Sunteți pe pagina 1din 5
pwe RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT (Care Actionai si Consul de Administrate al Dafora SA ‘Amausia siuatilenarciae conslate saturate ale Dalora SA Societten) i allor ‘ae (impround Grup), ce Inca lar cantblconsoldat a dala. Se 31 dace 2008, ont do prof perder consldat, stuata consoldats a rezutatt global, uaa coneoidath 8 rodiearcaptaunirproptl i stuaaconsoldat aMuxuror de vezorae pentru enul mcheiat a acsass dat, procum jun sumar al policior conte sennifeatve ate note pica. ‘Responsabitatea conauced asupra stair franciare CCorducerea Soviet este responsabi pent ntocmitea 9 prezentaeafidl8 a acostr stat fancare conform Standardolorntreatlonal de Rapotare Fanci aga cam au fat acestea sdoxale in Uniunea European (UE). Accatarespensabliateinclue:prcecar, Impemertarea meninera unul conta int rlovant pont ieee prezentara fe a _suailor franciare consaldat care 6 nu contin ero somnieatve, datoat radl eau errr ‘solcarea gapcarea plticlor conta aceovate: eaboraroa une estima rezone in ‘Gromnstarle dato. Fesponsabtatea Auditors ‘Resconsabiltat noastr este ca, pe bazaausitull oectuat, ne primi o opi cy pri la aceasta fanciare consolidate. Cu excep colo menfonate in aragrall 6, no\ am eectuat ‘auaul in conlomiste cu Standard Intoraonale de Audt. Acsts standard cos respect conde ee panic gi 6 etoctuim aud In vedorea obtoet Une sigue rezonable 8 suaietnancare nu cuprnd err eemnteative. ‘rope AS, ale ang 2.301 Br Vcr St ‘Hoven ason he 27 25360 mung hanvassomt otis - pwe 4 Unauct constain tectuarea do rocedur pentru cera probelor do aust cu prvi a suelo ‘informatie prozertate in suai fnanciare, Procadueeelecata depind de rabonamant Profesional a austoruu,ncliznd evauarearsculor de denaturare semnifeatva a stuniler fianciar,datorato aude sau aro. in evakare acest Ascur, autor an consiéaare ‘onl int lava peri itcemiea gl peezentarea ie a stuaiortnanciare consolidate ‘Ao Grup pentru a stabil procedure de auc lovato In clcumstanfle dato, darn in ‘scopul expximai une opin asupaefcets corti intemal soctalor din Grup. Un aut Include, de acomenea, evaluarea gradu de adecvae @ poltcircontable fooae re2onaiatea estimator conta elaborate de clive conducre, precum $i ovaluaea prozet ‘tuaiortnanciare lust io areambt x ‘5 Consider o probee de aust obfute sunt stent sdecvate pert a const baza opin roaste de aut Bazele opie’ cu rezone 6 Pentru periada do 12 ni ncheiat Ia 21 docombre 2008, olny am putt bie informa uicionta gi adsevate in logtud cu natura sumo prozetat in nota 3tTranzac cu pare alata. Inconsoci, nol nu am fost n masud 68 dotormindm dacd arf fos nocesareanumio ‘suet ale acestor sume in stata In care am fst In mouré 8 cbiem informatie manvonate 7. La lanuaie 2008 deta wana la Standardelelntematonle de Rapocare Financia (IFAS), (Gupul areata valosea captll socal pentru a tne veama de elecele pera n corfomtat cu IAS 29, Raporarea ancar in aconomie hipariniajonit”. Retataros arf rebut sain coneierare peloada para 31 decembo 2003, data la are economia ‘oméineasc a incetat af considera hiperiiaonst. In opinia noasta, aceasta praca puesto Inconformtte cu IFRS 1 -Adoplara pont prima data Stndardolorntomafrala de aportaro Finarciara" caro provedorespetaoa fecrul standard itomaional do rapt feanciar in vigoare la data prezonte prim et do stuai anciare IFRS. Din acest mo, la 31 deoemtx 2009 2008 capital social af tebut majorat cu 67547 mill ie reautast ‘epora la acolagi dato arf rebut rdus cu acseag sua 8. Paticaconabia Grup est de a prozontatreruile lle la valor reevaluate er cael grupe de mobizin corpora a cost mal putin amertzarea cumulated cin ‘precore. Grupul a ncdleat aoeast# pelted corbin umatoarele modu: a3 decome 2008 Dalora SA, sodtatoa mama, a reevaluat toate rupee de mobi corpora, nls ooe care nu copra torn li, exceptind imobiizire corporate In ‘eu averse acitate penta ache do mobil corporal. In conforma cy plica coral a Grupa, celelate coud fale consolidate, Eooconstuet SA Dora Uirana SAL, nu au eevauat collate grpele de imobizar corporal, In pia noas, eovaluarea colts @ -- pwe ‘7190 de imebiatcorporae do tre Dara SA ny eto mn conformtate cu poi cortal a ‘Grupuu. La31 docombro 2008 valoare cortabia neta a imobiizalor corpora rezenelr cin ‘eovalvare era supraevaluat co 19.887 mii (nota 1). Conduceea Grupunu a eects © Cstiare a ofecuu acest aspect asupra amorizlacestor element n anul 2008. In abso nel ati do esti, noi ny am fst In masuré 88 oboe nfomabi sues adeovale pens «fin mlsur 88 estima impact aspect menionat anterior supra var conte rte |mobiior corporal a 81 decembie 20095 supra chet cu amoizare imobiizor corporal pert exerejlfeanciar cheat aco dat Eooconstuct $A, ofa a Dafora SA, ru ga rovalut torenue cre ola data adept IFRS de cre Grup. Lat decembyle 009g 2008 vataroa conti neta terenuor 5 lade detrut de care Ecoconsuct era do 934 mi, dan opnia noua exit inset 8 ‘valarea just a acoso rf fstsemniieaty mai mia la acle dato, Inopinianoas, ‘eefecuare ure reevaluir in aceasta uae nu este in conformitato cu proveder IAS 16 “obi corporale" care soit efotutoa une revel atunci nd vloarea just ectvlor ‘et dort in med somnicat de valoarea lor conta net. In abeenta une atl de oeb, oi nu am fost In masurd 58 obinom rtormati suena adecvate pont afin mou ‘estmim impact! aspectu mention enter asupra valor cntable not a erento clea 31 decemrie 2009 2008. Fowox Technology SA ald a Condmag SA care ose la rand oo nreprindore ack @ ‘Grup, etocuatutime evaluare a erenutlr 9 constuctior a 3 deceme 2007. Lat combi 208 vaoara trenuro i constucilo deute de ite Flowtx Technology SA ora 4 0.300 ri, Grupul denen 44.64% dn Condmag SA. In pila noes, exit nd 8 ‘vaoars ust terenutr constr datnute de cre Flowox Techrcogy SA ar fost somndicatv mal mca 3 decemibie 2009. Noetactuares reali renee costar atnute de cave Flowex Technology SA nu est in contotal ou AS 28 Jove nena avodiate” cae sold ca staple france ale oni asociat fe progaieulizind pots contableunflorme pont ranzacfi ate everiment in eumstane snare. In absenta une afl de oss, oi nu am fot n mur 8 cbrem infomatisuferta gl adecvate peri a In asad 8 stim impactl aspect meena antriorasupra vale investi Grupa In ‘grpul Condmag la 31 decombio 2000. 1221 dooombse 2000 gl eoposty 31 decomble 2008 Grup vee Ines corpora in consorvare in valoare do 78.607 mill respect 48.200 me. Perry aceste mobaza corporal Grupul rua Tvegstat chee priv amertzaresimobzsiorcorpoale pe petoada ‘conservi. inopinia nossts, aeasté practic nu est in contormtate cu prevederle AS 16 “imebilsr corporal care mentoneazac& amortzarea nu inoeteaza cn acbul ete neutzat sau e008 din funcjune det dace ete compet amorizal. In consecin a 31 docombsin 2000 ‘valorea conti net @moblzior corpora ea supraovala iar holla cy amorivarea subevaluté ca 7.054 mi, jar rezstatroporat ora supracvalua iar rzow—el dn reovaluare ‘supeaovauate cs 2,900 mile. La 3t docomtie 2008 gi pet exeroil marcia neha ace ats, rezorele in reovaluare $i hell prvind amorizarea oa subevaluate cs 2.900 rile o - pwe 8. 21 decembie 2009 Grup avea umstoaolecreane cameras, ent sori de fora) ‘lotsa, in eae. unc cont al Datei Ukraina SAL: 6.240 mito reprazentina sume {acturato dar noincasate inainte do styl exer franca 4.083 mile reprezentana prolmind pentru servic etoctuato dar netacturate pnd la tag exercil financiar. in cursul ‘nul 2009 Datora Uraina SAL suspondat ompoaracivitatoa dato dicutapie In Inoasare crearflor comarile dela uni lorcet. Grup va recurgo la prccedra de arta) porta recyperara creanfelr comercale. Gruul rua eletuto anal a recuperabltai acest ‘rane. In opna noast acest practic nu este Incorformaate cu prevedere IAS SO _lestumereefrarciar:recuneaer gl evaluars" care solo recuncasereaunul powizon pentru ‘eprocerea ceantlor cometile atu cd ens dover obiactve 8 sldu creator ‘comercial nu va putea Incest in confomitae cu cone corractuale iia. Nol am fost ‘In masur 8 csnem norma sutcinte adecvate pert an misura 8 estindm valoarea recuperebia acestr crane comercial. 31 docembre 2009, Gupul ea un imprumutacordat cto itepindorea ascii Salfom ‘SAL, in valear do 7.209 mi, invogitat in ett tnaeire in cada porn cure a creanflor comercial ator reane. In apie 2010 Gupul a accept conversa acest ‘impart in capital social pont a ajta Salo SAL. respect conde impuso in contractle oimpromut cu béncte, Invest iil a Grupulu in Salfom SAL a fost redus a zero n 2007 ator captalurtr prop negate raportate do grupul Safom. In septa 2010, Sato SAL a colctat rcepore proceduri de insolvent. Gropl rua recunoscut veun provision penta acest imprumutla 31 decambri 2000. In opinia roast, aceast praca nu este in conformtte ‘cu provedera IAS 99, Inerumentefnanciare:racuncastereevluar’ care soit recuncastere unui proviion perry depres Imprumuturle acorete atu cn sist oven ‘biectv c sldu mprurutul nu va putea ncasat In contormtate cu conde conractuale Intel. In opnia nat Gril arf rebut 8 ecunoascd un prvizon prin ineaga vale a limprumutll, Din acost moby a 31 dooembxe 2008 poriunes cuenta ereafaar comers 9 ‘or crane ese supreevalual cy 709 mili rezutatl oxo ancl esto ‘sypraevalat cu ac00a9 sums Nota “norma despre sopmerte” ra nce toate ilomaie corte de IFRS 8 Sogmente do activate’ incsivreconcterea masui profi pe segment aportable cu prof rart de hotell cuimpoztle. In opiia roast, prozetara complot a formate dospro sopmonto ‘este nocosard poi nologore adecvat a poz fnancare ga operatindor Grip. Opin cu razor Tnopinia noastrs, cu excopia tortor uno str care ar putt corideratenocosar In uaa n caro am obit probe de aud in egturs cu aspect mentena In paragraul6 cu ‘xcepfa sector aspectclor meninat in paregratle dela 7la 13, stuaile francis consolidate anexat ler o magi fal, n toate acpecolesomnfcatve, a pone! tnanclae @ “ - pwe 14 Grou a1 dacembrie 2009 procum $1 prtomarto tnanciare 8 faurtor de numerar ale ‘cesta perry an incheiat a. acea dal, conform Standardlorifematonale de Reporte Financara aga cum au fost acosoa acopat in UE. ‘Ate aspocto ‘Aces rapr est acesatexcusivacfonaror Grupull in ansamblu, Aust nostra foe elect Perr pute rapa acfnaror Grup acolo aspect po car trebule so raprtin int-an ‘ager de aud anc, s nun ate scope. In masurapermsa 6 ege, nu accopim gn ne _asumam responsebiliate det fa de Grup gi de acionati acoso, in ansamb, pen aust ostu, pant acest report sau penta opi formats, Pricnsedictinarerpo Anat SEL PicewaternouseCoopers Aust SL Rowan 2010 6