Sunteți pe pagina 1din 110

LUCRARE PRACTICA

Lucrarea este axată pe exemplul S.C. „Neptun” S.R.L. care are ca obiect de activitate
producerea şi comercializarea produselor de panificaţie.
Societatea comercială aplică Reglementările contabile simplificate armonizate cu directivele
europene aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 306/2002.
Capitalul societăţii este integral privat şi a fost depus integral de către asociaţi care sunt
rezidenţi.
Furnizorii de materii prime, materiale consumabile sunt din România.
Desfacerea produselor finite se realizează către clienţi din România şi se efectuează de la
sediul societăţii şi/sau prin delegaţi ai societăţii angajaţi cu contracte de muncă ca distribuitori.
Societatea comercială utilizează ca metodă de amortizare a imobilizărilor corporale metoda
liniară, iar ca metodă de evidenţă a stocurilor metoda inventarului permanent.
Contabilitatea analitică a stocurilor este organizată după metoda cantitativ-valorică.
Stocurile la ieşire se evaluează şi înregistrează în contabilitate după varianta costului mediu
ponderat.
Produsele finite obţinute din procesul de producţie sunt evaluate şi înregistrate la costul
estimat (standard, planificat).
Mărfurile de la magazinul propriu de desfacere cu amănuntul sunt contabilizate la preţul cu
amănuntul. Magazinul este aprovizionat cu mărfuri prin transferul de produse finite obţinute din
procesul de producţie.
Operaţiile economice care fac obiectul înregistrării în contabilitate sunt limitate la nivelul
unei luni calendaristice, respectiv luna ianuarie a anului curent.
Pentru înţelegerea metodologiei de înregistrare în contabilitate, operaţiile sunt prezentate
pentru un interval de timp din luna de referinţă pe zile calendaristice, iar pentru un alt interval de timp
în mod cumulat. Prezentarea în mod cumulat a fost determinată de caracterul de repetabilitate al
operaţiilor economice şi de necesitatea simplificării calculelor, întocmirii documentelor primare şi
înregistrării în contabilitate.
Rezolvarea temei s-a realizat prin parcurgerea următoarelor etape:
a) înscrierea soldurilor iniţiale ale conturilor sintetice şi analitice în fişele de conturi (fişe
de magazie, fişe cantitativ-valorice, fişe pentru mijloace fixe, fişe de conturi sintetice).
b) întocmirea documentelor primare care atestă derularea operaţiilor economice (facturi;
note de recepţie şi constatare de diferenţe; bonuri de consum; bonuri de predare,
transfer, restituire).
c) întocmirea documentelor centralizatoare – jurnale auxiliare (jurnalul pentru cumpărări,
jurnalul pentru vânzări).
d) reflectarea operaţiilor economice cronologic şi sistematic. Înregistrarea cronologică s-a
realizat prin întocmirea Registrului-jurnal, iar înregistrarea sistematică în fişele de
conturi care constituie Cartea Mare.
e) întocmirea balanţei de verificare cu patru serii de egalităţi.
După cum se cunoaşte, societăţile comerciale întocmesc la sfârşitul anului situaţiile
financiare. Cu toate că operaţiile înregistrate se referă numai la luna ianuarie, s-a considerat, din punct
de vedere didactic, că este util şi întocmirea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere.
Situaţia în conturi la 01/01 2004 se prezintă astfel:
1012 200.000.000
1061 30.000.000
1068 30.000.000
121 150.000.000
129 150.000.000
2131 160.000.000
2132 28.500.000
2133 90.000.000
214 25.000.000
262 10.000.000

3
2813 83.739.551
2814 4.305.559
301 35.000.000
3021 5.175.000
3024 1.000.000
303 500.000
401 5.000.000
4111 4.000.000
4423 4.429.890
441 32.000.000
461 300.000
5121 25.000.000
5311 5.000.000
Componenţa analitică a conturilor sintetice este următoarea:
Contul 2131 – 160.000.000 lei, din care:
- cuptor pentru pâine – 100.000.000 lei, data intrării – aprilie 2001
- malaxor – 40.000.000 lei, data intrării – aprilie 2001
- masă inox – 20.000.000 lei, data intrării – aprilie 2001
Contul 2132 – 28.500.000 lei, din care:
- cântar – 10.000.000 lei, data intrării – aprilie 2001
- calculator Pentium – 8.500.000 lei, data intrării – septembrie 2001
- calculator Pentium – 10.000.000 lei, data intrării – mai 2002
Contul 2133 – 90.000.000 lei, din care:
- autoturism „Dacia” – 40.000.000 lei, data intrării – septembrie 2001
- autofurgonetă „Dacia”– 50.000.000 lei, data intrării – octombrie 2002
Contul 214 – 25.000.000 lei, din care:
- mobilier – 25.000.000 lei, data intrării – mai 2001
Duratele normale de funcţionare a imobilizărilor corporale (mijloace fixe) pentru calculul
amortizării se consideră astfel: echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) – 10 ani;
aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare (cântarul şi calculatoarele) – 10 ani şi respectiv 4
ani; mijloace de transport – 5 ani; mobilier – 15 ani.
Contul 301 – 35.000.000 lei, din care:
- făină 5.000 kg. x 7.000 lei/kg. = 35.000.000 lei
Contul 3021 – 5.175.000 lei, din care:
- drojdie 200 kg. x 20.000 lei/kg. = 4.000.000 lei
- sare 150 kg. x 2.000 lei/kg. = 300.000 lei
- amelioratori 15 kg. x 25.000 lei/kg. = 375.000 lei
- alte materiale = 500.000 lei
Contul 401 – 5.000.000 lei, din care:
- SA „Titan” Bucureşti – 4.000.000 lei
- SA „Spicul” Bucureşti – 1.000.000 lei
Contul 4111 – 4.000.000 lei, din care:
- SRL „Terra” Bucureşti – 3.000.000 lei
- SRL „Safir” Bucureşti – 1.000.000 lei

Operaţiile economice care au loc în luna ianuarie sunt următoarele:


4 ianuarie
1. Factura nr. 12/4/01, emisă de SC „Titan” SA indică livrarea cantităţii de 10.000 kg. făină
pentru SC „Neptun” SRL. Preţul unitar fără TVA - 7.200 lei/kg., TVA 19%. Materia primă a fost
recepţionată, fiind emisă Nota de recepţie şi constatare de diferenţe nr. 1/4/01. Datele din factură şi
nota de recepţie sunt concordante.
2. Bonul de consum nr. 1/4/01 atestă eliberarea în producţie a următoarelor cantităţi de
materii prime şi materiale auxiliare: făină 1.000 kg., drojdie 30 kg., sare 10 kg., amelioratori 3 kg.

4
3. Raportul de producţie şi bonul de predare nr. 1/4/01 evidenţiază obţinerea, şi respectiv,
predarea la depozit a 5.000 bucăţi pâine a 0,250 kg/buc. Preţul de înregistrare (costul estimat) – 3.000
lei/buc.
4. S.C. „Neptun” SRL livrează clienţilor interni 4.000 bucăţi pâine după cum urmează:
- SC „Terra” SRL – 2.500 buc. pâine – preţul de livrare 3.500 lei/buc. + TVA 19% -
factura nr. 1/4/01
- SC „Safir” SRL – 1.500 buc. pâine – preţul de livrare 3.500 lei/buc. + TVA 19% -
factura nr. 2/4/01
Se transferă magazinului propriu de desfacere cu amănuntul cantitatea de 1.000 buc. pâine.
Transferul a fost consemnat în avizul de însoţire a mărfii nr. 1/4/01. Magazinul emite nota de recepţie
nr. 1/4/01, preţul cu amănuntul 4.500 lei.
5. Raportul de gestiune şi monetarul nr. 1/4/01 indică comercializarea mărfurilor prin
magazinul propriu de desfacere cu amănuntul în sumă de 4.200.000 lei preţul cu amănuntul. Suma
încasată de magazin se depune la casieria unităţii, fiind înregistrată în registrul de casă.
6. Dispoziţia de plată către casierie nr. 1/4/01 confirmă eliberarea sumei de 1.000.000 lei
şoferului Ivan Gh. pentru alimentarea cu benzină a mijlocului de transport. Bonul nr. 42/4/01 emis de
Petrom indică suma de 1.000.000 lei pentru benzina cu care a fost alimentat mijlocul de transport.

5 ianuarie
7. Bonul de consum nr. 2/5/01 atestă eliberarea în producţie: 1.200 kg. făină, 36 kg. drojdie,
12 kg. sare, 3,6 kg. amelioratori.
8. Raportul de producţie şi bonul de predare nr. 2/5/01 indică obţinerea şi respectiv, predarea
la depozit a 6.000 bucăţi pâine a 0,250 kg/buc. Preţul de înregistrare – 3.000 lei/buc. (cost estimat).
9. S.C. „Neptun” SRL livrează clienţilor interni 4.800 bucăţi pâine astfel:
- SC „Terra” SRL – 3.000 bucăţi – preţul de livrare 3.500 lei/buc. + TVA 19% - factura
nr. 3/5/01
- SC „Safir” SRL – 1.800 bucăţi – preţul de livrare 3.500 lei/buc. + TVA 19% - factura
nr. 4/5/01
Se transferă magazinului propriu de desfacere cu amănuntul 1.200 bucăţi pâine, fiind
întocmit avizul de însoţire a mărfii nr. 2/5/01. Magazinul întocmeşte nota de recepţie nr. 2/5/01, preţul
cu amănuntul 4.500 lei/buc.
10. Raportul de gestiune şi monetarul nr. 2/5/01 indică comercializarea mărfurilor prin
magazinul propriu de desfacere cu amănuntul în sumă de 5.200.000 lei preţul cu amănuntul. Suma
încasată de magazin se depune la casieria unităţii şi se consemnează în Registrul de casă.
11. Şoferul Ivan Gh. justifică cu bonul nr. 156/5/01 emis de Petrom alimentarea cu benzină
a mijlocului de transport în sumă de 700.000 lei.
12. Factura nr. 34/5/01 emisă de SC „Gemina” SRL indică livrarea cantităţii de 600 kg.
drojdie, preţul unitar fără TVA 20.500/kg., TVA 19%. S.C. „Neptun” SRL a recepţionat cantitatea de
600 kg. drojdie, fiind emisă nota de recepţie nr. 2/5/01.
13. Factura nr. 24/5/01 emisă de SC ”Onil” SRL indică livrarea cantităţii de 300 kg sare,
preţul de livrare fără TVA - 2.000 lei/kg., TVA 19%. S.C. „Neptun” SRL a receptionat cantitatea de
300 kg. sare, fiind emisă nota de recepţie nr. 3/5/01.
14. Factura nr. 37/5/01 emisă de SC ”Alutus” SRL indică livrarea a 50 kg amelioratori,
preţul de livrare fără TVA - 26.000 lei/kg., TVA 19%. S.C. „Neptun” SRL a recepţionat cantitatea de
50 kg. amelioratori, fiind emisă nota de recepţie nr. 4/5/01.
15. Extrasul de cont confirmă încasarea sumei de 4.000.000 lei pentru mărfurile livrate în
anul precedent, din care 3.000.000 lei de la SC „Terra” SRL şi 1.000.000 lei de la SC „Safir „ SRL.
16. Au fost emise ordinele de plată nr. 1 şi 2/5/01 pentru achitarea datoriei faţă de furnizori
existentă la 1/01/2004, SC „Titan” SA – 4.000.000 lei şi SC „Spicul” SA – 1.000.000 lei. Extrasul de
cont confirmă plata furnizorilor şi a comisionului bancar de 50.000 lei.

6 – 15 ianuarie
17. Bonurile de consum întocmite în intervalul 6-15/01 indică eliberarea în producţie a
următoarelor cantităţi de materii prime şi materiale auxiliare: 10.000 kg. făină, 300 kg. drojdie, 100
kg. sare, 30 kg. amelioratori.

5
18. Rapoartele de producţie şi bonurile de predare emise în acest interval de timp indică
obţinerea şi predarea la depozit a 50.000 bucăţi pâine a 0,250 kg/buc., cost estimat - 3.000 lei/buc.
19. Societatea a livrat în acest interval de timp 42.000 bucăţi pâine la clienţi interni, din
care:
- SC „Terra” SRL – 30.000 bucăţi pâine – preţul de livrare 3.500 lei/buc. + TVA 19%
- SC „Safir” SRL – 12.000 bucăţi pâine – preţul de livrare 3.500 lei/buc. + TVA 19%
S-a transferat magazinului propriu de desfacere cu amănuntul cantitatea de 8.000 bucăţi
pâine. Magazinul a întocmit notele de recepţie, preţul cu amănuntul 4.500 lei/buc. Transferul cantităţii
de produse finite a fost consemnat în avizele de însoţire a mărfii.
20. Extrasele de cont confirmă încasarea de la clienţi a sumei de 36.652.000 lei, din care:
- SC „Terra” SRL – 22.907.500 lei
- SC „Safir” SRL – 13.744.500 lei
21. Rapoartele de gestiune şi monetarele evidenţiază comercializarea mărfurilor prin
magazinul propriu de desfacere cu amănuntul în sumă de 35.000.000 lei, preţul cu amănuntul. Sumele
încasate de magazin în acest interval de timp au fost depuse la casieria unităţii, fiind înregistrate în
registrul de casă.
22. Extrasele de cont şi registrul de casă consemnează depunerea de numerar în contul
deschis la bancă a sumei de 35.000.000 lei.
23. Extrasele de cont şi ordinele de plată confirmă achitarea sumei de 102.578.000 lei, din
care: SC „Titan” SA – 85.680.000 lei, SC „Gemina” SRL – 14.637.000 lei, SC „Onil” SRL – 714.000
lei, SC „Alutus” SRL – 1.547.000 lei. Comisionul bancar – 50.000 lei.

16 –31 ianuarie
24. Factura nr. 170/19/01, emisă de SC „Titan” SA indică livrarea cantităţii de 20.000 kg.
făină pentru SC „Neptun” SRL. Preţul unitar fără TVA - 7.300 lei/kg., TVA 19%. Materia primă a fost
recepţionată, fiind emisă nota de recepţie nr. 5/19/01.
25. Factura nr. 64/20/01, emisă de SC „Alutus” SA indică livrarea a 50 kg. amelioratori,
preţul de livrare fără TVA – 27.000 lei/kg., TVA 19%. SC „Neptun” SRL a recepţionat cantitatea de
50 kg. amelioratori, fiind emisă nota de recepţie nr. 6/20/01.
26. Factura nr. 76/21/01, emisă de SC „Gemina” S.R.L. indică livrarea cantităţii de 500 kg.
drojdie, preţul de livrare fără TVA – 21.000 lei/kg., TVA 19%. SC „Neptun” SRL a recepţionat
cantitatea de 500 kg. drojdie, fiind emisă nota de recepţie nr. 7/21/01.
27. Bonurile de consum întocmite în intervalul 16-31/01 atestă eliberarea în producţie a
următoarelor cantităţi de materii prime şi materiale auxiliare: 15.000 kg. făină, 450 kg. drojdie, 150
kg. sare, 45 kg. amelioratori.
28. Rapoartele de producţie şi bonurile de predare reflectă obţinerea şi predarea la depozit a
75.000 bucăţi pâine a 0,250 kg/buc. Preţul de înregistrare - 3.000 lei/buc. (costul estimat).
29. SC „Neptun” SRL a livrat în acest interval de timp 60.000 bucăţi pâine la clienţi interni,
din care:
- SC „Terra” SRL – 40.000 bucăţi pâine – preţul de livrare 3.700 lei/buc. + TVA 19%
- SC „Safir” SRL – 20.000 bucăţi pâine – preţul de livrare 3.700 lei/buc. + TVA 19%
Societatea a întocmit facturile de livrare a produselor finite.
S-a transferat magazinului propriu de desfacere cu amanuntul cantitatea de 15.000 bucăţi
pâine. Magazinul a întocmit notele de recepţie, preţul cu amănuntul 4.500 lei/buc. Transferul cantităţii
a fost consemnat în avizele de însoţire a mărfii.
30. Rapoartele de gestiune şi monetarele evidenţiază comercializarea mărfurilor prin
magazinul propriu de desfacere în sumă de 67.000.000 lei, preţul cu amănuntul. Sumele încasate de
magazin în acest interval de timp au fost depuse la casieria unităţii, fiind consemnate în Registrul de
casă.
31. Extrasele de cont şi Registrul de casă confirmă depunerea sumei de 65.000.000 lei în
contul deschis la bancă.
32. Extrasele de cont confirmă încasarea de la clienţi a sumei de 307.020.000 lei, din care:
- SC „Terra” SRL – 213.010.000 lei
- SC „Safir” SRL – 94.010.000 lei

6
33. Extrasele de cont şi ordinele de plată evidenţiază plata furnizorilor în sumă de
187.841.500 lei, din care:
- SC „Titan” S.A. – 173.740.000 lei
- SC „Gemina” SRL – 12.495.000 lei
- SC „Alutus” SRL – 1.606.500 lei
Comisionul reţinut de bancă – 50.000 lei.
34. Extrasele de cont şi ordinele de plată atestă achitarea obligaţiilor faţă de bugetul statului
din anul precedent: impozitul pe profit 32.000.000 lei, TVA – 4.429.890 lei.
35. Facturile emise de furnizorii de servicii prezintă următoarele date:
- SC Romtelecom SA – factura 1046/25/01 – 4.000.000 lei + TVA 19%
- SC Distrigaz SA – factura 640/29/01 – 92.000.000 lei + TVA 19%
- SC Apa Nova SA – factura 302/30/01 – 5.000.000 lei + TVA 19%
- SC Cosmos SRL (reparaţii) – factura 406/30/01 – 10.000.000 lei + TVA 19%
- SC Electrica SA – factura 502/30/01 – 12.000.000 lei + TVA 19%
36. Salariile calculate pentru personalul unităţii privind luna ianuarie însumează 80.000.000
lei. Reţinerile din salarii reprezintă: impozitul pe salarii 16.000.000 lei, contribuţia la asigurări sociale
9,5%, contribuţia la fondul de sănătate 6,5%, contribuţia la fondul de şomaj 1%.
37. Se înregistrează şi contribuţiile datorate de angajator, respectiv: contribuţia la asigurări
sociale 22%, contribuţia la fondul de sănătate 7%, contribuţia la fondul de şomaj 3%, contribuţia la
fondul pentru accidente de muncă şi boli profesionale 0,5%.
38. Extrasul de cont, cecul de numerar şi registrul de casă confirmă ridicarea numerarului
pentru plata salariilor. Comisionul bancar – 200.000 lei. Statele de plată atestă plata salariilor pentru
angajaţii unităţii.
39. Extrasele de cont şi ordinele de plată confirmă achitarea impozitului pe salarii,
contribuţia la asigurări sociale, contribuţia la fondul de sănătate, contribuţia la fondul de şomaj,
contribuţia la fondul pentru accidente de muncă şi boli profesionale. Comisionul bancar – 52.000 lei.
40. La sfârşitul lunii au loc următoarele operaţii:
a) calculul si înregistrarea amortizării imobilizărilor corporale (mijloace fixe);
b) calculul costului efectiv de producţie pentru produsele finite obţinute care însumează
400.000.000 lei. Se înregistrează diferenţele de preţ la produsele finite obţinute şi ieşite din gestiunea
unităţii;
c) descărcarea gestiunii pentru mărfurile vândute prin magazinul propriu de desfacere cu
amănuntul;
d) regularizarea TVA;
e) decontarea cheltuielilor şi veniturilor;
f) calculul şi înregistrarea impozitului pe profit. Se consideră că nu au fost înregistrate
cheltuieli nedeductibile fiscal şi deduceri fiscale. Cota de impozit pe profit 25%.

7
S.C. Neptun S.R.L.
(Unitatea)

Registrul – jurnal

Nr. pagina 1

Nr. Data Documentul Simbol conturi Suma


Explicaţii
crt. înreg. (felul, nr., data)
Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare
1 2 3 4 5 6 7 8
1. 4/01 NR1/4/01 Recepţionat materii % 401 85.680.000
prime 301 72.000.000
4426 13.680.000
2. 4/01 BC1/4/01 Consumat. materii 601 301 7.133.000 7.133.000
prime şi materiale 6021 3021 695.000 695.000
auxiliare
3. 4/01 BP 1/4/01 Recepţionat pr. finite 345 711 15.000.000 15.000.000
4. 4/01 F 1,2/4/01 Livrat prod. finite la 4111 % 16.660.000
clienţi interni 701 14.000.000
4427 2.660.000
5. 4/01 F 1,2/4/01 Scăderea din gestiune 711 345 12.000.000 12.000.000
6. 4/01 Aviz. 1/4/01 Transf. pr.f. la mag. 371 345 3.000.000 3.000.000
7. 4/01 NIR 1/4/01 Ad. comercial +TVA 371 % 1.500.000
aferente mărfurilor 378 781.530
4428 718.470
8. 4/01 Monetar 1/4/01 Vânzarea mărfurilor 5311 % 4.200.000
şi Reg. de casă prin magazin 707 3.529.428
4427 670.572
9. 4/01 D.plată 1/4/01 Avansul acordat 542 5311 1.000.000 1.000.000
10. 4/01 Bon 42/4/01 Justificat avansul % 542 1.000.000
acordat 6022 840.340
4426 159.660
11. 5/01 BC2/5/01 Consumat. materii 601 301 8.559.600 8.559.600
prime şi mat. aux. 6021 3021 834.000 834.000
12. 5/01 BP2/5/01 Receptionat pr. finite 345 711 18.000.000 18.000.000
13. 5/01 F 3,4/5/01 Livrat produse 4111 % 19.992.000
finite la clienţi interni 701 16.800.000
4427 3.192.000
14. 5/01 Scăderea din gestiune 711 345 14.400.000 14.400.000
15. 5/01 Aviz 2/5/01 Transf. pr.f. la mag. 371 345 3.600.000 3.600.000
16. 5/01 NIR 2/5/01 Ad. comercial+TVA 371 % 1.800.000
aferente mărfurilor 378 937.836
4428 862.164
17. 5/01 Monetar 2/5/01 Vânzarea mărfurilor 5311 % 5.200.000
RC prin magazin 707 4.369.768
4427 830.232
De reportat 220.253.600 220.253.600

ÎNTOCMIT, VERIFICAT,

8
S.C. Neptun S.R.L.
(Unitatea)

Registrul – jurnal

Nr. pagina 2

Nr. Data Documentul Simbol conturi Suma


Explicaţii
crt. înreg. (felul, nr., data)
Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare
1 2 3 4 5 6 7 8
Report: 220.253.600 220.253.600
18. 5/01 Bon 156/5/01 Alim.cu benzină % 5311 700.000
mijlocul de 6022 588.238
transport 4426 111.762
19. 5/01 NR 2/5/01 Recepţionat % 401 14.637.000
materiale auxiliare 3021 12.300.000
4426 2.337.000
20. 5/01 NR 3/5/01 Recepţionat % 401 714.000
materiale auxiliare 3021 600.000
4426 114.000
21. 5/01 NR 4/5/01 Recepţionat % 401 1.547.000
materiale auxiliare 3021 1.300.000
4426 247.000
22. 5/01 Extras cont Încasări de la 5121 4111 4.000.000 4.000.000
clienţi
23. 5/01 Extras cont Plăţi furnizori şi % 5121 5.050.000
comisionul bancar 401 5.000.000
627 50.000
24. 6-15/01 B.consum Consumat. mat. 601 301 71.330.000 71.330.000
prime şi mater. aux. 6021 3021 7.098.380 7.098.380
25. 6-15/01 B. predare Receptionat pr. 345 711 150.000.000 150.000.000
finite
26. 6-15/01 Facturi Livrat produse 4111 % 174.930.000
finite la clienţi 701 147.000.000
inetrni 4427 27.930.000
27. 6-15/01 F 3,4/5/01 Scăderea din gestiune 711 345 126.000.000 126.000.000
28. 6-15/01 Avize de int. Transf. pr.f. la mag. 371 345 24.000.000 24.000.000
29. 6-15/01 Note de Ad. comercial+TVA 371 % 12.000.000
recepţie aferente mărfurilor 378 6.252.240
4428 5.747.760
30. 6-15/01 Extrase cont Încasări de la clienţi 5121 4111 36.652.000 36.652.000
31. 6-15/01 Monetar şi Vânz. mărf. prin 5311 % 35.000.000
registru de casă magazin 707 29.411.900
4427 5.588.100
32. 6-15/01 Extrase cont Depunere de numerar 581 5311 35.000.000 35.000.000
în contul de la bancă 5121 581 35.000.000 35.000.000
De reportat 953.911.980 953.911.980

ÎNTOCMIT, VERIFICAT,

9
S.C. Neptun S.R.L.
(Unitatea)

Registrul – jurnal
Nr. pagina 3

Nr. Data Documentul Simbol conturi Suma


Explicaţii
crt. înreg. (felul, nr., data)
Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare
1 2 3 4 5 6 7 8
Report: 953.911.980 953.911.980
33. 6-15/01 Extrase cont Plăţi furnizori şi % 5121 102.628.000
comision bancar 401 102.578.000
627 50.000
34. 16-31/01 NR 5/19/01 Recepţionat materie % 401 173.740.000
primă 301 146.000.000
4426 27.740.000
35. 16-31/01 NR 6/20/01 Receptionat % 401 1.606.500
materiale auxiliare 3021 1.350.000
4426 256.500
36. 16-31/01 NR 7/21/01 Receptionat % 401 12.495.000
materiale auxiliare 3021 10.500.000
4426 1.995.000
37. 16-31/01 B. consum Consumat. materii 601 301 109.200.000 109.200.000
prime şi mat. auxil. 6021 3021 10.779.420 10.779.420
38. 16-31/01 B. predare Recepţionat pr. finite 345 711 225.000.000 225.000.000
39. 16-31/01 Facturi 7,8 Livrat prod. finite 4111 % 264.180.000
la clienţi interni 701 222.000.000
4427 42.180.000
40. 16-31/01 Facturi Scăderea din gestiune 711 345 180.000.000 180.000.000
41. 16-31/01 Aviz însoţire Transf. pr. f. la 371 345 45.000.000 45.000.000
magaz.
42. 16-31/01 Note de Ad.comerc.+TVA 371 % 22.500.000
recepţie aferente mărfurilor 378 11.722.950
4428 10.777.050
43. 16-31/01 Monetar şi R. Vânzarea 5311 % 67.000.000
de casa mărfurilor prin 707 56.302.780
magaz. 4427 10.697.200
44. 16-31/01 Extrase cont Depunere de 581 5311 65.000.000 65.000.000
numerar în contul b. 5121 581 65.000.000 65.000.000
45. 16-31/01 Extrase cont Încasări de la clienţi 5121 4111 307.020.000 307.020.000
46. 16-31/01 Extrase cont Plăţi furnizori şi % 5121 187.891.500
comision bancar 401 187.841.500
627 50.000
47. 16-31/01 Extrase cont Achitat obligaţii % 5121 36.479.890
fiscale şi com. 441 32.000.000
bancare 4423 4.429.890
627 50.000
De reportat 2.829.475.490 2.829.475.490

ÎNTOCMIT, VERIFICAT,

10
S.C. Neptun S.R.L.
(Unitatea)

Registrul – jurnal

Nr. pagina 4

Nr. Data Documentul Simbol conturi Suma


Explicaţii
crt. înreg. (felul, nr., data)
Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare
1 2 3 4 5 6 7 8
Report: 2.829.475.490 2.829.475.490
48. 16-31/01 Facturi : Prestaţii facturate % 401 146.370.000
1046,640, de furnizori 6022 92.000.000
302,502 (telefon, gaze, apă, 605 17.000.000
energie electrică, 611 10.000.000
reparaţii) 626 4.000.000
4426 23.370.000
49. 16-31/01 Stat salarii Salariile cuvenite 641 421 80.000.000 80.000.000
angajaţilor
50. 16-31/01 Stat salarii Reţinerile din 421 % 29.600.000
salarii 444 16.000.000
4312 7.600.000
4314 5.200.000
4372 800.000
51. 16-31/01
Sit. de calcul CAS/angajator 6451 4311 17.600.000 17.600.000
52. 16-31/01
Sit. de calcul Fd. sănătate/angajator 6453 4313 5.600.000 5.600.000
53. 16-31/01
Sit. de calcul Fd. şomaj/angajator 6452 4371 2.400.000 2.400.000
54. 16-31/01
Sit. de calcul Fd. accidente 635 447 400.000 400.000
muncă şi boli prof.
55. 16-31/01 CEC num. şi Rid. numerar pt. 5311 581 50.400.000 50.400.000
extras de cont salarii şi com. banc. % 5121 50.652.000
581 50.400.000
627 252.000
56. 16-31/01 Stat salarii Plata salariilor 421 5311 50.400.000 50.400.000
57. 16-31/01 Sit. de calcul Înreg. amortiz. mijl. 6811 % 3.440.971
fixe 2813 3.302.082
2814 138.889
58. 16-31/01 Extrase cont Virat pe destinaţii % 5121 55.600.000
obligaţiile fiscale, 444 16.000.000
sociale şi prot. 4311 17.600.000
socială 4312 7.600.000
4313 5.600.000
4314 5.200.000
4371 2.400.000
4372 800.000
447 400.000
59. 16-31/01 Sit. de calcul Dif. de preţ la pr. f. 348 711 -8.000.000 -8.000.000
De reportat 3.313.938.461 3.313.938.461

ÎNTOCMIT, VERIFICAT,

11
S.C. Neptun S.R.L.
(Unitatea)

Registrul – jurnal
Nr. pagina 5

Nr. Data Documentul Simbol conturi Suma


Explicaţii
crt. înreg. (felul, nr., data)
Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare
1 2 3 4 5 6 7 8
Report: 3.313.938.461 3.313.938.461
60. 16-31/01 Sit. de calcul Rep. dif. de preţ af. 711 348 -8.000.000 -8.000.000
ieşirilor de pr. f.
61. 16-31/01 Sit. de calcul Scăderea din gestiune % 371 111.400.000
a mărfurilor vândute 607 74.263.888
prin mag. 378 19.349.988
4428 17.786.124
62. 16-31/01 Jurnal de cump. Decontat TVA 4427 4426 70.010.922 70.010.922
şi vânzări deductibilă
63. 16-31/01 Jurnal de cump. TVA de plată 4427 4423 23.737.202 23.737.202
şi vânzări
64. 16-31/01 Rulaje cont Decontat venit. la % 121 569.013.876
sfârşitul lunii 701 399.800.000
707 93.613.876
711 75.600.000
65. 16-31/01 Rulaje conturi Decontat chelt. la 121 % 524.258.037
sintetice sfârşitul lunii 601 196.222.600
6021 19.450.000
6022 93.428.578
605 17.000.000
611 10.000.000
626 4.000.000
641 80.000.000
6451 17.600.000
6452 2.400.000
6453 5.600.000
635 400.000
6811 3.440.971
607 74.263.888
627 452.000
66. 16-31/01 Sit. de calcul Impozit pe prof. dat. 691 441 11.188.960 11.188.960
67. 16-31/01 Sit. de calcul Decontat ch. cu impoz 121 691 11.188.960 11.188.960

68. 16-31/01 Rulaje cont Închid. cont 129 pt. 121 129 150.000.000 150.000.000
prof. rep. în anul pr.

