Sunteți pe pagina 1din 6

CONTRACT DE CONSULTANÞÃ

Încheiat astãzi ………….…..


la ……………………………..

I. PÃRÞILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. ………...………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L.,
cu sediul social în ……………………….., str. ….……………….………….……...
(localitatea)
nr. ………..………., bloc ……….., scara ..……..., etaj ……., apartament …......,
sector/judeþ ………………..………, înregistratã la Oficiul Registrului Comerþ ului
……………. ………………..……, sub nr. ………..………. din …….....………….,
cod fiscal nr. …………………...……….. din …….....…………., având contul nr.
…………………………………..., deschis la …………….………...……………….,
reprezentatã de ………………………., cu funcþ ia de …………………………., în
calitate de consultant, pe de o parte,
sau
1.1. Întreprinderea/Asociaþ ia ……………………………………………………………..,
cu sediul în ……………………………….., str. ….……………….………….……...
(localitatea)
nr. ………..………., bloc ……….., scara ….……., etaj ……., apartament ….....,
sector/judeþ ……………………….…., posesoarea autorizaþ iei nr. ……………....
din ….…………………., eliberatã de Primãria …………………………………….,
codul fiscal nr. …………..….………., din …….....……………., având contul nr.
…………….………….., deschis la ………..….…………………., reprezentatã de
……………………..………., cu funcþ ia de …………………………………..…….,
în calitate de consultant, pe de o parte, ºi

1.2. S.C. ………...………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L.,


cu sediul social în ……………………….., str. ….……………….………….……...
(localitatea)
nr. ………..………., bloc ……….., scara ..……..., etaj ……., apartament …......,
sector/judeþ ………………..………, înregistratã la Oficiul Registrului Comerþ ului
……………. ………………..……, sub nr. ………..………. din …….....………….,
cod fiscal nr. …………………...……….. din …….....…………., având contul nr.
…………………………………..., deschis la ……………….………...…………….,
reprezentatã de ………………………., cu funcþ ia de …………………………., în
calitate de beneficiar (client), pe de altã parte,
sau
1.2. Asociaþ ia/Fundaþ ia …………………………………………………………………...,
cu sediul în ……………………………….., str. ….……………….………….……...
(localitatea)
nr. ………..………., bloc ……….., scara ….……., etaj ……., apartament ….....,
sector/judeþ ………………………….………, înregistratã în registrul persoanelor
juridice prin Sentinþ a civilã nr. ………………………………………………...… din
……………………….……., a Tribunalului ……………..….…….., codul fiscal nr.
…………….………., din …….....…………., având contul nr. …………….……...,
deschis la …………….…….……………., reprezentatã de……………………….,
cu funcþ ia de …………………...………..……., în c alitate de beneficiar (client),
pe de altã parte,
sau
1.2. Întreprinderea/Asociaþ ia ……………………………………………………………..,
cu sediul în ……………………………….., str. ….……………….………….……...
(localitatea)
nr. ………..………., bloc ……….., scara ….……., etaj ……., apartament ….....,
sector/judeþ ……………………….…., posesoarea autorizaþ iei nr. ……………....
din ….…………………., eliberatã de Primãria …………………………………….,
codul fiscal nr. …………..….………., din …….....……………., având contul nr.
…………….………….., deschis la ………..….…………………., reprezentatã de
……………………..………., cu funcþ ia de …………………………………..…….,
în calitate de beneficiar (client), pe de altã parte,
sau
1.2. D …………………………………………….., domiciliat în ………………………..,
str. ….……………….…………………... nr. ………..………., bloc ……….., scara
..…..…., etaj …….., apartament ……......, sector/judeþ ……………………..……,
nãscut la data de ………….……………………….., în …………………………….
(ziua, luna, anul) (localitatea)
sector/judeþ ………………..….…………, fiul lui …….……………………………...
ºi al …….…...…………………………..., posesorul buletinului/cãrþ ii de identitate
seria ………….., nr. …………….….., eliberat de ……………….……………, cod
numeric personal ……………………………….………., în calitate de beneficiar
(client), pe de o parte,
au convenit sã încheie prezentul contract de consultanþã, cu respectarea
urmãtoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI


2.1. Consultantul se obligã sã asigure beneficiarului (clientului) urmãtoarele servicii:
……………………………………………………………..………………………….. .
2.2. Serviciile pe care le asigurã consultantul, enumerate la pct. 2.1, vor fi la
capacitate ºi eficienþ ã maximã, astfel: ……………………………………………...
………………………………………………………………………………………… .

III. PREÞUL ªI MODALITÃÞI DE PLATÃ


3.1. Beneficiarul (clientul) se obligã sã plãteascã consultantului: …………………….
………………………………………………………………………………………… .
3.2. Plata remuneraþ iei consultantului se va face astfel: ………………………………
………………………………………………………………………………………… .
3.2. a) Beneficiarul (clientul) este de acord sã ramburseze consultantului
cheltuielile pe care acesta le va efectua pentru realizarea clauzelor
contractuale urmând ca justificarea lor sã se facã pe bazã de decont însoþ it
de documente justificative.
b) Prin cheltuieli rambursabile se înþ elege: …………………………………….….
…………………………………………………………………………………….. .
c) Neplata la termen a cheltuielilor rambursabile are drept consecinþ ã
suspendarea continuãrii lucrãrilor pânã la achitarea lor de cãtre beneficiar
(client).

IV. OBLIGAÞIILE PÃRÞILOR


4.1. Consultantul se obligã:
a) sã asigure beneficiarului (clientului) consultaþ ii de specialitate la un
standard de performanþã ridicat;
b) sã respecte instrucþ iunile date de beneficiar în ceea ce priveºte
urmãrirea obiectivelor stabilite;
c) sã nu se angajeze sau sã nu negocieze în scopul de a se angaja într-
o activitate, cu deosebire de consultanþ ã, în conflict cu interesele
beneficiarului (clientului);
d) sã predea lucrarea/lucrãrile convenitã(e) la timp ºi în bune condiþ ii.
4.2. Beneficiarul (clientul) se obligã:
a) sã punã la dispoziþ ia consultantului datele, informaþ iile ºi documentele
necesare îndeplinirii obligaþ iilor asumate de acesta;
b) sã plãteascã remuneraþ ia stabilitã, în cuantumul, în condiþ iile ºi la
termenele stabilite prin prezentul contract, precum ºi cheltuielile
stabilite de comun acord, potrivit prevederilor pct. 3.3.

V. CLAUZA PENALÃ
5.1. În caz de nerespectare a duratei (termenului) stabilite prin prezentul contract,
consultantul se obligã sã plãteascã penalizãri de …..….% pe zi de întârziere din
valoarea serviciilor neefectuate.
5.2. Neplata la termen a remuneraþ iei stabilite, precum ºi a cheltuielilor rambursabile
are drept consecinþ ã obligarea beneficiarului la penalitãþ i de întârziere de
…..….% pe zi.

VI. FORÞA MAJORÃ


6.1. Nici una dintre pãrþ ile contractante nu rãspunde de neexecutarea la termen
sau/ºi de executarea în mod necorespunzãtor – total sau parþ ial – a oricãrei
obligaþ ii care îi revine în baza prezentului contract, dacã neexecutarea sau
executarea necorespunzãtoare a obligaþ iei respective a fost cauzatã de forþ a
majorã, aºa cum este definitã de lege.
6.2. Partea care invocã forþ a majorã este obligatã sã notifice celeilalte pãrþ i, în
termen de ……………… (zile, ore), producerea evenimentului ºi sã ia toate
mãsurile posibile în vederea limitãrii consecinþ elor lui.
6.3. Dacã în termen de ……………… (zile, ore) de la producere, evenimentul
respectiv nu înceteazã, pãrþ ile au dreptul sã-ºi notifice încetarea de plin drept a
prezentului contract fãrã ca vreuna dintre acestea sã pretindã daune-interese.

