MODEL PLAN DE AFACERI

PLANUL DE AFACERI (se va detalia în conformitate cu Modelul de detaliere i prezentare a planului de afaceri) Con inut: 1. Titlul Trebuie s se precizeze elementele definitorii ale planului de afaceri în cauz . De asemenea prima pagin a planului de afaceri (eventual coperta), pe lâng titlu ar trebui s cuprind i numele propus al societ ii, logo-ul acesteia etc. 2. Scopul i obiectivele Scopul i obiectivele afacerii 3. Descrierea afacerii Informa ii cu privire la: descrierea afacerii curente scurt descriere a ideii de afacere intruducere ± analiza domeniului de activitate 4. Prezentarea afacerii În acest capitol, descrie i i explica i, în detaliu, produsele ce fac obiectul investi iei: caracteristici fizice, tehnologia utilizat în producerea/ dezvoltarea lui (materii prime, echipamente, for a de munc , patente etc, sursa acestor elemente). Prezenta i modul în care tehnologiile noi, moderne vor fi utilizate în producerea/ men inerea/dezvoltarea produsului. Eviden ia i calit i/avantaje ale produsului fa de cel al competitorilor. Pute i, de asemenea, s enumera i/ descrie i produsele viitoare i planificarea dezvolt rii acestora, eviden iind astfel, evolu ia strategiei de dezvoltare în func ie de evolu ia pie ei. De asemenea, preciza i cum vor fi asigurate utilit ile, avizele i acordurile necesare, cum se vor ob ine i devizul total al investi iei 5. Planul opera ional descrierea fluxului tehnologic descrierea produselor/serviciilor oferite produc ia preconizat (volum)

pentru fundamentarea necesit ii achizi iei acelor echipamente i justificarea utiliz rii lor). materii prime.estimare pe perioada de analiz 9. etc) 6. În acest capitol se vor include urm toarele situa ii financiare: necesarul de finan are al afacerii/proiectului sursele de finan are bilan ul.costuri opera ionale i costuri de între inere (for de munc . calculul de lichidit i (cash flow) anual . material. utilit i etc) Aten ie!!! Prezentarea fluxului tehnologic i a schemei fluxului tehnologic cu pozitionarea echipamentelor înainte de investi ie i dup realizarea investi iei (cu men ionarea exact a locului fiecarui utilaj achizitionat prin proiect în flux i în schem . prognoza cererii 7. sc dere de costuri. Tot aici se va eviden ia strategia de marketing pentru promovarea produselor i serviciilor respective i modalit ile de punere în practic a acesteia. Strategia de marketing poate fi descris strategia de abordare/introducere a produselor i serviciilor pe pia (sau de men inere/îmbun t ire a cotei de pia în cazul unor servicii existente). pre ul propus (analiza în contextul pie ei) metode de vânzare 8. sc dere de timp de fabrica ie. diversificare de produse. indicatorii de performan financiar . contul de profit i pierdere. justificarea pentru m rimea asisten ei financiare nerambursabile necesare. Anexe i alte documente Se vor ad uga anexele planului de afaceri . Perioada de analiz este de 5 ani dupa finalizarea investitiei. Prezentarea rezultatelor cuantificate numeric urmare includerii utilajelor din proiect (per total) în flux ( cre tere de capacitate. Planul financiar Obiectivul analizei financiare este de a calcula performan a i sustenabilitatea financiar a investi iei propuse pe parcursul perioadei de referin : sus inerea financiar i sustenabilitatea pe termen lung. Analiza pie ei Se va avea în vedere prezentarea urm toarelor aspecte: clien ii existen i i poten iali concuren a existent pe pia (eventual informa ii cu privire la cota acesteia de pia ) m rimea pie ei de desfacere.

3) i 3 din modelul de plan de afaceri i planul opera ional (punctele 4. necesare) ± i servicii ± Pachete de produse Încadrarea în rezultatele cercet rii din proiect ± Avantaj competitiv ‡ Rela ii preferen iale cu Furnizorii ± ‡ ‡ Rela ii preferen iale cu Clien ii (canale de distribu ie) ± Poten ialul de apari ie de noi Competitori ± Poten iale parteneriate strategice pentru lansare ± Obiectivele companiei ‡ Obiective financiare ± ‡ Obiective de vânz ri ± Puncte tari i Puncte slabe (Analiza S/W .2.MODUL DE DETALIERE Titlul.Analiza SWOT partea a II-a) Puncte TARI Puncte SLABE . obiectivele Vor fi detaliate punctele 1.2 I PREZENTARE A PLANULUI DE AFACERI i descrierea afacerii (punctele 1. scopul.5) Analiza mediului intern / Prezentarea afacerii Motiva ia antreprenorului Produse i servicii propuse Numele produsului/serviciului ± Conceptul produsului/serviciului ± Descrierea produsului ± Licen e i m rci (existente.

Resurse Umane (HR) ± Existentul i necesarul de personal ± i selectionarea noilor angaja i ± i a atribu iilor pe post ± ± Identificarea ± Definirea posturilor ± Evaluarea performan ei profesionale ± Necesarul de training ± ± Costuri de personal ± Personal Salariu Net / persoana Salariu Brut / persoana Resurse tehnice (dot ri) ‡ Necesare ‡ ‡ Existente De achizi ionat (CAPEX) Analiza pie ei / Analiza mediului extern (punctul 6) .

Analiza SWOT ± partea I) Oportunitati Amenintari .Clien i actuali b.Pia a ± Vedere general asupra pie ei ± ± Dimensiunea pie ei ± ± Maturitatea pie ei ± ± Distribu ia geografic : furnizori i clien i ± ‡ ‡ Segmentarea pie ei ± Tendin ele pie ei ± Competi ia Competitori existen i ‡ Pre uri ± ‡ puncte tari i puncte slabe ± ‡ ‡ T: S: probabilitatea de a prelua clien i de la unii dintre competitor Reac ia competitorilor la produsele noastre ± Competitori poten iali ± Clientul Profilul clientului ± a.Clien i poten iali ± Oportunit i i Amenin ri (Analiza O/T .

Strategia de marketing / PLANUL DE VÂNZ RI (punctul 7) Ipoteze/Puncte de plecare ± Lansare a produselor noi ± Politica de distribu ie ± ± Politica de discount-uri ±Politica de comisioane Indicatori de performan ± Vânz ri totale (unit ± Discount-uri ± ± Vânz ri nete ± Costuri pe unitate vândut PLANUL FINANCIAR (punctul 8) Ipoteze/Puncte de plecare ± PEST: politic. social. economic/financiar. tehnologic Performan a financiar (previzionare) ± Obiective financiare pentru primii trei ani ± ± Previzionare detaliat pentru primul an ‡ ‡ ‡ Analiza Profit/Pierderi (P/L) Analiza de Venituri (Planul de vânz ri) Analiza de Costuri i Cheltuieli (BVC) i i valoric) ± ± Previzionare Buget de Venituri ± Previzionare Cash-Flow ± Buget de investi ii i politica de amortizare ± Analiza de profitabilitate .

± Analiza de sezonabilitate Resurse financiare ‡ Surse proprii ± ‡ Surse atrase ± EVALUAREA INDICATORILOR Evaluarea indicatorilor financiari ‡ Cel mai bun caz ‡ ‡ Cel mai r u caz Cel mai probabil caz ii proiectului Evaluarea viabilit Anexe (punctul 9) ± Buget de venituri ± Buget de vânz ri i cheltuieli ± Buget cheltuieli opera ionale ± Proiec ii de cash-flow ± Buget investi ii ± Buget plan resurse umane .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.