Sunteți pe pagina 1din 8

ACATIST CATRE ATOTPUTERNICUL DUMNEZEU, LA VREME DE NECA SI

ISPITA

Condacul 1

Mare apărător eşti Doamne, bucuria şi mângâierea robilor Tăi, unde eşti Tu, de acolo fuge
întristarea, iar unde Tu lipseşti, bucuria se preface în deşertăciune; caută spre mine păcătosul, ca
să nu pir în necazul acesta şi mă cercetează cu mila mântuirii Tale, ca să strig Ţie :

Doamne, Dumnezeul meu, bucuria mea, dăruieşte-mi să mă bucur de milostivirea Ta.

Icosul 1

Făcătorule al îngerilor şi Doamne al puterilor,ca să mântuiesti pe omul cel căzut, nu te-ai ruşinat
de pântecele feciorelnic, suferind apoi scuipări, lovituri de moarte ruşinoasă, Fiul lui Dumnezeu,
bun eşti şi iubitor de oameni, cugetând acestea, îndrăznesc să mă apropii de Tine şi cu lacrimi mă
rog :

Doamne, Dumnezeul meu, milostivul meu Mântuitor, mântuieşte-mă că pier;

Doamne, Dumnezeul meu,care ai venit să mântuieşti nu pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi,


izbăveşte-mă de napaste;

Doamne, Dumnezeul meu, Cel ce ai luat asupra Ta slăbiciunile noastre şi ai purtat durerile
noastre, vindecă durerile inimii mele;

Doamne, Dumnezeul meu, Cela ce Te-ai daruit lumii prin crucea Ta,trimite pace în sufletul meu
scârbit;

Doamne, Dumnezeul meu, Cela ce cu moartea Ta ai zdrobit moartea, zbrobeşte săgeţile celui rău
ce zboară asupra mea;

Doamne, Dumnezeul meu, bucuria mea, dăruieşte-mi să mă bucur de milostivirea Ta.

Condacul al 2- lea

Văzând iubirea Ta de oameni,arătatăîn multe chipuri înainte de mine, păcătosul am cutezat şi eu


să ridic ochii către Tine,Cel ce locuieşti în cer, miluieşte-mă Doamne, că neputincios sunt,
izbăveşte-mă de acestă întristare amară şi mă învredniceste să-Ţi cant de bucurie : Aliluia.

Icosul al 2- lea

M-ai creat, Ziditorule , ca pe o făptură înţelegătoare, dar eu nenorocitul m-am făcut ca un dobitoc
neânţelegător, am supărat bunătatea Ta, Mântuitorule, de aceea cu dreptate m-ai lovit cu această
scârbă şi întristare, ceea ce recunosc şi mă căiesc, alergând la Tine aşa mă rog :Doamne,
Dumnezeul meu, mu îmi răsplăti după faptele mele ci fă după mila Ta.
Doamne, Dumnezeul meu, Cela ce m-ai păzit din tinereţile mele, apără-mă şi de vrajmaşii care
se năpustesc asupra mea.

Doamne, Dumnezeul meu, tăria trupului la bătrâneţe, întăreşte-ne trupeşte şi sufleteşte pe cei ce
am slăbit.

Doamne, Dumnezeul meu, mângâierea sufletului meu,mângâie-mă pe mine întristatul.

Doamne, Dumnezeul meu, Îndreptătorul meu, îndreaptă-mă la calea mântuirii.

Doamne, Dumnezeul meu, bucuria mea, daruieşte-mi să mă bucur de milostivirea Ta.

Condacul al 3-lea

Puternic in războaie, Doamne vino în ajutorul meu şi Îmi fi apărător de vrăjmaşii cei vazuţi şi
nevazuţi, că tatăl meu şi mama mea m-au părăsit , prietenii şi cei de aproape s-au depărtat de
mine; dar Tu, Părintele orfanilor şi apărătorul văduvelor fi mie ajutător, ca să îţi cânt Ţie : Aliluia
.Icosul al 3-lea

Cela ce ai cerul drept scaun, iar pământul aşternut picioarelor, biruitorule, cela ce iei duhurile
stăpânilor, nu mă lepăda pe mine cela ce sunt praf de mănuşă şi îndraznesc către tine,
Atoateştiutorule, să grăiesc aşa :

Doamne, Dumnezeul meu,ridică puterea Ta şi vino să mă mântuieşti din mâinile celor ce mă


obijduiesc.

