13.01.

2011

Legea 319/2006 privind protectia si sec…

Legea 319/2006 privind protectia si securitatea muncii, publicata in Monitorul Ofic ial al Romaniei, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006 Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. 1. - (1) Prezenta lege are c a sc op instituirea de masuri privind promovarea imbunatatirii securitatii si sanatatii in munca a lucratorilor. (2) Prezenta lege stabileste princ ipii generale referitoare la prevenirea risc urilor profesionale, protec tia sanatatii si securitatea luc ratorilor, eliminarea fac torilor de risc si ac cidentare, informarea, consultarea, partic iparea ec hilibrata potrivit legii, instruirea lucratorilor si a reprezentantilor lor, precum si direc tiile generale pentru implementarea ac estor princ ipii. Art. 2. - Conventiile internationale si c ontrac tele bilaterale incheiate de persoane juridic e romane cu parteneri straini, in vederea efec tuarii de luc rari c u personal roman pe teritoriul altor tari, vor c uprinde clauze privind sec uritatea si sanatatea in munc a. CAPITOLUL II Domeniu de aplicare Art. 3. - (1) Prezenta lege se aplic a in toate sec toarele de ac tivitate, atat public e, cat si private. (2) Prevederile prezentei legi se aplic a angajatorilor, lucratorilor si reprezentantilor lucratorilor. Art. 4. - (1) Fac exc eptie de la prevederile art. 3 alin. (1) cazurile in c are partic ularitatile inerente ale anumitor ac tivitati specifice din servic iile public e, c um ar fi fortele armate sau politia, prec um si cazurile de dezastre, inundatii si pentru realizarea masurilor de protectie c ivila, vin in c ontradic tie cu prezenta lege. (2) In c azurile prevazute la alin. (1) trebuie sa se asigure sec uritatea si sanatatea lucratorilor, tinandu-se seama de principiile stabilite prin prezenta lege. Art. 5. - In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatorul inteles: a) luc rator - persoana angajata de c atre un angajator, potrivit legii, inclusiv studentii, elevii in perioada efec tuarii stagiului de practic a, prec um si ucenicii si alti partic ipanti la proc esul de munc a, cu exceptia persoanelor c are presteaza ac tivitati casnic e; b) angajator - persoana fizic a sau juridic a ce se afla in raporturi de munc a ori de servic iu cu luc ratorul respec tiv si c are are responsabilitatea intreprinderii si/sau unitatii; c) alti participanti la procesul de munca - persoane aflate in intreprindere si/sau unitate, cu permisiunea angajatorului, in perioada de verific are prealabila a aptitudinilor profesionale in vederea angajarii, persoane c are presteaza ac tivitati in folosul c omunitatii sau ac tivitati in regim de voluntariat, prec um si someri pe durata partic iparii la o forma de pregatire profesionala si persoane care nu au c ontract individual de munca inc heiat in forma sc risa si pentru c are se poate fac e dovada prevederilor c ontrac tuale si a prestatiilor efectuate prin oric e alt mijloc de proba; _____________________________________ Legea 319/2006 comentata si explic ata pe CD-ul "Ghid practic de protectia muncii". _____________________________________ d) reprezentant al luc ratorilor c u raspunderi spec ific e in domeniul sec uritatii si sanatatii luc ratorilor persoana aleasa, selectata sau desemnata de luc ratori, in c onformitate c u prevederile legale, sa ii reprezinte pe ac estia in c eea c e priveste problemele referitoare la protec tia sec uritatii si sanatatii luc ratorilor in munc a;
…manager.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 1/19

…manager. la c are unii factori determinanti sunt de natura profesionala. prec um si somerii in perioada de rec onversie profesionala. emisiile majore de noxe. prec um si c azul susceptibil de boala profesionala sau legata de profesiune. inc identul peric ulos. g) ac cident de munca . p) servicii externe .evenimentul identific abil.ansamblul de ac tivitati institutionalizate avand c a sc op asigurarea celor mai bune conditii in desfasurarea procesului de munca.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 2/19 . produs in timpul procesului de munc a ori in indeplinirea indatoririlor de serviciu. apararea vietii.13.boala cu determinare multifactoriala. l) peric ol grav si iminent de ac cidentare . avaria. c himic i ori biologic i c aracteristic i locului de munca. in conditiile in care au fost implic ate persoane angajate.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… e) prevenire . o) inc ident periculos .ac c identul c are a antrenat dec esul sau vatamari ale organismului. cum ar fi explozia.eveniment c are are drept c onsec inta leziuni superficiale c are nec esita numai ac ordarea primelor ingrijiri medicale si a antrenat inc apacitate de munc a c u o durata mai mic a de 3 zile. care au loc in timpul proc esului de munc a sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu si c are provoaca inc apac itate temporara de munc a de c el putin 3 zile c alendaristic e. dar ar fi fost posibil sa aiba asemenea urmari si/sau a cauzat ori ar fi fost posibil sa produca pagube materiale. invaliditate ori dec es. f) eveniment . precum si orice supliment sau ac c esoriu proiec tat pentru a indeplini ac est obiectiv. n) securitate si sanatate in munc a . in proc esul de munc a.afec tiunea c are se produce c a urmare a exerc itarii unei meserii sau profesii. uc enic ii. rezultat din disfunc tionalitatea unei ac tivitati sau a unui ec hipament de munca sau/si din comportamentul neadecvat al fac torului uman care nu a afec tat luc ratorii. cauzata de agenti noc ivi fizic i. q) acc ident usor .oric e echipament destinat a fi purtat sau manuit de un lucrator pentru a-l proteja impotriva unuia ori mai multor risc uri c are ar putea sa ii puna in pericol sec uritatea si sanatatea la loc ul de munca. situatia de persoana data disparuta sau ac c identul de traseu ori de circ ulatie. . in sc opul evitarii sau diminuarii risc urilor profesionale. inc endiul. studentii. 6. i) ec hipament de munc a . integritatii fizice si psihic e. aparat. c onform legii.loc ul destinat sa c uprinda posturi de lucru.(1)Angajatorul are obligatia de a asigura sec uritatea si sanatatea luc ratorilor in toate aspec tele legate de munc a. sanatatii luc ratorilor si a altor persoane partic ipante la proc esul de munc a. precum si de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului.oric e masina. precum si intoxic atia ac uta profesionala.situatia c onc reta. r) boala legata de profesiune . m) stagiu de prac tica . specific a meseriei sau specialitatii in c are se pregatesc elevii. situat in c ladirile intreprinderii si/sau unitatii. k) loc de munc a .instruirea c u c arac ter aplic ativ. CAPITOLUL III Obligatiile angajatorilor SECTIUNEA 1 Obligatii generale ale angajatorilor Art. j) ec hipament individual de protectie . abilitate sa presteze servic ii de protec tie si prevenire in domeniul securitatii si sanatatii in munca. reala si ac tuala c areia ii lipseste doar prilejul declansator pentru a produc e un acc ident in oric e moment.persoane juridic e sau fizic e din afara intreprinderii/unitatii.01. h) boala profesionala . unealta sau instalatie folosita in munc a.ansamblul de dispozitii sau masuri luate ori prevazute in toate etapele proc esului de munca. inc lusiv oric e alt loc din aria intreprinderii si/sau unitatii la care luc ratorul are ac ces in cadrul desfasurarii ac tivitatii. ac cidentul tehnic.vatamarea violenta a organismului.

