Sunteți pe pagina 1din 10

D. Preciza$

trei deosebiri inire relieful Feninsulei

pti-ruroi h oricare

aiuiiioiiii

"pi1*te

scandinavia 9i

relieful Peninsulei ltalice'

Nota 1: Deosebirite *

formare, tipuri de ,oci,

Si;Lini iii*ipale,

dintre urmdtoarele aspecte ale reliefului: mod de

3

aftitudinitor, gradul de fragment,are' orientarea eulmilor

alte aspecte specifice ale.relieful.ui'

deosebii vor fi prezentate comparativ

6 puncte

tiPuri g"r"ii"" ae retief,

Nata 2: punctaiul ,o^ptit va fi

gi nu separat.

acordat numai dac,d celeirei

E. Prezentali doua argumente pentru a demonstra influenla reliefului asupra climei Europei' 4 Puncte

Rezolvare

A. Se acordd 4 puncte, cdte un pund pentru fiecare rispuns corec-t' astfel;

1. C - Suedia; E - lslanda; 2. 1 -Oslo; 12 - Bratislava

B.SeacordS6Buncts,cdtedou6punctepentrufiecarerdspunscorect'astfel:

1. Albania; 2. Belarus;3 Tallin'

c.SeacordSl0puncte,c6tedouSpunctei:entrufiecarerispunscorec{,astfe|:

1-a;2-d;3-d;4-d;5-d

D. Se acordi 6 puncte,

- deosebire: tn

c6te douS punete pentru fiecare deosebire enunfata corect' aotfel: -

penlnsula $eandinavica ielietul majors

de

.

-aformattn etape tec{onice diferite

cdmpia Nord-Europeani, Podigul

(scutul Baltic format rn precamnrian, acoperit ln prezent iintanOei, PodiEulsuediei, MunfiiscandinavieiJormatiin

Italic6 relieful s-a fsrmai In orogeneza a\p\nh $v\un\r\

- deose6lre. tn

podiguri gi dealuri

(munfi gi dealuri fnalte);

- deosebire:

peninsula Scandhavbd

glaciare, fiord,uri, morene,

Ieprezentat p6n

orogeneza caledonicd)' iarin Peninsula

":").:

Apenirn

preAomind altitudinile mai mici de 500 m (eampti,

joase), pe c6nd ln Peninsula italica predomind altitudinile mai mari de 500 m

fn peninsula seandinavica este prezent relieful glaciar, reprezentat prin vii

sandre s.a., pe cdnd in Peninsula ltalicd este prezent relieful vulcanic'

craterele vulcanilor stinpi gi p1n vulcani activi (Vezuviu)

E.seacordS4puncta,citedouipunctepentrufiecareargumentcored'astfel:

- re|iefu|, prin varietatea sa morfo|ogicd

qi molfometricS,

determinS diversitatea

elementelorclimatice;

- odatd cu precipitafiile cresc.

!,-

cregterea altitudinii, scad presiunea atmosferici 9i temperatura aerului' iat

---

t:.!

i^-

D. Precizaf trei deosebiri intre clima statului marcat, pe hartd, cu litera E g.i clima statului rnarcat,

pe harti, cu litera l.

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dinte urmdtoarele elemente de climd: tip de climd,

temperaturi medii anuale, precipitalii medii anuale, vlnturi, amptitidine termicd, etaj climatic.

Nota 2: Punctajul

gi nu separat.

complet va fi acordat numai dacd cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ

6 puncte

E. Prezenta! doud cauze care sd explice de ce re[eaua feroviard este aproape absentd in nordul

Finlandei, Norvegiei gi Suediei degi sunt liri dezvoltate

ale Europei.

4 puncte

Rezolvare

A. Se acordd 4 puncte, cdte un punc{ pentru fiecare r6spuns corecf, astfel:

1. A- Norvegia; B - Slovacia;

2. 5 - Lisabona; 13 - Kiev.