Doamne, Dumnezeul meu, de care se tem şi se cutremură toate, cruţă-mă, că frica şi bezna morţii
m-au acoperit pentru păcatele mele.

Doamne, Dumnezeul meu, cela ce te imbraci cu lumina ca o haina, luminează-mă pe mine cel ce
sunt întunecat de grijile vieţii.

Doamne, Dumnezeul meu, Cela ce intinzi cerul ca o piele, întinde acoperământul apărării Tale.

Doamne, Dumnezeul meu,Cela ce ţii lumea cu cuvântul, dăruieşte pace smeritului meu suflet.

Doamne, Dumnezeul meu,bucuria mea, dăruieşte-mi să mă bucur de milostivirea Ta.

Condacul al 4-lea

Plutind pe marea furtunoasă a vieţii, către Tine intind mâinile mele, cuvântul lui Dumnezeu,
precum Petru cel ce se îneca l-a mântuit, aşa şi către mine întinde mâna Ta cea puternică şi mă
izbăveşte din această nevoie, ca, cu bucurie şi recunoştinţă, să-Ţi cant Ţie : Aliluia

Icosul al 4-lea
Auzit-am, Doamne, glasul Tău cel dulce, ce zice: “Cheamă-mă în ziua necazului şi te voi asculta
şi te voi ridica din adâncul deznădăjduirii…”cu îndrăzneală mă apropii de Tine, zicând:

Doamne, Dumnezeul meu, greşit-am înaintea Ta, primeşte-mă cum ai primit pe fiul cel rătăcit.

Doamne, Dumnezeul meu, Care l-ai îndreptat pe vameşul să nu intrii la judecată cu robul Tău, că
nu se va îndrepta înaintea Ta tot cel viu.

Doamne, Dumnezeul meu, Dătătorul înţelepciunii, învaţă-măpe mine, robul Tău.

Doamne, Dumnezeul meu, Sfătuitorule povăţuieşte-mă sa pot scăpa de cursele vicleneale celor
ce mă urăsc.

Doamne, Dumnezeul meu, cela ce cauţi spre cei smeriţi, vezi necazul meu şi osteneala mea şi
arată-mi mila Ta.

Doamne, Dumnezeul meu, bucuria mea, dăruieşte-mi să mă bucur de milostivirea Ta.

Condacul al 5-lea

Prin jertfa de pe cruce a iubitului Tău Fiu, Iisus Hristos, am fost împăcat cu Tine, Părinte ceresc,
dar iată că iarăşi, ca şi câinele la ceea ce a vărsat, m-am întors la păcat, de aceea cu dreptate mă
pedepseşti cu această nevoie grea. Doamne, Dumnezeul meu, arată-mi mila Ta şi dă-mi
mântuirea Ta celui ce strig Ţie: Aliluia.

Icosul al 5-lea

Văzând David pe proorocul Natan, cel c l-a mustrat pentru cele săvârşite de dânsul, şi-a venit în
sine, mărturisindu-şi păcatul şi zicând:”Greşit-am înaintea Domnului şi El m-a auzit şi mi-a iertat
păcatul…”,iar eu nenorocitul, mai rău greşind decât acela, n-am cules roadele pocăinţei.De aceea
au venit asupra mea toate relele, dară fi milostiv mie, celui ce mă rog Ţie :

Doamne, Dumnezeul meu, Cela ce ai întărit braţele asupra amaleciţilor, întăreşte-mă cu putere de
sus, ca să nu cad sub povară.

Doamne, Dumnezeul meu, Cela ce ai primit lacrimile lui Iezechia, primeşte şi lacrimile mele.

Doamne, Dumnezeul meu, Cela ce ai auzit suspinul lui Manase, primeşte şi de la mine păcătosul
adâncul meu suspin.

Doamne, Dumnezeul meu,Cela ce locuieşti întru cele de sus şi priveşti la cele de jos, vezi-mă şi
pe mine păcătosul.

