MODEL PLAN DE AFACERI

PLANUL DE AFACERI (se va detalia în conformitate cu Modelul de detaliere i prezentare a planului de afaceri) Con inut: 1. Titlul Trebuie s se precizeze elementele definitorii ale planului de afaceri în cauz . De asemenea prima pagin a planului de afaceri (eventual coperta), pe lâng titlu ar trebui s cuprind i numele propus al societ ii, logo-ul acesteia etc. 2. Scopul i obiectivele Scopul i obiectivele afacerii 3. Descrierea afacerii Informa ii cu privire la: descrierea afacerii curente scurt descriere a ideii de afacere intruducere ± analiza domeniului de activitate 4. Prezentarea afacerii În acest capitol, descrie i i explica i, în detaliu, produsele ce fac obiectul investi iei: caracteristici fizice, tehnologia utilizat în producerea/ dezvoltarea lui (materii prime, echipamente, for a de munc , patente etc, sursa acestor elemente). Prezenta i modul în care tehnologiile noi, moderne vor fi utilizate în producerea/ men inerea/dezvoltarea produsului. Eviden ia i calit i/avantaje ale produsului fa de cel al competitorilor. Pute i, de asemenea, s enumera i/ descrie i produsele viitoare i planificarea dezvolt rii acestora, eviden iind astfel, evolu ia strategiei de dezvoltare în func ie de evolu ia pie ei. De asemenea, preciza i cum vor fi asigurate utilit ile, avizele i acordurile necesare, cum se vor ob ine i devizul total al investi iei 5. Planul opera ional descrierea fluxului tehnologic descrierea produselor/serviciilor oferite produc ia preconizat (volum)

Prezentarea rezultatelor cuantificate numeric urmare includerii utilajelor din proiect (per total) în flux ( cre tere de capacitate. calculul de lichidit i (cash flow) anual . utilit i etc) Aten ie!!! Prezentarea fluxului tehnologic i a schemei fluxului tehnologic cu pozitionarea echipamentelor înainte de investi ie i dup realizarea investi iei (cu men ionarea exact a locului fiecarui utilaj achizitionat prin proiect în flux i în schem . materii prime.pentru fundamentarea necesit ii achizi iei acelor echipamente i justificarea utiliz rii lor). diversificare de produse. pre ul propus (analiza în contextul pie ei) metode de vânzare 8. Anexe i alte documente Se vor ad uga anexele planului de afaceri . Perioada de analiz este de 5 ani dupa finalizarea investitiei. sc dere de costuri. etc) 6. prognoza cererii 7. Tot aici se va eviden ia strategia de marketing pentru promovarea produselor i serviciilor respective i modalit ile de punere în practic a acesteia. Planul financiar Obiectivul analizei financiare este de a calcula performan a i sustenabilitatea financiar a investi iei propuse pe parcursul perioadei de referin : sus inerea financiar i sustenabilitatea pe termen lung. justificarea pentru m rimea asisten ei financiare nerambursabile necesare. Strategia de marketing poate fi descris strategia de abordare/introducere a produselor i serviciilor pe pia (sau de men inere/îmbun t ire a cotei de pia în cazul unor servicii existente). contul de profit i pierdere. indicatorii de performan financiar .estimare pe perioada de analiz 9. material. În acest capitol se vor include urm toarele situa ii financiare: necesarul de finan are al afacerii/proiectului sursele de finan are bilan ul. Analiza pie ei Se va avea în vedere prezentarea urm toarelor aspecte: clien ii existen i i poten iali concuren a existent pe pia (eventual informa ii cu privire la cota acesteia de pia ) m rimea pie ei de desfacere.costuri opera ionale i costuri de între inere (for de munc . sc dere de timp de fabrica ie.

5) Analiza mediului intern / Prezentarea afacerii Motiva ia antreprenorului Produse i servicii propuse Numele produsului/serviciului ± Conceptul produsului/serviciului ± Descrierea produsului ± Licen e i m rci (existente.MODUL DE DETALIERE Titlul. necesare) ± i servicii ± Pachete de produse Încadrarea în rezultatele cercet rii din proiect ± Avantaj competitiv ‡ Rela ii preferen iale cu Furnizorii ± ‡ ‡ Rela ii preferen iale cu Clien ii (canale de distribu ie) ± Poten ialul de apari ie de noi Competitori ± Poten iale parteneriate strategice pentru lansare ± Obiectivele companiei ‡ Obiective financiare ± ‡ Obiective de vânz ri ± Puncte tari i Puncte slabe (Analiza S/W .Analiza SWOT partea a II-a) Puncte TARI Puncte SLABE .2 I PREZENTARE A PLANULUI DE AFACERI i descrierea afacerii (punctele 1.2.3) i 3 din modelul de plan de afaceri i planul opera ional (punctele 4. scopul. obiectivele Vor fi detaliate punctele 1.

Resurse Umane (HR) ± Existentul i necesarul de personal ± i selectionarea noilor angaja i ± i a atribu iilor pe post ± ± Identificarea ± Definirea posturilor ± Evaluarea performan ei profesionale ± Necesarul de training ± ± Costuri de personal ± Personal Salariu Net / persoana Salariu Brut / persoana Resurse tehnice (dot ri) ‡ Necesare ‡ ‡ Existente De achizi ionat (CAPEX) Analiza pie ei / Analiza mediului extern (punctul 6) .

Pia a ± Vedere general asupra pie ei ± ± Dimensiunea pie ei ± ± Maturitatea pie ei ± ± Distribu ia geografic : furnizori i clien i ± ‡ ‡ Segmentarea pie ei ± Tendin ele pie ei ± Competi ia Competitori existen i ‡ Pre uri ± ‡ puncte tari i puncte slabe ± ‡ ‡ T: S: probabilitatea de a prelua clien i de la unii dintre competitor Reac ia competitorilor la produsele noastre ± Competitori poten iali ± Clientul Profilul clientului ± a.Clien i actuali b.Analiza SWOT ± partea I) Oportunitati Amenintari .Clien i poten iali ± Oportunit i i Amenin ri (Analiza O/T .

Strategia de marketing / PLANUL DE VÂNZ RI (punctul 7) Ipoteze/Puncte de plecare ± Lansare a produselor noi ± Politica de distribu ie ± ± Politica de discount-uri ±Politica de comisioane Indicatori de performan ± Vânz ri totale (unit ± Discount-uri ± ± Vânz ri nete ± Costuri pe unitate vândut PLANUL FINANCIAR (punctul 8) Ipoteze/Puncte de plecare ± PEST: politic. economic/financiar. tehnologic Performan a financiar (previzionare) ± Obiective financiare pentru primii trei ani ± ± Previzionare detaliat pentru primul an ‡ ‡ ‡ Analiza Profit/Pierderi (P/L) Analiza de Venituri (Planul de vânz ri) Analiza de Costuri i Cheltuieli (BVC) i i valoric) ± ± Previzionare Buget de Venituri ± Previzionare Cash-Flow ± Buget de investi ii i politica de amortizare ± Analiza de profitabilitate . social.

± Analiza de sezonabilitate Resurse financiare ‡ Surse proprii ± ‡ Surse atrase ± EVALUAREA INDICATORILOR Evaluarea indicatorilor financiari ‡ Cel mai bun caz ‡ ‡ Cel mai r u caz Cel mai probabil caz ii proiectului Evaluarea viabilit Anexe (punctul 9) ± Buget de venituri ± Buget de vânz ri i cheltuieli ± Buget cheltuieli opera ionale ± Proiec ii de cash-flow ± Buget investi ii ± Buget plan resurse umane .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful