Sunteți pe pagina 1din 3

Inregistrarea bonurilor fiscale emise de aparatele de

marcat
Data 25 August 2009
Inregistrarea în contabilitate a bonurilor fiscale emise de aparatele de marcat
electronice fiscale
Actele normative care reglementeaza bonul fiscal
1.Legea contabilitatii
Conform prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată,
orice operaţiune economico-financiară efectuată se consemnează în momentul efectuării
ei într-un document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel
calitatea de document justificativ.
2. OMF 3512/2008
In plus fata de legea contabilitatii , pct. 2 din Anexa 1 la OMF 3512/2008 mentioneaza ca
documentele justificative trebuie să cuprindă următoarele elemente principale:
- denumirea documentului
- denumirea/numele şi prenumele, după caz, sediul/adresa persoanei juridice/fizice care
întocmeşte documentul
- numărul documentului şi data întocmirii acestuia
- menţionarea părţilor care participă la efectuarea operaţiunii economico-financiare (când
este cazul)
- conţinutul operaţiunii economice-financiare şi, atunci când este necesar, temeiul legal al
efectuării acesteia
- datele cantitative şi valorice aferente operaţiunii economico-financiare efectuate, după
caz
- numele şi prenumele, precum şi semnăturile persoanelor care răspund de efectuarea
operaţiunii economico-financiare, ale persoanelor cu atribuţii de control financiar
preventiv şi ale persoanelor în drept să aprobe operaţiunile respective, după caz
- alte elemente menite să asigure consemnarea completă a operaţiunilor efectuate.
Documentele care stau la baza înregistrărilor în contabilitate pot dobândi calitatea de
document justificativ numai în condiţiile în care furnizează toate informaţiile prevăzute
de normele legale în vigoare.

3. OUG 28/1999
Art. 1 din OUG 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de
marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevede:
(1) Operatorii economici care efectuează livrări de bunuri cu amănuntul, precum şi
prestări de servicii direct către populaţie sunt obligaţi să utilizeze aparate de marcat
electronice fiscale.
(2) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1), denumiţi în continuare utilizatori, au
obligaţia să emită bonuri fiscale cu aparate de marcat electronice fiscale şi să le predea
clienţilor. La solicitarea clienţilor, utilizatorii vor elibera acestora şi factură fiscală.
4. Codul fiscal
Conform prevederilor art. 155 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare, persoana impozabilă este scutită de obligaţia
emiterii facturii pentru următoarele operaţiuni, cu excepţia cazului în care beneficiarul
solicită factura:
a) transportul persoanelor cu taximetre, precum şi transportul persoanelor pe baza
biletelor de călătorie sau a abonamentelor
b) livrările de bunuri prin magazinele de comerţ cu amănuntul şi prestările de servicii
către populaţie, consemnate în documente, fără nominalizarea cumpărătorului
c) livrările de bunuri şi prestările de servicii consemnate în documente specifice, care
conţin cel puţin informaţiile prevăzute la alin. (5).
5. HG 105/2009
Prin HG 105/2009 au fost abrogate prevederile HG 831/1997 pentru aprobarea modelelor
formularelor comune privind activitatea financiară şi contabilă şi a normelor
metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, precum şi toate ordinele
ministrului economiei şi finanţelor care au fost emise având ca temei legal hotărârea mai
sus menţionată.
În aceste condiţii au fost abrogate şi prevederile OMFP 293/2006 pentru modificarea
OMFP 1714/2005 privind aplicarea prevederilor HG 831/1997. În OMFP 293/2006 se
prevedea că bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice fiscale, şi anume:
- bonul fiscal utilizat pentru justificarea TVA aferente carburanţilor achiziţionaţi în
vederea desfăşurării activităţii
- bonul fiscal emis de aparatul de marcat fiscal utilizat în activitatea de taximetrie
- bonul fiscal care atestă plata prin cardurile bancare
- bonul fiscal a cărui valoare totală este de până la 100 lei inclusiv,
sunt documente care stau la baza înregistrării în contabilitate a cheltuielilor.
Important
Entităţile trebuie să aibă în vedere următoarele:
- bonurile fiscale emise cu aparatele de marcat electronice fiscale în baza OUG
28/1999 sunt documente care atestă efectuarea plăţii şi se anexează la registrul de
casă
- înregistrarea în contabilitate a bunurilor achiziţionate sau a cheltuielilor efectuate
de entitate şi achitate pe bază de bon fiscal (cu Numerar sau card bancar), se poate
efectua dacă:
a) entitatea solicită furnizorului factura aferentă bunurilor livrate sau serviciilor
prestate, având ca anexă bonul fiscal emis de aparatul de marcat electronic fiscal
sau
b) entitatea justifică cheltuielile efectuate fie prin documente care atestă intrarea în
gestiune a bunurilor achiziţionate, fie cu alte documente, cum sunt: ordin de
deplasare, decont de cheltuieli, la care se anexează bonul fiscal, documentele
respective fiind avizate de persoana care aprobă efectuarea acestor cheltuieli.
În cazul achiziţionării carburanţilor auto pe bază de bon fiscal, în conformitate cu
prevederile din Codul fiscal, aceste bonuri pot fi utilizate şi ca documente
justificative care stau la baza înregistrării cheltuielilor în contabilitate, dacă sunt
ştampilate şi au înscrise denumirea cumpărătorului şi numărul de înmatriculare a
autovehiculului.
În baza prevederilor art. 10 alin. (4) din Legea contabilităţii, răspunderea pentru
aplicarea necorespunzătoare a reglementărilor contabile revine directorului
economic, contabilului-şef sau altei persoane împuternicite să îndeplinească această
funcţie, împreună cu personalul din subordine. În cazul în care contabilitatea este
condusă pe bază de contract de prestări de servicii, încheiat în persoane fizice sau
juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi
Contabililor Autorizaţi din România, răspunderea pentru conducerea contabilităţii
revine acestora, potrivit legii şi prevederilor contractuale.