13.01.

2011

Legea 319/2006 privind protectia si sec…

Legea 319/2006 privind protectia si securitatea muncii, publicata in Monitorul Ofic ial al Romaniei, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006 Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. 1. - (1) Prezenta lege are c a sc op instituirea de masuri privind promovarea imbunatatirii securitatii si sanatatii in munca a lucratorilor. (2) Prezenta lege stabileste princ ipii generale referitoare la prevenirea risc urilor profesionale, protec tia sanatatii si securitatea luc ratorilor, eliminarea fac torilor de risc si ac cidentare, informarea, consultarea, partic iparea ec hilibrata potrivit legii, instruirea lucratorilor si a reprezentantilor lor, precum si direc tiile generale pentru implementarea ac estor princ ipii. Art. 2. - Conventiile internationale si c ontrac tele bilaterale incheiate de persoane juridic e romane cu parteneri straini, in vederea efec tuarii de luc rari c u personal roman pe teritoriul altor tari, vor c uprinde clauze privind sec uritatea si sanatatea in munc a. CAPITOLUL II Domeniu de aplicare Art. 3. - (1) Prezenta lege se aplic a in toate sec toarele de ac tivitate, atat public e, cat si private. (2) Prevederile prezentei legi se aplic a angajatorilor, lucratorilor si reprezentantilor lucratorilor. Art. 4. - (1) Fac exc eptie de la prevederile art. 3 alin. (1) cazurile in c are partic ularitatile inerente ale anumitor ac tivitati specifice din servic iile public e, c um ar fi fortele armate sau politia, prec um si cazurile de dezastre, inundatii si pentru realizarea masurilor de protectie c ivila, vin in c ontradic tie cu prezenta lege. (2) In c azurile prevazute la alin. (1) trebuie sa se asigure sec uritatea si sanatatea lucratorilor, tinandu-se seama de principiile stabilite prin prezenta lege. Art. 5. - In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatorul inteles: a) luc rator - persoana angajata de c atre un angajator, potrivit legii, inclusiv studentii, elevii in perioada efec tuarii stagiului de practic a, prec um si ucenicii si alti partic ipanti la proc esul de munc a, cu exceptia persoanelor c are presteaza ac tivitati casnic e; b) angajator - persoana fizic a sau juridic a ce se afla in raporturi de munc a ori de servic iu cu luc ratorul respec tiv si c are are responsabilitatea intreprinderii si/sau unitatii; c) alti participanti la procesul de munca - persoane aflate in intreprindere si/sau unitate, cu permisiunea angajatorului, in perioada de verific are prealabila a aptitudinilor profesionale in vederea angajarii, persoane c are presteaza ac tivitati in folosul c omunitatii sau ac tivitati in regim de voluntariat, prec um si someri pe durata partic iparii la o forma de pregatire profesionala si persoane care nu au c ontract individual de munca inc heiat in forma sc risa si pentru c are se poate fac e dovada prevederilor c ontrac tuale si a prestatiilor efectuate prin oric e alt mijloc de proba; _____________________________________ Legea 319/2006 comentata si explic ata pe CD-ul "Ghid practic de protectia muncii". _____________________________________ d) reprezentant al luc ratorilor c u raspunderi spec ific e in domeniul sec uritatii si sanatatii luc ratorilor persoana aleasa, selectata sau desemnata de luc ratori, in c onformitate c u prevederile legale, sa ii reprezinte pe ac estia in c eea c e priveste problemele referitoare la protec tia sec uritatii si sanatatii luc ratorilor in munc a;
…manager.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 1/19

ac c identul c are a antrenat dec esul sau vatamari ale organismului.loc ul destinat sa c uprinda posturi de lucru. avaria. precum si intoxic atia ac uta profesionala. specific a meseriei sau specialitatii in c are se pregatesc elevii. k) loc de munc a . h) boala profesionala . aparat.13. rezultat din disfunc tionalitatea unei ac tivitati sau a unui ec hipament de munca sau/si din comportamentul neadecvat al fac torului uman care nu a afec tat luc ratorii. c himic i ori biologic i c aracteristic i locului de munca. in proc esul de munc a.afec tiunea c are se produce c a urmare a exerc itarii unei meserii sau profesii. m) stagiu de prac tica .eveniment c are are drept c onsec inta leziuni superficiale c are nec esita numai ac ordarea primelor ingrijiri medicale si a antrenat inc apacitate de munc a c u o durata mai mic a de 3 zile.ansamblul de ac tivitati institutionalizate avand c a sc op asigurarea celor mai bune conditii in desfasurarea procesului de munca. r) boala legata de profesiune . integritatii fizice si psihic e. sanatatii luc ratorilor si a altor persoane partic ipante la proc esul de munc a. CAPITOLUL III Obligatiile angajatorilor SECTIUNEA 1 Obligatii generale ale angajatorilor Art.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… e) prevenire . invaliditate ori dec es. uc enic ii. prec um si c azul susceptibil de boala profesionala sau legata de profesiune.evenimentul identific abil.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 2/19 . cauzata de agenti noc ivi fizic i. inc lusiv oric e alt loc din aria intreprinderii si/sau unitatii la care luc ratorul are ac ces in cadrul desfasurarii ac tivitatii. j) ec hipament individual de protectie . inc endiul. precum si orice supliment sau ac c esoriu proiec tat pentru a indeplini ac est obiectiv.boala cu determinare multifactoriala. la c are unii factori determinanti sunt de natura profesionala. situat in c ladirile intreprinderii si/sau unitatii. apararea vietii. care au loc in timpul proc esului de munc a sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu si c are provoaca inc apac itate temporara de munc a de c el putin 3 zile c alendaristic e.oric e masina. n) securitate si sanatate in munc a .instruirea c u c arac ter aplic ativ. i) ec hipament de munc a . f) eveniment . unealta sau instalatie folosita in munc a. g) ac cident de munca . studentii.situatia c onc reta. prec um si somerii in perioada de rec onversie profesionala.ansamblul de dispozitii sau masuri luate ori prevazute in toate etapele proc esului de munca. o) inc ident periculos . in sc opul evitarii sau diminuarii risc urilor profesionale. c onform legii.oric e echipament destinat a fi purtat sau manuit de un lucrator pentru a-l proteja impotriva unuia ori mai multor risc uri c are ar putea sa ii puna in pericol sec uritatea si sanatatea la loc ul de munca. emisiile majore de noxe. p) servicii externe . q) acc ident usor . . situatia de persoana data disparuta sau ac c identul de traseu ori de circ ulatie. abilitate sa presteze servic ii de protec tie si prevenire in domeniul securitatii si sanatatii in munca.persoane juridic e sau fizic e din afara intreprinderii/unitatii. in conditiile in care au fost implic ate persoane angajate. cum ar fi explozia. precum si de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului.(1)Angajatorul are obligatia de a asigura sec uritatea si sanatatea luc ratorilor in toate aspec tele legate de munc a. ac cidentul tehnic.01. dar ar fi fost posibil sa aiba asemenea urmari si/sau a cauzat ori ar fi fost posibil sa produca pagube materiale. produs in timpul procesului de munc a ori in indeplinirea indatoririlor de serviciu. inc identul peric ulos.vatamarea violenta a organismului. reala si ac tuala c areia ii lipseste doar prilejul declansator pentru a produc e un acc ident in oric e moment. l) peric ol grav si iminent de ac cidentare . 6. …manager.

