Sunteți pe pagina 1din 26

. A doua forma normala rez anom cauz de b.

Depend partiale de cheia primara


5. A treia forma norm rezo anomal cauzate de c. Dependentele transitive
22. Algoritmul cautarii binara se aplica a. vectorilor ordonati
7. Algoritmii de cautare utilizeaza operatii de c. comparare
77. Alice alege num prime p = 5, q = 11 si expon de criptare e = 27. Semn RSA m = 15
emis de Alice este ,. Avem: s=20
78. Alice alege num prime p = 5, q = 11 si expon de cript e = 27. docum m = 24
emis de Alice este , lui e. Avem: s=19
79. Alice alege num prim p = 13 si radac primit modulo 13 g = 2 si cheia secreta a = 7.
h(x) = 8. Alege k = 5 si unde iar este inver lui 5 modulo 12. Avem a. (r, s) = (6, 10)
3. Aplicand metoda backtracking pentru a genera toate permut celor n elem ale
atunci: a. se incearca alegerea unei noi valori pentru componenta xk-1.
22. Aria domeniului plan marginit de curbele y=x si y=x2 ,este d.1/6
10. Avand la dispozitie cifrele 0, 1 si 2 putem genera, in ordine crescatoare, num al
saptelea numar din aceasta generare? D.210

