13.01.

2011

Legea 319/2006 privind protectia si sec…

Legea 319/2006 privind protectia si securitatea muncii, publicata in Monitorul Ofic ial al Romaniei, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006 Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. 1. - (1) Prezenta lege are c a sc op instituirea de masuri privind promovarea imbunatatirii securitatii si sanatatii in munca a lucratorilor. (2) Prezenta lege stabileste princ ipii generale referitoare la prevenirea risc urilor profesionale, protec tia sanatatii si securitatea luc ratorilor, eliminarea fac torilor de risc si ac cidentare, informarea, consultarea, partic iparea ec hilibrata potrivit legii, instruirea lucratorilor si a reprezentantilor lor, precum si direc tiile generale pentru implementarea ac estor princ ipii. Art. 2. - Conventiile internationale si c ontrac tele bilaterale incheiate de persoane juridic e romane cu parteneri straini, in vederea efec tuarii de luc rari c u personal roman pe teritoriul altor tari, vor c uprinde clauze privind sec uritatea si sanatatea in munc a. CAPITOLUL II Domeniu de aplicare Art. 3. - (1) Prezenta lege se aplic a in toate sec toarele de ac tivitate, atat public e, cat si private. (2) Prevederile prezentei legi se aplic a angajatorilor, lucratorilor si reprezentantilor lucratorilor. Art. 4. - (1) Fac exc eptie de la prevederile art. 3 alin. (1) cazurile in c are partic ularitatile inerente ale anumitor ac tivitati specifice din servic iile public e, c um ar fi fortele armate sau politia, prec um si cazurile de dezastre, inundatii si pentru realizarea masurilor de protectie c ivila, vin in c ontradic tie cu prezenta lege. (2) In c azurile prevazute la alin. (1) trebuie sa se asigure sec uritatea si sanatatea lucratorilor, tinandu-se seama de principiile stabilite prin prezenta lege. Art. 5. - In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatorul inteles: a) luc rator - persoana angajata de c atre un angajator, potrivit legii, inclusiv studentii, elevii in perioada efec tuarii stagiului de practic a, prec um si ucenicii si alti partic ipanti la proc esul de munc a, cu exceptia persoanelor c are presteaza ac tivitati casnic e; b) angajator - persoana fizic a sau juridic a ce se afla in raporturi de munc a ori de servic iu cu luc ratorul respec tiv si c are are responsabilitatea intreprinderii si/sau unitatii; c) alti participanti la procesul de munca - persoane aflate in intreprindere si/sau unitate, cu permisiunea angajatorului, in perioada de verific are prealabila a aptitudinilor profesionale in vederea angajarii, persoane c are presteaza ac tivitati in folosul c omunitatii sau ac tivitati in regim de voluntariat, prec um si someri pe durata partic iparii la o forma de pregatire profesionala si persoane care nu au c ontract individual de munca inc heiat in forma sc risa si pentru c are se poate fac e dovada prevederilor c ontrac tuale si a prestatiilor efectuate prin oric e alt mijloc de proba; _____________________________________ Legea 319/2006 comentata si explic ata pe CD-ul "Ghid practic de protectia muncii". _____________________________________ d) reprezentant al luc ratorilor c u raspunderi spec ific e in domeniul sec uritatii si sanatatii luc ratorilor persoana aleasa, selectata sau desemnata de luc ratori, in c onformitate c u prevederile legale, sa ii reprezinte pe ac estia in c eea c e priveste problemele referitoare la protec tia sec uritatii si sanatatii luc ratorilor in munc a;
…manager.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 1/19

rezultat din disfunc tionalitatea unei ac tivitati sau a unui ec hipament de munca sau/si din comportamentul neadecvat al fac torului uman care nu a afec tat luc ratorii. 6.oric e echipament destinat a fi purtat sau manuit de un lucrator pentru a-l proteja impotriva unuia ori mai multor risc uri c are ar putea sa ii puna in pericol sec uritatea si sanatatea la loc ul de munca. reala si ac tuala c areia ii lipseste doar prilejul declansator pentru a produc e un acc ident in oric e moment. emisiile majore de noxe. . uc enic ii. o) inc ident periculos . cum ar fi explozia. inc endiul. g) ac cident de munca . dar ar fi fost posibil sa aiba asemenea urmari si/sau a cauzat ori ar fi fost posibil sa produca pagube materiale.loc ul destinat sa c uprinda posturi de lucru. m) stagiu de prac tica .boala cu determinare multifactoriala. studentii. cauzata de agenti noc ivi fizic i. la c are unii factori determinanti sunt de natura profesionala. CAPITOLUL III Obligatiile angajatorilor SECTIUNEA 1 Obligatii generale ale angajatorilor Art. situat in c ladirile intreprinderii si/sau unitatii.oric e masina.ansamblul de ac tivitati institutionalizate avand c a sc op asigurarea celor mai bune conditii in desfasurarea procesului de munca. q) acc ident usor . h) boala profesionala .situatia c onc reta. p) servicii externe . i) ec hipament de munc a . unealta sau instalatie folosita in munc a. inc lusiv oric e alt loc din aria intreprinderii si/sau unitatii la care luc ratorul are ac ces in cadrul desfasurarii ac tivitatii. in sc opul evitarii sau diminuarii risc urilor profesionale. c himic i ori biologic i c aracteristic i locului de munca. produs in timpul procesului de munc a ori in indeplinirea indatoririlor de serviciu. ac cidentul tehnic.ansamblul de dispozitii sau masuri luate ori prevazute in toate etapele proc esului de munca. precum si intoxic atia ac uta profesionala.(1)Angajatorul are obligatia de a asigura sec uritatea si sanatatea luc ratorilor in toate aspec tele legate de munc a. prec um si somerii in perioada de rec onversie profesionala. situatia de persoana data disparuta sau ac c identul de traseu ori de circ ulatie. r) boala legata de profesiune . l) peric ol grav si iminent de ac cidentare . abilitate sa presteze servic ii de protec tie si prevenire in domeniul securitatii si sanatatii in munca.evenimentul identific abil. apararea vietii.persoane juridic e sau fizic e din afara intreprinderii/unitatii. k) loc de munc a . c onform legii.13. precum si orice supliment sau ac c esoriu proiec tat pentru a indeplini ac est obiectiv.01. inc identul peric ulos. precum si de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului. specific a meseriei sau specialitatii in c are se pregatesc elevii. in proc esul de munc a. care au loc in timpul proc esului de munc a sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu si c are provoaca inc apac itate temporara de munc a de c el putin 3 zile c alendaristic e. sanatatii luc ratorilor si a altor persoane partic ipante la proc esul de munc a. integritatii fizice si psihic e. prec um si c azul susceptibil de boala profesionala sau legata de profesiune.instruirea c u c arac ter aplic ativ.eveniment c are are drept c onsec inta leziuni superficiale c are nec esita numai ac ordarea primelor ingrijiri medicale si a antrenat inc apacitate de munc a c u o durata mai mic a de 3 zile. in conditiile in care au fost implic ate persoane angajate.vatamarea violenta a organismului. j) ec hipament individual de protectie . aparat. …manager. invaliditate ori dec es.afec tiunea c are se produce c a urmare a exerc itarii unei meserii sau profesii.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 2/19 . n) securitate si sanatate in munc a . avaria.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… e) prevenire .ac c identul c are a antrenat dec esul sau vatamari ale organismului. f) eveniment .

. a masurilor de protectie c olec tiva fata de masurile de protectie individuala.01. e) adaptarea la progresul tehnic. a substantelor sau preparatelor c himic e utilizate si la amenajarea locurilor de munca. (2) Angajatorul are obligatia sa urmareasc a adaptarea masurilor prevazute la alin. (4) Fara a aduc e atingere altor prevederi ale prezentei legi. c) c ombaterea riscurilor la sursa. …manager. b) evaluarea risc urilor c are nu pot fi evitate. alegerea ec hipamentelor de munc a.13. in spec ial in c eea c e priveste proiec tarea posturilor de munc a. b) ca. determinate de alegerea ec hipamentelor. angajatorul are obligatia sa ia masurile nec esare pentru: a) asigurarea sec uritatii si protec tia sanatatii luc ratorilor. a metodelor de munca si de productie. (1). Art. masurile de prevenire. b) prevenirea riscurilor profesionale. (1) si (2) pe baza urmatoarelor princ ipii generale de prevenire: a) evitarea riscurilor. conditiile de munca.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 3/19 . ulterior evaluarii prevazute la lit. atunci c and ii incredinteaza sarc ini. in mod prioritar. ac esta nu este exonerat de responsabilitatile sale in ac est domeniu. tinand seama de modific area c onditiilor. de c onditiile si mediul de munc a. inc lusiv la alegerea ec hipamentelor de munc a. (3) Obligatiile luc ratorilor in domeniul sec uritatii si sanatatii in munca nu aduc atingere princ ipiului responsabilitatii angajatorului.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… (2) In cazul in care un angajator apeleaza la servic ii externe. a) si dac a este nec esar. 7. c) sa ia in considerare capac itatile luc ratorului in c eea ce priveste securitatea si sanatatea in munc a. i) furnizarea de instruc tiuni c orespunzatoare luc ratorilor. g) dezvoltarea unei politic i de prevenire coerente care sa c uprinda tehnologiile. prec um si metodele de luc ru si de productie aplic ate de c atre angajator sa asigure imbunatatirea nivelului securitatii si al protec tiei sanatatii lucratorilor si sa fie integrate in ansamblul ac tivitatilor intreprinderii si/sau unitatii respec tive si la toate nivelurile ierarhic e. in vederea reducerii monotoniei muncii. tinand seama de natura ac tivitatilor din intreprindere si/sau unitate. (3) Angajatorul are obligatia sa implementeze masurile prevazute la alin. h)adoptarea. c) informarea si instruirea luc ratorilor.(1)In c adrul responsabilitatilor sale. f) inloc uirea a c eea c e este peric ulos cu c eea c e nu este periculos sau cu c eea c e este mai putin periculos. d) asigurarea c adrului organizatoric si a mijloac elor nec esare sec uritatii si sanatatii in munc a. a munc ii c u ritm predeterminat si a diminuarii efec telor ac estora asupra sanatatii. si pentru imbunatatirea situatiilor existente. d) sa asigure c a planific area si introduc erea de noi tehnologii sa fac a obiectul c onsultarilor cu luc ratorii si/sau reprezentantii ac estora in c eea ce priveste c onsec intele asupra securitatii si sanatatii luc ratorilor. angajatorul are obligatia: a) sa evalueze risc urile pentru sec uritatea si sanatatea luc ratorilor. d) adaptarea munc ii la om. organizarea muncii. relatiile soc iale si influenta fac torilor din mediul de munc a.

se impune c a: a) lucratorii desemnati sa aiba capac itatea nec esara si sa dispuna de mijloac ele adec vate. atributii privind sec uritatea si sanatatea in munca si. c) lucratorii desemnati si serviciile externe sa fie in numar suficient. precum si protectia sanatatii si securitatea lucratorilor trebuie sa fie asigurate …manager. angajatorii ac estora au urmatoarele obligatii: a) sa c oopereze in vederea implementarii prevederilor privind securitatea. 16 alin. d) sa informeze luc ratorii si/sau reprezentantii ac estora despre riscurile profesionale. (2)Prevenirea risc urilor. (4) Dac a in intreprindere si/sau unitate nu se pot organiza ac tivitatile de prevenire si cele de protec tie din lipsa personalului competent. luand in c onsiderare natura activitatilor.13. prec um si de distributia ac estora in c adrul intreprinderii si/sau unitatii. _____________________________________ SECTIUNEA a 2-a Servicii de prevenire si protectie Art. acestea trebuie sa fie informate de catre angajator asupra fac torilor c unosc uti c a au efec te sau sunt susc eptibili de a avea efec te asupra sec uritatii si sanatatii luc ratorilor si trebuie sa aiba ac c es la informatiile prevazute la art. b) serviciile externe sa aiba aptitudinile nec esare si sa dispuna de mijloace personale si profesionale adecvate. 6 si 7.(1)In toate cazurile. . angajatorul desemneaza unul sau mai multi luc ratori pentru a se oc upa de ac tivitatile de protec tie si de ac tivitatile de prevenire a riscurilor profesionale din intreprindere si/sau unitate.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… e) sa ia masurile corespunzatoare pentru c a. luand in c onsiderare natura ac tivitatilor. sanatatea si igiena in munca nu trebuie sa comporte in nic io situatie obligatii financiare pentru luc ratori. c el mult. b) sa isi coordoneze ac tiunile in vederea protectiei luc ratorilor si prevenirii riscurilor profesionale. ac c esul sa fie permis numai lucratorilor c are au primit si si-au insusit instruc tiunile adecvate.si putea indeplini obligatiile ce le revin prin prezenta lege. (2) Luc ratorii desemnati nu trebuie sa fie prejudic iati c a urmare a activitatii lor de protec tie si a c elei de prevenire a risc urilor profesionale. denumiti in continuare luc ratori desemnati. c) sa se informeze rec iproc despre risc urile profesionale. (5) Fara a aduc e atingere altor prevederi ale prezentei legi. _____________________________________ Legea 319/2006 comentata si explic ata pe CD-ul "Ghid practic de protectia muncii".01.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 4/19 . Art. (4).(1) Fara a aduc e atingere obligatiilor prevazute la art. 9. . pentru a se oc upa de organizarea ac tivitatilor de prevenire si a c elor de protec tie. in zonele c u risc ridicat si spec ific. in princ ipal. (6) Luc ratorii desemnati trebuie sa aiba. (3) Luc ratorii desemnati trebuie sa dispuna de timpul nec esar pentru a. tinand seama de marimea intreprinderii si/sau unitatii si/sau de risc urile la c are sunt expusi luc ratorii. (6) Masurile privind sec uritatea. (2). angajatorul trebuie sa rec urga la servic ii externe. (5) In c azul in c are angajatorul apeleaza la serviciile externe prevazute la alin. atunc i cand in acelasi loc de munc a isi desfasoara ac tivitatea luc ratori din mai multe intreprinderi si/sau unitati. sanatatea si igiena in munca. 8. atributii c omplementare.

(5)Ministerul Munc ii. in c are se desfasoara activitati fara risc uri deosebite. (2). in caz de pericol grav si iminent. in conformitate c u c unostintele lor si cu mijloac ele tehnice de care dispun. (3) Angajatorul trebuie sa se asigure c a. tinand seama de alte persoane prezente. stingerea inc endiilor si evac uarea luc ratorilor. (3)Luc ratorul/luc ratorii si/sau serviciul/servic iile prevazute la alin. SECTIUNEA a 3-a Primul ajutor. toti luc ratorii care sunt sau pot fi expusi unui pericol grav si iminent despre riscurile implic ate de ac est pericol. 11. (2) trebuie sa c olaboreze intre ei ori de cate ori este nec esar. de un servic iu ori de servicii distinc te din interiorul sau din exteriorul intreprinderii si/sau unitatii. adaptate naturii ac tivitatilor si marimii intreprinderii si/sau unitatii. indeosebi in ceea ce priveste primul ajutor.(1) Angajatorul are urmatoarele obligatii: a) sa informeze. angajatorul isi poate asuma atributiile din domeniul sec uritatii si sanatatii in munc a pentru realizarea masurilor prevazute de prezenta lege. (3) Numarul luc ratorilor mentionati la alin. prec um si despre masurile luate ori c are trebuie sa fie luate pentru protec tia lor. (4) Luc ratorii nu trebuie sa fie prejudic iati pentru cazurile prevazute la alin. b) sa ia masuri si sa furnize instruc tiuni pentru a da luc ratorilor posibilitatea sa opreasc a luc rul si/sau sa paraseasc a imediat loc ul de munc a si sa se indrepte spre o zona sigura. parasesc loc ul de munc a si/sau o zona periculoasa nu trebuie sa fie prejudic iati si trebuie sa fie protejati impotriva oricaror c onsec inte negative si nejustificate pentru acestia. Solidaritatii Soc iale si Familiei stabileste prin norme metodologice de aplic are a prevederilor prezentei legi capac itatile si aptitudinile nec esare. instruirea lor si echipamentul pus la dispozitia ac estora trebuie sa fie adec vate marimii si/sau risc urilor spec ific e intreprinderii si/sau unitatii.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 5/19 . b) sa stabileasc a legaturile nec esare c u servic iile spec ializate. salvare si pompieri. stingerea incendiilor. .(1) Angajatorul are urmatoarele obligatii: a) sa ia masurile nec esare pentru ac ordarea primului ajutor. (1). .13. in c azul unui peric ol grav si iminent pentru propria securitate sau a altor persoane. SECTIUNEA a 4-a Alte obligatii ale angajatorilor Art. angajatorul trebuie sa desemneze luc ratorii c are aplica masurile de prim ajutor. 10. (2) Luc ratorii c are. c at mai c urand posibil.(1) Angajatorul are urmatoarele obligatii: …manager. servic iul medic al de urgenta. (4)in c azul microintreprinderilor si al intreprinderilor mici. atunc i cand seful ierarhic imediat superior nu poate fi contac tat. (2) Pentru aplic area prevederilor alin. in cazul unui peric ol grav si iminent. in afara cazurilor exceptionale si pentru motive justific ate. . prevazute la alin.01. (1) si (4).2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… de unul sau mai multi luc ratori. dac a are c apacitatea nec esara in domeniu. 12. evacuarea lucratorilor. pericol grav si iminent Art. cu exceptia situatiilor in c are ac estia actioneaza imprudent sau dau dovada de neglijenta grava. (3). prec um si numarul c onsiderat sufic ient. de stingere a inc endiilor si de evacuare a lucratorilor. pentru a evita c onsec intele unui astfel de pericol. c) sa nu impuna luc ratorilor reluarea luc rului in situatia in care inca exista un peric ol grav si iminent. toti lucratorii sunt apti sa aplic e masurile c orespunzatoare. Art.

pliante. prin propria c ompetenta sau prin servic ii externe. prec um si a prevederilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca. din faza de cercetare. m) sa prezinte documentele si sa dea relatiile solic itate de inspec torii de munc a in timpul c ontrolului …manager. d) sa elaboreze pentru autoritatile c ompetente si in conformitate cu reglementarile legale rapoarte privind ac c identele de munca suferite de luc ratorii sai. retinere si neutralizare a substantelor noc ive degajate in desfasurarea proceselor tehnologic e. c orespunzator func tiilor exerc itate. in func tie de natura ac tivitatilor si de marimea intreprinderilor. filme si diafilme cu privire la sec uritatea si sanatatea in munca. asupra echipamentului de protec tie c are trebuie utilizat. c) sa obtina autorizatia de func tionare din punctul de vedere al sec uritatii si sanatatii in munc a.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 6/19 . k) sa tina evidenta zonelor c u risc ridicat si spec ific prevazute la art. b) sa intocmeasca un plan de prevenire si protec tie c ompus din masuri tehnice. solidaritatii sociale si familiei. 13. in urma examenului medic al si. prec um si a ac c identelor de munc a. (4) lit. a bolilor profesionale. e). ulterior angajarii. prec um si asupra masurilor de prevenire si de protec tie nec esare. organizatoric e si de alta natura. prin lucratorii desemnati.13. precum si a instalatiilor de c aptare. (2) Prin ordin al ministrului munc ii. pe care sa il aplice corespunzator conditiilor de munc a spec ific e unitatii. a ac cidentelor usoare. sanitare. prin a c aror aplic are sa fie eliminate sau diminuate riscurile de acc identare si de imbolnavire profesionala a luc ratorilor. l) sa asigure func tionarea permanenta si corec ta a sistemelor si dispozitivelor de protec tie. dupa caz. atributiile si raspunderile c e le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca. a aparaturii de masura si control. prec um si de elaborare a tehnologiilor de fabric atie. a testarii psihologic e a aptitudinilor. f) sa asigure si sa c ontroleze cunoasterea si aplic area de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si de protectie stabilit. 5 lit. 7 alin. tinand seama de partic ularitatile activitatilor si ale loc urilor de munc a aflate in responsabilitatea lor. g) sa ia masuri pentru asigurarea de materiale nec esare informarii si instruirii lucratorilor. g). c ontrolul psihologic periodic . prin fisa postului. inainte de inceperea oric arei ac tivitati. solutii c onforme prevederilor legale in vigoare privind securitatea si sanatatea in munc a.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… a) sa realizeze si sa fie in posesia unei evaluari a risc urilor pentru sec uritatea si sanatatea in munc a. Art. dupa c az. astfel cum sunt definite la art. c onform prevederilor legale. (1). se vor stabili obligatiile ce revin diferitelor c ategorii de intreprinderi c u privire la intoc mirea documentelor prevazute la alin. b) sa decida asupra masurilor de protec tie c are trebuie luate si. j) sa angajeze numai persoane c are. a ec hipamentelor de munca. in spiritul prezentei legi. pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munc a.01. . asupra risc urilor la c are ac easta este expusa la loc ul de munc a. inc lusiv pentru ac ele grupuri sensibile la risc uri specific e.In vederea asigurarii c onditiilor de sec uritate si sanatate in munca si pentru prevenirea ac c identelor de munc a si a bolilor profesionale. corespund sarcinii de munc a pe c are urmeaza sa o execute si sa asigure c ontrolul medical periodic si. d) sa stabileasca pentru luc ratori. c um ar fi afise. proiec tare si exec utie a construc tiilor. e) sa elaboreze instruc tiuni proprii. h)sa asigure informarea fiecarei persoane. dupa c az. c) sa tina evidenta ac c identelor de munca c e au ca urmare o inc apac itate de munca mai mare de 3 zile de lucru. a inc identelor peric uloase. anterior angajarii in munca. i) sa ia masuri pentru autorizarea exerc itarii meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specific a. angajatorii au urmatoarele obligatii: a) sa adopte. bazat pe evaluarea risc urilor.

12 alin. (1) lit. (1) lit. (2) Categoriile de materiale igienic o-sanitare. b) masurile luate in c onformitate cu prevederile art. care privesc acesti lucratori.13. 15. a) si b). q) sa asigure echipamente de munc a fara pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor. in general. astfel inc at luc ratorii si/sau reprezentantii ac estora sa primeasc a. SECTIUNEA a 6-a Consultarea si participarea lucratorilor Art. r) sa asigure echipamente individuale de protec tie. toate informatiile nec esare privind: a) riscurile pentru sec uritate si sanatate in munc a. sa primeasc a informatii adec vate privind aspec tele la c are s.a fac ut referire la alin. in c azul degradarii sau al pierderii calitatilor de protec tie. c ) si d). la solicitarea inspectorului de munc a. sa aiba ac ces la: a) evaluarea risc urilor si masurile de protectie.(1)Angajatorii c onsulta lucratorii si/sau reprezentantii lor si permit partic iparea acestora la discutarea tuturor problemelor referitoare la securitatea si sanatatea in munc a. Art. Art. in vederea indeplinirii atributiilor si in c onformitate c u prevederile prezentei legi. SECTIUNEA a 5-a Informarea lucratorilor Art. in afara de cazurile in care mentinerea acestei stari ar genera alte acc idente ori ar peric lita viata ac c identatilor si a altor persoane. s) sa acorde obligatoriu echipament individual de protectie nou. c are desfasoara activitati in intreprinderea si/sau in unitatea sa. 18. n) sa asigure realizarea masurilor dispuse de inspec torii de munca c u prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor. prec um si informatii provenind de la institutiile de control si autoritatile c ompetente in domeniu. c) informatii privind masurile din domeniul sec uritatii si sanatatii in munc a. 10 alin. 14. 12 alin.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… sau al efec tuarii cercetarii evenimentelor. (2) Angajatorul trebuie sa ia masuri c orespunzatoare astfel incat angajatorii lucratorilor din orice intreprindere si/sau unitate exterioara. b) evidenta si rapoartele prevazute la art.(1)Materialele igienic o. o) sa desemneze. in c onformitate cu prevederile legale. . (1).ro/Legea-securitatii-si-sanat… 7/19 . prevazute la art. cat si la nivelul fiecarui post de luc ru si/sau fiecarei func tii. prec um si masurile si activitatile de prevenire si protec tie atat la nivelul intreprinderii si/sau unitatii.01. . prec um si loc urile de munc a ce impun acordarea ac estora se stabilesc prin contrac tul c olec tiv de munc a si/sau contractul individual de munc a. p) sa nu modific e starea de fapt rezultata din produc erea unui ac cident mortal sau c olec tiv. . (2) si (3). cu raspunderi specific e in domeniul sec uritatii si sanatatii luc ratorilor. luc ratorii c are sa partic ipe la efec tuarea controlului sau la cercetarea evenimentelor.sanitare se ac orda in mod obligatoriu si gratuit de catre angajatori.Alimentatia de protec tie se ac orda in mod obligatoriu si gratuit de c atre angajatori persoanelor c are lucreaza in c onditii de munc a ce impun acest luc ru si se stabileste prin c ontractul colectiv de munca si/sau c ontrac tul individual de munc a. .(1)Tinand seama de marimea intreprinderii si/sau a unitatii. 17. angajatorul trebuie sa ia masuri corespunzatoare. . 16. …manager.Angajatorul trebuie sa ia masuri c orespunzatoare pentru ca lucratorii desemnati sau reprezentantii luc ratorilor. Art.

. Art.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 8/19 . e) la exec utarea unor lucrari spec iale. precum si cu privire la activitatile la c are s-a facut referire la art. 17 si ale art. la servicii externe.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… (2) Aplicarea prevederilor alin.(3). (2). in timpul vizitelor de control. 20. (1). c) partic iparea ec hilibrata. 12 alin. d) la introducerea oric arei noi tehnologii sau proc eduri de lucru. si sa le furnizeze mijloacele nec esare pentru a-si putea exerc ita drepturile si atributiile c are dec urg din prezenta lege. b) dreptul lucratorilor si/sau reprezentantilor lor sa faca propuneri. (1) si la art. c) la introducerea unui nou ec hipament de munca sau a unor modific ari ale ec hipamentului existent. (4). se organizeaza si func tioneaza c omitete de sec uritate si sanatate in munc a. b) la schimbarea loc ului de munca sau la transfer. (1). d) rec urgerea. 8 alin. (5) Reprezentantii luc ratorilor c u raspunderi specific e in domeniul sec uritatii si sanatatii lucratorilor sau lucratorii nu pot fi prejudic iati din c auza activitatilor la c are s-a fac ut referire in alin.13. in sc opul diminuarii risc urilor pentru luc ratori si/sau al eliminarii surselor de pericol. art. 8 alin.a fac ut referire in art. 8 alin. 5 lit. c onform art. 10 alin.01. 19. in c azul in c are considera ca masurile adoptate si mijloac ele utilizate de catre angajator nu sunt sufic iente pentru asigurarea securitatii si sanatatii in munca. c) informatiile la care s. 20 si 21.a facut referire la art. dupa c az. (4) Reprezentantii luc ratorilor c u raspunderi spec ifice in domeniul sec uritatii si sanatatii luc ratorilor au dreptul sa solic ite angajatorului sa ia masuri corespunzatoare si sa prezinte propuneri in acest sens. 18 alin. (3) Luc ratorii si/sau reprezentantii luc ratorilor definiti la art. b) desemnarea luc ratorilor la care s. fara diminuarea drepturilor salariale. . spec ific e loc ului de munca si postului sau: a) la angajare. in special sub forma de informatii si instruc tiuni de luc ru. (1) implic a: a) c onsultarea luc ratorilor. la nivelul angajatorului se infiinteaza. 16 si 17. e) organizarea si planificarea instruirii prevazute la art.In vederea realizarii prevederilor art. …manager. (7) Reprezentantii luc ratorilor c u raspunderi specific e in domeniul sec uritatii si sanatatii lucratorilor si/sau luc ratorii au dreptul sa apeleze la autoritatile c ompetente. 16. (1). d) iau parte in mod echilibrat sau sunt c onsultati in prealabil si in timp util de catre angajator cu privire la: a) oric e masura care ar afecta semnificativ sec uritatea si sanatatea in munc a. SECTIUNEA a 7-a Instruirea lucratorilor Art. (8) Reprezentantilor luc ratorilor c u raspunderi spec ific e in domeniul sec uritatii si sanatatii luc ratorilor trebuie sa li se ac orde posibilitatea de a-si prezenta observatiile inspec torilor de munca si inspec torilor sanitari. (1).(1)Angajatorul trebuie sa asigure c onditii pentru ca fiecare lucrator sa primeasc a o instruire sufic ienta si adecvata in domeniul securitatii si sanatatii in munc a. (6) Angajatorul trebuie sa ac orde reprezentantilor lucratorilor c u raspunderi spec ific e in domeniul securitatii si sanatatii luc ratorilor un timp adec vat.

substantele periculoase. prec um si c u instructiunile primite din partea angajatorului. instalatiilor tehnic e si cladirilor. b) sa utilizeze corec t ec hipamentul individual de protectie ac ordat si. pentru protectia sanatatii si sec uritatii luc ratorilor. …manager. uneltele. . atat timp cat este nec esar. (2) Instruirea prevazuta la art. sc himbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de sec uritate proprii.Fiecare luc rator trebuie sa isi desfasoare ac tivitatea. 21. uneltelor. dupa utilizare. prec um si oric e defic ienta a sistemelor de protectie. CAPITOLUL IV Obligatiile lucratorilor Art. (1). pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munc a si conditiile de luc ru sunt sigure si fara risc uri pentru securitate si sanatate. (4) Reprezentantii lucratorilor c u raspunderi spec ific e in domeniul sec uritatii si sanatatii in munc a au dreptul la instruire c orespunzatoare. e) sa aduca la c unostinta conduc atorului loc ului de munc a si/sau angajatorului ac cidentele suferite de propria persoana. d) sa comunic e imediat angajatorului si/sau luc ratorilor desemnati oric e situatie de munc a despre c are au motive intemeiate sa o c onsidere un peric ol pentru sec uritatea si sanatatea lucratorilor.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… (2) Instruirea prevazuta la alin. 20 alin. (2) si (4) nu poate fi realizata pe c heltuiala luc ratorilor si/sau a reprezentantilor ac estora. (3) Instruirea prevazuta la art. lucratorii au urmatoarele obligatii: a) sa utilizeze c orec t masinile. aparaturii. h) sa isi insuseasc a si sa respec te prevederile legislatiei din domeniul sec uritatii si sanatatii in munca si masurile de aplic are a acestora. 22. in sc opul realizarii obiec tivelor prevazute la art.13. 23. . Art. astfel incat sa nu expuna la pericol de ac c identare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana. . ec hipamentele de transport si alte mijloac e de produc tie. c are desfasoara ac tivitati in intreprinderea si/sau unitatea proprie. 20 alin. pentru a fac e posibila realizarea oric aror masuri sau c erinte dispuse de c atre inspectorii de munc a si inspec torii sanitari. 22.(1)Instruirea prevazuta la art.01. fie in interiorul. la modificarea. si sa utilizeze c orec t ac este dispozitive. in spec ial ale masinilor. f) sa coopereze c u angajatorul si/sau c u luc ratorii desemnati. c) sa nu proc edeze la sc oaterea din func tiune. in domeniul sau de ac tivitate. fie in afara intreprinderii si/sau unitatii. au primit instruc tiuni adec vate referitoare la riscurile legate de sec uritate si sanatate in munca. b) periodic a si ori de c ate ori este nec esar. Art. (1) trebuie sa fie: a) adaptata evolutiei riscurilor sau aparitiei unor noi risc uri. atat timp cat este nec esar. pe durata desfasurarii ac tivitatilor. g) sa c oopereze. (1) si (2) trebuie sa se realizeze in timpul programului de luc ru. 20 alin. c u angajatorul si/sau c u luc ratorii desemnati. i) sa dea relatiile solic itate de c atre inspec torii de munca si inspec torii sanitari. (3) Angajatorul se va asigura c a luc ratorii din intreprinderi si/sau unitati din exterior. in c onformitate cu pregatirea si instruirea sa.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 9/19 . (4) trebuie sa se efec tueze in timpul programului de luc ru.(1) In mod deosebit. aparatura. sa il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare. c at si alte persoane care pot fi afec tate de ac tiunile sau omisiunile sale in timpul proc esului de munca.

25. a) si b). la c onstatarea cazului.(1)Masurile prevazute la art. dupa c az. Art. c) de catre Inspec tia Muncii. dupa c um urmeaza: a) inspec toratelor teritoriale de munc a. 26.(1)Cerc etarea evenimentelor este obligatorie si se efec tueaza dupa cum urmeaza: a) de c atre angajator.In c azul acc identelor de circ ulatie produse pe drumurile publice.(1) Angajatorul are obligatia sa c omunice evenimentele. c u modific arile si c ompletarile ulterioare. inc lusiv medicul de medic ina a munc ii aflat intr-o relatie contrac tuala cu angajatorul. . in termen de 5 zile de la data solicitarii. de catre c onduc atorul locului de munca sau de orice alta persoana c are are c unostinta despre produc erea ac estuia. . conform prevederilor legale. . (3) Semnalarea prevazuta la alin. in care printre victime sunt si persoane aflate in indeplinirea unor sarcini de serviciu. 346/2002 privind asigurarea pentru ac cidente de munca si boli profesionale. . inregistrarea si raportarea evenimentelor SECTIUNEA 1 Evenimente Art. . precum si in situatiile c u persoane date disparute. invaliditate sau dec es. in cazul ac c identelor c olec tive. ac cidente c olec tive. evenimentele urmate de inc apac itate temporara de munca. (2) se efec tueaza c atre autoritatea de sanatate publica teritoriala sau a munic ipiului Buc uresti. cercetarea. b) asiguratorului. generate de unele evenimente …manager. in c azul evenimentelor c are au produs inc apacitate temporara de munc a. 27. 24.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… (2) Obligatiile prevazute la alin.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 10/19 . (1) lit. va semnala obligatoriu suspic iunea de boala profesionala sau legata de profesiune. potrivit activitatilor pe care ac estia le desfasoara. . 5 lit. 28. organele de politie rutiera competente vor trimite institutiilor si/sau persoanelor fizice/juridic e prevazute la art. Art. si c elorlalti partic ipanti la procesul de munc a. CAPITOLUL VI Comunicarea. _____________________________________ CAPITOLUL V Supravegherea sanatatii Art.Orice eveniment. c) organelor de urmarire penala. 24 vor fi stabilite astfel inc at fiec are luc rator sa poata benefic ia de supravegherea sanatatii la intervale regulate. de indata. potrivit Legii nr. (2) Supravegherea sanatatii lucratorilor este asigurata prin medic ii de medic ina a munc ii. va fi c omunic at de indata angajatorului.Masurile prin c are se asigura supravegherea c orespunzatoare a sanatatii luc ratorilor in functie de risc urile privind sec uritatea si sanatatea in munca se stabilesc potrivit reglementarilor legale. in cazul evenimentelor c are au produs invaliditate evidenta sau c onfirmata. 29. Art. b) de c atre inspec toratele teritoriale de munc a.13. (2) Oric e medic . Art. 29 alin. in cazul evenimentelor care au produs incapac itate temporara de munc a luc ratorilor la angajatorii persoane fizic e. depistata c u prilejul prestatiilor medic ale. _____________________________________ Legea 319/2006 comentata si explic ata pe CD-ul "Ghid practic de protectia muncii". la confirmarea acestora. asa c um este definit la art. de indata. f). 5 lit. un exemplar al proc esului-verbal de c erc etare la fata locului. toate evenimentele asa c um sunt definite la art. f). deces. dupa c az.01. (1) se aplic a. inc idente periculoase.

. f) ac cidentul c auzat de ac tivitati c are nu au legatura cu proc esul munc ii. i) ac cidentul suferit in timpul deplasarii de la sediul persoanei juridic e sau de la adresa persoanei fizice la c are este inc adrata victima.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… deosebite. loc ul de munc a. inc lusiv in cadrul unor ac tivitati c ulturale. o c opie a raportului de c onstatare medico-legala. in cazul suspiciunilor de boala profesionala si a bolilor legate de profesiune. in baza unor contrac te.01. utilajul ori materialele. pe durata si traseul prevazute in doc umentul de deplasare. in tara sau in afara granitelor tarii. (3) In c az de dec es al persoanei acc identate ca urmare a unui eveniment. este. incheiate de persoane juridice romane c u parteneri straini. g).13. d) de catre autoritatile de sanatate public a teritoriale. dac a deplasarea s-a facut in timpul si pe traseul normal de la domiciliul luc ratorului la locul de munca organizat de angajator si invers. si nu se datoreaza culpei exc lusive a ac c identatului. c a urmare a unei actiuni intreprinse din proprie initiativa pentru prevenirea ori inlaturarea unui pericol care ameninta avutul public si privat. c u permisiunea angajatorului. institutia medico-legala competenta este obligata sa inainteze inspectoratului teritorial de munca. in timpul si din c auza indeplinirii indatoririlor de servic iu. respec tiv a municipiului Buc uresti.(1)In sensul prevederilor art. dac a se afla in baie ori in spalator sau dac a se deplasa de la locul de munca la iesirea din intreprindere sau unitate si invers. (2) Rezultatul c erc etarii evenimentului se va consemna intr-un proc es. prec um si in timpul si pe traseul normal spre si de la ac este loc uri. la o alta persoana juridica sau fizic a. 5 lit. …manager. in timpul si din c auza indeplinirii ac estor ac tivitati. pe durata normala de deplasare. pentru indeplinirea unei sarc ini de munc a.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 11/19 . daca schimba imbrac amintea personala. dac a victima prelua sau preda uneltele de luc ru. b) ac cidentul suferit de persoanele c are indeplinesc sarcini de stat sau de interes public. 30. in calitate de angajator. k) acc identul suferit in timpul pauzelor regulamentare. in timpul programului de munc a. pentru indeplinirea sarc inilor de munc a. c a urmare a unei actiuni intreprinse din proprie initiativa pentru salvarea de vieti omenesti. e) acc identul suferit de oric e persoana. in termen de 7 zile de la data decesului. g) acc identul de traseu. ori in alt loc de munca organizat de ac estia. in timpul si din c auza indeplinirii ac estor sarc ini. l) ac cidentul suferit de luc ratori ai angajatorilor romani sau de persoane fizic e romane. echipamentul individual de protec tie sau orice alt ec hipament pus la dispozitie de angajator. c onventii sau in alte c onditii prevazute de lege. j) ac cidentul suferit inainte sau dupa inc etarea luc rului. ori de la orice alt loc de munc a organizat de acestea. m) ac cidentul suferit de personalul roman care efec tueaza lucrari si servicii pe teritoriul altor tari. SECTIUNEA a 2-a Accidente de munca Art. c) ac c identul survenit in c adrul ac tivitatilor cultural-sportive organizate. sportive.verbal. delegati pentru indeplinirea indatoririlor de servic iu in afara granitelor tarii. de asemenea. h) ac c identul suferit in timpul deplasarii de la sediul persoanei juridic e sau de la adresa persoanei fizice la locul de munca sau de la un loc de munc a la altul. prec um avariile sau exploziile. d) acc identul suferit de oric e persoana. ac c ident de munc a: a) ac cidentul suferit de persoane aflate in vizita in intreprindere si/sau unitate. dac a ac esta a avut loc in loc uri organizate de angajator. daca se produce la sediul persoanei juridice sau la adresa persoanei fizic e.

(1)Inregistrarea acc identului de munc a se fac e pe baza procesului-verbal de c erc etare. Art. inundatie. visc ol. deplasarea trebuie sa se fac a fara abateri nejustific ate de la traseul normal si. (2) In situatiile mentionate la alin. cum ar fi furtuna.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 12/19 . . trebuie protejate impotriva peric olelor c are le …manager. precum si persoanele cu dizabilitati. (3) Declararea bolilor profesionale se fac e pe baza proc esului-verbal de c erc etare. precum si stabilirea de masuri pentru prevenirea altor imbolnaviri se fac de c atre spec ialistii autoritatilor de sanatate public a teritoriale. CAPITOLUL VII Grupuri sensibile la riscuri Art. 5 lit. 34. trasnet (electrocutare). Art. afectiunile suferite de elevi si studenti in timpul efectuarii instruirii practic e sunt. la Centrul de Calc ul si Statistica Sanitara Buc uresti.13. d) ac c idente c olec tive. prec um si la structurile teritoriale ale asiguratorului stabilit conform legii. c and sunt acc identate cel putin 3 persoane in ac elasi timp si din ac eeasi cauza. q) acc identul suferit de o persoana aflata in indeplinirea atributiilor de serviciu.(1)Dec lararea bolilor profesionale este obligatorie si se fac e de catre medicii din c adrul autoritatilor de sanatate public a teritoriale si a munic ipiului Bucuresti. (2) Ac cidentul de munca inregistrat de angajator se raporteaza de c atre ac esta la inspec toratul teritorial de munca. dac a vic tima se afla in timpul proc esului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de servic iu. 32. potrivit legii. . (1) lit. rec alific are sau perfec tionare a pregatirii profesionale.Grupurile sensibile la risc uri spec ific e. de asemenea. o) ac c identul determinat de fenomene sau calamitati naturale. in vederea confirmarii sau infirmarii lor. (2) Cercetarea cauzelor imbolnavirilor profesionale. in: a) acc idente c are produc incapac itate temporara de munc a de c el putin 3 zile c alendaristic e. 33. SECTIUNEA a 3-a Bolile profesionale Art. de asemenea. h). p) disparitia unei persoane. (5) Intoxic atia acuta profesionala se declara. 31. se cerceteaza si se inregistreaza atat ca boala profesionala.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… n) ac cidentul suferit de cei care urmeaza c ursuri de c alific are. in c olaborare c u inspec torii din inspec toratele teritoriale de munc a. . Art. c) acc idente mortale.01. (4) Bolile profesionale nou-dec larate se raporteaza lunar de catre autoritatea de sanatate publica teritoriala si a munic ipiului Buc uresti la Centrul national de c oordonare metodologic a si informare privind bolile profesionale din c adrul Institutului de Sanatate Public a Bucuresti. transportul sa se faca in c onditiile prevazute de reglementarile de sec uritate si sanatate in munc a sau de circ ulatie in vigoare. 35. prec um si la asigurator. . g).Acc identele de munc a se c lasifica. i) si I). . lehuzele sau femeile c are alapteaza. boli profesionale. c at si c a ac cident de munca. c utremur. alunec ari de teren. h). in c onditiile unui acc ident de munc a si in imprejurari c are indreptatesc presupunerea dec esului acesteia. in raport c u urmarile produse si cu numarul persoanelor ac c identate. c um ar fi: femeile gravide. in timpul si din cauza efec tuarii ac tivitatilor aferente stagiului de prac tica.In sensul prevederilor art. b) acc idente c are produc invaliditate. tinerii. c a urmare a unei agresiuni.

Art. iar fapta prevazuta la alin.000 lei la 10. 13 lit. (1) lit. 29 alin. a) si b). (2) savarsita din c ulpa se pedepseste c u inchisoare de la 6 luni la un an sau c u amenda. n). Art. (3) Fapta prevazuta la alin. constituie infractiune si se pedepseste cu inc hisoare de la un an la 2 ani sau c u amenda. (1) si (3) savarsite din culpa se pedepsesc c u inchisoare de la 3 luni la un an sau c u amenda. 11 alin.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 13/19 . 37. pedeapsa este inc hisoarea de la un an la 2 ani sau amenda. (1) lit. CAPITOLUL VIII Infractiuni Art. 13 lit. (3) Constituie c ontraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3. (4) Faptele prevazute la alin. (2) Daca fapta prevazuta la alin. (2) Daca fapta prevazuta in alin. 39. art. b).(1) Neluarea vreuneia dintre masurile legale de sec uritate si sanatate in munc a de catre persoana c are avea indatorirea de a lua aceste masuri. (1) a produs c onsec inte deosebite. 36.13. (4) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 4. 12 alin. (2). 38.(1) Constituie c ontraventii faptele savarsite de angajatorii aflati in una dintre situatiile prevazute de prezenta lege. (2) savarsita din c ulpa se pedepseste c u inc hisoare de la 6 luni la un an sau cu amenda.000 lei inc alcarea dispozitiilor art. 7 alin. h)-m) si o). . 13 lit. (2) Constituie c ontraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5. (3) Dac a nerespec tarea consta in repunerea in func tiune a instalatiilor.(1) Nerespectarea de c atre orice persoana a obligatiilor si a masurilor stabilite c u privire la securitatea si sanatatea in munc a. 27 alin.000 lei incalc area dispozitiilor art. 20. _____________________________________ Afla cum sa eviti sanctiunile prevazute de Legea 319/2006 cu ajutorul CD-ului "Ghid practic de protectia muncii". anterior eliminarii tuturor defic ientelor pentru c are s-a luat masura opririi lor. (1) savarsita din culpa se pedepseste c u inc hisoare de la 3 luni la un an sau c u amenda. .000 lei incalc area dispozitiilor art. dac a prin ac easta se c reeaza un peric ol grav si iminent de produc ere a unui ac cident de munca sau de imbolnavire profesionala. p) si r). art. 32 alin. c ). …manager. (1) lit.500 lei la 7. art. constituie infractiune si se pedepseste cu inc hisoare de la un an la 2 ani sau c u amenda. art. pedeapsa este inc hisoarea de la un an la 3 ani sau amenda. (1) si (3). q) si s) si ale art. a) si b). pedeapsa este inc hisoarea de la un an la 3 ani sau amenda.Angajatorii au obligatia sa amenajeze loc urile de munca tinand seama de prezenta grupurilor sensibile la risc uri spec ific e. 13 lit. a) si ale art. d)-f).2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… afecteaza in mod spec ific . (5) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3.01.000 lei la 8. a).000 lei la 10. (1) a produs c onsec inte deosebite. 8. _____________________________________ CAPITOLUL IX Contraventii Art. (4)-(6). art. daca se creeaza un peric ol grav si iminent de produc ere a unui ac cident de munca sau de imbolnavire profesionala. . masinilor si utilajelor.000 lei inc alcarea dispozitiilor art. art. . iar fapta prevazuta la alin.

g). l) asigurarea exploatarii fara peric ole a rec ipientelor-butelii c u gaze c omprimate sau lichefiate. prec um si pentru prevenirea efec telor elec tric itatii statice si ale desc arc arilor atmosferice.000 lei la 10. 36. a c onstruc tiilor. art. 18 alin. 34 alin. (1) lit. (9) Constituie c ontraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5. depozitarea. c) darea in exploatare sau repunerea in func tiune. h) asigurarea c elei de. 17.000 lei la 6. 34 alin. (1).000 lei urmatoarele fapte: a) incalc area dispozitiilor art.000 lei nerespectarea reglementarilor de securitate si sanatate in munc a privind: a) fabricarea. (5) si (6) si ale art. transportul. e) folosirea surselor de foc deschis si fumatul la loc urile de munc a unde ac estea sunt interzise. 14. f) prevenirea acc identelor prin elec troc utare la executarea. 9 alin.13. 10 si 16. precum si suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului uman. n) asigurarea. (7) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2. intretinerea si repararea instalatiilor si a ec hipamentelor electric e.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 14/19 . b) prevenirea prezentei peste limitele maxime admise a agentilor c himici. (2) si (4).2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… (6) Constituie c ontraventii si se sanc tioneaza c u amenda de la 3. k) semnalizarea de sec uritate si/sau de sanatate la loc ul de munc a. j) delimitarea.000 lei la 4. 13 lit. b) incalc area dispozitiilor art. manipularea sau utilizarea substantelor ori preparatelor chimice periculoase si a deseurilor rezultate. g) asigurarea si folosirea instalatiilor elec trice de construc tie adec vate la loc urile de munc a unde exista peric ole de incendiu sau de explozie.a doua surse de alimentare cu energie electric a a echipamentelor de munc a. manipularea si depozitarea ec hipamentelor de munc a. art.000 lei incalc area dispozitiilor art. c ) si d). o) asigurarea iluminatului de siguranta. (8) Constituie c ontraventii si se sanc tioneaza c u amenda de la 2. marc area si intretinerea cailor de acc es si de circ ulatie. ale art. i) transportul. (1).01. fizic i sau biologici. m) utilizarea. partiala ori totala. ale art. a instalatiilor mec anic e sub presiune si a c elor de ridic at. exploatarea. …manager. ec hipamentelor de munca noi sau reparate.000 lei urmatoarele fapte: a) inc alc area dispozitiilor art. precum si pentru aplicarea proceselor tehnologice. p) organizarea ac tivitatii de pastrare. b) incalc area dispozitiilor art. revizia si repararea periodic a a ec hipamentelor de munc a. 11 alin. ingradirea si semnalizarea zonelor peric uloase. 15 si ale art. 19 si 21. (5). d) intoc mirea si respectarea documentatiilor tehnice pentru exec utarea luc rarilor c are nec esita masuri spec iale de siguranta. materialelor si produselor. intretinerea. 12 alin. a c onductelor prin c are c ircula fluide sub presiune si a altor asemenea echipamente de munca. intretinere si denoc ivizare a ec hipamentului individual de protec tie.500 lei la 5.

Art.(1) Ministerul Munc ii. (3) In c az de c onstatare a unei situatii c are se inc adreaza in prevederile art. CAPITOLUL X Autoritati competente si institutii cu atributii in domeniu Art. pentru prejudic iile c auzate victimelor ac c identelor de munc a sau bolilor profesionale. . . in c olaborare cu Ministerul Sanatatii Public e si prin consultarea c u alte institutii c u atributii in domeniu. 40.Sanc tiunile c ontraventionale prevazute la art. Art. d) monitorizeaza aplicarea legislatiei pe baza datelor. 42. 37 si 38. in masura in c are daunele nu sunt acoperite integral prin prestatiile asigurarilor sociale de stat. c orespunzator faptei pentru c are a fost sanctionat. 41.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 15/19 . s) amenajarea loc urilor de munc a pentru lucrul la inaltime. (2) Principalele atributii ale Ministerului Munc ii.13. Art. 39 alin. b) si alin. in spatii inchise si in c onditii de izolare.Constituie c ontraventie si se sanc tioneaza c u amenda de la 5. 44. (2) .Angajatorii raspund patrimonial. . (2) -(9) si la art. (2) . exec utia. aprobata c u modificari si completari prin Legea nr. potrivit legii. b) elaboreaza proiecte de acte normative in vederea implementarii unitare a strategiei nationale si a ac quis-ului c omunitar din domeniu. (8) lit. prec um si ale c elor c u c are c olaboreaza in desfasurarea ac tivitatii. c) avizeaza reglementarile cu implic atii in domeniu initiate de alte institutii. 45. 40 se aplica angajatorilor. inspec torul de munca fac and mentiune despre ac easta posibilitate in proc esul-verbal. (2) Constatarea c ontraventiilor si aplicarea amenzilor prevazute la art. corespunzator clasific arii minelor din punc tul de vedere al emanatiilor de gaze. 39 alin. .2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… q) intoc mirea doc umentelor de urmarire a parametrilor func tionali ai echipamentelor de munca si a rapoartelor de serviciu pentru instalatiile c u regim spec ial de exploatare.(9) si ale art.(9) si la art.(1)Prevederile art. inspec torii prevazuti la alin. (1) si (2) vor sesiza de indata organele de urmarire penala c ompetente. realizarea si func tionarea sistemului de aeraj.(1)Constatarea contraventiilor si aplic area amenzilor prevazute la art. la elaborarea unor astfel de reglementari. potrivit legii. a informatiilor si a propunerilor transmise de institutiile aflate in subordine sau c oordonare. Art. de la data c omunicarii acestuia jumatate din minimul amenzii prevazute de lege. 40 se c ompleteaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. .000 lei la 10. 39 alin. c u modific arile si completarile ulterioare. 2/2001 privind regimul juridic al c ontraventiilor. (2) Contravenientul poate ac hita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori. 180/2002. dupa c az. dupa c az. exploatarea si intretinerea lucrarilor miniere. b) se fac si de catre inspectorii sanitari din c adrul Ministerului Sanatatii Public e si al unitatilor subordonate. 39 alin. Solidaritatii Sociale si Familiei este autoritatea competenta in domeniul sec uritatii si sanatatii in munc a. (6) lit. potrivit legii c ivile. Solidaritatii Soc iale si Familiei in ac est domeniu sunt urmatoarele: a) elaboreaza politic a si strategia nationala in domeniul sec uritatii si sanatatii in munca. e) abiliteaza persoane juridice si fizice pentru a presta servic ii de protectie si prevenire in domeniul …manager. si partic ipa. Art. . 43.000 lei neprezentarea de c atre servic iile externe a raportului semestrial de activitate.01. 40 se fac de catre inspec torii de munca. r) aplic area metodelor de exploatare miniera.

50 alin. h)indeplineste si alte atributii. . desemneaza.(1) Inspectia Muncii reprezinta autoritatea c ompetenta in c eea c e priveste c ontrolul aplic arii legislatiei referitoare la sec uritatea si sanatatea in munc a. pentru promovarea sanatatii la loc ul de munc a. prec um si pentru medic ina munc ii. in principal. f) autorizeaza/avizeaza si c ontroleaza c alitatea servic iilor medic ale ac ordate luc ratorilor la loc ul de munca. h) organizeaza. c) dispune sistarea ac tivitatii sau scoaterea din functiune a echipamentelor de munc a. este autoritatea c entrala in domeniul asistentei de sanatate public a. pentru c larific area unor evenimente sau situatii de pericol. 3 alin. dupa c az. j) avizeaza materiale de informare si instruire. elaborarea programelor de cercetare de interes national in domeniul sec uritatii si sanatatii in munc a. urmatoarele atributii: a) c ontroleaza realizarea programelor de prevenire a risc urilor profesionale. impreuna c u Ministerul Educ atiei si Cerc etarii. (1) si (2). i) desfasoara activitati de informare. in c onditiile legii. Art. conform c ompetentelor sale in domeniu. examineaza probe de produse si de materiale in unitati si in afara ac estora. inregistrare si evidenta a bolilor profesionale si a celor legate de profesiune. 8 alin.doc umentare.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… securitatii si sanatatii in munc a. potrivit legii. (1) c ontroleaza modul in c are se aplic a legislatia nationala din domeniul sec uritatii si sanatatii in munca la toate persoanele fizic e si juridic e din sec toarele prevazute la art. g) c oordoneaza. dec larare. 46. reglementate prin legi spec iale. in sensul asigurarii concordantei mesajelor pe c are ac estea le c ontin c u prevederile legislatiei in vigoare. afise elaborate de alte persoane juridice sau fizic e. d) asigura formarea si perfec tionarea profesionala in domeniul medicinei munc ii. (2) Institutia prevazuta la alin. in princ ipal. ac tivitatea de pregatire generala si/sau de spec ialitate in domeniul sec uritatii si sanatatii in munca pentru institutiile de invatamant. (4).13. urmatoarele atributii in domeniul sanatatii luc ratorilor la locul de munca: a) c oordoneaza ac tivitatea de medic ina a munc ii la nivel national. brosuri.(1) Ministerul Sanatatii Public e. si are. stabileste sau c onfirma …manager. e) c oordoneaza activitatea de cercetare. c a organ de spec ialitate al administratiei public e c entrale. precum si organisme din domeniul sau de competenta. avizeaza c ercetarea. notific a si supravegheaza laboratoare de incercari. . 47. organele de urmarire penala. b) solic ita masuratori si determinari. pliante. k) reprezinta statul in relatiile internationale din domeniul sau de competenta. la c are se face referire la art.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 16/19 . in cazul in care constata o stare de peric ol grav si iminent de ac cidentare sau de imbolnavire profesionala si sesizeaza. g) c olaboreaza c u alte institutii implic ate in ac tivitati cu impact asupra sanatatii luc ratorilor. c um ar fi suporturi de c urs. d) c erc eteaza evenimentele conform c ompetentelor. Art. b) elaboreaza sau avizeaza reglementari pentru protectia sanatatii in relatie c u mediul de munc a. denumite in prezenta lege servic ii externe. in c olaborare cu Ministerul Educatiei si Cerc etarii. c) supravegheaza starea de sanatate a luc ratorilor. (1). cu exceptia c elor prevazute la art.01. f) recunoaste. (2) Ministerul Sanatatii Public e indeplineste.

50. 49.(1) Ministerul Apararii Nationale. sistemul de raportare a bolilor profesionale sau legate de profesie. din capitolul XI a fost reglementat de Hotarirea 600/2007) (2) In aplic area prevederilor prezentei legi. Solidaritatii Soc iale si Familiei situatiile deosebite c are nec esita imbunatatirea reglementarilor din domeniul securitatii si sanatatii in munca. b) transpunerea directivelor spec ific e referitoare la sec uritatea si sanatatea in munc a. reprezinta autoritatea c ompetenta in domeniul asigurarii pentru ac c idente de munc a si boli profesionale. (la data 13-Jul-2007 Art. Serviciul Roman de Informatii. psihologic a. Solidaritatii Soc iale si Familiei. c oordoneaza si controleaza activitatea de securitate si sanatate in munc a din unitatile lor. prec um si compensarea vic timelor ac c identelor de munca si ale bolilor profesionale. (2) Institutia prevazuta la alin. dupa c az. in completarea c elor existente la nivel national. …manager. b) reabilitarea medic ala si. dupa caz. litera B. precum si Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nuc leare organizeaza. 8 alin. in colaborare c u Ministerul Sanatatii Publice. e) coordoneaza. (3) Institutiile prevazute la alin. h)furnizeaza informatii celor interesati despre c ele mai efic ace mijloac e de respectare a legislatiei din domeniul sec uritatii si sanatatii in munc a. Serviciul de Telec omunic atii Spec iale. .(1) Asiguratorul.Institutul National de Cerc etare-Dezvoltare pentru Protec tia Munc ii fundamenteaza stiintific masurile de imbunatatire a ac tivitatii de sec uritate si sanatate in munc a si promoveaza politic a stabilita pentru acest domeniu.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 17/19 . Ministerul Munc ii. in sc opul aplic arii prevederilor prezentei legi. prin serviciile de prevenire si protectie c reate sau desemnate de catre ac este institutii. 48. iar. (1). (1) pot elabora reglementari proprii pentru aplic area prezentei legi. 51. 51. . Art.13. urmatoarele ac te normative: a) normele metodologic e de aplic are a prevederilor prezentei legi. stabilit de lege. alin. (2) Cerc etarea.(1) Se aproba prin hotarare a Guvernului. Servic iul de Protectie si Paza. Serviciul de Informatii Externe. struc turile militare si struc turile in care isi desfasoara ac tivitatea functionari public i c u statut spec ial din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor. (1) are atributii pentru: a)sprijinirea ac tivitatii de prevenire in domeniul securitatii si sanatatii in munca a angajatorilor. Solidaritatii Sociale si Familiei a situatiilor deosebite c are nec esita imbunatatirea reglementarilor din domeniul sec uritatii si sanatatii in munc a. f) analizeaza ac tivitatea servic iilor externe prevazute la art. Art.01. (1) se efec tueaza de organele proprii ale ac estora. CAPITOLUL XI Dispozitii finale Art. in colaborare c u Institutul National de Statistic a si cu c elelalte institutii implic ate. Art. Direc tia Generala a Penitenc iarelor din c adrul Ministerului Justitiei. sistemul de raportare si evidenta a acc identelor de munc a si a incidentelor. g) raporteaza Ministerului Munc ii. la propunerea Ministerului Munc ii. inregistrarea si evidenta ac c identelor de munca si a bolilor profesionale produse in unitatile din subordinea institutiilor prevazute la alin.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… carac terul ac c identelor. . (4) si propune retragerea abilitarii. c) raportarea catre Ministerul Munc ii. Solidaritatii Sociale si Familiei va elabora proiec te de ac te normative nec esare implementarii si/sau adaptarii situatiilor existente la cerintele prezentei legi. dupa c az. .

nr. (1) din Constitutia Romaniei.(1) Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 octombrie 2006. Solidaritatii Sociale si Familiei. Partea I. utilajelor si masinilor. c u modificarile si completarile ulterioare. 52. (2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea protec tiei munc ii nr. …manager. Solidaritatii Sociale si Familiei va elabora proiec te de ac te normative nec esare implementarii si/sau adaptarii situatiilor existente la cerintele prezentei legi. 53. c u modificarile si completarile ulterioare. republic at in Buletinul Oficial.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… Art. republicata. Prezenta lege transpune Directiva Consiliului nr. utilajelor si masinilor. 76 alin. publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. alin. precum si orice alte dispozitii contrare. republic at in Buletinul Oficial. 76 alin. 90/1996. (la data 15-Nov-2006 Art. (1) din Constitutia Romaniei. republicata. intarirea ordinii si disc iplinei in munc a in unitatile c u foc c ontinuu sau care au instalatii c u grad ridic at de peric ol in exploatare. 47 din 29 ianuarie 2001. la propunerea Ministerului Munc ii. c u respec tarea prevederilor art. 75 si ale art. Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei. 51. Partea I. . potrivit legii. 400/1981 pentru instituirea unor reguli privind exploatarea si intretinerea instalatiilor. (2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea protec tiei munc ii nr. 89/391/CEE privind introduc erea de masuri pentru promovarea imbunatatirii sec uritatii si sanatatii luc ratorilor la locul de munc a. Decretul Consiliului de Stat nr. Prezenta lege transpune Directiva Consiliului nr.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 18/19 . 47 din 29 ianuarie 2001. Partea I.(1) Ac tivitatile de interes national in domeniul securitatii si sanatatii in munc a si sursele de ac operire a cheltuielilor necesare in vederea realizarii ac estora se aproba prin hotarare a Guvernului. (2) din capitolul XI a fost reglementat de Ordinul 753/2006) (2) Ac tivitatile de interes national privind cercetarea stiintific a in domeniul securitatii si sanatatii in munca se finanteaza din fondurile prevazute pentru ac estea. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR BOGDAN OLTEANU PRESEDINTELE SENATULUI NICOLAE VACAROIU (2) Ac tivitatile de interes national privind cercetarea stiintific a in domeniul securitatii si sanatatii in munca se finanteaza din fondurile prevazute pentru ac estea. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR BOGDAN OLTEANU PRESEDINTELE SENATULUI NICOLAE VACAROIU (2) In aplic area prevederilor prezentei legi. Partea I.(1) Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 octombrie 2006. 90/1996. publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 183/1989. intarirea ordinii si disc iplinei in munc a in unitatile c u foc c ontinuu sau care au instalatii c u grad ridic at de peric ol in exploatare. nr. republic ata in Monitorul Ofic ial al Romaniei. Art. potrivit legii. 5 din 11 ianuarie 1982. republic ata in Monitorul Ofic ial al Romaniei. 75 si ale art. . Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei. Art. Decretul Consiliului de Stat nr. nr. 400/1981 pentru instituirea unor reguli privind exploatarea si intretinerea instalatiilor. c u respec tarea prevederilor art. L 183/1989.13. 53. .01. Ministerul Munc ii. precum si orice alte dispozitii contrare. nr. 5 din 11 ianuarie 1982. 89/391/CEE privind introduc erea de masuri pentru promovarea imbunatatirii sec uritatii si sanatatii luc ratorilor la locul de munc a.

90/1996. nr. utilajelor si masinilor. 75 si ale art. republic ata in Monitorul Ofic ial al Romaniei. 89/391/CEE privind introduc erea de masuri pentru promovarea imbunatatirii sec uritatii si sanatatii luc ratorilor la locul de munc a. 76 alin.(1) Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 octombrie 2006. 47 din 29 ianuarie 2001.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 19/19 . potrivit legii. intarirea ordinii si disc iplinei in munc a in unitatile c u foc c ontinuu sau care au instalatii c u grad ridic at de peric ol in exploatare. nr. 76 alin. Decretul Consiliului de Stat nr. (2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea protec tiei munc ii nr. 53. c u respec tarea prevederilor art. intarirea ordinii si disc iplinei in munc a in unitatile c u foc c ontinuu sau care au instalatii c u grad ridic at de peric ol in exploatare. 5 din 11 ianuarie 1982. (2) din capitolul XI a fost reglementat de Ordinul 753/2006) (2) Ac tivitatile de interes national privind cercetarea stiintific a in domeniul securitatii si sanatatii in munca se finanteaza din fondurile prevazute pentru ac estea. Art. Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei. . Partea I. (1) din Constitutia Romaniei. republic ata in Monitorul Ofic ial al Romaniei. 47 din 29 ianuarie 2001. precum si orice alte dispozitii contrare.13. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR BOGDAN OLTEANU PRESEDINTELE SENATULUI NICOLAE VACAROIU (2) Ac tivitatile de interes national privind cercetarea stiintific a in domeniul securitatii si sanatatii in munca se finanteaza din fondurile prevazute pentru ac estea. 400/1981 pentru instituirea unor reguli privind exploatarea si intretinerea instalatiilor. 52. (2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea protec tiei munc ii nr. 400/1981 pentru instituirea unor reguli privind exploatarea si intretinerea instalatiilor. 5 din 11 ianuarie 1982. (1) din Constitutia Romaniei. publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. Solidaritatii Sociale si Familiei.(1) Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 octombrie 2006. utilajelor si masinilor. c u respec tarea prevederilor art.01. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR BOGDAN OLTEANU PRESEDINTELE SENATULUI NICOLAE VACAROIU …manager. republicata. 90/1996.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… Art. republic at in Buletinul Oficial. la propunerea Ministerului Munc ii. Decretul Consiliului de Stat nr. Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei. republic at in Buletinul Oficial. Partea I. Partea I. precum si orice alte dispozitii contrare. potrivit legii. (la data 15-Nov-2006 Art. 89/391/CEE privind introduc erea de masuri pentru promovarea imbunatatirii sec uritatii si sanatatii luc ratorilor la locul de munc a. c u modificarile si completarile ulterioare. L 183/1989. 53. Prezenta lege transpune Directiva Consiliului nr.(1) Ac tivitatile de interes national in domeniul securitatii si sanatatii in munc a si sursele de ac operire a cheltuielilor necesare in vederea realizarii ac estora se aproba prin hotarare a Guvernului. . alin. 51. republicata. publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. Prezenta lege transpune Directiva Consiliului nr. . L 183/1989. nr. nr. Art. 75 si ale art. c u modificarile si completarile ulterioare. Partea I.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful