Sunteți pe pagina 1din 1

Dezvoltare prin formare!

Sediu social: Splaiul Independenţei nr. 2k, scara 1, etaj 4, Sector 3,


Bucureşti, România
Adresă de corespondenţă: Strada Orzari nr. 86A, Sector 2, Bucureşti,
România
P.O. Box 22-219, Bucureşti, România
Tel: +40-21-310 01 77 Fax: +40-21-310 01 80
www.fdsc.ro; e-mail: training@fdsc.ro

CERERE

Subsemnatul/a...........................................................................posesor/ posesoare
a BI/CI seria ……...nr. ..............................., CNP …………………….. , avand
functia de ………………….…….…., in cadrul…………………………………….
…………………………, specializarea…………………………., va rog a-mi aproba
participarea la programul de formare continua cu tema “Dezvoltarea abilitatilor de
viata ale elevilor” organizat de Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile în
cadrul proiectului strategic desfasurat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului
şi Sportului, Metode inovative în formarea personalului didactic pentru dezvoltarea
abilităţilor de viaţă ale elevilor, ID 4713, POSDRU 3/1.3/S/3, curs desfasurat in
perioada * ...................................................., precum si înscrierea la examenul de
absolvire care va avea loc în data de **........................................

Mentionez ca am luat la cunostinta faptul ca pentru a putea participa la examenul de


absolvire, trebuie sa frecventez in proportie de 80% programul de formare.

Data, Semnătura,