B. Se acordi 6 puncte, c6te doui puncte pentru fiecare rdspuns corect, astfel:

L D;2. 4;3. 14.

C. Se acordi 10 puncte, cite

dou6 punde pentru fiecare rdspuns corec't, astfel:

1-b;2-b;3-a;4-b;5-a.

D. Se acordd 6 puncte, c6te doud punde pentru fiecare deosebire enunlatd corect, astfel;

- deosebire: lara marcati cu E (lslanda) are climat temperatoceanic 9i subpolar (prepolar), pe c6nd fara marcatd cu | (Macedonia) are un climat mediteranean; - deosebire: precipitafiile medii anuale sunt mai ridicate gi repartizate uniform in timpui

anului in lslanda qi mai reduse, repartizate neuniform in timpul anului (veri toride gi secetoase,

iemi bldnde gi ploioase) in Macedonia; - deosebire: iernile sunt mai aspre in lslanda de€t ln Macedonia.

E. Se acordd 4 puncte, c6te doud punc'te pentru fiecare argument corec{, astfel:

- refeaua feroviard ln nordul Feno-Scandiei are o densitate mai mici de 1,55 km/kmz

deoarece populafia este foarte redusS; - temperatura scizuti a aerului din timpul iernii are ca efect deteriorarea refelei feroviare

prin contradare termici.

D.

Precizali trei deosebiri intre clirna statului marcat,.pe harti, cu litera A gi clima statului marcat

cu litera D.

No1: Deosebirile se pof referi la oricare dintre urmdtoarele elemente de climd: tip de climd, temperaturi medii anuale, precipita{ii medii anuale, vilnturi, amplitudine termicd,

Nota 2:

Punctajul complet va fi acordat numai dacd deosebirile vor fi prezentate comparativ gi nu

seParat'

E puncte

E. PrezEnta$ doui. argumente care sir dernonstreze qa fluviul Rin este cel mai important din

Europa Centrali gi Vestici.

Rezolvare

4 Puncte

A. Se acordi 4 puncte, cite un punct pentru fiecare rispuns corec{, astfel' 1. D - Franta; F - Muntenegru;

2. 4 - Bruxelles: 6 - Lisabona.

B. Se acordd 6 puncte, c6te doui punete pentru fiecare r|spuns corect, astfel:

1. Elvefia; 2. Kiev: 3. G.

C. Se acordi 10 puncte, cte doud punde pentru fiecare rdspuns corect' astfel:

I -c',2-d; 3 -b: 4 -b; 5 -b.

D. Se acordi 6 puncta, cite doud punc-te pentru fiecare deosebire enuntati corect, astfel:

- deosebire. statul marcat cu A (Suedia) are un climat prepolar (subpolar) la nord de

Cercul Polar de Nord, pe cAnd statul marcat cu D (Franfa) nu are acest tip de climat; - deosebire: amplitudinea termicd medie este mai mic6 in Franfa decAt ln Suedia; - deosebire: iernile sunt mai aspre in Suedia dec6t ln Franfa

E. Se acordi 4 puncte, cdte douA puncte pentru fiecare argument corect, astfel:

- fluviul Rhin stribate cda mai dezvoitatd fari a Europei, Germania, care inregistreazi un trafic anual de mdrfuri de peste 40 de milioane de tone; - lluviul Rhin asigurd cel mai intens transport fluvial dinspre Europa CentralS 9i de Ves spre Marea Nordului, de-a lungul siu afiAndu-se portul Duisburg'(peste 60 de milioane de tone

pe an), cel mai mare port fluvial al lumii, gi portul Rotterdam (peste 320 milioane tone pe an) considerat cel mai mare port al lumii.

a. 1

D.Z

D'Plecizalitreideosebiriintrere|iefulMun$lorV.osgi-Pidurea|eaer-1'11etiefu|Munli|orCaucaz'

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare

formare, tipuri de roci, altitudini,

dir*ie uumEtoarele aspecte

ale

reliefului:

mod de

fragmentare, tip'"riu.i"ii"i-ai reirer,

alte aspecte specifice ale

'filJi;t!'fi ,**"ir, comptet va ri acordat numai dacd cete trei deosebii

gi nu seParat.

doui caue care sd explice diferenple de densitate

irarti, cu literele B 9i J'

E. Prezentali

nlicate, pe

vor fi Prezentate comParati"t

6 Puncte

a poPulatiei intre statele 4 Puncte

'

Rezolvare

A. Se acordd 4 puncts, cAte un pund pentru fiecare rdspuns cored' astfel:

1. A- Finlanda;l - Polonia;

2.6-Moscova;12-Roma'

B. Se acordi 6 puncte' cAte dou6 punde pentru fiecare r6spuns corect' astfel:

L E;2 1; 3. Suedia

G. se acordd 10 puncte,

1 'c'2- c; 3 -

c6te dou6 punc{e pentru

c, 4 - c; 5 - Nantes' Le

fiecare rispuns corec{, astfel:

Havre' Marsilia' Toulon' Nisa etc'

deosebire enu'ntatd corect' astfel:

D. Se acordi 6 puncte, c6te dou6

PYld:,p:llt'fiecare

Pad;;fr;;g-r;-s-au rottat i'n orogeneza hercinicS'

alpin6;

"i"atui$ din granite, pe

e. pe cAnd

c2nd Munlii

Gaucaz

Munlii Caucaz

ii"**" * nu depieesc 1500 m'

- deosebire: Munlii Vosgi gi Munlii

pe c6nd Munfii Gaucaz s-au format in orogeneza

- deosebirc: Munlii Vosgi-pddgrea

u*jffi

sunt arc6tul$*:ff:i1i,il,,"il:!:?;:il:'i,ffi'ra;,HffiiElf

cauca, *

pe cdnd Munlii inalt din EuroPa).

"rtitu-Jini maxime d" ;ililo

tn tvarur Elbrus - 5642 m' cel mai

c6te doui PlnagSeliru fiecare argument corect' astfel:

oJHi"'r"r"i-0" JLribn't-ui

E. Se acordS 4

Puncts,

-densitateamedieapopu|a|ieirnoru.no"-ip".*

tstanda

1Z,Z

roJtm!'Satoria

or",io"

*rggltmlestemaimaredec6t

poz4ieigeoqrafice'

climatului

mult

pieoominant de €mpie

densitatea medie a poputaliei tn

mai favorabit extinoeriinojcrir"n"iin

inbr"no" comparativ cu cel

muntos in lslanda;

-una|tfadoresteaportulmigratoriumarelnolahdacomparativcu|slanda.

D. Preciza$ trei deosebiri intre clima statului marcat, pe harti, cu litera A 9i clima statului marcat'

pe hartd,

cu litera

l.

1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmdtoarele elemente de climd: tip de climd,

medii anuale, vdnturi, etai ctimatic, amplitudine tgrmied

Nota

temperaturi medii anuale, precipitalii

Noia

gi nu

2: Punctajul

separat.

comptei va fi

ac|rdat numai d1cd cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ

6 puncte

E.

prezenta$ doud cauze

pentru care fenomenele vulcanice sunt mai frecvente in Europa Sudicd

4 Puncte

decdt in Eurbpa Nordicd.

Rezolvare

A. Se aqorda 4 puncte, cAte un punct pentru fiecare raspuns corec{' astfel:

1. B - Lituania;J - Portugalia;

2. 1 -ReYkjavik; 2 - Dubtin.

