, c6te 2 puncfe pentru fiecare rispuns corect' astfel:

1. ei2. a',3. b; 4. b; 5. c'

D.

Se acordS 6 puncta, cSte 2 puncte pentru fiecare deosebire/asemanare

solicitatd 9i enunlatd

cored, ul[?o""o,r",fn unitatea notati pe hart6 cu ritera c se resimt influ_en[e estice (de ariditate),

pe i;dnd in unitatea notati pe harti cu-litera E.se

resimt influenle oe€anlce;

- deosebire: 1n unilatea notati pe harti

*t f

cu litera C cantlta;ite medii anuale de precipitalii

pe c6nd in unitatea notatd pe hartd cu litera E sunt cuprinse

sunt cuprinse intre SoodOg

fntre 400-500 il*lrT;"t

cu litera E este

"n,

tn unitatea notat6 pe hart6 cu ritera c, cdt giin unitatea notat5 pe harta

caraderistic un climat de mpie'

E. Se ae,ordd 4 puncte pentru urmStcarele rdspunsuri' gstfel:

- liPsa curenlilorverticali - 2P;

- existenla a dou6 straturi de apd - 2p'

i

orice altd formulare care pistreazi acelagi

se accepti

accepti

orice alt r6sPuns cored'

sens -.-F^ ^r, cu

i'{ail6 mentinnale ln oargtll.

ideile

menfionate ln

barem se

DU

.

Rezolvare

A. Se acordE 4 puncta, cite un pund pentru fiecare Espuns corect, astfel:

1. F -Cdmpia Transilvaniei, G - Munfii Poiana Rusci; 2. 3 - Prut; 4 - Olt.

B. Se acord6 6 puncte, c6te 2 punde pentru fiecare rdspuns corect, astfel:

1. scandinavo-baltice; 2. 9;3. Trotus.

C. Se acordi '10 puncte, cdte 2 punde pentru fiecare rispuns coreet, astfel:

1. ai2. c; 3. d; 4. b; 5. d.

D. Se acordi 6

cored, astfel:

puncte, cdte 2 punde pentru fiecare deosebire/asemdnare

r

solicitati gi enunlatd

- deosebire: in unitatea notati pe harti cu litera A climatul prezintd influenle scandinavo- baltice, pe cdnd in unitatep notati pe harti cu litera H se resimt intluenfe submediteraneene; - deosebire: in unitatea notati pe hartd cu litera Abat vdnturile numite generic Grivi!, pe c6nd in unitatea notatE pe harti cu litera H bate vdntul numit Austru; - aseminare: atAt in unitatea notatd pe harti cu litera A, cit gi tn unitatea notati cu litera H este caracteristic etajul climatic de deal gi podig.

E. Se acordi 4 puncte pentru urmdtoarele r6spunsuri, astfel:

- Marea Neagrd reprezinti placa tumantd a come(ului euro-asiatic - 2p; - ln platforma continentali a Mirii Negre existd zAciminte de hidrocarburi - 2p.

Se accepti orice alti formulare care pistreazi acelagi sens cu ideile menlionate in barem. Se

accepti orice alt rispuns cored.

Rezolvare

A. Se acordi 4 puncte, c6te un pund pentru fiecare rdspuns corect, astfel:

1. C - PodigulBAdadului; E - Munfii Poiana Ruscd;2. 7 - Regifa; 10 -Alexandria.

B. Se acordE 6 puncte, c6te 2 puncte pentru fiecare rdspuns corect, astiel:

1. Sibiu;2. ArgeE;3. H.

C. Se acordi 10 puncte, €te 2 punc{e pentru fiecare rdspuns corect, astfel:

1. b;2. b; 3. d; 4. c;5. a.

D. Se acordi 6 puncte. cdte 2 punde pentru fiecare deosebire solicitatd gi enunfatd cored

astfel:

- deosebire: ielieful unitdlii marcate pe harti cu litera ,A are altitudini de peste 2500 m Varful Omu - 2505 m), pe €nd cel al unitdfii marcate pe harti cu litera E are aititudini de sub

1400 m (VArful Padeg - 1374 m);

- deosebire: relieful unitifii marcate pe hafti cu litera A este format predominant