Sunteți pe pagina 1din 4

..

rll

O O bucatarie
moderna bine
proiectata con,ine °
varietate de aparate
electrocasnice. Pe
langa ° plita cu gaz
moderna. aceasta
bucatarie are ~i un
gratar. Suprafe'ele
sunt durabile ~i u~or
de cura,at: din °'el
i1:1oxidabil.ceramica
~i sticla.

O Se mai pot
cumpara ma~ini de
gatit separate, dar
majoritatea bucata-
riilor moderne au o
plita separata ~i un
cuptor incorporat in
elemente special
proiectate. Aici, dea-
supra plitei este o
hota, iar cuptorul
este incorporat, pe
dreapta. la nivelul
ochilor, langa frigi-
der ~i congelator .

Aparatele moderne de bucatarie sunt atdt de


utile fncdt multi nu ar putea trai fara ele.
Astazi, majoritatea oamenilor au un frigider,
cu toate ca demult acesta era considerat un
lux, ~i, fn timp ce articolele existente sunt
fncontinuu fmbunatatite, lista aparaturii noi
de bucatarie cre~te mereu.
~ hniCa gatitului a aparut cu aproximativ alimentelor absorbea O parte din sucul acesto- in ~rile dezvoltate au avut loc in anii 1800
un milion de ani in urrna, cand poPOa- ra ~i devenea destul de gustoasapentru a fi ~i mari schimb~ri in buc~tarie. Ma~ina de g~tit
rele primitive au descoperit animale ea consumata. prajirea a 1nceput cand s-a cu combustibil solid putea inlocui focul
prajite in focuri provocate de cauze naturale. descoperit grasimea ca O altemativa utila pen- deschis folosit la g~tit, iar ma~inile de g~tit cu
Deoarece hrana li s-a parut mai gustoasa ~i mai tru apa la g;ltirea anumitor alimente. Tehnicile gaz erau larg folosite la sfar~itul secolului.
moale, oamenii au inceput sa gateasca carnea. de baza:de preparare a hranei nu s-au schim- Astazi mai exist~ ma~ini de g~tit cu com-
Cea mai veche metoda era prajirea camii la bat mult de-a lungul secolelor, dar aparatele bustibil solid sau lichid, dar majoritatea
foc deschis. Mai tarziu, cu aparitia vaselor electrocasnice din buc;ltariile modeme sunt ma~inilor de g~tit de uz casnic functioneaz~
cerarnice rezistente la caldura, s-a raspandit mereu 1mbun;ltatite~i se introduc altele noi. cu gaz sau cu electricitate.
fierberea. Coacerea se facea in cuptoare primi- Comoditatea ~i economia de munc;l erau Ma~inade g~tit cea mai simpl~ are un singur
tive, facute din pietre care se infierbantau pe principalele priorit;lti, dar acum conside- element, care poate fi liber sau proiectat intre
jaraticul incins. Fierberea inabu~ita a aparut rentele precum ffonomia de energie ~i pro- dulapuri joase. O ma~irulde g~tit contine unul
cand s-a descoperit ca apa folosita la fierberea tectia mediului sunt de asemeneaimportante. sau dou~ cuptoare, un grill (gr:Itar) ~i o plita.

131
O fn 1936. princi-
pala componenta a
unei bucatarii
engleze~ti moderne
era o ma~ina de
gatit Aga. Acest
aragaz cu com-
bustibil solid avea
mai multe cuptoare.
iar plita de fier de
deasupra oferea
mult loc pentru
vasele de bucatarie.