B. Se acordd 6 puncte, cAte doui punde pentru fiecare Espuns corect' astfel:

1. E;2. Tagreb;3. Olanda.

C'seacordSl0puncte,c6tedouipundepentrufiecarerdspunscorec.t,astfel:

1 -b;2 - b;3 - c;4 -d;5 -a

D. Se acordi 6 puncte,

- deosebire:

c6te doui puncte pentru fiecare deosebire. enunlatd corect, astfel:

statul marcat pe harti cu litera A (Ucraina) are un clirnat temperat-continen-

tal, pe cfind

statul marcat cu litera

|

(Marea Britanie) are un climat temperat-oceanic;

-deosebire: precipitaliile mediianuale sunt mai ridicate (peste 1000 mm/an) Ei repartizate

Britanie, 9i mai reduse (300-500 mmfan)' repartizate neuniform

uniform in timpul anuluiln'filaiea

in timpul anu|ui

(cad predominant vara, sub formS de averse)

ln Ucraina; mari tn Ucraina 9i reduse in Marea

- deosebire, amplitudinile termice anuale sunt mai

Britanie.

E. Se acorda 4 puncta, c6te doul punde pentru fidcare argument cored, astfel:

- tedonica adivi vulcanice mai frecvente

la contadul Pldcii Euroasiatibe cu Placa Afticani determini fenomene

ln Europa Sudici, cu mai mulfi vulcani activi (Etna, Vezuviu' Stromboli'

Vulcano); Europa sudic6 este o regiune de orogen

o regiune de platformi, stabilS tectonic, cu (Hekla).

adiv6 tedonic, pe cand Europa Nordicd este

vulcani doar in lslanda, asociali cu procesele de rift

D' Preciza{ trei

continentului european. Nota 1: Deosebirile se pat referi la orieare

anuale, temperatura medie anuald, vilnturi,

deosebiri intre clima temperat oceanici gi clima temperat continentali; la nivelul

dintre urmdtaarele aspecte ale e limei: precipitalii medii

amplitudine termicd.

cele iii

dio;se*iri vor fi prezentatu canparativ

Nota 2; Punctaiul eomplet va fr acorclat numai'cacl y nu separat.

E. Explicali:

I

p:=.nt" vegetatiei de stepi in sud - estul

Europer;

2. inlocuirea stepei, pe mari suprafefe, cu cereale 9i plante tehnice.

6 puncte

4 puncte

"

Rezolvare

A. Se acordi 4 puncte, c6te un

1. C - Grecia; F - lslanda,

punct pentru fiecare rEspuns coreb-t, astfel:

2.

1 - Vargovia; 14 - Kiev.

B' se acordd 6 puncte, cate doui puncte

pentru fiecare rispuns corect, astfer:

1.4 - Londra; 2. | - Spania;3. Atena.

c. Se acordE 10 puncte, c6te doud

1-A;Z -a;3-a;4-c;5-b.

punde pentru fiecare rdspuns corect, astfel:

D' Se acordd 6 puncte,

dou5 punc{e

pentru fiecare deosebire enunlati corect, astfel:

- deosebire: in dimatul temperatoceanic

-cAte

amplitudinea termicd este redusi fafd de climatul

temperat-continental, unde aceasta este mai mare;

- deosebire: in. climatul temperat-oceanic precipitafiile

temperat continental unde acestea cad mai ales vara gi sub form6

sunt bogate, fafi de climatul de avers6;

ricoroase fali de

- deosebire: ln climatul temperatoceanic sunt ierni blande si veri

climatul temperat-continental,

unde verile sunt calde gi uscate, iar ierniie geroase.

E. se acordi 4 puncte, c6te doud punde pentru

fiecare argument corect, astfer:

- relieful cu altitudini mici gi climatul secetos;

- solurile fertile gi populafia numeroasd.

D. Precizati trei deosebiri intre clima statului marcat, pe hartd, cu litera D si clima statului marc; pe hart6, cu litera F.

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmEtoarele elemente de

femperaturi medii anuale, precipitalii medii anuale, v6nturi, amplitudine termicd.

Nota 2: Punetajul complet va fi acordat numai dace ce6 trei deasebiri vor fi prezentate compara:^

fl nu separat.

6 punci

climd: tip de ctini

E- Precizati doud cauze ale prezenlei relifului glaciar in Peninsula scandinavici

Rezolvare

4 punce

A. Se acordi 4 puncte, c6te un punct pentru fiecare rispuns corect, astfel:

1.D-ltalia; l-Olanda;

2.3 -Praga;9 - Minsk.

B. Se acordi 6 puncte, c6te doui puncte pentru fiecare rispuns corec{, astfel:

. 1. B - lbericd; 2. G - Moscova; 3. Tamisa.

C. Se acordd 10 puncte, c6te doul

1-d;2-b;3-c;4-c;5-d.

puncte pentru fiecare rEspuns cored, astfel:

D. Se acordd 6 puncte, cdte doui puncte pentru fiecare deosebire enunfati corect, astfel.

- deosebire: in ltalia clima este mediteraneani, iar in Marea Britanie este tempere-

oceanicS:

- deosebire: in ltalia precipitafiile sunt sdrace vara gi bogate iarna, iar in Marea Brita: E ele sunt bogate tot timpul anului; - deosebire: in ltalia temperaturile medii pe anotimpuri sunt in jur de 10"C iarna gi pes; 25oC vara, iar ln Marea Britanie de $oC in sezonul rece gi 22oC in cel cald.

E. Se acordd 4 puncte, cAte dou6 puncte pentru fiecare argument corect, astfel:

- latitudinea mare; in Cuatemar a fost afec-tatd de glaciafiune.

D.'

Nota .1:

1yu.ale.

Preciza{ trei deosebiri intre clima Insulelor Britaniee gi clima peninsulei ltalice.

Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmdtoarele elemente de climd:

olecinitalii medii.anuate, v6nturi,

2: Punctaiul

lemperatui mec.

tip de ctimd, etal ctiia,tii, iipituair" termicE.

N?ta

complet va fi acordat numai dacd ceteirei deosebiri' ior

gi nu separat.

fi prezentate conpara:.,

6 punci*

E'

Prezentali doui argumente care si demonstreze poten$alul hidroenergetic ridicat al Mun:,:,

4 punce

AlPi

Rezolvare

A. Se acordi 4 puncte, cdte un

punct pentru

fiecare rdspuns corect, astfel;

1. D -Macedonia;H -Finlanda;

I

I

I

". r" "":rot#""1,],,";"uE punc-te penrru fiecare Espuns corecr, astrer;

. r" """'"1''

r::l:*=."il"-;l" r""H:: rdspuns core*, astre,:

1-c;2 -c;3-d;4-c;5-c.

I

D' Se acordd 6

puncte, c6te doud puncte pentru fiecare deosebire enunfatd corect, astfel.

Britanice clima este temperatoceanici, iar in peninsula

--

- deosebire: in Insulele

estemediteranean6;

I

--l

ua ;6 I

.

- deosebire: in lnsulele

Britanice precipitafiile

sunt bogate tot timpul

''r's'

anului, iar in

'q'

"' '

s'u'e"

s

pe.

"-

|

I

sula ltalici precipitaliile sunt sdrace vara gi bogate

- deosebire: in Insulele Britanice

sezonul rece gi 22"Qln cel

cald, iar in Peninsula

jur de 10"C iama gi peste 25oC vara.

iarna;

temperaturile medii pe anotimpuri sunt ln jur de g"C ,r I

ltalici

'ru"vY

re"r|"e'qrurxs

temperaturile

medii

rrreurr

pe qlrutrlrrPur'

Pe

anotimpuri

."'

sur:

'

.

'

argument corect, astfer;

I

I

N

t

|

E. se acordi 4 puncte, c6te doui puncte pentru fiecare

- relieful inalt care genereaz6 precipitalii

- prezenfa lacurilor gaciare gi a ghefarilor montani,

bogate;

care alimenteazi suplimentar rau " *

4

PUt i!.LE

D' Prec'za$ trei deosebiri intre-clima

Nota i:

Peninsulei

Deosebirib se pot referi t" ori"ii.-iiri

scandinavice gi

urmdtoarere

clima

d;;;rt;

peninsulei ltalice.

;"

temperaturi

medii anuale, precipitalii m:eiii ,iiit", v6nturi, factoriigenetici aictimei.

,"h ioi;;;rz;;-r'i/";Lsebiri

vee"'a"e,rseu

cfimE: tipurde

c,rd

Nota 2: Punctajut comptei va i aciraat iri"iJila

comparativ gi nu se.parat.

vor ri prezen:aw

u oua*

E' Prezenta{i doui cauze care determind valorile reduse ale densitdfi popula$ei in spatiul nrcr::,-

4 purmr

Rezolvare

A' Se acordS 4 puncte, cate un

1.

punc-t pentru fiecare r.spuns corec-t, astfer;

B _ Spania; F _ Germania:

2. S - Stockholm; 6 _ Lisabona.

B' Se acordd 6 puncte, te douS

1. pirinei;2.

punde pentru fiecare r6spuns corect, astfer:

Rusia;3. Londra.

G' Se acordd 10 puncte, c6te dou6

1 -a;Z -c;3_d;4_b;5_c.

punc-te pentru fiecare rispuns corect, astfer:

D' se acord6 6 puncte, c6te doui punc{e

- deosebire: tn Peninsula

pentru fiecare deosebire enunfatd corect, astfel:

scandinavici

in Peninsula ltalici sunt influenfe mediteianeenl;

sunt influenfe crimatice oceanice gi nordice e,,.

- deosebire: ln Peninsula scandinavicd

verile.sunt ricoroase $i iernile reci gi lungi, a- ,-

Peninsula ltalici verile sunt

cilduroase gi iemife btande;

- deosebire: in Peninsula

scandinavicd precipitafiile medii anuare sunt de lsoo-25tul

mm, iar in Peninsula ltalici de 500_1000 mm.

E' se acordS 4 puncte,.cate doui

puncte pentru fiecare argument corec*, astfer.

- relieful putemic fragmentat;

- climatul montan rece gi umed.

D. 1. Prezentati doui"caracteristici ale industriei siderurgice din Europa' 2. Menlionali doui regiuni industriale in care aceastl ramurd are foarte mare dezvoltat", ,rn *

E" Caraclerizali climatul nredileranean (subhopical) al Europei precEAnd:

1. temperaturile

2. doud

medii pe cele doud anotimpuri extrerne;

exernple de v6nturi ce se manifesti in regiunea

cu climat meditetanean 4 purxm

Rezolvare

. A. Se acordS 4 puncte, c6te un pund pentru fiecare rispuns corec{, astfel:

1. J - lrlanda; E - Grecia;

2.7 -SarEevo; 13 -Vargovia.

B. Se acordi 6 puncte, c6te doud puncte pentru fiecare rispuns corec{, astfel:

1. lberic6; 2. | - SPania; 3. 3 - Roma.

c. se acordd 10 puncte, cdte doui puncte pentru fiecare rispuns corec-t, astfel:

1 -d;'2- c; 3 - b; 4 - c;5 - a.

D. Se acord6 6 puncte, cdte doui punc{e pentru fiecare caraderisticd 9i doud regiuni enu:s@ cored, astfel:

- caraderisticS: s-a dezvoltat in zonele de exploatare a minereurilor de fier 9i in por-"rnll - caraderistici: statele dezvoltate gi-au extins capacitilile de oblinere a ofelurilor a ro

gi fnalt-aliate, inoxidabile, iar in ldrile slab dezvoltate se produc mai mult oleluri brute;

- regiuni siderurgice: Krivoi Rog (Ucraina) 9i Lorena (Franfa)'

E. Se acordZ 4 puncte, cate doud puncte pentru fiecare argument corec't, astfel:

f . ianuarie intre 5-100C, iulie fntre 2Q-250Q - 2p;

2. Austrul giSimunul - 2P.