21. d.32/3003

40. Calculeaza unde C este circumf x=accost,y=asint a.2pi a2n+1

29. c.2a3/2/3

30. Calculeaza integral c.abc(a+b+c)/2


2. Care din alternativele urmat este falsa? c. t este timpul reprezent
9. Care din polinoamele urmtoare este ireductibil ? a.X3+X+1 E Z2[X]
35. Care dintre urmat comenzi intoarce num zilei din luna caresp datei curente?
d. SELECT TO_CHAR(SYSDATE,DD)
FROM dual;
9. Care din urmatoarele functii are o o infinitate de puncte stationare b.f(x,y)=sin(x)
31. Care dintre urmatoarele valori pentru parametrii a si b reali fac ca matricea de mai
jos sa nu aiba rangul 3(a124/..1 2b 2 4) b. a = 1, b = 1/2
9. Care din urmat metode de sortare nu se baz pe metoda inserc. sortare prin intercl
4. Care din urmat moduri de expl a arbor utiliz o struct de tip coada in implem algorit
de explorare? a. in latime (breath first)
1. Care din urmat proprietati este adev pentru un graf ori cu n varf si n arce (n > 3) care
are un circ de lung n: b. pent oricare varf grad intern si grad extern sunt egale
18. Care din urmatoarele structuri de date nu este o lista? c. arborele insailat
1. Care din urmatoarele structuri nu sunt de tip neliniar d. cozile complete
36. Care este comanda care nu elim simul spatiile de la incep si sfars col nume?
d. SELECT LTRIM(nume)
FROM salariat;
15. Care este comanda corecta prin care se adauga constrangerea de cheie
primara tabelului IMPRUMUTA(cod_cititor,cod_carte,data_imprumut,data_restituire)?
c. ALTER TABLE IMPRUMUTA
ADD CONSTRAINT cp PRIMARY KEY (cod_cititor, cod_carte, data_imprumut);
24. Care este comanda corecta care pentru fiecare facultate, insereaza in tabelul
TOTALURI(cod_fac, nr_prof, total_sal_fac) numarul de profesori si suma salariilor pe
care facultatea o plateste profesorilor sai?
c. INSERT INTO TOTALURI
SELECT COD_FAC, COUNT(*) , SUM(SALARIU)
FROM PROF
GROUP BY COD_FAC;
31. Care este comanda corecta care afiseaza daca exista angajati care nu lucr
in depart Contr si al caror salariu coincide cu sal unui ang din depart Contractari?
c. SELECT nume, salariu, cod_depart
FROM salariati
WHERE (salariu) IN (SELECT salariu FROM salariati s, department d
WHERE s.cod_depart = d.cod_depart AND nume_depart = Contractari)
AND cod_depart<> (SELECT cod_depart FROM department
WHERE nume_depart = Contractari);
32. Care este comanda corecta care afiseaza numarul total de carti imprumutate si
restituite pentru fiecare cititor al unei biblioteci?
d. SELECT cod_cititor, COUNT(*)
FROM imprumuta
WHERE data_restituirii IS NOT NULL
GROUP BY cod_cititor;
33. Care este comanda corecta care afiseaza numele salariatilor care castiga mai mult
decat salariul mediu pe companie, in ordine crescatoare a salariului?
b. SELECT nume
FROM salariati
WHERE salariu > (SELECT AVG(salariu) FROM salariati)
ORDER BY salariu;
38. Care este comanda corecta care afiseaza codul departam pentru care salariul
minim depaseste 5000?
b. SELECT cod_departament
FROM salariat
GROUP BY cod_departament
HAVING MIN(salariu)>5000;
39. Care este comanda corecta care afiseza:
- codurile departamentelor in care lucreaza cel putin un angajat, iar pentru fiecare
dintre acestea si pentru fiecare manager care lucreaza in departamentul respectiv
numarul de salariati; - numarul de salariati pentru fiecare departament indiferent
de manager; - numarul de angajati subordonati unui manager indiferent de
department; - numarul total de angajati din companie?
a. SELECT cod_depart, cod_manager, COUNT(cod_angajat)
FROM salariati
GROUP BY CUBE (cod_depart, cod_manager);
40. Care este comanda corecta care afiseaza:
- codurile departamentelor in care lucreaza cel putin un angajat, iar pentru fiecare dintre
acestea si pentru fiecare manager care lucreaza in depart resp num de salariati;
- numarul de salariati pentru fiecare departament indiferent de manager;
- numarul total de angajati din companie?
c. SELECT cod_depart, cod_manager, COUNT(*)
FROM salariati
GROUP BY ROLLUP (cod_depart, cod_manager);
41. Care este comanda corecta care afis num total al cartilor impr in anul 2009?
b. SELECT COUNT(*)
FROM imprumuta
WHERE TO_CHAR(data_imprumutului,yyyy)=2009;
42. Care este comanda corecta care afis numele si salariul angaj condusi direct
de Ionescu Mihai?
d. SELECT nume, salariu
FROM salariati
WHERE cod_sef = (SELECT cod_angajat FROM salariati
WHERE nume ='Ionescu' AND prenume
='Mihai' );
43. Care este comanda corecta care afiseaza numele salariatilor si numele
departamentelor in care lucreaza, inclusiv departam in care nu lucreaza salariati?
b. SELECT nume_salariat, nume_departament
FROM salariati s, departamente d
WHERE s.cod_departament(+) = d.cod_departament;
44. Care este comanda corecta care listeaza numele functiilor salar care
lucreaza in departamentul 30, fara duplicate?
b. SELECT DISTINCT nume_functie
FROM salariati s, functii f
WHERE s.cod_functie=f.cod_functie
AND cod_departament= 30;
45. Care este comanda corecta care afis toate func pe care nu lucr angajati?
d. SELECT cod_functie
FROM functii
WHERE cod_functie NOT IN
(SELECT cod_functie FROM salariati WHERE cod_functie IS NOT NULL);
46. Care este comanda corecta care list fara duplicate, codul operelor de arta
(numeric), codul (numeric) si numele artistilor (sir de caractere)?
c. SELECT cod_opera, cod_artist, nume
FROM opera
UNION
SELECT cod_artist, nume
FROM artist;
47. Care este comanda corecta care obtine codurile cartilor care se gasesc in
biblioteca in mai putin de 20 exemplare si care au fost mpr de cel putin trei ori?
b. SELECT codcarte FROM carte
WHERE nrex < 20
INTERSECT
SELECT codcarte FROM imprumuta
GROUP BY codcarte
HAVING COUNT(*) > 3;
48. Care este comanda corecta care afis informatii referit la operele de arta,
artistii care le-au creat si galeriile n care sunt expuse?
c. SELECT cod_opera, titlu, data_crearii, a.cod_artist, nume, prenume,
g.cod_galerie, nume_galerie, adresa
FROM opera o, galerie g, artist a
WHERE o.cod_artist = a.cod_artist
AND o.cod_galerie = g.cod_galerie;
49. Care este comanda corecta care afiseaza inform refer la titlul operelor de arta
expuse n gal avnd codul 20 sau 40, resp num si pren artist care le-au realizat?
b. SELECT titlu, nume, prenume
FROM opera NATURAL JOIN artist
WHERE cod_galerie IN (20, 40);
50. Care este comanda corecta care afiseaza informatii referitoare la artisti si operele
acestora, inclusiv cei care nu au opere expuse n cadrul muzeului?
c. SELECT nume, prenume, titlu
FROM opera o, artist
WHERE o.cod_artist = a.cod_artist(+);
51. Care este comanda corecta care afiseaza numele si pren artistilor, precum si titl
operelor create de acestia? Se vor afisa si artistii care nu au opere este necunoscut.
b. SELECT nume, prenume, titlu
FROM opera o, artist a
WHERE o.cod_artist(+) = a.cod_artist(+);
52. Care este comanda corecta care afiseaza titlul, codul artistului si valoarea
operelor create de artistul caruia i apart opera avnd codul 200 si care se afla expuse n
aceea gal cu oper al caror cod este 100 sau 110? Se presup ca o opera are un singur autor.
b. SELECT titlu, cod_artist, valoare
FROM opera
WHERE cod_artist = (SELECT cod_artist
FROM opera WHERE cod_opera = 200)
AND cod_galerie IN (SELECT cod_galerie
FROM opera WHERE cod_opera IN (100,
110));
53. Care este comanda corecta care afiseaza pentru fiecare artist titlul si valoarea
celei mai ieftine opere de arta expuse n muzeu?
a. SELECT titlu, cod_artist, valoare
FROM opera
WHERE valoare IN (SELECT MIN(valoare)
FROM opera
GROUP BY cod_artist);
54. Care este comanda corecta care afiseaza codul, numele si prenumele artistilor
care au cel putin trei opere de arta expuse n muzeu?
b. SELECT cod_artist, nume, prenume
FROM artist a
WHERE 3 <= (SELECT COUNT(*)
FROM opera
WHERE cod_artist = a.cod_artist);
55. Care este comanda care sterge toti angajatii din depart 80 care nu au comision?
b. DELETE FROM angajati
WHERE comision IS NULL
AND cod_departament = 80;
56. Care este comanda corecta care afiseaza:
- valoarea totala a operelor de arta ale unui autor, expuse n cadrul fiecarei galerii;
- valoarea totala a operelor din fiecare galerie, indiferent de autor;
- valoarea totala a operelor fiecarui autor, indif de galerie; - valoarea totala a operelor.
c. SELECT cod_galerie, cod_artist, SUM(valoare)
FROM opera
GROUP BY CUBE(cod_galerie, cod_artist);
7. Care este comanda corecta care afiseaza:
- valoarea totala a operelor de arta ale unui autor, expuse n cadrul fiecarei galerii;
- valoarea totala a operelor din fiecare galerie, indiferent de autor;
- valoarea totala a operelor.
b. SELECT cod_galerie, cod_artist, SUM(valoare)
FROM opera
GROUP BY ROLLUP(cod_galerie, cod_artist);
61. Care este comanda cor care obtine num primilor trei angaj care mai mari salarii?
a. SELECT nume
FROM angajati a
WHERE 3>(SELECT COUNT(*)
FROM angajati
WHERE salariu > a.salariu);
62. Care este comanda corecta care obtine numele angajatilor care castiga salariul
maxim in departamentul in care lucreaza?
c. SELECT nume
FROM salariati s
WHERE salariu =(SELECT MIN(salariu)
FROM angajati
WHERE cod_departament=s.cod_departament);
63. Care este comanda corecta care obtine titlurile cartilor care momentan sunt
imprumutate (inca nu au fost rest)? Dataef repr data la care citi a resti efectiv cartea.
a. SELECT titlu
FROM carte
WHERE cod_carte IN
(SELECT DISTINCT cod_carte
FROM imprumuta
WHERE dataef IS NULL);
64. Care este comanda corecta care obtine numele cititorilor si titlurile cartilor
imprumutate de acestia in anul 2008?
b. SELECT nume, titlu
FROM cititor, carte, imprumuta
WHERE imprumuta.cod_carte= carte.cod_carte
AND imprumuta.cod_cititor= cititor.cod_cititor
AND TO_CHAR(data_imprumut,yyyy) = 2008;
65. Care este comanda corecta care afiseaza jobul pentru care sala mediu este minim?
b. SELECT cod_job, AVG(salariu)
FROM angajati
GROUP BY cod_job
HAVING AVG(salariu)=(SELECT MIN(AVG(salariu))
FROM
angajati
GROUP BY cod_job);
2. Care este numarul maxim de noduri de grad 3 intr-un graf neori cu 5 noduri? a.4
32. Care este rangul matricii: (13038../4 12 6 6 5) c.3
33. Care este rangul matricii: -1 2 1 0 2 ../-5 12 6 4 4) c.3
22. Care este secventa corecta care afis cate carti au fost impr cel putin de doua ori?
a. SELECT COUNT(COUNT(codcarte))
FROM imprumuta
GROUP BY codcarte
HAVING COUNT(codcarte)>1;
23. Care este secventa corecta care afiseaza pentru fiecare domeniu de carte, numarul
cartilor din domeniu, media preturilor si numarul total de exemplare?
c. SELECT coddomeniu, COUNT(*), AVG(pret), SUM(nrex)
FROM CARTE
GROUP BY coddomeniu;
12. Care este varianta corecta pentru a crea tabelul CARTE, cu caracteristicile de
mai jos (codc cheie primara, coddom cheie secundara), indicand cheile la nivel de tabel?
(Tabelele DOMENIU_CARTE si CARTE sunt in relatia 1:M).
a. CREATE TABLE CARTE
(codc CHAR(5) PRIMARY KEY,
titlu VARCHAR2(30),
autor VARCHAR2(30),
pret NUMBER(8,2),
nrex NUMBER(3),
coddom CHAR(5) NOT NULL);
34. Care comanda listeaza numele tuturor angaj care au a treia litera din nume 'a'?
c. SELECT nume
FROM salariat
WHERE nume LIKE '__a%';
37. Care comanda care afiseaza numarul de angajati din fiecare departament?
c. SELECT cod_departament, COUNT(*)
FROM salariat
GROUP BY cod_departament;
9. Care din polinoamele urmtoare este ireductibil ? a.X3+X+1..Z2[X]
24. Care este polinomul g E Z8[X] a.i. (2x+3)g=1 a.g(x)=4x+6x+3
19. Cazurile din urmatoarele cuvinte nu descrie o exceptie ? a. underline
21. Cautarea informatiei in liste liniare simplu inlantuita, alocata static, se realizeaza:
c. prin intermediul campului legatura
15. Codific textul clar INCAS folos Vigenere cu cheia GARA. Solutia a. ONTAY
16. Codific textul clar IMPAR cript Vigenere cu cheia VARF. Solutia d. DMGFM
17. Codif textul clar UMBRA cript Vigenere cu CARD. Solutia c. WMSUC
18. Codif textul clar ZIMBRU cript Vigenere cu BILA. Solutia c. AQXBSC
19. Codif textul clar USCAT cript Vigenere cu LABIL. Solutia c. FSDIE
5. Complexit algoritm de cautare binara a unui element intreg x intr-un tablou
unidimensional cu n (n > 1) numere intregi sortate descrescator este: c.(log2n)+1
13. Complexitatea algoritm de intercl a doua tablouri ordonate crescator avind m,
respectiv n elemente, unde m>n, este: d. O(m+n)
1. Consid un schimb de mesaje afin a carei functie
Pentru schimbul de mesaje se doreste criptarea cuv PAINE. Aceasta este: a. AHFUT
2. Consid un schimb de mesaje afin a carei functie Pentru
schimbul de mesaje se doreste criptarea cuvntului AMURG. Aceasta este: b. DJNST
13. Consid un schimb de mesaje afin a carei functie Pentru
schimbul de mesaje se doreste criptarea cuvntului INGER. Aceasta este: c. VULBO
14. Consid un schimb de mesaje afin a carei functie e=5x+3(mod26) Pentru schimbul
de mesaje se doreste criptarea cuvntului VULPE. Aceasta este: d. EZGAX
58. Considernd galeriile al caror cod este mai mic dect 50, care este comanda corecta
- pentru fiec artist si, n cadrul acest, pentru anii de achiz coresp.
b. SELECT cod_galerie, cod_artist,
TO_CHAR(data_achizitiei, 'yyyy') "an achizitie",
AVG(valoare) "Valoare medie"
FROM opera WHERE cod_galerie < 50
GROUP BY GROUPING SETS
((cod_galerie, cod_artist), (cod_artist, TO_CHAR(data_achizitiei, 'yyyy')));
6. Considerati alfabetul latin din care eliminati litera de frecventa redusa W. Folosind
sistemul de codificare Polybios, codificati textul clar EXCLAMARE.
. a. AEECACCBAACCAADCAE
7. Considerati alfabetul latin din care eliminati Q. textul clar STIRPIRE. Alegeti
varianta corecta din cele de mai jos. b. DCDDBDDBDABDDBAE
8. Considerati alfabetul latin din care eliminati Y. textul clar ZIRCONIU. Alegeti
varianta corecta din cele de mai jos. a. EEBDDCACCECDBDEA
9. Considerati alfabetul latin din care eliminati W. textul criptat
AEECACCBAACCAADCAE. Alegeti varianta corecta b. EXCLAMARE
10. Considerati alfabetul latin din care eliminati Q. textul criptat
DCDDBDDBDABDDBAE. Alegeti varianta corecta din c. STIRPIRE
1. Considerati cifrul de perm al lui Hill. Pentru numarul intreg fixat d = 2 si cheia de
criptare M=3 2/3 5 odificarea textului clar CLAR este.. a. NHZH
2. Considerati cifrul de perm al lui Hill. Pentru numarul intreg fixat d = 2 si cheia de
criptare M=6 7/1 3 codificarea textului clar GUMA este. d. EYUG
Considerati cifrul de perm al lui Hill. Pentru numarul intreg fixat d = 2 si cheia de
criptare M=7 2/ 2 3 codificarea textului clar LESA este... b. HIWK
4. Considerati cifrul de permutare al lui Hill. Pentru numarul intreg fixat d = 2 si cheia
de criptare M=5 3/ 5 4 odificarea textului clar ZARE este... d. VXBP
5. Considerati cifrul de permutare al lui Hill. Pentru numarul intreg fixat d = 2 si cheia
de criptare M=3 2/ 7 7 codificarea textului clar LIRA este d. LAZI
30. Considerati sist de criptare bloc DES. Folosind ECB al acestuia, codificati text clar
x = 1100110110011110, folos cheia pi=1 2 3 4/3 4 2 1 c. 0011011101011011
31. Considerati sist bloc DES. Folosind ECB clar x = 1111010110101101, folosind
cheia de criptare pi=1 2 3 4/ 3 2 1 4 a. 1111010110100111
32. Considerati sist bloc DES. Folosind ECB al acestuia, clar x = 1001110110001111,
folosind cheia de criptare pi=1 2 3 4/2 3 1 4 d. 0011101100101111
33. Considerati sist bloc DES. Folosind CBC al acestuia, clar x = 1101110110101001,
fol cheia de criptare pi=1 2 3 4 /4 1 2 3 initial este IV = 1100. d. 1000101000001100
34. Considerati sist DES. Folosind CBC, text clar x = 1010010110000001, folos cheia
de criptare pi= 1 2 3 4/2 4 1 3 initial este IV = 1111. a. 1100011010110011
35. Considerati sist bloc DES. Folosind CBC, clar x = 1101010110101110, folosind
cheia de criptare pi=1 2 3 4/2 4 3 1 initial este IV = 0110. a. 0111001000011111
36. Considerati sist bloc DES. Folosind OFB, text clar x = 1001110001000001, fol
cheia de cript pi=1 2 3 4/3 1 4 2 initial este IV = 0011. b. 0011000000010010
37. Considerati sist bloc DES. Folosind OFB, text clar x = 1011110100110101, fol
cheia pi=1 2 3 4/2 3 1 4 initial este IV = 1001. d. 1000100010100110
38. Considerati sist bloc DES. Folosind OFB, text clar x = 1000000111111010, fol
cheia de criptare pi=1 2 3 4/2 3 4 1 initial este IV = 1101. b. 0011011000010111
39. Considerati sist bloc DES. Folosind CFB, text clar x = 0001100001101001, fol
cheia de criptare pi= 1 2 3 4 /3 2 4 1 initial este IV = 0110. b. 1101111110011010
40. Considerati sis bloc DES. Folosind CFB, text clar x = 1111000010010110, fol
cheia de criptare pi=1 2 3 4 /3 2 1 4 initial este IV = 0010. c. 0111110111101000
41. Considerati sist bloc DES. Folosind CFB al acestuia, text clar x =
0001100011011011, fol pi=1 2 3 4 /4 1 2 3 init IV = 1101. d. 1111011101101000
1. Daca decodificarea oricarui cuvant cod se poate realiza fara a cunoaste simbolurile
care il urmeaza atunci codul se numeste a. instantaneu
47. Daca d este exponentul de deciptare al unui cifru RSA construit cu numerele prime p
= 5 si q = 17 si avand exponentul de criptare este e = 3, atunci d=43
17. Daca definim aZ + bZ ={x+y | x aZ, y bZ}, unde prin Z am notat multimea
numerelor intregi, atunci 25Z + 20Z este egal cu : d.5Z
7. Daca pentru generarea tuturor submultimilor unei multimi A = {1, 2, ..., n} cu 1 n
10, se utilizeaza n=3, submultimile {}, {1}, {2}, {3}, {1, 2}, {1,3}, {2,3}, {1, 2, 3},
pentr n = 4, in sirul submultimilor generate, solutia a 7-a va fi: a. {1,3}
61. Daca N este numarul tuturor cheilor cifrului DES, atunci N=256
66. Daca r este numarul rundelor cifrului DES ca cifru Feistel, atunci r=16
4. Daca se utilizeaza metoda backtracking pentru a genera toate numerele naturale, in
ordine strict cresc, formate din 4 cifre pare dist, care dintre num de mai jos trebuie, elim
astfel incat cele ramase sa repr o succes de numere corect generate? c. atat 3) cat si 4)
6. Datele care se definesc odata cu instructiunile de prelucrare a lor si care sunt
memorate in spatiul program se numesc a. date statice
3. Derivata partiala la lui f(x,y)=x2+xy+y in raport cu variabila x este egala cu a.2x+y
4. Derivata partiala a lui f(x,y)=x2y+xy+1 in raport cu variabila y este egala cu a.x2+x
2. Deriv part de ord 2 a lui f(x,y)=x3+2xy+y3 in rap cu variab y este egala cu d.6y
34. Determ a real astfel ncat matr de mai jos sa nu fie invers:(2 -1 0/1 0 2) d.a= -1/2
30. Determinati parametrii a si b reali astfel ncat matricea de mai jos sa aiba rangul 2:
(a124/1b23/1 2b 2 4) a. a=1, b=1/2
31. Ecuatiile curbelor care delimiteaza domeniul pe care se calculeaza integrala dubla

sunt a.y=x/3,y=2x,x=1,x=3
15. Elementele inversabile ale inelului (Z6,+,) sunt b.1,5
36. Elementul zero al inelului Z8*Z este a.(O^,O)
7. Fie A un inel si I, J, L id bilat n A astfel nct I + J =A si at c.
71. Fie cifrul El-Gamal asociat numar prim p = 11 si radac primit modulo 11 g = 2.
Cheia secreta a lui Alice este a = 3, iar cea a lui Bob b = 4. Daca Bob cripteaza mesajul in
clar m = 9 pentru a fi transmis lui Alice obtine (B, C). Avem:
(A) (B, C) = (7, 2)
(B) (B, C) = (5, 3)
(C) (B, C) = (9, 6) c. B
2. Fie cifrul El-Gamal asociat numarului prim p = 7 si radacinii primitive modulo 7
egale cu 5. Cheia secreta a lui Alice este 3, iar cea a lui Bob 4. Daca Bob cripteaza
mesajul in clar 11 pentru a fi transmis lui Alice obtine:
(A) (2, 6)
(B) (5, 3)
(C) (2, 4) d.C
73. Fie cifrul El-Gamal asociat numarului prim p = 11 si radac primitive modulo 11 g
= 2. Cheia secreta a lui Alice este a = 3, iar cea a lui Bob b = 4. Alice primeste de la Bob
textul criptat (5, 3) al textului in clar m. Avem: m=9
74. Fie cifrul El-Gamal asociat numarului prim p = 11 si radac primitive modulo 11
egale cu 2. Cheia secreta a lui Alice este a = 4, iar cea a lui Bob b = 7. Alice primeste de
la Bob textul criptat (3, 7) al textului in clar. Decodificand, se obtine mesajul clar b.10
75. Fie cifrul El-Gamal asociat numarului prim p = 23 si radacinii primitive modulo 23
g = 7. Cheia secreta a lui Alice este a = 6, iar cea a lui Bob b = 3. Bob cripteaza textul
clar m = 7 si obtine (B, C). Avem: c. (B, C) = (21, 11)
76. Fie cifrul El-Gamal asociat numarului prim p = 23 si radacinii primitive modulo 23
g = 7. Cheia secreta a lui Alice este a = 6, iar cea a lui Bob b = 3. Textul cifrat transmis
de Bob lui Alice este (B, C) = (21, 11). Daca m este textul in clar coresp, atunci m=7
67. Fie cifrul RSA construit cu numerele prime p, q si fie n = pq. Daca e este
exponentul de criptare, atunci: a. gcd(e, (p - 1)(q - 1)) = 1
68. Fie cifrul RSA construit cu numerele prime p, q si fie n = pq. Daca n = pq, e este
exp de cript si d este exponentul de decriptare, iar o<=m<+n atunci b.
45. Fie d exponentul de deciptare al cifrului RSA construit cu numerele prime p = 5 si q
= 7. Daca exponentul de criptare este e = 5, atunci b. d = 5
46. Fie d exponentul de deciptare al cifrului RSA constr cu num prime p = 3 si q = 5.
Daca exponentul de criptare este e = 7, atunci d=7
51. Fie e exponentul de cript al unui cifru RSA construit cu num prime p = 5 si q = 17 si
avand ca exponent de decriptare pe d = 43. Avem: a. e = 3
52. Fie e exponentul de criptare al unui cifru RSA const cu num prime p = 7 si q = 11 si
avand ca exponent de decriptare pe d = 11. Avem: e=11
53. Fie e = 4 expon de criptare al unui cifru RSA construit cu num prime p = 3 si q = 5.
Determinati codificarea c a textului clar m = 11. c=1
6.Fie f=2x+2 E Z4[X] Atunci c.exista(X) E Z4 a.i. f(X)g(X)=0
16.Fie f(x,y)=10x+4y+2xy+400/xy,x>0,y>0 Derivatele partiale de ordin I sunt:

a.

6. c.