TOTAL 4.776.736.418 4.776.736.418

ÎNTOCMIT, VERIFICAT,

12
Seria Nr. IN
Furnizor: S.C. “Titan” S.A.
………………………………………. Cumpărător: S.C. “Neptun” SRL
(denumirea, forma juridică)
……………………………………………
(denumirea, forma juridică)
Nr. de înmatriculare în Registrul
Comerţului/anul: J/40/1400/1993
FACTURĂ Nr. de înmatriculare în Registrul
Codul fiscal (C.U.I.): 100400 FISCALĂ Comerţului/anul: J/40/2000/1998
Sediul (localitatea, str., nr.):Bucureşti Codul fiscal (C.U.I.): 500400
Libertatii nr. 4 Sector 2 ……………… Sediul (localitatea, str., nr.): Bucureşti
Judeţul: - Nr. facturii 12 Orizontului nr. 14 Sector 1
Contul: 0471832 Data (ziua, luna, anul) 4/01/2004 Judeţul: ………………………………
Nr. avizului de însoţire a mărfii …….
Banca: BCR (dacă este cazul) Contul: 0234715
Capital social: 1.000.000.000 lei Banca: BRD

Cota T.V.A. 19%


Preţul unitar Valoarea
Nr. Denumirea produselor Valoarea
U.M. Cantitatea (fără T.V.A.) T.V.A.
crt. sau a serviciilor - lei -
- lei - - lei -
0 1 2 3 4 5(3x4) 6
1. Făină Kg 10.000 7.200 72.000.000 13.680.000

Semnătura şi
ştampila Date privind expediţia : Total, 72.000.000 13.680.000
furnizorului Numele delegatului: Grigore Vasile din care:
Buletinul/cartea de identitate accize X
seria DI nr. 7400 eliberat(ă) Secţia 21
Mijlocul de transport auto
Semnătura Total de plată
nr. 18-B-ONP
Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la de primire (col. 5+col. 6)
data de 4/01 ora 8
Semnăturile …………………………………… 85.680.000

13
NOTĂ DE RECEPŢIE ŞI CONSTATARE DE DIFERENŢE
UNITATEA S.C. NEPTUN S.R.L.

Nr. factura/
__________ Număr Data Cod Cod Cont Nr.
0 OP Număr contract/comandă dispoz. sau
__________ document furnizor primitor creditor poz.
Z L A chitanţă fiscală
__________
__________ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 0 4 0 1 0 4 1 2 4 0 1

Subsemnaţii, membri ai comisiei de recepţie, am procedat la recepţionarea valorilor materiale furnizate de S.C. „Titan” S.A. din Bucureşti cu auto nr. 18 B
ONP documente însoţitoare factura nr. 12/04.01.2004 constatându-se următoarele:

Cantitate RECEPŢIONAT RABAT


Nr. Denumirea materialelor, Cont
ambalajelor şi COD U.M. conf. Cantitatea Preţ unitar
crt. debitor Valoare Valoare
materialelor refolosibile document Întreg Z Lei B %
16 din dezasamblare 17 18 19 20 21 22 23 Lei B Lei B
1 Făină 301 kg 10.000 1 0 0 0 0 7 2 0 0 72.000.000

COMISIA DE RECEPŢIE PRIMIT ÎN GESTIUNE


Numele şi prenumele Semnătura Numele şi prenumele Semnătura Data Semnătura
Georgescu Ion 04/01/2004
Vasilescu Gheorghe

14
UNITATEA: SC Neptun SRL Produs, lucrare (comanda) Pâine

Nr. comanda
Numar document Data Cod predator Cod primitor BON DE CONSUM (COLECTIV)
Ziua Luna Anul Cod produs
1 4 01 2004
Nr. Denumirea valorilor materiale (inclusiv Cont Cantit. Cantitatea Pretul
Cod U/M Valoarea
crt. sort, marca, profil, dimensiune) Debitor Creditor necesara eliberata unitar
1 Făină 601 301 1.000 Kg 1.000 7.133 7.133.000
2 Drojdie 6021 3021 30 Kg 30 20.000 600.000
3 Sare 6021 3021 10 Kg 10 2.000 20.000
4 Amelioratori 6021 3021 3 Kg 3 25.000 75.000

TOTAL 7.828.000
Sef compartiment Gestionar Primitor
Data si semnatura

15
UNITATEA SC Neptun SRL
Data Nr. comanda BON DE PREDARE-TRANSFER
Numar document Ziua Luna Anul Cod predator Cod primitor Cod produs RESTITUIRE
04 01 2004
Nr. Denumirea valorilor materiale (inclusiv sort, marca, Cont Cantitatea Pretul
Cod U/M Valoarea
crt. profil, dimensiune) Debitor Creditor efectiva unitar
1 Pâine 0,250 Kg/buc 345 711 buc 5000 3000 15.000.000

Data si semnatura Viza C.T.C. (propus miscarea) Predator Primitor

16
Seria Nr. IN
Furnizor: S.C. “Neptun” SRL
………………………………………. Cumpărător: S.C. “Terra” SRL
(denumirea, forma juridică)
……………………………………………
(denumirea, forma juridică)
Nr. de înmatriculare în Registrul
Comerţului/anul: J/40/2000/1998
FACTURĂ Nr. de înmatriculare în Registrul
Codul fiscal (C.U.I.): 500400 FISCALĂ Comerţului/anul: J/40/2504/2000
Sediul (localitatea, str., nr.):Bucureşti Codul fiscal (C.U.I.): 560900
Orizontului 14 Sector 1 Sediul (localitatea, str., nr.): Bucureşti
Judeţul: - Nr. facturii 1 Apusului nr. 4 Sector 6
Contul: 01514022 Data (ziua, luna, anul) 4/01/2004 Judeţul: ………………………………
Nr. avizului de însoţire a mărfii …….
Banca: BCR (dacă este cazul) Contul: 0234715
Capital social: 200.000.000 lei Banca: BRD

Cota T.V.A. 19%


Preţul unitar Valoarea
Nr. Denumirea produselor Valoarea
U.M. Cantitatea (fără T.V.A.) T.V.A.
crt. sau a serviciilor - lei -
- lei - - lei -
0 1 2 3 4 5(3x4) 6
1. Pâine – 0,250 Kg/ buc. Buc. 2.500 3.500 8.750.000 1.662.500

Semnătura şi 8.750.000 1.662.500


ştampila Date privind expediţia : Total,
furnizorului Numele delegatului: Ionescu Nicolae din care:
Buletinul/cartea de identitate accize X
seria RD nr. 2249 eliberat(ă) Secţia 11
Mijlocul de transport auto
Semnătura Total de plată
nr. 15-B-CHR
Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la de primire (col. 5+col. 6)
data de 4/01 ora 8
Semnăturile …………………………………… 10.412.500

17
Seria Nr. IN
Furnizor: S.C. “Neptun” SRL
………………………………………. Cumpărător: S.C. “Safir” SRL
(denumirea, forma juridică) ……………………………………………

Nr. de înmatriculare în Registrul


FACTURĂ (denumirea forma juridică)

Comerţului/anul: J/40/2000/1998 FISCALĂ Nr. de înmatriculare în Registrul


Codul fiscal (C.U.I.): 500400 Comerţului/anul: J/40/2706/2000
Sediul (localitatea, str., nr.):Bucureşti Codul fiscal (C.U.I.): 570600
Orizontului 14 Sector 1 ……………… Sediul (localitatea, str., nr.): Bucureşti
Nr. facturii 2
Judeţul: - Data (ziua, luna, anul) 4/01/2004 Alunului nr. 7 Sector 3
Contul: 01514022 Nr. avizului de însoţire a mărfii ……. Judeţul: ……………………………
Banca: BCR Contul: 0147432
Capital social: 200.000.000 lei Banca: BCR

Cota T.V.A. 19%


Preţul unitar Valoarea
Nr. Denumirea produselor Valoarea
U.M. Cantitatea (fără T.V.A.) T.V.A.
crt. sau a serviciilor - lei -
- lei - - lei -
0 1 2 3 4 5(3x4) 6
1. Pâine – 0,250 Kg/ buc. Buc. 1.500 3.500 5.250.000 997.500

Semnătura şi
ştampila Date privind expediţia : Total, 5.250.000 997.500
furnizorului Numele delegatului: Ionescu Nicolae din care:
Buletinul/cartea de identitate accize X
seria RD nr. 2249 eliberat(ă) Secţia 11
Mijlocul de transport auto
Semnătura Total de plată
nr. 15-B-CHR
Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la de primire (col. 5+col. 6)
data de 4/01 ora 8
Semnăturile …………………………………… 6.247.500

18
Seria Nr. IN
Furnizor: S.C. “Neptun”S.R.L.
……………………………………….….
(denumirea, forma juridică) AVIZ Cumpărător: Magazinul unitatii
(denumirea, forma juridică)
DE ÎNSOŢIRE
Nr. de înmatriculare în Registrul Nr. de înmatriculare în Registrul
A MĂRFII
Comerţului/anul: J40/2000/1998 Comerţului/anul: J40/2000/1998
Codul fiscal (C.U.I.): 500400 Codul fiscal (C.U.I.): 500400
Sediul (localitatea, str., nr.): Bucuresti Nr. 1 Sediul (localitatea, str., nr.): Bucuresti
Orizontului 14, sector 1 Data 04/01/2004 Sibiu nr. 4, sector 6
Judeţul: - (ziua, luna, anul) Judeţul: -
Contul: 01514022 Contul: 01514022
Banca: B.C.R. Banca: B.C.R.

Preţul unitar
Nr. SPECIFICAŢIA Cantitatea Valoarea
U.M. (fără T.V.A.)
crt. (produse, ambalaje, etc.) livrată - lei -
- lei -
0 1 2 3 4 5
1. Paine – 0,250 Kg/buc Buc. 1.000 3.000 3.000.000

Semnătura şi Date privind expediţia : Total 3.000.000


ştampila
Numele delegatului: Ionescu Nicolae
furnizorului Semnătura
B.I./C.I. seria RD nr 2249 eliberat/ă Sectia 11
de primire
Mijlocul de transport auto nr. 15-B-CHR
Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de 4/01
ora 8 Semnăturile ……………………………………..

19
NOTĂ DE RECEPŢIE ŞI CONSTATARE DE DIFERENŢE

SOCIETATEA Data Factura/


Număr Cod fiscal Cod fiscal Cont Nr.
S.C. Neptun OP PAD Nr. contract/comandă Aviz însoţ. marfă
document furnizor primitor creditor poz.
magazin Chitanţă fiscală
Z L A
0 1 0 4 0 1

Subsemnaţii, membri ai comisiei de recepţie, am procedat la recepţionarea valorilor materiale furnizate de _SC NEPTUN SRL – SEDIUL DE PRODUCTIE___
_________________________ din __BUCURESTI___________ cu vagonul/auto nr. 15 – B - CHR___ documente însoţitoare AVIZ DE INSOTIRE A MARFII_______
_nr. 1__________________________________________________constatându-se următoarele:

Adaos
Furnizor Din care TVA
comercial
Preţ unitar
TVA aferent Valoarea la
Nr. Denumire Preţ unitar cu
U.M. Cant. adaos preţ cu
crt. produs fără TVA amănuntul
T.V.A. comercial amănuntul
Preţ Total cu TVA
Valoare % Suma Pe U.M. Total
unit. factura
Pe
Total
U.M.
0 1 2 3 4 5 (3x4) 6 7 (3x6) 8 (5+7) 9 10 (4x9) 11 (4+10) 12 (10x19%) 13 (6+11+12) 14 (3x13) 15 (6+12) 16 (3x15)
1. Paine Buc. 1000 3000 3000000 570 570000 3570000 26,05 781.53 3781.53 148.47 4500 4500000 718.47 718470

COMISIA DE RECEPŢIE PRIMIT ÎN GESTIUNE

Numele şi prenumele Semnătura Numele şi prenumele Semnătura Numele şi prenumele Semnătura

20
Unitatea: SC Neptun SRL
……………………………….

Seria Nr. IN

MONETAR Nr. 1
Data 4/01/2004

Magazinul unităţii………………………… Casa………………………..


____________________________buc. x 1.000.000 lei______________________
______________________4_____buc. x 500.000 lei____2.000.000____________
_____________________20_____buc. x 100.000 lei____2.000.000____________
______________________4_____buc. x 50.000 lei______ 200.000____________
____________________________buc. x 10.000 lei_________________________
____________________________buc. x 5.000 lei__________________________
____________________________buc. x 2.000 lei__________________________
____________________________buc. x 1.000 lei__________________________
____________________________buc. x 500 lei____________________________
____________________________buc. x 100 lei____________________________
____________________________buc. x 1 leu______________________________
TOTAL LEI______4.200.000____________
___________________________________________________________________
Casier predător, Casier primitor,
_____________ _____________

Responsabil, ____________________

21
Unitatea S.C. Neptun S.R.L.

DISPOZIŢIE DE *) Plată CĂTRE CASIERIE


nr. 1 din 04.01
Numele şi prenumele Ivan Gheorghe
Funcţia (calitatea) şofer
Suma 1.000.000 lei un million
(în cifre) (în litere)
Scopul încasării-plăţii Avans deplasare

Conducătorul Viza de control Compartiment


unităţii financiar-preventiv financiar-contabil
Semnătura

*) Se va înscrie “ÎNCASARE” sau “PLATĂ” după caz


Se completează numai

DATE SUPLIMENTARE PENTRU BENEFICIARUL SUMEI


pentru plăţi

Actul de identitate B.I. Seria BZ nr. 551028


Am primit suma de 1.000.000 lei
(în cifre)

Data 04.01
Semnătura ……………
CASIER,
Plătit/încasat suma de ……………………….. lei
(în cifre)
Data 04.01
Semnătura

22
SNP PETROM SUCURSALA PECO
STAŢIA 14
COD FISCAL 151982
NUMĂR BON: 42
CASIER: GEORGESCU ADRIAN
BENZINĂ FĂRĂ PLUMB
34.000 X 29,41 1.000.000
TOTAL 1.000.000
CASH 1.000.000
REST 0
TOTAL TVA 159.660
COTĂ TVA 19%
DATA 04/01 ORA 18:29:05

23
UNITATEA: SC Neptun SRL Produs, lucrare (comanda) Paine
Nr. comanda BON DE CONSUM
Numar document : 2 Data Cod predator Cod primitor
(COLECTIV)
Ziua Luna Anul Cod produs
5 01 2004
Nr. Denumirea valorilor materiale (inclusiv Cont Cantit. Cantitatea Pretul
Cod U/M Valoarea
crt. sort, marca, profil, dimensiune) Debitor Creditor necesara eliberata unitar
1 Făină 601 301 1200 Kg 1200 7.133 8.559.600
2 Drojdie 6021 3021 36 Kg 36 20.000 720.000
3 Sare 6021 3021 12 Kg 12 2.000 24.000
4 Amelioratori 6021 3021 3,6 Kg 3,6 25.000 90.000
Kg

TOTAL 9.393.600
Sef compartiment Gestionar Primitor
Data si semnatura

24
UNITATEA SC Neptun SRL
Data Nr. comanda BON DE PREDARE-TRANSFER
Numar document : 2 Ziua Luna Anul Cod predator Cod primitor Cod produs RESTITUIRE
5 01 2004
Nr. Denumirea valorilor materiale (inclusiv sort, marca, Cont Cantitatea Pretul
Cod U/M Valoarea
crt. profil, dimensiune) Debitor Creditor efectiva unitar
1 Pâine 0,250 Kg/buc 345 711 buc 6000 3000 18.000.000

Data si semnatura Viza C.T.C. (propus miscarea) Predator Primitor

25
Seria Nr. IN
Furnizor: S.C. “Neptun” SRL
………………………………………. Cumpărător: S.C. “Terra” SRL
(denumirea, forma juridică)
……………………………………………
(denumirea, forma juridică)
Nr. de înmatriculare în Registrul
Comerţului/anul: J/40/2000/1998
FACTURĂ Nr. de înmatriculare în Registrul
Codul fiscal (C.U.I.): 500400 FISCALĂ Comerţului/anul: J/40/2504/2000
Sediul (localitatea, str., nr.):Bucureşti Codul fiscal (C.U.I.): 560900
Orizontului 14 Sector 1 ……………… Sediul (localitatea, str., nr.): Bucureşti
Judeţul: - Nr. facturii 3 Apusului nr. 4 Sector 6
Contul: 01514022 Data (ziua, luna, anul) 5/01/2004 Judeţul: ……………………………
Nr. avizului de însoţire a mărfii …….
Banca: BCR (dacă este cazul) Contul: 0234715
Capital social: 200.000.000 lei Banca: BRD

Cota T.V.A. 19%


Preţul unitar Valoarea
Nr. Denumirea produselor Valoarea
U.M. Cantitatea (fără T.V.A.) T.V.A.
crt. sau a serviciilor - lei -
- lei - - lei -
0 1 2 3 4 5(3x4) 6
1. Pâine – 0,250 Kg/ buc. Buc. 3.000 3.500 10.500.000 1.995.000

Semnătura şi
ştampila Date privind expediţia : Total, 10.500.000 1.995.000
furnizorului Numele delegatului: Ionescu din care:
Nicolae…………………………. accize X
Buletinul/cartea de identitate
seria RD nr. 2249 eliberat(ă) Secţia 11
Semnătura Total de plată
Mijlocul de transport auto
nr. 15-B-CHR de primire (col. 5+col. 6)
Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la
data de 4/01 ora 8 12.495.000
Semnăturile ……………………………………

26
Seria Nr. IN
Furnizor: S.C. “Neptun” SRL
………………………………………. Cumpărător: S.C. “Safir” SRL
(denumirea, forma juridică)
……………………………………………
(denumirea, forma juridică)
Nr. de înmatriculare în Registrul
Comerţului/anul: J/40/2000/1998
FACTURĂ Nr. de înmatriculare în Registrul
Codul fiscal (C.U.I.): 500400 FISCALĂ Comerţului/anul: J/40/2706/2000
Sediul (localitatea, str., nr.):Bucureşti Codul fiscal (C.U.I.): 570600
Orizontului 14 Sector 1 ……………… Sediul (localitatea, str., nr.): Bucureşti
Judeţul: - Nr. facturii 4 Alunului nr. 7 Sector 3
Contul: 01514022 Data (ziua, luna, anul) 5/01/2004 Judeţul: ………………………………
Nr. avizului de însoţire a mărfii …….
Banca: BCR (dacă este cazul) Contul: 0147432
Capital social: 200.000.000 lei Banca: BCR

Cota T.V.A. 19%


Preţul unitar Valoarea
Nr. Denumirea produselor Valoarea
U.M. Cantitatea (fără T.V.A.) T.V.A.
crt. sau a serviciilor - lei -
- lei - - lei -
0 1 2 3 4 5(3x4) 6
1. Pâine – 0,250 Kg/ buc. Buc. 1.800 3.500 6.300.000 1.197.000

Semnătura şi
ştampila Date privind expediţia : Total, 6.300.000 1.197.000
furnizorului Numele delegatului: Ionescu din care:
Nicolae…………………………. accize X
Buletinul/cartea de identitate
seria RD nr. 2249 eliberat(ă) Secţia 11
Semnătura Total de plată
Mijlocul de transport auto
nr. 15-B-CHR de primire (col. 5+col. 6)
Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la
data de 4/01 ora 8 7.497.000
Semnăturile ……………………………………

27
Seria Nr. IN
Furnizor: S.C. “Neptun” S.R.L
……………………………………….….
(denumirea, forma juridică) AVIZ Cumpărător: Magazinul unitatii
(denumirea, forma juridică)
DE ÎNSOŢIRE
Nr. de înmatriculare în Registrul Nr. de înmatriculare în Registrul
A MĂRFII
Comerţului/anul: J40/2000/1998 Comerţului/anul: J40/2000/1998
Codul fiscal (C.U.I.): 500400 Codul fiscal (C.U.I.): 500400
Sediul (localitatea, str., nr.): Bucuresti Nr. 2 Sediul (localitatea, str., nr.): Bucuresti
Orizontului 14, sector 1 Data 05/01/2004 Sibiu nr. 4, sector 6
Judeţul: - (ziua, luna, anul) Judeţul: ………………………….
Contul: 01514022 Contul: ……………………………
Banca: B.C.R. Banca: ……………………………

Preţul unitar
Nr. SPECIFICAŢIA Cantitatea Valoarea
U.M. (fără T.V.A.)
crt. (produse, ambalaje, etc.) livrată - lei -
- lei -
0 1 2 3 4 5
1. Paine – 0,250 Kg/buc Buc. 1.200 3.000 3.600.000

Semnătura şi Date privind expediţia : Total 3.600.000


ştampila
Numele delegatului: Ionescu Nicolae
furnizorului Semnătura
B.I./C.I. seria RD nr 2249 eliberat/ă Sectia 11
de primire
Mijlocul de transport auto nr. 15-B-CHR
Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de 05/01
ora 8 Semnăturile ……………………………………..

28
NOTĂ DE RECEPŢIE ŞI CONSTATARE DE DIFERENŢE

SOCIETATEA Data Factura/


Număr Cod fiscal Cod fiscal Cont Nr.
S.C. Neptun OP PAD Nr. contract/comandă Aviz însoţ. marfă
document furnizor primitor creditor poz.
magazin Chitanţă fiscală
Z L A
0 2 0 5 0 1

Subsemnaţii, membri ai comisiei de recepţie, am procedat la recepţionarea valorilor materiale furnizate de _SC NEPTUN SRL – SEDIUL DE PRODUCTIE___
_________________________ din __BUCURESTI___________ cu vagonul/auto nr. 15 – B - CHR___ documente însoţitoare AVIZ DE INSOTIRE A MARFII_______
_nr. 1__________________________________________________constatându-se următoarele:

Adaos
Furnizor Din care TVA
comercial
Preţ unitar
TVA aferent Valoarea la
Nr. Denumire Preţ unitar cu
U.M. Cant. adaos preţ cu
crt. produs fără TVA amănuntul
T.V.A. comercial amănuntul
Preţ Total cu TVA
Valoare % Suma Pe U.M. Total
unit. factura
Pe
Total
U.M.
0 1 2 3 4 5 (3x4) 6 7 (3x6) 8 (5+7) 9 10 (4x9) 11 (4+10) 12 (10x19%) 13 (6+11+12) 14 (3x13) 15 (6+12) 16 (3x15)
1. Paine Buc. 1200 3000 3600000 570 684000 4284000 26,05 781.53 3781.53 148.47 4500 5400000 718.47 862164

COMISIA DE RECEPŢIE PRIMIT ÎN GESTIUNE

Numele şi prenumele Semnătura Numele şi prenumele Semnătura Numele şi prenumele Semnătura

29
Unitatea: S.C. “Neptun” SRL
……………………………….

Seria Nr. IN

MONETAR Nr. 2
Data 5/01/2004

Magazinul intreprinderii Casa………………………..


____________________________buc. x 1.000.000 lei______________________
______________________2_____buc. x 500.000 lei_____1.000.000
_____________________35_____buc. x 100.000 lei_____3.500.000
_____________________10_____buc. x 50.000 lei________500.000
_____________________20_____buc. x 10.000 lei________200.000
____________________________buc. x 5.000 lei__________________________
____________________________buc. x 2.000 lei__________________________
____________________________buc. x 1.000 lei__________________________
____________________________buc. x 500 lei____________________________
____________________________buc. x 100 lei____________________________
____________________________buc. x 1 leu______________________________
TOTAL LEI________5.200.000
____________________________________________________________________
Casier predător, Casier primitor,
_____________ _____________

Responsabil, ____________________

30
Seria Nr. IN
Furnizor: S.C. “Gemina” SRL
………………………………………. Cumpărător: S.C. “Neptun” SRL
(denumirea, forma juridică)
……………………………………………
(denumirea, forma juridică)
Nr. de înmatriculare în Registrul
Comerţului/anul: J/40/3500/2000
FACTURĂ Nr. de înmatriculare în Registrul
Codul fiscal (C.U.I.): 670500 FISCALĂ Comerţului/anul: J/40/2000/1998
Sediul (localitatea, str., nr.):Bucureşti Codul fiscal (C.U.I.): 500400
Unirii nr. 76 Sediul (localitatea, str., nr.): Bucureşti
Judeţul: - Nr. facturii 34 Orizontului nr. 14 Sector 1
Contul: 1745050 Data (ziua, luna, anul) 5/01/2004 Judeţul: -
Nr. avizului de însoţire a mărfii …….
Banca: BRD (dacă este cazul) Contul: 0234715
Capital social: 100.000.000 lei Banca: BRD

Cota T.V.A. 19%


Preţul unitar Valoarea
Nr. Denumirea produselor Valoarea
U.M. Cantitatea (fără T.V.A.) T.V.A.
crt. sau a serviciilor - lei -
- lei - - lei -
0 1 2 3 4 5(3x4) 6
1. Drojdie Kg 600 20.500 12.300.000 2.337.000

Semnătura şi
ştampila Date privind expediţia : Total, 12.300.000 2.337.000
furnizorului Numele delegatului: Ionescu Nicolae din care:
accize X
B.I./C.I. seria RD nr 2249 eliberat/ă Sectia 11
Mijlocul de transport auto nr. 15-B-CHR Semnătura Total de plată
Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la de primire (col. 5+col. 6)
data de 05/01 ora 8 14.637.000
Semnăturile ………………………………..

31
NOTĂ DE RECEPŢIE ŞI CONSTATARE DE DIFERENŢE
UNITATEA S.C. NEPTUN S.R.L.

Nr. factura/
__________ Număr Data Cod Cod Cont Nr.
0 OP Număr contract/comandă dispoz. sau
__________ document furnizor primitor creditor poz.
Z L A chitanţă fiscală
__________
__________ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2 0 5 0 1 0 4 3 4 4 0 1

Subsemnaţii, membri ai comisiei de recepţie, am procedat la recepţionarea valorilor materiale furnizate de S.C. „Gemina” S.R.L. din Bucureşti cu auto nr. 15 B
CHR documente însoţitoare factura nr. 34/05.01.2004 constatându-se următoarele:

Cantitate RECEPŢIONAT RABAT


Nr. Denumirea materialelor, Cont
ambalajelor şi COD U.M. conf. Cantitatea Preţ unitar
crt. debitor Valoare Valoare
materialelor refolosibile document Întreg Z Lei B %
16 din dezasamblare 17 18 19 20 21 22 23 Lei B Lei B
1 Drojdie 3021 kg 600 6 0 0 2 0 5 0 0 12.300.000

COMISIA DE RECEPŢIE PRIMIT ÎN GESTIUNE


Numele şi prenumele Semnătura Numele şi prenumele Semnătura Data Semnătura
Georgescu Ion 05/01/2004
Vasilescu Gheorghe

32
Seria Nr. IN
Furnizor: S.C. “Onil” SRL
………………………………………. Cumpărător: S.C. “Neptun” SRL
(denumirea, forma juridică)
……………………………………………
(denumirea, forma juridică)
Nr. de înmatriculare în Registrul
Comerţului/anul: J/40/3600/2000
FACTURĂ Nr. de înmatriculare în Registrul
Codul fiscal (C.U.I.): 672300 FISCALĂ Comerţului/anul: J/40/2000/1998
Sediul (localitatea, str., nr.):Bucureşti Codul fiscal (C.U.I.): 500400
Unirii nr. 106 Sediul (localitatea, str., nr.): Bucureşti
Judeţul: - Nr. facturii 24 Orizontului nr. 14 Sector 1
Contul: 1760520 Data (ziua, luna, anul) 05/01/2004 Judeţul: -
Nr. avizului de însoţire a mărfii …….
Banca: BRD (dacă este cazul) Contul: 0234715
Capital social: 100.000.000 lei Banca: BRD

Cota T.V.A. 19%


Preţul unitar Valoarea
Nr. Denumirea produselor Valoarea
U.M. Cantitatea (fără T.V.A.) T.V.A.
crt. sau a serviciilor - lei -
- lei - - lei -
0 1 2 3 4 5(3x4) 6
1. Sare Kg 300 2.000 600.000 114.000

Semnătura şi
ştampila Date privind expediţia : Total, 600.000 114.000
furnizorului Numele delegatului: Ionescu Nicolae din care:
Buletinul/cartea de identitate accize X
seria RD nr. 2249 eliberat(ă) Secţia 11
Mijlocul de transport auto
Semnătura Total de plată
nr. 15-B-CHR
Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la de primire (col. 5+col. 6)
data de 05/01 ora 8
Semnăturile …………………………………… 714.000

33
NOTĂ DE RECEPŢIE ŞI CONSTATARE DE DIFERENŢE
UNITATEA S.C. NEPTUN S.R.L.

Nr. factura/
__________ Număr Data Cod Cod Cont Nr.
0 OP Număr contract/comandă dispoz. sau
__________ document furnizor primitor creditor poz.
Z L A chitanţă fiscală
__________
__________ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3 0 5 0 1 0 4 2 4 4 0 1

Subsemnaţii, membri ai comisiei de recepţie, am procedat la recepţionarea valorilor materiale furnizate de S.C. „Onil” S.R.L. din Bucureşti cu auto nr. 15 B
CHR documente însoţitoare factura nr. 24/05.01.2004 constatându-se următoarele:

Cantitate RECEPŢIONAT RABAT


Nr. Denumirea materialelor, Cont
ambalajelor şi COD U.M. conf. Cantitatea Preţ unitar
crt. debitor Valoare Valoare
materialelor refolosibile document Întreg Z Lei B %
16 din dezasamblare 17 18 19 20 21 22 23 Lei B Lei B
1 Sare 3021 kg 300 3 0 0 2 0 0 0 600.000

COMISIA DE RECEPŢIE PRIMIT ÎN GESTIUNE


Numele şi prenumele Semnătura Numele şi prenumele Semnătura Data Semnătura
Georgescu Ion 05/01/2004
Vasilescu Gheorghe

34
Seria Nr. IN
Furnizor: S.C. “Alutus” SRL
………………………………………. Cumpărător: S.C. “Neptun” SRL
(denumirea, forma juridică)
……………………………………………
(denumirea, forma juridică)
Nr. de înmatriculare în Registrul
Comerţului/anul: J/40/3800/2000
FACTURĂ Nr. de înmatriculare în Registrul
Codul fiscal (C.U.I.): 671600 FISCALĂ Comerţului/anul: J/40/2000/1998
Sediul (localitatea, str., nr.):Bucureşti Codul fiscal (C.U.I.): 500400
Unirii nr. 104 Sediul (localitatea, str., nr.): Bucureşti
Judeţul: - Nr. facturii 37 Orizontului nr. 14 Sector 1
Contul: 147352 Data (ziua, luna, anul) 05/01/2004 Judeţul: -
Nr. avizului de însoţire a mărfii …….
Banca: BCR (dacă este cazul) Contul: 0234715
Capital social: 120.000.000 lei Banca: BRD

Cota T.V.A. 19%


Preţul unitar Valoarea
Nr. Denumirea produselor Valoarea
U.M. Cantitatea (fără T.V.A.) T.V.A.
crt. sau a serviciilor - lei -
- lei - - lei -
0 1 2 3 4 5(3x4) 6
1. Amelioratori Kg 50 26.000 1.300.000 247.000

Semnătura şi
ştampila Date privind expediţia : Total, 1.300.000 247.000
furnizorului Numele delegatului: Ionescu Nicolae din care:
Buletinul/cartea de identitate accize X
seria RD nr. 2249 eliberat(ă) Secţia 11
Mijlocul de transport auto
Semnătura Total de plată
nr. 15-B-CHR
Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la de primire (col. 5+col. 6)
data de 05/01 ora 8
Semnăturile …………………………………… 1.547.000

35
NOTĂ DE RECEPŢIE ŞI CONSTATARE DE DIFERENŢE
UNITATEA S.C. NEPTUN S.R.L.

Nr. factura/
__________ Număr Data Cod Cod Cont Nr.
0 OP Număr contract/comandă dispoz. sau
__________ document furnizor primitor creditor poz.
Z L A chitanţă fiscală
__________
__________ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4 0 5 0 1 0 4 3 7 4 0 1

Subsemnaţii, membri ai comisiei de recepţie, am procedat la recepţionarea valorilor materiale furnizate de S.C. „Alutusl” S.R.L. din Bucureşti cu
vagonul/auto nr. 15 B CHR documente însoţitoare factura nr. 37/05.01.2004 constatându-se următoarele:

Cantitate RECEPŢIONAT RABAT


Nr. Denumirea materialelor, Cont
ambalajelor şi COD U.M. conf. Cantitatea Preţ unitar
crt. debitor Valoare Valoare
materialelor refolosibile document Întreg Z Lei B %
16 din dezasamblare 17 18 19 20 21 22 23 Lei B Lei B
1 Amelioratori 3021 kg 50 5 0 2 6 0 0 0 1.300.000

COMISIA DE RECEPŢIE PRIMIT ÎN GESTIUNE


Numele şi prenumele Semnătura Numele şi prenumele Semnătura Data Semnătura
Georgescu Ion 05/01/2004
Vasilescu Gheorghe

36
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ

EXTRAS DE CONT NR. 1 DIN 05.01.


pe perioada 01.01. – 05.01.

Cont: 01514022 (Conturi curente – conturi curente persoana juridică)

Valuta: ROL (Leu românesc)


Titular: S.C. Neptun S.R.L.

Tip produs: Cnt. Crt. persoana juridica lei

Data op. Explic Referinţa op.


Tranzacţie Debit Credit
Data val. aţie Document
Data: 01.01 Sold iniţial 25.000.000
05.01 CV FC Ordin de plată nr. 1/05.01 Plati c/v marfa Titan 4.000.000
Ordin de plată nr. 2/05.01 Plati c/v marfa Spicul 1.000.000
Încasare comision 50.000
Total tranzacţii 5.050.000
Sold curent 19.950.000

37
ORDIN DE PLATĂ Nr. 01 PLĂTIŢI - 4.000.000 - LEI, ADICĂ
patrumilioanelei

PLĂTITOR: S.C. NEPTUN S.R.L. CĂTRE BENEFICIAR S.C. TITAN S.A.


COD FISCAL: 500400 DIN CONT: ÎN CONT:
01514022 0471832
DE LA BANCA: BCR LA ADRESA/BANCA: BCR

REPREZENTÂND: CV MARFĂ DATA EMITERII


05.01.

ORDIN DE PLATĂ Nr. 02 PLĂTIŢI - 1.000.000 - LEI, ADICĂ


unmilionlei

PLĂTITOR: S.C. NEPTUN S.R.L. CĂTRE BENEFICIAR S.C. SPICUL S.A.


COD FISCAL: 500400 DIN CONT: ÎN CONT:
01514022 0371083
DE LA BANCA: BCR LA ADRESA/BANCA: BCR

REPREZENTÂND: CV MARFĂ DATA EMITERII


05.01.

38
UNITATEA: SC Neptun SRL Produs, lucrare (comanda) Pâine
Nr. comanda BON DE CONSUM
Numar document Data Cod predator Cod primitor
(COLECTIV)
Ziua Luna Anul Cod produs
6-15 01 2004
Nr. Denumirea valorilor materiale (inclusiv Cont Cantit. Cantitatea Pretul
Cod U/M Valoarea
crt. sort, marca, profil, dimensiune) Debitor Creditor necesara eliberata unitar
1 Făină 601 301 10000 Kg 10000 7133 71.330.000
2 Drojdie 6021 3021 300 Kg 300 20409 6.122.700
3 Sare 6021 3021 100 Kg 100 2000 200.000
4 Amelioratori 6021 3021 30 Kg 30 25856 775.680

TOTAL 78.428.380
Sef compartiment Gestionar Primitor
Data si semnatura

39
UNITATEA SC Neptun SRL
Data Nr. comanda BON DE PREDARE-TRANSFER
Numar document Ziua Luna Anul Cod predator Cod primitor Cod produs RESTITUIRE
6-15 01 2004
Nr. Denumirea valorilor materiale (inclusiv sort, marca, Cont Cantitatea Pretul
Cod U/M Valoarea
crt. profil, dimensiune) Debitor Creditor efectiva unitar
1 Pâine 0,250 Kg/buc 345 711 buc 50000 3000 150.000.000

Data si semnatura Viza C.T.C. (propus miscarea) Predator Primitor

40
Seria Nr. IN
Furnizor: S.C. “Neptun” SRL
………………………………………. Cumpărător: S.C. “Terra” SRL
(denumirea, forma juridică)
……………………………………………
(denumirea, forma juridică)
Nr. de înmatriculare în Registrul
Comerţului/anul: J/40/2000/1998
FACTURĂ Nr. de înmatriculare în Registrul
Codul fiscal (C.U.I.): 500400 FISCALĂ Comerţului/anul: J/40/2504/2000
Sediul (localitatea, str., nr.):Bucureşti Codul fiscal (C.U.I.): 560900
Orizontului 14 Sector 1 ……………… Sediul (localitatea, str., nr.): Bucureşti
Judeţul: - Nr. facturii 5 Apusului nr. 4 Sector 6
Contul: 01514022 Data (ziua, luna, anul) 6-15/01/2004 Judeţul: ……………………………
Nr. avizului de însoţire a mărfii …….
Banca: BCR (dacă este cazul) Contul: 0234715
Capital social: 200.000.000 lei Banca: BRD

Cota T.V.A. 19%


Preţul unitar Valoarea
Nr. Denumirea produselor Valoarea
U.M. Cantitatea (fără T.V.A.) T.V.A.
crt. sau a serviciilor - lei -
- lei - - lei -
0 1 2 3 4 5(3x4) 6
1. Pâine – 0,250 Kg/ buc. Buc. 30.000 3.500 105.000.000 19.950.000

Semnătura şi
ştampila Date privind expediţia : Total, 105.000.000 19.950.000
furnizorului Numele delegatului: Ionescu din care:
Nicolae…………………………. accize X
Buletinul/cartea de identitate
seria RD nr. 2249 eliberat(ă) Secţia 11
Semnătura Total de plată
Mijlocul de transport auto
nr. 15-B-CHR de primire (col. 5+col. 6)
Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la
data de 4/01 ora 8 124.950.000
Semnăturile ……………………………………

41
Seria Nr. IN
Furnizor: S.C. “Neptun” SRL
………………………………………. Cumpărător: S.C. “Safir” SRL
(denumirea, forma juridică)
……………………………………………
(denumirea, forma juridică)
Nr. de înmatriculare în Registrul
Comerţului/anul: J/40/2000/1998
FACTURĂ Nr. de înmatriculare în Registrul
Codul fiscal (C.U.I.): 500400 FISCALĂ Comerţului/anul: J/40/2706/2000
Sediul (localitatea, str., nr.):Bucureşti Codul fiscal (C.U.I.): 570600
Orizontului 14 Sector 1 ……………… Sediul (localitatea, str., nr.): Bucureşti
Judeţul: - Nr. facturii 6 Alunului nr. 7 Sector 3
Contul: 01514022 Data (ziua, luna, anul) 6-15/01/2004 Judeţul: ……………………………
Nr. avizului de însoţire a mărfii …….
Banca: BCR (dacă este cazul) Contul: 0147432
Capital social: 200.000.000 lei Banca: BCR

Cota T.V.A. 19%


Preţul unitar Valoarea
Nr. Denumirea produselor Valoarea
U.M. Cantitatea (fără T.V.A.) T.V.A.
crt. sau a serviciilor - lei -
- lei - - lei -
0 1 2 3 4 5(3x4) 6
1. Pâine – 0,250 Kg/ buc. Buc. 12.000 3.500 42.000.000 7.980.000

Semnătura şi
ştampila Date privind expediţia : Total, 42.000.000 7.980.000
furnizorului Numele delegatului: Ionescu din care:
Nicolae…………………………. accize X
Buletinul/cartea de identitate
seria RD nr. 2249 eliberat(ă) Secţia 11
Semnătura Total de plată
Mijlocul de transport auto
nr. 15-B-CHR de primire (col. 5+col. 6)
Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la
data de 4/01 ora 8 49.980.000
Semnăturile ……………………………………

42
Seria Nr. IN
Furnizor: S.C. “Neptun” S.R.L.
……………………………………….….
(denumirea, forma juridică) AVIZ Cumpărător: Magazinul unitatii
(denumirea, forma juridică)
DE ÎNSOŢIRE
Nr. de înmatriculare în Registrul Nr. de înmatriculare în Registrul
A MĂRFII
Comerţului/anul: J40/2000/1998 Comerţului/anulJ40/2000/1998
Codul fiscal (C.U.I.): 500400 Codul fiscal (C.U.I.): 500400
Sediul (localitatea, str., nr.): Bucuresti Nr. 3 Sediul (localitatea, str., nr.): Bucuresti
Orizontului 14, sector 1 Data 6 - 15/01/2004 Sibiu nr. 4, sector 6
Judeţul: - (ziua, luna, anul) Judeţul: ……………………………
Contul: 01514022 Contul: ……………………………
Banca: B.C.R. Banca: ……………………………

Preţul unitar
Nr. SPECIFICAŢIA Cantitatea Valoarea
U.M. (fără T.V.A.)
crt. (produse, ambalaje, etc.) livrată - lei -
- lei -
0 1 2 3 4 5
1. Paine – 0,250 Kg/buc Buc. 8.000 3.000 24.000.000

Semnătura şi Total 24.000.000


ştampila Date privind expediţia :
furnizorului Numele delegatului: Ionescu Nicolae Semnătura
B.I./C.I. seria RD nr 2249 eliberat/ă Sectia 11 de primire
Mijlocul de transport auto nr. 15-B-CHR
Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de 6-15/01
ora 8 Semnăturile ……………………………………..

43
NOTĂ DE RECEPŢIE ŞI CONSTATARE DE DIFERENŢE

SOCIETATEA Data Factura/


Număr Cod fiscal Cod fiscal Cont Nr.
S.C. Neptun OP PAD Nr. contract/comandă Aviz însoţ. marfă
document furnizor primitor creditor poz.
magazin Chitanţă fiscală
Z L A
0 3 1 5 0 1

Subsemnaţii, membri ai comisiei de recepţie, am procedat la recepţionarea valorilor materiale furnizate de _SC NEPTUN SRL – SEDIUL DE PRODUCTIE___
_________________________ din __BUCURESTI___________ cu vagonul/auto nr. 15 – B - CHR___ documente însoţitoare AVIZ DE INSOTIRE A MARFII_______
_nr. 1__________________________________________________constatându-se următoarele:

Adaos
Furnizor Din care TVA
comercial
Preţ unitar
TVA aferent Valoarea la
Nr. Denumire Preţ unitar cu
U.M. Cant. adaos preţ cu
crt. produs fără TVA amănuntul
T.V.A. comercial amănuntul
Preţ Total cu TVA
Valoare % Suma Pe U.M. Total
unit. factura
Pe
Total
U.M.
0 1 2 3 4 5 (3x4) 6 7 (3x6) 8 (5+7) 9 10 (4x9) 11 (4+10) 12 (10x19%) 13 (6+11+12) 14 (3x13) 15 (6+12) 16 (3x15)
1. Paine Buc. 8000 3000 24000000 570 4560000 28560000 26,05 781.53 3781.53 148.47 4500 36000000 718.47 5747760

COMISIA DE RECEPŢIE PRIMIT ÎN GESTIUNE

Numele şi prenumele Semnătura Numele şi prenumele Semnătura Numele şi prenumele Semnătura

44
Unitatea: S.C. “Neptun” SRL
……………………………….

Seria Nr. IN

MONETAR Nr. 3-12


Data 6-15/01/2004

Magazinul intreprinderii Casa………………………..


_______________________2____buc. x 1.000.000 lei____2.000.000
______________________60____buc. x 500.000 lei_____30.000.000
______________________20____buc. x 100.000 lei______2.000.000
______________________10____buc. x 50.000 lei________ 500.000
______________________50____buc. x 10.000 lei________ 500.000
____________________________buc. x 5.000 lei__________________________
____________________________buc. x 2.000 lei__________________________
____________________________buc. x 1.000 lei__________________________
____________________________buc. x 500 lei____________________________
____________________________buc. x 100 lei____________________________
____________________________buc. x 1 leu______________________________
TOTAL LEI________35.000.000
____________________________________________________________________
Casier predător, Casier primitor,
_____________ _____________

Responsabil, ____________________

45
Seria Nr. IN
Furnizor: S.C. “Titan” S.A.
………………………………………. Cumpărător: S.C. “Neptun” SRL
(denumirea, forma juridică)
……………………………………………
(denumirea, forma juridică)
Nr. de înmatriculare în Registrul
Comerţului/anul: J/40/1400/1993
FACTURĂ Nr. de înmatriculare în Registrul
Codul fiscal (C.U.I.): 100400 FISCALĂ Comerţului/anul: J/40/2000/1998
Sediul (localitatea, str., nr.): Bucureşti Codul fiscal (C.U.I.): 500400
Libertăţii nr. 4 sector 2 Sediul (localitatea, str., nr.): Bucureşti
Judeţul: - Nr. facturii 170 Orizontului nr. 14 Sector 1
Contul: 0471832 Data (ziua, luna, anul) 19/01/2004 Judeţul: -
Nr. avizului de însoţire a mărfii …….
Banca: BCR (dacă este cazul) Contul: 0234715
Capital social: 1.000.000.000 lei Banca: BRD

Cota T.V.A. 19%


Preţul unitar Valoarea
Nr. Denumirea produselor Valoarea
U.M. Cantitatea (fără T.V.A.) T.V.A.
crt. sau a serviciilor - lei -
- lei - - lei -
0 1 2 3 4 5(3x4) 6
1. Făină Kg 20.000 7.300 146.000.000 27.740.000

Semnătura şi
ştampila Date privind expediţia : Total, 146.000.000 27.740.000
furnizorului Numele delegatului: Grigore Vasile din care:
Buletinul/cartea de identitate accize X
seria DI nr. 7400 eliberat(ă) Secţia 21
Mijlocul de transport auto
Semnătura Total de plată
nr. 18-B-ONP
Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la de primire (col. 5+col. 6)
data de 19/01 ora 8
Semnăturile …………………………………… 173.740.000

46
NOTĂ DE RECEPŢIE ŞI CONSTATARE DE DIFERENŢE
UNITATEA S.C. NEPTUN S.R.L.

Nr. factura/
__________ Număr Data Cod Cod Cont Nr.
0 OP Număr contract/comandă dispoz. sau
__________ document furnizor primitor creditor poz.
Z L A chitanţă fiscală
__________
__________ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5 1 9 0 1 0 4 1 7 0 4 0 1

Subsemnaţii, membri ai comisiei de recepţie, am procedat la recepţionarea valorilor materiale furnizate de S.C. „Titan” S.A. din Bucureşti cu auto nr. 18 B
ONP documente însoţitoare factura nr. 170/19.01.2004 constatându-se următoarele:

Cantitate RECEPŢIONAT RABAT


Nr. Denumirea materialelor, Cont
ambalajelor şi COD U.M. conf. Cantitatea Preţ unitar
crt. debitor Valoare Valoare
materialelor refolosibile document Întreg Z Lei B %
16 din dezasamblare 17 18 19 20 21 22 23 Lei B Lei B
1 Făină 301 kg 20.000 2 0 0 0 0 7 3 0 0 146.000.000

COMISIA DE RECEPŢIE PRIMIT ÎN GESTIUNE


Numele şi prenumele Semnătura Numele şi prenumele Semnătura Data Semnătura
Georgescu Ion 04/01/2004
Vasilescu Gheorghe