~
~
.c
::J
~
~
;;:
~
~
~
~

Plita poate fi prev~zutc1cu arz~toare cu gaz, 00 Un mixer


inele radiante electrice sau vetre de fier Incas- electric modern
trate. Multe plite electrice modeme sunt f~cute (dreapta). Mixerele
din sticl~ termorezistentc1, elementele de 1nc~l- simple de bucatarie
zire flind mascate dedesubt. Elementele de (dedesubt) au aparut
1nc~lzirecele mai scumpe sunt tuburile electri- in anii 1930. cand
ce cu halogen, care se 1nc~lzescla temperatura au inceput sa fie
doritc11n doar cateva secunde. Unii fabricanti fabricate motoare
ofern plite cu combustibili mi~ti, precum dou~ electrice fiabile mici.
arza:toarecu halogen ~i dou~ cu gaz. Munca gospo-
dareasca era privita
Cuptoarele ca o "cariera..
Majoritateabuc~tc1riilormodeme au 1n prezent pentru gospodina,
un cuptor ~i o plitc1separate.Aceastapermite o iar accesoriile
mai mare flexibilitate 1n proiectareabuc~tc1riei, ingenioase de
deoarececuptorul poate fi instalat la o ~ltime bucatarie au devenit
mai confortabil~, deasuprasuprafetei de lucru. instrumentele ocu-
Elementeleseparatepermit ~i o mai mare liber- pa'iei sale.
tate de alegere.De exemplu, unora le place s~
aib~ o plitc1cu gaz ~i un cuptor electric.
Temperatura cuptorului este reglatc1de o
conductc1numitc1termostat. O datc1ce cup-
torul s-a Inc~lzit, termostatul mentine tempe-
ratura doritc1,dozand In mod automat canti-
tatea de gaz sau de electricitate consumat~.
Cuptoarele cu ventilatoare au o temperaturn Din motive de securitate, l,I~ilemultor cup-
intem~ uniforrn;l, dar In cele f~rn ventilator toare modeme sunt prev~zute cu sticl~ ter-
mijlocul cuptorului are In mod normal tem- moreflectanta. Aceasta reduce riscul de a ne
peratura doritc1,In timp ce partea superioarn arde mainile In mod accidental.
este mai cal~ ~i partea inferioarn mai rece. Ma~inile de g~tit Aga sunt Inca populare ~i
Unele cuptoare sunt "multifunctionale" ~i designul exterior nu s-a schimbat mult de-a
ofern o varietate larg~ de metode de g~tit Intr- lungul anilor. Cele modeme functioneaza cu .
o singurn cavitate. Cea mai frecventc1combi- gaz sau petrol ~i se gasescIntr-o varietate de .
natie este cu frigere termic~ la grntar, g~tit cu culori aprinse, precum ~i In traditionalul crem.
ventilator, g~tit conventional ~i decongelare la i 2:- Cuptoare cu microunde
aer rece. Alte tipuri de cuptoare se numesc
"cuptoare combinate". Ele pot fi mici ca un ~ Cuptoarele electrice obi~nuite au elemente ca-
cuptor cu microunde sau de m~rimea unui ~ re se 1ncalzesccand sunt strnbatutede curent.
cuptor 1ncorporat standard ~i pot s~ g~teasc~ ~ Dar cuptoarele cu microunde folosesc efectul
cu microunde, prin convectie (c~ldurn con- 6 de 1ncalzire al undelor radio din banda de
ventional~), sau prin ambele metode. &: microunde -1ntre semnalele de televiziune
00 intr-un cuptor
cu microunde
(dedesubt), undele
electromagnetice
sunt emise de un
magnetron (dreap-
ta). Electronii de la
catod sunt atra~i la
anod de campuri
magnetice ~i elec-
trice. in cavita,ile din
anod se formeaza
vibra,ii electromag-
netice. Cavita,ile
emit microunde,
care trec in cuptor .
Moleculele de apa
din hrana (A) sunt
aliniate (B) ~i inver-
sate (C) de campul
microundelor.
Frecarea rezultata
incalze~te hrana.

un tub In zigzag In interiorul compartimentu-


lui frigorific. Cand intr:I In evaporator, pre-
siunea lichidului scade, ceea ce II determin:I
s:I se evapore, adic:I s:I se transforme In gaz.
jn timpul acestui proces, el absoarbe c:Ildura
din compartiment, r:Icindu-l.
Gazul trece apoi printr-un condensator -
un dispozitiv aflat pe partea exterioar:I a
frigiderului -care adesea const:I dintr-un alt
tub In zigzag. Aici refrigerentul se con-
denseaz:IInapoi In lichid ~i radiaz:I c:Ildur:I In
Inc:Ipere Inainte de a se Intoarce In evapora-
tor pentru a absorbi din nou c:Ildur:I.
Frigiderul este astfel o pomp:I de c:Ildur:I care
transfer:I c:Ildura din interior In exterior.
Un frigider tipic de uz casnic are un com-
presor actionat de un motor electric, pentru a
determina circulatia refrigerentului prin sistem.
pan:I la Inceputul anilor 1990,refrigerentul era
o clorofluorocarbur:I (CFC). Deoarece aceste
substante distrug stratul de ozon, ele sunt
acum interzise ~i sunt Inlocuite cu gaze alter-
native ned:Iun:Itoaremediului Inconjur:Itor.
Evaporatorul este partea cea mai rece din
interiorul unui frigider. Este adeseaIncorporat
Intr-un compartiment folosit pentru obtinerea
cuburilor de gheat:I ~i depozitarea hranei con-
gelate. TemperaturaIntr-un frigider ar trebui s:I
fie Intre o°C ~i 5°C. O temperarilr:I mai Inalt:I
mF (de frecven:taultra1nalta:)~i rnarginea ben- Cronometrajul este esential In g:ltitul Incurajeaz:I cre~terea bacteriilor d:Iun:Itoare,
zii infraro~ii (de c~ldurn). Microundele nu sunt corect; chiar ~i ma~inile de g:ltit electrice eco- care pot contamina hrana. Multe frigidere sunt
fierbinti, dar detennin:l moleculele de ap~ din nomice pot avea un ceas Incorporat. Ma~inile acum prev:Izute cu un termometru sau o
hraM s~ se ~te atat de repede lncat gene- de g:ltit mai avansateau ceasuri care pomesc band:I termografic:Icare se Inro~e~tedac:I tem-
reaz~ c~ldurn prin frecare, g~tind hrana. Simi- ~i opresc g:ltitul automat la timpul potrivit, iar peratura este prea Inalt:I. Frigiderele cele mai
lar, dac~ ne frec;{m mainile, ele se lnc~lzesc. sesizoarelede temperatur:l pot verifica cat de avansate tehnologic I~i pot controla propria
in cuptorul cu microunde, rnicroundele bine este g:ltit:l hrana In interior. temperatur:I ~i pot functiona optim din punct
sunt generate de un dispozitiv numit mag- de vedere energetic.Acestaeste un mare avan-
netron ~i apoi introduse In cavitateaprincipal~ Frigidere ~i congelatoare taj deoarece frigiderele consum:I o mare parte
a cuptorului. Toate suprafetele interioare ale R:lcirea se bazeaz:l pe faptul c:l- o substant:l din energia casnic:I.
cuptorului sunt metalice, reflectand toate un- absoarbe c:lldura cand se transform:l din Aparatele electrocasnice numite congela-
dele ce ar devia In exterior inapoi spre hran~. lichid In gaz ~i eman:l c:lldura cand se trans- toare se folosesc la depozitarea pe termen
Undele absorbite de moleculele de ap~ din form:l din nou In lichid. intr-un frigider, o lung a hranei congelate. Acestea au o tem-
hrarul pot penetra doar la adancimeade 5 cm. substant:l numit:l refrigerent trece In form:l peratur:I intern:I de -18°C. De asemenea,con-
Centrul unei buc~ti mari de came este g~tit de lichid:l printr-un dispozitiv numit evaporator. gelatoarele pot congela rapid hrana proasp:It:I
c~ldura transrnis~de la straturile exterioare. Acesta const:l dintr-o serie de conducte sau sau g:Itit:I, pentru a-i p:Istra textura ~i

