Sunteți pe pagina 1din 5

PROTOCOL ANEXA LA CONTRACTUL

Nr...... / 2006

1. GENERALITATI:
1.1. Prezenta anexa se incheie intre ______________________________ in
calitate de beneficiar si _____________________________ in calitate de
antreprenor general si stabileste obligatiile si raspunderile ce revin in relatiile
dintre parti privind crearea unui ansamblu de activitati organizatorice si tehnice
pentru evitarea accidentelor de munca, a incendiilor si exploziilor pentru
securitatea instalatiilor si a utilajelor.

1.2. Actele normative care stau la baza incheierii acestei anexesunt


urmatoarele:
- Codul Muncii cap.Vi – Protectia muncii
- Legea Protectiei Muncii nr. 90/1996
- Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 90/1996
- Norme generale de protectia muncii editia 2002
- O.M.I. 1023/15.11.1999 D.G.P.S.I. – 001 M.OF. 78/22.02.2000
- O.M.I. 1080/10.02.2000 D.G.P.S.I. – 002 M.OF. 157/14.04.2000
- O.M.I. 88/14.06.2001 D.G.P.S.I. – 003 M.OF. 583/18.09.2001
- O.M.I. 108/01.08.2001 D.G.P.S.I. – 004 M.OF. 597/24.09.2001
- O.M.I. 138/05.09.2001 D.G.P.S.I. – 005 M.OF. 606/26.09.2001
- Legea 212/16.12.1997 M.OF. 366/18.12.1997
- O.G. 60/28.08.1997 M.OF. 225/30.08.1997
- O.G. 114/31.08.2000 M.OF. 425/01.09.2000
- O.M.I. 775/22.07.1998 N.G.P.S.I. M.OF. 384/09.09.1998
- H.G. 786/25.07.2002 M.OF. 561/31.07.2002
- O.M.I. 791/02.09.1998 M.OF. 394/09.10.1998
- O.M.I. 685/04.08.1997 M.OF. 235/08.09.1997
- H.G.R. 1088/09.11.2000 M.OF. 619/30.11.2000
- H.G.R. 443/1999 M.OF. 272/15.06.1999
- O.G. 114/31.08.2000 M.OF. 425/01.09.2000
- Legea 126/2001 M.OF. 170/04.04.2001

1
- O.M.I. 84/14.06.2001 M.OF. 570/12.09.2001
- O.M.I. 85/14.06.2001 M.OF. 573/13.09.2001
- O.M.I. 86/14.06.2001 M.OF. 573/13.09.2001
- O.M.I. 87/14.06.2001 M.OF. 571/13.09.2001
- O.M.I. 90/22.06.2001 M.OF. 584/18.09.2001
- Legea 370/2002 M.OF. 406/12.06.2002
- H.G.R. 448/16.05.2002 M.OF. 346/24.05.2002
- H.G.R. 2/12.07.2001 M.OF. 410/25.07.2001
- Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii
lucrarilor de constructii si instalatiile aferente acestora – C 300/1994;

1.3. Prevederile stabilite in prezenta anexa sunt valabile numai pe perioada


executarii lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract si nu sunt exhaustive ,
partile fiind obligate la respectarea legislatiei existente in domeniile Securitatii si
Sanatatii in Munca si Paza si Stingerea Incendiilor .
1.4. Prevederile prezentei anexe pot fi imbunatatite pe parcursul desfasurarii
lucrarilor in functie de conditiile reale si concrete ale obiectului contractat.

2. OBLIGATIILE SUBANTREPRENORULUI / PRESTATORULUI DE


SERVICII

2.1. Subantreprenorii au calitatea de lucratori independenti , supravegherea


personalului propriu , asigurarea masurilor pentru securitatea si sanatatea in
munca / PSI, intra in competenta acestora. In acest scop , vor lua masuri pentru
evitarea riscurilor previzibile, sub raportul respectarii legislatiei in vigoare in
domeniul Securitatii si Sanatatii in munca , respectiv legislatia din domeniul
Pazei si Stingerii Incendiilor.
Pe linie de Protectia Muncii si PSI , in contextul articolului 1.1. din anexa
la contract, executantului ii revin urmatoarele obligatii, in vederea mentinerii
sanatatii si securitatii pe santier; subantreprenorii trebuie sa respecte
prevederile privind obligatiile angajatilor precum si prevederile privind
echipamentul tehnic, echipamentul individual de protectie, in conformitate cu
prevederile articolului nr. 255 din Norme Generale de Protectie a muncii editia

2
2002, sa ia in consideratie indicatiile coordonatorului sau ale coordonatorilor in
materie de sanatate si ceuritate in munca.
Pentru executarea lucrarilor in conditii de siguranta , personalul de
executie trebuie sa fie instruit pe linie de S.S.M. si P.S.I. in concordanta cu
specificul lucrarilor ce se executa in incinta sau pe amplasamentul beneficiarului
. Se vor prelucra caracteristicile si factorii de risc potential ce pot apare in timpul
executarii lucrrilor contractate.