de c onditiile si mediul de munc a.13. 7. a masurilor de protectie c olec tiva fata de masurile de protectie individuala. (2) Angajatorul are obligatia sa urmareasc a adaptarea masurilor prevazute la alin. e) adaptarea la progresul tehnic. atunci c and ii incredinteaza sarc ini. a metodelor de munca si de productie. in spec ial in c eea c e priveste proiec tarea posturilor de munc a. c) sa ia in considerare capac itatile luc ratorului in c eea ce priveste securitatea si sanatatea in munc a. masurile de prevenire. (4) Fara a aduc e atingere altor prevederi ale prezentei legi. i) furnizarea de instruc tiuni c orespunzatoare luc ratorilor. b) prevenirea riscurilor profesionale. ac esta nu este exonerat de responsabilitatile sale in ac est domeniu. (1). c) c ombaterea riscurilor la sursa. c) informarea si instruirea luc ratorilor. f) inloc uirea a c eea c e este peric ulos cu c eea c e nu este periculos sau cu c eea c e este mai putin periculos. Art. relatiile soc iale si influenta fac torilor din mediul de munc a. h)adoptarea. . organizarea muncii. (1) si (2) pe baza urmatoarelor princ ipii generale de prevenire: a) evitarea riscurilor. si pentru imbunatatirea situatiilor existente. d) asigurarea c adrului organizatoric si a mijloac elor nec esare sec uritatii si sanatatii in munc a. tinand seama de natura ac tivitatilor din intreprindere si/sau unitate. alegerea ec hipamentelor de munc a. (3) Angajatorul are obligatia sa implementeze masurile prevazute la alin. ulterior evaluarii prevazute la lit.01. conditiile de munca. d) adaptarea munc ii la om. determinate de alegerea ec hipamentelor. a munc ii c u ritm predeterminat si a diminuarii efec telor ac estora asupra sanatatii. in mod prioritar. tinand seama de modific area c onditiilor. inc lusiv la alegerea ec hipamentelor de munc a. angajatorul are obligatia sa ia masurile nec esare pentru: a) asigurarea sec uritatii si protec tia sanatatii luc ratorilor. prec um si metodele de luc ru si de productie aplic ate de c atre angajator sa asigure imbunatatirea nivelului securitatii si al protec tiei sanatatii lucratorilor si sa fie integrate in ansamblul ac tivitatilor intreprinderii si/sau unitatii respec tive si la toate nivelurile ierarhic e. b) evaluarea risc urilor c are nu pot fi evitate.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… (2) In cazul in care un angajator apeleaza la servic ii externe. in vederea reducerii monotoniei muncii. angajatorul are obligatia: a) sa evalueze risc urile pentru sec uritatea si sanatatea luc ratorilor. a substantelor sau preparatelor c himic e utilizate si la amenajarea locurilor de munca. (3) Obligatiile luc ratorilor in domeniul sec uritatii si sanatatii in munca nu aduc atingere princ ipiului responsabilitatii angajatorului. a) si dac a este nec esar.(1)In c adrul responsabilitatilor sale. d) sa asigure c a planific area si introduc erea de noi tehnologii sa fac a obiectul c onsultarilor cu luc ratorii si/sau reprezentantii ac estora in c eea ce priveste c onsec intele asupra securitatii si sanatatii luc ratorilor. b) ca. g) dezvoltarea unei politic i de prevenire coerente care sa c uprinda tehnologiile.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 3/19 . …manager.

(2)Prevenirea risc urilor.(1) Fara a aduc e atingere obligatiilor prevazute la art. b) sa isi coordoneze ac tiunile in vederea protectiei luc ratorilor si prevenirii riscurilor profesionale. (2) Luc ratorii desemnati nu trebuie sa fie prejudic iati c a urmare a activitatii lor de protec tie si a c elei de prevenire a risc urilor profesionale. d) sa informeze luc ratorii si/sau reprezentantii ac estora despre riscurile profesionale. atributii privind sec uritatea si sanatatea in munca si. luand in c onsiderare natura activitatilor.01. sanatatea si igiena in munca. Art. c) sa se informeze rec iproc despre risc urile profesionale. angajatorul desemneaza unul sau mai multi luc ratori pentru a se oc upa de ac tivitatile de protec tie si de ac tivitatile de prevenire a riscurilor profesionale din intreprindere si/sau unitate. sanatatea si igiena in munca nu trebuie sa comporte in nic io situatie obligatii financiare pentru luc ratori. in zonele c u risc ridicat si spec ific. _____________________________________ Legea 319/2006 comentata si explic ata pe CD-ul "Ghid practic de protectia muncii". . b) serviciile externe sa aiba aptitudinile nec esare si sa dispuna de mijloace personale si profesionale adecvate. (6) Masurile privind sec uritatea. 16 alin. .13. (5) Fara a aduc e atingere altor prevederi ale prezentei legi. c) lucratorii desemnati si serviciile externe sa fie in numar suficient. (4).ro/Legea-securitatii-si-sanat… 4/19 . luand in c onsiderare natura ac tivitatilor. prec um si de distributia ac estora in c adrul intreprinderii si/sau unitatii. (5) In c azul in c are angajatorul apeleaza la serviciile externe prevazute la alin. _____________________________________ SECTIUNEA a 2-a Servicii de prevenire si protectie Art. (6) Luc ratorii desemnati trebuie sa aiba. 6 si 7. c el mult. denumiti in continuare luc ratori desemnati. tinand seama de marimea intreprinderii si/sau unitatii si/sau de risc urile la c are sunt expusi luc ratorii.(1)In toate cazurile. angajatorul trebuie sa rec urga la servic ii externe. precum si protectia sanatatii si securitatea lucratorilor trebuie sa fie asigurate …manager.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… e) sa ia masurile corespunzatoare pentru c a. se impune c a: a) lucratorii desemnati sa aiba capac itatea nec esara si sa dispuna de mijloac ele adec vate. (3) Luc ratorii desemnati trebuie sa dispuna de timpul nec esar pentru a. pentru a se oc upa de organizarea ac tivitatilor de prevenire si a c elor de protec tie. 8. atributii c omplementare.si putea indeplini obligatiile ce le revin prin prezenta lege. 9. (4) Dac a in intreprindere si/sau unitate nu se pot organiza ac tivitatile de prevenire si cele de protec tie din lipsa personalului competent. angajatorii ac estora au urmatoarele obligatii: a) sa c oopereze in vederea implementarii prevederilor privind securitatea. in princ ipal. atunc i cand in acelasi loc de munc a isi desfasoara ac tivitatea luc ratori din mai multe intreprinderi si/sau unitati. (2). acestea trebuie sa fie informate de catre angajator asupra fac torilor c unosc uti c a au efec te sau sunt susc eptibili de a avea efec te asupra sec uritatii si sanatatii luc ratorilor si trebuie sa aiba ac c es la informatiile prevazute la art. ac c esul sa fie permis numai lucratorilor c are au primit si si-au insusit instruc tiunile adecvate.

(1) Angajatorul are urmatoarele obligatii: a) sa ia masurile nec esare pentru ac ordarea primului ajutor.(1) Angajatorul are urmatoarele obligatii: a) sa informeze. . instruirea lor si echipamentul pus la dispozitia ac estora trebuie sa fie adec vate marimii si/sau risc urilor spec ific e intreprinderii si/sau unitatii.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 5/19 . prevazute la alin. parasesc loc ul de munc a si/sau o zona periculoasa nu trebuie sa fie prejudic iati si trebuie sa fie protejati impotriva oricaror c onsec inte negative si nejustificate pentru acestia. (2) trebuie sa c olaboreze intre ei ori de cate ori este nec esar. . atunc i cand seful ierarhic imediat superior nu poate fi contac tat. b) sa ia masuri si sa furnize instruc tiuni pentru a da luc ratorilor posibilitatea sa opreasc a luc rul si/sau sa paraseasc a imediat loc ul de munc a si sa se indrepte spre o zona sigura. 11. in c are se desfasoara activitati fara risc uri deosebite. (2) Pentru aplic area prevederilor alin. (1). cu exceptia situatiilor in c are ac estia actioneaza imprudent sau dau dovada de neglijenta grava. stingerea incendiilor. Solidaritatii Soc iale si Familiei stabileste prin norme metodologice de aplic are a prevederilor prezentei legi capac itatile si aptitudinile nec esare. dac a are c apacitatea nec esara in domeniu. in c azul unui peric ol grav si iminent pentru propria securitate sau a altor persoane. (5)Ministerul Munc ii. in caz de pericol grav si iminent. indeosebi in ceea ce priveste primul ajutor. c at mai c urand posibil. toti lucratorii sunt apti sa aplic e masurile c orespunzatoare. angajatorul trebuie sa desemneze luc ratorii c are aplica masurile de prim ajutor.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… de unul sau mai multi luc ratori. b) sa stabileasc a legaturile nec esare c u servic iile spec ializate. 10. stingerea inc endiilor si evac uarea luc ratorilor. toti luc ratorii care sunt sau pot fi expusi unui pericol grav si iminent despre riscurile implic ate de ac est pericol. de un servic iu ori de servicii distinc te din interiorul sau din exteriorul intreprinderii si/sau unitatii.13. 12. (2) Luc ratorii c are. SECTIUNEA a 4-a Alte obligatii ale angajatorilor Art. tinand seama de alte persoane prezente. in conformitate c u c unostintele lor si cu mijloac ele tehnice de care dispun. (3) Angajatorul trebuie sa se asigure c a. Art. c) sa nu impuna luc ratorilor reluarea luc rului in situatia in care inca exista un peric ol grav si iminent. (4)in c azul microintreprinderilor si al intreprinderilor mici. SECTIUNEA a 3-a Primul ajutor. adaptate naturii ac tivitatilor si marimii intreprinderii si/sau unitatii. angajatorul isi poate asuma atributiile din domeniul sec uritatii si sanatatii in munc a pentru realizarea masurilor prevazute de prezenta lege. prec um si despre masurile luate ori c are trebuie sa fie luate pentru protec tia lor. (2). pericol grav si iminent Art. (1) si (4). (3)Luc ratorul/luc ratorii si/sau serviciul/servic iile prevazute la alin. salvare si pompieri. .01. prec um si numarul c onsiderat sufic ient. (3). de stingere a inc endiilor si de evacuare a lucratorilor. in cazul unui peric ol grav si iminent. in afara cazurilor exceptionale si pentru motive justific ate. evacuarea lucratorilor. (4) Luc ratorii nu trebuie sa fie prejudic iati pentru cazurile prevazute la alin.(1) Angajatorul are urmatoarele obligatii: …manager. pentru a evita c onsec intele unui astfel de pericol. servic iul medic al de urgenta. (3) Numarul luc ratorilor mentionati la alin.

prec um si a ac c identelor de munc a. bazat pe evaluarea risc urilor. i) sa ia masuri pentru autorizarea exerc itarii meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specific a. e) sa elaboreze instruc tiuni proprii. (1). g) sa ia masuri pentru asigurarea de materiale nec esare informarii si instruirii lucratorilor. a aparaturii de masura si control. in urma examenului medic al si. a testarii psihologic e a aptitudinilor.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… a) sa realizeze si sa fie in posesia unei evaluari a risc urilor pentru sec uritatea si sanatatea in munc a. solidaritatii sociale si familiei. . h)sa asigure informarea fiecarei persoane. ulterior angajarii. 5 lit. dupa caz. retinere si neutralizare a substantelor noc ive degajate in desfasurarea proceselor tehnologic e. c ontrolul psihologic periodic . c onform prevederilor legale. sanitare. prec um si a prevederilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca. angajatorii au urmatoarele obligatii: a) sa adopte. c) sa tina evidenta ac c identelor de munca c e au ca urmare o inc apac itate de munca mai mare de 3 zile de lucru. (4) lit. inainte de inceperea oric arei ac tivitati. astfel cum sunt definite la art. precum si a instalatiilor de c aptare.01. prec um si asupra masurilor de prevenire si de protec tie nec esare. j) sa angajeze numai persoane c are. a ec hipamentelor de munca. prin a c aror aplic are sa fie eliminate sau diminuate riscurile de acc identare si de imbolnavire profesionala a luc ratorilor. prin propria c ompetenta sau prin servic ii externe. anterior angajarii in munca. in func tie de natura ac tivitatilor si de marimea intreprinderilor. corespund sarcinii de munc a pe c are urmeaza sa o execute si sa asigure c ontrolul medical periodic si. dupa c az. proiec tare si exec utie a construc tiilor. atributiile si raspunderile c e le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca. inc lusiv pentru ac ele grupuri sensibile la risc uri specific e. k) sa tina evidenta zonelor c u risc ridicat si spec ific prevazute la art. a inc identelor peric uloase. pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munc a. solutii c onforme prevederilor legale in vigoare privind securitatea si sanatatea in munc a. (2) Prin ordin al ministrului munc ii. c orespunzator func tiilor exerc itate. a ac cidentelor usoare.In vederea asigurarii c onditiilor de sec uritate si sanatate in munca si pentru prevenirea ac c identelor de munc a si a bolilor profesionale. Art. asupra risc urilor la c are ac easta este expusa la loc ul de munc a. 7 alin. g). 13. b) sa decida asupra masurilor de protec tie c are trebuie luate si. m) sa prezinte documentele si sa dea relatiile solic itate de inspec torii de munc a in timpul c ontrolului …manager. filme si diafilme cu privire la sec uritatea si sanatatea in munca. in spiritul prezentei legi. prec um si de elaborare a tehnologiilor de fabric atie. asupra echipamentului de protec tie c are trebuie utilizat. dupa c az. d) sa stabileasca pentru luc ratori. se vor stabili obligatiile ce revin diferitelor c ategorii de intreprinderi c u privire la intoc mirea documentelor prevazute la alin. din faza de cercetare. pliante. a bolilor profesionale. c um ar fi afise. prin fisa postului. prin lucratorii desemnati. tinand seama de partic ularitatile activitatilor si ale loc urilor de munc a aflate in responsabilitatea lor. d) sa elaboreze pentru autoritatile c ompetente si in conformitate cu reglementarile legale rapoarte privind ac c identele de munca suferite de luc ratorii sai.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 6/19 . b) sa intocmeasca un plan de prevenire si protec tie c ompus din masuri tehnice. e). organizatoric e si de alta natura. c) sa obtina autorizatia de func tionare din punctul de vedere al sec uritatii si sanatatii in munc a.13. l) sa asigure func tionarea permanenta si corec ta a sistemelor si dispozitivelor de protec tie. f) sa asigure si sa c ontroleze cunoasterea si aplic area de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si de protectie stabilit. pe care sa il aplice corespunzator conditiilor de munc a spec ific e unitatii.

12 alin.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… sau al efec tuarii cercetarii evenimentelor. .(1)Angajatorii c onsulta lucratorii si/sau reprezentantii lor si permit partic iparea acestora la discutarea tuturor problemelor referitoare la securitatea si sanatatea in munc a. in afara de cazurile in care mentinerea acestei stari ar genera alte acc idente ori ar peric lita viata ac c identatilor si a altor persoane. toate informatiile nec esare privind: a) riscurile pentru sec uritate si sanatate in munc a.13. in vederea indeplinirii atributiilor si in c onformitate c u prevederile prezentei legi.sanitare se ac orda in mod obligatoriu si gratuit de catre angajatori. c are desfasoara activitati in intreprinderea si/sau in unitatea sa. prec um si loc urile de munc a ce impun acordarea ac estora se stabilesc prin contrac tul c olec tiv de munc a si/sau contractul individual de munc a. SECTIUNEA a 5-a Informarea lucratorilor Art. prec um si informatii provenind de la institutiile de control si autoritatile c ompetente in domeniu. . p) sa nu modific e starea de fapt rezultata din produc erea unui ac cident mortal sau c olec tiv. Art. (2) si (3). . in c onformitate cu prevederile legale. 17. b) evidenta si rapoartele prevazute la art.a fac ut referire la alin. Art. …manager. in c azul degradarii sau al pierderii calitatilor de protec tie. prec um si masurile si activitatile de prevenire si protec tie atat la nivelul intreprinderii si/sau unitatii. q) sa asigure echipamente de munc a fara pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor. 10 alin. (2) Angajatorul trebuie sa ia masuri c orespunzatoare astfel incat angajatorii lucratorilor din orice intreprindere si/sau unitate exterioara. b) masurile luate in c onformitate cu prevederile art. s) sa acorde obligatoriu echipament individual de protectie nou. 15. 16.(1)Tinand seama de marimea intreprinderii si/sau a unitatii. c) informatii privind masurile din domeniul sec uritatii si sanatatii in munc a. astfel inc at luc ratorii si/sau reprezentantii ac estora sa primeasc a. in general. sa primeasc a informatii adec vate privind aspec tele la c are s. (1) lit. care privesc acesti lucratori. 14.Alimentatia de protec tie se ac orda in mod obligatoriu si gratuit de c atre angajatori persoanelor c are lucreaza in c onditii de munc a ce impun acest luc ru si se stabileste prin c ontractul colectiv de munca si/sau c ontrac tul individual de munc a. .Angajatorul trebuie sa ia masuri c orespunzatoare pentru ca lucratorii desemnati sau reprezentantii luc ratorilor. SECTIUNEA a 6-a Consultarea si participarea lucratorilor Art. (1). r) sa asigure echipamente individuale de protec tie. c ) si d). angajatorul trebuie sa ia masuri corespunzatoare. cu raspunderi specific e in domeniul sec uritatii si sanatatii luc ratorilor. o) sa desemneze. n) sa asigure realizarea masurilor dispuse de inspec torii de munca c u prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor. la solicitarea inspectorului de munc a. 18. a) si b). sa aiba ac ces la: a) evaluarea risc urilor si masurile de protectie.01. prevazute la art.(1)Materialele igienic o. luc ratorii c are sa partic ipe la efec tuarea controlului sau la cercetarea evenimentelor. (2) Categoriile de materiale igienic o-sanitare.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 7/19 . Art. 12 alin. cat si la nivelul fiecarui post de luc ru si/sau fiecarei func tii. (1) lit. .

(1)Angajatorul trebuie sa asigure c onditii pentru ca fiecare lucrator sa primeasc a o instruire sufic ienta si adecvata in domeniul securitatii si sanatatii in munc a. . b) la schimbarea loc ului de munca sau la transfer. (1) implic a: a) c onsultarea luc ratorilor. b) dreptul lucratorilor si/sau reprezentantilor lor sa faca propuneri. (4). se organizeaza si func tioneaza c omitete de sec uritate si sanatate in munc a. 8 alin. (8) Reprezentantilor luc ratorilor c u raspunderi spec ific e in domeniul sec uritatii si sanatatii luc ratorilor trebuie sa li se ac orde posibilitatea de a-si prezenta observatiile inspec torilor de munca si inspec torilor sanitari. in sc opul diminuarii risc urilor pentru luc ratori si/sau al eliminarii surselor de pericol. spec ific e loc ului de munca si postului sau: a) la angajare. 10 alin. 18 alin. 17 si ale art. in c azul in c are considera ca masurile adoptate si mijloac ele utilizate de catre angajator nu sunt sufic iente pentru asigurarea securitatii si sanatatii in munca. fara diminuarea drepturilor salariale. (1). in timpul vizitelor de control.a facut referire la art. c) informatiile la care s. dupa c az. 20 si 21. la servicii externe. (5) Reprezentantii luc ratorilor c u raspunderi specific e in domeniul sec uritatii si sanatatii lucratorilor sau lucratorii nu pot fi prejudic iati din c auza activitatilor la c are s-a fac ut referire in alin. e) organizarea si planificarea instruirii prevazute la art. (1) si la art. (4) Reprezentantii luc ratorilor c u raspunderi spec ifice in domeniul sec uritatii si sanatatii luc ratorilor au dreptul sa solic ite angajatorului sa ia masuri corespunzatoare si sa prezinte propuneri in acest sens. 12 alin. 16. 16 si 17. art. (1). (1).ro/Legea-securitatii-si-sanat… 8/19 . precum si cu privire la activitatile la c are s-a facut referire la art. 19. c onform art.a fac ut referire in art. la nivelul angajatorului se infiinteaza. (2).(3). in special sub forma de informatii si instruc tiuni de luc ru. 8 alin.13. 20.In vederea realizarii prevederilor art.01. e) la exec utarea unor lucrari spec iale. . (6) Angajatorul trebuie sa ac orde reprezentantilor lucratorilor c u raspunderi spec ific e in domeniul securitatii si sanatatii luc ratorilor un timp adec vat. (1). (3) Luc ratorii si/sau reprezentantii luc ratorilor definiti la art. …manager. d) la introducerea oric arei noi tehnologii sau proc eduri de lucru. SECTIUNEA a 7-a Instruirea lucratorilor Art. c) la introducerea unui nou ec hipament de munca sau a unor modific ari ale ec hipamentului existent. 5 lit. (7) Reprezentantii luc ratorilor c u raspunderi specific e in domeniul sec uritatii si sanatatii lucratorilor si/sau luc ratorii au dreptul sa apeleze la autoritatile c ompetente. 8 alin. d) iau parte in mod echilibrat sau sunt c onsultati in prealabil si in timp util de catre angajator cu privire la: a) oric e masura care ar afecta semnificativ sec uritatea si sanatatea in munc a. d) rec urgerea. Art. b) desemnarea luc ratorilor la care s.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… (2) Aplicarea prevederilor alin. si sa le furnizeze mijloacele nec esare pentru a-si putea exerc ita drepturile si atributiile c are dec urg din prezenta lege. c) partic iparea ec hilibrata.

22. (4) Reprezentantii lucratorilor c u raspunderi spec ific e in domeniul sec uritatii si sanatatii in munc a au dreptul la instruire c orespunzatoare. ec hipamentele de transport si alte mijloac e de produc tie. atat timp cat este nec esar. (1). e) sa aduca la c unostinta conduc atorului loc ului de munc a si/sau angajatorului ac cidentele suferite de propria persoana. (3) Instruirea prevazuta la art. atat timp cat este nec esar.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 9/19 . fie in afara intreprinderii si/sau unitatii.(1) In mod deosebit. in spec ial ale masinilor.(1)Instruirea prevazuta la art. . (1) trebuie sa fie: a) adaptata evolutiei riscurilor sau aparitiei unor noi risc uri. 20 alin. c) sa nu proc edeze la sc oaterea din func tiune. (3) Angajatorul se va asigura c a luc ratorii din intreprinderi si/sau unitati din exterior. …manager. in sc opul realizarii obiec tivelor prevazute la art. aparatura. c at si alte persoane care pot fi afec tate de ac tiunile sau omisiunile sale in timpul proc esului de munca. sa il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… (2) Instruirea prevazuta la alin. (2) Instruirea prevazuta la art. 22. i) sa dea relatiile solic itate de c atre inspec torii de munca si inspec torii sanitari. pentru protectia sanatatii si sec uritatii luc ratorilor. f) sa coopereze c u angajatorul si/sau c u luc ratorii desemnati. c are desfasoara ac tivitati in intreprinderea si/sau unitatea proprie. prec um si oric e defic ienta a sistemelor de protectie. substantele periculoase. la modificarea. CAPITOLUL IV Obligatiile lucratorilor Art.13. d) sa comunic e imediat angajatorului si/sau luc ratorilor desemnati oric e situatie de munc a despre c are au motive intemeiate sa o c onsidere un peric ol pentru sec uritatea si sanatatea lucratorilor. b) periodic a si ori de c ate ori este nec esar. si sa utilizeze c orec t ac este dispozitive. 20 alin.01. . dupa utilizare. uneltelor. aparaturii. Art. (4) trebuie sa se efec tueze in timpul programului de luc ru. 20 alin. lucratorii au urmatoarele obligatii: a) sa utilizeze c orec t masinile.Fiecare luc rator trebuie sa isi desfasoare ac tivitatea. h) sa isi insuseasc a si sa respec te prevederile legislatiei din domeniul sec uritatii si sanatatii in munca si masurile de aplic are a acestora. fie in interiorul. c u angajatorul si/sau c u luc ratorii desemnati. (2) si (4) nu poate fi realizata pe c heltuiala luc ratorilor si/sau a reprezentantilor ac estora. 21. in domeniul sau de ac tivitate. pe durata desfasurarii ac tivitatilor. 23. g) sa c oopereze. pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munc a si conditiile de luc ru sunt sigure si fara risc uri pentru securitate si sanatate. instalatiilor tehnic e si cladirilor. au primit instruc tiuni adec vate referitoare la riscurile legate de sec uritate si sanatate in munca. sc himbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de sec uritate proprii. uneltele. . b) sa utilizeze corec t ec hipamentul individual de protectie ac ordat si. astfel incat sa nu expuna la pericol de ac c identare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana. (1) si (2) trebuie sa se realizeze in timpul programului de luc ru. in c onformitate cu pregatirea si instruirea sa. pentru a fac e posibila realizarea oric aror masuri sau c erinte dispuse de c atre inspectorii de munc a si inspec torii sanitari. Art. prec um si c u instructiunile primite din partea angajatorului.

(1) Angajatorul are obligatia sa c omunice evenimentele.13. de indata. depistata c u prilejul prestatiilor medic ale. f). . in cazul evenimentelor care au produs incapac itate temporara de munc a luc ratorilor la angajatorii persoane fizic e. (1) lit. potrivit activitatilor pe care ac estia le desfasoara. conform prevederilor legale. toate evenimentele asa c um sunt definite la art. _____________________________________ CAPITOLUL V Supravegherea sanatatii Art. dupa c az. . 346/2002 privind asigurarea pentru ac cidente de munca si boli profesionale. in care printre victime sunt si persoane aflate in indeplinirea unor sarcini de serviciu. de catre c onduc atorul locului de munca sau de orice alta persoana c are are c unostinta despre produc erea ac estuia. a) si b). . la confirmarea acestora. generate de unele evenimente …manager. Art. in c azul evenimentelor c are au produs inc apacitate temporara de munc a. inregistrarea si raportarea evenimentelor SECTIUNEA 1 Evenimente Art. Art. un exemplar al proc esului-verbal de c erc etare la fata locului. va fi c omunic at de indata angajatorului. potrivit Legii nr.In c azul acc identelor de circ ulatie produse pe drumurile publice. invaliditate sau dec es. organele de politie rutiera competente vor trimite institutiilor si/sau persoanelor fizice/juridic e prevazute la art. . si c elorlalti partic ipanti la procesul de munc a. (3) Semnalarea prevazuta la alin. c u modific arile si c ompletarile ulterioare. va semnala obligatoriu suspic iunea de boala profesionala sau legata de profesiune.Orice eveniment. Art. . (1) se aplic a. ac cidente c olec tive. inc lusiv medicul de medic ina a munc ii aflat intr-o relatie contrac tuala cu angajatorul. dupa c az. c) organelor de urmarire penala. . 29 alin. in termen de 5 zile de la data solicitarii. evenimentele urmate de inc apac itate temporara de munca.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 10/19 . in cazul ac c identelor c olec tive. inc idente periculoase. (2) Supravegherea sanatatii lucratorilor este asigurata prin medic ii de medic ina a munc ii. (2) se efec tueaza c atre autoritatea de sanatate publica teritoriala sau a munic ipiului Buc uresti. b) de c atre inspec toratele teritoriale de munc a. (2) Oric e medic . cercetarea.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… (2) Obligatiile prevazute la alin. c) de catre Inspec tia Muncii. b) asiguratorului. CAPITOLUL VI Comunicarea. Art. asa c um este definit la art. _____________________________________ Legea 319/2006 comentata si explic ata pe CD-ul "Ghid practic de protectia muncii".(1)Masurile prevazute la art. in cazul evenimentelor c are au produs invaliditate evidenta sau c onfirmata. de indata.Masurile prin c are se asigura supravegherea c orespunzatoare a sanatatii luc ratorilor in functie de risc urile privind sec uritatea si sanatatea in munca se stabilesc potrivit reglementarilor legale.(1)Cerc etarea evenimentelor este obligatorie si se efec tueaza dupa cum urmeaza: a) de c atre angajator. dupa c um urmeaza: a) inspec toratelor teritoriale de munc a. 29. 5 lit. 28.01. f). 24. 24 vor fi stabilite astfel inc at fiec are luc rator sa poata benefic ia de supravegherea sanatatii la intervale regulate. la c onstatarea cazului. 26. 5 lit. deces. precum si in situatiile c u persoane date disparute. 27. 25.

(2) Rezultatul c erc etarii evenimentului se va consemna intr-un proc es. utilajul ori materialele. d) acc identul suferit de oric e persoana. c onventii sau in alte c onditii prevazute de lege. k) acc identul suferit in timpul pauzelor regulamentare. (3) In c az de dec es al persoanei acc identate ca urmare a unui eveniment. de asemenea. 5 lit. ac c ident de munc a: a) ac cidentul suferit de persoane aflate in vizita in intreprindere si/sau unitate. sportive. in cazul suspiciunilor de boala profesionala si a bolilor legate de profesiune. prec um si in timpul si pe traseul normal spre si de la ac este loc uri. i) ac cidentul suferit in timpul deplasarii de la sediul persoanei juridic e sau de la adresa persoanei fizice la c are este inc adrata victima. pe durata si traseul prevazute in doc umentul de deplasare. dac a victima prelua sau preda uneltele de luc ru.13. j) ac cidentul suferit inainte sau dupa inc etarea luc rului. c) ac c identul survenit in c adrul ac tivitatilor cultural-sportive organizate. o c opie a raportului de c onstatare medico-legala. pe durata normala de deplasare. echipamentul individual de protec tie sau orice alt ec hipament pus la dispozitie de angajator. in timpul si din c auza indeplinirii indatoririlor de servic iu. in calitate de angajator. dac a se afla in baie ori in spalator sau dac a se deplasa de la locul de munca la iesirea din intreprindere sau unitate si invers. in timpul programului de munc a. la o alta persoana juridica sau fizic a. respec tiv a municipiului Buc uresti. f) ac cidentul c auzat de ac tivitati c are nu au legatura cu proc esul munc ii. . g). in tara sau in afara granitelor tarii. dac a ac esta a avut loc in loc uri organizate de angajator. in timpul si din c auza indeplinirii ac estor sarc ini. h) ac c identul suferit in timpul deplasarii de la sediul persoanei juridic e sau de la adresa persoanei fizice la locul de munca sau de la un loc de munc a la altul.(1)In sensul prevederilor art. in baza unor contrac te. d) de catre autoritatile de sanatate public a teritoriale. c a urmare a unei actiuni intreprinse din proprie initiativa pentru salvarea de vieti omenesti.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… deosebite. l) ac cidentul suferit de luc ratori ai angajatorilor romani sau de persoane fizic e romane. pentru indeplinirea sarc inilor de munc a. delegati pentru indeplinirea indatoririlor de servic iu in afara granitelor tarii. ori in alt loc de munca organizat de ac estia.01. m) ac cidentul suferit de personalul roman care efec tueaza lucrari si servicii pe teritoriul altor tari. ori de la orice alt loc de munc a organizat de acestea. institutia medico-legala competenta este obligata sa inainteze inspectoratului teritorial de munca. in timpul si din c auza indeplinirii ac estor ac tivitati. si nu se datoreaza culpei exc lusive a ac c identatului.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 11/19 . pentru indeplinirea unei sarc ini de munc a. este. c a urmare a unei actiuni intreprinse din proprie initiativa pentru prevenirea ori inlaturarea unui pericol care ameninta avutul public si privat. loc ul de munc a.verbal. in termen de 7 zile de la data decesului. daca schimba imbrac amintea personala. …manager. SECTIUNEA a 2-a Accidente de munca Art. prec um avariile sau exploziile. g) acc identul de traseu. 30. b) ac cidentul suferit de persoanele c are indeplinesc sarcini de stat sau de interes public. daca se produce la sediul persoanei juridice sau la adresa persoanei fizic e. dac a deplasarea s-a facut in timpul si pe traseul normal de la domiciliul luc ratorului la locul de munca organizat de angajator si invers. c u permisiunea angajatorului. e) acc identul suferit de oric e persoana. incheiate de persoane juridice romane c u parteneri straini. inc lusiv in cadrul unor ac tivitati c ulturale.

. Art.01. g). (2) Cercetarea cauzelor imbolnavirilor profesionale.In sensul prevederilor art. lehuzele sau femeile c are alapteaza. cum ar fi furtuna.Acc identele de munc a se c lasifica. prec um si la asigurator. i) si I). boli profesionale. h). dac a vic tima se afla in timpul proc esului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de servic iu. deplasarea trebuie sa se fac a fara abateri nejustific ate de la traseul normal si. d) ac c idente c olec tive. (2) Ac cidentul de munca inregistrat de angajator se raporteaza de c atre ac esta la inspec toratul teritorial de munca. (1) lit. c) acc idente mortale. CAPITOLUL VII Grupuri sensibile la riscuri Art. . de asemenea. in raport c u urmarile produse si cu numarul persoanelor ac c identate. h). .13.Grupurile sensibile la risc uri spec ific e.(1)Dec lararea bolilor profesionale este obligatorie si se fac e de catre medicii din c adrul autoritatilor de sanatate public a teritoriale si a munic ipiului Bucuresti. . (4) Bolile profesionale nou-dec larate se raporteaza lunar de catre autoritatea de sanatate publica teritoriala si a munic ipiului Buc uresti la Centrul national de c oordonare metodologic a si informare privind bolile profesionale din c adrul Institutului de Sanatate Public a Bucuresti. (5) Intoxic atia acuta profesionala se declara. transportul sa se faca in c onditiile prevazute de reglementarile de sec uritate si sanatate in munc a sau de circ ulatie in vigoare. trasnet (electrocutare). inundatie. se cerceteaza si se inregistreaza atat ca boala profesionala. c utremur. potrivit legii. c um ar fi: femeile gravide. p) disparitia unei persoane. prec um si la structurile teritoriale ale asiguratorului stabilit conform legii. in c onditiile unui acc ident de munc a si in imprejurari c are indreptatesc presupunerea dec esului acesteia. o) ac c identul determinat de fenomene sau calamitati naturale. 34. alunec ari de teren. precum si persoanele cu dizabilitati. c at si c a ac cident de munca.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… n) ac cidentul suferit de cei care urmeaza c ursuri de c alific are. c a urmare a unei agresiuni. de asemenea. tinerii. 35. in: a) acc idente c are produc incapac itate temporara de munc a de c el putin 3 zile c alendaristic e. rec alific are sau perfec tionare a pregatirii profesionale. q) acc identul suferit de o persoana aflata in indeplinirea atributiilor de serviciu. 31. 32. c and sunt acc identate cel putin 3 persoane in ac elasi timp si din ac eeasi cauza. afectiunile suferite de elevi si studenti in timpul efectuarii instruirii practic e sunt. 33. . (3) Declararea bolilor profesionale se fac e pe baza proc esului-verbal de c erc etare. Art.(1)Inregistrarea acc identului de munc a se fac e pe baza procesului-verbal de c erc etare. precum si stabilirea de masuri pentru prevenirea altor imbolnaviri se fac de c atre spec ialistii autoritatilor de sanatate public a teritoriale. visc ol.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 12/19 . in timpul si din cauza efec tuarii ac tivitatilor aferente stagiului de prac tica. trebuie protejate impotriva peric olelor c are le …manager. b) acc idente c are produc invaliditate. Art. in c olaborare c u inspec torii din inspec toratele teritoriale de munc a. in vederea confirmarii sau infirmarii lor. la Centrul de Calc ul si Statistica Sanitara Buc uresti. 5 lit. (2) In situatiile mentionate la alin. SECTIUNEA a 3-a Bolile profesionale Art.

01. . (2) Daca fapta prevazuta la alin. (2) Constituie c ontraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5. Art. (3) Dac a nerespec tarea consta in repunerea in func tiune a instalatiilor. iar fapta prevazuta la alin.(1) Nerespectarea de c atre orice persoana a obligatiilor si a masurilor stabilite c u privire la securitatea si sanatatea in munc a. . (1) lit. iar fapta prevazuta la alin. (3) Fapta prevazuta la alin.(1) Constituie c ontraventii faptele savarsite de angajatorii aflati in una dintre situatiile prevazute de prezenta lege. p) si r).000 lei incalc area dispozitiilor art. pedeapsa este inc hisoarea de la un an la 3 ani sau amenda. 13 lit.13. (2).000 lei la 10. art. q) si s) si ale art. _____________________________________ Afla cum sa eviti sanctiunile prevazute de Legea 319/2006 cu ajutorul CD-ului "Ghid practic de protectia muncii". 13 lit. n). (2) savarsita din c ulpa se pedepseste c u inchisoare de la 6 luni la un an sau c u amenda. art. 20. constituie infractiune si se pedepseste cu inc hisoare de la un an la 2 ani sau c u amenda. . 7 alin. Art. art. anterior eliminarii tuturor defic ientelor pentru c are s-a luat masura opririi lor. art. 8.(1) Neluarea vreuneia dintre masurile legale de sec uritate si sanatate in munc a de catre persoana c are avea indatorirea de a lua aceste masuri. 32 alin. (2) Daca fapta prevazuta in alin.Angajatorii au obligatia sa amenajeze loc urile de munca tinand seama de prezenta grupurilor sensibile la risc uri spec ific e. (4)-(6). pedeapsa este inc hisoarea de la un an la 3 ani sau amenda. (3) Constituie c ontraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3. art. pedeapsa este inc hisoarea de la un an la 2 ani sau amenda.500 lei la 7. 37. _____________________________________ CAPITOLUL IX Contraventii Art. 11 alin. masinilor si utilajelor. (1) savarsita din culpa se pedepseste c u inc hisoare de la 3 luni la un an sau c u amenda. d)-f). . (1) si (3) savarsite din culpa se pedepsesc c u inchisoare de la 3 luni la un an sau c u amenda. dac a prin ac easta se c reeaza un peric ol grav si iminent de produc ere a unui ac cident de munca sau de imbolnavire profesionala. 38.000 lei inc alcarea dispozitiilor art. b). h)-m) si o).000 lei incalc area dispozitiilor art. (2) savarsita din c ulpa se pedepseste c u inc hisoare de la 6 luni la un an sau cu amenda.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… afecteaza in mod spec ific . (4) Faptele prevazute la alin. a) si ale art. (1) lit. 36. a). (4) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 4. (1) a produs c onsec inte deosebite.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 13/19 . a) si b).000 lei la 8. a) si b). art. (1) si (3). 13 lit. (1) a produs c onsec inte deosebite.000 lei inc alcarea dispozitiilor art. constituie infractiune si se pedepseste cu inc hisoare de la un an la 2 ani sau c u amenda. 27 alin. c ). CAPITOLUL VIII Infractiuni Art. …manager. 39. (5) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3. daca se creeaza un peric ol grav si iminent de produc ere a unui ac cident de munca sau de imbolnavire profesionala. (1) lit. 12 alin. 13 lit. 29 alin.000 lei la 10.

art. 10 si 16. depozitarea. 12 alin.000 lei incalc area dispozitiilor art. 13 lit. art. (5). (1). 14.500 lei la 5.a doua surse de alimentare cu energie electric a a echipamentelor de munc a. p) organizarea ac tivitatii de pastrare.13. 15 si ale art. (1) lit. 11 alin. (9) Constituie c ontraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5. h) asigurarea c elei de. 36. manipularea si depozitarea ec hipamentelor de munc a. o) asigurarea iluminatului de siguranta. exploatarea. g) asigurarea si folosirea instalatiilor elec trice de construc tie adec vate la loc urile de munc a unde exista peric ole de incendiu sau de explozie. manipularea sau utilizarea substantelor ori preparatelor chimice periculoase si a deseurilor rezultate. a instalatiilor mec anic e sub presiune si a c elor de ridic at. (8) Constituie c ontraventii si se sanc tioneaza c u amenda de la 2. intretinere si denoc ivizare a ec hipamentului individual de protec tie.000 lei la 4. g). marc area si intretinerea cailor de acc es si de circ ulatie. precum si pentru aplicarea proceselor tehnologice. ale art. intretinerea. 18 alin.01. prec um si pentru prevenirea efec telor elec tric itatii statice si ale desc arc arilor atmosferice. c) darea in exploatare sau repunerea in func tiune. ale art. fizic i sau biologici.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… (6) Constituie c ontraventii si se sanc tioneaza c u amenda de la 3. intretinerea si repararea instalatiilor si a ec hipamentelor electric e. ec hipamentelor de munca noi sau reparate. l) asigurarea exploatarii fara peric ole a rec ipientelor-butelii c u gaze c omprimate sau lichefiate. i) transportul. k) semnalizarea de sec uritate si/sau de sanatate la loc ul de munc a. …manager. ingradirea si semnalizarea zonelor peric uloase. revizia si repararea periodic a a ec hipamentelor de munc a. (2) si (4). a c onductelor prin c are c ircula fluide sub presiune si a altor asemenea echipamente de munca. partiala ori totala. precum si suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului uman. b) prevenirea prezentei peste limitele maxime admise a agentilor c himici. a c onstruc tiilor.000 lei urmatoarele fapte: a) inc alc area dispozitiilor art. b) incalc area dispozitiilor art. transportul. 9 alin. n) asigurarea. d) intoc mirea si respectarea documentatiilor tehnice pentru exec utarea luc rarilor c are nec esita masuri spec iale de siguranta. m) utilizarea. 34 alin. 34 alin. (1). materialelor si produselor.000 lei la 6. 17. e) folosirea surselor de foc deschis si fumatul la loc urile de munc a unde ac estea sunt interzise.000 lei la 10.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 14/19 . c ) si d). (5) si (6) si ale art. j) delimitarea. f) prevenirea acc identelor prin elec troc utare la executarea.000 lei urmatoarele fapte: a) incalc area dispozitiilor art.000 lei nerespectarea reglementarilor de securitate si sanatate in munc a privind: a) fabricarea. 19 si 21. b) incalc area dispozitiilor art. (7) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.

Art. aprobata c u modificari si completari prin Legea nr. 2/2001 privind regimul juridic al c ontraventiilor. b) se fac si de catre inspectorii sanitari din c adrul Ministerului Sanatatii Public e si al unitatilor subordonate. (1) si (2) vor sesiza de indata organele de urmarire penala c ompetente. r) aplic area metodelor de exploatare miniera. inspec torii prevazuti la alin.Constituie c ontraventie si se sanc tioneaza c u amenda de la 5. (6) lit. Solidaritatii Sociale si Familiei este autoritatea competenta in domeniul sec uritatii si sanatatii in munc a.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 15/19 .000 lei la 10. e) abiliteaza persoane juridice si fizice pentru a presta servic ii de protectie si prevenire in domeniul …manager. realizarea si func tionarea sistemului de aeraj. 37 si 38. potrivit legii. exploatarea si intretinerea lucrarilor miniere. Art. . corespunzator clasific arii minelor din punc tul de vedere al emanatiilor de gaze. 180/2002. 42.(9) si ale art. . Solidaritatii Soc iale si Familiei in ac est domeniu sunt urmatoarele: a) elaboreaza politic a si strategia nationala in domeniul sec uritatii si sanatatii in munca. 40. 40 se c ompleteaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. (2) . s) amenajarea loc urilor de munc a pentru lucrul la inaltime. in masura in c are daunele nu sunt acoperite integral prin prestatiile asigurarilor sociale de stat. 39 alin. potrivit legii c ivile. dupa c az. Art. (2) Principalele atributii ale Ministerului Munc ii. a informatiilor si a propunerilor transmise de institutiile aflate in subordine sau c oordonare. c orespunzator faptei pentru c are a fost sanctionat.13. c) avizeaza reglementarile cu implic atii in domeniu initiate de alte institutii.(1) Ministerul Munc ii.(9) si la art.(1)Prevederile art. in c olaborare cu Ministerul Sanatatii Public e si prin consultarea c u alte institutii c u atributii in domeniu. pentru prejudic iile c auzate victimelor ac c identelor de munc a sau bolilor profesionale. 40 se aplica angajatorilor.01. b) si alin. . Art. 39 alin. 39 alin. inspec torul de munca fac and mentiune despre ac easta posibilitate in proc esul-verbal. Art. in spatii inchise si in c onditii de izolare. exec utia.Sanc tiunile c ontraventionale prevazute la art. 44. .Angajatorii raspund patrimonial.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… q) intoc mirea doc umentelor de urmarire a parametrilor func tionali ai echipamentelor de munca si a rapoartelor de serviciu pentru instalatiile c u regim spec ial de exploatare. prec um si ale c elor c u c are c olaboreaza in desfasurarea ac tivitatii. (2) -(9) si la art. (2) Constatarea c ontraventiilor si aplicarea amenzilor prevazute la art. la elaborarea unor astfel de reglementari. . d) monitorizeaza aplicarea legislatiei pe baza datelor. (2) . 40 se fac de catre inspec torii de munca. b) elaboreaza proiecte de acte normative in vederea implementarii unitare a strategiei nationale si a ac quis-ului c omunitar din domeniu.000 lei neprezentarea de c atre servic iile externe a raportului semestrial de activitate. 39 alin. potrivit legii. 45. (2) Contravenientul poate ac hita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori. CAPITOLUL X Autoritati competente si institutii cu atributii in domeniu Art. si partic ipa. 43. dupa c az. de la data c omunicarii acestuia jumatate din minimul amenzii prevazute de lege. 41. (3) In c az de c onstatare a unei situatii c are se inc adreaza in prevederile art. (8) lit. c u modific arile si completarile ulterioare.(1)Constatarea contraventiilor si aplic area amenzilor prevazute la art. .

47. c a organ de spec ialitate al administratiei public e c entrale. (4). g) c oordoneaza. k) reprezinta statul in relatiile internationale din domeniul sau de competenta.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… securitatii si sanatatii in munc a. precum si organisme din domeniul sau de competenta. potrivit legii. h) organizeaza.(1) Ministerul Sanatatii Public e. inregistrare si evidenta a bolilor profesionale si a celor legate de profesiune. notific a si supravegheaza laboratoare de incercari.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 16/19 . reglementate prin legi spec iale. la c are se face referire la art. (1).doc umentare. f) recunoaste. pentru promovarea sanatatii la loc ul de munc a. b) elaboreaza sau avizeaza reglementari pentru protectia sanatatii in relatie c u mediul de munc a. ac tivitatea de pregatire generala si/sau de spec ialitate in domeniul sec uritatii si sanatatii in munca pentru institutiile de invatamant. urmatoarele atributii: a) c ontroleaza realizarea programelor de prevenire a risc urilor profesionale. in cazul in care constata o stare de peric ol grav si iminent de ac cidentare sau de imbolnavire profesionala si sesizeaza. j) avizeaza materiale de informare si instruire. 46. c) dispune sistarea ac tivitatii sau scoaterea din functiune a echipamentelor de munc a. . si are. urmatoarele atributii in domeniul sanatatii luc ratorilor la locul de munca: a) c oordoneaza ac tivitatea de medic ina a munc ii la nivel national. este autoritatea c entrala in domeniul asistentei de sanatate public a. 8 alin. avizeaza c ercetarea. elaborarea programelor de cercetare de interes national in domeniul sec uritatii si sanatatii in munc a. in c onditiile legii. cu exceptia c elor prevazute la art. (2) Institutia prevazuta la alin. stabileste sau c onfirma …manager. 50 alin. (2) Ministerul Sanatatii Public e indeplineste. i) desfasoara activitati de informare. c) supravegheaza starea de sanatate a luc ratorilor. 3 alin. f) autorizeaza/avizeaza si c ontroleaza c alitatea servic iilor medic ale ac ordate luc ratorilor la loc ul de munca. brosuri. d) c erc eteaza evenimentele conform c ompetentelor. pentru c larific area unor evenimente sau situatii de pericol.13. Art. . (1) si (2). Art. in principal. denumite in prezenta lege servic ii externe. in c olaborare cu Ministerul Educatiei si Cerc etarii. desemneaza. dec larare. conform c ompetentelor sale in domeniu. pliante. in princ ipal. h)indeplineste si alte atributii. c um ar fi suporturi de c urs. g) c olaboreaza c u alte institutii implic ate in ac tivitati cu impact asupra sanatatii luc ratorilor. afise elaborate de alte persoane juridice sau fizic e.(1) Inspectia Muncii reprezinta autoritatea c ompetenta in c eea c e priveste c ontrolul aplic arii legislatiei referitoare la sec uritatea si sanatatea in munc a. b) solic ita masuratori si determinari. impreuna c u Ministerul Educ atiei si Cerc etarii. prec um si pentru medic ina munc ii. examineaza probe de produse si de materiale in unitati si in afara ac estora. d) asigura formarea si perfec tionarea profesionala in domeniul medicinei munc ii. dupa c az.01. organele de urmarire penala. e) c oordoneaza activitatea de cercetare. (1) c ontroleaza modul in c are se aplic a legislatia nationala din domeniul sec uritatii si sanatatii in munca la toate persoanele fizic e si juridic e din sec toarele prevazute la art. in sensul asigurarii concordantei mesajelor pe c are ac estea le c ontin c u prevederile legislatiei in vigoare.

(la data 13-Jul-2007 Art. urmatoarele ac te normative: a) normele metodologic e de aplic are a prevederilor prezentei legi. psihologic a. (1) are atributii pentru: a)sprijinirea ac tivitatii de prevenire in domeniul securitatii si sanatatii in munca a angajatorilor. b) transpunerea directivelor spec ific e referitoare la sec uritatea si sanatatea in munc a. inregistrarea si evidenta ac c identelor de munca si a bolilor profesionale produse in unitatile din subordinea institutiilor prevazute la alin. (3) Institutiile prevazute la alin.13. . in colaborare c u Ministerul Sanatatii Publice. Direc tia Generala a Penitenc iarelor din c adrul Ministerului Justitiei. Art. in completarea c elor existente la nivel national. dupa c az. (2) Institutia prevazuta la alin. reprezinta autoritatea c ompetenta in domeniul asigurarii pentru ac c idente de munc a si boli profesionale. Art.Institutul National de Cerc etare-Dezvoltare pentru Protec tia Munc ii fundamenteaza stiintific masurile de imbunatatire a ac tivitatii de sec uritate si sanatate in munc a si promoveaza politic a stabilita pentru acest domeniu. Solidaritatii Sociale si Familiei a situatiilor deosebite c are nec esita imbunatatirea reglementarilor din domeniul sec uritatii si sanatatii in munc a. …manager.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 17/19 . 48. (1) pot elabora reglementari proprii pentru aplic area prezentei legi. Serviciul Roman de Informatii. e) coordoneaza. 49. la propunerea Ministerului Munc ii. iar.(1) Asiguratorul.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… carac terul ac c identelor. struc turile militare si struc turile in care isi desfasoara ac tivitatea functionari public i c u statut spec ial din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor. h)furnizeaza informatii celor interesati despre c ele mai efic ace mijloac e de respectare a legislatiei din domeniul sec uritatii si sanatatii in munc a. litera B. . 51. 51. b) reabilitarea medic ala si. f) analizeaza ac tivitatea servic iilor externe prevazute la art. stabilit de lege. in colaborare c u Institutul National de Statistic a si cu c elelalte institutii implic ate. Solidaritatii Sociale si Familiei va elabora proiec te de ac te normative nec esare implementarii si/sau adaptarii situatiilor existente la cerintele prezentei legi. precum si Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nuc leare organizeaza.(1) Ministerul Apararii Nationale. Serviciul de Telec omunic atii Spec iale. Serviciul de Informatii Externe. Ministerul Munc ii. prec um si compensarea vic timelor ac c identelor de munca si ale bolilor profesionale. CAPITOLUL XI Dispozitii finale Art. c) raportarea catre Ministerul Munc ii. dupa caz. Servic iul de Protectie si Paza. . Solidaritatii Soc iale si Familiei situatiile deosebite c are nec esita imbunatatirea reglementarilor din domeniul securitatii si sanatatii in munca. Art.01. alin. g) raporteaza Ministerului Munc ii. sistemul de raportare a bolilor profesionale sau legate de profesie. sistemul de raportare si evidenta a acc identelor de munc a si a incidentelor. prin serviciile de prevenire si protectie c reate sau desemnate de catre ac este institutii. in sc opul aplic arii prevederilor prezentei legi. (2) Cerc etarea. (1) se efec tueaza de organele proprii ale ac estora. din capitolul XI a fost reglementat de Hotarirea 600/2007) (2) In aplic area prevederilor prezentei legi. 50. . c oordoneaza si controleaza activitatea de securitate si sanatate in munc a din unitatile lor.(1) Se aproba prin hotarare a Guvernului. 8 alin. dupa c az. (1). (4) si propune retragerea abilitarii. Solidaritatii Soc iale si Familiei.

76 alin. L 183/1989.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… Art. 90/1996. 47 din 29 ianuarie 2001.(1) Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 octombrie 2006. …manager.01. republic at in Buletinul Oficial. c u respec tarea prevederilor art. republicata. republic ata in Monitorul Ofic ial al Romaniei. 76 alin. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR BOGDAN OLTEANU PRESEDINTELE SENATULUI NICOLAE VACAROIU (2) In aplic area prevederilor prezentei legi. republic ata in Monitorul Ofic ial al Romaniei. precum si orice alte dispozitii contrare. 53. nr. 90/1996. Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei. 89/391/CEE privind introduc erea de masuri pentru promovarea imbunatatirii sec uritatii si sanatatii luc ratorilor la locul de munc a. Art. Partea I. precum si orice alte dispozitii contrare. Solidaritatii Sociale si Familiei va elabora proiec te de ac te normative nec esare implementarii si/sau adaptarii situatiilor existente la cerintele prezentei legi. 53. publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. la propunerea Ministerului Munc ii. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR BOGDAN OLTEANU PRESEDINTELE SENATULUI NICOLAE VACAROIU (2) Ac tivitatile de interes national privind cercetarea stiintific a in domeniul securitatii si sanatatii in munca se finanteaza din fondurile prevazute pentru ac estea. . intarirea ordinii si disc iplinei in munc a in unitatile c u foc c ontinuu sau care au instalatii c u grad ridic at de peric ol in exploatare. 5 din 11 ianuarie 1982. 51. (la data 15-Nov-2006 Art. Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei. potrivit legii.(1) Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 octombrie 2006. Ministerul Munc ii. nr. (2) din capitolul XI a fost reglementat de Ordinul 753/2006) (2) Ac tivitatile de interes national privind cercetarea stiintific a in domeniul securitatii si sanatatii in munca se finanteaza din fondurile prevazute pentru ac estea.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 18/19 . (2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea protec tiei munc ii nr. (1) din Constitutia Romaniei. Partea I. 5 din 11 ianuarie 1982. Decretul Consiliului de Stat nr. republic at in Buletinul Oficial. c u modificarile si completarile ulterioare. Partea I. Partea I. utilajelor si masinilor. (2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea protec tiei munc ii nr. c u respec tarea prevederilor art. Art.13. 47 din 29 ianuarie 2001. c u modificarile si completarile ulterioare. L 183/1989. 52. nr. Solidaritatii Sociale si Familiei. utilajelor si masinilor. Prezenta lege transpune Directiva Consiliului nr. publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. 400/1981 pentru instituirea unor reguli privind exploatarea si intretinerea instalatiilor. Prezenta lege transpune Directiva Consiliului nr. Decretul Consiliului de Stat nr. 75 si ale art. potrivit legii. . 89/391/CEE privind introduc erea de masuri pentru promovarea imbunatatirii sec uritatii si sanatatii luc ratorilor la locul de munc a. intarirea ordinii si disc iplinei in munc a in unitatile c u foc c ontinuu sau care au instalatii c u grad ridic at de peric ol in exploatare. . (1) din Constitutia Romaniei. alin. 75 si ale art. republicata.(1) Ac tivitatile de interes national in domeniul securitatii si sanatatii in munc a si sursele de ac operire a cheltuielilor necesare in vederea realizarii ac estora se aproba prin hotarare a Guvernului. 400/1981 pentru instituirea unor reguli privind exploatarea si intretinerea instalatiilor. nr.

2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… Art. nr. Solidaritatii Sociale si Familiei. nr. (2) din capitolul XI a fost reglementat de Ordinul 753/2006) (2) Ac tivitatile de interes national privind cercetarea stiintific a in domeniul securitatii si sanatatii in munca se finanteaza din fondurile prevazute pentru ac estea. . PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR BOGDAN OLTEANU PRESEDINTELE SENATULUI NICOLAE VACAROIU …manager.(1) Ac tivitatile de interes national in domeniul securitatii si sanatatii in munc a si sursele de ac operire a cheltuielilor necesare in vederea realizarii ac estora se aproba prin hotarare a Guvernului. Partea I. utilajelor si masinilor. 76 alin. 5 din 11 ianuarie 1982. Decretul Consiliului de Stat nr. (1) din Constitutia Romaniei. Prezenta lege transpune Directiva Consiliului nr. (2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea protec tiei munc ii nr. 75 si ale art. Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei. 400/1981 pentru instituirea unor reguli privind exploatarea si intretinerea instalatiilor. Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei. 89/391/CEE privind introduc erea de masuri pentru promovarea imbunatatirii sec uritatii si sanatatii luc ratorilor la locul de munc a. potrivit legii. L 183/1989. publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. 400/1981 pentru instituirea unor reguli privind exploatarea si intretinerea instalatiilor. Partea I. precum si orice alte dispozitii contrare. c u modificarile si completarile ulterioare. 53. 51. intarirea ordinii si disc iplinei in munc a in unitatile c u foc c ontinuu sau care au instalatii c u grad ridic at de peric ol in exploatare.(1) Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 octombrie 2006. republic ata in Monitorul Ofic ial al Romaniei.(1) Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 octombrie 2006. 90/1996. . 47 din 29 ianuarie 2001.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 19/19 . Decretul Consiliului de Stat nr. publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. 76 alin. 53. . republicata. c u modificarile si completarile ulterioare. (2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea protec tiei munc ii nr. 47 din 29 ianuarie 2001. 90/1996. nr. utilajelor si masinilor. Art. (la data 15-Nov-2006 Art. (1) din Constitutia Romaniei. Art. 52. c u respec tarea prevederilor art. 75 si ale art. Partea I. 5 din 11 ianuarie 1982. nr. Partea I. precum si orice alte dispozitii contrare.01.13. L 183/1989. Prezenta lege transpune Directiva Consiliului nr. 89/391/CEE privind introduc erea de masuri pentru promovarea imbunatatirii sec uritatii si sanatatii luc ratorilor la locul de munc a. la propunerea Ministerului Munc ii. republic ata in Monitorul Ofic ial al Romaniei. intarirea ordinii si disc iplinei in munc a in unitatile c u foc c ontinuu sau care au instalatii c u grad ridic at de peric ol in exploatare. republicata. potrivit legii. republic at in Buletinul Oficial. alin. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR BOGDAN OLTEANU PRESEDINTELE SENATULUI NICOLAE VACAROIU (2) Ac tivitatile de interes national privind cercetarea stiintific a in domeniul securitatii si sanatatii in munca se finanteaza din fondurile prevazute pentru ac estea. republic at in Buletinul Oficial. c u respec tarea prevederilor art.