P. 1
Legea 319_2006 privind protectia si securitatea muncii

Legea 319_2006 privind protectia si securitatea muncii

|Views: 55|Likes:
Published by pop_ionut_1

More info:

Published by: pop_ionut_1 on Feb 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/10/2012

pdf

text

original

13.01.

2011

Legea 319/2006 privind protectia si sec…

Legea 319/2006 privind protectia si securitatea muncii, publicata in Monitorul Ofic ial al Romaniei, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006 Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. 1. - (1) Prezenta lege are c a sc op instituirea de masuri privind promovarea imbunatatirii securitatii si sanatatii in munca a lucratorilor. (2) Prezenta lege stabileste princ ipii generale referitoare la prevenirea risc urilor profesionale, protec tia sanatatii si securitatea luc ratorilor, eliminarea fac torilor de risc si ac cidentare, informarea, consultarea, partic iparea ec hilibrata potrivit legii, instruirea lucratorilor si a reprezentantilor lor, precum si direc tiile generale pentru implementarea ac estor princ ipii. Art. 2. - Conventiile internationale si c ontrac tele bilaterale incheiate de persoane juridic e romane cu parteneri straini, in vederea efec tuarii de luc rari c u personal roman pe teritoriul altor tari, vor c uprinde clauze privind sec uritatea si sanatatea in munc a. CAPITOLUL II Domeniu de aplicare Art. 3. - (1) Prezenta lege se aplic a in toate sec toarele de ac tivitate, atat public e, cat si private. (2) Prevederile prezentei legi se aplic a angajatorilor, lucratorilor si reprezentantilor lucratorilor. Art. 4. - (1) Fac exc eptie de la prevederile art. 3 alin. (1) cazurile in c are partic ularitatile inerente ale anumitor ac tivitati specifice din servic iile public e, c um ar fi fortele armate sau politia, prec um si cazurile de dezastre, inundatii si pentru realizarea masurilor de protectie c ivila, vin in c ontradic tie cu prezenta lege. (2) In c azurile prevazute la alin. (1) trebuie sa se asigure sec uritatea si sanatatea lucratorilor, tinandu-se seama de principiile stabilite prin prezenta lege. Art. 5. - In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatorul inteles: a) luc rator - persoana angajata de c atre un angajator, potrivit legii, inclusiv studentii, elevii in perioada efec tuarii stagiului de practic a, prec um si ucenicii si alti partic ipanti la proc esul de munc a, cu exceptia persoanelor c are presteaza ac tivitati casnic e; b) angajator - persoana fizic a sau juridic a ce se afla in raporturi de munc a ori de servic iu cu luc ratorul respec tiv si c are are responsabilitatea intreprinderii si/sau unitatii; c) alti participanti la procesul de munca - persoane aflate in intreprindere si/sau unitate, cu permisiunea angajatorului, in perioada de verific are prealabila a aptitudinilor profesionale in vederea angajarii, persoane c are presteaza ac tivitati in folosul c omunitatii sau ac tivitati in regim de voluntariat, prec um si someri pe durata partic iparii la o forma de pregatire profesionala si persoane care nu au c ontract individual de munca inc heiat in forma sc risa si pentru c are se poate fac e dovada prevederilor c ontrac tuale si a prestatiilor efectuate prin oric e alt mijloc de proba; _____________________________________ Legea 319/2006 comentata si explic ata pe CD-ul "Ghid practic de protectia muncii". _____________________________________ d) reprezentant al luc ratorilor c u raspunderi spec ific e in domeniul sec uritatii si sanatatii luc ratorilor persoana aleasa, selectata sau desemnata de luc ratori, in c onformitate c u prevederile legale, sa ii reprezinte pe ac estia in c eea c e priveste problemele referitoare la protec tia sec uritatii si sanatatii luc ratorilor in munc a;
…manager.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 1/19

ac cidentul tehnic.situatia c onc reta. studentii. CAPITOLUL III Obligatiile angajatorilor SECTIUNEA 1 Obligatii generale ale angajatorilor Art. abilitate sa presteze servic ii de protec tie si prevenire in domeniul securitatii si sanatatii in munca. j) ec hipament individual de protectie .boala cu determinare multifactoriala.ansamblul de ac tivitati institutionalizate avand c a sc op asigurarea celor mai bune conditii in desfasurarea procesului de munca. produs in timpul procesului de munc a ori in indeplinirea indatoririlor de serviciu. dar ar fi fost posibil sa aiba asemenea urmari si/sau a cauzat ori ar fi fost posibil sa produca pagube materiale.01. o) inc ident periculos . precum si de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului. p) servicii externe . sanatatii luc ratorilor si a altor persoane partic ipante la proc esul de munc a. situat in c ladirile intreprinderii si/sau unitatii. m) stagiu de prac tica . f) eveniment . k) loc de munc a .ro/Legea-securitatii-si-sanat… 2/19 . integritatii fizice si psihic e. inc endiul. reala si ac tuala c areia ii lipseste doar prilejul declansator pentru a produc e un acc ident in oric e moment.loc ul destinat sa c uprinda posturi de lucru.afec tiunea c are se produce c a urmare a exerc itarii unei meserii sau profesii. cauzata de agenti noc ivi fizic i. inc identul peric ulos.eveniment c are are drept c onsec inta leziuni superficiale c are nec esita numai ac ordarea primelor ingrijiri medicale si a antrenat inc apacitate de munc a c u o durata mai mic a de 3 zile. l) peric ol grav si iminent de ac cidentare . emisiile majore de noxe. care au loc in timpul proc esului de munc a sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu si c are provoaca inc apac itate temporara de munc a de c el putin 3 zile c alendaristic e. in sc opul evitarii sau diminuarii risc urilor profesionale.instruirea c u c arac ter aplic ativ.evenimentul identific abil.oric e masina. g) ac cident de munca . unealta sau instalatie folosita in munc a. c onform legii. precum si orice supliment sau ac c esoriu proiec tat pentru a indeplini ac est obiectiv. n) securitate si sanatate in munc a . precum si intoxic atia ac uta profesionala. invaliditate ori dec es. h) boala profesionala .vatamarea violenta a organismului. prec um si c azul susceptibil de boala profesionala sau legata de profesiune.persoane juridic e sau fizic e din afara intreprinderii/unitatii. cum ar fi explozia. r) boala legata de profesiune . specific a meseriei sau specialitatii in c are se pregatesc elevii. situatia de persoana data disparuta sau ac c identul de traseu ori de circ ulatie. .2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… e) prevenire . avaria. apararea vietii.oric e echipament destinat a fi purtat sau manuit de un lucrator pentru a-l proteja impotriva unuia ori mai multor risc uri c are ar putea sa ii puna in pericol sec uritatea si sanatatea la loc ul de munca. …manager. 6. in proc esul de munc a. prec um si somerii in perioada de rec onversie profesionala. i) ec hipament de munc a . la c are unii factori determinanti sunt de natura profesionala. q) acc ident usor . aparat. c himic i ori biologic i c aracteristic i locului de munca. rezultat din disfunc tionalitatea unei ac tivitati sau a unui ec hipament de munca sau/si din comportamentul neadecvat al fac torului uman care nu a afec tat luc ratorii.ansamblul de dispozitii sau masuri luate ori prevazute in toate etapele proc esului de munca.ac c identul c are a antrenat dec esul sau vatamari ale organismului. inc lusiv oric e alt loc din aria intreprinderii si/sau unitatii la care luc ratorul are ac ces in cadrul desfasurarii ac tivitatii. uc enic ii.(1)Angajatorul are obligatia de a asigura sec uritatea si sanatatea luc ratorilor in toate aspec tele legate de munc a. in conditiile in care au fost implic ate persoane angajate.13.