2.2. Sa ia toate masurile de tehnica securitatii specifice lucrarilor ce le are de


executat (scule corespunzatoare , dispozitive , etc...).
2.3. Executantul / subantreprenorul / prestatorul de servicii, are obligatia sa
acorde echipamentul individual de protectia muncii si sa urmareasca purtarea si
folosirea corespunzatoare a acestuia pe tot parcursul executarii lucrarii.
2.4. Zonele de lucru periculoase vor fi aduse la cunostinta antreprenorului
general, pentru a lua masurile necesare de protectie pentru personalul propriu.
Aceste zone vor fi marcate ori de cate ori situatiile concrete din teren o impun.
2.5. Executarea racordului la utilitati (energie electrica , apa, canalizare) se va
face numai cu acordul antreprenorului general. Lucrarile vor fi realizate numai
de personal autorizat.
2.6. Executantul trebuie sa respecte cu strictete normele de lucru, caile de
acces cat si recomandarile date la instructajul privind locurile periculoase.
2.7. Sa nu se recurga la improvizatii in instalatiile antreprenorului general.
2.8. Circulatia personalului , a mijloacelor de transport a materialelor de
constructii este admisa numai in zonele stabilite cu antreprenorul general.
2.9. Folosirea utilajelor sau instalatiilor antreprenorului se va face numai cu
aprobarea in scris a acestuia.
2.10. Pe toata durata executiei lucrarilor , executantul / subantreprenorul /
prestatorul de servicii, asigura curatenia si deblocarea cailor de acces, a
locurilor de munca , prin inlaturarea materialelor si deseurilor rezultate din
activitatea proprie.
2.11. Prin seful de formatie / conducatorul locului de munca , se va asigura
comunicarea si colaborarea cu seful lucrarilor beneficiarului sau antreprenorului
pentru orice dispozitii sau hotarari luate in sensul executarii lucrarilor in conditii
depline de siguranta a muncitorilor.
3
2.12. Antreprenorul general / subantreprenorul / prestatorul de servicii dupa
caz, va asigura instruirea personalului propriu .
2.13. In vederea mentinerii securitatii si sanatatii pe santier , subantreprenorii
trebuie sa respecte prevederile privind obligatiile angajatorilor , angajatilor
precum si prevederile privind echipamentul tehnic , echipamentul individual de
protectie, in conformitate cu prevederile art. 255 din Norme Generale de
Protectie a Muncii editia 2002, sa ia in considerare indicatiile coordonatorului
sau coordonatorilor in materie de securitate si sanatate in munca.

3. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI / ANTREPRENORULUI GENERAL


3.1. Va respecta regulile si interdictiile pe caile de acces stabilite in comun de
ambele parti.
3.2. Pentru zonele ce se suprapun in spatiu si timp , antreprenorul general va
dispune efectuarea numai a lucrarilor ce se pot realiza in conditii de securitate
si sanatate in munca.
3.3. Zonele de lucru periculoase vor fi aduse la cunostinta executantului
executantului pentru a lua masurile necesare pentru personalul propriu.
Acestea vor fi marcate ori de cate ori situatiile concrete din teren se impun.
3.4. Va asigura instruirea si supravegherea salariatilor proprii.
3.5. Va asigura informatiile necesare solicitate de subantreprenor / prestator de
servicii, pentru executarea lucrarilor incredintate, in scopul prevenirii
accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale.

4. OBLIGATIILE COMUNE PARTILOR

4.1. Pe parcursul executarii lucrarilor , personalul fiecarei parti va fi instruit


separat (de catre fiecare parte ) in toate fazele instructajelor prevazute in
N.G.P.M. editia 2002, asupra pericolelor de accidente , avarii, explozii, incendii,
etc..., ca urmare a nerespectarii protectiei muncii, pentru lucrarile ce le
realizeaza.
4.2. Cele doua parti se vor infoprma reciproc toate masurile ce se impun pentru
prevenirea accidentelor , incendiilor sau exploziilor .

4
4.3. Accidentele de munca ce apar in situatiile neprevazute de catre
reglementarile in vigoare , vor fi inregistrate conform reglementarilor stabilite de
catre autoritatea locala Inspectoratul Teritorial de Munca _________.
4.4. In cazul producerii unor accidente de munca , partile au obligatia de a
anunta imediat producerea accidentului , de a nu modifica starea de fapt si
imprejurarile care au condus la producerea accidentului , cu exceptia cazurilor
cand mentinerea acestora ar conduce la producerea unor noi accidente , sau ar
periclita viata accidentatului sau securitatea muncii pentru ceilalti angajati.
4.5. In cazul producerii unor accidente de munca , incendii, etc... cand sunt
implicate ambele / mai multe parti, cerectarea cauzelor evenimentului se va
realiza in comun.
4.6. Prezenta anexa la contractul incheiat intre parti, poate fi completata cu noi
anexe care sa contina alte elemente ce nu au fost cunoscute la data incheierii
contractului si vor fi insusite de catre parti.
4.7. Supravegherea personalului se efectueaza separat , fiecare parte
contractanta stabilind separat raspunderile pentru personalul din subordine.
4.8. Accidentul cauzat de activitati care nu au legatura cu procesul muncii , ori
in alt loc de munca , in timpul programului de munca si nu se datoreaza culpei
exclusive a accidentatului , se inregistreaza de angajatorul persoanei
accidentate.
4.9. Raspunderea privind atributiile persoanelor angajate in munca se va face
conform prevederilor Legii nr. 90/1996 (R 2001).
4.10. Comunicarea si cercetarea, respectiv inregistrarea oricarui eveniment /
accident de munca, se va face de catre conducerea beneficiarului pentru
angajatii proprii si de catre conducerea antreprenorului general pentru
personalul propriu.

Beneficiar: Antreprenor
__________________________ ________________________

PRIMAR, DIRECTOR GENERAL,