VII. NOTIFICÃRI
7.1. În accepþ iunea pãrþ ilor contractante, orice notificare adresatã de una dintre
acestea celeilalte este valabil îndeplinitã dacã va fi transmisã la adresa/sediul
prevãzut în partea introductivã a prezentului contract.
7.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poºtalã, ea va fi transmisã, prin
scrisoare recomandatã, cu confirmare de primire (A.R.) ºi se considerã primitã
de destinatar la data menþ ionatã de oficiul poºtal primitor pe aceastã
confirmare.
7.3. Dacã confirmarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considerã primitã în
prima zi lucrãtoare dupã cea în care a fost expediatã.
7.4. Notificãrile verbale nu se iau în considerare de nici una dintre pãrþ i, dacã nu
sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitãþ ile prevãzute la alineatele
precedente.

VIII. LITIGII
8.1. În cazul în care rezolvarea neînþ elegerilor nu este posibilã pe cale amiabilã, ele
vor fi supuse spre soluþ ionare tribunalului arbitral, conform regulilor de
procedurã aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de Camera de
Comerþ ºi Industrie a României.
sau
8.1. Pãrþile au convenit ca toate neînþ elegerile privind validitatea prezentului contract
sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia sã fie
rezolvate, pe cale amiabilã de reprezentanþ ii lor.
8.2. În cazul în care nu este posibilã rezolvarea litigiilor pe cale amiabilã pãrþ ile se
vor adresa instanþ elor judecãtoreºti competente.

IX. CLAUZA DE CONFIDENÞIALITATE


9.1. Pãrþile se obligã sã pãstreze confidenþ ialitatea datelor, informaþ iilor ºi
documentelor pe care le vor deþ ine ca urmare a executãrii clauzelor prezentului
contract, potrivit prevederilor angajamentului, anexa nr. …………. .

X. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
10.1. Prezentul contract de consultanþ ã înceteazã în urmãtoarele situaþ ii:
a) la expirarea duratei/împlinirea termenului pentru care a fost încheiat;
b) dacã beneficiarul (clientul) face dovada cã, consultantul este angajat
sau negociazã sã se angajeze într-o activitate, cu deosebire de
consultanþ ã, în conflict cu interesele beneficiarului (clientului);
c) în urma notificãrii scrise a uneia din pãrþ i;
d) consultantul sau beneficiarul (clientul) nu-ºi respectã una dintre
obligaþ iile pe care ºi le-a asumat prin prezentul contract.
10.2. Partea care invocã o cauzã de încetare a prevederilor prezentului contract o va
notifica celeilalte pãrþ i cu cel puþ in …… zile înainte de data la care încetarea
urmeazã sã-ºi producã efectele.
10.3. Beneficiarul (clientul), indiferent de cauza de încetare a prezentului contract, are
obligaþ ia sã plãteascã consultantului contravaloarea serviciilor pe care i
le-a prestat, în virtutea clauzelor acestuia.
10.4. Prevederile prezentului capitol nu înlãturã rãspunderea pãrþ ii care, din culpã, a
cauzat încetarea contractului.

XI. CLAUZE FINALE


11.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiþ ional încheiat între
pãrþ ile contractante.
11.2. Prezentul contract, împreunã cu anexele sale, care fac parte integrantã din
cuprinsul sãu, reprezintã voinþ a pãrþ ilor ºi înlãturã orice altã înþ elegere verbalã
dintre acestea, anterioarã sau ulterioarã încheierii lui.
11.3. În cazul în care pãrþ ile îºi încalcã obligaþ iile, neexercitarea de partea care suferã
vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent
bãnesc a obligaþ iei respective nu înseamnã cã ea a renunþ at la acest drept al
sãu.
11.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un numãr de ………...….. exemplare din
care ………...….. astãzi ………………………., data semnãrii lui.

CONSULTANT BENEFICIAR

Anexã
ANGAJAMENT

Prezentul angajament pentru pãstrarea confidenþ ialitãþ ii datelor, informaþ iilor ºi


documentelor a fost încheiat între ……………………………………………. ……… ºi
………………………………………. ºi este conex contractului încheiat între acestea ºi
înregistrat sub nr. ………………………………………… din ………………………. .

I. OBIECT
1. Informaþ iile pe care la obþ ine …………………………………………………………
(numele persoanei fizice sau, dupã caz, juridice)
ca efect al executãrii contractului sus-menþ ionat sunt strict confidenþ iale.
2. Sunt confidenþ iale urmãtoarele informaþ ii:
a) situaþ ia financiarã;
b) proiectele de afaceri;
c) produsele nelivrate pieþ ei;
d) procesele de fabricaþ ie;
e) licenþ ele sau brevetele de invenþ ii;
f) alte informaþ ii care reprezintã poziþ ia pe piaþã a ……………………….
(numele/denumirea)

3. De asemenea, sunt confidenþ iale ºi urmãtoarele documente care s-au pus sau
se vor pune la dispoziþ ia …………………………………………………………… .
(numele/denumirea)

II. SFERA CIRCULAÞIEI INFORMAÞIILOR


4. …………………………………………………………………………………………..
(numele/denumirea)
poate dezvãlui informaþ ii sau poate pune la dispoziþ ie documente dintre cele
menþ ionate la pct. 2 sau 3 numai persoanelor implicate în executarea clauzelor
contractului sus-menþ ionat.
5. Persoanele implicate în executarea contractului, respectiv managerii, contabilii,
consilierii juridici ºi alte categorii de persoane, nu vor putea dezvãlui informaþ iile
confidenþ iale, cu excepþ ia cazului în care …………………………….
………………………………………………... aprobã în scris aceastã posibilitate.
(numele/denumirea)
6. ……………………………………………………………………………………….
(numele/denumirea)
va folosi informaþ iile numai în scopul luãrii unor decizii cu privire la executarea
contractului sus-menþ ionat, fiind þ inute sã nu le utilizeze în nici un alt scop.

III. DURATA ANGAJAMENTULUI


7. Durata prezentului angajament este …………………., în afarã de cazul în care
una dintre pãrþ i notificã în scris celeilalte încetarea lui înainte de termen.
8. Notificarea prevãzutã la pct. 7 trebuie sã fie fãcutã cu ……. zile înainte de a
deveni efectivã hotãrârea, dar nu mai mult de ultima zi a duratei prezentului
angajament.

IV. SANCÞIUNI PENTRU NERESPECTAREA ANGAJAMENTULUI


9. Partea care încalcã prevederile prezentului angajament se obligã la plata unor
despãgubiri astfel: …………………………………………………………………... .
10. Exonereazã de rãspundere urmãtoarele situaþ ii:
a) dacã informaþ iile erau cunoscute înainte de a fi fost obþ inute de la
……………………………………..;
b) informaþ ia a fost primitã dintr-o sursã neconfidenþ ialã;
c) dezvãluirea informaþ iei s-a fãcut dupã ce s-a primit acordul scris
pentru aceasta;
d) informaþ ia era de circulaþ ie publicã la data dezvãluirii ei;
e) ……………………………………… a fost obligatã în mod legal sã
dezvãluie informaþ ia.

V. ÎNCETAREA ANGAJAMENTULUI
11. Încetarea angajamentului are loc la încheierea duratei lui.
12. La data încetãrii lui, informaþ iile prevãzute la pct. 2 ºi 3 nu mai au caracter
confidenþ ial, cu toate consecinþ ele ce decurg din aceasta.
Prezentul angajament s-a încheiat în ………. exemplare din care ……………..
astãzi …………… .

SEMNÃTURILE PÃRÞILOR