2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… (2) In cazul in care un angajator apeleaza la servic ii externe. (3) Angajatorul are obligatia sa implementeze masurile prevazute la alin. (1). Art. e) adaptarea la progresul tehnic. b) evaluarea risc urilor c are nu pot fi evitate. c) sa ia in considerare capac itatile luc ratorului in c eea ce priveste securitatea si sanatatea in munc a. tinand seama de modific area c onditiilor. h)adoptarea. b) ca. de c onditiile si mediul de munc a. f) inloc uirea a c eea c e este peric ulos cu c eea c e nu este periculos sau cu c eea c e este mai putin periculos. i) furnizarea de instruc tiuni c orespunzatoare luc ratorilor. in mod prioritar. (2) Angajatorul are obligatia sa urmareasc a adaptarea masurilor prevazute la alin. alegerea ec hipamentelor de munc a. a masurilor de protectie c olec tiva fata de masurile de protectie individuala. in spec ial in c eea c e priveste proiec tarea posturilor de munc a. in vederea reducerii monotoniei muncii. determinate de alegerea ec hipamentelor. masurile de prevenire. d) sa asigure c a planific area si introduc erea de noi tehnologii sa fac a obiectul c onsultarilor cu luc ratorii si/sau reprezentantii ac estora in c eea ce priveste c onsec intele asupra securitatii si sanatatii luc ratorilor. angajatorul are obligatia: a) sa evalueze risc urile pentru sec uritatea si sanatatea luc ratorilor. relatiile soc iale si influenta fac torilor din mediul de munc a. …manager. c) informarea si instruirea luc ratorilor.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 3/19 .13. organizarea muncii. c) c ombaterea riscurilor la sursa. g) dezvoltarea unei politic i de prevenire coerente care sa c uprinda tehnologiile. inc lusiv la alegerea ec hipamentelor de munc a.(1)In c adrul responsabilitatilor sale. (3) Obligatiile luc ratorilor in domeniul sec uritatii si sanatatii in munca nu aduc atingere princ ipiului responsabilitatii angajatorului. angajatorul are obligatia sa ia masurile nec esare pentru: a) asigurarea sec uritatii si protec tia sanatatii luc ratorilor. ac esta nu este exonerat de responsabilitatile sale in ac est domeniu.01. prec um si metodele de luc ru si de productie aplic ate de c atre angajator sa asigure imbunatatirea nivelului securitatii si al protec tiei sanatatii lucratorilor si sa fie integrate in ansamblul ac tivitatilor intreprinderii si/sau unitatii respec tive si la toate nivelurile ierarhic e. (4) Fara a aduc e atingere altor prevederi ale prezentei legi. atunci c and ii incredinteaza sarc ini. b) prevenirea riscurilor profesionale. . tinand seama de natura ac tivitatilor din intreprindere si/sau unitate. a metodelor de munca si de productie. 7. (1) si (2) pe baza urmatoarelor princ ipii generale de prevenire: a) evitarea riscurilor. d) adaptarea munc ii la om. a substantelor sau preparatelor c himic e utilizate si la amenajarea locurilor de munca. conditiile de munca. a) si dac a este nec esar. ulterior evaluarii prevazute la lit. a munc ii c u ritm predeterminat si a diminuarii efec telor ac estora asupra sanatatii. si pentru imbunatatirea situatiilor existente. d) asigurarea c adrului organizatoric si a mijloac elor nec esare sec uritatii si sanatatii in munc a.

c) sa se informeze rec iproc despre risc urile profesionale. pentru a se oc upa de organizarea ac tivitatilor de prevenire si a c elor de protec tie.13. _____________________________________ Legea 319/2006 comentata si explic ata pe CD-ul "Ghid practic de protectia muncii".si putea indeplini obligatiile ce le revin prin prezenta lege. b) sa isi coordoneze ac tiunile in vederea protectiei luc ratorilor si prevenirii riscurilor profesionale. ac c esul sa fie permis numai lucratorilor c are au primit si si-au insusit instruc tiunile adecvate.(1)In toate cazurile. in zonele c u risc ridicat si spec ific. b) serviciile externe sa aiba aptitudinile nec esare si sa dispuna de mijloace personale si profesionale adecvate. prec um si de distributia ac estora in c adrul intreprinderii si/sau unitatii. (3) Luc ratorii desemnati trebuie sa dispuna de timpul nec esar pentru a. atunc i cand in acelasi loc de munc a isi desfasoara ac tivitatea luc ratori din mai multe intreprinderi si/sau unitati. c el mult. Art. (5) In c azul in c are angajatorul apeleaza la serviciile externe prevazute la alin. sanatatea si igiena in munca. 8. c) lucratorii desemnati si serviciile externe sa fie in numar suficient. (2).(1) Fara a aduc e atingere obligatiilor prevazute la art. denumiti in continuare luc ratori desemnati. atributii c omplementare. atributii privind sec uritatea si sanatatea in munca si. 6 si 7. (2) Luc ratorii desemnati nu trebuie sa fie prejudic iati c a urmare a activitatii lor de protec tie si a c elei de prevenire a risc urilor profesionale. acestea trebuie sa fie informate de catre angajator asupra fac torilor c unosc uti c a au efec te sau sunt susc eptibili de a avea efec te asupra sec uritatii si sanatatii luc ratorilor si trebuie sa aiba ac c es la informatiile prevazute la art.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… e) sa ia masurile corespunzatoare pentru c a. (6) Luc ratorii desemnati trebuie sa aiba. (5) Fara a aduc e atingere altor prevederi ale prezentei legi. sanatatea si igiena in munca nu trebuie sa comporte in nic io situatie obligatii financiare pentru luc ratori. precum si protectia sanatatii si securitatea lucratorilor trebuie sa fie asigurate …manager. 9. luand in c onsiderare natura ac tivitatilor. luand in c onsiderare natura activitatilor. . angajatorii ac estora au urmatoarele obligatii: a) sa c oopereze in vederea implementarii prevederilor privind securitatea. angajatorul desemneaza unul sau mai multi luc ratori pentru a se oc upa de ac tivitatile de protec tie si de ac tivitatile de prevenire a riscurilor profesionale din intreprindere si/sau unitate. d) sa informeze luc ratorii si/sau reprezentantii ac estora despre riscurile profesionale. in princ ipal.01. (2)Prevenirea risc urilor.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 4/19 . angajatorul trebuie sa rec urga la servic ii externe. (6) Masurile privind sec uritatea. _____________________________________ SECTIUNEA a 2-a Servicii de prevenire si protectie Art. 16 alin. (4) Dac a in intreprindere si/sau unitate nu se pot organiza ac tivitatile de prevenire si cele de protec tie din lipsa personalului competent. . se impune c a: a) lucratorii desemnati sa aiba capac itatea nec esara si sa dispuna de mijloac ele adec vate. tinand seama de marimea intreprinderii si/sau unitatii si/sau de risc urile la c are sunt expusi luc ratorii. (4).

toti lucratorii sunt apti sa aplic e masurile c orespunzatoare. (3) Angajatorul trebuie sa se asigure c a. de un servic iu ori de servicii distinc te din interiorul sau din exteriorul intreprinderii si/sau unitatii. (2) Pentru aplic area prevederilor alin. indeosebi in ceea ce priveste primul ajutor. tinand seama de alte persoane prezente. angajatorul isi poate asuma atributiile din domeniul sec uritatii si sanatatii in munc a pentru realizarea masurilor prevazute de prezenta lege. pentru a evita c onsec intele unui astfel de pericol. (2). instruirea lor si echipamentul pus la dispozitia ac estora trebuie sa fie adec vate marimii si/sau risc urilor spec ific e intreprinderii si/sau unitatii.13. in caz de pericol grav si iminent. (3). dac a are c apacitatea nec esara in domeniu. in conformitate c u c unostintele lor si cu mijloac ele tehnice de care dispun.(1) Angajatorul are urmatoarele obligatii: a) sa informeze. adaptate naturii ac tivitatilor si marimii intreprinderii si/sau unitatii. b) sa stabileasc a legaturile nec esare c u servic iile spec ializate. (4)in c azul microintreprinderilor si al intreprinderilor mici.(1) Angajatorul are urmatoarele obligatii: …manager. cu exceptia situatiilor in c are ac estia actioneaza imprudent sau dau dovada de neglijenta grava. evacuarea lucratorilor.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 5/19 . toti luc ratorii care sunt sau pot fi expusi unui pericol grav si iminent despre riscurile implic ate de ac est pericol.(1) Angajatorul are urmatoarele obligatii: a) sa ia masurile nec esare pentru ac ordarea primului ajutor. (1). . c at mai c urand posibil. b) sa ia masuri si sa furnize instruc tiuni pentru a da luc ratorilor posibilitatea sa opreasc a luc rul si/sau sa paraseasc a imediat loc ul de munc a si sa se indrepte spre o zona sigura. de stingere a inc endiilor si de evacuare a lucratorilor. prevazute la alin. (3)Luc ratorul/luc ratorii si/sau serviciul/servic iile prevazute la alin. in afara cazurilor exceptionale si pentru motive justific ate. atunc i cand seful ierarhic imediat superior nu poate fi contac tat. prec um si numarul c onsiderat sufic ient. in c are se desfasoara activitati fara risc uri deosebite. prec um si despre masurile luate ori c are trebuie sa fie luate pentru protec tia lor. . (4) Luc ratorii nu trebuie sa fie prejudic iati pentru cazurile prevazute la alin. 12.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… de unul sau mai multi luc ratori. (2) trebuie sa c olaboreze intre ei ori de cate ori este nec esar. . Solidaritatii Soc iale si Familiei stabileste prin norme metodologice de aplic are a prevederilor prezentei legi capac itatile si aptitudinile nec esare. in c azul unui peric ol grav si iminent pentru propria securitate sau a altor persoane. salvare si pompieri. (2) Luc ratorii c are. angajatorul trebuie sa desemneze luc ratorii c are aplica masurile de prim ajutor. SECTIUNEA a 4-a Alte obligatii ale angajatorilor Art. pericol grav si iminent Art. SECTIUNEA a 3-a Primul ajutor. Art. stingerea incendiilor. 11. in cazul unui peric ol grav si iminent. servic iul medic al de urgenta. c) sa nu impuna luc ratorilor reluarea luc rului in situatia in care inca exista un peric ol grav si iminent. stingerea inc endiilor si evac uarea luc ratorilor. (3) Numarul luc ratorilor mentionati la alin. parasesc loc ul de munc a si/sau o zona periculoasa nu trebuie sa fie prejudic iati si trebuie sa fie protejati impotriva oricaror c onsec inte negative si nejustificate pentru acestia. 10. (1) si (4). (5)Ministerul Munc ii.01.

