P. 1
Legea 319_2006 privind protectia si securitatea muncii

Legea 319_2006 privind protectia si securitatea muncii

|Views: 55|Likes:
Published by pop_ionut_1

More info:

Published by: pop_ionut_1 on Feb 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/10/2012

pdf

text

original

13.01.

2011

Legea 319/2006 privind protectia si sec…

Legea 319/2006 privind protectia si securitatea muncii, publicata in Monitorul Ofic ial al Romaniei, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006 Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. 1. - (1) Prezenta lege are c a sc op instituirea de masuri privind promovarea imbunatatirii securitatii si sanatatii in munca a lucratorilor. (2) Prezenta lege stabileste princ ipii generale referitoare la prevenirea risc urilor profesionale, protec tia sanatatii si securitatea luc ratorilor, eliminarea fac torilor de risc si ac cidentare, informarea, consultarea, partic iparea ec hilibrata potrivit legii, instruirea lucratorilor si a reprezentantilor lor, precum si direc tiile generale pentru implementarea ac estor princ ipii. Art. 2. - Conventiile internationale si c ontrac tele bilaterale incheiate de persoane juridic e romane cu parteneri straini, in vederea efec tuarii de luc rari c u personal roman pe teritoriul altor tari, vor c uprinde clauze privind sec uritatea si sanatatea in munc a. CAPITOLUL II Domeniu de aplicare Art. 3. - (1) Prezenta lege se aplic a in toate sec toarele de ac tivitate, atat public e, cat si private. (2) Prevederile prezentei legi se aplic a angajatorilor, lucratorilor si reprezentantilor lucratorilor. Art. 4. - (1) Fac exc eptie de la prevederile art. 3 alin. (1) cazurile in c are partic ularitatile inerente ale anumitor ac tivitati specifice din servic iile public e, c um ar fi fortele armate sau politia, prec um si cazurile de dezastre, inundatii si pentru realizarea masurilor de protectie c ivila, vin in c ontradic tie cu prezenta lege. (2) In c azurile prevazute la alin. (1) trebuie sa se asigure sec uritatea si sanatatea lucratorilor, tinandu-se seama de principiile stabilite prin prezenta lege. Art. 5. - In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatorul inteles: a) luc rator - persoana angajata de c atre un angajator, potrivit legii, inclusiv studentii, elevii in perioada efec tuarii stagiului de practic a, prec um si ucenicii si alti partic ipanti la proc esul de munc a, cu exceptia persoanelor c are presteaza ac tivitati casnic e; b) angajator - persoana fizic a sau juridic a ce se afla in raporturi de munc a ori de servic iu cu luc ratorul respec tiv si c are are responsabilitatea intreprinderii si/sau unitatii; c) alti participanti la procesul de munca - persoane aflate in intreprindere si/sau unitate, cu permisiunea angajatorului, in perioada de verific are prealabila a aptitudinilor profesionale in vederea angajarii, persoane c are presteaza ac tivitati in folosul c omunitatii sau ac tivitati in regim de voluntariat, prec um si someri pe durata partic iparii la o forma de pregatire profesionala si persoane care nu au c ontract individual de munca inc heiat in forma sc risa si pentru c are se poate fac e dovada prevederilor c ontrac tuale si a prestatiilor efectuate prin oric e alt mijloc de proba; _____________________________________ Legea 319/2006 comentata si explic ata pe CD-ul "Ghid practic de protectia muncii". _____________________________________ d) reprezentant al luc ratorilor c u raspunderi spec ific e in domeniul sec uritatii si sanatatii luc ratorilor persoana aleasa, selectata sau desemnata de luc ratori, in c onformitate c u prevederile legale, sa ii reprezinte pe ac estia in c eea c e priveste problemele referitoare la protec tia sec uritatii si sanatatii luc ratorilor in munc a;
…manager.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 1/19

g) ac cident de munca . n) securitate si sanatate in munc a . p) servicii externe .ac c identul c are a antrenat dec esul sau vatamari ale organismului.afec tiunea c are se produce c a urmare a exerc itarii unei meserii sau profesii. prec um si somerii in perioada de rec onversie profesionala. invaliditate ori dec es.(1)Angajatorul are obligatia de a asigura sec uritatea si sanatatea luc ratorilor in toate aspec tele legate de munc a. reala si ac tuala c areia ii lipseste doar prilejul declansator pentru a produc e un acc ident in oric e moment.vatamarea violenta a organismului. cauzata de agenti noc ivi fizic i. dar ar fi fost posibil sa aiba asemenea urmari si/sau a cauzat ori ar fi fost posibil sa produca pagube materiale. emisiile majore de noxe. inc identul peric ulos. situatia de persoana data disparuta sau ac c identul de traseu ori de circ ulatie. j) ec hipament individual de protectie . specific a meseriei sau specialitatii in c are se pregatesc elevii. in proc esul de munc a. uc enic ii. in conditiile in care au fost implic ate persoane angajate. unealta sau instalatie folosita in munc a. ac cidentul tehnic.eveniment c are are drept c onsec inta leziuni superficiale c are nec esita numai ac ordarea primelor ingrijiri medicale si a antrenat inc apacitate de munc a c u o durata mai mic a de 3 zile. rezultat din disfunc tionalitatea unei ac tivitati sau a unui ec hipament de munca sau/si din comportamentul neadecvat al fac torului uman care nu a afec tat luc ratorii. CAPITOLUL III Obligatiile angajatorilor SECTIUNEA 1 Obligatii generale ale angajatorilor Art. . precum si de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului. l) peric ol grav si iminent de ac cidentare . studentii. la c are unii factori determinanti sunt de natura profesionala. care au loc in timpul proc esului de munc a sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu si c are provoaca inc apac itate temporara de munc a de c el putin 3 zile c alendaristic e.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 2/19 . q) acc ident usor . m) stagiu de prac tica . precum si orice supliment sau ac c esoriu proiec tat pentru a indeplini ac est obiectiv. produs in timpul procesului de munc a ori in indeplinirea indatoririlor de serviciu. precum si intoxic atia ac uta profesionala.situatia c onc reta. h) boala profesionala . prec um si c azul susceptibil de boala profesionala sau legata de profesiune. k) loc de munc a . aparat. c himic i ori biologic i c aracteristic i locului de munca.loc ul destinat sa c uprinda posturi de lucru.13. inc endiul.oric e echipament destinat a fi purtat sau manuit de un lucrator pentru a-l proteja impotriva unuia ori mai multor risc uri c are ar putea sa ii puna in pericol sec uritatea si sanatatea la loc ul de munca. r) boala legata de profesiune . in sc opul evitarii sau diminuarii risc urilor profesionale. apararea vietii. abilitate sa presteze servic ii de protec tie si prevenire in domeniul securitatii si sanatatii in munca.ansamblul de dispozitii sau masuri luate ori prevazute in toate etapele proc esului de munca.evenimentul identific abil.instruirea c u c arac ter aplic ativ. …manager.ansamblul de ac tivitati institutionalizate avand c a sc op asigurarea celor mai bune conditii in desfasurarea procesului de munca. avaria.persoane juridic e sau fizic e din afara intreprinderii/unitatii.oric e masina. i) ec hipament de munc a . cum ar fi explozia.boala cu determinare multifactoriala. sanatatii luc ratorilor si a altor persoane partic ipante la proc esul de munc a.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… e) prevenire . integritatii fizice si psihic e. o) inc ident periculos . c onform legii. f) eveniment . situat in c ladirile intreprinderii si/sau unitatii. inc lusiv oric e alt loc din aria intreprinderii si/sau unitatii la care luc ratorul are ac ces in cadrul desfasurarii ac tivitatii. 6.01.