Doamne, Dumnezeul meu, bucuria mea dăruieşte-mi să mă bucur de milostivirea Ta.


Condacul al 6-lea

Propovăduitorul pocăinţei,înainte-mergătorul Tău cuvânt, Dumnezeule adeseori bate la inima


mea, ca să mă pocăiesc de fărădelegile mele, dar eu am nesocotit aceasta de aceea m-a şi ajuns
mania Ta cea dreaptă. Nevoile şi scârbele m-au înconjurat pe mine păcătosul, dar Tu Doamne,
Mântuitorul meu, înainte de a mă cerceta, dă-mi vreme să plâng greşelile mele şi să-Ţi strig:
Aliluia.

Icosul al 6-lea

Întru necazul meu a strălucit bucuria cuvântului Tău Mântuitorule care zice:” Cereţi şi vi se va
da…” şi îmi dă nădejde în iubirea Ta de oameni.Şi fugind de întunericul disperării, alerg la Tine,
aşa rugându-mă :

Doamne, Dumnezeul meu,bucuria mea, Dă-mi mângâiere în necazul meu.

Doamne, Dumnezeul meu, apără-mă de cei ce se scoală asupra mea.

Doamne, Dumnezeul meu, ajută-mi că imi slzbesc puterile întru nevoia aceasta.

Doamne, Dumnezeul meu, Dă-mi să ţin minte toate binefacerile Tale şi niciodată să nu disper în
milele Tale.

Doamne, Dumnezeul meu, bucuria mea dăruieşte-mi să mă bucur de milostivirea Ta.

Condacul al 7-lea

Vrând odinioară împăratul Nabucodonosor să piardă pe cei trei tineri a poruncit să fie aruncaţi în
cuptorul de foc, dar Tu, Părinte ceresc, ai trimis pe îngerul Tău ca să răcorească flăcările
arzătoare. Trimite şi acum , Doamne, mângâiere mie robului Tău, şi mă mântuieşte pentru mila
Ta. Chiar dacă am păcătiut, dar nu m-am lepădat de tine, ci Ţie unuia adevărul lui Dumnezeu mă
închin şi-Ţi cant: Aliluia.

Icosul al 7-lea

Minunat Te-ai proslăvit în faţa lui faraon şi a oştirii lui, Dumnezeule al lui Israel. Pe aleşii Tăi ce
Te-au chemat i-ai auzit. Auzi deci şi rugăciunea mea şi mântuieşte-mâ pe mine cel ce strig:

Doamne, Dumnezeul meu,Cela ce ai scos pe aleşii Tăi din robia Egiptului, scoate din nevoie şi
sufletul meu.

Doamne, Dumnezeul meu, Cela ce ai zdrobit pe vrăjmaşi, nimiceşte uneltirile celor ce gândesc
rele asupra mea.

Doamne, Dumnezeul meu, Cela ce ai înecat în Marea Roşie pe faraon şi oastea lui, îneacă şi
nedreptăţile vrăjmaşilor mei.
Condacul al 8-lea

Minunate au fost pentru mine milele Tale, Părinte ceresc, cu faptele mele m-am îndepărtat şi m-
am robit acestei lumi deşarte. De aceea mă arde scarab şi mă îneacă disperarea, dar Tu ca un
milostiv şi de oameni iubitor, primeşte-mă şi pe mine rătăcitul şi măntuieşte-mă din nevoia în
care mă aflu, pe mine cel ce strig : Aliluia.

Icosul al 8-lea

Fiind cuprins de necurăţia păcatelor şi cufundat in adâncul răutăţilor, către Tine cel ce locuieşti
în ceruri, ridic ochii mei şi te rog, auzi suspinul meu adânc :

Doamne, Dumnezeul meu, Cela ce ai luminat ziua cu Soarele, luminează sufletul meu întunecat
de deşertăciunile omeneşti.

Doamne, Dumnezeul meu, Mângâietorule bun, umple de mângâiere dumnezeiască sufletul meu.

Doamne, Dumnezeul meu, Cela ce ai întărit cerurile cu cuvântul Tău, întăreşte-mă şi pe mine,
mărturisirea numelui cel sfânt.

Doamne, Dumnezeul meu, purtat de heruvimi şi cântat de serafimi, primeşte de la mine


păcătosul, prinosul rugăciunii mele.

Doamne, Dumnezeul meu, bucuria mea dăruieşte-mi să mă bucur de milostivirea Ta.

Condacul al 9-lea

Izvorul a toată mila şi dătătorul înţelegerii, Mângâietorul cel bun, învaţă-mă a grăi înaintea Ta :
umple de dumnezeiască bucurie mintea mea cea întunecată de scârbele acestei lumi şi sufletul
meu întinat de patimi, ca cu bucurie să-ţi cant : Aliluia.

Icosul al 9-lea

Toate cele existente nu pot mărturisi mulţimea bunătăţii Tale şi a dragostei către neamul
omenesc, Fiule al lui Dumnezeu, căci Te-ai smerit până la chipul de rob,nu mă lepăda niic pe
minecel ce fără de număr am greşit, iar acum fără frica stau înaintea Ta şi mă rog:

Doamne, Dumnezeul meu, Păstorule bun, care ai pus sufletul pentru oi, izbăveşte-mă de gura
lupului care caută să mă înghită.

Doamne, Dumnezeul meu, Cel care pentru noi ai fost batjocorit, lovit şi răstignit pe cruce, pentru
patimile Tale, păzeşte-mă de batjocura vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi.

Doamne, Dumnezeul meu, Cel fără de păcat, fiind socotit cu cei fărădelege, scoate-mă din
mâinile celor ce mă urăsc.
Doamne, Dumnezeul meu,cu a Cărui răni ne-am vindecat, vindecă inima mea cea rănită.

Doamne, Dumnezeul meu, bucuria mea dăruieşte-mi să mă bucur de milostivirea Ta.

Condacul al 10-lea

Vrând să mântuieşti poporul cel ce se numeşte ales, din ce se numeşte ales, din robia Egiptului,
ai chemat pe Moise, robul Tău, din rugul ce ardea, zicând lui: ”Am văzut nevoia poporului meu
celui din Egipt şi am auzit suspinarea lui…” Caută acum ,Doamne, la necazul meu,ca mulţumită,
să-ţi strig : Aliluia.

Icosul al 10-lea

Împarate ceresc, Mângãietorule, duhul adevãrului, arată mila Ta mie, robului Tău, şi cercetează
sufletul meu cel adânc întristat şi mă întăreşte să mă rog Ţie :

Doamne, Dumnezeul meu, Care ai învăţat pe apostolic să vorbească în alte limbi învaţă-mă voia
Ta.

Doamne Dumnezeul meu, care ai dat mucenicilor curaj înaintea chinuitorilor dă-mi putere
împotriva păcatului şi a diavolului.

Doamne, Dumnezeul meu, Sfinte care sfinţeşti pe credincioşii Tăi, sfinţeşte-mi sufletul, ca să fie
cu adevărat templul Tău.

Doamne, Dumnezeul meu, Dătătorule de lumină, luminează-mă că sunt întunecat de scârbe.

Doamne, Dumnezeul meu, Vistierul bunătăţilor, nu mă lipsi de darul harului Tău.

Doamne, Dumnezeul meu, bucuria mea dăruieşte-mi să mă bucur de milostivirea Ta.

Condacul al 11-lea

Aducând Ţie umilită cântare, şi cu inima înfrântă rugându-mă, nu mă trece cu vederea,


Preabunule Stăpâne, întoarce faţa Ta de la păcatele mele, dar nu Te întoarce de la mine cel ce-ţi
cant Ţie : Aliluia.

Icosul al 11-lea

Lumină adevărată eşti Hristoase Dumnezeule, luminează sufletul meu întinat de patimi cu harul
Tău, şi cu evlavie să mă rog Ţie, acestea grăind :

Doamne, Dumnezeul meu, nu mă pierde pe mine cel neîndreptat, care îndrăznesc să stau înaintea
Ta.

Doamne, Dumnezeul meu, Căldură sfântă, încălzeşte-mă că pier în ceaţa înfricoşătoare a scârbei.
Doamne, Dumnezeul meu,Rază luminoasă a slavei Părintelui ceresc, luminează-mă cu lumina
apărării Tale.