3. Fie G un graf orientat si ponderat avand n varfuri. Fie d[i] lungimea drumului maxim
care are ca extremitate initiala varful i (i = 1, 2, ..., n). Valoarea d(G) = max{d[i]; i = 1, 2,
d(G). Care este algorit care, modif, facil obtin diametrului grafului G? b. Roy-Floyd
6. Fie graful orientat G dat prin matricea de adiacenta:01100/00110../00010 Care din
urmatoarele propozitii este falsa? b. graful G nu are circuite
1. Fie grupul simetric ( S3,0 ) , . Atunci numrul subgrupurilor lui S3este d.6
2. Fie grupul simetric ( S3,0 ) , . Atunci num subgrupurilor normale ale lui S3este c.3
3. Fie grupul ( Z, + ) si multimea 5Z = { 5m/ m Z } Care din urmatoarele afirmatii este
adevarat? b. 5Z este subgrup normal al grupului ( Z,+)

33. c.a3/16

34. c.46/189

35. b.13936/1875

39.Fie unde C este conturul dreptunghiului ale carui varfuri sunt A(0,0),B(4,0),
C(4,2),D(0,2) valoarea lui I este c.24
2 2
38. Fie integrala curbilinie de tipul al doilea I={(y+1)dx+x dy, este curba simpla si y=x -1 cuprinsa
intre puncteleA(-1,0) B(1,0) care are primul capat in B. Valoarea ei este b. -2/3
55. Fie m = 4 x 9 x 5 = 180 si 0<a<180 a i a mod 4 = 2, a mod 9 = 3, a mod 5 = 1. a=66
56. Fie m = 4 x 5 x 7 = 140 si asfel incat a mod 4 = 3, a mod 9 = 5, a mod 7 = 3. a=59
4. Fie M2( R) multimea matricilor cu dou linii, dou coloane si elemente din
multimeanumerelor reale. Multimea I=(0 0/a b) este : b. ideal la dreapta al inelului
(M2(R),+,)dar nu este ideal la stnga al acestui inel
4. Fie matricele A[50][20], B[20][1], C[1][10] si D[10][100]. Se doreste realizarea.
Care este ordin de inmult ce duce la num minim de inmul calcula X. c. (AxB)x(CxD)
29. Fie matricea A=(321/642-963) Rangul matricei este b.1

65.
este edevarata a.)C
69. Fie p > 2 un numar prim, g o radacina primitiva modulo p si . Avem:

c.
70. Fie p = 13 si g = 2 o radacina primitiva modulo 13. Daca , atunci
c. 9a+b)mod12= dlog2(35mod13)
59. Fie p = 17 si fie g = 3 o radacina primitiva modulo 17. Daca a=dlog3 14 atunci a=9
60. Fie p = 17 si fie g = 3 o radacina primitiva modulo 17. Daca a=dlog3 7 atunci a=11

8. Fie permutarea Descompunerea acestei permutri n produs


de cicli disjuncti este a. (1,4,7)(2,6,)(3,9,5)(8)

10. Fie permutarea Atunci ordinul permutrii t2 este c.2


-1
12.10 ordinul permutrii t este b.4

13.
a.@=(1,3)(7,8)(4,5,6)

14.
a.@=(1,3)(2,5)(4,5)
28.Fie polinomul f = X3 - X +1. Care din urmatoarele afirmatii este adevarata?
b. polinomul nu are radacini ntregi

5. c. corp comutativ
54. Fie r=13la34 Folosind eventual un algor de expon rapida modulo 15, avem: r=4
6. Fie relatia de recurenta f(n) = n f(n-1), n>0 f(0)=1. Atunci f(5) = 120
7. Fie relatia de recurenta f(n) = n f(n-1), n>1 f(1)=0. Atunci f(5) = 0
35. Fie Sn grupul permutarilor de grad n.An grupul altern de grad n,Bn=Sn-An si e
permut identical Se considera E:(Sn,o)-(Z*,.),Care e imaginea lui E. b.{1,-1}
11. Fie (S3,o) grupul permutarilor de ordin 3 si H un subgrup cu 3 elemente al acestui
grup. Cte elemente are grupul factor S3/H d.1
4. Fie secventele de numere:
i) 1, 4, 6, 8, 9
ii) 8, 5, 4, 3, 2, 1
iii) 2, 3, 8, 5, 9
Algoritmul de cautare binara se poate aplica direct, fara alte prelucrari prealabile
a. numai secventei i)
1. Fie tabloul unidimens a in care elem sunt, in ord 1, 3, 5, 7, 10, 16, 21. x = 4 se afla
printre elem tabl, Care este succes corecta de elem cu care se com x? c. 7, 3,5
16.Fie Z[i]={a+ib/a,b Z} Determ mul element sale invers U(Z[i]) a.{1,-1,I,-i}

62. c.a=15,b=2

63. n=312

64.
a=11 b=24
10. Fiecare element al unei liste liniare simplu inlantuite alocata dinamic retine in care
dintre urmatoarele secvente dee instruct sterge al doilea element al listei?
a. q = p->adru; p->adru = q -> adru; free(q);
57. Folosind protocolul Diffie - Hellman Alice si Bob aleg p = 7 si pe g = 3 ca radacina
primitiva modulo 7. Daca cheia secreta a lui Alice este a = 4, cheia secreta a lui Bob este
b = 2, iar k este cheia secreta comuna, atunci k=2
58. Folosind protocolul Diffie - Hellman Alice si Bob aleg p = 17 si pe g = 3 ca
radacina primitiva modulo 17. Daca cheia secreta a lui Alice este a = 7, cheia secreta a
lui Bob este b = 4, iar k este cheia secreta comuna, atunci k=4
28. Folosind o schimbare de variabila adecvata, sa se calculeze integrala dubla

unde Deste domen margin de elipsa x2/a2+y2/b2=1 b.a3b3/24 pi


24. Folosind sist de criptare asincron k = 11, clar GRADINA a. RIILTGG
25. Folosind sist de criptare asincron k = 8, clar CORIDA d. KYPXAA
26. Folosind sist de criptare asincron k = 7, clar STRIGAT b. ZSJRXXQ
27. Folosind sist de cript asincron k = 11, decodif text RIILTGG. c. GRADINA
8. Folosind sist de criptare asincron k = 8, decodif KYPXAA este ... b. CORIDA
29. Folosind sist de criptare k = 7, decodif ZSJRXXQ este ... c. STRIGAT
12. Folosind un algoritm de generare putem obtine numere naturale de k cifre care au \.
Astfel pentru valorile k = 2 si s = 6 se genereaza numerele: 15, 24, 33, 42, 51, 60. Care
vor fi prim 4 numere ce se vor genera pentru k = 3 si s=8?b. 107, 116, 125, 134
17. Functia f(x,y)=arctg(x2+y20verifica b.yfx(x,y)-xfy(x,y)=0
9. Functia de rang pentru o matrice sup triunghi liniar col este a. r(i,j)=j(j-1)/2+i-1
10. Functia de rang pentru infer triunghi col esteb. r(i,j)=(2n+2-j)(j-1)/2+i-1
11. Generarea tuturor cuvintelor de 4 litere, algori de gener a: a. produs cartezian
16. Generarea tuturor sirurilor formate din trei elemente, cu algoritmul de generare a:
c. produsului cartezian
4. Graful neor cu 8 noduri, numer de la 1 la 8, este adevarata afirmatia:
d. Graful are trei componente conexe
5. Graful neorientat cu 60 de noduri, numerotate de la 1 la 60, are numai muchiile [1,
60], [60, 20], [2, 30] si [4, 30]. Numarul compon conexe ale grafului este egal cu: b. 56
3. In cazul reprez num naturale, tripletul (a, l, t) ia una din formele: c. (a, 8, byte)
9. In cazul cel mai defavorabil, metoda de sortare exprimabil prin:d. O(n 2)
6. In functia recursiva de mai jos se considera ca tabloul unidimensional v este declarat
global.
void star(int i){
if(i<10) {
printf(*);
if (v[i] == i+1) star(i+2); else star(i+1);
}
}
Pentru care dintre declaratiile urmatoare, apelul star(0) produce 7 asteriscuri (stelute)?
a. int v[] = {1, 4, 3, 2, 1, 6, 5, 4, 3, 10};
6. In lista circulara simplu inlantuita ce contine numerele 1, 2, 3, 2, 3 in aceasta
ordine, Prin executarea secventei while (p -> nr > 0) {p -> nr = p -> nr -1; p = p -> urm;}
continutul listei, citit de la adresa de plecare va fi: d. 0, 1, 0, 1, 0
20. In implementarea unei liste circulare, prin alocare statica, calculul pozitiei unui
element utilizeaza urmatoarele operatii b. adunare, modulo, scader
17. In utilizarea metodei backtracking pentru a genera toate cuvintele alcatuite din
doua litere ale multimii {a, c, e, q}, ordine: aa, ac, ae, aq, ca, ce, ea, ec, ee, eq, qa, qe.
care este penultimul cuvant generat? a. fefa
15. Intr-o lista circulara simplu inlantuita fiecare element. Daca p reprezinta adresa
unui element din lista atunci stabiliti care dintre urmatoarele expresii are valoarea 1 daca
si numai daca lista contine exact doua noduri. c. p -> adr -> adr == p
13. Intr-o lista simplu inlantuita circulara, fiecare element. Daca p si q sunt adresele
a doua elem dist din p == q -> adr si q == p -> adr. Atunci lista areb. exact 2 elemente
9. Intr-o lista circulara simplu inlantuita, p este adresa unui nod din lista si campul
next memoreaza pentru fiecare nod adresa nodului urmator din lista. Pentru a numara
elementele listei vom scrie secventa (variabila q este de acelasi tip cu variabila p):
a. q = p; k = 1; while(q -> next != p) {k++; q = q -> next;}
1. Intr-o lista circulara simplu inlantuita alocata dinamic cu cel putin un element,
memorate in nodurile listei, fiecare valoare fiind afisata exact odata.
b. t = p;
do{
printf(%d , t -> nr;}
t = t->urm;
}while(t != p);
2. Intr-o lista dublu inlantuita care incepe cu elementul memorat la adresa p si contine
cel putin 4 elemente, fiecare element retine in campul urm adresa elementului urmator, in
campul pre adresa elementului precedent, iar in campul inf o valoare intreaga. Care dintre
urmatoarele variante tipareste valoarea celui de-al treilea element al listei?
b. printf(%d , p->urm -> urm -> urm -> pre -> inf);
1. Intr-o lista simplu inlantuita, cu cel putin 4 celule, Daca p, q si r sunt adresele a trei
celule: p -> urm == q -> urm -> urm si r-urm == q, atunci ordinea logica este: c. r, q, p
2. Intr-o lista simplu inlantuita, cu cel putin 4 celule, Daca P, Q si R sunt adresele a
incat: Q == P -> urm -> urm si R -> urm == P -> urm -> urm, atunci ordinea logica a
celulelor in lista (celulele fiind identificate prin adrese) este:c. P, R, Q
3. Intr-o lista simplu inlantuita, cu cel putin 4 celule, iar Q este adresa ultimei celule
din lista. Atunci P este adresa antepenultimei daca este satisfacuta conditia
c. P -> urm -> urm == Q
4. Intr-o lista simplu inlantuita cu cel putin 4 celule, iar P este adresa celei de-a treia
celule din lista. Atunci Q este adresa primei celule este satisfacuta conditia:
c. Q -> urm -> urm -> urm == P -> urm
5. Intr-o lista simplu inlantuita, cu cel putin doua celule, iar Q memoreaza adresa
penultimei celule din lista. stabiliti care dintre urmatoarele actiuni este o operatie corecta
de adaugare. c. Q -> URM -> URM = P
6. Intr-o lista simplu inlantuita alocata dinamic fiecare element retine in campul nr un
numar intreg si in campul urm adresa urmatorului element din lista. Stiind ca variabila p
contine adresa primului element din lista si variabila t este de acelasi tip cu variabila p,
stabiliti care dintre urmatoarele secvente elibereaza intreaga zona de memorie ocupata de
elementele listei. b. while(p) {t = p; p = p->urm; free(t);}
8. Intr-o lista simplu inlantuita, alocata dinamic, fiecare element retine in campul next
adresa urmatorului nod din lista, iar in campul info un numar intreg. Adresa primului
element al listei este memorata in variabila prim. Se stie ca lista are cel putin 3 noduri.
Care dintre urmatoarele secvente de instructiuni elimina corect penultimul element al
listei? {
p = prim;
while (p->next->next->next) p = p->next;
p->next=p->next->next;
}
9.8 Care este efectul executarii urmatoarei secvente de program
p = prim; q = p->next -> next;
while ( q-> next) {p = p->next; q = q-> next;}
p -> next = q;
c. Eliminarea din lista a penultimului nod
7. Intr-o lista liniara simplu inlantuita, fiecare element retine in campul urm adresa p.
numerele: 5, 9, 3, si 6 instructiuni { q = p -> urm -> urm; p->urm -> urm = q -> urm; q-
>urm = p -> urm; p -> urm = q;} in lista vor fi in ordine numerele: d. 5, 3, 6, 9
8. Intr-o matrice superior sau inferior triunghi numarul coefic egali cu zero este mai
mare sau egal cu c. n(n-1)/2
6. Intr-o regiune montana se doreste instalarea unui lant de telecabine. Se considera ca
Pentru N = 7, K=5, L = 11 si amplasarea b. LM = 22, Statiile: 1, 3, 5, 6, 7
4. La reprezentarea numerelor intregi, atributul t al tripletului (a, 8, t) poate fi: c. short
5. La reprezentarea num intregi, atributul t al tripletului (a, 16, t) poate fi: b. integer
7. Limbajul de definire a datelor (DDL nu include urmatoarea instructiune a. INSERT
8. Limbajul de manipulare a datelor (DML) nu include instructiunea d. DROP
2. Lista in preordine a informatiei stocate in arborele alaturat este:
b. 50, 30, 20, 40, 35, 70, 60, 65, 80, 75, 85, 90
3. Managerul artistic al unui festival trebuie sa selecteze o multime cat mai ampla de
desf: 1: [10, 15) 2: [2, 4) 3: [7, 9) 4: [21, 25) 5: [10, 12) 6: [12, 15) 7: [7, 8) 8: [20, 27)
Care spectacole trebuie selectate mai mare de spectacole? a. 2, 3, 5, 6, 8
10. Metoda Divide et impera, cu divizare binara, pentru rezolvarea unei probleme
varfurile terminale ale arborelui sunt etichetate cu: a. (1, n)
10. Metoda selectiei pentru ordonarea crescatoare a elementelor unui tablou cu n

exprimabil prin: c.
11. Metoda selectiei pentru ordonarea descrescatoare a elementelor unui tablou cu n

exprimabil prin: d.
1. Normalizarea rezolva d. Anomaliile de stergere, de actualizare si de inserare
11. Numarul de elem nenule dintr-o matrice superior/inferior k-diag este m =
b. k(2n-k+1)/2
4. Numarul de comparatii necesare unui algoritm optim pentru determinarea simultana
a celui mai mic, > 0) numere intregi este: c. 3n/2 + O(1)
10. Numarul mediu de accese la componentele unui vector sortat prin metoda insertiei
directe este: b.3n2/2+9n/2 -4
2. O cheie primara b. Poate fi compusa din mai multe attribute
7. O companie este alcatuita din N soldati. Se considera ca soldatii sunt identificati prin
2, ..., N). Ce valoare a lui x trebuie sa afiseze programul? B.4
17. O lista liniara in care operatiile de depunere si extragere sunt permise la oricare din
capetele listei se numeste b. coada completa
3. O multime de arbori se numeste c. padure
1. O singura statie de servire (procesor, pompa de benzina etc) trebuie sa satisfaca de
asteptare atunci b. select intotd clientul cu timpul minim de servire din mult de
clienti ramasa
19. O uniune (join) fara o clauza WHERE sau o clauza JOIN c. Are ca rezultat un
produs cartezian
20. O uniune externa (outer join) nu a. Poate fi scrisa in Oracle SQL folosind un
simbol (+) in clauza FROM
1. Operatorul UNION b. Combina seturile de rezultate a doua interogari intr-un singur
set de rezultate si elimina randurile duplicate din setul de rezultate
14. Pentru a determina toate modalitatile de a scrie numarul 8 ca suma de numere
metoda backtracking solutiile 1+2+5, 1+3+4, 1+7, 2+6, 3+5. Aplicand exact acelasi
procedeu, scrierea numarului 10. Cate solutii de forma 1+ ... exista? C.5
3. Pentru cautarea unei valori intre elementele unui tablou ordonat descrescator vom
utiliza utiliza un algoritm eficient de tip: c. cautare binara
42. Pentru codificarea unui text clar se foloseste un sistem de criptare cu cheie publica.
Daca criptanalistul dispune de un text criptat y, atunci acesta poate cauta un text clar x
astfel incat . Ce modalitate de aparare considerati a fi posibila in acest caz?
a. gradul de complexitate al sistemului
9. Pentru definitia alaturata a functiei ex(), stabiliti ce se afiseaza la apelul ex(120)?
void ex(int x){
if (x != 0){
printf(%d, x %10);
ex(x/10); c.021
20. Pentru functia f(0,inf)2-R,f(x,y)=xy+50/x+20/y punctul M(5,2) este c. punct de
minim local.
7. Pentru o valoare naturala mai mare decat 1 memorata in variabila globala n, Cu ce
expresii trebuie completate punctele de suspensie? b. n% (i-1) si i-1
17. Pentru profesorii titulari, sa se mar cum cu 10% si sa se rotunj la 2 zecimale.
c. UPDATE PROF SET CUMUL = ROUND(CUMUL*1.1,2);
WHERE TITULAR=Y;
6. Pentru rezolvarea probl Turn din Hanoi se utiliza: b.numai met Divide et Impera
26. Pentru tabelele
PROFESORI(codp, nume, pren, salariu)
COPII (codc, codp, nume_c, virsta)
care este secventa corecta pentru a afisa profesorii care au copii?
a. SELECT a.nume, a.pren
FROM PROFESORI A
WHERE a.codp IN (SELECT DISTINCT codp
FROM COPII);
27. Pentru tabelele
PROFESORI(codp, nume, pren, salariu)
COPII (codc, codp, nume_c, virsta)
care este secventa corecta pentru a afisa profesorii fara copii?
b. SELECT a.nume, a.pren
FROM PROFESORI A
WHERE a.codp NOT IN (SELECT DISTINCT codp FROM COPII);
30. Pentru tabelele
Angajat(cod_angajat, nume, pren, ..)
Are_functia (cod_angajat, cod_functie, salariu ,..)
Functii(cod_functie, )
care este comanda corecta pentru a calcula suma salariilor angajatului ENE
ANA, care cumuleaza mai multe functii, in diferite compartimente?
c. SELECT Sum(SALARIU) AS SALARIU_CUMULAT
FROM salariat s, are_functia a
WHERE s.cod_salariat=a.cod_salariat
AND NUME='ENE' AND PREN='ANA;
3. Prima forma normala rezolva anomaliile cauzate de a. Grupurile repetitive si
atributele multivaloare
25. Prin calcul direct sau folosind formula lui Green rezulta ca integral

unde y(t)=rcost,rsint) c.
16. Principiul de functionare al unei stive este notat c. LIFO
8. Produsul cartezia {1,2,3}x{2,3} este obtinut cu ajutorul unui algoritm backtracking
generarea produsului cartezian {1, 2, 3, 4, 5}x{a, b, c, d}? b.20
6. Relatia m:n devine in modelul relational b. tabel asociativ cu cheia primara formata
din doua chei externe pentru cele doua tabele asociate plus eventuale coloane aditionale
27.Sa se afle a E Z7 astfel incat polinomul X6+aX+5 E Z7[X] fie ireductibil d.nu exista
11. Sa se calculeze derivatele partiale de ordinul intai pentru urmatoarea functie:
F(x,y)=x2+2xy-y2 a.fx(x,y)=2(x+y);fy(x,y)=2(x-y)