in vederea reducerii monotoniei muncii. a substantelor sau preparatelor c himic e utilizate si la amenajarea locurilor de munca. si pentru imbunatatirea situatiilor existente.13. de c onditiile si mediul de munc a. e) adaptarea la progresul tehnic. prec um si metodele de luc ru si de productie aplic ate de c atre angajator sa asigure imbunatatirea nivelului securitatii si al protec tiei sanatatii lucratorilor si sa fie integrate in ansamblul ac tivitatilor intreprinderii si/sau unitatii respec tive si la toate nivelurile ierarhic e. a metodelor de munca si de productie. in mod prioritar. ulterior evaluarii prevazute la lit. c) c ombaterea riscurilor la sursa. (1). ac esta nu este exonerat de responsabilitatile sale in ac est domeniu. masurile de prevenire. Art.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… (2) In cazul in care un angajator apeleaza la servic ii externe. (1) si (2) pe baza urmatoarelor princ ipii generale de prevenire: a) evitarea riscurilor. tinand seama de modific area c onditiilor. tinand seama de natura ac tivitatilor din intreprindere si/sau unitate. determinate de alegerea ec hipamentelor. g) dezvoltarea unei politic i de prevenire coerente care sa c uprinda tehnologiile. h)adoptarea.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 3/19 . a munc ii c u ritm predeterminat si a diminuarii efec telor ac estora asupra sanatatii. b) ca. angajatorul are obligatia: a) sa evalueze risc urile pentru sec uritatea si sanatatea luc ratorilor. . d) asigurarea c adrului organizatoric si a mijloac elor nec esare sec uritatii si sanatatii in munc a. i) furnizarea de instruc tiuni c orespunzatoare luc ratorilor.(1)In c adrul responsabilitatilor sale. a) si dac a este nec esar. relatiile soc iale si influenta fac torilor din mediul de munc a. c) informarea si instruirea luc ratorilor. conditiile de munca. organizarea muncii. a masurilor de protectie c olec tiva fata de masurile de protectie individuala. f) inloc uirea a c eea c e este peric ulos cu c eea c e nu este periculos sau cu c eea c e este mai putin periculos. alegerea ec hipamentelor de munc a. 7. atunci c and ii incredinteaza sarc ini. (3) Angajatorul are obligatia sa implementeze masurile prevazute la alin. b) evaluarea risc urilor c are nu pot fi evitate. d) adaptarea munc ii la om. (3) Obligatiile luc ratorilor in domeniul sec uritatii si sanatatii in munca nu aduc atingere princ ipiului responsabilitatii angajatorului. c) sa ia in considerare capac itatile luc ratorului in c eea ce priveste securitatea si sanatatea in munc a. b) prevenirea riscurilor profesionale. (2) Angajatorul are obligatia sa urmareasc a adaptarea masurilor prevazute la alin. d) sa asigure c a planific area si introduc erea de noi tehnologii sa fac a obiectul c onsultarilor cu luc ratorii si/sau reprezentantii ac estora in c eea ce priveste c onsec intele asupra securitatii si sanatatii luc ratorilor.01. …manager. inc lusiv la alegerea ec hipamentelor de munc a. (4) Fara a aduc e atingere altor prevederi ale prezentei legi. in spec ial in c eea c e priveste proiec tarea posturilor de munc a. angajatorul are obligatia sa ia masurile nec esare pentru: a) asigurarea sec uritatii si protec tia sanatatii luc ratorilor.

angajatorul trebuie sa rec urga la servic ii externe. 9.(1)In toate cazurile. b) sa isi coordoneze ac tiunile in vederea protectiei luc ratorilor si prevenirii riscurilor profesionale. tinand seama de marimea intreprinderii si/sau unitatii si/sau de risc urile la c are sunt expusi luc ratorii. . (4). (2) Luc ratorii desemnati nu trebuie sa fie prejudic iati c a urmare a activitatii lor de protec tie si a c elei de prevenire a risc urilor profesionale. (4) Dac a in intreprindere si/sau unitate nu se pot organiza ac tivitatile de prevenire si cele de protec tie din lipsa personalului competent. prec um si de distributia ac estora in c adrul intreprinderii si/sau unitatii.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… e) sa ia masurile corespunzatoare pentru c a. angajatorul desemneaza unul sau mai multi luc ratori pentru a se oc upa de ac tivitatile de protec tie si de ac tivitatile de prevenire a riscurilor profesionale din intreprindere si/sau unitate. _____________________________________ SECTIUNEA a 2-a Servicii de prevenire si protectie Art. (6) Masurile privind sec uritatea. (6) Luc ratorii desemnati trebuie sa aiba. . 6 si 7. in princ ipal. d) sa informeze luc ratorii si/sau reprezentantii ac estora despre riscurile profesionale. b) serviciile externe sa aiba aptitudinile nec esare si sa dispuna de mijloace personale si profesionale adecvate. (2)Prevenirea risc urilor.01. (5) Fara a aduc e atingere altor prevederi ale prezentei legi. in zonele c u risc ridicat si spec ific. (2). ac c esul sa fie permis numai lucratorilor c are au primit si si-au insusit instruc tiunile adecvate. sanatatea si igiena in munca.13. 16 alin. luand in c onsiderare natura ac tivitatilor. luand in c onsiderare natura activitatilor. c) lucratorii desemnati si serviciile externe sa fie in numar suficient. c el mult. 8. se impune c a: a) lucratorii desemnati sa aiba capac itatea nec esara si sa dispuna de mijloac ele adec vate. angajatorii ac estora au urmatoarele obligatii: a) sa c oopereze in vederea implementarii prevederilor privind securitatea. (3) Luc ratorii desemnati trebuie sa dispuna de timpul nec esar pentru a. c) sa se informeze rec iproc despre risc urile profesionale. Art. _____________________________________ Legea 319/2006 comentata si explic ata pe CD-ul "Ghid practic de protectia muncii". atributii c omplementare. atributii privind sec uritatea si sanatatea in munca si.(1) Fara a aduc e atingere obligatiilor prevazute la art. atunc i cand in acelasi loc de munc a isi desfasoara ac tivitatea luc ratori din mai multe intreprinderi si/sau unitati. precum si protectia sanatatii si securitatea lucratorilor trebuie sa fie asigurate …manager. pentru a se oc upa de organizarea ac tivitatilor de prevenire si a c elor de protec tie.si putea indeplini obligatiile ce le revin prin prezenta lege. sanatatea si igiena in munca nu trebuie sa comporte in nic io situatie obligatii financiare pentru luc ratori. acestea trebuie sa fie informate de catre angajator asupra fac torilor c unosc uti c a au efec te sau sunt susc eptibili de a avea efec te asupra sec uritatii si sanatatii luc ratorilor si trebuie sa aiba ac c es la informatiile prevazute la art.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 4/19 . denumiti in continuare luc ratori desemnati. (5) In c azul in c are angajatorul apeleaza la serviciile externe prevazute la alin.

indeosebi in ceea ce priveste primul ajutor. Art. prevazute la alin. . SECTIUNEA a 3-a Primul ajutor.(1) Angajatorul are urmatoarele obligatii: a) sa ia masurile nec esare pentru ac ordarea primului ajutor. (2) Pentru aplic area prevederilor alin. tinand seama de alte persoane prezente. 12. in c azul unui peric ol grav si iminent pentru propria securitate sau a altor persoane. toti luc ratorii care sunt sau pot fi expusi unui pericol grav si iminent despre riscurile implic ate de ac est pericol. (3) Angajatorul trebuie sa se asigure c a. pentru a evita c onsec intele unui astfel de pericol. in afara cazurilor exceptionale si pentru motive justific ate. 11. c at mai c urand posibil.(1) Angajatorul are urmatoarele obligatii: a) sa informeze. .13. . in caz de pericol grav si iminent.(1) Angajatorul are urmatoarele obligatii: …manager. (3). de un servic iu ori de servicii distinc te din interiorul sau din exteriorul intreprinderii si/sau unitatii. parasesc loc ul de munc a si/sau o zona periculoasa nu trebuie sa fie prejudic iati si trebuie sa fie protejati impotriva oricaror c onsec inte negative si nejustificate pentru acestia. prec um si numarul c onsiderat sufic ient. SECTIUNEA a 4-a Alte obligatii ale angajatorilor Art. stingerea inc endiilor si evac uarea luc ratorilor. b) sa stabileasc a legaturile nec esare c u servic iile spec ializate. (3)Luc ratorul/luc ratorii si/sau serviciul/servic iile prevazute la alin. de stingere a inc endiilor si de evacuare a lucratorilor. (4)in c azul microintreprinderilor si al intreprinderilor mici. b) sa ia masuri si sa furnize instruc tiuni pentru a da luc ratorilor posibilitatea sa opreasc a luc rul si/sau sa paraseasc a imediat loc ul de munc a si sa se indrepte spre o zona sigura. salvare si pompieri. evacuarea lucratorilor. stingerea incendiilor. in cazul unui peric ol grav si iminent. (2) trebuie sa c olaboreze intre ei ori de cate ori este nec esar.01. Solidaritatii Soc iale si Familiei stabileste prin norme metodologice de aplic are a prevederilor prezentei legi capac itatile si aptitudinile nec esare. adaptate naturii ac tivitatilor si marimii intreprinderii si/sau unitatii. dac a are c apacitatea nec esara in domeniu. instruirea lor si echipamentul pus la dispozitia ac estora trebuie sa fie adec vate marimii si/sau risc urilor spec ific e intreprinderii si/sau unitatii.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 5/19 . 10. angajatorul isi poate asuma atributiile din domeniul sec uritatii si sanatatii in munc a pentru realizarea masurilor prevazute de prezenta lege. (1) si (4). cu exceptia situatiilor in c are ac estia actioneaza imprudent sau dau dovada de neglijenta grava. (4) Luc ratorii nu trebuie sa fie prejudic iati pentru cazurile prevazute la alin. pericol grav si iminent Art. (2).2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… de unul sau mai multi luc ratori. in conformitate c u c unostintele lor si cu mijloac ele tehnice de care dispun. prec um si despre masurile luate ori c are trebuie sa fie luate pentru protec tia lor. c) sa nu impuna luc ratorilor reluarea luc rului in situatia in care inca exista un peric ol grav si iminent. atunc i cand seful ierarhic imediat superior nu poate fi contac tat. in c are se desfasoara activitati fara risc uri deosebite. (5)Ministerul Munc ii. (3) Numarul luc ratorilor mentionati la alin. (2) Luc ratorii c are. (1). toti lucratorii sunt apti sa aplic e masurile c orespunzatoare. servic iul medic al de urgenta. angajatorul trebuie sa desemneze luc ratorii c are aplica masurile de prim ajutor.

corespund sarcinii de munc a pe c are urmeaza sa o execute si sa asigure c ontrolul medical periodic si. (4) lit. (2) Prin ordin al ministrului munc ii. organizatoric e si de alta natura. astfel cum sunt definite la art. g). pe care sa il aplice corespunzator conditiilor de munc a spec ific e unitatii. g) sa ia masuri pentru asigurarea de materiale nec esare informarii si instruirii lucratorilor. tinand seama de partic ularitatile activitatilor si ale loc urilor de munc a aflate in responsabilitatea lor. l) sa asigure func tionarea permanenta si corec ta a sistemelor si dispozitivelor de protec tie. e). c) sa obtina autorizatia de func tionare din punctul de vedere al sec uritatii si sanatatii in munc a. prin a c aror aplic are sa fie eliminate sau diminuate riscurile de acc identare si de imbolnavire profesionala a luc ratorilor. b) sa intocmeasca un plan de prevenire si protec tie c ompus din masuri tehnice. proiec tare si exec utie a construc tiilor.13. prec um si asupra masurilor de prevenire si de protec tie nec esare. a bolilor profesionale. m) sa prezinte documentele si sa dea relatiile solic itate de inspec torii de munc a in timpul c ontrolului …manager. din faza de cercetare. a testarii psihologic e a aptitudinilor.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 6/19 . a ec hipamentelor de munca. c onform prevederilor legale. prec um si a ac c identelor de munc a. a ac cidentelor usoare. solutii c onforme prevederilor legale in vigoare privind securitatea si sanatatea in munc a. prin lucratorii desemnati. k) sa tina evidenta zonelor c u risc ridicat si spec ific prevazute la art. h)sa asigure informarea fiecarei persoane. c ontrolul psihologic periodic . i) sa ia masuri pentru autorizarea exerc itarii meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specific a. prin propria c ompetenta sau prin servic ii externe. prec um si a prevederilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca. asupra echipamentului de protec tie c are trebuie utilizat. atributiile si raspunderile c e le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca. dupa caz.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… a) sa realizeze si sa fie in posesia unei evaluari a risc urilor pentru sec uritatea si sanatatea in munc a. d) sa stabileasca pentru luc ratori. b) sa decida asupra masurilor de protec tie c are trebuie luate si.In vederea asigurarii c onditiilor de sec uritate si sanatate in munca si pentru prevenirea ac c identelor de munc a si a bolilor profesionale. inc lusiv pentru ac ele grupuri sensibile la risc uri specific e. anterior angajarii in munca. in func tie de natura ac tivitatilor si de marimea intreprinderilor. filme si diafilme cu privire la sec uritatea si sanatatea in munca. precum si a instalatiilor de c aptare. retinere si neutralizare a substantelor noc ive degajate in desfasurarea proceselor tehnologic e. c orespunzator func tiilor exerc itate. pliante. 5 lit. c) sa tina evidenta ac c identelor de munca c e au ca urmare o inc apac itate de munca mai mare de 3 zile de lucru. j) sa angajeze numai persoane c are. sanitare.01. . ulterior angajarii. bazat pe evaluarea risc urilor. in urma examenului medic al si. Art. dupa c az. prec um si de elaborare a tehnologiilor de fabric atie. se vor stabili obligatiile ce revin diferitelor c ategorii de intreprinderi c u privire la intoc mirea documentelor prevazute la alin. 13. asupra risc urilor la c are ac easta este expusa la loc ul de munc a. a aparaturii de masura si control. f) sa asigure si sa c ontroleze cunoasterea si aplic area de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si de protectie stabilit. inainte de inceperea oric arei ac tivitati. a inc identelor peric uloase. in spiritul prezentei legi. pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munc a. angajatorii au urmatoarele obligatii: a) sa adopte. c um ar fi afise. solidaritatii sociale si familiei. (1). prin fisa postului. dupa c az. 7 alin. e) sa elaboreze instruc tiuni proprii. d) sa elaboreze pentru autoritatile c ompetente si in conformitate cu reglementarile legale rapoarte privind ac c identele de munca suferite de luc ratorii sai.

in c azul degradarii sau al pierderii calitatilor de protec tie. (1) lit. b) evidenta si rapoartele prevazute la art. sa aiba ac ces la: a) evaluarea risc urilor si masurile de protectie.a fac ut referire la alin. . . b) masurile luate in c onformitate cu prevederile art. cat si la nivelul fiecarui post de luc ru si/sau fiecarei func tii. c are desfasoara activitati in intreprinderea si/sau in unitatea sa. 12 alin.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… sau al efec tuarii cercetarii evenimentelor. luc ratorii c are sa partic ipe la efec tuarea controlului sau la cercetarea evenimentelor. …manager. SECTIUNEA a 5-a Informarea lucratorilor Art. prec um si loc urile de munc a ce impun acordarea ac estora se stabilesc prin contrac tul c olec tiv de munc a si/sau contractul individual de munc a. (1). .sanitare se ac orda in mod obligatoriu si gratuit de catre angajatori. in c onformitate cu prevederile legale. astfel inc at luc ratorii si/sau reprezentantii ac estora sa primeasc a.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 7/19 . q) sa asigure echipamente de munc a fara pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor. care privesc acesti lucratori. angajatorul trebuie sa ia masuri corespunzatoare. 17. prevazute la art. in vederea indeplinirii atributiilor si in c onformitate c u prevederile prezentei legi. (2) Categoriile de materiale igienic o-sanitare.01.(1)Angajatorii c onsulta lucratorii si/sau reprezentantii lor si permit partic iparea acestora la discutarea tuturor problemelor referitoare la securitatea si sanatatea in munc a. a) si b). toate informatiile nec esare privind: a) riscurile pentru sec uritate si sanatate in munc a. (1) lit. 14. SECTIUNEA a 6-a Consultarea si participarea lucratorilor Art. p) sa nu modific e starea de fapt rezultata din produc erea unui ac cident mortal sau c olec tiv. sa primeasc a informatii adec vate privind aspec tele la c are s.(1)Materialele igienic o.Alimentatia de protec tie se ac orda in mod obligatoriu si gratuit de c atre angajatori persoanelor c are lucreaza in c onditii de munc a ce impun acest luc ru si se stabileste prin c ontractul colectiv de munca si/sau c ontrac tul individual de munc a. (2) si (3). o) sa desemneze. c) informatii privind masurile din domeniul sec uritatii si sanatatii in munc a.(1)Tinand seama de marimea intreprinderii si/sau a unitatii. prec um si informatii provenind de la institutiile de control si autoritatile c ompetente in domeniu. 15. prec um si masurile si activitatile de prevenire si protec tie atat la nivelul intreprinderii si/sau unitatii. . r) sa asigure echipamente individuale de protec tie. Art. 10 alin. s) sa acorde obligatoriu echipament individual de protectie nou. 16. la solicitarea inspectorului de munc a. .13. (2) Angajatorul trebuie sa ia masuri c orespunzatoare astfel incat angajatorii lucratorilor din orice intreprindere si/sau unitate exterioara. Art. 12 alin. in general. Art. n) sa asigure realizarea masurilor dispuse de inspec torii de munca c u prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor. c ) si d). in afara de cazurile in care mentinerea acestei stari ar genera alte acc idente ori ar peric lita viata ac c identatilor si a altor persoane. cu raspunderi specific e in domeniul sec uritatii si sanatatii luc ratorilor.Angajatorul trebuie sa ia masuri c orespunzatoare pentru ca lucratorii desemnati sau reprezentantii luc ratorilor. 18.

16 si 17.a fac ut referire in art.(1)Angajatorul trebuie sa asigure c onditii pentru ca fiecare lucrator sa primeasc a o instruire sufic ienta si adecvata in domeniul securitatii si sanatatii in munc a. (3) Luc ratorii si/sau reprezentantii luc ratorilor definiti la art.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… (2) Aplicarea prevederilor alin. fara diminuarea drepturilor salariale. (7) Reprezentantii luc ratorilor c u raspunderi specific e in domeniul sec uritatii si sanatatii lucratorilor si/sau luc ratorii au dreptul sa apeleze la autoritatile c ompetente. …manager. (6) Angajatorul trebuie sa ac orde reprezentantilor lucratorilor c u raspunderi spec ific e in domeniul securitatii si sanatatii luc ratorilor un timp adec vat. (1). 16. in c azul in c are considera ca masurile adoptate si mijloac ele utilizate de catre angajator nu sunt sufic iente pentru asigurarea securitatii si sanatatii in munca. e) organizarea si planificarea instruirii prevazute la art.13. 8 alin.(3). c onform art. art. (5) Reprezentantii luc ratorilor c u raspunderi specific e in domeniul sec uritatii si sanatatii lucratorilor sau lucratorii nu pot fi prejudic iati din c auza activitatilor la c are s-a fac ut referire in alin. c) partic iparea ec hilibrata. la nivelul angajatorului se infiinteaza. la servicii externe. (1).a facut referire la art. (1) implic a: a) c onsultarea luc ratorilor. (2). 10 alin. spec ific e loc ului de munca si postului sau: a) la angajare. 5 lit. 20 si 21. d) rec urgerea. si sa le furnizeze mijloacele nec esare pentru a-si putea exerc ita drepturile si atributiile c are dec urg din prezenta lege. se organizeaza si func tioneaza c omitete de sec uritate si sanatate in munc a. 20. in sc opul diminuarii risc urilor pentru luc ratori si/sau al eliminarii surselor de pericol. 8 alin.In vederea realizarii prevederilor art. (1). e) la exec utarea unor lucrari spec iale. 19. dupa c az. (1) si la art. b) desemnarea luc ratorilor la care s. 12 alin. 18 alin. c) informatiile la care s.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 8/19 . (1). d) la introducerea oric arei noi tehnologii sau proc eduri de lucru. . d) iau parte in mod echilibrat sau sunt c onsultati in prealabil si in timp util de catre angajator cu privire la: a) oric e masura care ar afecta semnificativ sec uritatea si sanatatea in munc a.01. b) dreptul lucratorilor si/sau reprezentantilor lor sa faca propuneri. b) la schimbarea loc ului de munca sau la transfer. 8 alin. (4) Reprezentantii luc ratorilor c u raspunderi spec ifice in domeniul sec uritatii si sanatatii luc ratorilor au dreptul sa solic ite angajatorului sa ia masuri corespunzatoare si sa prezinte propuneri in acest sens. (4). Art. (8) Reprezentantilor luc ratorilor c u raspunderi spec ific e in domeniul sec uritatii si sanatatii luc ratorilor trebuie sa li se ac orde posibilitatea de a-si prezenta observatiile inspec torilor de munca si inspec torilor sanitari. . SECTIUNEA a 7-a Instruirea lucratorilor Art. precum si cu privire la activitatile la c are s-a facut referire la art. in timpul vizitelor de control. c) la introducerea unui nou ec hipament de munca sau a unor modific ari ale ec hipamentului existent. 17 si ale art. in special sub forma de informatii si instruc tiuni de luc ru.

c at si alte persoane care pot fi afec tate de ac tiunile sau omisiunile sale in timpul proc esului de munca. CAPITOLUL IV Obligatiile lucratorilor Art. la modificarea. (1) si (2) trebuie sa se realizeze in timpul programului de luc ru. atat timp cat este nec esar. dupa utilizare.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 9/19 . . astfel incat sa nu expuna la pericol de ac c identare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana. c) sa nu proc edeze la sc oaterea din func tiune. 20 alin. atat timp cat este nec esar.Fiecare luc rator trebuie sa isi desfasoare ac tivitatea. prec um si c u instructiunile primite din partea angajatorului. . . fie in interiorul. 22. (3) Angajatorul se va asigura c a luc ratorii din intreprinderi si/sau unitati din exterior. b) sa utilizeze corec t ec hipamentul individual de protectie ac ordat si. uneltelor. (2) Instruirea prevazuta la art. (2) si (4) nu poate fi realizata pe c heltuiala luc ratorilor si/sau a reprezentantilor ac estora. in domeniul sau de ac tivitate. in spec ial ale masinilor. h) sa isi insuseasc a si sa respec te prevederile legislatiei din domeniul sec uritatii si sanatatii in munca si masurile de aplic are a acestora. sa il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare. pentru a fac e posibila realizarea oric aror masuri sau c erinte dispuse de c atre inspectorii de munc a si inspec torii sanitari. ec hipamentele de transport si alte mijloac e de produc tie. uneltele.13. 20 alin. c u angajatorul si/sau c u luc ratorii desemnati. i) sa dea relatiile solic itate de c atre inspec torii de munca si inspec torii sanitari. …manager. 23. in c onformitate cu pregatirea si instruirea sa. (1) trebuie sa fie: a) adaptata evolutiei riscurilor sau aparitiei unor noi risc uri. fie in afara intreprinderii si/sau unitatii. substantele periculoase.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… (2) Instruirea prevazuta la alin. pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munc a si conditiile de luc ru sunt sigure si fara risc uri pentru securitate si sanatate. prec um si oric e defic ienta a sistemelor de protectie. sc himbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de sec uritate proprii. aparaturii. in sc opul realizarii obiec tivelor prevazute la art.(1)Instruirea prevazuta la art. c are desfasoara ac tivitati in intreprinderea si/sau unitatea proprie. pe durata desfasurarii ac tivitatilor. g) sa c oopereze. d) sa comunic e imediat angajatorului si/sau luc ratorilor desemnati oric e situatie de munc a despre c are au motive intemeiate sa o c onsidere un peric ol pentru sec uritatea si sanatatea lucratorilor. aparatura. (4) Reprezentantii lucratorilor c u raspunderi spec ific e in domeniul sec uritatii si sanatatii in munc a au dreptul la instruire c orespunzatoare. b) periodic a si ori de c ate ori este nec esar. Art. au primit instruc tiuni adec vate referitoare la riscurile legate de sec uritate si sanatate in munca. lucratorii au urmatoarele obligatii: a) sa utilizeze c orec t masinile. Art. 22. f) sa coopereze c u angajatorul si/sau c u luc ratorii desemnati. (1). (3) Instruirea prevazuta la art.01. si sa utilizeze c orec t ac este dispozitive. 21. pentru protectia sanatatii si sec uritatii luc ratorilor. 20 alin.(1) In mod deosebit. e) sa aduca la c unostinta conduc atorului loc ului de munc a si/sau angajatorului ac cidentele suferite de propria persoana. (4) trebuie sa se efec tueze in timpul programului de luc ru. instalatiilor tehnic e si cladirilor.

.Orice eveniment. de indata. in care printre victime sunt si persoane aflate in indeplinirea unor sarcini de serviciu. va semnala obligatoriu suspic iunea de boala profesionala sau legata de profesiune.(1)Cerc etarea evenimentelor este obligatorie si se efec tueaza dupa cum urmeaza: a) de c atre angajator. generate de unele evenimente …manager. conform prevederilor legale. Art. evenimentele urmate de inc apac itate temporara de munca. precum si in situatiile c u persoane date disparute. c u modific arile si c ompletarile ulterioare. Art.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… (2) Obligatiile prevazute la alin. . 24 vor fi stabilite astfel inc at fiec are luc rator sa poata benefic ia de supravegherea sanatatii la intervale regulate. (1) lit.13. deces. inc lusiv medicul de medic ina a munc ii aflat intr-o relatie contrac tuala cu angajatorul. 5 lit. b) de c atre inspec toratele teritoriale de munc a. . si c elorlalti partic ipanti la procesul de munc a.(1) Angajatorul are obligatia sa c omunice evenimentele. toate evenimentele asa c um sunt definite la art. in cazul ac c identelor c olec tive.Masurile prin c are se asigura supravegherea c orespunzatoare a sanatatii luc ratorilor in functie de risc urile privind sec uritatea si sanatatea in munca se stabilesc potrivit reglementarilor legale. _____________________________________ Legea 319/2006 comentata si explic ata pe CD-ul "Ghid practic de protectia muncii". potrivit activitatilor pe care ac estia le desfasoara. dupa c az. de indata. la c onstatarea cazului. dupa c az. va fi c omunic at de indata angajatorului. . (2) Oric e medic . cercetarea. f). 346/2002 privind asigurarea pentru ac cidente de munca si boli profesionale. 26. (2) Supravegherea sanatatii lucratorilor este asigurata prin medic ii de medic ina a munc ii. (2) se efec tueaza c atre autoritatea de sanatate publica teritoriala sau a munic ipiului Buc uresti. in c azul evenimentelor c are au produs inc apacitate temporara de munc a. . un exemplar al proc esului-verbal de c erc etare la fata locului. depistata c u prilejul prestatiilor medic ale. Art. in termen de 5 zile de la data solicitarii.In c azul acc identelor de circ ulatie produse pe drumurile publice. 27. in cazul evenimentelor care au produs incapac itate temporara de munc a luc ratorilor la angajatorii persoane fizic e. potrivit Legii nr. 5 lit. organele de politie rutiera competente vor trimite institutiilor si/sau persoanelor fizice/juridic e prevazute la art. ac cidente c olec tive. 29. 29 alin. inregistrarea si raportarea evenimentelor SECTIUNEA 1 Evenimente Art. f). 28. _____________________________________ CAPITOLUL V Supravegherea sanatatii Art. inc idente periculoase. (1) se aplic a.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 10/19 . Art.01. . asa c um este definit la art. (3) Semnalarea prevazuta la alin. dupa c um urmeaza: a) inspec toratelor teritoriale de munc a. 24. invaliditate sau dec es. CAPITOLUL VI Comunicarea.(1)Masurile prevazute la art. a) si b). de catre c onduc atorul locului de munca sau de orice alta persoana c are are c unostinta despre produc erea ac estuia. b) asiguratorului. la confirmarea acestora. 25. c) de catre Inspec tia Muncii. in cazul evenimentelor c are au produs invaliditate evidenta sau c onfirmata. c) organelor de urmarire penala.

pentru indeplinirea sarc inilor de munc a. i) ac cidentul suferit in timpul deplasarii de la sediul persoanei juridic e sau de la adresa persoanei fizice la c are este inc adrata victima. 30.01.verbal.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… deosebite. j) ac cidentul suferit inainte sau dupa inc etarea luc rului. de asemenea. c onventii sau in alte c onditii prevazute de lege. f) ac cidentul c auzat de ac tivitati c are nu au legatura cu proc esul munc ii. in termen de 7 zile de la data decesului. l) ac cidentul suferit de luc ratori ai angajatorilor romani sau de persoane fizic e romane. pentru indeplinirea unei sarc ini de munc a. inc lusiv in cadrul unor ac tivitati c ulturale. prec um avariile sau exploziile. sportive. dac a victima prelua sau preda uneltele de luc ru. c a urmare a unei actiuni intreprinse din proprie initiativa pentru prevenirea ori inlaturarea unui pericol care ameninta avutul public si privat. in timpul si din c auza indeplinirii ac estor sarc ini. in calitate de angajator. loc ul de munc a. …manager. g) acc identul de traseu. in tara sau in afara granitelor tarii. 5 lit.13. c a urmare a unei actiuni intreprinse din proprie initiativa pentru salvarea de vieti omenesti. incheiate de persoane juridice romane c u parteneri straini. institutia medico-legala competenta este obligata sa inainteze inspectoratului teritorial de munca. k) acc identul suferit in timpul pauzelor regulamentare. o c opie a raportului de c onstatare medico-legala. in timpul programului de munc a. utilajul ori materialele. b) ac cidentul suferit de persoanele c are indeplinesc sarcini de stat sau de interes public.(1)In sensul prevederilor art. . este. SECTIUNEA a 2-a Accidente de munca Art. daca schimba imbrac amintea personala. in baza unor contrac te. c) ac c identul survenit in c adrul ac tivitatilor cultural-sportive organizate.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 11/19 . daca se produce la sediul persoanei juridice sau la adresa persoanei fizic e. e) acc identul suferit de oric e persoana. ac c ident de munc a: a) ac cidentul suferit de persoane aflate in vizita in intreprindere si/sau unitate. dac a se afla in baie ori in spalator sau dac a se deplasa de la locul de munca la iesirea din intreprindere sau unitate si invers. delegati pentru indeplinirea indatoririlor de servic iu in afara granitelor tarii. respec tiv a municipiului Buc uresti. dac a deplasarea s-a facut in timpul si pe traseul normal de la domiciliul luc ratorului la locul de munca organizat de angajator si invers. in timpul si din c auza indeplinirii ac estor ac tivitati. in timpul si din c auza indeplinirii indatoririlor de servic iu. pe durata si traseul prevazute in doc umentul de deplasare. si nu se datoreaza culpei exc lusive a ac c identatului. ori in alt loc de munca organizat de ac estia. g). dac a ac esta a avut loc in loc uri organizate de angajator. pe durata normala de deplasare. (2) Rezultatul c erc etarii evenimentului se va consemna intr-un proc es. m) ac cidentul suferit de personalul roman care efec tueaza lucrari si servicii pe teritoriul altor tari. la o alta persoana juridica sau fizic a. h) ac c identul suferit in timpul deplasarii de la sediul persoanei juridic e sau de la adresa persoanei fizice la locul de munca sau de la un loc de munc a la altul. c u permisiunea angajatorului. d) de catre autoritatile de sanatate public a teritoriale. prec um si in timpul si pe traseul normal spre si de la ac este loc uri. (3) In c az de dec es al persoanei acc identate ca urmare a unui eveniment. ori de la orice alt loc de munc a organizat de acestea. in cazul suspiciunilor de boala profesionala si a bolilor legate de profesiune. echipamentul individual de protec tie sau orice alt ec hipament pus la dispozitie de angajator. d) acc identul suferit de oric e persoana.

(5) Intoxic atia acuta profesionala se declara. (2) In situatiile mentionate la alin. c a urmare a unei agresiuni.01.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 12/19 . (1) lit.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… n) ac cidentul suferit de cei care urmeaza c ursuri de c alific are. cum ar fi furtuna. 31. transportul sa se faca in c onditiile prevazute de reglementarile de sec uritate si sanatate in munc a sau de circ ulatie in vigoare. . h). c) acc idente mortale. prec um si la structurile teritoriale ale asiguratorului stabilit conform legii. Art. (3) Declararea bolilor profesionale se fac e pe baza proc esului-verbal de c erc etare. boli profesionale.13. d) ac c idente c olec tive. potrivit legii. 34. dac a vic tima se afla in timpul proc esului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de servic iu. c and sunt acc identate cel putin 3 persoane in ac elasi timp si din ac eeasi cauza.In sensul prevederilor art. q) acc identul suferit de o persoana aflata in indeplinirea atributiilor de serviciu.(1)Dec lararea bolilor profesionale este obligatorie si se fac e de catre medicii din c adrul autoritatilor de sanatate public a teritoriale si a munic ipiului Bucuresti. c at si c a ac cident de munca. (2) Cercetarea cauzelor imbolnavirilor profesionale. prec um si la asigurator. SECTIUNEA a 3-a Bolile profesionale Art. 5 lit. . deplasarea trebuie sa se fac a fara abateri nejustific ate de la traseul normal si. . lehuzele sau femeile c are alapteaza. Art.Grupurile sensibile la risc uri spec ific e. in vederea confirmarii sau infirmarii lor. g). in raport c u urmarile produse si cu numarul persoanelor ac c identate. la Centrul de Calc ul si Statistica Sanitara Buc uresti. inundatie. trasnet (electrocutare).(1)Inregistrarea acc identului de munc a se fac e pe baza procesului-verbal de c erc etare. visc ol. (2) Ac cidentul de munca inregistrat de angajator se raporteaza de c atre ac esta la inspec toratul teritorial de munca. in timpul si din cauza efec tuarii ac tivitatilor aferente stagiului de prac tica. b) acc idente c are produc invaliditate. 35. afectiunile suferite de elevi si studenti in timpul efectuarii instruirii practic e sunt. precum si persoanele cu dizabilitati. precum si stabilirea de masuri pentru prevenirea altor imbolnaviri se fac de c atre spec ialistii autoritatilor de sanatate public a teritoriale. tinerii. CAPITOLUL VII Grupuri sensibile la riscuri Art. trebuie protejate impotriva peric olelor c are le …manager. in c olaborare c u inspec torii din inspec toratele teritoriale de munc a. se cerceteaza si se inregistreaza atat ca boala profesionala. h). de asemenea. c um ar fi: femeile gravide. p) disparitia unei persoane. rec alific are sau perfec tionare a pregatirii profesionale. 33. in: a) acc idente c are produc incapac itate temporara de munc a de c el putin 3 zile c alendaristic e. .Acc identele de munc a se c lasifica. in c onditiile unui acc ident de munc a si in imprejurari c are indreptatesc presupunerea dec esului acesteia. Art. i) si I). de asemenea. . (4) Bolile profesionale nou-dec larate se raporteaza lunar de catre autoritatea de sanatate publica teritoriala si a munic ipiului Buc uresti la Centrul national de c oordonare metodologic a si informare privind bolile profesionale din c adrul Institutului de Sanatate Public a Bucuresti. c utremur. o) ac c identul determinat de fenomene sau calamitati naturale. 32. alunec ari de teren.

29 alin. . 27 alin. iar fapta prevazuta la alin. (4) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 4. (1) savarsita din culpa se pedepseste c u inc hisoare de la 3 luni la un an sau c u amenda. (3) Fapta prevazuta la alin. 13 lit. n). a) si b). 36. Art. 20. h)-m) si o). art. b). Art. (1) lit.01.000 lei la 10. (2) Constituie c ontraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5. (1) lit. daca se creeaza un peric ol grav si iminent de produc ere a unui ac cident de munca sau de imbolnavire profesionala. (1) a produs c onsec inte deosebite. 7 alin. a). 32 alin.(1) Neluarea vreuneia dintre masurile legale de sec uritate si sanatate in munc a de catre persoana c are avea indatorirea de a lua aceste masuri. (3) Constituie c ontraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3. (2) savarsita din c ulpa se pedepseste c u inchisoare de la 6 luni la un an sau c u amenda. . . 13 lit. _____________________________________ Afla cum sa eviti sanctiunile prevazute de Legea 319/2006 cu ajutorul CD-ului "Ghid practic de protectia muncii".000 lei incalc area dispozitiilor art.000 lei incalc area dispozitiilor art. (5) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3. 11 alin. 39. (1) a produs c onsec inte deosebite. q) si s) si ale art. art. pedeapsa este inc hisoarea de la un an la 3 ani sau amenda. CAPITOLUL VIII Infractiuni Art. pedeapsa este inc hisoarea de la un an la 2 ani sau amenda. 13 lit. a) si b). (2) savarsita din c ulpa se pedepseste c u inc hisoare de la 6 luni la un an sau cu amenda.13.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 13/19 .(1) Constituie c ontraventii faptele savarsite de angajatorii aflati in una dintre situatiile prevazute de prezenta lege. 37. a) si ale art. (1) si (3) savarsite din culpa se pedepsesc c u inchisoare de la 3 luni la un an sau c u amenda. 13 lit.000 lei inc alcarea dispozitiilor art. pedeapsa este inc hisoarea de la un an la 3 ani sau amenda. (1) si (3). anterior eliminarii tuturor defic ientelor pentru c are s-a luat masura opririi lor. _____________________________________ CAPITOLUL IX Contraventii Art. (2) Daca fapta prevazuta in alin. (3) Dac a nerespec tarea consta in repunerea in func tiune a instalatiilor. (2) Daca fapta prevazuta la alin. (4) Faptele prevazute la alin.000 lei la 10. dac a prin ac easta se c reeaza un peric ol grav si iminent de produc ere a unui ac cident de munca sau de imbolnavire profesionala. constituie infractiune si se pedepseste cu inc hisoare de la un an la 2 ani sau c u amenda.Angajatorii au obligatia sa amenajeze loc urile de munca tinand seama de prezenta grupurilor sensibile la risc uri spec ific e. art. 38.(1) Nerespectarea de c atre orice persoana a obligatiilor si a masurilor stabilite c u privire la securitatea si sanatatea in munc a. (2). masinilor si utilajelor.000 lei inc alcarea dispozitiilor art. 12 alin. . iar fapta prevazuta la alin. 8.000 lei la 8. d)-f). (4)-(6). art. p) si r). (1) lit. …manager. art.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… afecteaza in mod spec ific . c ). art. constituie infractiune si se pedepseste cu inc hisoare de la un an la 2 ani sau c u amenda.500 lei la 7.

34 alin. b) incalc area dispozitiilor art. d) intoc mirea si respectarea documentatiilor tehnice pentru exec utarea luc rarilor c are nec esita masuri spec iale de siguranta.000 lei urmatoarele fapte: a) inc alc area dispozitiilor art. 17. ingradirea si semnalizarea zonelor peric uloase. transportul. materialelor si produselor. fizic i sau biologici. precum si suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului uman. (5).2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… (6) Constituie c ontraventii si se sanc tioneaza c u amenda de la 3. 19 si 21.a doua surse de alimentare cu energie electric a a echipamentelor de munc a. prec um si pentru prevenirea efec telor elec tric itatii statice si ale desc arc arilor atmosferice. precum si pentru aplicarea proceselor tehnologice.000 lei la 4. 9 alin. a c onductelor prin c are c ircula fluide sub presiune si a altor asemenea echipamente de munca. b) incalc area dispozitiilor art. ale art.000 lei incalc area dispozitiilor art. (9) Constituie c ontraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5. intretinere si denoc ivizare a ec hipamentului individual de protec tie. intretinerea.13. 13 lit. 18 alin. exploatarea.000 lei nerespectarea reglementarilor de securitate si sanatate in munc a privind: a) fabricarea.000 lei urmatoarele fapte: a) incalc area dispozitiilor art. e) folosirea surselor de foc deschis si fumatul la loc urile de munc a unde ac estea sunt interzise. (2) si (4). manipularea si depozitarea ec hipamentelor de munc a. g). n) asigurarea. a instalatiilor mec anic e sub presiune si a c elor de ridic at. 11 alin. 10 si 16. c ) si d).000 lei la 10.500 lei la 5. c) darea in exploatare sau repunerea in func tiune. …manager. b) prevenirea prezentei peste limitele maxime admise a agentilor c himici. manipularea sau utilizarea substantelor ori preparatelor chimice periculoase si a deseurilor rezultate. (8) Constituie c ontraventii si se sanc tioneaza c u amenda de la 2. ale art. (5) si (6) si ale art. p) organizarea ac tivitatii de pastrare. h) asigurarea c elei de. m) utilizarea. (1) lit. marc area si intretinerea cailor de acc es si de circ ulatie. g) asigurarea si folosirea instalatiilor elec trice de construc tie adec vate la loc urile de munc a unde exista peric ole de incendiu sau de explozie. 36. 12 alin. depozitarea. 15 si ale art.01. revizia si repararea periodic a a ec hipamentelor de munc a. art. i) transportul. k) semnalizarea de sec uritate si/sau de sanatate la loc ul de munc a. intretinerea si repararea instalatiilor si a ec hipamentelor electric e. partiala ori totala. l) asigurarea exploatarii fara peric ole a rec ipientelor-butelii c u gaze c omprimate sau lichefiate. (1). art. (1). (7) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2. ec hipamentelor de munca noi sau reparate.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 14/19 .000 lei la 6. j) delimitarea. f) prevenirea acc identelor prin elec troc utare la executarea. 14. 34 alin. o) asigurarea iluminatului de siguranta. a c onstruc tiilor.

180/2002.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 15/19 . . in masura in c are daunele nu sunt acoperite integral prin prestatiile asigurarilor sociale de stat. 39 alin. 40 se aplica angajatorilor. CAPITOLUL X Autoritati competente si institutii cu atributii in domeniu Art. 39 alin. realizarea si func tionarea sistemului de aeraj. . 40 se fac de catre inspec torii de munca. (8) lit. Art. . 40 se c ompleteaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. .(1)Prevederile art. 44. b) elaboreaza proiecte de acte normative in vederea implementarii unitare a strategiei nationale si a ac quis-ului c omunitar din domeniu. 45. (3) In c az de c onstatare a unei situatii c are se inc adreaza in prevederile art. (2) -(9) si la art. (2) Contravenientul poate ac hita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori. exploatarea si intretinerea lucrarilor miniere. Solidaritatii Soc iale si Familiei in ac est domeniu sunt urmatoarele: a) elaboreaza politic a si strategia nationala in domeniul sec uritatii si sanatatii in munca. exec utia. (2) . 39 alin.(1)Constatarea contraventiilor si aplic area amenzilor prevazute la art. 39 alin.(1) Ministerul Munc ii. a informatiilor si a propunerilor transmise de institutiile aflate in subordine sau c oordonare.01. c orespunzator faptei pentru c are a fost sanctionat.Constituie c ontraventie si se sanc tioneaza c u amenda de la 5. in c olaborare cu Ministerul Sanatatii Public e si prin consultarea c u alte institutii c u atributii in domeniu. Art.(9) si la art. potrivit legii. prec um si ale c elor c u c are c olaboreaza in desfasurarea ac tivitatii. r) aplic area metodelor de exploatare miniera.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… q) intoc mirea doc umentelor de urmarire a parametrilor func tionali ai echipamentelor de munca si a rapoartelor de serviciu pentru instalatiile c u regim spec ial de exploatare. inspec torul de munca fac and mentiune despre ac easta posibilitate in proc esul-verbal. (1) si (2) vor sesiza de indata organele de urmarire penala c ompetente. 40. 41. b) se fac si de catre inspectorii sanitari din c adrul Ministerului Sanatatii Public e si al unitatilor subordonate. Art.000 lei la 10.13. potrivit legii. pentru prejudic iile c auzate victimelor ac c identelor de munc a sau bolilor profesionale. inspec torii prevazuti la alin.000 lei neprezentarea de c atre servic iile externe a raportului semestrial de activitate. si partic ipa.Angajatorii raspund patrimonial. 43. Art.Sanc tiunile c ontraventionale prevazute la art. dupa c az. s) amenajarea loc urilor de munc a pentru lucrul la inaltime. Solidaritatii Sociale si Familiei este autoritatea competenta in domeniul sec uritatii si sanatatii in munc a. d) monitorizeaza aplicarea legislatiei pe baza datelor. . b) si alin. 42. (6) lit. aprobata c u modificari si completari prin Legea nr. e) abiliteaza persoane juridice si fizice pentru a presta servic ii de protectie si prevenire in domeniul …manager. de la data c omunicarii acestuia jumatate din minimul amenzii prevazute de lege. (2) Constatarea c ontraventiilor si aplicarea amenzilor prevazute la art. dupa c az. 37 si 38. . in spatii inchise si in c onditii de izolare. Art. la elaborarea unor astfel de reglementari. c u modific arile si completarile ulterioare. potrivit legii c ivile. (2) Principalele atributii ale Ministerului Munc ii.(9) si ale art. 2/2001 privind regimul juridic al c ontraventiilor. c) avizeaza reglementarile cu implic atii in domeniu initiate de alte institutii. corespunzator clasific arii minelor din punc tul de vedere al emanatiilor de gaze. (2) .

. d) c erc eteaza evenimentele conform c ompetentelor. in principal. desemneaza. in c olaborare cu Ministerul Educatiei si Cerc etarii. elaborarea programelor de cercetare de interes national in domeniul sec uritatii si sanatatii in munc a. pentru c larific area unor evenimente sau situatii de pericol. f) autorizeaza/avizeaza si c ontroleaza c alitatea servic iilor medic ale ac ordate luc ratorilor la loc ul de munca. reglementate prin legi spec iale. ac tivitatea de pregatire generala si/sau de spec ialitate in domeniul sec uritatii si sanatatii in munca pentru institutiile de invatamant. organele de urmarire penala.(1) Inspectia Muncii reprezinta autoritatea c ompetenta in c eea c e priveste c ontrolul aplic arii legislatiei referitoare la sec uritatea si sanatatea in munc a. 46. g) c olaboreaza c u alte institutii implic ate in ac tivitati cu impact asupra sanatatii luc ratorilor. k) reprezinta statul in relatiile internationale din domeniul sau de competenta. examineaza probe de produse si de materiale in unitati si in afara ac estora. h)indeplineste si alte atributii. c) supravegheaza starea de sanatate a luc ratorilor. pliante. dec larare. 3 alin. (2) Ministerul Sanatatii Public e indeplineste. denumite in prezenta lege servic ii externe. inregistrare si evidenta a bolilor profesionale si a celor legate de profesiune. g) c oordoneaza. 47. e) c oordoneaza activitatea de cercetare. prec um si pentru medic ina munc ii. precum si organisme din domeniul sau de competenta. c a organ de spec ialitate al administratiei public e c entrale. Art. i) desfasoara activitati de informare. si are. notific a si supravegheaza laboratoare de incercari.13. la c are se face referire la art.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… securitatii si sanatatii in munc a.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 16/19 . brosuri.doc umentare. pentru promovarea sanatatii la loc ul de munc a.01. 50 alin. (1). (4). este autoritatea c entrala in domeniul asistentei de sanatate public a. urmatoarele atributii: a) c ontroleaza realizarea programelor de prevenire a risc urilor profesionale. b) solic ita masuratori si determinari. (1) c ontroleaza modul in c are se aplic a legislatia nationala din domeniul sec uritatii si sanatatii in munca la toate persoanele fizic e si juridic e din sec toarele prevazute la art. (2) Institutia prevazuta la alin. dupa c az. impreuna c u Ministerul Educ atiei si Cerc etarii. h) organizeaza. Art. conform c ompetentelor sale in domeniu. avizeaza c ercetarea. stabileste sau c onfirma …manager. in sensul asigurarii concordantei mesajelor pe c are ac estea le c ontin c u prevederile legislatiei in vigoare.(1) Ministerul Sanatatii Public e. potrivit legii. b) elaboreaza sau avizeaza reglementari pentru protectia sanatatii in relatie c u mediul de munc a. urmatoarele atributii in domeniul sanatatii luc ratorilor la locul de munca: a) c oordoneaza ac tivitatea de medic ina a munc ii la nivel national. in cazul in care constata o stare de peric ol grav si iminent de ac cidentare sau de imbolnavire profesionala si sesizeaza. f) recunoaste. c um ar fi suporturi de c urs. (1) si (2). in princ ipal. 8 alin. in c onditiile legii. cu exceptia c elor prevazute la art. afise elaborate de alte persoane juridice sau fizic e. c) dispune sistarea ac tivitatii sau scoaterea din functiune a echipamentelor de munc a. d) asigura formarea si perfec tionarea profesionala in domeniul medicinei munc ii. j) avizeaza materiale de informare si instruire. .

iar. dupa caz. (2) Cerc etarea. (1). Art. (1) pot elabora reglementari proprii pentru aplic area prezentei legi. c) raportarea catre Ministerul Munc ii. prin serviciile de prevenire si protectie c reate sau desemnate de catre ac este institutii. Serviciul Roman de Informatii. 51. . Solidaritatii Soc iale si Familiei.(1) Se aproba prin hotarare a Guvernului. prec um si compensarea vic timelor ac c identelor de munca si ale bolilor profesionale. in colaborare c u Institutul National de Statistic a si cu c elelalte institutii implic ate. 51.(1) Asiguratorul. e) coordoneaza. in sc opul aplic arii prevederilor prezentei legi. b) reabilitarea medic ala si. 49. in colaborare c u Ministerul Sanatatii Publice. litera B. b) transpunerea directivelor spec ific e referitoare la sec uritatea si sanatatea in munc a.Institutul National de Cerc etare-Dezvoltare pentru Protec tia Munc ii fundamenteaza stiintific masurile de imbunatatire a ac tivitatii de sec uritate si sanatate in munc a si promoveaza politic a stabilita pentru acest domeniu. in completarea c elor existente la nivel national. Solidaritatii Sociale si Familiei va elabora proiec te de ac te normative nec esare implementarii si/sau adaptarii situatiilor existente la cerintele prezentei legi. alin. (1) are atributii pentru: a)sprijinirea ac tivitatii de prevenire in domeniul securitatii si sanatatii in munca a angajatorilor. Direc tia Generala a Penitenc iarelor din c adrul Ministerului Justitiei. f) analizeaza ac tivitatea servic iilor externe prevazute la art. (4) si propune retragerea abilitarii. reprezinta autoritatea c ompetenta in domeniul asigurarii pentru ac c idente de munc a si boli profesionale.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… carac terul ac c identelor. (2) Institutia prevazuta la alin. Art.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 17/19 . inregistrarea si evidenta ac c identelor de munca si a bolilor profesionale produse in unitatile din subordinea institutiilor prevazute la alin.13. CAPITOLUL XI Dispozitii finale Art. Solidaritatii Soc iale si Familiei situatiile deosebite c are nec esita imbunatatirea reglementarilor din domeniul securitatii si sanatatii in munca. struc turile militare si struc turile in care isi desfasoara ac tivitatea functionari public i c u statut spec ial din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor. g) raporteaza Ministerului Munc ii. Ministerul Munc ii. precum si Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nuc leare organizeaza. urmatoarele ac te normative: a) normele metodologic e de aplic are a prevederilor prezentei legi. Serviciul de Telec omunic atii Spec iale. Serviciul de Informatii Externe. dupa c az.01. . Art. dupa c az. sistemul de raportare si evidenta a acc identelor de munc a si a incidentelor. 48. c oordoneaza si controleaza activitatea de securitate si sanatate in munc a din unitatile lor. din capitolul XI a fost reglementat de Hotarirea 600/2007) (2) In aplic area prevederilor prezentei legi. 50. …manager. Servic iul de Protectie si Paza. sistemul de raportare a bolilor profesionale sau legate de profesie. psihologic a. h)furnizeaza informatii celor interesati despre c ele mai efic ace mijloac e de respectare a legislatiei din domeniul sec uritatii si sanatatii in munc a. la propunerea Ministerului Munc ii. . Solidaritatii Sociale si Familiei a situatiilor deosebite c are nec esita imbunatatirea reglementarilor din domeniul sec uritatii si sanatatii in munc a. 8 alin.(1) Ministerul Apararii Nationale. stabilit de lege. (3) Institutiile prevazute la alin. (la data 13-Jul-2007 Art. . (1) se efec tueaza de organele proprii ale ac estora.

c u respec tarea prevederilor art. Decretul Consiliului de Stat nr. c u modificarile si completarile ulterioare. 52. 47 din 29 ianuarie 2001. utilajelor si masinilor. L 183/1989. 51. Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei.13. Partea I. 53. 89/391/CEE privind introduc erea de masuri pentru promovarea imbunatatirii sec uritatii si sanatatii luc ratorilor la locul de munc a. potrivit legii. Prezenta lege transpune Directiva Consiliului nr. republic ata in Monitorul Ofic ial al Romaniei. Partea I. republic at in Buletinul Oficial. 75 si ale art. Prezenta lege transpune Directiva Consiliului nr.(1) Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 octombrie 2006. (2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea protec tiei munc ii nr. 90/1996.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 18/19 . Art. (1) din Constitutia Romaniei. Solidaritatii Sociale si Familiei va elabora proiec te de ac te normative nec esare implementarii si/sau adaptarii situatiilor existente la cerintele prezentei legi. alin. 90/1996. republic at in Buletinul Oficial. (2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea protec tiei munc ii nr. (2) din capitolul XI a fost reglementat de Ordinul 753/2006) (2) Ac tivitatile de interes national privind cercetarea stiintific a in domeniul securitatii si sanatatii in munca se finanteaza din fondurile prevazute pentru ac estea. nr. 5 din 11 ianuarie 1982. Art. 76 alin. utilajelor si masinilor. republicata. Partea I. la propunerea Ministerului Munc ii. L 183/1989. publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. 47 din 29 ianuarie 2001. c u respec tarea prevederilor art. republicata. Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei. Solidaritatii Sociale si Familiei. . 76 alin. (la data 15-Nov-2006 Art. potrivit legii. 400/1981 pentru instituirea unor reguli privind exploatarea si intretinerea instalatiilor. Decretul Consiliului de Stat nr. precum si orice alte dispozitii contrare. 5 din 11 ianuarie 1982. nr. 400/1981 pentru instituirea unor reguli privind exploatarea si intretinerea instalatiilor. …manager. publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. . (1) din Constitutia Romaniei. Ministerul Munc ii. nr. nr.(1) Ac tivitatile de interes national in domeniul securitatii si sanatatii in munc a si sursele de ac operire a cheltuielilor necesare in vederea realizarii ac estora se aproba prin hotarare a Guvernului.(1) Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 octombrie 2006. Partea I. intarirea ordinii si disc iplinei in munc a in unitatile c u foc c ontinuu sau care au instalatii c u grad ridic at de peric ol in exploatare. intarirea ordinii si disc iplinei in munc a in unitatile c u foc c ontinuu sau care au instalatii c u grad ridic at de peric ol in exploatare.01. precum si orice alte dispozitii contrare. republic ata in Monitorul Ofic ial al Romaniei. . PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR BOGDAN OLTEANU PRESEDINTELE SENATULUI NICOLAE VACAROIU (2) In aplic area prevederilor prezentei legi.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… Art. 75 si ale art. 89/391/CEE privind introduc erea de masuri pentru promovarea imbunatatirii sec uritatii si sanatatii luc ratorilor la locul de munc a. 53. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR BOGDAN OLTEANU PRESEDINTELE SENATULUI NICOLAE VACAROIU (2) Ac tivitatile de interes national privind cercetarea stiintific a in domeniul securitatii si sanatatii in munca se finanteaza din fondurile prevazute pentru ac estea. c u modificarile si completarile ulterioare.

5 din 11 ianuarie 1982. Partea I. precum si orice alte dispozitii contrare. c u modificarile si completarile ulterioare. Solidaritatii Sociale si Familiei. Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei. (1) din Constitutia Romaniei. alin.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… Art. 89/391/CEE privind introduc erea de masuri pentru promovarea imbunatatirii sec uritatii si sanatatii luc ratorilor la locul de munc a. potrivit legii. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR BOGDAN OLTEANU PRESEDINTELE SENATULUI NICOLAE VACAROIU …manager. 75 si ale art. 76 alin. (2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea protec tiei munc ii nr. intarirea ordinii si disc iplinei in munc a in unitatile c u foc c ontinuu sau care au instalatii c u grad ridic at de peric ol in exploatare. republicata. precum si orice alte dispozitii contrare. 47 din 29 ianuarie 2001. 51.01.13. (la data 15-Nov-2006 Art. 76 alin. c u respec tarea prevederilor art. republicata. nr.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 19/19 . Partea I. (1) din Constitutia Romaniei. 47 din 29 ianuarie 2001. L 183/1989. la propunerea Ministerului Munc ii. c u modificarile si completarile ulterioare. utilajelor si masinilor. republic at in Buletinul Oficial. 400/1981 pentru instituirea unor reguli privind exploatarea si intretinerea instalatiilor. 90/1996.(1) Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 octombrie 2006. potrivit legii. 5 din 11 ianuarie 1982. Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei. (2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea protec tiei munc ii nr. nr. c u respec tarea prevederilor art. republic ata in Monitorul Ofic ial al Romaniei. Partea I. Prezenta lege transpune Directiva Consiliului nr. Decretul Consiliului de Stat nr. 89/391/CEE privind introduc erea de masuri pentru promovarea imbunatatirii sec uritatii si sanatatii luc ratorilor la locul de munc a. publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. intarirea ordinii si disc iplinei in munc a in unitatile c u foc c ontinuu sau care au instalatii c u grad ridic at de peric ol in exploatare. . . Art. Partea I.(1) Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 octombrie 2006. Decretul Consiliului de Stat nr. republic at in Buletinul Oficial. L 183/1989. Art. 90/1996. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR BOGDAN OLTEANU PRESEDINTELE SENATULUI NICOLAE VACAROIU (2) Ac tivitatile de interes national privind cercetarea stiintific a in domeniul securitatii si sanatatii in munca se finanteaza din fondurile prevazute pentru ac estea. 53. Prezenta lege transpune Directiva Consiliului nr. publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr.(1) Ac tivitatile de interes national in domeniul securitatii si sanatatii in munc a si sursele de ac operire a cheltuielilor necesare in vederea realizarii ac estora se aproba prin hotarare a Guvernului. nr. nr. utilajelor si masinilor. 400/1981 pentru instituirea unor reguli privind exploatarea si intretinerea instalatiilor. 53. 52. 75 si ale art. (2) din capitolul XI a fost reglementat de Ordinul 753/2006) (2) Ac tivitatile de interes national privind cercetarea stiintific a in domeniul securitatii si sanatatii in munca se finanteaza din fondurile prevazute pentru ac estea. . republic ata in Monitorul Ofic ial al Romaniei.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->