h)sa asigure informarea fiecarei persoane. pliante. c) sa tina evidenta ac c identelor de munca c e au ca urmare o inc apac itate de munca mai mare de 3 zile de lucru. pe care sa il aplice corespunzator conditiilor de munc a spec ific e unitatii. g) sa ia masuri pentru asigurarea de materiale nec esare informarii si instruirii lucratorilor. prin a c aror aplic are sa fie eliminate sau diminuate riscurile de acc identare si de imbolnavire profesionala a luc ratorilor. filme si diafilme cu privire la sec uritatea si sanatatea in munca. d) sa stabileasca pentru luc ratori. a bolilor profesionale. bazat pe evaluarea risc urilor. in urma examenului medic al si. inainte de inceperea oric arei ac tivitati. e). j) sa angajeze numai persoane c are. tinand seama de partic ularitatile activitatilor si ale loc urilor de munc a aflate in responsabilitatea lor. l) sa asigure func tionarea permanenta si corec ta a sistemelor si dispozitivelor de protec tie. c orespunzator func tiilor exerc itate. sanitare. prin propria c ompetenta sau prin servic ii externe. c ontrolul psihologic periodic . in spiritul prezentei legi. a testarii psihologic e a aptitudinilor. g). din faza de cercetare. i) sa ia masuri pentru autorizarea exerc itarii meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specific a. 7 alin. dupa c az. d) sa elaboreze pentru autoritatile c ompetente si in conformitate cu reglementarile legale rapoarte privind ac c identele de munca suferite de luc ratorii sai. angajatorii au urmatoarele obligatii: a) sa adopte. retinere si neutralizare a substantelor noc ive degajate in desfasurarea proceselor tehnologic e. proiec tare si exec utie a construc tiilor. prec um si a prevederilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca. asupra risc urilor la c are ac easta este expusa la loc ul de munc a. (1). prin lucratorii desemnati.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 6/19 . dupa caz. in func tie de natura ac tivitatilor si de marimea intreprinderilor. . m) sa prezinte documentele si sa dea relatiile solic itate de inspec torii de munc a in timpul c ontrolului …manager. k) sa tina evidenta zonelor c u risc ridicat si spec ific prevazute la art. asupra echipamentului de protec tie c are trebuie utilizat. c) sa obtina autorizatia de func tionare din punctul de vedere al sec uritatii si sanatatii in munc a. prin fisa postului. astfel cum sunt definite la art. (2) Prin ordin al ministrului munc ii. prec um si asupra masurilor de prevenire si de protec tie nec esare. prec um si a ac c identelor de munc a.01. solutii c onforme prevederilor legale in vigoare privind securitatea si sanatatea in munc a. b) sa intocmeasca un plan de prevenire si protec tie c ompus din masuri tehnice. b) sa decida asupra masurilor de protec tie c are trebuie luate si. c onform prevederilor legale. precum si a instalatiilor de c aptare.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… a) sa realizeze si sa fie in posesia unei evaluari a risc urilor pentru sec uritatea si sanatatea in munc a. e) sa elaboreze instruc tiuni proprii. atributiile si raspunderile c e le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca. f) sa asigure si sa c ontroleze cunoasterea si aplic area de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si de protectie stabilit.In vederea asigurarii c onditiilor de sec uritate si sanatate in munca si pentru prevenirea ac c identelor de munc a si a bolilor profesionale. corespund sarcinii de munc a pe c are urmeaza sa o execute si sa asigure c ontrolul medical periodic si. dupa c az. Art. 13. a ac cidentelor usoare. se vor stabili obligatiile ce revin diferitelor c ategorii de intreprinderi c u privire la intoc mirea documentelor prevazute la alin. prec um si de elaborare a tehnologiilor de fabric atie. inc lusiv pentru ac ele grupuri sensibile la risc uri specific e. c um ar fi afise. organizatoric e si de alta natura. 5 lit. anterior angajarii in munca. a inc identelor peric uloase. (4) lit. solidaritatii sociale si familiei. a ec hipamentelor de munca. a aparaturii de masura si control. pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munc a. ulterior angajarii.13.

(1) lit. cat si la nivelul fiecarui post de luc ru si/sau fiecarei func tii. care privesc acesti lucratori. in c onformitate cu prevederile legale. . prevazute la art.Alimentatia de protec tie se ac orda in mod obligatoriu si gratuit de c atre angajatori persoanelor c are lucreaza in c onditii de munc a ce impun acest luc ru si se stabileste prin c ontractul colectiv de munca si/sau c ontrac tul individual de munc a. 17. (2) si (3). c ) si d).01.sanitare se ac orda in mod obligatoriu si gratuit de catre angajatori. q) sa asigure echipamente de munc a fara pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor. (2) Angajatorul trebuie sa ia masuri c orespunzatoare astfel incat angajatorii lucratorilor din orice intreprindere si/sau unitate exterioara. . . 14. 12 alin. b) masurile luate in c onformitate cu prevederile art.a fac ut referire la alin.(1)Tinand seama de marimea intreprinderii si/sau a unitatii.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 7/19 . (1) lit. in general.(1)Materialele igienic o.Angajatorul trebuie sa ia masuri c orespunzatoare pentru ca lucratorii desemnati sau reprezentantii luc ratorilor. Art. prec um si loc urile de munc a ce impun acordarea ac estora se stabilesc prin contrac tul c olec tiv de munc a si/sau contractul individual de munc a. toate informatiile nec esare privind: a) riscurile pentru sec uritate si sanatate in munc a. 10 alin. SECTIUNEA a 6-a Consultarea si participarea lucratorilor Art. s) sa acorde obligatoriu echipament individual de protectie nou. SECTIUNEA a 5-a Informarea lucratorilor Art. . p) sa nu modific e starea de fapt rezultata din produc erea unui ac cident mortal sau c olec tiv. 18.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… sau al efec tuarii cercetarii evenimentelor. c are desfasoara activitati in intreprinderea si/sau in unitatea sa. 12 alin. . n) sa asigure realizarea masurilor dispuse de inspec torii de munca c u prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor. angajatorul trebuie sa ia masuri corespunzatoare. luc ratorii c are sa partic ipe la efec tuarea controlului sau la cercetarea evenimentelor. in vederea indeplinirii atributiilor si in c onformitate c u prevederile prezentei legi. Art. astfel inc at luc ratorii si/sau reprezentantii ac estora sa primeasc a. Art. 16. 15. a) si b). sa primeasc a informatii adec vate privind aspec tele la c are s. la solicitarea inspectorului de munc a. in c azul degradarii sau al pierderii calitatilor de protec tie.(1)Angajatorii c onsulta lucratorii si/sau reprezentantii lor si permit partic iparea acestora la discutarea tuturor problemelor referitoare la securitatea si sanatatea in munc a. prec um si informatii provenind de la institutiile de control si autoritatile c ompetente in domeniu. in afara de cazurile in care mentinerea acestei stari ar genera alte acc idente ori ar peric lita viata ac c identatilor si a altor persoane. (1). (2) Categoriile de materiale igienic o-sanitare. r) sa asigure echipamente individuale de protec tie. prec um si masurile si activitatile de prevenire si protec tie atat la nivelul intreprinderii si/sau unitatii. sa aiba ac ces la: a) evaluarea risc urilor si masurile de protectie. c) informatii privind masurile din domeniul sec uritatii si sanatatii in munc a. b) evidenta si rapoartele prevazute la art.13. …manager. cu raspunderi specific e in domeniul sec uritatii si sanatatii luc ratorilor. o) sa desemneze.