27. Sa se calculeze
??????
13. Sa se creeze tabelul asociativ imprumuta, a carui structura este data mai
jos(codc, codcit si dataim fac parte din cheia primara). Sa se precizeze legatura cu
tabelele carte si cititor.
a. IMPRUMUTA (
codc CHAR(5),
codcit CHAR(5),
dataim DATE DEFAULT SYSDATE,
datares DATE,
dataef DATE,
PRIMARY KEY (codc, codcit, dataim),
FOREIGN KEY (codc)
REFERENCES CARTE (codc),
FOREIGN KEY (codcit)
REFERENCES CITITOR(codcit));
14. Sa se creeze tabelul CARTE_INFO(codc, titlu, autor) prin copiere din tabelul
CARTE(codc CHAR(5), titlu VARCHAR2(30), autor VARCHAR2(30),
pret NUMBER(8,2), nrex NUMBER(3), coddom CHAR(5))
selectand cartile care au coddom=I.
c. CREATE TABLE CARTE_INFO
AS SELECT codc, titlu, autor
FROM CARTE
WHERE coddom = I;
16. Sa se insereze in tabelul CARTE toate cartile din tabelul CARTE_INFO,
presupunand ca tabelul CARTE_INFO a fost deja creat.
d. INSERT INTO CARTE
SELECT *
FROM CARTE_INFO;
18. Sa se modifice pretul cartilor din biblioteca, care se gasesc intr-un numar de
exemplare mai mic decat media numarului de exemplare pe biblioteca. Noua valoare
a pretului sa fie egala cu suma preturilor cartilor scrise de BARBU.
a. UPDATE CARTE
SET pret = (SELECT SUM(pret)
FROM CARTE
WHERE autor = BARBU)
WHERE nrex < (SELECT AVG(nrex)
FROM CARTE);
21. Sa se obtina pentru fiec carte, codul sau si num de exemp care nu au fost inca restit.
c. SELECT codc, COUNT(*)
FROM IMPRUMUTA
WHERE dataef IS NULL
GROUP BY codc;
25. Sa se obtina titlurile si preturile cartilor mai scumpe decat cartea avand titlul Baze
de date, al carui autor este Popescu (self join).
b. SELECT x.titlu, x.pret
FROM carte x, carte y
WHERE x.pret > y.pret
AND y.titlu = Baze de date
AND y.autor = Popescu;

32. Schimbati ordinea de integrare in integrala dubla

c,alt raspuns
12. Scrieti diferentiala de ordinul intai a functiei f(x,y)=1/x+1/y+2(x+y-1)

a.
5. Se considera functia f(x,y)=x2+xy+y2 Atunci punctele stat ale lui f(x,y) a.(0,0)
6. Se considera functia f(x,y)=x2-2x+y2-4y+11 Atunci punctele stationare(numite
deasemenea puncte critice) ale lui f(x,y) sunt c.(1,2)
7. Se considera functia f(x,y)=x2-4x+y2-6y-10 Atunci punctele stationare(numite
deasemenea puncte critice) ale lui f(x,y) sunt c.(2,3)
8. Se considera functia f(x,y)=x2+4x-y2-4y+11 Atunci punctul (-2,-2) este un punct
c. nu este punct de extrem local
14. Se considera o stiva implementata prin intermediul vectorului a cu elementele a[0]
= 0, a[1] = 10, a[2] = 20, a[3] = 30, a[4] = 40, a[5] = 50. Daca cel de-al doilea element,
incepand de la baza stivei este 10, atunci primul element care iese din stiva este: c. a[5]
2. Se considera algoritmul cautarii binare si 2 la k-1<=n<2 la k In cazul unei cautari
cu succes se fac c. cel mult k comparatii
6. Se considera algoritmul care genereaza in ordine strict crescatoare toate numerele
formate cu 5 cifre distincte alese din multimea {1, 0, 5, 7, 9} in care cifra din mijloc este
0.Selectati numarul care precede si numarul care urmeaza secventei de numere generate:
19075; 51079; 51097 a. 19057, 57019
5. Se considera arborele cu radacina 20: Care este inaltimea acestuia? b.5
1. Se considera arborele binar a carui reprezentare standard (ST[i] - descendent stang,
DR[i] - descendent drept) este ST = (2, 3, 4, 0, 6, 0, 0, 0, 0) si DR = (8, 5, 0, 0, 7, 0, 0, 9,
0), unde prin 0 s-a notat lipsa descendentului corespunzator. Atunci prin parcurgerea in
inordine, nodurile arborelui sunt vizitate astfel: c. 4, 3, 2, 6, 5, 7, 1, 8, 9
2. Se considera arborele 5-7-10-17-19 9 12-11 Notam prin x si y numerele de la
mijlocul sirului care reprezinta traver in inordine a arborelui. Atunci: a. x = 10, y = 11
5. Se considera arborele binar 21-25-38-76-91-92-95 Prin traversarea in inordine se
obtine: a. 21, 25, 26, 32, 38, 41, 52, 76, 83, 91, 92, 95
6. Se considera arborele binar 10-12-17-30-78-88-92 Prin parcurgerea (traversarea /
explorarea) in postordine se obtine sirul: b. 10, 12, 28, 17, 45, 59, 46, 85, 92, 88, 78, 30
7. Se considera arborele binar 01-26-31-71-76-89 Prin parcurgerea (traversarea /
explorarea) in preordine se obtine sirul: c. 31, 26, 01, 27, 71, 54, 40, 59, 76, 72, 89
9. Se considera arborele binar 4-5-7-10-19-14 Care dintre urmatoarele afirmatii este
falsa: b. Arborele este complet
8. Se considera arborele binar cu radacina 51 :7-11-0-28-51-54-86-93-98 Frunzele
arborelui sunt: b. 7, 15, 30, 35, 50, 85, 82, 88, 98
4. Se considera ca trebuie transportate cu ajutorul unui rucsac de capacitate
10kg,obiecte cu greutatile 8kg, 6kg si 4kg. atunci solutia optima este b. (0, 1, 1)
2. Se considera definitia
void f(int n){
int j;
if (n>0) for (j=1; j<=n; j++) {printf(%d,j); f(n-1);}
}
Ce se afiseaza ca urmare a apelului f(2)? d. 1121
3. Se considera definitia:
long f(int n){
if (n == 0) return 1;
else if (n == 1) return 4;
else return f(n-1) - f(n-2);
}
Stabiliti ce valoare returneaza apelul f(7).d.4
4. Se considera definitia
long f(int n, int k){
if (n == k || k == 1) return 1;
if (n < k) return 0;
long s=0, i;
for (i=1; i<=k; i++) s+=f(n-k,i);
return s;
}
Stabiliti ce valoare returneaza apelul f(6,3).a.3
5. Se considera definitia:
long f(int x, int y){
if (x == y || x == 0) return 1;
else return f(x,y-1)+f(x-1,y-1);
}
Ce valoare returneaza apelul f(8,10)? B.45
2. Se considera doua tablouri unidimensionale A si B: A = (1, 3, 5, 9, 10), respectiv B
= (2, 4, 6, 7). tabloul cu elementele: b. (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10)
3. Se considera expresia in forma poloneza prefix + * + 5 7 2 / 8 2 unde numerele
care apar sunt formate dintr-o singura cifra. Rezultatul evaluarii expresiei este: d.28
4. Se considera expresia in forma poloneza postfix 5, 3, *, 2, +, 5, 2, 3, *, +, * unde
informatia stocata este separata folosind virgula. Rezultatul este:b.187
10. Se considera functia f(x,y)=x2+10x-y2-4y+11 Atunci punctul (-5,-2) este un punct
c. nu este puncte de extrem local
8. Se considera functia C din biblioteca standard:
void * bsearch(const void *x, const void *s, size_t dim, size_t n, int (*f)(const void *,
const void *)); Atunci: a. f este functie de comparare definita de utilizator

