Sunteți pe pagina 1din 11

Capitolul 10

DELIMITĂRI ŞI CONTURI
PRIVIND INVESTI ŢIILE FINANCIARE

10.1. Delimitări privind activele şi investiţiile financiare

În paralel şi în conexiune cu operaţiile ce fac parte din obiectul său de activitate, întreprinderea
realizează şi tranzacţii financiare care pot îmbrăca diferite forme. Fără a absolutiza, totalitatea
acestor tranzacţii reprezintă activitatea financiară a întreprinderii – parte a activităţii curente.
Această activitate o regăsim în bilanţul întreprinderii sub forma activelor financiare în activ şi a
datoriilor financiare în pasiv.

Definiţii Activele financiare sunt disponibilităţi, creanţe şi instrumente de capital ale


unei întreprinderi, inclusiv drepturi contractuale, care conferă posibilitatea
schimbării unor instrumente financiare cu altele.
Facem precizarea că în categoria activelor financiare nu sunt incluse
imobilizările corporale şi necorporale, stocurile, activele în leasing, deoarece
acestea nu conferă dreptul contractual de a obţine un alt activ financiar, deşi pot
determina apariţia unui flux de trezorerie, mai precis a încasării de disponibilităţi.

Clasificare Activele financiare pot fi clasificate după scopul pentru care au fost
achiziţionate şi forma concretă sub care se regăsesc. Astfel, deosebim patru
categorii, după cum urmează:

• active financiare deţinute în scopul tranzacţionării care regrupează activele


deţinute în vederea revânzării lor, scopul principal fiind realizarea unui
beneficiu din specularea fluctuaţiei preţului lor între momentul achiziţiei şi cel
al înstrăinării lor. În această categorie sunt incluse, în general, titlurile cotate
(acţiuni, obligaţiuni, instrumente financiare derivate) pe piaţa de capital;

• active financiare deţinute până la scadenţă care regrupează activele cu


scadenţa fixată pe care entitatea economică are intenţia şi capacitatea de a le
deţine până la scadenţă, în scopul încasării unui beneficiu (dobânda, redevenţa
etc.). În această categorie sunt incluse obligaţiunile, titlurile de stat şi
instrumentele financiare derivate care respectă criteriul de mai sus;

• împrumuturi acordate şi creanţe care regrupează activele create ca urmare a


livrării de bunuri sau prestării de servicii către un client, precum şi alte creanţe
generate de derularea unor contracte;

• active financiare disponibile pentru vânzare care regrupează acele active


financiare ce nu pot fi incluse în nici una din categoriile prezentate anterior.

În acest capitol vom trata acea parte a activelor financiare care constă din titluri
de valoare, active cunoscute sub numele de investiţii financiare. Ele pot fi
clasificate în funcţie de perioada pentru care aceste active vor fi deţinute. Astfel,
distingem două categorii:
• investiţii financiare curente (valori de trezorerie) care regrupează
elementele imediat realizabile sau pe care entitatea economică nu intenţionează
să le păstreze un timp îndelungat (maxim 12 luni).
În această categorie sunt cuprinse, în general, acele investiţii care reprezintă
resurse suplimentare ale trezoreriei.

Astfel întâlnim:

 Acţiuni proprii reprezentând titlurile proprii răscumpărate temporar cu scopul


de a le repartiza angajaţilor sau unor terţe persoane, al anularii lor (reducerea
capitalului social) sau al influenţării cotaţiei la bursă.

 Acţiuni reprezentând titluri reprezentative ale unei părţi unitare dintr-o


societate de capital, care conferă deţinătorului calitatea de acţionar sau asociat.
Sub titulatura generică de acţiuni se regăsesc titlurile cotate (de exemplu, la
Bursa de Valori Bucureşti sau RASDAQ), titlurile necotate, dar şi părţile
sociale.

 Obligaţiuni proprii emise şi răscumpărate reprezentând părţi din împrumuturi


obligatare răscumpărate la scadenţă sau înainte în vederea anulării lor.

 Obligaţiuni cotate şi necotate reprezentând titluri negociabile ce conferă


întreprinderii o creanţă asupra emitentului.

 Alte titluri cum sunt:


1. titlurile de stat, emise de BNR, de regulă sub formă dematerializată;
2. titluri de creanţă:
− bonuri de tezaur emise de BNR împreună cu organele specializate ale
administraţiei publice centrale, destinate finanţării pe termen scurt a
bugetului de stat;
− certificate de depozit emise de băncile comerciale, negociabile între toţi
agenţii economici.

• investiţii financiare pe termen lung (imobilizări financiare) regrupând


valori financiare care urmează a fi deţinute mai mult de un an. În această
categorie sunt cuprinse investiţiile deţinute fie cu scopul exercitării controlului
asupra emitentului, fie pentru protejarea afacerii, pentru dezvoltarea acesteia
sau chiar în vederea obţinerii unor avantaje sub forma de dividende, dobânzi ,
beneficii etc.
În structura lor regăsim:

 Titluri de participare reprezentând drepturi sub formă de acţiuni sau alte titluri
de valoare în capitalul altor societăţi (filiale), care îi conferă deţinătorului
(compania mamă) dreptul de control. Se impun câteva precizări în legătură cu
definiţia de mai sus.
 Prin control se înţelege puterea de a guverna politicile financiare şi
operaţionale ale unei întreprinderi în vederea obţinerii de beneficii din
activitatea ei. De obicei, se consideră că un investitor are drept de control
dacă deţine cel puţin 51% din numărul acţiunilor cu drept de vot.
 Filiala este o întreprindere controlată de o alta.
 Întreprinderea-mamă este o întreprindere care deţine una sau mai multe
filiale. Întreprinderea- mamă împreună cu toate filialele sale formează un
grup, pentru care se întocmesc situaţii financiare consolidate. Acest subiect
va fi dezvoltat în cursurile de contabilitate financiară şi aprofundată.

 Participaţii (investiţii financiare sub formă de interese de participare)


reprezentând drepturi sub formă de acţiuni sau alte titluri de valoare în capitalul
altor societăţi (asociaţi), care îi conferă deţinătorului o influenţă semnificativă
asupra acestora. Influenţa semnificativă este puterea de a participa la deciziile
de politică financiară şi operaţională ale întreprinderii în care s-a efectuat
investiţia, fără a avea controlul asupra acestor politici.
În general, se consideră că un investitor deţine o influenţă semnificativă dacă
deţine cel puţin 20% din acţiunile cu drept de vot.

 Alte titluri reprezentând titluri de valoare, altele decât cele două descrise mai
sus, pe care întreprinderea le va deţine o perioadă mai mare de 12 luni. În
această categorie sunt incluse acţiuni cotate şi necotate deţinute numai pentru
dividende, obligaţiuni, titluri de stat etc. deţinute pentru încasarea dobânzilor.

 Creanţe imobilizate reprezentând împrumuturi acordate pe termen lung şi


creanţe imobilizate provenind fie din plasamente financiare efectuate în
favoarea filialelor sau asociaţilor (creanţe din participaţii), fie din garanţii
constituite sau cauţiuni depuse ca urmare a respectării unor prevederi legale
sau a unor clauze contractuale (alte creanţe).

10.2. Evaluarea investiţiilor financiare

Evaluarea Cu ocazia achiziţionării, valoarea la care va fi recunoscut în contabilitate un


iniţială activ financiar este costul său de achiziţie. În costul de achiziţie sunt incluse toate
costurile de tranzacţionare generate de dobândirea activului financiar cum ar fi:
comisioane şi onorarii achitate consultanţilor, brokerilor, agenţiilor specializate,
taxe impuse de acte normative în vigoare emise de organisme de reglementare,
burse etc., impozite şi taxe generate de transferul proprietăţii.

Exemplu: O societate comercială achiziţionează prin intermediul unei societăţi de


valori mobiliare (SVM) 10.000 de acţiuni ELBA (reprezentând 15% din capitalul
social) la o valoare de piaţă de 85.000 lei/titlu. Valoarea nominală unitară este de
50.000 lei. Comisionul societăţii de valori mobiliare (SVM) este de 1.5% din
valoarea tranzacţiei.
Costul de achiziţie al acţiunilor va fi de 862.750.000 lei, adică (10.000 acţiuni x
85.000 lei/acţiune) x 1.015.

Evaluarea Cu ocazia inventarierii, se determină valoarea justă a investiţiilor financiare.


bilanţieră Valoarea justă este definită ca valoarea la care poate fi tranzacţionat un activ, de
bunăvoie, între părţi aflate în cunoştinţă de cauză, în cazul unei tranzacţii în care
preţul este determinat în mod obiectiv.

Această valoare se stabileşte pornind de la:


• cotaţiile pe o piaţă activă;
• valoarea stabilită de o agenţie de rating abilitată;
• valoarea determinată pe baza unor modele matematice de evaluare;
• preţul unor instrumente financiare similare.
Reglementările introduse prin Programul de Dezvoltare a Contabilităţii prevăd
evaluarea activelor financiare în bilanţ conform principiului prudenţei, adică la
cea mai mică valoare dintre costul de achiziţie şi valoarea justă de piaţă. Diferenţa
dintre cost şi valoarea justă se recunoaşte prin intermediul unei reduceri
(provizion) pentru depreciere.

Pe de altă parte, standardele internaţionale de contabilitate introduc o derogare


de la principiul prudenţei, prin cerinţa de a reflecta investiţiile financiare în bilanţ
la valoarea lor justă, indiferent dacă aceasta este superioară sau inferioară costului
de achiziţie.

10.3. Conturi privind investiţiile financiare

Investiţiile financiare sunt reflectate în contabilitate cu ajutorul următoarelor conturi de activ:


1. Conturi din grupa imobilizări financiare:
• Titluri de participare deţinute la filiale din cadrul grupului;
• Titluri de participare deţinute la societăţi din afara grupului;
• Imobilizări financiare sub formă de interese de participare;
• Titluri puse în echivalenţă;
• Alte titluri imobilizate;
• Creanţe imobilizate;
2. Conturi din grupa investiţii financiare pe termen scurt:
• Investiţii financiare pe termen scurt la societăţi din cadrul grupului;
• Acţiuni proprii;
• Acţiuni;
• Obligaţiuni emise şi răscumpărate;
• Obligaţiuni;
• Alte investiţii financiare pe termen scurt şi creanţe asimilate.

Din punct de vedere al funcţiei contabile, conturile sunt de activ, funcţionarea lor fiind
prezentată schematic mai jos:

Debit Investiţii financiare Credit


• Soldul iniţial; • Valoarea contabilă a activelor
• Costul de achiziţie; financiare cedate;
• Creşterile valorice constatate la • Diminuările valorice constatate
evaluarea bilanţieră. la evaluarea bilanţieră;
• Soldul este debitor şi reprezintă
valoarea activelor financiare
existente.

10.3.1. Instrumentare contabilă a operaţiunilor cu investiţiile financiare pe termen lung

Tranzacţia 1. La 1 ianuarie N, societatea comercială ALEC S.A. achiziţionează


prin intermediul unei societăţi de valori mobiliare 10.000 acţiuni ELBA
(reprezentând 52% din capitalul social), la o valoare de piaţă de 85.000 lei/titlu.
Valoarea nominală unitară este de 50.000 lei. Comisionul societăţii de valori
mobiliare (SVM) este de 1,5% din valoarea tranzacţiei. Societatea ELBA produce
componente pentru produsul Y fabricat de ALEC S.A., iar aceasta din urmă
doreşte să-şi asigure continuitatea aprovizionării, devenind acţionar.
Analiza: Operaţia economică determină o creştere a valorii titlurilor de participare
(A+) şi, în acelaşi timp, o creştere a datoriei faţă de furnizor (P+). Contul Titluri
de participare deţinute la societăţi în afara grupului, fiind un cont cu funcţie
contabilă de activ, se debitează cu creşterea numărului de acţiuni iar contul
Furnizori de imobilizări, fiind un cont de pasiv, se creditează cu majorarea
datoriei faţă de societatea de valori mobiliare.
Notă. Acţiunile au fost încadrate de către ALEC S.A. în categoria titlurilor de
participare datorită intenţiei care a stat la baza achiziţionării lor, aceea de a
exercita controlul asupra activităţii ELBA S.A.. Se observă că titlurile au fost
înregistrate la costul de achiziţie, care include şi comisionul SVM.
Formula contabilă este următoarea:

Titluri de participare = Furnizori de 862.750.000 lei


deţinute la societăţi în imobilizări
afara grupului

Tranzacţia 2. Societatea comercială ALEC S.A. plăteşte din disponibilul existent


în contul de la bancă titlurile achiziţionate.
Analiza: Plata datoriei generează o stingere a datoriei
(P-) şi, concomitent, o diminuare a disponibilităţilor băneşti (A-) ale Societăţii
comerciale ALEC S.A. Contul Furnizori de imobilizări se debitează cu
micşorarea datoriei iar Conturi curente la bănci se creditează cu micşorarea
disponibilităţilor băneşti.
Formula contabilă este următoarea:

Furnizori de = Conturi curente 862.750.000 lei


imobilizări la bănci

Tranzacţia 3. În decembrie N, societatea comercială ALEC S.A. decide încetarea


fabricaţiei produsului Y, datorită surprinzătoarei lansări pe piaţă a unui produs net
superior al principalului concurent. Ca urmare, ALEC S.A. vinde acţiunile ELBA
societăţii comerciale INA S.A. pentru suma de 700.000.000 lei.
Analiza: Vânzarea acţiunilor are ca efect creşterea valorii creanţelor întreprinderii
faţă de debitor -
S.C. INA (A+) şi, în acelaşi timp, creşterea altor venituri din exploatare (P+).
Contul Debitori diverşi se debitează cu creşterea de activ, iar contul Venituri din
vânzarea activelor şi alte operaţii de capital se creditează cu creşterea de pasiv.
Formula contabilă este următoarea:

Debitori = Venituri din vânzarea 700.000.000 lei


diverşi activelor şi alte
operaţii de capital

Tranzacţia 4. Se înregistrează scoaterea din evidenţă a titlurilor de participare


vândute, la valoarea contabilă (cost de achiziţie) de 862.750.000 lei.
Analiza: Scoaterea din evidenţă a titlurilor de participare determină o creştere a
cheltuielilor privind activele cedate (A+), care se înregistrează în debitul contului
Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital şi o scădere a valorii
titlurilor de participare (A-) ce se înregistrează în creditul contului de activ Titluri
de participare deţinute la societăţi în afara grupului.
Formula contabilă este următoarea:
Cheltuieli privind = Titluri de 862.750.000 lei
activele cedate şi participare
alte operaţii de deţinute de
capital societăţi în
afara grupului

Înregistrarea sistematică a tranzacţiilor cu investiţii financiare


pe termen lung:
D Titluri de participare C D Furnizori de C
deţinute la societăţi în imobilizări
afara grupului
1/2 862.750.000 4/6583 862.750.000 2/512 862.750.000 1/262 862.750.000
62
RD 862.750.000 RC 862.750.000 RD 862.750.000 RC 862.750.000
TS 862.750.000 TSC 862.750.000 TSD 862.750.000 TSC 862.750.000
D

==

D Debitori diverşi C D Conturi curente la bănci C


3/7583 700.000.000 SI 900.000.000 2/404 862.750.000
RD 700.000.000 RC 862.750.000
TSD 700.000.000 TSD 900.000.000 TSC 862.750.000
SFD 700.000.000 SFD 37.250.000

D Venituri din vânzarea C D Cheltuieli privind activele C


activelor şi alte operaţii de cedate şi alte operaţii de
capital capital
3/461 700.000.000 4/462 862.750.000
RC 700.000.000 RD 862.750.000
TSC 700.000.000 TSD 862.750.000

Remarcă. Închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli este prezentată în capitolul 12.

10.3.2. Înstrumentarea contabilă a operaţiunilor cu investiţii financiare curente

Tranzacţia 1. În noiembrie N, societatea comercială ALEC S.A. achiziţionează


de pe piaţa de capital
1.100 de acţiuni FAUR la preţul de cumpărare de 90.000 lei/acţiune, cu plată
directă din disponibilul de la bancă.
Analiza: Cumpărarea de acţiuni determină o creştere a valorii acţiunilor (A+) şi,
concomitent, o diminuare a disponibilităţilor băneşti din contul de la bancă (A-).
Contul Acţiuni se debitează cu creşterea de activ, iar contul Conturi curente la
bănci se creditează cu micşorarea de activ.
Formula contabilă este următoarea:

Acţiuni = Conturi curente 99.000.000lei


la bănci

Tranzacţia 2. La sfârşitul exerciţiului financiar N, cu ocazia efectuării


inventarierii, titlurile FAUR au o valoare justă (determinată pe baza cotaţiei
bursiere) de 89.000.000 lei. Cotaţia titlurilor FAUR a fost influenţată de demisia
unor membri ai consiliului de administraţie al acestei întreprinderi. Comparând
valoarea contabilă cu valoarea de inventar, se observă o depreciere a valorii
titlurilor de plasament. Pentru această valoare de 10.000.000 lei se recunoaşte o
reducere pentru deprecierea acţiunilor.
Analiza: Diminuarea valorii titlurilor de plasament cu 10.000.000 lei determină o
creştere a cheltuielilor financiare (A+) şi, în acelaşi timp, constituirea unui
provizion (reducere) pentru deprecierea acţiunilor (P+). Contul Cheltuieli
financiare privind provizioanele pentru deprecierea activelor circulante, fiind un
cont cu funcţie contabilă de activ, se debitează cu creşterea de activ, iar contul
Provizioane pentru deprecierea acţiunilor, fiind un cont cu funcţie contabilă de
pasiv, se creditează cu creşterea de pasiv.
Formula contabilă este următoarea:

Cheltuieli = Provizioane 10.000.000 lei


financiare privind pentru
provizioanele deprecierea
pentru deprecierea acţiunilor
activelor circulante

Tranzacţia 3. În martie N+1, un număr de 500 de acţiuni sunt vândute la Bursă la


preţul de vânzare de 125.000 lei/acţiune (preţ vânzare>preţ cumpărare).
Analiza: Vânzarea la Bursă a acţiunilor determină o creştere a disponibilităţilor
băneşti (A+), care se înregistrează în debitul contului de activ Conturi curente la
bănci şi, concomitent, o scădere a valorii acţiunilor vândute (A-), ce se
înregistrează în creditul contului Acţiuni şi o recunoaştere a veniturilor financiare
(P+) înregistrate în creditul contului Venituri din investiţii financiare cedate.
Formula contabilă este următoarea:

Conturi curente = % 62.500.000 lei


la bănci
Acţiuni 45.000.000 lei
Venituri din
investiţii financiare
cedate 17.500.000 lei

Tranzacţia 4. În urma vânzării celor 500 de acţiuni FAUR (45% din totalul
acţiunilor cumpărate), se anulează provizionul (reducerile) de depreciere
corespunzător, rămas fără obiect.
Analiza: Vânzarea acţiunilor determină anularea provizionului rămas fără obiect,
adică diminuarea provizioanelor (P-) şi obţinerea unui venit financiar din
provizioane (P+). Contul Provizioane pentru deprecierea acţiunilor se va debita
cu diminuarea de pasiv iar contul Venituri din provizioane pentru deprecierea
activelor circulante se va credita cu creşterea de pasiv.
Formula contabilă este următoarea:

Provizioane pentru = Venituri din 4.500.000 lei


deprecierea provizioane
acţiunilor pentru
deprecierea
activelor
circulante

Tranzacţia 5. În aprilie N+1, societatea comercială ALEC S.A revinde restul de


600 de acţiuni la preţul de 75.000 lei/acţiune (preţ vânzare < preţ cumpărare), în
contextul anunţării de către FAUR S.A. a unei pierderi din exploatare înregistrate
în exerciţiul N.
Analiza: Tranzacţia produce o creştere a valorii creanţelor (A+) ce se înregistrează
în debitul contului de activ Debitori diverşi, o scădere a valorii acţiunilor (A-) ce
se înregistrează în creditul contului de activ Acţiuni şi o creştere a cheltuielilor
financiare (A+), deoarece preţul de vânzare (75.000 lei/acţiune) este mai mic
decât cel de cumpărare (90.000 lei/acţiune), creştere ce se va înregistra în debitul
contului de activ Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate.
Formula contabilă este următoarea:

% = Acţiuni 54.000.000 lei


Debitori diverşi 45.000.000 lei
Cheltuieli privind
investiţiile financiare
cedate. 9.000.000 lei

Tranzacţia 6. Ulterior, se înregistrează pe baza extrasului de cont, încasarea


contravalorii celor 600 de acţiuni.
Analiza: Încasarea sumei de 45.000.000 lei determină creşterea disponibilităţilor
băneşti (A+) care se înregistrează în debitul contului de activ Conturi curente la
bănci şi diminuarea creanţelor (A-) ce se înregistrează în creditul contului de activ
Debitori diverşi.
Formula contabilă este următoarea:

Conturi curente la = Debitori 45.000.000 lei


bănci diverşi

Tranzacţia 7. În urma vânzării ultimului lot de acţiuni FAUR, se anulează


provizioanele (reducerile) constituite pentru deprecierea acţiunilor rămase fără
obiect.
Analiza: Vânzarea acţiunilor determină anularea provizionului rămas fără obiect,
adică diminuarea provizioanelor (P-) şi obţinerea unui venit financiar din
provizioane (P+). Contul Provizioane pentru deprecierea acţiunilor se debitează
cu diminuarea de pasiv, iar contul Venituri din provizioane pentru deprecierea
activelor circulante se creditează cu creşterea de pasiv.
Formula contabilă este următoarea:

Provizioane = Venituri din 5.500.000 lei


pentru provizioane pentru
deprecierea deprecierea
acţiunilor activelor circulante
Înregistrarea sistematică a tranzacţiilor cu investiţii financiare curente:
D Acţiuni C D Conturi curente la bănci C
1/512 99.000.000 3/512 45.000.000 SI 100.000.000 1/503 99.000.000
54.000.000 62.500.000
5
461
664
3 503
764
RD 99.000.000 RC 99.000.000 6/461 45.000.000
TSD 99.000.000 TSC 99.000.000 RD107.500.000 RC 99.000.000
TSD207.500.000 TSC 99.000.000
= SFD 108.500.000

D Cheltuieli finale privind C D Provizioane pentru C


provizionele pentru deprecierea deprecierea acţiunilor
activelor circulante
1/593 10.000.000 4/7814 4.500.000 2/6864 10.000.000
RD 10.000.000 7/7814 5.500.000
TSD 10.000.000 RD 10.000.000 RC 10.000.000
TSD 10.000.000 TSC 10.000.000

=
D Venituri din investiţii financiare C D Debitori diverşi C
cedate
3/512 17.500.000 5/503 45.000.000 6/512 45.000.000
RC 17.500.000 RD 45.000.000 RC 45.000.000
TSC 17.500.000 TSD 45.000.000 TSC 45.000.000

=
D Cheltuieli privind investiţiile C D Venituri din provizioane C
financiare cedate pentru deprecierea activelor
circulante
5/503 9.000.000 4/593 4.500.000
RD 9.000.000 7/593 5.500.000
TSD 9.000.000 RC 10.000.000
TSC 10.000.000

10.4. Prezentarea informaţiilor privind investiţiile financiare în note

Prezentăm în continuare un exemplu de informaţii ce se pot prezenta în note în legătură cu


investiţiile financiare, pe exemplul societăţii comerciale MONYKOS.

Investiţiile pe termen lung sunt acele investiţii deţinute de


S.C. MONYKOS cu intenţia de a le păstra o perioadă mai mare de
12 luni. Investiţiile pe termen lung sunt prezentate la cost, mai puţin reducerile pentru depreciere.
Investiţiile pe termen scurt sunt prezentate la cost, mai puţin reducerile pentru depreciere.
1. Investiţii

La 31 decembrie 2000, există următoarele investiţii financiare pe termen lung (imobilizările


financiare):

Procentul Valoare
Întreprinderea deţinut (mii lei)
Până la 20%
Medeca S.A. 13.000% 1.000.000
Ciprom S.A. 0.004% 40.000
Agroalim S.A. 0.600% 150.000

Între 20% şi
50%
Metalocom S.A. 38.000% 700.000

Peste 50%
Pirex S.A. 85.000% 600.000

Total investiţii 2.490.000

Reduceri pentru
depreciere (200.000)

Total investiţii,
net 2.290.000

Reducerea pentru depreciere a fost recunoscută în situaţiile financiare pentru a prezenta acţiunile
METALOCOM la cea mai mică valoare dintre costul de achiziţie şi valoarea de piaţă. În decembrie
2000 compania a achiziţionat 85% din capitalul social al PIREX S.A. Această investiţie nu a fost
consolidată datorită lipsei informaţiilor financiare corespunzătoare.

Componenţa investiţiilor pe termen scurt la data de 31 decembrie 2000 este următoarea:

Procent Valoarea
Întreprinderea deţinut (mii lei)

ALTO S.A. 1.500% 200.000

Reducere pentru depreciere (15.000)

Total investiţii, net 185.000

Reducerea pentru depreciere a fost recunoscută în situaţiile financiare, pentru a aduce investiţia în
ALTO S.A. la valoarea ultimei cotaţii bursiere la 31 decembrie 2000.

Notă: vezi şi Anexa 2 care prezintă exemplul S.C. MONYKOS.


10.5. Exerciţii şi probleme

1) Precizaţi care sunt criteriile de clasificare a activelor şi investiţiilor financiare şi enumeraţi


structurile specifice fiecăruia.

2) Prezentaţi schematic cum se regăsesc în bilanţ activele financiare regrupate după scopul pentru
care au fost achiziţionate şi forma concretă.

3) Grupaţi după fiecare criteriu următoarele investiţii financiare:


- 20.000 de acţiuni GAMA (22% din capitalul social)
- 5.000 de obligaţiuni BETA (dobânda 40% pe an, scadenţe în 18 luni)
- 2.000 de acţiuni UNIREA (1% din capitalul social – necotate, greu de vândut)
- 100 de titluri de stat (emise pe o durată de 3 luni)
- 500 de titluri de stat (emise pe o durată de 18 luni)
- garanţii ROMTELECOM
- creanţe acordate societăţii GAMA
- 1.000 de acţiuni OMEGA (cotate la Bursa de Valori Bucureşti)
- 2.000 de acţiuni DELTA (cotate pe RASDAQ)
- certificate de depozit Banca Turco-Română (3 luni)
- 500 de acţiuni proprii răscumpărate
- 500 de obligaţiuni SIGMA (dobânda 30%, scadenţe în
3 luni)
- 30.000 de acţiuni ELBA (10% din capitalul social)
- 200 acţiuni SIF AAA (0.05%).

4) La sfârşitul exerciţiului financiar N, cu ocazia efectuării inventarierii, titlurile de participare


METAN, achiziţionate pentru suma de 19.000.000 lei, sunt evaluate la 20.000.000 lei. Ce
tratament contabil se aplică în această situaţie? Dar dacă valoarea stabilită cu ocazia
inventarierii este 17.000.000 lei?