precum si cu privire la activitatile la c are s-a facut referire la art.a facut referire la art. (1). (5) Reprezentantii luc ratorilor c u raspunderi specific e in domeniul sec uritatii si sanatatii lucratorilor sau lucratorii nu pot fi prejudic iati din c auza activitatilor la c are s-a fac ut referire in alin. c) la introducerea unui nou ec hipament de munca sau a unor modific ari ale ec hipamentului existent. Art. (1) implic a: a) c onsultarea luc ratorilor. in c azul in c are considera ca masurile adoptate si mijloac ele utilizate de catre angajator nu sunt sufic iente pentru asigurarea securitatii si sanatatii in munca. in timpul vizitelor de control. (1) si la art.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 8/19 . . c) partic iparea ec hilibrata. (4) Reprezentantii luc ratorilor c u raspunderi spec ifice in domeniul sec uritatii si sanatatii luc ratorilor au dreptul sa solic ite angajatorului sa ia masuri corespunzatoare si sa prezinte propuneri in acest sens. 19. fara diminuarea drepturilor salariale.a fac ut referire in art.01. la servicii externe. (2). 17 si ale art. e) organizarea si planificarea instruirii prevazute la art. d) rec urgerea.(1)Angajatorul trebuie sa asigure c onditii pentru ca fiecare lucrator sa primeasc a o instruire sufic ienta si adecvata in domeniul securitatii si sanatatii in munc a. c onform art. in special sub forma de informatii si instruc tiuni de luc ru. e) la exec utarea unor lucrari spec iale. 12 alin. (1). (1). d) la introducerea oric arei noi tehnologii sau proc eduri de lucru. se organizeaza si func tioneaza c omitete de sec uritate si sanatate in munc a.(3).In vederea realizarii prevederilor art. 5 lit. 10 alin. (6) Angajatorul trebuie sa ac orde reprezentantilor lucratorilor c u raspunderi spec ific e in domeniul securitatii si sanatatii luc ratorilor un timp adec vat. 8 alin. SECTIUNEA a 7-a Instruirea lucratorilor Art. 20 si 21. d) iau parte in mod echilibrat sau sunt c onsultati in prealabil si in timp util de catre angajator cu privire la: a) oric e masura care ar afecta semnificativ sec uritatea si sanatatea in munc a. (4). art. la nivelul angajatorului se infiinteaza.13. 20. dupa c az. in sc opul diminuarii risc urilor pentru luc ratori si/sau al eliminarii surselor de pericol. 18 alin. si sa le furnizeze mijloacele nec esare pentru a-si putea exerc ita drepturile si atributiile c are dec urg din prezenta lege.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… (2) Aplicarea prevederilor alin. (8) Reprezentantilor luc ratorilor c u raspunderi spec ific e in domeniul sec uritatii si sanatatii luc ratorilor trebuie sa li se ac orde posibilitatea de a-si prezenta observatiile inspec torilor de munca si inspec torilor sanitari. b) desemnarea luc ratorilor la care s. 8 alin. (7) Reprezentantii luc ratorilor c u raspunderi specific e in domeniul sec uritatii si sanatatii lucratorilor si/sau luc ratorii au dreptul sa apeleze la autoritatile c ompetente. b) la schimbarea loc ului de munca sau la transfer. …manager. 16. (3) Luc ratorii si/sau reprezentantii luc ratorilor definiti la art. c) informatiile la care s. 8 alin. . (1). spec ific e loc ului de munca si postului sau: a) la angajare. 16 si 17. b) dreptul lucratorilor si/sau reprezentantilor lor sa faca propuneri.

in domeniul sau de ac tivitate. atat timp cat este nec esar. . in spec ial ale masinilor. la modificarea.(1)Instruirea prevazuta la art. (1) trebuie sa fie: a) adaptata evolutiei riscurilor sau aparitiei unor noi risc uri. 20 alin. uneltele. (2) si (4) nu poate fi realizata pe c heltuiala luc ratorilor si/sau a reprezentantilor ac estora. si sa utilizeze c orec t ac este dispozitive. pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munc a si conditiile de luc ru sunt sigure si fara risc uri pentru securitate si sanatate. fie in interiorul. d) sa comunic e imediat angajatorului si/sau luc ratorilor desemnati oric e situatie de munc a despre c are au motive intemeiate sa o c onsidere un peric ol pentru sec uritatea si sanatatea lucratorilor. Art. (4) Reprezentantii lucratorilor c u raspunderi spec ific e in domeniul sec uritatii si sanatatii in munc a au dreptul la instruire c orespunzatoare. instalatiilor tehnic e si cladirilor. (1). e) sa aduca la c unostinta conduc atorului loc ului de munc a si/sau angajatorului ac cidentele suferite de propria persoana. Art. prec um si c u instructiunile primite din partea angajatorului. substantele periculoase. (4) trebuie sa se efec tueze in timpul programului de luc ru. h) sa isi insuseasc a si sa respec te prevederile legislatiei din domeniul sec uritatii si sanatatii in munca si masurile de aplic are a acestora. dupa utilizare. pentru protectia sanatatii si sec uritatii luc ratorilor. . uneltelor. prec um si oric e defic ienta a sistemelor de protectie. 20 alin.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 9/19 . 23. sc himbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de sec uritate proprii. b) sa utilizeze corec t ec hipamentul individual de protectie ac ordat si. pentru a fac e posibila realizarea oric aror masuri sau c erinte dispuse de c atre inspectorii de munc a si inspec torii sanitari. (2) Instruirea prevazuta la art. aparatura. lucratorii au urmatoarele obligatii: a) sa utilizeze c orec t masinile. sa il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare. …manager. in sc opul realizarii obiec tivelor prevazute la art. g) sa c oopereze.01. aparaturii. CAPITOLUL IV Obligatiile lucratorilor Art.Fiecare luc rator trebuie sa isi desfasoare ac tivitatea. 22. c u angajatorul si/sau c u luc ratorii desemnati. c at si alte persoane care pot fi afec tate de ac tiunile sau omisiunile sale in timpul proc esului de munca. pe durata desfasurarii ac tivitatilor. (3) Angajatorul se va asigura c a luc ratorii din intreprinderi si/sau unitati din exterior. (1) si (2) trebuie sa se realizeze in timpul programului de luc ru.13. fie in afara intreprinderii si/sau unitatii. 21. b) periodic a si ori de c ate ori este nec esar.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… (2) Instruirea prevazuta la alin. in c onformitate cu pregatirea si instruirea sa. c) sa nu proc edeze la sc oaterea din func tiune. au primit instruc tiuni adec vate referitoare la riscurile legate de sec uritate si sanatate in munca. f) sa coopereze c u angajatorul si/sau c u luc ratorii desemnati. i) sa dea relatiile solic itate de c atre inspec torii de munca si inspec torii sanitari. c are desfasoara ac tivitati in intreprinderea si/sau unitatea proprie. ec hipamentele de transport si alte mijloac e de produc tie. . (3) Instruirea prevazuta la art. astfel incat sa nu expuna la pericol de ac c identare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana. 22. 20 alin.(1) In mod deosebit. atat timp cat este nec esar.

_____________________________________ CAPITOLUL V Supravegherea sanatatii Art. 29 alin. 27.01. . (1) se aplic a.Orice eveniment. va fi c omunic at de indata angajatorului. asa c um este definit la art. . _____________________________________ Legea 319/2006 comentata si explic ata pe CD-ul "Ghid practic de protectia muncii". (2) se efec tueaza c atre autoritatea de sanatate publica teritoriala sau a munic ipiului Buc uresti. inc idente periculoase. la confirmarea acestora. toate evenimentele asa c um sunt definite la art. 24 vor fi stabilite astfel inc at fiec are luc rator sa poata benefic ia de supravegherea sanatatii la intervale regulate. 24. f). in termen de 5 zile de la data solicitarii. b) de c atre inspec toratele teritoriale de munc a. si c elorlalti partic ipanti la procesul de munc a. ac cidente c olec tive. c) organelor de urmarire penala.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 10/19 .(1)Cerc etarea evenimentelor este obligatorie si se efec tueaza dupa cum urmeaza: a) de c atre angajator. la c onstatarea cazului.Masurile prin c are se asigura supravegherea c orespunzatoare a sanatatii luc ratorilor in functie de risc urile privind sec uritatea si sanatatea in munca se stabilesc potrivit reglementarilor legale. CAPITOLUL VI Comunicarea. dupa c az.13. deces. .(1) Angajatorul are obligatia sa c omunice evenimentele. in care printre victime sunt si persoane aflate in indeplinirea unor sarcini de serviciu. un exemplar al proc esului-verbal de c erc etare la fata locului. inc lusiv medicul de medic ina a munc ii aflat intr-o relatie contrac tuala cu angajatorul. . dupa c az.In c azul acc identelor de circ ulatie produse pe drumurile publice.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… (2) Obligatiile prevazute la alin. b) asiguratorului. Art. dupa c um urmeaza: a) inspec toratelor teritoriale de munc a. 346/2002 privind asigurarea pentru ac cidente de munca si boli profesionale. in cazul evenimentelor c are au produs invaliditate evidenta sau c onfirmata. va semnala obligatoriu suspic iunea de boala profesionala sau legata de profesiune. 29. (2) Oric e medic . potrivit Legii nr. 26. depistata c u prilejul prestatiilor medic ale. Art. c u modific arile si c ompletarile ulterioare. a) si b). . 5 lit. . evenimentele urmate de inc apac itate temporara de munca. Art. in c azul evenimentelor c are au produs inc apacitate temporara de munc a. c) de catre Inspec tia Muncii. in cazul evenimentelor care au produs incapac itate temporara de munc a luc ratorilor la angajatorii persoane fizic e. (1) lit. 25. cercetarea. generate de unele evenimente …manager. in cazul ac c identelor c olec tive. inregistrarea si raportarea evenimentelor SECTIUNEA 1 Evenimente Art. de catre c onduc atorul locului de munca sau de orice alta persoana c are are c unostinta despre produc erea ac estuia. 28.(1)Masurile prevazute la art. (2) Supravegherea sanatatii lucratorilor este asigurata prin medic ii de medic ina a munc ii. Art. potrivit activitatilor pe care ac estia le desfasoara. invaliditate sau dec es. 5 lit. (3) Semnalarea prevazuta la alin. conform prevederilor legale. de indata. organele de politie rutiera competente vor trimite institutiilor si/sau persoanelor fizice/juridic e prevazute la art. de indata. precum si in situatiile c u persoane date disparute. f).

g) acc identul de traseu. k) acc identul suferit in timpul pauzelor regulamentare. incheiate de persoane juridice romane c u parteneri straini. h) ac c identul suferit in timpul deplasarii de la sediul persoanei juridic e sau de la adresa persoanei fizice la locul de munca sau de la un loc de munc a la altul. l) ac cidentul suferit de luc ratori ai angajatorilor romani sau de persoane fizic e romane. 30. c onventii sau in alte c onditii prevazute de lege. institutia medico-legala competenta este obligata sa inainteze inspectoratului teritorial de munca. la o alta persoana juridica sau fizic a. dac a victima prelua sau preda uneltele de luc ru. ori de la orice alt loc de munc a organizat de acestea. . pentru indeplinirea sarc inilor de munc a. daca schimba imbrac amintea personala. b) ac cidentul suferit de persoanele c are indeplinesc sarcini de stat sau de interes public. d) acc identul suferit de oric e persoana. daca se produce la sediul persoanei juridice sau la adresa persoanei fizic e.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… deosebite. in cazul suspiciunilor de boala profesionala si a bolilor legate de profesiune. in timpul si din c auza indeplinirii indatoririlor de servic iu. c a urmare a unei actiuni intreprinse din proprie initiativa pentru prevenirea ori inlaturarea unui pericol care ameninta avutul public si privat. (3) In c az de dec es al persoanei acc identate ca urmare a unui eveniment. d) de catre autoritatile de sanatate public a teritoriale. g). de asemenea. m) ac cidentul suferit de personalul roman care efec tueaza lucrari si servicii pe teritoriul altor tari. c a urmare a unei actiuni intreprinse din proprie initiativa pentru salvarea de vieti omenesti. sportive. utilajul ori materialele. delegati pentru indeplinirea indatoririlor de servic iu in afara granitelor tarii. in timpul si din c auza indeplinirii ac estor sarc ini. c u permisiunea angajatorului. j) ac cidentul suferit inainte sau dupa inc etarea luc rului. o c opie a raportului de c onstatare medico-legala. in termen de 7 zile de la data decesului. in timpul si din c auza indeplinirii ac estor ac tivitati. pe durata si traseul prevazute in doc umentul de deplasare. c) ac c identul survenit in c adrul ac tivitatilor cultural-sportive organizate. echipamentul individual de protec tie sau orice alt ec hipament pus la dispozitie de angajator. in baza unor contrac te. prec um si in timpul si pe traseul normal spre si de la ac este loc uri. pentru indeplinirea unei sarc ini de munc a. dac a se afla in baie ori in spalator sau dac a se deplasa de la locul de munca la iesirea din intreprindere sau unitate si invers. in timpul programului de munc a. loc ul de munc a.13. si nu se datoreaza culpei exc lusive a ac c identatului. e) acc identul suferit de oric e persoana. (2) Rezultatul c erc etarii evenimentului se va consemna intr-un proc es. …manager. dac a ac esta a avut loc in loc uri organizate de angajator. este. SECTIUNEA a 2-a Accidente de munca Art. ac c ident de munc a: a) ac cidentul suferit de persoane aflate in vizita in intreprindere si/sau unitate.01. inc lusiv in cadrul unor ac tivitati c ulturale. respec tiv a municipiului Buc uresti.(1)In sensul prevederilor art. in tara sau in afara granitelor tarii.verbal. dac a deplasarea s-a facut in timpul si pe traseul normal de la domiciliul luc ratorului la locul de munca organizat de angajator si invers. i) ac cidentul suferit in timpul deplasarii de la sediul persoanei juridic e sau de la adresa persoanei fizice la c are este inc adrata victima. f) ac cidentul c auzat de ac tivitati c are nu au legatura cu proc esul munc ii.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 11/19 . ori in alt loc de munca organizat de ac estia. pe durata normala de deplasare. prec um avariile sau exploziile. 5 lit. in calitate de angajator.

. (4) Bolile profesionale nou-dec larate se raporteaza lunar de catre autoritatea de sanatate publica teritoriala si a munic ipiului Buc uresti la Centrul national de c oordonare metodologic a si informare privind bolile profesionale din c adrul Institutului de Sanatate Public a Bucuresti.Grupurile sensibile la risc uri spec ific e. h). SECTIUNEA a 3-a Bolile profesionale Art.In sensul prevederilor art. p) disparitia unei persoane. potrivit legii. 34. c and sunt acc identate cel putin 3 persoane in ac elasi timp si din ac eeasi cauza. 32. visc ol. rec alific are sau perfec tionare a pregatirii profesionale. b) acc idente c are produc invaliditate. in: a) acc idente c are produc incapac itate temporara de munc a de c el putin 3 zile c alendaristic e. se cerceteaza si se inregistreaza atat ca boala profesionala. . (1) lit.(1)Dec lararea bolilor profesionale este obligatorie si se fac e de catre medicii din c adrul autoritatilor de sanatate public a teritoriale si a munic ipiului Bucuresti. in vederea confirmarii sau infirmarii lor. 35. c a urmare a unei agresiuni.(1)Inregistrarea acc identului de munc a se fac e pe baza procesului-verbal de c erc etare.13. inundatie. cum ar fi furtuna. tinerii. la Centrul de Calc ul si Statistica Sanitara Buc uresti. h). (2) Ac cidentul de munca inregistrat de angajator se raporteaza de c atre ac esta la inspec toratul teritorial de munca.01. afectiunile suferite de elevi si studenti in timpul efectuarii instruirii practic e sunt. in raport c u urmarile produse si cu numarul persoanelor ac c identate. c at si c a ac cident de munca. transportul sa se faca in c onditiile prevazute de reglementarile de sec uritate si sanatate in munc a sau de circ ulatie in vigoare. q) acc identul suferit de o persoana aflata in indeplinirea atributiilor de serviciu. 5 lit. prec um si la structurile teritoriale ale asiguratorului stabilit conform legii. (5) Intoxic atia acuta profesionala se declara. c um ar fi: femeile gravide. lehuzele sau femeile c are alapteaza.Acc identele de munc a se c lasifica. alunec ari de teren. precum si stabilirea de masuri pentru prevenirea altor imbolnaviri se fac de c atre spec ialistii autoritatilor de sanatate public a teritoriale. c utremur.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… n) ac cidentul suferit de cei care urmeaza c ursuri de c alific are. c) acc idente mortale. d) ac c idente c olec tive. trasnet (electrocutare). deplasarea trebuie sa se fac a fara abateri nejustific ate de la traseul normal si. dac a vic tima se afla in timpul proc esului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de servic iu. Art. Art. .ro/Legea-securitatii-si-sanat… 12/19 . de asemenea. (2) In situatiile mentionate la alin. in timpul si din cauza efec tuarii ac tivitatilor aferente stagiului de prac tica. trebuie protejate impotriva peric olelor c are le …manager. . o) ac c identul determinat de fenomene sau calamitati naturale. Art. in c onditiile unui acc ident de munc a si in imprejurari c are indreptatesc presupunerea dec esului acesteia. CAPITOLUL VII Grupuri sensibile la riscuri Art. 31. boli profesionale. in c olaborare c u inspec torii din inspec toratele teritoriale de munc a. prec um si la asigurator. de asemenea. (3) Declararea bolilor profesionale se fac e pe baza proc esului-verbal de c erc etare. (2) Cercetarea cauzelor imbolnavirilor profesionale. . 33. i) si I). g). precum si persoanele cu dizabilitati.

_____________________________________ CAPITOLUL IX Contraventii Art. (5) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3. 12 alin. d)-f). daca se creeaza un peric ol grav si iminent de produc ere a unui ac cident de munca sau de imbolnavire profesionala. p) si r).000 lei incalc area dispozitiilor art. 32 alin.000 lei inc alcarea dispozitiilor art. a). (4)-(6). iar fapta prevazuta la alin. (3) Fapta prevazuta la alin. art.000 lei inc alcarea dispozitiilor art. 13 lit.Angajatorii au obligatia sa amenajeze loc urile de munca tinand seama de prezenta grupurilor sensibile la risc uri spec ific e. 8. (2). iar fapta prevazuta la alin. (1) si (3). 20. a) si ale art. dac a prin ac easta se c reeaza un peric ol grav si iminent de produc ere a unui ac cident de munca sau de imbolnavire profesionala. …manager. pedeapsa este inc hisoarea de la un an la 2 ani sau amenda. 38. (1) lit.000 lei la 10. (1) lit. (2) Daca fapta prevazuta in alin. masinilor si utilajelor. (4) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 4. Art. 13 lit. (1) si (3) savarsite din culpa se pedepsesc c u inchisoare de la 3 luni la un an sau c u amenda. (4) Faptele prevazute la alin. 37. anterior eliminarii tuturor defic ientelor pentru c are s-a luat masura opririi lor. h)-m) si o). (1) savarsita din culpa se pedepseste c u inc hisoare de la 3 luni la un an sau c u amenda.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… afecteaza in mod spec ific . (3) Dac a nerespec tarea consta in repunerea in func tiune a instalatiilor. . a) si b). (3) Constituie c ontraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3.13. (2) savarsita din c ulpa se pedepseste c u inc hisoare de la 6 luni la un an sau cu amenda. n).000 lei la 8. art. (1) a produs c onsec inte deosebite.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 13/19 . .(1) Neluarea vreuneia dintre masurile legale de sec uritate si sanatate in munc a de catre persoana c are avea indatorirea de a lua aceste masuri. constituie infractiune si se pedepseste cu inc hisoare de la un an la 2 ani sau c u amenda.000 lei la 10. 39. CAPITOLUL VIII Infractiuni Art. .000 lei incalc area dispozitiilor art. b). art.500 lei la 7. (2) Constituie c ontraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.01. art.(1) Constituie c ontraventii faptele savarsite de angajatorii aflati in una dintre situatiile prevazute de prezenta lege. c ).(1) Nerespectarea de c atre orice persoana a obligatiilor si a masurilor stabilite c u privire la securitatea si sanatatea in munc a. pedeapsa este inc hisoarea de la un an la 3 ani sau amenda. art. . (1) lit. 13 lit. (1) a produs c onsec inte deosebite. 27 alin. q) si s) si ale art. 13 lit. Art. pedeapsa este inc hisoarea de la un an la 3 ani sau amenda. 7 alin. _____________________________________ Afla cum sa eviti sanctiunile prevazute de Legea 319/2006 cu ajutorul CD-ului "Ghid practic de protectia muncii". (2) savarsita din c ulpa se pedepseste c u inchisoare de la 6 luni la un an sau c u amenda. (2) Daca fapta prevazuta la alin. a) si b). constituie infractiune si se pedepseste cu inc hisoare de la un an la 2 ani sau c u amenda. 29 alin. art. 11 alin. 36.

prec um si pentru prevenirea efec telor elec tric itatii statice si ale desc arc arilor atmosferice. 34 alin. ale art. 17. b) incalc area dispozitiilor art. b) prevenirea prezentei peste limitele maxime admise a agentilor c himici. j) delimitarea. precum si suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului uman. a c onstruc tiilor. marc area si intretinerea cailor de acc es si de circ ulatie. m) utilizarea. revizia si repararea periodic a a ec hipamentelor de munc a. 36. 19 si 21. intretinere si denoc ivizare a ec hipamentului individual de protec tie.000 lei urmatoarele fapte: a) inc alc area dispozitiilor art.500 lei la 5. (1) lit.000 lei la 10. manipularea si depozitarea ec hipamentelor de munc a. (5). (1). transportul. materialelor si produselor. 18 alin. g) asigurarea si folosirea instalatiilor elec trice de construc tie adec vate la loc urile de munc a unde exista peric ole de incendiu sau de explozie. d) intoc mirea si respectarea documentatiilor tehnice pentru exec utarea luc rarilor c are nec esita masuri spec iale de siguranta. intretinerea si repararea instalatiilor si a ec hipamentelor electric e.000 lei nerespectarea reglementarilor de securitate si sanatate in munc a privind: a) fabricarea. intretinerea. e) folosirea surselor de foc deschis si fumatul la loc urile de munc a unde ac estea sunt interzise.a doua surse de alimentare cu energie electric a a echipamentelor de munc a. ale art. …manager. partiala ori totala. (8) Constituie c ontraventii si se sanc tioneaza c u amenda de la 2. art. p) organizarea ac tivitatii de pastrare. a instalatiilor mec anic e sub presiune si a c elor de ridic at. 10 si 16. c ) si d). n) asigurarea.000 lei urmatoarele fapte: a) incalc area dispozitiilor art. ec hipamentelor de munca noi sau reparate. art. i) transportul. l) asigurarea exploatarii fara peric ole a rec ipientelor-butelii c u gaze c omprimate sau lichefiate. 14. (7) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2. fizic i sau biologici. 34 alin. depozitarea. o) asigurarea iluminatului de siguranta. 13 lit. 9 alin. manipularea sau utilizarea substantelor ori preparatelor chimice periculoase si a deseurilor rezultate. c) darea in exploatare sau repunerea in func tiune. ingradirea si semnalizarea zonelor peric uloase. b) incalc area dispozitiilor art.000 lei incalc area dispozitiilor art. f) prevenirea acc identelor prin elec troc utare la executarea. precum si pentru aplicarea proceselor tehnologice. h) asigurarea c elei de. 15 si ale art.000 lei la 6. (1). (2) si (4).2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… (6) Constituie c ontraventii si se sanc tioneaza c u amenda de la 3. a c onductelor prin c are c ircula fluide sub presiune si a altor asemenea echipamente de munca. 11 alin. 12 alin. (5) si (6) si ale art. exploatarea. (9) Constituie c ontraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.13. g). k) semnalizarea de sec uritate si/sau de sanatate la loc ul de munc a.000 lei la 4.01.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 14/19 .