val I c. 1/15
4. Se considera o coada in care initial au fost introduse, in aceasta ordine, elementele
1 si 2. care este rezult executarii secv: EL(); Ad(3); EL(); AD(4); AD(5);? c. 3, 4, 5
7. Se considera ca variabilele p si q memoreaza adresa primului, Stabiliti care este
numarul de noduri din lista daca p -> urm -> urm si q -> prec -> prec al listei. b.5
1. Se considera functia f(x,y)=x3+xy2+y3 Atunci derivata mixta de ordin 2 data de
fxy(x,y) este egala cu c.1
3. Se considera graful neorientat cu 7 noduri numerotate de la 1 la 7 si muchiile [1,3],
[2, 3], [3, 4], [3, 5], [5, 4], [1, 2], [2, 5], [2, 4], [6, 7], [3, 6]. Care dintre urmatoarele
succesiuni de noduri reprezinta un lant care trece o singura data prin toate nodurile
grafului? c. (7, 6, 3, 5, 4, 2, 1)
2. Se considera graful ponderat din imaginea alaturata.1-2-3-6-7-4 Ordinea de
selectare a muchiilor in vederea obtinerii unui arbore partial de cost minim, prin utilizarea
strategiei Greedy de tip Kruskal, este: a. (1, 2), (2, 3), (4, 5), (6, 7), (1, 4), (4, 7)
11. Se considera o lista circulara cu 8 elemente numerotate cu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Care
va fi num de ordine al elem ramas? b.7
12. Se considera o lista circulara dublu inlantuita ale carei noduri retin in campul st
adresa nodului anterior, care este num de noduri p->st->st == p->dr sa fie adev? B.3
8. Se considera o matrice dreptunghiulara cu m linii si n coloane intervalul [1,255]. O
traversare este si sa validati raspunsul corect B.28
8. Se considera lista circulara simplu inlantuita ce contine celulele cu numerele 1, 2, 3,
4 Cate treceri sunt necesare pentru ca toate elem din lista sa ajunga egale. secv urmat: p
= prim; do {if(p->nr > prim->nr) p->nr = p->nr -1; p = p -> urm;} while (p != prim); c.3
12. Se considera metodele de sortare
A - metoda interschimbarii B - metoda interclasarii C - metoda partitionarii binare (quick
sort) Atunci, in cazul cel mai defavorabil, ordinea crescatoare a complexitatii metodelor -
din punct de vedere al numarului de comparatii efectuate - este: c. B, C, A
1. Se considera metoda sortarii prin interclasare a n siruri de caractere in ordine
lexicografica crescatoare. Presupunand ca procesul de divizare se bazeaza pe metoda
injumatatirii la fiecare pas, atunci timpul necesar efectuarii sortarii prin interclasare
este:c. O(n log2n)??
5.1. atunci timpul cerut de algoritm este:c.O(n log2n)??
5. Se considera multimea {1, 7, 5, 16, 12}. Se genereaza prin metoda backtracking
toate submultimile sale formate din exact 3 elemente: primele patru solutii generate sunt,
in ordine: {1, 7, 5}, {1, 7, 16}, {1, 7, 12}. Care dintre solutii trebuie eliminate din sirul
urmator astfel incat cele ramase sa apara in sir in ordinea generarii lor:
{1, 16, 12}, {5, 16, 12}, {7, 5, 16}, {7, 5, 12} b. {5, 16, 12}
13. Se considera multimile A = {1, 2, 3}, B = {1}, C = {2, 3, 4}. Elementele produsului
cartezian AxBxC se genereaza, in ordine astfel: (1, 1, 2), (1, 1, 3), (1, 1, 4), (2, 1, 2), (2,
1, 3), (2, 1, 4), (3, 1, 2), (3, 1, 3), (3, 1, 4). Daca prin acelasi algoritm se genereaza
produsul cartezian al multimilor AxBxC, unde A = {a, b}, B ={a}, C = {b, c, d}, atunci
cel de-al cincilea element generat este: d. (b, a, c)
15. Se considera multimile A = {1, 2, 3}, B = {1}, C = {2, 3, 4}. Elementele
produsului cartezian AxBxC se genereaza, folosind metoda backtracking, in ordinea (1,
1, 2), (1, 1, 3), (1, 1, 4), (2, 1, 2), (2, 1, 3), (2, 1, 4), (3, 1, 2), (3, 1, 3), (3, 1, 4). Daca prin
acelasi algoritm se genereaza produsul cartezian al multimilor AxBxC unde A = {x, y}, B
= {x, u}, c = {x, y, z}, atunci cel de-al saptelea element generat este: b. (y, x, x)
10. Se considera o stiva alocata dinamic care are cel putin 10 elemente. Variabila vf
memoreaza campul info un numar intreg, iar in campul next adresa nodului urmator.
program: while (vf && vf -> info %2 == 0) {
aux = vf;
vf = aux-> next;
free (aux);
Daca in urma executarii secventei de program, variabila vf are valoarea NULL, atunci:
b. In stiva nu s-a memorat nici un numar impar.
5. Se considera o stiva in care initial au fost introduse, in aceasta ordine, valorile 1 si 2.
Daca se noteaza cu PUSH(x). operatia prin care se insereaza valoarea x in varful stivei si
POP() operatia prin care se extrage elementul din varful stivei, care este continutul stivei
in urma secventei de operatii: POP(); PUSH(3); POP(); PUSH(4); PUSH(5);b.5/4/1
18. Se considera permutarea

Ordinul permutarii este c.12

21. Se considera permutarea


b. permutarea identica

19. Se considera permutarile


Permutarea x S3 cu proprietatea ca x o = este :x=(12345/142530

20. Se considera permutarile


Sa se resolve ecuatia x=(1234/2341)
22. Se considera secventa binara 110010. Folosind intr-un sistem aditiv fluid binar de
criptare cheia fluida secreta 1101, se cere decriptarea secventei.a. 000101
23. Se considera secventa binara 111001. Folosind intr-un sistem aditiv fluid binar de
criptare cheia fluida secreta 1001, se cere decriptarea secventei. a. 011111
28. Se considera pentru actionarii unei firme, urmatoarele tabele
ACTIONARI(nume varchar2(20), cod_act number(5)) ACTIUNI (cod_act number(5),
seriain number(8), seriasf number(8), valoare number(8)) (unde seriain si seriasf
Care este secventa corecta care afiseaza pentru un actionar (introdus de la tastatura),
intervalele seriilor actiunilor sale?
a. SELECT a.seriain, a.seriasf, b.nume
FROM actiuni a, actionari b
WHERE a.cod_act=b.cod_act AND b.nume=&x;
29. Se considera pentru actionarii unei firme, tabelul ACTIUNI (cod_act
number(5), seriain number(8), seriasf number(8), valoare number(8))
Care este secventa corecta care afiseaza suma necesara firmei pentru plata tuturor
devidentelor (numarul de acti inmultit cu val unei actiuni)?
d. SELECT SUM((seriasf-seriain+1)*valoare))
FROM ACTIUNI;
8. Se considera un circuit combinational cu n variabile booleene binare care contine
Care este complex de simulare/testare a functionarii unui astfel de circuit? c.2 n
1. Se considera un triunghi de numere naturale format din n linii. acestui triunghi se
pot forma sume de numere naturale n felul urmator: 1) se porn cu numarul din linia 1;
2) succesorul unui numar se afla pe linia urmatoare Testati programul realizat pentru n =
4 si triunghiul de numere:
2
35
634
5614
Care este suma maxima obtinuta? C.17
1. Se considera urmatoarea functie recursiva apelata numai pentru numere naturale
nenule: int f(int a, int b){ if (a<b) return a; else return f(a-b, b); }
Care dintre urmatoarele functii este echivalenta cu functia data? c. int f(int a, int b)
{return a%b;}
2. Se considera x - un vector cu n elemente numere ntregi. Se scrie un program C+
+/Java bazat pe strategia Programarii Din In timpul testarii program se considera:
n=5
x = (4, 5, 7, -1, 7)
Programul trebuie sa afiseze: b. 4, 5, 7, 7
13. Se da functia de doua var f(x,y)=x2-xy+y2-3x+3y Derivata partiala de ordinul al
doilea a lui f in raport cu x este: a.fx2(x,y)=2
14.13. Alege valoarea corecta pentru fxy(x,y) d.fxy(x,y)= -1
15. Se da functia de doua variabile f(x,y)=(x-1)2+(y+6)2 functia f(x,y) are punct stationar
pe a.M(1,-6)
18. Se da functia de doua variabile f(x,y)=xy Diferentiala de ordinul I a lui f este
d.df=ydx+xdy
19. Se da functia de doua variabile f(x,y0=x2+y2 Diferentiala de ordinul I a lui f este
d.df=2xdx+2ydy
20. Se da secventa binara de text clar 101011. Codificati aceasta secventa folosind
cheia fluida 1010, folosind un sistem aditiv fluid binar de criptare. d. 000001
21. Se da secventa binara de text clar 110100. Codificati aceasta secventa folosind
cheia fluida 1011, folosind un sistem aditiv fluid binar de criptare. b. 011010
59. Se da urmatoarea vizualizare
CREATE VIEW v_angajati
AS
SELECT cod_ang, nume, prenume, salariu, data_angajarii
FROM angajati
WITH READ ONLY;
Care dintre urmatoarele comenzi este corecta?
c. SELECT *
FROM v_angajati;
60. Se da urmatoarea vizualizare
CREATE VIEW v_angajati
AS
SELECT cod_ang, nume, prenume, salariu, cod_departament
FROM angajati
WHERE cod_departament = 30
WITH CHECK OPTION;
Care dintre urmatoarele comenzi este corecta?
b. SELECT *
FROM v_angajati
WHERE salariu > 505;
5. Se defineste o partitie a unui numar natural n ca fiind o scriere a lui n sub forma ,
unde , iar sunt numere naturale care verifica relatia . Ati scris un program C++/Java,
Pentru n = 7 se cere sa precizati cate din partitiile generate de programul dumneavoastra
sunt constituite numai din numere impare: este impar pentru oricare i, . c.5
5. Se doreste planificarea optimala (penalizarea totala sa fie minima) a 7 lucrari, Se
presupune ca pentru executarea unei lucrari este necesara o unitate de timp si ca nu se pot
executa doua lucrari in acelasi timp. Se considera datele de intrare:
i t[i] p[i]
1 4 50
2 3 40
3 2 60
4 3 20
5 4 70
6 2 10
7 1 130
Care este penalizarea totala minima ce se poate obtine? D.70
9. Se genereaza toate sirurile strict crescatoare de numere naturale nenule mai mici sau
egale cu 4, avand primul termen 1 sau 2, ultimul termen 4 si cu diferenta dintre oricare
doi termeni aflati pe pozitii consecutive cel mult 2, obtinandu-se solutiile (1, 2, 3,4), (1,
2, 4), (1, 3, 4), (2, 3, 4), (2, 4). Folosind aceeasi metoda generam toate sirurile strict
crescatoare de numere naturale nenule mai mic sau egale cu 6, avand primul termen 1
sau 2, ultimul termen 6 si diferenta dintre oricare doi termeni aflati pe pozitii consecutive
cel mult 2, care dintre afirmatiile urmatoare este adevarata: d. in total sunt generate 13
solutii.
23. Se genereaza toate sirurile strict crescatoare de numere naturale nenule mai mici sau
egale cu 4, avand primul termen 1 sau 2, ultimul termen 4 si cu diferenta dintre oricare
doi termeni aflati pe pozitii consecutive cel mult 2, obtinandu-se solutiile (1, 2, 3, 4), (1,
2, 4), (1, 3, 4), (2, 3, 4), (2, 4). Folosind aceeasi metoda, generam toate sirurile strict
crescatoare de numere naturale nenule mai mici sau egale cu 5, care dintre afirmatiile
urma este adevarata: a. imediat dupa solutia (1, 3, 5) se genereaza solutia (2, 3, 4, 5).
24. Se genereaza in ordine crescatoare numerele de cate sase cifre care contin cifra 1 o
singura data, cifra 2 de cate doua ori si cifra 3 de trei ori. Se obtin, in aceasta ordine,
numerele 122333, 123233, 123323, ...,333221. care din urmatoarele propozitii este
adevarata? a. Imediat dupa numarul 332312 se genereaza 332321
3. Se presupune ca n siruri de caractere sunt sortate prin metoda sortarii prin
partitionare binara numita si metoda sortarii rapide (quicksort). Notam prin T(n)
numarul mediu de comparatii pentru ordonarea lexicografica crescatoare a celor n siruri.
AtunciT(n) =O(n log2n)
7. Se presupune ca n siruri de caractere sunt sortate prin metoda sortarii rapide
(quicksort). Notam prin T(n) numarul mediu de comparatii pentru ordonarea
lexicografica crescatoare a celor n siruri. Atunci T(n) = O(n log2n)
9. Sintaxa corecta pentru o restr NOT NULL este c. nume_coloana tip_de_date
NOT NULL
43. Sistemul de criptare RSA se bazeaza pe b. dificultatea descompunerii in factori
primi a numerelor mari (de sute de cifre)
44. Sistemul de criptare El-Gamal se bazeaza pe... a. dificultatea calculului
logaritmului discret intr-un corp finit
8. Stiind ca p este un vector (tablou unidimensional) cu 3 componente intregi (tabloul
sa se afiseze toate elementele produsului cartezian MxMxM? void G(int k){
int i;
for (i = a; i<=b; i++) { p[k] = i; if (k == c) tipar(); else G(k+1);}
d. a = 1, b = 9, c = 2
22. Solutiile ecuatiei 3x 2 -4x + 1 =0 in Z5sunt : c.X1=4, X2=2
25. Solutiile ecuatiei 3x 2 -4x + 1 =0 in Z19 sunt c.x1=1,x2=13
23. Solutiile ecuatiei x 2 -x + 5 =0 in Z17 sunt c.X1=4,X2=14
26. Stabiliti daca X2+X+1=inZ3 a.(X+2)2
18. Utilizand metoda backtracking se genereaza toate numerele formate doar din trei
cifre astfel incat fiecare numar sa aiba cifrele distincte. multimea {12, 2, 3, 4}. acest
algoritm genereaza numerele, in aceasta ordine: 123, 124, 132, 134, 213, 214, 231, 234,
312, 314, 321, 324, 412, b413, 421, 423, 431, 432. multimea {1, 2, 3, 4, 5}, precizati care
este numarul generat imedia dupa 4325. a. 4351
19. Utilizand metoda backtracking se genereaza toate numerele palindrom formate
din 4 cifre. Fiecare numar contine cifre din multimea {1, 3, 5}. ordine: 111, 1331, 1551,
3113, 3333, 3553, 5115, 5335, 5555. formate din 4 cifre, fiecare element avand cifre din
multimea {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}. Sa se precizeze cate numere pare se vor genera. C.36
0. Utilizand metoda backtracking se genereaza elementele produsului cartezian a n
multimi A1, A2, ..., An. Daca utilizam acest algoritm pentru a genera elementele
produsului cartezian a 3 multimi: M = {1, 2, 3}, N = {1, 2} si P = {1, 2, 3, 4} atunci care
din urmatoarele secvente nu reprezinta o solutie acestui algoritm, pentru produsul
cartezian PxNxM? b. (3, 3, 3)
21. Utilizand metoda backtracking se genereaza toate numerele de cate 3 cifre astfel
incat fiecare numar generat are cifrele distincte si suma lor este un numar par. Precizati
care dintre urmatoarele numere reprezinta o solutie a algoritmului? A.235
22. Utilizand metoda backtracking se genereaza in ordine lexicografica toate
posibilitatile de aranjare a 8 dame pe tabla de sah astfel incat aceastea sa nu se atace. (1,
5, 8, 6, 3, 7, 2, 4), (1, 6, 8, 3, 7, 4, 2, 5) sa se determine solutia generata de algoritm
imediat dupa solutia (8, 2, 4, 1, 7, 5, 3, 6). c. (8, 2, 5, 3, 1, 7, 4, 6)
25. Utilizand metoda backtracking se genereaza in ordine lexicografica toate
anagramele cuvantului caiet. Stiind ca primele 2 solutii sunt aceit si aceti, care este
cuvantul generat inaintea cuvantului tiaec? d. tiace
6. Un algoritm de cautare interna se aplica pentru structuri de date stocate
c. in memoria interna a sistemului de calcul
1. Un algoritm de tip backtracking genereaza in ordine lexicografica, toate sirurile de
5 cifre 0 si 1 cu proprietatea ca nu exista mai mult de doua cifre de 0 consecutive.
Primele sase solutii generate sunt: 00100, 00101, 00110, 01001, 01010. Care este cea de-
a opta solutie? A 6 a sol b. 01100,a 8 a sol d. 01101
2. Un algoritm backtracking genereaza toate sirurile alcatuite din cate 6 cifre binare
(0 si 1). Numarul tuturor solutiilor generate va fi egal cu : a.64
8. Un arbore de cautare este intotdeauna optimal adevarat
7. Un tablou de dimensiune 2 cu m randuri si n coloane, in specificare prin liniarizare
linie ocupa c. mn locatii
48. Un utilizator al cifrului RSA are ca cheie publica (n, e) = (35, 5) si ca cheie secreta
d = 5. Daca primeste textul cifrat c = 33 atunci textul in clar m corespunzator este: m=3
49. Un utilizator al cifrului RSA are ca cheie publica (n, e) = (35, 5) si ca cheie secreta
d = 5. Daca primeste textul cifrat c = 3 atunci textul in clar m corespunzator este: m=33
50. Un utilizator al cifrului RSA alege numerele prime p = 5 si q = 11 si exponentul de
criptare e = 3. Daca d este exponentul de decriptare corespunzator, atunci: m=27
10. Utilizarile valide ale instructiunii ALTER TABLE nu include c. Redenumirea
unui table

b.1
36. Valoarea integralei curbilinii de tipul al doilea {int{3xydx-y2dy unde

este c. -440/3
37. Valoarea integralei curbilinii de tipul al doilea I={xdy,unde

este b.1+ln3/2

24. Val integr duble b.2


3. Variabila p retine adresa unui element oarecare al unei liste circulare nevide alocata
dinamic, in care fiecare element memoreaza in campul nr un numar intreg, iar in campul
urm adresa elementului urmator. Care dintre urmatoarele variante tipareste toate
elementele listei?
a. q = p; do{
printf(%d, q -> nr); q = q -> urm;
} while (q != p);