47
Seria Nr. IN
Furnizor: S.C. “Alutus” SRL
………………………………………. Cumpărător: S.C. “Neptun” SRL
(denumirea, forma juridică)
……………………………………………
(denumirea, forma juridică)
Nr. de înmatriculare în Registrul
Comerţului/anul: J/40/3800/2000
FACTURĂ Nr. de înmatriculare în Registrul
Codul fiscal (C.U.I.): 671600 FISCALĂ Comerţului/anul: J/40/2000/1998
Sediul (localitatea, str., nr.):Bucureşti Codul fiscal (C.U.I.): 500400
Unirii nr. 104 Sediul (localitatea, str., nr.): Bucureşti
Judeţul: - Nr. facturii 64 Orizontului nr. 14 Sector 1
Contul: 147352 Data (ziua, luna, anul) 20/01/2004 Judeţul: -
Nr. avizului de însoţire a mărfii …….
Banca: BCR (dacă este cazul) Contul: 0234715
Capital social: 120.000.000 lei Banca: BRD

Cota T.V.A. 19%


Preţul unitar Valoarea
Nr. Denumirea produselor Valoarea
U.M. Cantitatea (fără T.V.A.) T.V.A.
crt. sau a serviciilor - lei -
- lei - - lei -
0 1 2 3 4 5(3x4) 6
1. Amelioratori Kg 50 27.000 1.350.000 256.500

Semnătura şi
ştampila Date privind expediţia : Total, 1.350.000 256.500
furnizorului Numele delegatului: Ionescu Nicolae din care:
Buletinul/cartea de identitate accize X
seria RD nr. 2249 eliberat(ă) Secţia 11
Mijlocul de transport auto
Semnătura Total de plată
nr. 15-B-CHR
Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la de primire (col. 5+col. 6)
data de 20/01 ora 8
Semnăturile …………………………………… 1.606.500

48
NOTĂ DE RECEPŢIE ŞI CONSTATARE DE DIFERENŢE
UNITATEA S.C. NEPTUN S.R.L.

Nr. factura/
__________ Număr Data Cod Cod Cont Nr.
0 OP Număr contract/comandă dispoz. sau
__________ document furnizor primitor creditor poz.
Z L A chitanţă fiscală
__________
__________ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
6 2 0 0 1 0 4 6 4 4 0 1

Subsemnaţii, membri ai comisiei de recepţie, am procedat la recepţionarea valorilor materiale furnizate de S.C. „Alutus” S.R.L. din Bucureşti cu auto nr. 15 B
CHR documente însoţitoare factura nr. 64/20.01.2004 constatându-se următoarele:

Cantitate RECEPŢIONAT RABAT


Nr. Denumirea materialelor, Cont
ambalajelor şi COD U.M. conf. Cantitatea Preţ unitar
crt. debitor Valoare Valoare
materialelor refolosibile document Întreg Z Lei B %
16 din dezasamblare 17 18 19 20 21 22 23 Lei B Lei B
1 Amelioratori 3021 kg 50 5 0 2 7 0 0 0 1.350.000

COMISIA DE RECEPŢIE PRIMIT ÎN GESTIUNE


Numele şi prenumele Semnătura Numele şi prenumele Semnătura Data Semnătura
Georgescu Ion 04/01/2004
Vasilescu Gheorghe

49
Seria Nr. IN
Furnizor: S.C. “Gemina” SRL
………………………………………. Cumpărător: S.C. “Neptun” SRL
(denumirea, forma juridică)
……………………………………………
(denumirea, forma juridică)
Nr. de înmatriculare în Registrul
Comerţului/anul: J/40/3500/2000
FACTURĂ Nr. de înmatriculare în Registrul
Codul fiscal (C.U.I.): 670500 FISCALĂ Comerţului/anul: J/40/2000/1998
Sediul (localitatea, str., nr.):Bucureşti Codul fiscal (C.U.I.): 500400
Unirii nr. 76 Sediul (localitatea, str., nr.): Bucureşti
Judeţul: - Nr. facturii 76 Orizontului nr. 14 Sector 1
Contul: 1745050 Data (ziua, luna, anul) 21/01/2004 Judeţul: -
Nr. avizului de însoţire a mărfii …….
Banca: BRD (dacă este cazul) Contul: 0234715
Capital social: 100.000.000 lei Banca: BRD

Cota T.V.A. 19%


Preţul unitar Valoarea
Nr. Denumirea produselor Valoarea
U.M. Cantitatea (fără T.V.A.) T.V.A.
crt. sau a serviciilor - lei -
- lei - - lei -
0 1 2 3 4 5(3x4) 6
1. Drojdie Kg 500 21.000 10.500.000 1.995.000

Semnătura şi
ştampila Date privind expediţia : Total, 10.500.000 1.995.000
furnizorului Numele delegatului: Ionescu Nicolae din care:
Buletinul/cartea de identitate accize X
seria RD nr. 2249 eliberat(ă) Secţia 11
Mijlocul de transport auto
Semnătura Total de plată
nr. 15-B-CHR
Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la de primire (col. 5+col. 6)
data de 20/01 ora 8
Semnăturile …………………………………… 12.495.000

50
NOTĂ DE RECEPŢIE ŞI CONSTATARE DE DIFERENŢE
UNITATEA S.C. NEPTUN S.R.L.

Nr. factura/
__________ Număr Data Cod Cod Cont Nr.
0 OP Număr contract/comandă dispoz. sau
__________ document furnizor primitor creditor poz.
Z L A chitanţă fiscală
__________
__________ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
7 2 1 0 1 0 4 7 6 4 0 1

Subsemnaţii, membri ai comisiei de recepţie, am procedat la recepţionarea valorilor materiale furnizate de S.C. „Gemina” S.R.L. din Bucureşti cu auto nr. 15 B
CHR documente însoţitoare factura nr. 76/21.01.2004 constatându-se următoarele:

Cantitate RECEPŢIONAT RABAT


Nr. Denumirea materialelor, Cont
ambalajelor şi COD U.M. conf. Cantitatea Preţ unitar
crt. debitor Valoare Valoare
materialelor refolosibile document Întreg Z Lei B %
16 din dezasamblare 17 18 19 20 21 22 23 Lei B Lei B
1 Drojdie 500 5 0 0 2 1 0 0 0 10.500.000

COMISIA DE RECEPŢIE PRIMIT ÎN GESTIUNE


Numele şi prenumele Semnătura Numele şi prenumele Semnătura Data Semnătura
Georgescu Ion 04/01/2004
Vasilescu Gheorghe

51
UNITATEA: SC Neptun SRL Produs, lucrare (comanda) Pâine
Nr. comanda
Numar document Data Cod predator Cod primitor BON DE CONSUM (COLECTIV)
Ziua Luna Anul Cod produs
16-31 1 2004
Nr. Denumirea valorilor materiale (inclusiv Cont Cantit. Cantitatea Pretul
Cod U/M Valoarea
crt. sort, marca, profil, dimensiune) Debitor Creditor necesara eliberata unitar
1 Făină 601 301 15000 Kg 15000 7280 109200000
2 Drojdie 6021 3021 450 Kg 450 20725 9326250
3 Sare 6021 3021 150 Kg 150 2000 300000
4 Amelioratori 6021 3021 45 Kg 45 26586 1196370

TOTAL 120.022.620
Sef compartiment Gestionar Primitor
Data si semnatura

52
UNITATEA SC Neptun SRL
Data Nr. comanda BON DE PREDARE-TRANSFER
Numar document Ziua Luna Anul Cod predator Cod primitor Cod produs RESTITUIRE
16-31 01 2004
Nr. Denumirea valorilor materiale (inclusiv sort, marca, Cont Cantitatea Pretul
Cod U/M Valoarea
crt. profil, dimensiune) Debitor Creditor efectiva unitar
1 Pâine 0,250 Kg/buc 345 711 buc 75000 3000 225.000.000

Data si semnatura Viza C.T.C. (propus miscarea) Predator Primitor

53
Seria Nr. IN
Furnizor: S.C. “Neptun” SRL
………………………………………. Cumpărător: S.C. “Terra” SRL
(denumirea, forma juridică)
……………………………………………
(denumirea, forma juridică)
Nr. de înmatriculare în Registrul
Comerţului/anul: J/40/2000/1998
FACTURĂ Nr. de înmatriculare în Registrul
Codul fiscal (C.U.I.): 500400 FISCALĂ Comerţului/anul: J/40/2504/2000
Sediul (localitatea, str., nr.):Bucureşti Codul fiscal (C.U.I.): 560900
Orizontului 14 Sector 1 ……………… Sediul (localitatea, str., nr.): Bucureşti
Judeţul: - Nr. facturii 7 Apusului nr. 4 Sector 6
Contul: 01514022 Data (ziua, luna, anul) 16-31/01/2004 Judeţul: ……………………………
Nr. avizului de însoţire a mărfii …….
Banca: BCR (dacă este cazul) Contul: 0234715
Capital social: 200.000.000 lei Banca: BRD

Cota T.V.A. 19%


Preţul unitar Valoarea
Nr. Denumirea produselor Valoarea
U.M. Cantitatea (fără T.V.A.) T.V.A.
crt. sau a serviciilor - lei -
- lei - - lei -
0 1 2 3 4 5(3x4) 6
1. Pâine – 0,250 Kg/ buc. Buc. 40.000 3.700 148.000.000 28.120.000

Semnătura şi
ştampila Date privind expediţia : Total, 148.000.000 28.120.000
furnizorului Numele delegatului: Ionescu Nicolae din care:
Buletinul/cartea de identitate accize X
seria RD nr. 2249 eliberat(ă) Secţia 11
Mijlocul de transport auto
Semnătura Total de plată
nr. 15-B-CHR
Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la de primire (col. 5+col. 6)
data de 16-31/01/2004 ora 8
Semnăturile …………………………………… 176.120.000

54
Seria Nr. IN
Furnizor: S.C. “Neptun” SRL
………………………………………. Cumpărător: S.C. “Safir” SRL
(denumirea, forma juridică)
……………………………………………
(denumirea, forma juridică)
Nr. de înmatriculare în Registrul
Comerţului/anul: J/40/2000/1998
FACTURĂ Nr. de înmatriculare în Registrul
Codul fiscal (C.U.I.): 500400 FISCALĂ Comerţului/anul: J/40/2706/2000
Sediul (localitatea, str., nr.):Bucureşti Codul fiscal (C.U.I.): 570600
Orizontului 14 Sector 1 ……………… Sediul (localitatea, str., nr.): Bucureşti
Judeţul: - Nr. facturii 8 Alunului nr. 7 Sector 3
Contul: 01514022 Data (ziua, luna, anul) 16-31/01/2004 Judeţul: ……………………………
Nr. avizului de însoţire a mărfii …….
Banca: BCR (dacă este cazul) Contul: 0147432
Capital social: 200.000.000 lei Banca: BCR

Cota T.V.A. 19%


Preţul unitar Valoarea
Nr. Denumirea produselor Valoarea
U.M. Cantitatea (fără T.V.A.) T.V.A.
crt. sau a serviciilor - lei -
- lei - - lei -
0 1 2 3 4 5(3x4) 6
1. Pâine – 0,250 Kg/ buc. Buc. 20.000 3.700 74.000.000 14.060.000

Semnătura şi
ştampila Date privind expediţia : Total, 74.000.000 14.060.000
furnizorului Numele delegatului: Ionescu Nicolae din care:
Buletinul/cartea de identitate accize X
seria RD nr. 2249 eliberat(ă) Secţia 11
Mijlocul de transport auto
Semnătura Total de plată
nr. 15-B-CHR
Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la de primire (col. 5+col. 6)
data de 16-31/01/2004 ora 8
Semnăturile …………………………………… 88.060.000

55
Seria Nr. IN
Furnizor: S.C. “Neptun”
……………………………………….….
(denumirea, forma juridică) AVIZ Cumpărător: Magazinul unitatii
(denumirea, forma juridică)
DE ÎNSOŢIRE
Nr. de înmatriculare în Registrul Nr. de înmatriculare în Registrul
A MĂRFII
Comerţului/anul: J40/2000/1998 Comerţului/anulJ40/2000/1998
Codul fiscal (C.U.I.): 500400 Codul fiscal (C.U.I.): 500400
Sediul (localitatea, str., nr.): Bucuresti Nr. 4 Sediul (localitatea, str., nr.): Bucuresti
Orizontului 14, sector 1 Data 16 - 31/01/2004 Sibiu nr. 4, sector 6
Judeţul: - (ziua, luna, anul) Judeţul: ………………………
Contul: 01514022 Contul: ………………………
Banca: B.C.R. Banca: …………………………

Preţul unitar
Nr. SPECIFICAŢIA Cantitatea Valoarea
U.M. (fără T.V.A.)
crt. (produse, ambalaje, etc.) livrată - lei -
- lei -
0 1 2 3 4 5
1. Paine – 0,250 Kg/buc Buc. 15.000 3.000 45.000.000

Semnătura şi Total 45.000.000


ştampila Date privind expediţia :
furnizorului Numele delegatului: Ionescu Nicolae Semnătura
B.I./C.I. seria RD nr 2249 eliberat/ă Sectia 11 de primire
Mijlocul de transport auto nr. 15-B-CHR
Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de 16-31/01
ora 8 Semnăturile ……………………………………..

56
NOTĂ DE RECEPŢIE ŞI CONSTATARE DE DIFERENŢE

SOCIETATEA Data Factura/


Număr Cod fiscal Cod fiscal Cont Nr.
S.C. Neptun OP PAD Nr. contract/comandă Aviz însoţ. marfă
document furnizor primitor creditor poz.
magazin Chitanţă fiscală
Z L A
0 4 3 1 0 1

Subsemnaţii, membri ai comisiei de recepţie, am procedat la recepţionarea valorilor materiale furnizate de _SC NEPTUN SRL – SEDIUL DE PRODUCTIE___
_________________________ din __BUCURESTI___________ cu vagonul/auto nr. 15 – B - CHR___ documente însoţitoare AVIZ DE INSOTIRE A MARFII_______
_nr. 1__________________________________________________constatându-se următoarele:

Furnizor Adaos comercial Din care TVA


Preţ unitar
TVA aferent Valoarea la
Nr. Denumire Preţ unitar cu
U.M. Cant. adaos preţ cu
crt. produs fără TVA amănuntul
T.V.A. comercial amănuntul
Preţ Total cu TVA
Valoare % Suma Pe U.M. Total
unit. factura
Pe
Total
U.M.
0 1 2 3 4 5 (3x4) 6 7 (3x6) 8 (5+7) 9 10 (4x9) 11 (4+10) 12 (10x19%) 13 (6+11+12) 14 (3x13) 15 (6+12) 16 (3x15)
1. Paine Buc. 15000 3000 45000000 570 8550000 53550000 26,05 781.53 3781.53 148.49 4500 67500000 718.47 10777050

COMISIA DE RECEPŢIE PRIMIT ÎN GESTIUNE

Numele şi prenumele Semnătura Numele şi prenumele Semnătura Numele şi prenumele Semnătura

57
Unitatea: S.C. “Neptun” SRL
……………………………….

Seria Nr. IN

MONETAR Nr. 13-28


Data 16-31/01/2004

Magazinul intreprinderii Casa………………………..


______________________10____buc. x 1.000.000 lei___10.000.000
_____________________100____buc. x 500.000 lei_____50.000.000
______________________40____buc. x 100.000 lei______4.000.000
______________________50____buc. x 50.000 lei_______2 500.000
______________________50____buc. x 10.000 lei________ 500.000
____________________________buc. x 5.000 lei__________________________
____________________________buc. x 2.000 lei__________________________
____________________________buc. x 1.000 lei__________________________
____________________________buc. x 500 lei____________________________
____________________________buc. x 100 lei____________________________
____________________________buc. x 1 leu______________________________
TOTAL LEI________67.000.000
____________________________________________________________________
Casier predător, Casier primitor,
_____________ _____________

Responsabil, ____________________

58
Seria Nr. IN
Furnizor: S.C. “Romtelecom” S.A.
………………………………………. Cumpărător: S.C. “Neptun” SRL
(denumirea, forma juridică)
……………………………………………
(denumirea, forma juridică)
Nr. de înmatriculare în Registrul
Comerţului/anul: J/40/980/1990
FACTURĂ Nr. de înmatriculare în Registrul
Codul fiscal (C.U.I.): 84302 FISCALĂ Comerţului/anul: J/40/2000/1998
Sediul (localitatea, str., nr.): Bucureşti Codul fiscal (C.U.I.): 500400
Calea Victoriei Sediul (localitatea, str., nr.): Bucureşti
Judeţul: - Nr. facturii 1046 Orizontului nr. 14 Sector 1
Contul: 25110 Data (ziua, luna, anul) 25/01/2004 Judeţul: -
Nr. avizului de însoţire a mărfii …….
Banca: Banc Post (dacă este cazul) Contul: 0234715
Capital social: 4.000.000.000 lei Banca: BRD

Cota T.V.A. 19%


Preţul unitar Valoarea
Nr. Denumirea produselor Valoarea
U.M. Cantitatea (fără T.V.A.) T.V.A.
crt. sau a serviciilor - lei -
- lei - - lei -
0 1 2 3 4 5(3x4) 6
1. Servicii (abonamente, convorbiri 4.000.000 760.000
telefonice)

Semnătura şi
ştampila Date privind expediţia : Total, 4.000.000 760.000
furnizorului Numele delegatului: ………………………….. din care:
…………………………………………………. accize X
Buletinul/cartea de identitate
seria ..… nr. ..……. eliberat(ă) ……………..
Semnătura Total de plată
Mijlocul de transport ………………………..
nr. …………………………………………….. de primire (col. 5+col. 6)
Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la
data de…………….ora ………………………. 4.760.000
Semnăturile ……………………………………

59
Seria Nr. IN
Furnizor: S.C. “Distrigaz” S.A.
………………………………………. Cumpărător: S.C. “Neptun” SRL
(denumirea, forma juridică)
……………………………………………
(denumirea, forma juridică)
Nr. de înmatriculare în Registrul
Comerţului/anul: J/40/990/1990
FACTURĂ Nr. de înmatriculare în Registrul
Codul fiscal (C.U.I.): 84369 FISCALĂ Comerţului/anul: J/40/2000/1998
Sediul (localitatea, str., nr.): Bucureşti Codul fiscal (C.U.I.): 500400
Unirii nr. 37 Sediul (localitatea, str., nr.): Bucureşti
Judeţul: - Nr. facturii 640 Orizontului nr. 14 Sector 1
Contul: 2511403 Data (ziua, luna, anul) 29/01/2004 Judeţul: -
Nr. avizului de însoţire a mărfii …….
Banca: BCR (dacă este cazul) Contul: 0234715
Capital social: 3.000.000.000 lei Banca: BRD

Cota T.V.A. 19%


Preţul unitar Valoarea
Nr. Denumirea produselor Valoarea
U.M. Cantitatea (fără T.V.A.) T.V.A.
crt. sau a serviciilor - lei -
- lei - - lei -
0 1 2 3 4 5(3x4) 6
1. Gaze naturale m3 18.400 5.000 92.000.000 17.480.000

Semnătura şi
ştampila Date privind expediţia : Total, 92.000.000 17.480.000
furnizorului Numele delegatului: ………………………….. din care:
…………………………………………………. accize X
Buletinul/cartea de identitate
seria ..… nr. ..……. eliberat(ă) ……………..
Semnătura Total de plată
Mijlocul de transport ………………………..
nr. …………………………………………….. de primire (col. 5+col. 6)
Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la
data de…………….ora ………………………. 109.480.000
Semnăturile ……………………………………

60
Seria Nr. IN
Furnizor: S.C. “Apa Nova” SRL
………………………………………. Cumpărător: S.C. “Neptun” SRL
(denumirea, forma juridică)
……………………………………………
(denumirea, forma juridică)
Nr. de înmatriculare în Registrul
Comerţului/anul: J/40/1000/1990
FACTURĂ Nr. de înmatriculare în Registrul
Codul fiscal (C.U.I.): 84316 FISCALĂ Comerţului/anul: J/40/2000/1998
Sediul (localitatea, str., nr.): Bucureşti Codul fiscal (C.U.I.): 500400
Unirii 107 Sediul (localitatea, str., nr.): Bucureşti
Judeţul: - Nr. facturii 302 Orizontului nr. 14 Sector 1
Contul: 147391 Data (ziua, luna, anul) 30/01/2004 Judeţul: -
Nr. avizului de însoţire a mărfii …….
Banca: BRD (dacă este cazul) Contul: 0234715
Capital social: 2.000.000.000 lei Banca: BRD

Cota T.V.A. 19%


Preţul unitar Valoarea
Nr. Denumirea produselor Valoarea
U.M. Cantitatea (fără T.V.A.) T.V.A.
crt. sau a serviciilor - lei -
- lei - - lei -
0 1 2 3 4 5(3x4) 6
1. Apa mc. 500 10.000 5.000.000 950.000

Semnătura şi
ştampila Date privind expediţia : Total, 5.000.000 950.000
furnizorului Numele delegatului: ………………………….. din care:
…………………………………………………. accize X
Buletinul/cartea de identitate
seria ..… nr. ..……. eliberat(ă) ……………..
Semnătura Total de plată
Mijlocul de transport ………………………..
nr. …………………………………………….. de primire (col. 5+col. 6)
Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la
data de…………….ora ………………………. 5.950.000
Semnăturile ……………………………………

61
Seria Nr. IN
Furnizor: S.C. “Electrica” S.A.
………………………………………. Cumpărător: S.C. “Neptun” SRL
(denumirea, forma juridică)
……………………………………………
(denumirea, forma juridică)
Nr. de înmatriculare în Registrul
Comerţului/anul: J/40/995/1990
FACTURĂ Nr. de înmatriculare în Registrul
Codul fiscal (C.U.I.): 84315 FISCALĂ Comerţului/anul: J/40/2000/1998
Sediul (localitatea, str., nr.): Bucureşti Codul fiscal (C.U.I.): 500400
Unirii nr. 65 Sediul (localitatea, str., nr.): Bucureşti
Judeţul: - Nr. facturii 502 Orizontului nr. 14 Sector 1
Contul: 251147 Data (ziua, luna, anul) 30/01/2004 Judeţul: -
Nr. avizului de însoţire a mărfii …….
Banca: BRD (dacă este cazul) Contul: 0234715
Capital social: 3.500.000.000 lei Banca: BRD

Cota T.V.A. 19%


Preţul unitar Valoarea
Nr. Denumirea produselor Valoarea
U.M. Cantitatea (fără T.V.A.) T.V.A.
crt. sau a serviciilor - lei -
- lei - - lei -
0 1 2 3 4 5(3x4) 6
1. Energie electrică Kw 12.000 1.000 12.000.000 2.280.000

Semnătura şi
ştampila Date privind expediţia : Total, 12.000.000 2.280.000
furnizorului Numele delegatului: ………………………….. din care:
…………………………………………………. accize X
Buletinul/cartea de identitate
seria ..… nr. ..……. eliberat(ă) ……………..
Semnătura Total de plată
Mijlocul de transport ………………………..
nr. …………………………………………….. de primire (col. 5+col. 6)
Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la
data de…………….ora ………………………. 14.280.000
Semnăturile ……………………………………

62
Seria Nr. IN
Furnizor: S.C. “Cosmos” S.R.L.
………………………………………. Cumpărător: S.C. “Neptun” SRL
(denumirea, forma juridică)
……………………………………………
(denumirea, forma juridică)
Nr. de înmatriculare în Registrul
Comerţului/anul: J/40/2800/2001
FACTURĂ Nr. de înmatriculare în Registrul
Codul fiscal (C.U.I.): 672650 FISCALĂ Comerţului/anul: J/40/2000/1998
Sediul (localitatea, str., nr.): Bucureşti Codul fiscal (C.U.I.): 500400
Calea Victoriei Sediul (localitatea, str., nr.): Bucureşti
Judeţul: - Nr. facturii 406 Apusului nr. 4 Sector 6
Contul: 25110 Data (ziua, luna, anul) 30/01/2004 Judeţul: -
Nr. avizului de însoţire a mărfii …….
Banca: Banc Post (dacă este cazul) Contul: 0234715
Capital social: 40.000.000 lei Banca: BRD

Cota T.V.A. 19%


Preţul unitar Valoarea
Nr. Denumirea produselor Valoarea
U.M. Cantitatea (fără T.V.A.) T.V.A.
crt. sau a serviciilor - lei -
- lei - - lei -
0 1 2 3 4 5(3x4) 6
1. Reparaţii la mijloace de 10.000.000 1.900.000
transport (autoturism şi
autofurgonetă)

Semnătura şi
ştampila Date privind expediţia : Total, 10.000.000 1.900.000
furnizorului Numele delegatului: ………………………….. din care:
…………………………………………………. accize X
Buletinul/cartea de identitate
seria ..… nr. ..……. eliberat(ă) ……………..
Semnătura Total de plată
Mijlocul de transport ………………………..
nr. …………………………………………….. de primire (col. 5+col. 6)
Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la
data de…………….ora ………………………. 11.900.000
Semnăturile ……………………………………

63
S.C. NEPTUN S.R.L.

STAT SALARII

Pentru luna: IANUARIE 2004

Asig.
Ajutor
NR. Nume si Salariu Salariu Venit Conc Concediu Total Contributie Soc. Impozit Avans Rest de
Functia somaj Semnatura
CRT prenume incadrare realizat natura Odih Medical Drepturi CAS 9.5% Sanatate Total acordat plata
1%
6.5%

1 Badea Mihai Director 27.000.000 27.000.000 27.000.000 2.565.000 270.000 1.755.000 5.400.000 17.010.000

2 Vasile Veronica Contabil 16.000.000 16.000.000 16.000.000 1.520.000 160.000 1.040.000 3.200.000 10.080.000

3 Paraschiv Ion Gest. 10.000.000 10.000.000 10.000.000 950.000 100.000 650.000 2.000.000 6.300.000

4 Zabet Constantin Sofer 7.500.000 7.500.000 7.500.000 712.500 75.000 487.500 1.500.000 4.725.000

5 Anghel Valentin muncitor 6.500.000 6.500.000 6.500.000 617.500 65.000 422.500 1.300.000 4.095.000

6 Avram Nicolae muncitor 6.500.000 6.500.000 6.500.000 617.500 65.000 422.500 1.300.000 4.095.000

7 Dumitru Victor muncitor 6.500.000 6.500.000 6.500.000 617.500 65.000 422.500 1.300.000 4.095.000

TOTAL 80.000.000 80.000.000 0 0 0 80.000.000 7.600.000 800.000 5.200.000 16.000.000 0 50.400.000

VERIFICAT, ÎNTOCMIT,

64
SITUAŢIE DE CALCUL

CONTRIBUTII CONTRACT CIVIL TOTAL DISPOZ. DE PLATA


NR FD. SAL
SALARIATI SUMA FD. SAL. SUMA VENIT. AS SUMA NR DATA
1 CAS SOC COM 22% 80.000.000 17.600.000 17.600.000
2 FD. SAN.S.C 7% 80.000.000 5.600.000 5.600.000
3 CAS ANGAJATI 9.5% 80.000.000 7.600.000 7.600.000
4 AJ SOM. 1% 80.000.000 800.000 800.000
5 FD SOM. 3% 80.000.000 2.400.000 2.400.000
6 IMPOZ SAL. 80.000.000 16.000.000 16.000.000
7 FD BOLI PROF 0.5% 80.000.000 400.000 400.000
8 FD.SAN.Sal. 6.5% 80.000.000 5.200.000 5.200.000
TOTAL 55.600.000 55.600.000

VERIFICAT, ÎNTOCMIT,

65
UNITATEA: SC Neptun SRL FIŞĂ DE MAGAZIE Pagina:1

Magazia: Materialul (produsul) sort, calitate, marcă, profil, dimensiunea


Făină
COD U/M Preţ unitar
Kg

Document Data şi semnătura


Intrări Ieşiri Stoc
Data Număr Fel de control
1/01 inventar 5000
4/01 1 NR 10000 15000
4/01 2 BC 1000 14000
5/01 2 BC 1200 12800
6-15/01 BC 10000 2800
21/01 7 NR 20000 22800
16-31/01 NR 15000 7800

66
UNITATEA: SC Neptun SRL FIŞĂ DE MAGAZIE Pagina:1

Magazia: Materialul (produsul) sort, calitate, marcă, profil, dimensiunea


Drojdie
COD U/M Preţ unitar
Kg

Document Data şi semnătura


Intrări Ieşiri Stoc
Data Număr Fel de control
1/01 inventar 200
4/01 1 BC 30 170
5/01 2 BC 36 134
5/01 2 NR 600 734
6-15/01 BC 300 434
21/01 7 NR 500 934
16-31/01 BC 450 484

67
UNITATEA: SC Neptun SRL FIŞĂ DE MAGAZIE Pagina:1

Magazia: Materialul (produsul) sort, calitate, marcă, profil, dimensiunea


Sare
COD U/M Preţ unitar
Kg

Document Data şi semnătura


Intrări Ieşiri Stoc
Data Număr Fel de control
1/01 inventar 150
4/01 1 BC 10 140
5/01 2 BC 12 128
5/01 3 NR 300 428
6-15/01 BC 100 328
16-31/01 BC 150 178

68
UNITATEA: SC Neptun SRL FIŞĂ DE MAGAZIE Pagina:1

Magazia: Materialul (produsul) sort, calitate, marcă, profil, dimensiunea


Amelioratori
COD U/M Preţ unitar
Kg

Document Data şi semnătura


Intrări Ieşiri Stoc
Data Număr Fel de control
1/01 inventar 15
4/01 1 BC 3 12
5/01 2 BC 3,6 8,4
5/01 4 NR 50 58,4
6-15/01 BC 30 28,4
20/01 6 NR 50 78,4
16-31/01 BC 45 33,4

69
Unitatea: S.C. Neptun S.R.L.

Contul sintetic 301

Contul analitic Făină

Documentul Cantitatea Valoarea Costul mediu


Data
ponderat
Felul Nr. Intrată Ieşită Stoc Debit Credit Sold
01/01/2004 Inventar 5.000 35.000.000 7.000
04/01/2004 NR 1 10.000 15.000 72.000.000 107.000.000 7.133
04/01/2004 BC 1 1.000 14.000 7.133.000 99.867.000
05/01/2004 BC 2 1.200 12.800 8.559.600 91.307.400
6-15/01/2004 BC - 10.000 2.800 71.330.000 19.977.400
21/01/2004 NR 7 20.000 22.800 146.000.000 165.977.400 7.280
16-31/01/2004 BC - 15.000 7.800 109.200.000 56.777.400

70
Unitatea: S.C. Neptun S.R.L.

Contul sintetic 3021

Contul analitic Drojdie

Documentul Cantitatea Valoarea Costul mediu


Data
ponderat
Felul Nr. Intrată Ieşită Stoc Debit Credit Sold
01/01/2004 Inventar 200 4.000.000 20.000
04/01/2004 BC 1 30 170 600.000 3.400.000
05/01/2004 BC 2 36 134 720.000 2.680.000
05/01/2004 NR 2 600 734 12.300.000 14.980.000 20.409
6-15/01/2004 BC - 300 434 6.122.700 8.857.300
21/01/2004 NR 7 500 934 10.500.000 19.357.300 20.725
16-31/01/2004 BC 7 450 484 9.326.250 10.031.050

71
Unitatea: S.C. Neptun S.R.L.

Contul sintetic 3021

Contul analitic Sare

Documentul Cantitatea Valoarea Costul mediu


Data
ponderat
Felul Nr. Intrată Ieşită Stoc Debit Credit Sold
01/01/2004 Inventar 150 300.000 2.000
04/01/2004 BC 1 10 140 20.000 280.000
05/01/2004 BC 2 12,0 128 24.000 256.000
05/01/2004 NR 3 300 428 600.000 856.000 2.000
6-15/01/2004 BC - 100 328 200.000 656.000
16-31/01/2004 BC - 150 178 300.000 356.000

72
Unitatea: S.C. Neptun S.R.L.

Contul sintetic 3021

Contul analitic Amelioratori

Documentul Cantitatea Valoarea Costul mediu


Data
ponderat
Felul Nr. Intrată Ieşită Stoc Debit Credit Sold
01/01/2004 Inventar 15,0 375.000 25.000
04/01/2004 BC 1 3 12,0 75.000 300.000
05/01/2004 BC 2 3,6 8,4 90.000 210.000
05/01/2004 NR 4 50 58,4 1.300.000 1.510.000 25.856
6-15/01/2004 BC - 30 28,4 775.680 734.320
20/01/2004 NR 6 50 78,4 1.350.000 2.084.320 26.586
16-31/01/2004 BC 45 33,4 1.196.370 887.950

73
Situaţia
de repartizare a diferenţelor de preţ aferente produselor finite iesite
şi de descărcare a gestiunii pentru mărfurile vândute prin magazin

A) Repartizarea diferenţelor de preţ aferente produselor finite ieşite se efectuează cu


ajutorul unui coeficient care se calculează astfel:

Soldul iniţial al + Diferenţe de preţ


diferenţelor de preţ aferente intrărilor
Coeficient de repartizare (K) = x 100
Soldul iniţial al
stocurilor la preţ de + Valoarea intrărilor
înregistrare la preţ de înregistrare
8.000.000
K= x 100 = 1,96% (rotunjire)
408.000.000

Datele din temă nu cuprind solduri iniţiale la conturile 345 Produse finite şi 348 Diferenţe de
preţ la produse.
Diferenţe de preţ aferente ieşirilor = 408.000.000 x 1,96% = 8.000.000

La sfârşitul lunii nu sunt produse finite în stoc şi ca atare suma de 8.000.000 lei se repartizează
integral.

B) Descărcarea gestiunii pentru mărfurile vândute prin magazin se realizează prin


parcurgerea următoarelor etape pentru stabilirea sumelor de înregistrat :

1) Repartizarea diferenţelor de preţ (adaosului comercial) aferente ieşirilor de mărfuri se


realizează tot cu ajutorul unui coeficient de repartizare ca şi la produse finite.
Mărfurile fiind înregistrate la preţul cu amănuntul (care cuprinde şi TVA), suma TVA
neexigibilă - atât pentru soldul iniţial cât şi pentru valoarea intrărilor de mărfuri se scade din preţul cu
amănuntul al mărfurilor.
Datele din temă nu cuprind soldurile iniţiale la conturile 371 Mărfuri şi 378 Difrenţe de preţ la
mărfuri.
Mărfuri intrate la preţul cu amănuntul (inclusiv TVA) 113.400.000 lei
TVA neexigibilă aferentă intrărilor 18.105.444 lei
Mărfuri la preţul cu amănuntul fără TVA 95.294.556 lei

Diferenţe de preţ aferente intrărilor de mărfuri (adaos comercial) 19.694.556 lei


19.694.556
K= x 100 = 20,67%
95.294.556

Diferenţe de preţ (adaosul comercial) aferente ieşirilor = Valoarea mărfurilor ieşite la preţul cu
amănuntul (fără TVA) x coeficientul calculat = 93.613.876 x 20,67% = 19.349.988 lei (rotunjire).
2) TVA neexigibilă aferentă ieşirilor de mărfuri se ia în calcul la nivelul TVA colectată la
vânzarea mărfurilor prin magazin.
3) Costul mărfurilor vândute rezultă din relaţia :
valoarea mărfurilor vândute prin magazin – (adaosul commercial aferent ieşirilor + TVA neexigibilă
aferentă ieşirilor)

74
S.C. NEPTUN S.A.

Situaţia
privind calculul amortizării imobilizărilor corporale (mijloace fixe)
pentru luna ianuarie 2004

1) Cuptor pentru pâine 100.000.000 = 833.333 lei


120 luni

2) Malaxor 40.000.000
= 333.333 lei
120 luni

3) Masă inox 20.000.000 = 166.667 lei


120 luni

10.000.000 =
4) Cântar 83.333 lei
120 luni

5) Calculator Pentium 8.500.000 = 177.083 lei


48 luni

6) Calculator Pentium 10.000.000 = 208.333 lei


48 luni

7) Autoturism Dacia 40.000.000 = 666.667 lei


60 luni

50.000.000
8) Furgonetă Dacia = 833.333 lei
60 luni

9) Mobilier 25.000.000
= 138.889 lei
180 luni

Recapitulaţie

1) Amortizarea instalaţiilor mijloacelor de transport (cont 2813)


833.333 + 333.333 + 83.333 + 177.083 + 208.333 + 666.667 + 833.333 = 3.302.082 lei

2) Amortizarea altor imobilizări corporale (cont 2814)


138.889 lei

75
FIŞA MIJLOCULUI FIX Grupa II
Nr. inventar 1
Nr. document provenienţă 605/14.04.2001
Codul de clasificare 2.14
Valoare de inventar 100.000.000 lei
Amortizare lunară 833.333 lei
Data dării în folosinţă
Denumirea mijlocului fix şi caracteristici tehnice Anul 2001
Luna aprilie
Cuptor pentru pâine
Data amortiz. complete
Anul 2011
Luna aprilie

Accesorii Durata normală de


funcţionare 10 ani

Cota de amortizare 10%

(verso)
Nr. invent. Operaţiile care privesc
(de la Documentul (data, felul, mişcarea, creşterea sau
Buc. Debit Credit Sold
număr la numărul) diminuarea valorii
număr) mijlocului fix
1 factură şi p.v.de recepţie achiziţionare 1 100.000.000 100.000.000

76
FIŞA MIJLOCULUI FIX Grupa II
Nr. inventar 2
Nr. document provenienţă 789/14.04.2001
Codul de clasificare 2.14
Valoare de inventar 40.000.000 lei
Amortizare lunară 333.333 lei
Data dării în folosinţă
Denumirea mijlocului fix şi caracteristici tehnice Anul 2001
Luna aprilie
Malaxor
Data amortiz. complete
Anul 2011
Luna aprilie

Accesorii Durata normală de


funcţionare 10 ani

Cota de amortizare 10%

(verso)
Nr. invent. Operaţiile care privesc
(de la Documentul (data, felul, mişcarea, creşterea
Buc. Debit Credit Sold
număr la numărul) sau diminuarea valorii
număr) mijlocului fix
2 factură şi p.v.de recepţie achiziţionare 1 40.000.000 40.000.000

77
FIŞA MIJLOCULUI FIX Grupa II
Nr. inventar 3
Nr. document provenienţă 3204/28.04.2001
Codul de clasificare 2.14
Valoare de inventar 20.000.000 lei
Amortizare lunară 166.667 lei
Data dării în folosinţă
Denumirea mijlocului fix şi caracteristici tehnice Anul 2001
Luna aprilie
Masă inox
Data amortiz. complete
Anul 2011
Luna aprilie

Accesorii Durata normală de


funcţionare 10 ani

Cota de amortizare 10%

(verso)
Nr. invent. Operaţiile care privesc
(de la Documentul (data, felul, mişcarea, creşterea sau
Buc. Debit Credit Sold
număr la numărul) diminuarea valorii
număr) mijlocului fix
3 factură şi p.v.de recepţie achiziţionare 1 20.000.000 20.000.000

78
FIŞA MIJLOCULUI FIX Grupa III
Nr. inventar 4
Nr. document provenienţă 540/15.04.2001
Codul de clasificare 3.1
Valoare de inventar 10.000.000 lei
Amortizare lunară 83.333 lei
Data dării în folosinţă
Denumirea mijlocului fix şi caracteristici tehnice Anul 2001
Luna aprilie
Cântar
Data amortiz. complete
Anul 2011
Luna aprilie

Accesorii Durata normală de


funcţionare 10 ani

Cota de amortizare 10%

(verso)
Nr. invent. Operaţiile care privesc
(de la Documentul (data, felul, mişcarea, creşterea sau
Buc. Debit Credit Sold
număr la numărul) diminuarea valorii
număr) mijlocului fix
4 factură şi p.v.de recepţie achiziţionare 1 10.000.000 10.000.000

79
FIŞA MIJLOCULUI FIX Grupa III
Nr. inventar 6
Nr. document provenienţă 840/15.09.2001
Codul de clasificare 3.9
Valoare de inventar 8.500.000 lei
Amortizare lunară 177.083 lei
Data dării în folosinţă
Denumirea mijlocului fix şi caracteristici tehnice Anul 2001
Luna septembrie
Calculator Pentium
Data amortiz. complete
Anul 2005
Luna septembrie

Accesorii Durata normală de


funcţionare 4 ani

Cota de amortizare 25%

(verso)
Nr. invent. Operaţiile care privesc
(de la Documentul (data, felul, mişcarea, creşterea
Buc. Debit Credit Sold
număr la numărul) sau diminuarea valorii
număr) mijlocului fix
6 factură şi p.v.de recepţie achiziţionare 1 8.500.000 8.500.000

80
FIŞA MIJLOCULUI FIX Grupa III
Nr. inventar 8
Nr. document provenienţă 1405/25.05.2002
Codul de clasificare 3.9
Valoare de inventar 10.000.000 lei
Amortizare lunară 208.333 lei
Data dării în folosinţă
Denumirea mijlocului fix şi caracteristici tehnice Anul 2002
Luna mai
Calculator Pentium
Data amortiz. complete
Anul 2006
Luna mai

Accesorii Durata normală de


funcţionare 4 ani

Cota de amortizare 25%

(verso)
Operaţiile care
Nr. invent.
privesc mişcarea,
(de la Documentul (data, felul,
creşterea sau Buc. Debit Credit Sold
număr la numărul)
diminuarea valorii
număr)
mijlocului fix
8 factură şi p.v.de recepţie achiziţionare 1 10.000.000 10.000.000

81
FIŞA MIJLOCULUI FIX Grupa IV
Nr. inventar 7
Nr. document provenienţă 12560/18.09.2001
Codul de clasificare 4.2
Valoare de inventar 40.000.000 lei
Amortizare lunară 666.667 lei
Data dării în folosinţă
Denumirea mijlocului fix şi caracteristici tehnice Anul 2001
Luna septembrie
Dacia - autoturism
Data amortiz. complete
Anul 2006
Luna septembrie

Accesorii Durata normală de


funcţionare 5 ani

Cota de amortizare 20%

(verso)
Nr. invent. Operaţiile care privesc
(de la Documentul (data, felul, mişcarea, creşterea
Buc. Debit Credit Sold
număr la numărul) sau diminuarea valorii
număr) mijlocului fix
7 factură şi p.v.de recepţie achiziţionare 1 40.000.000 40.000.000

82
FIŞA MIJLOCULUI FIX Grupa IV
Nr. inventar 9
Nr. document provenienţă 18640/25.10.2002
Codul de clasificare 4.2
Valoare de inventar 50.000.000 lei
Amortizare lunară 833.333 lei
Data dării în folosinţă
Denumirea mijlocului fix şi caracteristici tehnice Anul 2002
Luna octombrie
Dacia - Furgonetă
Data amortiz. complete
Anul 2007
Luna octombrie

Accesorii Durata normală de


funcţionare 5 ani

Cota de amortizare 20%

(verso)
Nr. invent. Operaţiile care privesc
(de la Documentul (data, felul, mişcarea, creşterea sau
Buc. Debit Credit Sold
număr la numărul) diminuarea valorii
număr) mijlocului fix
9 factură şi p.v.de recepţie achiziţionare 1 50.000.000 50.000.000

83
FIŞA MIJLOCULUI FIX Grupa VI
Nr. inventar 5
Nr. document provenienţă 8406/15.05.2001
Codul de clasificare 6.8
Valoare de inventar 25.000.000 lei
Amortizare lunară 13.889 lei
Data dării în folosinţă
Denumirea mijlocului fix şi caracteristici tehnice Anul 2001
Luna mai
Mobilier
Data amortiz. complete
Anul 2016
Luna mai

Accesorii Durata normală de


funcţionare 15 ani

Cota de amortizare 6,67%

(verso)
Nr. invent. Operaţiile care privesc
(de la Documentul (data, felul, mişcarea, creşterea sau
Buc. Debit Credit Sold
număr la numărul) diminuarea valorii
număr) mijlocului fix
5 factură şi p.v.de recepţie achiziţionare 1 25.000.000 25.000.000

84
JURNAL PENTRU CUMPĂRĂRI
- lei -
Documentul Furnizor/prestator Cumparari cu T.V.A
Nr. Codul de Total document Cumparari scutite de -cota 19%- -cota 9%-
crt. Data Nr. Denumirea inregistrare (inclusiv T.V.A.) T.V.A. Baza de Valoarea Baza de Valoarea
fiscala impozitare T.V.A. impozitare T.V.A.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 4/01 12 SC Titan SA 100400 85.680.000 72.000.000 13.680.000


2 4/01 42 SC Petrom SA 151982 1.000.000 840.340 159.660
3 5/01 156 SC Petrom SA 151982 700.000 588.238 111.762
4 5/01 34 SC Gemina SRL 670500 14.637.000 12.300.000 2.337.000
5 5/01 24 SC Onil SRL 672300 714.000 600.000 114.000
6 5/01 37 SC Alutus SRL 671600 1.547.000 1.300.000 247.000
7 19/01 170 SC Titan SA 100400 173.740.000 146.000.000 27.740.000
8 20/01 64 SC Alutus SRL 671600 1.606.500 1.350.000 256.500
9 21/01 76 SC Gemina SRL 670500 12.495.000 10.500.000 1.995.000
10 25/01 1046 SC Romtelecom SA 84302 4.760.000 4.000.000 760.000
11 29/01 640 SC Distrigaz SA 84369 109.480.000 92.000.000 17.480.000
12 30/01 302 SC Apa Nova SA 84316 5.950.000 5.000.000 950.000
13 30/01 406 SC Cosmos SA 672650 11.900.000 10.000.000 1.900.000
14 30/01 502 SC Electrica SA 84315 14.280.000 12.000.000 2.280.000

Intocmit Verificat Total 438.489.500 368.478.578 70.010.922

85
JURNAL PENTRU VÂNZĂRI
- lei -
Documentul Beneficiarul Operatiuni scutite, Operatiuni scutite, Operatiuni taxabile
operatiuni pentru operatiuni pentru -cota 19%- -cota 9%-
Total care locul care locul
Nr. Codul de document livrarii/prestarii este livrarii/prestarii este
crt. Data Nr. Denumirea inregistrare (inclusiv in strainatate si alte in strainatate si alte Baza de Valoarea Baza de Valoarea
fiscala TVA) operatiuni - cu operatiuni - fara impozitare T.V.A. impozitare T.V.A.
drept de drept de
deducere- deducere-
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 4/01 1 SC Terra SRL 560900 10.412.500 8.750.000 1.662.500
2 4/01 2 SC Safir SRL 570600 6.247.500 5.250.000 997.500
3 4/01 1 Magazin - 4.200.000 3.529.428 670.572
4 5/01 3 SC Terra SRL 560900 12.495.000 10.500.000 1.995.000
5 5/01 4 SC Safir SRL 570600 7.497.000 6.300.000 1.197.000
6 5/01 2 Magazin - 5.200.000 4.369.768 830.232
7 6-15/01 - SC Terra SRL 560900 124.950.000 105.000.000 19.950.000
8 6-15/01 - SC Safir SRL 570600 49.980.000 42.000.000 7.980.000
9 6-15/01 - Magazin - 35.000.000 29.411.900 5.588.100
10 16-31/01 - SC Terra SRL 560900 176.120.000 148.000.000 28.120.000
11 16-31/01 - SC Safir SRL 570600 88.060.000 74.000.000 14.060.000
12 16-31/01 - Magazin - 67.000.000 56.302.780 10.697.220

Intocmit Verificat Total 587.162.000 493.413.876 93.748.124

86
87
88
500400

89
IANUARIE

400500

90
91
500400

92
93
400500

la data de 31.01

31.01

94
95
la data de 31.01

96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

S-ar putea să vă placă și