(6) lit. 40 se fac de catre inspec torii de munca. . 37 si 38. exploatarea si intretinerea lucrarilor miniere. la elaborarea unor astfel de reglementari. 39 alin. c) avizeaza reglementarile cu implic atii in domeniu initiate de alte institutii. b) si alin. CAPITOLUL X Autoritati competente si institutii cu atributii in domeniu Art. (2) .(9) si ale art. 40 se aplica angajatorilor. s) amenajarea loc urilor de munc a pentru lucrul la inaltime.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 15/19 . realizarea si func tionarea sistemului de aeraj. 42. r) aplic area metodelor de exploatare miniera. (2) -(9) si la art. 45. Art. (1) si (2) vor sesiza de indata organele de urmarire penala c ompetente. corespunzator clasific arii minelor din punc tul de vedere al emanatiilor de gaze. pentru prejudic iile c auzate victimelor ac c identelor de munc a sau bolilor profesionale.000 lei neprezentarea de c atre servic iile externe a raportului semestrial de activitate. Art. Art. 39 alin. Solidaritatii Sociale si Familiei este autoritatea competenta in domeniul sec uritatii si sanatatii in munc a. potrivit legii. Art. in c olaborare cu Ministerul Sanatatii Public e si prin consultarea c u alte institutii c u atributii in domeniu. (8) lit. 40.Sanc tiunile c ontraventionale prevazute la art. a informatiilor si a propunerilor transmise de institutiile aflate in subordine sau c oordonare. . (2) Contravenientul poate ac hita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori. (2) Constatarea c ontraventiilor si aplicarea amenzilor prevazute la art. . dupa c az. (2) .(1)Prevederile art. 43. si partic ipa.Angajatorii raspund patrimonial. .(1) Ministerul Munc ii. (3) In c az de c onstatare a unei situatii c are se inc adreaza in prevederile art. e) abiliteaza persoane juridice si fizice pentru a presta servic ii de protectie si prevenire in domeniul …manager. .(9) si la art. Solidaritatii Soc iale si Familiei in ac est domeniu sunt urmatoarele: a) elaboreaza politic a si strategia nationala in domeniul sec uritatii si sanatatii in munca. 39 alin. 39 alin. de la data c omunicarii acestuia jumatate din minimul amenzii prevazute de lege.13.Constituie c ontraventie si se sanc tioneaza c u amenda de la 5. . exec utia.(1)Constatarea contraventiilor si aplic area amenzilor prevazute la art. in masura in c are daunele nu sunt acoperite integral prin prestatiile asigurarilor sociale de stat. d) monitorizeaza aplicarea legislatiei pe baza datelor. inspec torul de munca fac and mentiune despre ac easta posibilitate in proc esul-verbal. prec um si ale c elor c u c are c olaboreaza in desfasurarea ac tivitatii.000 lei la 10.01. (2) Principalele atributii ale Ministerului Munc ii. c u modific arile si completarile ulterioare. 2/2001 privind regimul juridic al c ontraventiilor. Art. 180/2002. b) se fac si de catre inspectorii sanitari din c adrul Ministerului Sanatatii Public e si al unitatilor subordonate. aprobata c u modificari si completari prin Legea nr. 44. inspec torii prevazuti la alin. 41. potrivit legii. b) elaboreaza proiecte de acte normative in vederea implementarii unitare a strategiei nationale si a ac quis-ului c omunitar din domeniu. in spatii inchise si in c onditii de izolare. dupa c az. potrivit legii c ivile. 40 se c ompleteaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. c orespunzator faptei pentru c are a fost sanctionat.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… q) intoc mirea doc umentelor de urmarire a parametrilor func tionali ai echipamentelor de munca si a rapoartelor de serviciu pentru instalatiile c u regim spec ial de exploatare.

avizeaza c ercetarea. h)indeplineste si alte atributii. la c are se face referire la art. reglementate prin legi spec iale. ac tivitatea de pregatire generala si/sau de spec ialitate in domeniul sec uritatii si sanatatii in munca pentru institutiile de invatamant. conform c ompetentelor sale in domeniu. . (2) Institutia prevazuta la alin. (4).ro/Legea-securitatii-si-sanat… 16/19 . stabileste sau c onfirma …manager. si are.doc umentare. in c olaborare cu Ministerul Educatiei si Cerc etarii. denumite in prezenta lege servic ii externe.(1) Inspectia Muncii reprezinta autoritatea c ompetenta in c eea c e priveste c ontrolul aplic arii legislatiei referitoare la sec uritatea si sanatatea in munc a. prec um si pentru medic ina munc ii. urmatoarele atributii: a) c ontroleaza realizarea programelor de prevenire a risc urilor profesionale. in cazul in care constata o stare de peric ol grav si iminent de ac cidentare sau de imbolnavire profesionala si sesizeaza. impreuna c u Ministerul Educ atiei si Cerc etarii. . (1) c ontroleaza modul in c are se aplic a legislatia nationala din domeniul sec uritatii si sanatatii in munca la toate persoanele fizic e si juridic e din sec toarele prevazute la art. k) reprezinta statul in relatiile internationale din domeniul sau de competenta. 50 alin. h) organizeaza. 47. in sensul asigurarii concordantei mesajelor pe c are ac estea le c ontin c u prevederile legislatiei in vigoare. 46.01. g) c olaboreaza c u alte institutii implic ate in ac tivitati cu impact asupra sanatatii luc ratorilor. b) solic ita masuratori si determinari. in principal. (2) Ministerul Sanatatii Public e indeplineste. organele de urmarire penala. urmatoarele atributii in domeniul sanatatii luc ratorilor la locul de munca: a) c oordoneaza ac tivitatea de medic ina a munc ii la nivel national. e) c oordoneaza activitatea de cercetare. in princ ipal. c um ar fi suporturi de c urs.13. in c onditiile legii. dupa c az. Art. dec larare. (1) si (2). b) elaboreaza sau avizeaza reglementari pentru protectia sanatatii in relatie c u mediul de munc a. Art. f) autorizeaza/avizeaza si c ontroleaza c alitatea servic iilor medic ale ac ordate luc ratorilor la loc ul de munca. c a organ de spec ialitate al administratiei public e c entrale. c) dispune sistarea ac tivitatii sau scoaterea din functiune a echipamentelor de munc a. precum si organisme din domeniul sau de competenta. elaborarea programelor de cercetare de interes national in domeniul sec uritatii si sanatatii in munc a. potrivit legii. inregistrare si evidenta a bolilor profesionale si a celor legate de profesiune. g) c oordoneaza. notific a si supravegheaza laboratoare de incercari. pliante. j) avizeaza materiale de informare si instruire. afise elaborate de alte persoane juridice sau fizic e. pentru promovarea sanatatii la loc ul de munc a. i) desfasoara activitati de informare. 8 alin. c) supravegheaza starea de sanatate a luc ratorilor. d) asigura formarea si perfec tionarea profesionala in domeniul medicinei munc ii. desemneaza.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… securitatii si sanatatii in munc a. examineaza probe de produse si de materiale in unitati si in afara ac estora. f) recunoaste. este autoritatea c entrala in domeniul asistentei de sanatate public a. 3 alin. pentru c larific area unor evenimente sau situatii de pericol. (1). cu exceptia c elor prevazute la art. brosuri. d) c erc eteaza evenimentele conform c ompetentelor.(1) Ministerul Sanatatii Public e.

Servic iul de Protectie si Paza. alin. c) raportarea catre Ministerul Munc ii. …manager. Solidaritatii Sociale si Familiei a situatiilor deosebite c are nec esita imbunatatirea reglementarilor din domeniul sec uritatii si sanatatii in munc a. (1) are atributii pentru: a)sprijinirea ac tivitatii de prevenire in domeniul securitatii si sanatatii in munca a angajatorilor. reprezinta autoritatea c ompetenta in domeniul asigurarii pentru ac c idente de munc a si boli profesionale. Solidaritatii Sociale si Familiei va elabora proiec te de ac te normative nec esare implementarii si/sau adaptarii situatiilor existente la cerintele prezentei legi. (1) se efec tueaza de organele proprii ale ac estora. Ministerul Munc ii. prec um si compensarea vic timelor ac c identelor de munca si ale bolilor profesionale. (2) Cerc etarea. (2) Institutia prevazuta la alin. b) transpunerea directivelor spec ific e referitoare la sec uritatea si sanatatea in munc a. . 51. b) reabilitarea medic ala si. sistemul de raportare si evidenta a acc identelor de munc a si a incidentelor.(1) Ministerul Apararii Nationale. la propunerea Ministerului Munc ii.Institutul National de Cerc etare-Dezvoltare pentru Protec tia Munc ii fundamenteaza stiintific masurile de imbunatatire a ac tivitatii de sec uritate si sanatate in munc a si promoveaza politic a stabilita pentru acest domeniu. (3) Institutiile prevazute la alin. dupa caz. Art. din capitolul XI a fost reglementat de Hotarirea 600/2007) (2) In aplic area prevederilor prezentei legi. struc turile militare si struc turile in care isi desfasoara ac tivitatea functionari public i c u statut spec ial din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor. c oordoneaza si controleaza activitatea de securitate si sanatate in munc a din unitatile lor. 48. iar. (4) si propune retragerea abilitarii. 8 alin. in colaborare c u Ministerul Sanatatii Publice. precum si Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nuc leare organizeaza. inregistrarea si evidenta ac c identelor de munca si a bolilor profesionale produse in unitatile din subordinea institutiilor prevazute la alin. e) coordoneaza. Direc tia Generala a Penitenc iarelor din c adrul Ministerului Justitiei. in colaborare c u Institutul National de Statistic a si cu c elelalte institutii implic ate. (1) pot elabora reglementari proprii pentru aplic area prezentei legi.13. sistemul de raportare a bolilor profesionale sau legate de profesie.(1) Asiguratorul. Solidaritatii Soc iale si Familiei.(1) Se aproba prin hotarare a Guvernului. Art. Art. urmatoarele ac te normative: a) normele metodologic e de aplic are a prevederilor prezentei legi.01. 49. h)furnizeaza informatii celor interesati despre c ele mai efic ace mijloac e de respectare a legislatiei din domeniul sec uritatii si sanatatii in munc a.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… carac terul ac c identelor. f) analizeaza ac tivitatea servic iilor externe prevazute la art. dupa c az. stabilit de lege. prin serviciile de prevenire si protectie c reate sau desemnate de catre ac este institutii. Solidaritatii Soc iale si Familiei situatiile deosebite c are nec esita imbunatatirea reglementarilor din domeniul securitatii si sanatatii in munca. psihologic a. in sc opul aplic arii prevederilor prezentei legi. Serviciul Roman de Informatii. in completarea c elor existente la nivel national. 50. . (1). CAPITOLUL XI Dispozitii finale Art. 51. Serviciul de Informatii Externe. g) raporteaza Ministerului Munc ii. (la data 13-Jul-2007 Art. . dupa c az.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 17/19 . litera B. . Serviciul de Telec omunic atii Spec iale.

Solidaritatii Sociale si Familiei. precum si orice alte dispozitii contrare. 89/391/CEE privind introduc erea de masuri pentru promovarea imbunatatirii sec uritatii si sanatatii luc ratorilor la locul de munc a. 90/1996. 5 din 11 ianuarie 1982. (2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea protec tiei munc ii nr. 75 si ale art. 400/1981 pentru instituirea unor reguli privind exploatarea si intretinerea instalatiilor. republic at in Buletinul Oficial. intarirea ordinii si disc iplinei in munc a in unitatile c u foc c ontinuu sau care au instalatii c u grad ridic at de peric ol in exploatare.01. potrivit legii. Solidaritatii Sociale si Familiei va elabora proiec te de ac te normative nec esare implementarii si/sau adaptarii situatiilor existente la cerintele prezentei legi. 75 si ale art. Decretul Consiliului de Stat nr. republicata. Partea I. publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. la propunerea Ministerului Munc ii. potrivit legii. Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei. c u modificarile si completarile ulterioare. Partea I. 47 din 29 ianuarie 2001. (1) din Constitutia Romaniei. L 183/1989. c u modificarile si completarile ulterioare. nr. 400/1981 pentru instituirea unor reguli privind exploatarea si intretinerea instalatiilor.13. Prezenta lege transpune Directiva Consiliului nr. Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei. Partea I. Decretul Consiliului de Stat nr. L 183/1989. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR BOGDAN OLTEANU PRESEDINTELE SENATULUI NICOLAE VACAROIU (2) In aplic area prevederilor prezentei legi. 76 alin. . 89/391/CEE privind introduc erea de masuri pentru promovarea imbunatatirii sec uritatii si sanatatii luc ratorilor la locul de munc a. precum si orice alte dispozitii contrare. 76 alin. …manager. . (la data 15-Nov-2006 Art. Prezenta lege transpune Directiva Consiliului nr. republic ata in Monitorul Ofic ial al Romaniei. republic ata in Monitorul Ofic ial al Romaniei.(1) Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 octombrie 2006. utilajelor si masinilor. 53. Ministerul Munc ii. 51. (2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea protec tiei munc ii nr. publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. 47 din 29 ianuarie 2001.(1) Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 octombrie 2006. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR BOGDAN OLTEANU PRESEDINTELE SENATULUI NICOLAE VACAROIU (2) Ac tivitatile de interes national privind cercetarea stiintific a in domeniul securitatii si sanatatii in munca se finanteaza din fondurile prevazute pentru ac estea. c u respec tarea prevederilor art. Partea I. nr.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 18/19 . Art. c u respec tarea prevederilor art.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… Art. 53. nr.(1) Ac tivitatile de interes national in domeniul securitatii si sanatatii in munc a si sursele de ac operire a cheltuielilor necesare in vederea realizarii ac estora se aproba prin hotarare a Guvernului. Art. alin. (2) din capitolul XI a fost reglementat de Ordinul 753/2006) (2) Ac tivitatile de interes national privind cercetarea stiintific a in domeniul securitatii si sanatatii in munca se finanteaza din fondurile prevazute pentru ac estea. 90/1996. 52. utilajelor si masinilor. nr. intarirea ordinii si disc iplinei in munc a in unitatile c u foc c ontinuu sau care au instalatii c u grad ridic at de peric ol in exploatare. (1) din Constitutia Romaniei. republicata. 5 din 11 ianuarie 1982. . republic at in Buletinul Oficial.

5 din 11 ianuarie 1982. (2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea protec tiei munc ii nr. . 76 alin. la propunerea Ministerului Munc ii. utilajelor si masinilor. Decretul Consiliului de Stat nr. L 183/1989. 89/391/CEE privind introduc erea de masuri pentru promovarea imbunatatirii sec uritatii si sanatatii luc ratorilor la locul de munc a. Prezenta lege transpune Directiva Consiliului nr. Solidaritatii Sociale si Familiei. (2) din capitolul XI a fost reglementat de Ordinul 753/2006) (2) Ac tivitatile de interes national privind cercetarea stiintific a in domeniul securitatii si sanatatii in munca se finanteaza din fondurile prevazute pentru ac estea.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 19/19 . L 183/1989. republic ata in Monitorul Ofic ial al Romaniei. republicata. c u modificarile si completarile ulterioare.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… Art. Partea I. Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei. 52. 47 din 29 ianuarie 2001. potrivit legii. 53. 5 din 11 ianuarie 1982. republic ata in Monitorul Ofic ial al Romaniei. Art. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR BOGDAN OLTEANU PRESEDINTELE SENATULUI NICOLAE VACAROIU (2) Ac tivitatile de interes national privind cercetarea stiintific a in domeniul securitatii si sanatatii in munca se finanteaza din fondurile prevazute pentru ac estea. Partea I. nr. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR BOGDAN OLTEANU PRESEDINTELE SENATULUI NICOLAE VACAROIU …manager. intarirea ordinii si disc iplinei in munc a in unitatile c u foc c ontinuu sau care au instalatii c u grad ridic at de peric ol in exploatare. . 90/1996. nr. (1) din Constitutia Romaniei.(1) Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 octombrie 2006. republicata. publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr.(1) Ac tivitatile de interes national in domeniul securitatii si sanatatii in munc a si sursele de ac operire a cheltuielilor necesare in vederea realizarii ac estora se aproba prin hotarare a Guvernului. 51. . republic at in Buletinul Oficial.(1) Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 octombrie 2006.01. precum si orice alte dispozitii contrare. potrivit legii. c u respec tarea prevederilor art. Partea I. Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei. (1) din Constitutia Romaniei. utilajelor si masinilor. (2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea protec tiei munc ii nr. 47 din 29 ianuarie 2001. 400/1981 pentru instituirea unor reguli privind exploatarea si intretinerea instalatiilor. intarirea ordinii si disc iplinei in munc a in unitatile c u foc c ontinuu sau care au instalatii c u grad ridic at de peric ol in exploatare. 75 si ale art. publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. 75 si ale art.13. nr. Art. precum si orice alte dispozitii contrare. c u respec tarea prevederilor art. Partea I. 76 alin. republic at in Buletinul Oficial. nr. 90/1996. Decretul Consiliului de Stat nr. c u modificarile si completarile ulterioare. 400/1981 pentru instituirea unor reguli privind exploatarea si intretinerea instalatiilor. 53. 89/391/CEE privind introduc erea de masuri pentru promovarea imbunatatirii sec uritatii si sanatatii luc ratorilor la locul de munc a. alin. Prezenta lege transpune Directiva Consiliului nr. (la data 15-Nov-2006 Art.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->