133
BucATARII DE iNALTA TEHNOLOGIE

00 Partea din
spate a unui frigider
(stanga) ~i o dia-
grama prezentand
cum func'ioneaza un
frigider cu compresie
(mai departe spre
stanga). Un motor
electric ac,ioneaza
un compresor, care
determina trecerea
prin circuit a unui
refrigerent. Lichidul
intra in tuburile din
compartimentul fri-
gorific, unde se
dilata ~i se transfor-
ma in gaz. in acest
timp, ~I absoarbe
caldura, racind astfel
compartimentul.
Gazul ie~it este
comprimat ~i se
transforma din nou
in lichid in conden-
sator. Un frigider
liber modern
(dedesubt) cu ele-
mente incorporate
pentru ob,inerea
ghe,ii ~i dozator
pentru bauturi.

savoarea.Aceastase face prin coborarea tem- jurator $i ar cre$te temperatura din interior .
peraturii incintei congelatorului cu mult sub Fata o izolare suficienta, aparatul ar fi inefi-
temperatura de depozitare. Multe modele au cient deoarece ar pierde energie cu inla-
unul sau mai multe compartimente separate turarea excesului de caldura. Congelatoarele
pentru congelare rapid~, unele cu temperaturi moderne sunt de obicei prevazute cu un strat
pan~ la -35°C. izolator de poliuretan, gros de cativa centi-
metri, echivalent cu aproximativ 5 m de be-
Izolarea ton. Acest nivel de izolare permite congela-
o buM izolare este esential~ pentru congela- torului sa mentina o 1emperatura destul de
toarele de depozitare, altfel ar p~trunde In mica timp de peste 24 de ore in cazul unei
incin~ prea mult~ c~ldurn din mediul Incon- caderi a tensiunii, prevenind alterarea hranei.

O Acest aragaz O Bucataria


incorporat are o astronautilor contine
plita cu o suprafa1a tavi cu pachete de
neteda din sticla hrana uscata, fixate
ceramica, care ii cu banda adeziva
mascheaza ~i ii pro- pentru a nu pluti in
tejeaza inelele de aer. Hrana include
halogen ~i inelele de carnuri, oua ~i
caldura radianta. cereale uscate.

Majoritatea fabricantilor ofern frigidere ~i


congelatoareseparatesau integrate. Un model
integrat este special proiectat pentru a fi
ascunsin spatele unei u~i de frigider sau poate
fi prevazut cu o masca. Din ce in ce mai
cautate sunt frigiderele ~i congelatoarelesepa-
rate inalte, care se pun unullanga celalalt.

Dozatoare la domiciliu
Multe frigidere inalte, libere, contin accesorii
ingenioase precum ma~ini de facut gheata ~i
dozatoare pentru bauturi, montate in u~a.Sunt
disponibile ~i alte culori in afarn de alb, cum ar
fi ro~u aprins, galben, albastru, negru sau me-
talizat. Unele modele moderne au u~i din sticla
furnurie, pentru a se putea vedea inauntru.

134
$tiinta: ~i tehnologie 41- TEHNOLOGIA ALIMENTELOR $tifut~ ~i tehnologie 45 -EVACUAREA DE$EURILOR