01. in spec ial in c eea c e priveste proiec tarea posturilor de munc a.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… (2) In cazul in care un angajator apeleaza la servic ii externe. (3) Angajatorul are obligatia sa implementeze masurile prevazute la alin.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 3/19 . 7. c) c ombaterea riscurilor la sursa. b) ca. a munc ii c u ritm predeterminat si a diminuarii efec telor ac estora asupra sanatatii. a metodelor de munca si de productie. c) sa ia in considerare capac itatile luc ratorului in c eea ce priveste securitatea si sanatatea in munc a. . i) furnizarea de instruc tiuni c orespunzatoare luc ratorilor. e) adaptarea la progresul tehnic. a substantelor sau preparatelor c himic e utilizate si la amenajarea locurilor de munca. alegerea ec hipamentelor de munc a. g) dezvoltarea unei politic i de prevenire coerente care sa c uprinda tehnologiile. (2) Angajatorul are obligatia sa urmareasc a adaptarea masurilor prevazute la alin. …manager. (1). d) asigurarea c adrului organizatoric si a mijloac elor nec esare sec uritatii si sanatatii in munc a. (4) Fara a aduc e atingere altor prevederi ale prezentei legi. organizarea muncii. tinand seama de natura ac tivitatilor din intreprindere si/sau unitate. determinate de alegerea ec hipamentelor. in vederea reducerii monotoniei muncii. ac esta nu este exonerat de responsabilitatile sale in ac est domeniu. prec um si metodele de luc ru si de productie aplic ate de c atre angajator sa asigure imbunatatirea nivelului securitatii si al protec tiei sanatatii lucratorilor si sa fie integrate in ansamblul ac tivitatilor intreprinderii si/sau unitatii respec tive si la toate nivelurile ierarhic e. conditiile de munca. d) adaptarea munc ii la om. angajatorul are obligatia: a) sa evalueze risc urile pentru sec uritatea si sanatatea luc ratorilor. Art.(1)In c adrul responsabilitatilor sale. si pentru imbunatatirea situatiilor existente. (3) Obligatiile luc ratorilor in domeniul sec uritatii si sanatatii in munca nu aduc atingere princ ipiului responsabilitatii angajatorului. ulterior evaluarii prevazute la lit. relatiile soc iale si influenta fac torilor din mediul de munc a. tinand seama de modific area c onditiilor. in mod prioritar. angajatorul are obligatia sa ia masurile nec esare pentru: a) asigurarea sec uritatii si protec tia sanatatii luc ratorilor. a) si dac a este nec esar. masurile de prevenire. d) sa asigure c a planific area si introduc erea de noi tehnologii sa fac a obiectul c onsultarilor cu luc ratorii si/sau reprezentantii ac estora in c eea ce priveste c onsec intele asupra securitatii si sanatatii luc ratorilor. c) informarea si instruirea luc ratorilor. b) evaluarea risc urilor c are nu pot fi evitate. atunci c and ii incredinteaza sarc ini. de c onditiile si mediul de munc a. h)adoptarea. (1) si (2) pe baza urmatoarelor princ ipii generale de prevenire: a) evitarea riscurilor. f) inloc uirea a c eea c e este peric ulos cu c eea c e nu este periculos sau cu c eea c e este mai putin periculos. inc lusiv la alegerea ec hipamentelor de munc a. a masurilor de protectie c olec tiva fata de masurile de protectie individuala. b) prevenirea riscurilor profesionale.13.

(4) Dac a in intreprindere si/sau unitate nu se pot organiza ac tivitatile de prevenire si cele de protec tie din lipsa personalului competent. 6 si 7. (2) Luc ratorii desemnati nu trebuie sa fie prejudic iati c a urmare a activitatii lor de protec tie si a c elei de prevenire a risc urilor profesionale. atributii privind sec uritatea si sanatatea in munca si. d) sa informeze luc ratorii si/sau reprezentantii ac estora despre riscurile profesionale. sanatatea si igiena in munca. . in zonele c u risc ridicat si spec ific. in princ ipal. c) lucratorii desemnati si serviciile externe sa fie in numar suficient.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… e) sa ia masurile corespunzatoare pentru c a. (5) In c azul in c are angajatorul apeleaza la serviciile externe prevazute la alin. se impune c a: a) lucratorii desemnati sa aiba capac itatea nec esara si sa dispuna de mijloac ele adec vate. luand in c onsiderare natura ac tivitatilor. angajatorul trebuie sa rec urga la servic ii externe.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 4/19 . (2). sanatatea si igiena in munca nu trebuie sa comporte in nic io situatie obligatii financiare pentru luc ratori. denumiti in continuare luc ratori desemnati. (5) Fara a aduc e atingere altor prevederi ale prezentei legi.si putea indeplini obligatiile ce le revin prin prezenta lege. (6) Luc ratorii desemnati trebuie sa aiba.13. (2)Prevenirea risc urilor. Art. angajatorii ac estora au urmatoarele obligatii: a) sa c oopereze in vederea implementarii prevederilor privind securitatea. b) sa isi coordoneze ac tiunile in vederea protectiei luc ratorilor si prevenirii riscurilor profesionale. _____________________________________ SECTIUNEA a 2-a Servicii de prevenire si protectie Art. (6) Masurile privind sec uritatea. angajatorul desemneaza unul sau mai multi luc ratori pentru a se oc upa de ac tivitatile de protec tie si de ac tivitatile de prevenire a riscurilor profesionale din intreprindere si/sau unitate. luand in c onsiderare natura activitatilor. (4). atributii c omplementare. c) sa se informeze rec iproc despre risc urile profesionale. (3) Luc ratorii desemnati trebuie sa dispuna de timpul nec esar pentru a. atunc i cand in acelasi loc de munc a isi desfasoara ac tivitatea luc ratori din mai multe intreprinderi si/sau unitati. 8. precum si protectia sanatatii si securitatea lucratorilor trebuie sa fie asigurate …manager. 9. c el mult.(1) Fara a aduc e atingere obligatiilor prevazute la art.(1)In toate cazurile. acestea trebuie sa fie informate de catre angajator asupra fac torilor c unosc uti c a au efec te sau sunt susc eptibili de a avea efec te asupra sec uritatii si sanatatii luc ratorilor si trebuie sa aiba ac c es la informatiile prevazute la art. . b) serviciile externe sa aiba aptitudinile nec esare si sa dispuna de mijloace personale si profesionale adecvate. _____________________________________ Legea 319/2006 comentata si explic ata pe CD-ul "Ghid practic de protectia muncii". 16 alin.01. pentru a se oc upa de organizarea ac tivitatilor de prevenire si a c elor de protec tie. tinand seama de marimea intreprinderii si/sau unitatii si/sau de risc urile la c are sunt expusi luc ratorii. ac c esul sa fie permis numai lucratorilor c are au primit si si-au insusit instruc tiunile adecvate. prec um si de distributia ac estora in c adrul intreprinderii si/sau unitatii.

(3) Angajatorul trebuie sa se asigure c a. c at mai c urand posibil. in cazul unui peric ol grav si iminent. . toti luc ratorii care sunt sau pot fi expusi unui pericol grav si iminent despre riscurile implic ate de ac est pericol. in c azul unui peric ol grav si iminent pentru propria securitate sau a altor persoane. dac a are c apacitatea nec esara in domeniu. (2) Pentru aplic area prevederilor alin. tinand seama de alte persoane prezente. b) sa stabileasc a legaturile nec esare c u servic iile spec ializate. (1). instruirea lor si echipamentul pus la dispozitia ac estora trebuie sa fie adec vate marimii si/sau risc urilor spec ific e intreprinderii si/sau unitatii. . c) sa nu impuna luc ratorilor reluarea luc rului in situatia in care inca exista un peric ol grav si iminent. de un servic iu ori de servicii distinc te din interiorul sau din exteriorul intreprinderii si/sau unitatii. toti lucratorii sunt apti sa aplic e masurile c orespunzatoare. adaptate naturii ac tivitatilor si marimii intreprinderii si/sau unitatii. (3)Luc ratorul/luc ratorii si/sau serviciul/servic iile prevazute la alin. parasesc loc ul de munc a si/sau o zona periculoasa nu trebuie sa fie prejudic iati si trebuie sa fie protejati impotriva oricaror c onsec inte negative si nejustificate pentru acestia. stingerea inc endiilor si evac uarea luc ratorilor. cu exceptia situatiilor in c are ac estia actioneaza imprudent sau dau dovada de neglijenta grava. Solidaritatii Soc iale si Familiei stabileste prin norme metodologice de aplic are a prevederilor prezentei legi capac itatile si aptitudinile nec esare. (4)in c azul microintreprinderilor si al intreprinderilor mici. angajatorul isi poate asuma atributiile din domeniul sec uritatii si sanatatii in munc a pentru realizarea masurilor prevazute de prezenta lege. b) sa ia masuri si sa furnize instruc tiuni pentru a da luc ratorilor posibilitatea sa opreasc a luc rul si/sau sa paraseasc a imediat loc ul de munc a si sa se indrepte spre o zona sigura. stingerea incendiilor. 11. prec um si numarul c onsiderat sufic ient. servic iul medic al de urgenta. pentru a evita c onsec intele unui astfel de pericol.13. 10. (3) Numarul luc ratorilor mentionati la alin. prevazute la alin. (2) trebuie sa c olaboreze intre ei ori de cate ori este nec esar. (1) si (4). (5)Ministerul Munc ii. SECTIUNEA a 3-a Primul ajutor. (2). (4) Luc ratorii nu trebuie sa fie prejudic iati pentru cazurile prevazute la alin. atunc i cand seful ierarhic imediat superior nu poate fi contac tat. in afara cazurilor exceptionale si pentru motive justific ate. Art. 12. (2) Luc ratorii c are. . angajatorul trebuie sa desemneze luc ratorii c are aplica masurile de prim ajutor. evacuarea lucratorilor. (3). pericol grav si iminent Art. SECTIUNEA a 4-a Alte obligatii ale angajatorilor Art. indeosebi in ceea ce priveste primul ajutor.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… de unul sau mai multi luc ratori. in caz de pericol grav si iminent.(1) Angajatorul are urmatoarele obligatii: a) sa informeze. de stingere a inc endiilor si de evacuare a lucratorilor.(1) Angajatorul are urmatoarele obligatii: a) sa ia masurile nec esare pentru ac ordarea primului ajutor.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 5/19 . in c are se desfasoara activitati fara risc uri deosebite. prec um si despre masurile luate ori c are trebuie sa fie luate pentru protec tia lor.01. salvare si pompieri.(1) Angajatorul are urmatoarele obligatii: …manager. in conformitate c u c unostintele lor si cu mijloac ele tehnice de care dispun.

c ontrolul psihologic periodic . tinand seama de partic ularitatile activitatilor si ale loc urilor de munc a aflate in responsabilitatea lor. inc lusiv pentru ac ele grupuri sensibile la risc uri specific e. in func tie de natura ac tivitatilor si de marimea intreprinderilor. prec um si asupra masurilor de prevenire si de protec tie nec esare. . din faza de cercetare. c) sa tina evidenta ac c identelor de munca c e au ca urmare o inc apac itate de munca mai mare de 3 zile de lucru. solidaritatii sociale si familiei. d) sa stabileasca pentru luc ratori. prec um si de elaborare a tehnologiilor de fabric atie. l) sa asigure func tionarea permanenta si corec ta a sistemelor si dispozitivelor de protec tie. prin lucratorii desemnati. k) sa tina evidenta zonelor c u risc ridicat si spec ific prevazute la art. Art. asupra echipamentului de protec tie c are trebuie utilizat. (2) Prin ordin al ministrului munc ii. sanitare. atributiile si raspunderile c e le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca. b) sa decida asupra masurilor de protec tie c are trebuie luate si. h)sa asigure informarea fiecarei persoane. prin a c aror aplic are sa fie eliminate sau diminuate riscurile de acc identare si de imbolnavire profesionala a luc ratorilor. proiec tare si exec utie a construc tiilor.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… a) sa realizeze si sa fie in posesia unei evaluari a risc urilor pentru sec uritatea si sanatatea in munc a.01. solutii c onforme prevederilor legale in vigoare privind securitatea si sanatatea in munc a. j) sa angajeze numai persoane c are. in spiritul prezentei legi. in urma examenului medic al si. inainte de inceperea oric arei ac tivitati. se vor stabili obligatiile ce revin diferitelor c ategorii de intreprinderi c u privire la intoc mirea documentelor prevazute la alin. d) sa elaboreze pentru autoritatile c ompetente si in conformitate cu reglementarile legale rapoarte privind ac c identele de munca suferite de luc ratorii sai. ulterior angajarii. 5 lit. a bolilor profesionale. (1). pe care sa il aplice corespunzator conditiilor de munc a spec ific e unitatii. a ec hipamentelor de munca.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 6/19 . c um ar fi afise. asupra risc urilor la c are ac easta este expusa la loc ul de munc a.13.In vederea asigurarii c onditiilor de sec uritate si sanatate in munca si pentru prevenirea ac c identelor de munc a si a bolilor profesionale. g). prin propria c ompetenta sau prin servic ii externe. f) sa asigure si sa c ontroleze cunoasterea si aplic area de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si de protectie stabilit. angajatorii au urmatoarele obligatii: a) sa adopte. dupa c az. prec um si a prevederilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca. g) sa ia masuri pentru asigurarea de materiale nec esare informarii si instruirii lucratorilor. astfel cum sunt definite la art. pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munc a. pliante. dupa c az. anterior angajarii in munca. b) sa intocmeasca un plan de prevenire si protec tie c ompus din masuri tehnice. corespund sarcinii de munc a pe c are urmeaza sa o execute si sa asigure c ontrolul medical periodic si. i) sa ia masuri pentru autorizarea exerc itarii meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specific a. a inc identelor peric uloase. prec um si a ac c identelor de munc a. 7 alin. 13. a aparaturii de masura si control. filme si diafilme cu privire la sec uritatea si sanatatea in munca. e) sa elaboreze instruc tiuni proprii. precum si a instalatiilor de c aptare. c onform prevederilor legale. a testarii psihologic e a aptitudinilor. (4) lit. m) sa prezinte documentele si sa dea relatiile solic itate de inspec torii de munc a in timpul c ontrolului …manager. prin fisa postului. a ac cidentelor usoare. organizatoric e si de alta natura. dupa caz. retinere si neutralizare a substantelor noc ive degajate in desfasurarea proceselor tehnologic e. e). c) sa obtina autorizatia de func tionare din punctul de vedere al sec uritatii si sanatatii in munc a. c orespunzator func tiilor exerc itate. bazat pe evaluarea risc urilor.

(1) lit. Art. Art.(1)Materialele igienic o. . Art. angajatorul trebuie sa ia masuri corespunzatoare. toate informatiile nec esare privind: a) riscurile pentru sec uritate si sanatate in munc a. b) masurile luate in c onformitate cu prevederile art. 12 alin.a fac ut referire la alin.Angajatorul trebuie sa ia masuri c orespunzatoare pentru ca lucratorii desemnati sau reprezentantii luc ratorilor. 10 alin. r) sa asigure echipamente individuale de protec tie. in afara de cazurile in care mentinerea acestei stari ar genera alte acc idente ori ar peric lita viata ac c identatilor si a altor persoane. . care privesc acesti lucratori. o) sa desemneze. 17. . q) sa asigure echipamente de munc a fara pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor. (2) si (3). 16. prevazute la art. 12 alin.(1)Tinand seama de marimea intreprinderii si/sau a unitatii. sa primeasc a informatii adec vate privind aspec tele la c are s. p) sa nu modific e starea de fapt rezultata din produc erea unui ac cident mortal sau c olec tiv. sa aiba ac ces la: a) evaluarea risc urilor si masurile de protectie. prec um si informatii provenind de la institutiile de control si autoritatile c ompetente in domeniu. (2) Angajatorul trebuie sa ia masuri c orespunzatoare astfel incat angajatorii lucratorilor din orice intreprindere si/sau unitate exterioara. 14. prec um si loc urile de munc a ce impun acordarea ac estora se stabilesc prin contrac tul c olec tiv de munc a si/sau contractul individual de munc a. c ) si d). in general. cat si la nivelul fiecarui post de luc ru si/sau fiecarei func tii. n) sa asigure realizarea masurilor dispuse de inspec torii de munca c u prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor. .ro/Legea-securitatii-si-sanat… 7/19 . in vederea indeplinirii atributiilor si in c onformitate c u prevederile prezentei legi.Alimentatia de protec tie se ac orda in mod obligatoriu si gratuit de c atre angajatori persoanelor c are lucreaza in c onditii de munc a ce impun acest luc ru si se stabileste prin c ontractul colectiv de munca si/sau c ontrac tul individual de munc a. (1). in c onformitate cu prevederile legale.13.(1)Angajatorii c onsulta lucratorii si/sau reprezentantii lor si permit partic iparea acestora la discutarea tuturor problemelor referitoare la securitatea si sanatatea in munc a. la solicitarea inspectorului de munc a.sanitare se ac orda in mod obligatoriu si gratuit de catre angajatori. .01. luc ratorii c are sa partic ipe la efec tuarea controlului sau la cercetarea evenimentelor. cu raspunderi specific e in domeniul sec uritatii si sanatatii luc ratorilor. 15. …manager. (2) Categoriile de materiale igienic o-sanitare. astfel inc at luc ratorii si/sau reprezentantii ac estora sa primeasc a. in c azul degradarii sau al pierderii calitatilor de protec tie. c) informatii privind masurile din domeniul sec uritatii si sanatatii in munc a.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… sau al efec tuarii cercetarii evenimentelor. (1) lit. c are desfasoara activitati in intreprinderea si/sau in unitatea sa. a) si b). SECTIUNEA a 6-a Consultarea si participarea lucratorilor Art. b) evidenta si rapoartele prevazute la art. prec um si masurile si activitatile de prevenire si protec tie atat la nivelul intreprinderii si/sau unitatii. SECTIUNEA a 5-a Informarea lucratorilor Art. 18. s) sa acorde obligatoriu echipament individual de protectie nou.

16. (5) Reprezentantii luc ratorilor c u raspunderi specific e in domeniul sec uritatii si sanatatii lucratorilor sau lucratorii nu pot fi prejudic iati din c auza activitatilor la c are s-a fac ut referire in alin. art.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 8/19 . si sa le furnizeze mijloacele nec esare pentru a-si putea exerc ita drepturile si atributiile c are dec urg din prezenta lege. 17 si ale art. (1) si la art. Art. 12 alin. dupa c az. in special sub forma de informatii si instruc tiuni de luc ru. 18 alin. 16 si 17. in timpul vizitelor de control.a fac ut referire in art. in c azul in c are considera ca masurile adoptate si mijloac ele utilizate de catre angajator nu sunt sufic iente pentru asigurarea securitatii si sanatatii in munca. (2). 20 si 21. la servicii externe. 20. c onform art. c) la introducerea unui nou ec hipament de munca sau a unor modific ari ale ec hipamentului existent.In vederea realizarii prevederilor art. (7) Reprezentantii luc ratorilor c u raspunderi specific e in domeniul sec uritatii si sanatatii lucratorilor si/sau luc ratorii au dreptul sa apeleze la autoritatile c ompetente. SECTIUNEA a 7-a Instruirea lucratorilor Art. (1).(1)Angajatorul trebuie sa asigure c onditii pentru ca fiecare lucrator sa primeasc a o instruire sufic ienta si adecvata in domeniul securitatii si sanatatii in munc a. d) la introducerea oric arei noi tehnologii sau proc eduri de lucru. e) la exec utarea unor lucrari spec iale. la nivelul angajatorului se infiinteaza. (1) implic a: a) c onsultarea luc ratorilor. (1). 5 lit. (6) Angajatorul trebuie sa ac orde reprezentantilor lucratorilor c u raspunderi spec ific e in domeniul securitatii si sanatatii luc ratorilor un timp adec vat. c) partic iparea ec hilibrata. (8) Reprezentantilor luc ratorilor c u raspunderi spec ific e in domeniul sec uritatii si sanatatii luc ratorilor trebuie sa li se ac orde posibilitatea de a-si prezenta observatiile inspec torilor de munca si inspec torilor sanitari. (4). 8 alin.01. fara diminuarea drepturilor salariale. se organizeaza si func tioneaza c omitete de sec uritate si sanatate in munc a. in sc opul diminuarii risc urilor pentru luc ratori si/sau al eliminarii surselor de pericol. b) dreptul lucratorilor si/sau reprezentantilor lor sa faca propuneri.(3). (3) Luc ratorii si/sau reprezentantii luc ratorilor definiti la art. …manager. b) desemnarea luc ratorilor la care s. d) iau parte in mod echilibrat sau sunt c onsultati in prealabil si in timp util de catre angajator cu privire la: a) oric e masura care ar afecta semnificativ sec uritatea si sanatatea in munc a. precum si cu privire la activitatile la c are s-a facut referire la art. 8 alin. 19. b) la schimbarea loc ului de munca sau la transfer. (1). e) organizarea si planificarea instruirii prevazute la art. . c) informatiile la care s. 10 alin. .a facut referire la art.13. spec ific e loc ului de munca si postului sau: a) la angajare.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… (2) Aplicarea prevederilor alin. 8 alin. (1). d) rec urgerea. (4) Reprezentantii luc ratorilor c u raspunderi spec ifice in domeniul sec uritatii si sanatatii luc ratorilor au dreptul sa solic ite angajatorului sa ia masuri corespunzatoare si sa prezinte propuneri in acest sens.

Fiecare luc rator trebuie sa isi desfasoare ac tivitatea. sc himbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de sec uritate proprii. substantele periculoase. atat timp cat este nec esar. 23. Art. fie in afara intreprinderii si/sau unitatii.01.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 9/19 . . aparatura. ec hipamentele de transport si alte mijloac e de produc tie. g) sa c oopereze. in c onformitate cu pregatirea si instruirea sa. prec um si oric e defic ienta a sistemelor de protectie. pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munc a si conditiile de luc ru sunt sigure si fara risc uri pentru securitate si sanatate. astfel incat sa nu expuna la pericol de ac c identare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana. c) sa nu proc edeze la sc oaterea din func tiune. aparaturii. 22. 21. lucratorii au urmatoarele obligatii: a) sa utilizeze c orec t masinile. fie in interiorul. 20 alin. sa il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare. b) periodic a si ori de c ate ori este nec esar. in spec ial ale masinilor. (1). c at si alte persoane care pot fi afec tate de ac tiunile sau omisiunile sale in timpul proc esului de munca. h) sa isi insuseasc a si sa respec te prevederile legislatiei din domeniul sec uritatii si sanatatii in munca si masurile de aplic are a acestora. (3) Angajatorul se va asigura c a luc ratorii din intreprinderi si/sau unitati din exterior. CAPITOLUL IV Obligatiile lucratorilor Art.(1)Instruirea prevazuta la art. (2) Instruirea prevazuta la art. prec um si c u instructiunile primite din partea angajatorului. (3) Instruirea prevazuta la art.13. 20 alin. . uneltelor. c u angajatorul si/sau c u luc ratorii desemnati. d) sa comunic e imediat angajatorului si/sau luc ratorilor desemnati oric e situatie de munc a despre c are au motive intemeiate sa o c onsidere un peric ol pentru sec uritatea si sanatatea lucratorilor. in sc opul realizarii obiec tivelor prevazute la art. …manager. (1) trebuie sa fie: a) adaptata evolutiei riscurilor sau aparitiei unor noi risc uri. instalatiilor tehnic e si cladirilor. e) sa aduca la c unostinta conduc atorului loc ului de munc a si/sau angajatorului ac cidentele suferite de propria persoana. (4) trebuie sa se efec tueze in timpul programului de luc ru. pe durata desfasurarii ac tivitatilor. uneltele. (1) si (2) trebuie sa se realizeze in timpul programului de luc ru.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… (2) Instruirea prevazuta la alin. in domeniul sau de ac tivitate. la modificarea. pentru a fac e posibila realizarea oric aror masuri sau c erinte dispuse de c atre inspectorii de munc a si inspec torii sanitari. 22. b) sa utilizeze corec t ec hipamentul individual de protectie ac ordat si. pentru protectia sanatatii si sec uritatii luc ratorilor. (4) Reprezentantii lucratorilor c u raspunderi spec ific e in domeniul sec uritatii si sanatatii in munc a au dreptul la instruire c orespunzatoare. . au primit instruc tiuni adec vate referitoare la riscurile legate de sec uritate si sanatate in munca. Art. c are desfasoara ac tivitati in intreprinderea si/sau unitatea proprie. si sa utilizeze c orec t ac este dispozitive. f) sa coopereze c u angajatorul si/sau c u luc ratorii desemnati. (2) si (4) nu poate fi realizata pe c heltuiala luc ratorilor si/sau a reprezentantilor ac estora. 20 alin. atat timp cat este nec esar.(1) In mod deosebit. i) sa dea relatiile solic itate de c atre inspec torii de munca si inspec torii sanitari. dupa utilizare.

potrivit Legii nr. toate evenimentele asa c um sunt definite la art. 24 vor fi stabilite astfel inc at fiec are luc rator sa poata benefic ia de supravegherea sanatatii la intervale regulate. la c onstatarea cazului.13. si c elorlalti partic ipanti la procesul de munc a. . asa c um este definit la art. potrivit activitatilor pe care ac estia le desfasoara. c u modific arile si c ompletarile ulterioare. inc lusiv medicul de medic ina a munc ii aflat intr-o relatie contrac tuala cu angajatorul. deces.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 10/19 . inregistrarea si raportarea evenimentelor SECTIUNEA 1 Evenimente Art. generate de unele evenimente …manager. de indata. . . (1) se aplic a. 5 lit. Art. in care printre victime sunt si persoane aflate in indeplinirea unor sarcini de serviciu.Orice eveniment. inc idente periculoase. _____________________________________ Legea 319/2006 comentata si explic ata pe CD-ul "Ghid practic de protectia muncii". conform prevederilor legale. (2) se efec tueaza c atre autoritatea de sanatate publica teritoriala sau a munic ipiului Buc uresti. evenimentele urmate de inc apac itate temporara de munca. 29 alin. Art. 346/2002 privind asigurarea pentru ac cidente de munca si boli profesionale. (3) Semnalarea prevazuta la alin. _____________________________________ CAPITOLUL V Supravegherea sanatatii Art.Masurile prin c are se asigura supravegherea c orespunzatoare a sanatatii luc ratorilor in functie de risc urile privind sec uritatea si sanatatea in munca se stabilesc potrivit reglementarilor legale. depistata c u prilejul prestatiilor medic ale. dupa c um urmeaza: a) inspec toratelor teritoriale de munc a. b) de c atre inspec toratele teritoriale de munc a. c) organelor de urmarire penala.(1) Angajatorul are obligatia sa c omunice evenimentele. in cazul ac c identelor c olec tive. un exemplar al proc esului-verbal de c erc etare la fata locului. la confirmarea acestora. f). in cazul evenimentelor c are au produs invaliditate evidenta sau c onfirmata. 24. (2) Supravegherea sanatatii lucratorilor este asigurata prin medic ii de medic ina a munc ii. 25. b) asiguratorului. . Art. 27. (1) lit. dupa c az. . in termen de 5 zile de la data solicitarii. invaliditate sau dec es. va fi c omunic at de indata angajatorului. (2) Oric e medic . a) si b). dupa c az. de indata.In c azul acc identelor de circ ulatie produse pe drumurile publice.(1)Masurile prevazute la art. ac cidente c olec tive. 26. . in cazul evenimentelor care au produs incapac itate temporara de munc a luc ratorilor la angajatorii persoane fizic e.(1)Cerc etarea evenimentelor este obligatorie si se efec tueaza dupa cum urmeaza: a) de c atre angajator. 28. 29. Art. cercetarea. precum si in situatiile c u persoane date disparute. f). 5 lit. CAPITOLUL VI Comunicarea.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… (2) Obligatiile prevazute la alin.01. organele de politie rutiera competente vor trimite institutiilor si/sau persoanelor fizice/juridic e prevazute la art. in c azul evenimentelor c are au produs inc apacitate temporara de munc a. va semnala obligatoriu suspic iunea de boala profesionala sau legata de profesiune. c) de catre Inspec tia Muncii. de catre c onduc atorul locului de munca sau de orice alta persoana c are are c unostinta despre produc erea ac estuia.

. ori in alt loc de munca organizat de ac estia. la o alta persoana juridica sau fizic a. d) de catre autoritatile de sanatate public a teritoriale.01. dac a ac esta a avut loc in loc uri organizate de angajator.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… deosebite. 30. e) acc identul suferit de oric e persoana. pentru indeplinirea unei sarc ini de munc a. dac a victima prelua sau preda uneltele de luc ru. b) ac cidentul suferit de persoanele c are indeplinesc sarcini de stat sau de interes public. in termen de 7 zile de la data decesului. (3) In c az de dec es al persoanei acc identate ca urmare a unui eveniment. c u permisiunea angajatorului. 5 lit. c) ac c identul survenit in c adrul ac tivitatilor cultural-sportive organizate. de asemenea. in cazul suspiciunilor de boala profesionala si a bolilor legate de profesiune. loc ul de munc a. pe durata normala de deplasare. h) ac c identul suferit in timpul deplasarii de la sediul persoanei juridic e sau de la adresa persoanei fizice la locul de munca sau de la un loc de munc a la altul.13. echipamentul individual de protec tie sau orice alt ec hipament pus la dispozitie de angajator. k) acc identul suferit in timpul pauzelor regulamentare. in timpul si din c auza indeplinirii ac estor ac tivitati. j) ac cidentul suferit inainte sau dupa inc etarea luc rului. prec um avariile sau exploziile. …manager. in timpul si din c auza indeplinirii ac estor sarc ini. SECTIUNEA a 2-a Accidente de munca Art. in timpul programului de munc a. c a urmare a unei actiuni intreprinse din proprie initiativa pentru salvarea de vieti omenesti.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 11/19 . daca schimba imbrac amintea personala. dac a deplasarea s-a facut in timpul si pe traseul normal de la domiciliul luc ratorului la locul de munca organizat de angajator si invers. o c opie a raportului de c onstatare medico-legala. daca se produce la sediul persoanei juridice sau la adresa persoanei fizic e. ori de la orice alt loc de munc a organizat de acestea. c a urmare a unei actiuni intreprinse din proprie initiativa pentru prevenirea ori inlaturarea unui pericol care ameninta avutul public si privat. g) acc identul de traseu. (2) Rezultatul c erc etarii evenimentului se va consemna intr-un proc es. i) ac cidentul suferit in timpul deplasarii de la sediul persoanei juridic e sau de la adresa persoanei fizice la c are este inc adrata victima.verbal. f) ac cidentul c auzat de ac tivitati c are nu au legatura cu proc esul munc ii. delegati pentru indeplinirea indatoririlor de servic iu in afara granitelor tarii. incheiate de persoane juridice romane c u parteneri straini. prec um si in timpul si pe traseul normal spre si de la ac este loc uri. pe durata si traseul prevazute in doc umentul de deplasare. c onventii sau in alte c onditii prevazute de lege. m) ac cidentul suferit de personalul roman care efec tueaza lucrari si servicii pe teritoriul altor tari. g). sportive. in timpul si din c auza indeplinirii indatoririlor de servic iu.(1)In sensul prevederilor art. utilajul ori materialele. este. respec tiv a municipiului Buc uresti. in baza unor contrac te. si nu se datoreaza culpei exc lusive a ac c identatului. institutia medico-legala competenta este obligata sa inainteze inspectoratului teritorial de munca. pentru indeplinirea sarc inilor de munc a. inc lusiv in cadrul unor ac tivitati c ulturale. in calitate de angajator. ac c ident de munc a: a) ac cidentul suferit de persoane aflate in vizita in intreprindere si/sau unitate. dac a se afla in baie ori in spalator sau dac a se deplasa de la locul de munca la iesirea din intreprindere sau unitate si invers. l) ac cidentul suferit de luc ratori ai angajatorilor romani sau de persoane fizic e romane. in tara sau in afara granitelor tarii. d) acc identul suferit de oric e persoana.

CAPITOLUL VII Grupuri sensibile la riscuri Art. c um ar fi: femeile gravide.(1)Inregistrarea acc identului de munc a se fac e pe baza procesului-verbal de c erc etare. 5 lit. in raport c u urmarile produse si cu numarul persoanelor ac c identate.01. b) acc idente c are produc invaliditate.13. precum si stabilirea de masuri pentru prevenirea altor imbolnaviri se fac de c atre spec ialistii autoritatilor de sanatate public a teritoriale. h). o) ac c identul determinat de fenomene sau calamitati naturale. trebuie protejate impotriva peric olelor c are le …manager. alunec ari de teren.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 12/19 .In sensul prevederilor art. precum si persoanele cu dizabilitati. Art. rec alific are sau perfec tionare a pregatirii profesionale. dac a vic tima se afla in timpul proc esului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de servic iu. se cerceteaza si se inregistreaza atat ca boala profesionala.Acc identele de munc a se c lasifica.Grupurile sensibile la risc uri spec ific e. c) acc idente mortale. in c olaborare c u inspec torii din inspec toratele teritoriale de munc a. (4) Bolile profesionale nou-dec larate se raporteaza lunar de catre autoritatea de sanatate publica teritoriala si a munic ipiului Buc uresti la Centrul national de c oordonare metodologic a si informare privind bolile profesionale din c adrul Institutului de Sanatate Public a Bucuresti. la Centrul de Calc ul si Statistica Sanitara Buc uresti. h). c at si c a ac cident de munca. deplasarea trebuie sa se fac a fara abateri nejustific ate de la traseul normal si. Art. in c onditiile unui acc ident de munc a si in imprejurari c are indreptatesc presupunerea dec esului acesteia. c utremur. lehuzele sau femeile c are alapteaza. (1) lit. SECTIUNEA a 3-a Bolile profesionale Art. i) si I). .(1)Dec lararea bolilor profesionale este obligatorie si se fac e de catre medicii din c adrul autoritatilor de sanatate public a teritoriale si a munic ipiului Bucuresti. d) ac c idente c olec tive. 32. boli profesionale. q) acc identul suferit de o persoana aflata in indeplinirea atributiilor de serviciu. transportul sa se faca in c onditiile prevazute de reglementarile de sec uritate si sanatate in munc a sau de circ ulatie in vigoare. c and sunt acc identate cel putin 3 persoane in ac elasi timp si din ac eeasi cauza. . in vederea confirmarii sau infirmarii lor. potrivit legii. (2) Ac cidentul de munca inregistrat de angajator se raporteaza de c atre ac esta la inspec toratul teritorial de munca. . in timpul si din cauza efec tuarii ac tivitatilor aferente stagiului de prac tica. visc ol. in: a) acc idente c are produc incapac itate temporara de munc a de c el putin 3 zile c alendaristic e. (2) In situatiile mentionate la alin. tinerii. 34. de asemenea. p) disparitia unei persoane. (3) Declararea bolilor profesionale se fac e pe baza proc esului-verbal de c erc etare. (5) Intoxic atia acuta profesionala se declara. .2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… n) ac cidentul suferit de cei care urmeaza c ursuri de c alific are. c a urmare a unei agresiuni. (2) Cercetarea cauzelor imbolnavirilor profesionale. prec um si la structurile teritoriale ale asiguratorului stabilit conform legii. Art. afectiunile suferite de elevi si studenti in timpul efectuarii instruirii practic e sunt. cum ar fi furtuna. prec um si la asigurator. 35. . g). 33. 31. de asemenea. inundatie. trasnet (electrocutare).

art. 13 lit. (4)-(6). 13 lit. d)-f). (4) Faptele prevazute la alin. _____________________________________ Afla cum sa eviti sanctiunile prevazute de Legea 319/2006 cu ajutorul CD-ului "Ghid practic de protectia muncii". pedeapsa este inc hisoarea de la un an la 3 ani sau amenda. (1) a produs c onsec inte deosebite. 20. (1) si (3). (1) lit.(1) Nerespectarea de c atre orice persoana a obligatiilor si a masurilor stabilite c u privire la securitatea si sanatatea in munc a. art. a) si b). 29 alin. a). (1) lit. 38. 12 alin. CAPITOLUL VIII Infractiuni Art. (2) Daca fapta prevazuta in alin.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… afecteaza in mod spec ific . . (2) savarsita din c ulpa se pedepseste c u inchisoare de la 6 luni la un an sau c u amenda. a) si ale art. masinilor si utilajelor. art. iar fapta prevazuta la alin. .500 lei la 7. (2) savarsita din c ulpa se pedepseste c u inc hisoare de la 6 luni la un an sau cu amenda. constituie infractiune si se pedepseste cu inc hisoare de la un an la 2 ani sau c u amenda. constituie infractiune si se pedepseste cu inc hisoare de la un an la 2 ani sau c u amenda. iar fapta prevazuta la alin. 27 alin. (4) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 4.000 lei incalc area dispozitiilor art. 13 lit. 32 alin.000 lei incalc area dispozitiilor art. Art. pedeapsa este inc hisoarea de la un an la 2 ani sau amenda. (2) Daca fapta prevazuta la alin. (3) Constituie c ontraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3. (3) Dac a nerespec tarea consta in repunerea in func tiune a instalatiilor.01. …manager. 7 alin. c ).(1) Constituie c ontraventii faptele savarsite de angajatorii aflati in una dintre situatiile prevazute de prezenta lege.000 lei inc alcarea dispozitiilor art.000 lei la 8.000 lei la 10. 39.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 13/19 . pedeapsa este inc hisoarea de la un an la 3 ani sau amenda. daca se creeaza un peric ol grav si iminent de produc ere a unui ac cident de munca sau de imbolnavire profesionala. art. (1) lit. . (3) Fapta prevazuta la alin. p) si r).(1) Neluarea vreuneia dintre masurile legale de sec uritate si sanatate in munc a de catre persoana c are avea indatorirea de a lua aceste masuri. 36. Art. 37. anterior eliminarii tuturor defic ientelor pentru c are s-a luat masura opririi lor.000 lei inc alcarea dispozitiilor art. q) si s) si ale art. 11 alin. (1) a produs c onsec inte deosebite. art. (2). n). (1) savarsita din culpa se pedepseste c u inc hisoare de la 3 luni la un an sau c u amenda.13. (5) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3. 13 lit. 8.Angajatorii au obligatia sa amenajeze loc urile de munca tinand seama de prezenta grupurilor sensibile la risc uri spec ific e. dac a prin ac easta se c reeaza un peric ol grav si iminent de produc ere a unui ac cident de munca sau de imbolnavire profesionala. (1) si (3) savarsite din culpa se pedepsesc c u inchisoare de la 3 luni la un an sau c u amenda. _____________________________________ CAPITOLUL IX Contraventii Art. h)-m) si o). .000 lei la 10. a) si b). art. (2) Constituie c ontraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5. b).

art. l) asigurarea exploatarii fara peric ole a rec ipientelor-butelii c u gaze c omprimate sau lichefiate. ingradirea si semnalizarea zonelor peric uloase. 15 si ale art. a instalatiilor mec anic e sub presiune si a c elor de ridic at. (5) si (6) si ale art. c) darea in exploatare sau repunerea in func tiune.500 lei la 5.000 lei la 4. intretinerea si repararea instalatiilor si a ec hipamentelor electric e. fizic i sau biologici. 18 alin. 13 lit.000 lei incalc area dispozitiilor art. (5). …manager. intretinerea. 36. prec um si pentru prevenirea efec telor elec tric itatii statice si ale desc arc arilor atmosferice. (8) Constituie c ontraventii si se sanc tioneaza c u amenda de la 2.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… (6) Constituie c ontraventii si se sanc tioneaza c u amenda de la 3. ale art. d) intoc mirea si respectarea documentatiilor tehnice pentru exec utarea luc rarilor c are nec esita masuri spec iale de siguranta.01.13. 10 si 16. revizia si repararea periodic a a ec hipamentelor de munc a. 34 alin. (2) si (4). precum si pentru aplicarea proceselor tehnologice.000 lei urmatoarele fapte: a) inc alc area dispozitiilor art. 11 alin. 9 alin. m) utilizarea. k) semnalizarea de sec uritate si/sau de sanatate la loc ul de munc a. transportul. precum si suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului uman. 19 si 21. n) asigurarea.000 lei nerespectarea reglementarilor de securitate si sanatate in munc a privind: a) fabricarea. exploatarea. (1). intretinere si denoc ivizare a ec hipamentului individual de protec tie. j) delimitarea. b) incalc area dispozitiilor art. materialelor si produselor. c ) si d). g). f) prevenirea acc identelor prin elec troc utare la executarea. b) prevenirea prezentei peste limitele maxime admise a agentilor c himici. 12 alin. (1). a c onductelor prin c are c ircula fluide sub presiune si a altor asemenea echipamente de munca. a c onstruc tiilor.a doua surse de alimentare cu energie electric a a echipamentelor de munc a. depozitarea. 34 alin. ale art. manipularea sau utilizarea substantelor ori preparatelor chimice periculoase si a deseurilor rezultate. h) asigurarea c elei de. (7) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2. manipularea si depozitarea ec hipamentelor de munc a. marc area si intretinerea cailor de acc es si de circ ulatie.000 lei la 6. 17. ec hipamentelor de munca noi sau reparate. (1) lit. i) transportul. o) asigurarea iluminatului de siguranta. e) folosirea surselor de foc deschis si fumatul la loc urile de munc a unde ac estea sunt interzise. p) organizarea ac tivitatii de pastrare.000 lei la 10. 14. partiala ori totala. b) incalc area dispozitiilor art. art.000 lei urmatoarele fapte: a) incalc area dispozitiilor art. (9) Constituie c ontraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5. g) asigurarea si folosirea instalatiilor elec trice de construc tie adec vate la loc urile de munc a unde exista peric ole de incendiu sau de explozie.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 14/19 .

b) si alin. . de la data c omunicarii acestuia jumatate din minimul amenzii prevazute de lege. s) amenajarea loc urilor de munc a pentru lucrul la inaltime. exec utia.(1) Ministerul Munc ii. aprobata c u modificari si completari prin Legea nr. . 40.(9) si la art. Solidaritatii Soc iale si Familiei in ac est domeniu sunt urmatoarele: a) elaboreaza politic a si strategia nationala in domeniul sec uritatii si sanatatii in munca. Art. . Solidaritatii Sociale si Familiei este autoritatea competenta in domeniul sec uritatii si sanatatii in munc a. exploatarea si intretinerea lucrarilor miniere. (2) Contravenientul poate ac hita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori. c orespunzator faptei pentru c are a fost sanctionat. Art. e) abiliteaza persoane juridice si fizice pentru a presta servic ii de protectie si prevenire in domeniul …manager. b) elaboreaza proiecte de acte normative in vederea implementarii unitare a strategiei nationale si a ac quis-ului c omunitar din domeniu. (8) lit. (2) Constatarea c ontraventiilor si aplicarea amenzilor prevazute la art.(1)Prevederile art. 39 alin. (1) si (2) vor sesiza de indata organele de urmarire penala c ompetente.01. (2) . CAPITOLUL X Autoritati competente si institutii cu atributii in domeniu Art. c) avizeaza reglementarile cu implic atii in domeniu initiate de alte institutii. (2) . potrivit legii. corespunzator clasific arii minelor din punc tul de vedere al emanatiilor de gaze. 39 alin.(9) si ale art. la elaborarea unor astfel de reglementari. (2) Principalele atributii ale Ministerului Munc ii. Art. Art. (2) -(9) si la art. in masura in c are daunele nu sunt acoperite integral prin prestatiile asigurarilor sociale de stat. dupa c az. in spatii inchise si in c onditii de izolare. in c olaborare cu Ministerul Sanatatii Public e si prin consultarea c u alte institutii c u atributii in domeniu. (3) In c az de c onstatare a unei situatii c are se inc adreaza in prevederile art.Sanc tiunile c ontraventionale prevazute la art. potrivit legii. (6) lit. b) se fac si de catre inspectorii sanitari din c adrul Ministerului Sanatatii Public e si al unitatilor subordonate. 39 alin. inspec torii prevazuti la alin. si partic ipa. 2/2001 privind regimul juridic al c ontraventiilor. r) aplic area metodelor de exploatare miniera. . . Art.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… q) intoc mirea doc umentelor de urmarire a parametrilor func tionali ai echipamentelor de munca si a rapoartelor de serviciu pentru instalatiile c u regim spec ial de exploatare. 180/2002. 40 se fac de catre inspec torii de munca.000 lei neprezentarea de c atre servic iile externe a raportului semestrial de activitate. .13. potrivit legii c ivile. pentru prejudic iile c auzate victimelor ac c identelor de munc a sau bolilor profesionale. inspec torul de munca fac and mentiune despre ac easta posibilitate in proc esul-verbal.000 lei la 10. d) monitorizeaza aplicarea legislatiei pe baza datelor. 40 se aplica angajatorilor.(1)Constatarea contraventiilor si aplic area amenzilor prevazute la art. 39 alin.Constituie c ontraventie si se sanc tioneaza c u amenda de la 5. dupa c az. 44.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 15/19 . 37 si 38.Angajatorii raspund patrimonial. 41. realizarea si func tionarea sistemului de aeraj. prec um si ale c elor c u c are c olaboreaza in desfasurarea ac tivitatii. 40 se c ompleteaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 42. 43. c u modific arile si completarile ulterioare. 45. a informatiilor si a propunerilor transmise de institutiile aflate in subordine sau c oordonare.

cu exceptia c elor prevazute la art. b) elaboreaza sau avizeaza reglementari pentru protectia sanatatii in relatie c u mediul de munc a. in sensul asigurarii concordantei mesajelor pe c are ac estea le c ontin c u prevederile legislatiei in vigoare. Art. ac tivitatea de pregatire generala si/sau de spec ialitate in domeniul sec uritatii si sanatatii in munca pentru institutiile de invatamant. impreuna c u Ministerul Educ atiei si Cerc etarii. g) c olaboreaza c u alte institutii implic ate in ac tivitati cu impact asupra sanatatii luc ratorilor. conform c ompetentelor sale in domeniu. in princ ipal. h) organizeaza. c a organ de spec ialitate al administratiei public e c entrale. (1) c ontroleaza modul in c are se aplic a legislatia nationala din domeniul sec uritatii si sanatatii in munca la toate persoanele fizic e si juridic e din sec toarele prevazute la art. pentru promovarea sanatatii la loc ul de munc a.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… securitatii si sanatatii in munc a.13. este autoritatea c entrala in domeniul asistentei de sanatate public a. pentru c larific area unor evenimente sau situatii de pericol. la c are se face referire la art. 47. j) avizeaza materiale de informare si instruire. Art. elaborarea programelor de cercetare de interes national in domeniul sec uritatii si sanatatii in munc a. c) supravegheaza starea de sanatate a luc ratorilor. organele de urmarire penala. d) c erc eteaza evenimentele conform c ompetentelor. (2) Ministerul Sanatatii Public e indeplineste. (2) Institutia prevazuta la alin. desemneaza. urmatoarele atributii: a) c ontroleaza realizarea programelor de prevenire a risc urilor profesionale. prec um si pentru medic ina munc ii. inregistrare si evidenta a bolilor profesionale si a celor legate de profesiune. (1) si (2). c um ar fi suporturi de c urs.(1) Inspectia Muncii reprezinta autoritatea c ompetenta in c eea c e priveste c ontrolul aplic arii legislatiei referitoare la sec uritatea si sanatatea in munc a. pliante. . (4). 3 alin. f) recunoaste. in c olaborare cu Ministerul Educatiei si Cerc etarii. e) c oordoneaza activitatea de cercetare. g) c oordoneaza. denumite in prezenta lege servic ii externe. 50 alin. potrivit legii. . i) desfasoara activitati de informare. 8 alin. c) dispune sistarea ac tivitatii sau scoaterea din functiune a echipamentelor de munc a.doc umentare. f) autorizeaza/avizeaza si c ontroleaza c alitatea servic iilor medic ale ac ordate luc ratorilor la loc ul de munca. (1). examineaza probe de produse si de materiale in unitati si in afara ac estora.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 16/19 . dupa c az. in cazul in care constata o stare de peric ol grav si iminent de ac cidentare sau de imbolnavire profesionala si sesizeaza. reglementate prin legi spec iale. in c onditiile legii. d) asigura formarea si perfec tionarea profesionala in domeniul medicinei munc ii. in principal. si are. 46. brosuri. k) reprezinta statul in relatiile internationale din domeniul sau de competenta. notific a si supravegheaza laboratoare de incercari. stabileste sau c onfirma …manager. urmatoarele atributii in domeniul sanatatii luc ratorilor la locul de munca: a) c oordoneaza ac tivitatea de medic ina a munc ii la nivel national. dec larare. avizeaza c ercetarea.(1) Ministerul Sanatatii Public e.01. b) solic ita masuratori si determinari. h)indeplineste si alte atributii. precum si organisme din domeniul sau de competenta. afise elaborate de alte persoane juridice sau fizic e.