Doamne, Dumnezeul meu, Cela ce faci pe îngerii Tăi duhuri şi pe slugile Tale pară de foc,
trimite îngerul să mă scape de tot răul.

Doamne, Dumnezeul meu, , bucuria mea dăruieşte-mi să mă bucur de milostivirea Ta.

Condacul al 12-lea

Din bunătate şi din dragoste către neamul omenesc, Părinte ceresc, ai trimis pe unul născut fiul
Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, Care pe Pământ s-a şi cu oamenii a vieţuit, apoi socotit fiind
cu fărădelege, cel ce este fără de păcat, cu sângele Tău a înnoit firea noastră cea stricată şi pe
toată lumea a invăţat să cânte : Aliluia.

Icosul al 12-lea

Cântând nespusa Ta iubire de oameni, Hristoase Dumnezeule, că pentru a noastră măntuire ai


voit să suferi cruce şi moarte, mărturisescdreapta judecată, căci cu dragoste m-ai lăsat să sufăr
pentru păcatele mele. Dar Tu, care ai venit să chemi la pocăinţă nu pe cei drepţi ci pe cei
păcătoşi, auzi-mă pe mine, care sunt mai păcătos decât toţi păcătoşii şi mă rog Ţie aşa :

Doamne, Dumnezeul meu,Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridici păcatele lumii, ridică şi sarcina
păcatelor mele.

Doamne, Dumnezeul meu, Cel ce ai fost ca un miel fără glas dus să se înjunghie, învaţă-mă să
sufăr fără cârtire toate relele ce vin asupra mea.

Doamne, Dumnezeul meu, Cela ce ai rupt zapisul lui Adam, rupe şi zapisul păcatelor mele fără
de număr.

Doamne, Dumnezeul meu,Cela ce ai primit pocăinţa tâlharului, primeşte şi pocăinţa mea a


păcătosului.

Doamne, Dumnezeul meu, Cela ce pe morţi ai înviat, învie şi sufletul meu cel mort în păcate.

Doamne, Dumnezeul meu,Cel ce ridici pe cei căzuţi ridică-mă şi pe mine păcătosul.

Doamne, Dumnezeul meu, , bucuria mea dăruieşte-mi să mă bucur de milostivirea Ta.

Condacul al 13-lea

O, Mult milostive şi Atotbunule, Doamne, Dumnezeul meu, apărătorul celor obijduiţi şi nădejdea
celor dejnădăjduiţi, caută cu ochiul Tău cel bun la întristarea mea şi mz mântuieşte pentru mila
Ta pe mine cel ce cant Ţie : Aliluia. ( de 3 ori )
Apoi se zice din nou Icosul 1 si codacul 1

Rugăciune

Doamne mântuieşte-mă ca sunt zdrobit; iată, corabia ce nevoieşte în mijlocul valurilor vieţii şi a
ispitelor şi este aproape de pierire, dar Tu, ca dumnezeu milostiv şi compătimitor neputinţelor
noastre, cu puterea Ta nemărginită opreşte furtuna necazurilor care vrea să mă ducă în adâncul
relelor, linişteşte-o, că vântul şi mare ate ascultă. Mântuieşte-mă Mântuitorule, dupa mare mila
Ta, iar nu după faptele mele. Dacă vrei să mă mântuieşti, Tu însuţi fă aceasta în chipul în care şti
mai bine. Eu în tine Doamne am pus nădejdea, şi mă incredinţez voii Tale după bunăvoinţa Ta.
Cred şi mă încred putrenic că nu mă voi pierde cu fărădelegile mele şi eu voi înălţa slavă dreptei
Tale judecăţi. Fiindcă faci cu mine cum voieşti, fii binecuvântat, Doamne,în vecii vecilor. Amin.

Cuvine-se cu adevărat, să te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită şi


preanevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi eşti
mai cinstită fără de asemanare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai
născu, pe Tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, Te mărim.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor Amin. Doamne
miluieşte , Doamne miluieşte , Doamne miluieşte.

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştrii, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostrum,
miluieşte-ne pe noi!