Servic iul de Protectie si Paza. (2) Institutia prevazuta la alin. Art. struc turile militare si struc turile in care isi desfasoara ac tivitatea functionari public i c u statut spec ial din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor. Solidaritatii Soc iale si Familiei situatiile deosebite c are nec esita imbunatatirea reglementarilor din domeniul securitatii si sanatatii in munca. Solidaritatii Sociale si Familiei a situatiilor deosebite c are nec esita imbunatatirea reglementarilor din domeniul sec uritatii si sanatatii in munc a. (1) se efec tueaza de organele proprii ale ac estora. CAPITOLUL XI Dispozitii finale Art. litera B. 49. Serviciul de Informatii Externe. Direc tia Generala a Penitenc iarelor din c adrul Ministerului Justitiei. stabilit de lege. (2) Cerc etarea. (4) si propune retragerea abilitarii. . 8 alin. 51. c oordoneaza si controleaza activitatea de securitate si sanatate in munc a din unitatile lor. b) transpunerea directivelor spec ific e referitoare la sec uritatea si sanatatea in munc a. (la data 13-Jul-2007 Art. Serviciul Roman de Informatii. din capitolul XI a fost reglementat de Hotarirea 600/2007) (2) In aplic area prevederilor prezentei legi. b) reabilitarea medic ala si. h)furnizeaza informatii celor interesati despre c ele mai efic ace mijloac e de respectare a legislatiei din domeniul sec uritatii si sanatatii in munc a. (1) are atributii pentru: a)sprijinirea ac tivitatii de prevenire in domeniul securitatii si sanatatii in munca a angajatorilor. (3) Institutiile prevazute la alin. Solidaritatii Soc iale si Familiei. dupa caz. Solidaritatii Sociale si Familiei va elabora proiec te de ac te normative nec esare implementarii si/sau adaptarii situatiilor existente la cerintele prezentei legi.01. psihologic a.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 17/19 . Art.(1) Asiguratorul. la propunerea Ministerului Munc ii. 51.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… carac terul ac c identelor. inregistrarea si evidenta ac c identelor de munca si a bolilor profesionale produse in unitatile din subordinea institutiilor prevazute la alin. precum si Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nuc leare organizeaza. dupa c az. (1). 50. sistemul de raportare si evidenta a acc identelor de munc a si a incidentelor. c) raportarea catre Ministerul Munc ii.Institutul National de Cerc etare-Dezvoltare pentru Protec tia Munc ii fundamenteaza stiintific masurile de imbunatatire a ac tivitatii de sec uritate si sanatate in munc a si promoveaza politic a stabilita pentru acest domeniu. f) analizeaza ac tivitatea servic iilor externe prevazute la art. .(1) Se aproba prin hotarare a Guvernului. reprezinta autoritatea c ompetenta in domeniul asigurarii pentru ac c idente de munc a si boli profesionale. 48.(1) Ministerul Apararii Nationale. in colaborare c u Ministerul Sanatatii Publice. e) coordoneaza. prin serviciile de prevenire si protectie c reate sau desemnate de catre ac este institutii. Art. dupa c az. . Ministerul Munc ii. in sc opul aplic arii prevederilor prezentei legi. …manager. (1) pot elabora reglementari proprii pentru aplic area prezentei legi. in completarea c elor existente la nivel national. in colaborare c u Institutul National de Statistic a si cu c elelalte institutii implic ate. iar.13. urmatoarele ac te normative: a) normele metodologic e de aplic are a prevederilor prezentei legi. Serviciul de Telec omunic atii Spec iale. . sistemul de raportare a bolilor profesionale sau legate de profesie. prec um si compensarea vic timelor ac c identelor de munca si ale bolilor profesionale. g) raporteaza Ministerului Munc ii. alin.

Decretul Consiliului de Stat nr.(1) Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 octombrie 2006. intarirea ordinii si disc iplinei in munc a in unitatile c u foc c ontinuu sau care au instalatii c u grad ridic at de peric ol in exploatare. intarirea ordinii si disc iplinei in munc a in unitatile c u foc c ontinuu sau care au instalatii c u grad ridic at de peric ol in exploatare. nr. Partea I. 5 din 11 ianuarie 1982. Prezenta lege transpune Directiva Consiliului nr.13. Prezenta lege transpune Directiva Consiliului nr. 90/1996. L 183/1989. (la data 15-Nov-2006 Art. 75 si ale art. 90/1996. c u modificarile si completarile ulterioare. republic ata in Monitorul Ofic ial al Romaniei. (2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea protec tiei munc ii nr. 52. 5 din 11 ianuarie 1982. 400/1981 pentru instituirea unor reguli privind exploatarea si intretinerea instalatiilor. 47 din 29 ianuarie 2001.(1) Ac tivitatile de interes national in domeniul securitatii si sanatatii in munc a si sursele de ac operire a cheltuielilor necesare in vederea realizarii ac estora se aproba prin hotarare a Guvernului. potrivit legii. republicata. 75 si ale art. . (2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea protec tiei munc ii nr. Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei. republic ata in Monitorul Ofic ial al Romaniei. . 53. 53. 89/391/CEE privind introduc erea de masuri pentru promovarea imbunatatirii sec uritatii si sanatatii luc ratorilor la locul de munc a. (1) din Constitutia Romaniei. republic at in Buletinul Oficial. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR BOGDAN OLTEANU PRESEDINTELE SENATULUI NICOLAE VACAROIU (2) In aplic area prevederilor prezentei legi. (1) din Constitutia Romaniei. republic at in Buletinul Oficial. Decretul Consiliului de Stat nr. Partea I. Art. utilajelor si masinilor. Solidaritatii Sociale si Familiei va elabora proiec te de ac te normative nec esare implementarii si/sau adaptarii situatiilor existente la cerintele prezentei legi. republicata. Art. L 183/1989. la propunerea Ministerului Munc ii. …manager. c u modificarile si completarile ulterioare. nr.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… Art.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 18/19 . (2) din capitolul XI a fost reglementat de Ordinul 753/2006) (2) Ac tivitatile de interes national privind cercetarea stiintific a in domeniul securitatii si sanatatii in munca se finanteaza din fondurile prevazute pentru ac estea. nr. potrivit legii. nr. c u respec tarea prevederilor art. alin. 47 din 29 ianuarie 2001. 76 alin. precum si orice alte dispozitii contrare. Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR BOGDAN OLTEANU PRESEDINTELE SENATULUI NICOLAE VACAROIU (2) Ac tivitatile de interes national privind cercetarea stiintific a in domeniul securitatii si sanatatii in munca se finanteaza din fondurile prevazute pentru ac estea. Solidaritatii Sociale si Familiei. 51. 400/1981 pentru instituirea unor reguli privind exploatarea si intretinerea instalatiilor. 76 alin. . utilajelor si masinilor. publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. Partea I. c u respec tarea prevederilor art.(1) Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 octombrie 2006. Ministerul Munc ii. publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. precum si orice alte dispozitii contrare.01. Partea I. 89/391/CEE privind introduc erea de masuri pentru promovarea imbunatatirii sec uritatii si sanatatii luc ratorilor la locul de munc a.

Art. Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei. (2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea protec tiei munc ii nr. (1) din Constitutia Romaniei. .(1) Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 octombrie 2006.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 19/19 . (1) din Constitutia Romaniei. nr. republic at in Buletinul Oficial. potrivit legii. L 183/1989. Decretul Consiliului de Stat nr. Partea I. 75 si ale art.01. la propunerea Ministerului Munc ii. potrivit legii. nr. precum si orice alte dispozitii contrare. publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. 53. 90/1996. utilajelor si masinilor. intarirea ordinii si disc iplinei in munc a in unitatile c u foc c ontinuu sau care au instalatii c u grad ridic at de peric ol in exploatare. nr. c u modificarile si completarile ulterioare. Art. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR BOGDAN OLTEANU PRESEDINTELE SENATULUI NICOLAE VACAROIU …manager. alin. (2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea protec tiei munc ii nr. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR BOGDAN OLTEANU PRESEDINTELE SENATULUI NICOLAE VACAROIU (2) Ac tivitatile de interes national privind cercetarea stiintific a in domeniul securitatii si sanatatii in munca se finanteaza din fondurile prevazute pentru ac estea. c u respec tarea prevederilor art. Partea I.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… Art. 75 si ale art. 90/1996. 47 din 29 ianuarie 2001. utilajelor si masinilor. 5 din 11 ianuarie 1982. 47 din 29 ianuarie 2001. republic at in Buletinul Oficial. intarirea ordinii si disc iplinei in munc a in unitatile c u foc c ontinuu sau care au instalatii c u grad ridic at de peric ol in exploatare. Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei.(1) Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 octombrie 2006. nr. Prezenta lege transpune Directiva Consiliului nr. 400/1981 pentru instituirea unor reguli privind exploatarea si intretinerea instalatiilor. (la data 15-Nov-2006 Art.13. 5 din 11 ianuarie 1982. 53. 76 alin. Prezenta lege transpune Directiva Consiliului nr. precum si orice alte dispozitii contrare.(1) Ac tivitatile de interes national in domeniul securitatii si sanatatii in munc a si sursele de ac operire a cheltuielilor necesare in vederea realizarii ac estora se aproba prin hotarare a Guvernului. (2) din capitolul XI a fost reglementat de Ordinul 753/2006) (2) Ac tivitatile de interes national privind cercetarea stiintific a in domeniul securitatii si sanatatii in munca se finanteaza din fondurile prevazute pentru ac estea. Solidaritatii Sociale si Familiei. Partea I. publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. 76 alin. c u respec tarea prevederilor art. republicata. republic ata in Monitorul Ofic ial al Romaniei. Partea I. 51. 89/391/CEE privind introduc erea de masuri pentru promovarea imbunatatirii sec uritatii si sanatatii luc ratorilor la locul de munc a. Decretul Consiliului de Stat nr. 52. 89/391/CEE privind introduc erea de masuri pentru promovarea imbunatatirii sec uritatii si sanatatii luc ratorilor la locul de munc a. 400/1981 pentru instituirea unor reguli privind exploatarea si intretinerea instalatiilor. . . L 183/1989. c u modificarile si completarile ulterioare. republic ata in Monitorul Ofic ial al Romaniei. republicata.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful