13.01.

2011

Legea 319/2006 privind protectia si sec…

Legea 319/2006 privind protectia si securitatea muncii, publicata in Monitorul Ofic ial al Romaniei, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006 Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. 1. - (1) Prezenta lege are c a sc op instituirea de masuri privind promovarea imbunatatirii securitatii si sanatatii in munca a lucratorilor. (2) Prezenta lege stabileste princ ipii generale referitoare la prevenirea risc urilor profesionale, protec tia sanatatii si securitatea luc ratorilor, eliminarea fac torilor de risc si ac cidentare, informarea, consultarea, partic iparea ec hilibrata potrivit legii, instruirea lucratorilor si a reprezentantilor lor, precum si direc tiile generale pentru implementarea ac estor princ ipii. Art. 2. - Conventiile internationale si c ontrac tele bilaterale incheiate de persoane juridic e romane cu parteneri straini, in vederea efec tuarii de luc rari c u personal roman pe teritoriul altor tari, vor c uprinde clauze privind sec uritatea si sanatatea in munc a. CAPITOLUL II Domeniu de aplicare Art. 3. - (1) Prezenta lege se aplic a in toate sec toarele de ac tivitate, atat public e, cat si private. (2) Prevederile prezentei legi se aplic a angajatorilor, lucratorilor si reprezentantilor lucratorilor. Art. 4. - (1) Fac exc eptie de la prevederile art. 3 alin. (1) cazurile in c are partic ularitatile inerente ale anumitor ac tivitati specifice din servic iile public e, c um ar fi fortele armate sau politia, prec um si cazurile de dezastre, inundatii si pentru realizarea masurilor de protectie c ivila, vin in c ontradic tie cu prezenta lege. (2) In c azurile prevazute la alin. (1) trebuie sa se asigure sec uritatea si sanatatea lucratorilor, tinandu-se seama de principiile stabilite prin prezenta lege. Art. 5. - In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatorul inteles: a) luc rator - persoana angajata de c atre un angajator, potrivit legii, inclusiv studentii, elevii in perioada efec tuarii stagiului de practic a, prec um si ucenicii si alti partic ipanti la proc esul de munc a, cu exceptia persoanelor c are presteaza ac tivitati casnic e; b) angajator - persoana fizic a sau juridic a ce se afla in raporturi de munc a ori de servic iu cu luc ratorul respec tiv si c are are responsabilitatea intreprinderii si/sau unitatii; c) alti participanti la procesul de munca - persoane aflate in intreprindere si/sau unitate, cu permisiunea angajatorului, in perioada de verific are prealabila a aptitudinilor profesionale in vederea angajarii, persoane c are presteaza ac tivitati in folosul c omunitatii sau ac tivitati in regim de voluntariat, prec um si someri pe durata partic iparii la o forma de pregatire profesionala si persoane care nu au c ontract individual de munca inc heiat in forma sc risa si pentru c are se poate fac e dovada prevederilor c ontrac tuale si a prestatiilor efectuate prin oric e alt mijloc de proba; _____________________________________ Legea 319/2006 comentata si explic ata pe CD-ul "Ghid practic de protectia muncii". _____________________________________ d) reprezentant al luc ratorilor c u raspunderi spec ific e in domeniul sec uritatii si sanatatii luc ratorilor persoana aleasa, selectata sau desemnata de luc ratori, in c onformitate c u prevederile legale, sa ii reprezinte pe ac estia in c eea c e priveste problemele referitoare la protec tia sec uritatii si sanatatii luc ratorilor in munc a;
…manager.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 1/19

reala si ac tuala c areia ii lipseste doar prilejul declansator pentru a produc e un acc ident in oric e moment. in proc esul de munc a. sanatatii luc ratorilor si a altor persoane partic ipante la proc esul de munc a. .instruirea c u c arac ter aplic ativ. care au loc in timpul proc esului de munc a sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu si c are provoaca inc apac itate temporara de munc a de c el putin 3 zile c alendaristic e. m) stagiu de prac tica . 6. specific a meseriei sau specialitatii in c are se pregatesc elevii. g) ac cident de munca .evenimentul identific abil. dar ar fi fost posibil sa aiba asemenea urmari si/sau a cauzat ori ar fi fost posibil sa produca pagube materiale. apararea vietii. aparat. situatia de persoana data disparuta sau ac c identul de traseu ori de circ ulatie.persoane juridic e sau fizic e din afara intreprinderii/unitatii.oric e masina. situat in c ladirile intreprinderii si/sau unitatii. cum ar fi explozia. i) ec hipament de munc a . abilitate sa presteze servic ii de protec tie si prevenire in domeniul securitatii si sanatatii in munca. c himic i ori biologic i c aracteristic i locului de munca. ac cidentul tehnic. q) acc ident usor .ro/Legea-securitatii-si-sanat… 2/19 . in conditiile in care au fost implic ate persoane angajate. rezultat din disfunc tionalitatea unei ac tivitati sau a unui ec hipament de munca sau/si din comportamentul neadecvat al fac torului uman care nu a afec tat luc ratorii. p) servicii externe .oric e echipament destinat a fi purtat sau manuit de un lucrator pentru a-l proteja impotriva unuia ori mai multor risc uri c are ar putea sa ii puna in pericol sec uritatea si sanatatea la loc ul de munca.afec tiunea c are se produce c a urmare a exerc itarii unei meserii sau profesii. inc identul peric ulos. cauzata de agenti noc ivi fizic i.13.situatia c onc reta. j) ec hipament individual de protectie .ac c identul c are a antrenat dec esul sau vatamari ale organismului.loc ul destinat sa c uprinda posturi de lucru.vatamarea violenta a organismului. emisiile majore de noxe.boala cu determinare multifactoriala.(1)Angajatorul are obligatia de a asigura sec uritatea si sanatatea luc ratorilor in toate aspec tele legate de munc a. uc enic ii. in sc opul evitarii sau diminuarii risc urilor profesionale. CAPITOLUL III Obligatiile angajatorilor SECTIUNEA 1 Obligatii generale ale angajatorilor Art. …manager. avaria.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… e) prevenire . inc endiul.eveniment c are are drept c onsec inta leziuni superficiale c are nec esita numai ac ordarea primelor ingrijiri medicale si a antrenat inc apacitate de munc a c u o durata mai mic a de 3 zile. h) boala profesionala . l) peric ol grav si iminent de ac cidentare .ansamblul de ac tivitati institutionalizate avand c a sc op asigurarea celor mai bune conditii in desfasurarea procesului de munca. integritatii fizice si psihic e. f) eveniment . la c are unii factori determinanti sunt de natura profesionala. o) inc ident periculos . n) securitate si sanatate in munc a . c onform legii. r) boala legata de profesiune . precum si orice supliment sau ac c esoriu proiec tat pentru a indeplini ac est obiectiv. prec um si c azul susceptibil de boala profesionala sau legata de profesiune.01. precum si intoxic atia ac uta profesionala. studentii.ansamblul de dispozitii sau masuri luate ori prevazute in toate etapele proc esului de munca. precum si de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului. inc lusiv oric e alt loc din aria intreprinderii si/sau unitatii la care luc ratorul are ac ces in cadrul desfasurarii ac tivitatii. unealta sau instalatie folosita in munc a. prec um si somerii in perioada de rec onversie profesionala. produs in timpul procesului de munc a ori in indeplinirea indatoririlor de serviciu. k) loc de munc a . invaliditate ori dec es.

(1)In c adrul responsabilitatilor sale.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… (2) In cazul in care un angajator apeleaza la servic ii externe. inc lusiv la alegerea ec hipamentelor de munc a. c) informarea si instruirea luc ratorilor. in spec ial in c eea c e priveste proiec tarea posturilor de munc a. d) asigurarea c adrului organizatoric si a mijloac elor nec esare sec uritatii si sanatatii in munc a. e) adaptarea la progresul tehnic. a masurilor de protectie c olec tiva fata de masurile de protectie individuala. (1) si (2) pe baza urmatoarelor princ ipii generale de prevenire: a) evitarea riscurilor. Art. a substantelor sau preparatelor c himic e utilizate si la amenajarea locurilor de munca. f) inloc uirea a c eea c e este peric ulos cu c eea c e nu este periculos sau cu c eea c e este mai putin periculos. organizarea muncii.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 3/19 . i) furnizarea de instruc tiuni c orespunzatoare luc ratorilor. relatiile soc iale si influenta fac torilor din mediul de munc a. prec um si metodele de luc ru si de productie aplic ate de c atre angajator sa asigure imbunatatirea nivelului securitatii si al protec tiei sanatatii lucratorilor si sa fie integrate in ansamblul ac tivitatilor intreprinderii si/sau unitatii respec tive si la toate nivelurile ierarhic e. in mod prioritar. si pentru imbunatatirea situatiilor existente. c) sa ia in considerare capac itatile luc ratorului in c eea ce priveste securitatea si sanatatea in munc a. tinand seama de modific area c onditiilor. (4) Fara a aduc e atingere altor prevederi ale prezentei legi.01. a) si dac a este nec esar. (1). (3) Obligatiile luc ratorilor in domeniul sec uritatii si sanatatii in munca nu aduc atingere princ ipiului responsabilitatii angajatorului. g) dezvoltarea unei politic i de prevenire coerente care sa c uprinda tehnologiile. angajatorul are obligatia: a) sa evalueze risc urile pentru sec uritatea si sanatatea luc ratorilor. (2) Angajatorul are obligatia sa urmareasc a adaptarea masurilor prevazute la alin. …manager. alegerea ec hipamentelor de munc a. d) sa asigure c a planific area si introduc erea de noi tehnologii sa fac a obiectul c onsultarilor cu luc ratorii si/sau reprezentantii ac estora in c eea ce priveste c onsec intele asupra securitatii si sanatatii luc ratorilor. a munc ii c u ritm predeterminat si a diminuarii efec telor ac estora asupra sanatatii. c) c ombaterea riscurilor la sursa. atunci c and ii incredinteaza sarc ini. angajatorul are obligatia sa ia masurile nec esare pentru: a) asigurarea sec uritatii si protec tia sanatatii luc ratorilor. . conditiile de munca. 7. d) adaptarea munc ii la om. h)adoptarea. tinand seama de natura ac tivitatilor din intreprindere si/sau unitate. b) evaluarea risc urilor c are nu pot fi evitate. a metodelor de munca si de productie. masurile de prevenire.13. b) ca. de c onditiile si mediul de munc a. (3) Angajatorul are obligatia sa implementeze masurile prevazute la alin. in vederea reducerii monotoniei muncii. ac esta nu este exonerat de responsabilitatile sale in ac est domeniu. ulterior evaluarii prevazute la lit. b) prevenirea riscurilor profesionale. determinate de alegerea ec hipamentelor.

si putea indeplini obligatiile ce le revin prin prezenta lege. (2)Prevenirea risc urilor. 9.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… e) sa ia masurile corespunzatoare pentru c a. luand in c onsiderare natura activitatilor. angajatorul trebuie sa rec urga la servic ii externe.(1) Fara a aduc e atingere obligatiilor prevazute la art. denumiti in continuare luc ratori desemnati. (4) Dac a in intreprindere si/sau unitate nu se pot organiza ac tivitatile de prevenire si cele de protec tie din lipsa personalului competent. (6) Luc ratorii desemnati trebuie sa aiba. sanatatea si igiena in munca nu trebuie sa comporte in nic io situatie obligatii financiare pentru luc ratori. c) sa se informeze rec iproc despre risc urile profesionale. d) sa informeze luc ratorii si/sau reprezentantii ac estora despre riscurile profesionale. b) serviciile externe sa aiba aptitudinile nec esare si sa dispuna de mijloace personale si profesionale adecvate. (2) Luc ratorii desemnati nu trebuie sa fie prejudic iati c a urmare a activitatii lor de protec tie si a c elei de prevenire a risc urilor profesionale. angajatorul desemneaza unul sau mai multi luc ratori pentru a se oc upa de ac tivitatile de protec tie si de ac tivitatile de prevenire a riscurilor profesionale din intreprindere si/sau unitate. . (4). atributii c omplementare. atunc i cand in acelasi loc de munc a isi desfasoara ac tivitatea luc ratori din mai multe intreprinderi si/sau unitati. b) sa isi coordoneze ac tiunile in vederea protectiei luc ratorilor si prevenirii riscurilor profesionale.13. _____________________________________ Legea 319/2006 comentata si explic ata pe CD-ul "Ghid practic de protectia muncii". pentru a se oc upa de organizarea ac tivitatilor de prevenire si a c elor de protec tie. prec um si de distributia ac estora in c adrul intreprinderii si/sau unitatii. atributii privind sec uritatea si sanatatea in munca si. 6 si 7.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 4/19 .01. c el mult. ac c esul sa fie permis numai lucratorilor c are au primit si si-au insusit instruc tiunile adecvate. c) lucratorii desemnati si serviciile externe sa fie in numar suficient. in princ ipal.(1)In toate cazurile. precum si protectia sanatatii si securitatea lucratorilor trebuie sa fie asigurate …manager. acestea trebuie sa fie informate de catre angajator asupra fac torilor c unosc uti c a au efec te sau sunt susc eptibili de a avea efec te asupra sec uritatii si sanatatii luc ratorilor si trebuie sa aiba ac c es la informatiile prevazute la art. in zonele c u risc ridicat si spec ific. angajatorii ac estora au urmatoarele obligatii: a) sa c oopereze in vederea implementarii prevederilor privind securitatea. Art. sanatatea si igiena in munca. (2). tinand seama de marimea intreprinderii si/sau unitatii si/sau de risc urile la c are sunt expusi luc ratorii. (6) Masurile privind sec uritatea. luand in c onsiderare natura ac tivitatilor. 16 alin. se impune c a: a) lucratorii desemnati sa aiba capac itatea nec esara si sa dispuna de mijloac ele adec vate. _____________________________________ SECTIUNEA a 2-a Servicii de prevenire si protectie Art. . (5) In c azul in c are angajatorul apeleaza la serviciile externe prevazute la alin. 8. (3) Luc ratorii desemnati trebuie sa dispuna de timpul nec esar pentru a. (5) Fara a aduc e atingere altor prevederi ale prezentei legi.

evacuarea lucratorilor. b) sa ia masuri si sa furnize instruc tiuni pentru a da luc ratorilor posibilitatea sa opreasc a luc rul si/sau sa paraseasc a imediat loc ul de munc a si sa se indrepte spre o zona sigura. angajatorul trebuie sa desemneze luc ratorii c are aplica masurile de prim ajutor. in cazul unui peric ol grav si iminent. prevazute la alin. (5)Ministerul Munc ii. in caz de pericol grav si iminent. 10. in c are se desfasoara activitati fara risc uri deosebite. de stingere a inc endiilor si de evacuare a lucratorilor. . SECTIUNEA a 4-a Alte obligatii ale angajatorilor Art. prec um si numarul c onsiderat sufic ient. prec um si despre masurile luate ori c are trebuie sa fie luate pentru protec tia lor. parasesc loc ul de munc a si/sau o zona periculoasa nu trebuie sa fie prejudic iati si trebuie sa fie protejati impotriva oricaror c onsec inte negative si nejustificate pentru acestia. adaptate naturii ac tivitatilor si marimii intreprinderii si/sau unitatii. 11. c) sa nu impuna luc ratorilor reluarea luc rului in situatia in care inca exista un peric ol grav si iminent. pericol grav si iminent Art.(1) Angajatorul are urmatoarele obligatii: …manager. (1) si (4). instruirea lor si echipamentul pus la dispozitia ac estora trebuie sa fie adec vate marimii si/sau risc urilor spec ific e intreprinderii si/sau unitatii. (4) Luc ratorii nu trebuie sa fie prejudic iati pentru cazurile prevazute la alin.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 5/19 . stingerea incendiilor. Solidaritatii Soc iale si Familiei stabileste prin norme metodologice de aplic are a prevederilor prezentei legi capac itatile si aptitudinile nec esare. atunc i cand seful ierarhic imediat superior nu poate fi contac tat. toti luc ratorii care sunt sau pot fi expusi unui pericol grav si iminent despre riscurile implic ate de ac est pericol. indeosebi in ceea ce priveste primul ajutor. (2) trebuie sa c olaboreze intre ei ori de cate ori este nec esar. salvare si pompieri. b) sa stabileasc a legaturile nec esare c u servic iile spec ializate. SECTIUNEA a 3-a Primul ajutor.13. (3). (4)in c azul microintreprinderilor si al intreprinderilor mici. 12.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… de unul sau mai multi luc ratori. de un servic iu ori de servicii distinc te din interiorul sau din exteriorul intreprinderii si/sau unitatii. (3) Angajatorul trebuie sa se asigure c a. stingerea inc endiilor si evac uarea luc ratorilor. (2) Luc ratorii c are. servic iul medic al de urgenta. tinand seama de alte persoane prezente. .(1) Angajatorul are urmatoarele obligatii: a) sa ia masurile nec esare pentru ac ordarea primului ajutor. cu exceptia situatiilor in c are ac estia actioneaza imprudent sau dau dovada de neglijenta grava. (1). in c azul unui peric ol grav si iminent pentru propria securitate sau a altor persoane.(1) Angajatorul are urmatoarele obligatii: a) sa informeze. in afara cazurilor exceptionale si pentru motive justific ate.01. . (3)Luc ratorul/luc ratorii si/sau serviciul/servic iile prevazute la alin. angajatorul isi poate asuma atributiile din domeniul sec uritatii si sanatatii in munc a pentru realizarea masurilor prevazute de prezenta lege. c at mai c urand posibil. (2). Art. in conformitate c u c unostintele lor si cu mijloac ele tehnice de care dispun. pentru a evita c onsec intele unui astfel de pericol. toti lucratorii sunt apti sa aplic e masurile c orespunzatoare. (2) Pentru aplic area prevederilor alin. dac a are c apacitatea nec esara in domeniu. (3) Numarul luc ratorilor mentionati la alin.

b) sa decida asupra masurilor de protec tie c are trebuie luate si. dupa c az. asupra risc urilor la c are ac easta este expusa la loc ul de munc a. b) sa intocmeasca un plan de prevenire si protec tie c ompus din masuri tehnice. (1). (4) lit. a ac cidentelor usoare. angajatorii au urmatoarele obligatii: a) sa adopte. se vor stabili obligatiile ce revin diferitelor c ategorii de intreprinderi c u privire la intoc mirea documentelor prevazute la alin. prec um si a ac c identelor de munc a. corespund sarcinii de munc a pe c are urmeaza sa o execute si sa asigure c ontrolul medical periodic si. proiec tare si exec utie a construc tiilor.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 6/19 . retinere si neutralizare a substantelor noc ive degajate in desfasurarea proceselor tehnologic e. prin fisa postului. sanitare. pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munc a. in func tie de natura ac tivitatilor si de marimea intreprinderilor. solidaritatii sociale si familiei. a aparaturii de masura si control. prec um si de elaborare a tehnologiilor de fabric atie. a bolilor profesionale. din faza de cercetare. organizatoric e si de alta natura. asupra echipamentului de protec tie c are trebuie utilizat. in spiritul prezentei legi. 7 alin. precum si a instalatiilor de c aptare. c) sa obtina autorizatia de func tionare din punctul de vedere al sec uritatii si sanatatii in munc a. ulterior angajarii. inainte de inceperea oric arei ac tivitati. d) sa elaboreze pentru autoritatile c ompetente si in conformitate cu reglementarile legale rapoarte privind ac c identele de munca suferite de luc ratorii sai. i) sa ia masuri pentru autorizarea exerc itarii meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specific a. a ec hipamentelor de munca.01. . c um ar fi afise. prin lucratorii desemnati. m) sa prezinte documentele si sa dea relatiile solic itate de inspec torii de munc a in timpul c ontrolului …manager. c) sa tina evidenta ac c identelor de munca c e au ca urmare o inc apac itate de munca mai mare de 3 zile de lucru. d) sa stabileasca pentru luc ratori. atributiile si raspunderile c e le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca. (2) Prin ordin al ministrului munc ii. tinand seama de partic ularitatile activitatilor si ale loc urilor de munc a aflate in responsabilitatea lor. bazat pe evaluarea risc urilor. prin propria c ompetenta sau prin servic ii externe. Art. c onform prevederilor legale. prin a c aror aplic are sa fie eliminate sau diminuate riscurile de acc identare si de imbolnavire profesionala a luc ratorilor. e) sa elaboreze instruc tiuni proprii. prec um si a prevederilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca. c orespunzator func tiilor exerc itate. dupa caz. dupa c az. a testarii psihologic e a aptitudinilor. inc lusiv pentru ac ele grupuri sensibile la risc uri specific e. l) sa asigure func tionarea permanenta si corec ta a sistemelor si dispozitivelor de protec tie. astfel cum sunt definite la art. g). filme si diafilme cu privire la sec uritatea si sanatatea in munca. e).In vederea asigurarii c onditiilor de sec uritate si sanatate in munca si pentru prevenirea ac c identelor de munc a si a bolilor profesionale. in urma examenului medic al si. a inc identelor peric uloase. k) sa tina evidenta zonelor c u risc ridicat si spec ific prevazute la art. prec um si asupra masurilor de prevenire si de protec tie nec esare. anterior angajarii in munca. pliante. 5 lit. 13. j) sa angajeze numai persoane c are.13. pe care sa il aplice corespunzator conditiilor de munc a spec ific e unitatii. f) sa asigure si sa c ontroleze cunoasterea si aplic area de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si de protectie stabilit. g) sa ia masuri pentru asigurarea de materiale nec esare informarii si instruirii lucratorilor.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… a) sa realizeze si sa fie in posesia unei evaluari a risc urilor pentru sec uritatea si sanatatea in munc a. solutii c onforme prevederilor legale in vigoare privind securitatea si sanatatea in munc a. c ontrolul psihologic periodic . h)sa asigure informarea fiecarei persoane.

o) sa desemneze. c ) si d). b) evidenta si rapoartele prevazute la art. (1) lit. in general. (2) si (3). r) sa asigure echipamente individuale de protec tie. . Art. (2) Angajatorul trebuie sa ia masuri c orespunzatoare astfel incat angajatorii lucratorilor din orice intreprindere si/sau unitate exterioara. cu raspunderi specific e in domeniul sec uritatii si sanatatii luc ratorilor. toate informatiile nec esare privind: a) riscurile pentru sec uritate si sanatate in munc a.sanitare se ac orda in mod obligatoriu si gratuit de catre angajatori. p) sa nu modific e starea de fapt rezultata din produc erea unui ac cident mortal sau c olec tiv.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… sau al efec tuarii cercetarii evenimentelor. SECTIUNEA a 5-a Informarea lucratorilor Art. prec um si loc urile de munc a ce impun acordarea ac estora se stabilesc prin contrac tul c olec tiv de munc a si/sau contractul individual de munc a.01. angajatorul trebuie sa ia masuri corespunzatoare.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 7/19 . 12 alin. prevazute la art. la solicitarea inspectorului de munc a. astfel inc at luc ratorii si/sau reprezentantii ac estora sa primeasc a. .(1)Tinand seama de marimea intreprinderii si/sau a unitatii. (1) lit. in c azul degradarii sau al pierderii calitatilor de protec tie. c are desfasoara activitati in intreprinderea si/sau in unitatea sa. luc ratorii c are sa partic ipe la efec tuarea controlului sau la cercetarea evenimentelor. 18. SECTIUNEA a 6-a Consultarea si participarea lucratorilor Art. prec um si informatii provenind de la institutiile de control si autoritatile c ompetente in domeniu. . c) informatii privind masurile din domeniul sec uritatii si sanatatii in munc a. q) sa asigure echipamente de munc a fara pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor.Angajatorul trebuie sa ia masuri c orespunzatoare pentru ca lucratorii desemnati sau reprezentantii luc ratorilor. b) masurile luate in c onformitate cu prevederile art.(1)Materialele igienic o. .Alimentatia de protec tie se ac orda in mod obligatoriu si gratuit de c atre angajatori persoanelor c are lucreaza in c onditii de munc a ce impun acest luc ru si se stabileste prin c ontractul colectiv de munca si/sau c ontrac tul individual de munc a.(1)Angajatorii c onsulta lucratorii si/sau reprezentantii lor si permit partic iparea acestora la discutarea tuturor problemelor referitoare la securitatea si sanatatea in munc a. care privesc acesti lucratori. 14. (1). 15. s) sa acorde obligatoriu echipament individual de protectie nou. Art. in c onformitate cu prevederile legale. cat si la nivelul fiecarui post de luc ru si/sau fiecarei func tii. in afara de cazurile in care mentinerea acestei stari ar genera alte acc idente ori ar peric lita viata ac c identatilor si a altor persoane.13. in vederea indeplinirii atributiilor si in c onformitate c u prevederile prezentei legi. n) sa asigure realizarea masurilor dispuse de inspec torii de munca c u prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor. 12 alin. a) si b). 10 alin. 16. 17. Art. (2) Categoriile de materiale igienic o-sanitare. sa aiba ac ces la: a) evaluarea risc urilor si masurile de protectie. sa primeasc a informatii adec vate privind aspec tele la c are s. . …manager.a fac ut referire la alin. prec um si masurile si activitatile de prevenire si protec tie atat la nivelul intreprinderii si/sau unitatii.

12 alin. (7) Reprezentantii luc ratorilor c u raspunderi specific e in domeniul sec uritatii si sanatatii lucratorilor si/sau luc ratorii au dreptul sa apeleze la autoritatile c ompetente. c onform art. in sc opul diminuarii risc urilor pentru luc ratori si/sau al eliminarii surselor de pericol.In vederea realizarii prevederilor art. (4) Reprezentantii luc ratorilor c u raspunderi spec ifice in domeniul sec uritatii si sanatatii luc ratorilor au dreptul sa solic ite angajatorului sa ia masuri corespunzatoare si sa prezinte propuneri in acest sens. la nivelul angajatorului se infiinteaza. c) la introducerea unui nou ec hipament de munca sau a unor modific ari ale ec hipamentului existent. (1). in c azul in c are considera ca masurile adoptate si mijloac ele utilizate de catre angajator nu sunt sufic iente pentru asigurarea securitatii si sanatatii in munca. e) organizarea si planificarea instruirii prevazute la art. . (2). (1). 18 alin. 8 alin. c) partic iparea ec hilibrata. in special sub forma de informatii si instruc tiuni de luc ru.(1)Angajatorul trebuie sa asigure c onditii pentru ca fiecare lucrator sa primeasc a o instruire sufic ienta si adecvata in domeniul securitatii si sanatatii in munc a. d) rec urgerea. (1). (6) Angajatorul trebuie sa ac orde reprezentantilor lucratorilor c u raspunderi spec ific e in domeniul securitatii si sanatatii luc ratorilor un timp adec vat. (3) Luc ratorii si/sau reprezentantii luc ratorilor definiti la art. 8 alin. b) desemnarea luc ratorilor la care s. SECTIUNEA a 7-a Instruirea lucratorilor Art. (8) Reprezentantilor luc ratorilor c u raspunderi spec ific e in domeniul sec uritatii si sanatatii luc ratorilor trebuie sa li se ac orde posibilitatea de a-si prezenta observatiile inspec torilor de munca si inspec torilor sanitari. 16. (5) Reprezentantii luc ratorilor c u raspunderi specific e in domeniul sec uritatii si sanatatii lucratorilor sau lucratorii nu pot fi prejudic iati din c auza activitatilor la c are s-a fac ut referire in alin. in timpul vizitelor de control. b) la schimbarea loc ului de munca sau la transfer. precum si cu privire la activitatile la c are s-a facut referire la art. 16 si 17. (1) implic a: a) c onsultarea luc ratorilor. si sa le furnizeze mijloacele nec esare pentru a-si putea exerc ita drepturile si atributiile c are dec urg din prezenta lege. fara diminuarea drepturilor salariale. d) iau parte in mod echilibrat sau sunt c onsultati in prealabil si in timp util de catre angajator cu privire la: a) oric e masura care ar afecta semnificativ sec uritatea si sanatatea in munc a.01.(3). (1) si la art.13. . se organizeaza si func tioneaza c omitete de sec uritate si sanatate in munc a. c) informatiile la care s.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… (2) Aplicarea prevederilor alin. 20 si 21. 19. (1). d) la introducerea oric arei noi tehnologii sau proc eduri de lucru. 8 alin. 10 alin. 20.a fac ut referire in art. art. …manager. 17 si ale art. b) dreptul lucratorilor si/sau reprezentantilor lor sa faca propuneri.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 8/19 . Art.a facut referire la art. 5 lit. spec ific e loc ului de munca si postului sau: a) la angajare. (4). dupa c az. la servicii externe. e) la exec utarea unor lucrari spec iale.

h) sa isi insuseasc a si sa respec te prevederile legislatiei din domeniul sec uritatii si sanatatii in munca si masurile de aplic are a acestora. aparatura. f) sa coopereze c u angajatorul si/sau c u luc ratorii desemnati. (4) Reprezentantii lucratorilor c u raspunderi spec ific e in domeniul sec uritatii si sanatatii in munc a au dreptul la instruire c orespunzatoare. aparaturii. pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munc a si conditiile de luc ru sunt sigure si fara risc uri pentru securitate si sanatate. dupa utilizare. uneltelor. g) sa c oopereze. fie in afara intreprinderii si/sau unitatii. prec um si oric e defic ienta a sistemelor de protectie. . i) sa dea relatiile solic itate de c atre inspec torii de munca si inspec torii sanitari. (2) si (4) nu poate fi realizata pe c heltuiala luc ratorilor si/sau a reprezentantilor ac estora. (2) Instruirea prevazuta la art. sc himbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de sec uritate proprii. CAPITOLUL IV Obligatiile lucratorilor Art.(1)Instruirea prevazuta la art. (3) Instruirea prevazuta la art. in sc opul realizarii obiec tivelor prevazute la art. c) sa nu proc edeze la sc oaterea din func tiune. au primit instruc tiuni adec vate referitoare la riscurile legate de sec uritate si sanatate in munca. in domeniul sau de ac tivitate. substantele periculoase.01. fie in interiorul. (1) trebuie sa fie: a) adaptata evolutiei riscurilor sau aparitiei unor noi risc uri. astfel incat sa nu expuna la pericol de ac c identare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana. atat timp cat este nec esar. . 23. prec um si c u instructiunile primite din partea angajatorului. e) sa aduca la c unostinta conduc atorului loc ului de munc a si/sau angajatorului ac cidentele suferite de propria persoana. lucratorii au urmatoarele obligatii: a) sa utilizeze c orec t masinile.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 9/19 .Fiecare luc rator trebuie sa isi desfasoare ac tivitatea. ec hipamentele de transport si alte mijloac e de produc tie. (1). c u angajatorul si/sau c u luc ratorii desemnati.(1) In mod deosebit. sa il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare. (3) Angajatorul se va asigura c a luc ratorii din intreprinderi si/sau unitati din exterior. in spec ial ale masinilor. in c onformitate cu pregatirea si instruirea sa. 22. d) sa comunic e imediat angajatorului si/sau luc ratorilor desemnati oric e situatie de munc a despre c are au motive intemeiate sa o c onsidere un peric ol pentru sec uritatea si sanatatea lucratorilor. 20 alin. (1) si (2) trebuie sa se realizeze in timpul programului de luc ru.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… (2) Instruirea prevazuta la alin. …manager. . la modificarea. si sa utilizeze c orec t ac este dispozitive. 21. b) sa utilizeze corec t ec hipamentul individual de protectie ac ordat si. c are desfasoara ac tivitati in intreprinderea si/sau unitatea proprie. pentru a fac e posibila realizarea oric aror masuri sau c erinte dispuse de c atre inspectorii de munc a si inspec torii sanitari. b) periodic a si ori de c ate ori este nec esar. 20 alin. Art. 22.13. (4) trebuie sa se efec tueze in timpul programului de luc ru. 20 alin. pentru protectia sanatatii si sec uritatii luc ratorilor. uneltele. Art. instalatiilor tehnic e si cladirilor. pe durata desfasurarii ac tivitatilor. atat timp cat este nec esar. c at si alte persoane care pot fi afec tate de ac tiunile sau omisiunile sale in timpul proc esului de munca.

(1) Angajatorul are obligatia sa c omunice evenimentele. _____________________________________ CAPITOLUL V Supravegherea sanatatii Art. 29 alin. la confirmarea acestora.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… (2) Obligatiile prevazute la alin. c) de catre Inspec tia Muncii. f). 346/2002 privind asigurarea pentru ac cidente de munca si boli profesionale. 5 lit. cercetarea. 5 lit. Art. organele de politie rutiera competente vor trimite institutiilor si/sau persoanelor fizice/juridic e prevazute la art. _____________________________________ Legea 319/2006 comentata si explic ata pe CD-ul "Ghid practic de protectia muncii". (2) Supravegherea sanatatii lucratorilor este asigurata prin medic ii de medic ina a munc ii. (1) lit. (3) Semnalarea prevazuta la alin. dupa c az. in cazul ac c identelor c olec tive. dupa c um urmeaza: a) inspec toratelor teritoriale de munc a. in cazul evenimentelor c are au produs invaliditate evidenta sau c onfirmata. de indata. Art. Art. . (2) Oric e medic . 26. ac cidente c olec tive. generate de unele evenimente …manager. in cazul evenimentelor care au produs incapac itate temporara de munc a luc ratorilor la angajatorii persoane fizic e. dupa c az. . toate evenimentele asa c um sunt definite la art. b) de c atre inspec toratele teritoriale de munc a. (2) se efec tueaza c atre autoritatea de sanatate publica teritoriala sau a munic ipiului Buc uresti. depistata c u prilejul prestatiilor medic ale. f).(1)Masurile prevazute la art. Art. inc idente periculoase. a) si b). inregistrarea si raportarea evenimentelor SECTIUNEA 1 Evenimente Art. de indata. va semnala obligatoriu suspic iunea de boala profesionala sau legata de profesiune. precum si in situatiile c u persoane date disparute. . inc lusiv medicul de medic ina a munc ii aflat intr-o relatie contrac tuala cu angajatorul. c) organelor de urmarire penala.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 10/19 .01.In c azul acc identelor de circ ulatie produse pe drumurile publice. invaliditate sau dec es. 28. . (1) se aplic a. evenimentele urmate de inc apac itate temporara de munca.Orice eveniment. in care printre victime sunt si persoane aflate in indeplinirea unor sarcini de serviciu. 25. in termen de 5 zile de la data solicitarii. de catre c onduc atorul locului de munca sau de orice alta persoana c are are c unostinta despre produc erea ac estuia. conform prevederilor legale.(1)Cerc etarea evenimentelor este obligatorie si se efec tueaza dupa cum urmeaza: a) de c atre angajator. 27. asa c um este definit la art. . un exemplar al proc esului-verbal de c erc etare la fata locului. 24 vor fi stabilite astfel inc at fiec are luc rator sa poata benefic ia de supravegherea sanatatii la intervale regulate. si c elorlalti partic ipanti la procesul de munc a. potrivit Legii nr. deces. c u modific arile si c ompletarile ulterioare.Masurile prin c are se asigura supravegherea c orespunzatoare a sanatatii luc ratorilor in functie de risc urile privind sec uritatea si sanatatea in munca se stabilesc potrivit reglementarilor legale. b) asiguratorului. va fi c omunic at de indata angajatorului. . CAPITOLUL VI Comunicarea. 24. 29. la c onstatarea cazului. in c azul evenimentelor c are au produs inc apacitate temporara de munc a.13. potrivit activitatilor pe care ac estia le desfasoara.

dac a victima prelua sau preda uneltele de luc ru. pentru indeplinirea unei sarc ini de munc a. ac c ident de munc a: a) ac cidentul suferit de persoane aflate in vizita in intreprindere si/sau unitate. prec um si in timpul si pe traseul normal spre si de la ac este loc uri. .01. dac a deplasarea s-a facut in timpul si pe traseul normal de la domiciliul luc ratorului la locul de munca organizat de angajator si invers. loc ul de munc a.(1)In sensul prevederilor art. si nu se datoreaza culpei exc lusive a ac c identatului. in timpul si din c auza indeplinirii indatoririlor de servic iu. dac a ac esta a avut loc in loc uri organizate de angajator. 5 lit. SECTIUNEA a 2-a Accidente de munca Art. c a urmare a unei actiuni intreprinse din proprie initiativa pentru prevenirea ori inlaturarea unui pericol care ameninta avutul public si privat. g) acc identul de traseu. o c opie a raportului de c onstatare medico-legala. in timpul si din c auza indeplinirii ac estor ac tivitati. j) ac cidentul suferit inainte sau dupa inc etarea luc rului. k) acc identul suferit in timpul pauzelor regulamentare. in calitate de angajator. incheiate de persoane juridice romane c u parteneri straini. in baza unor contrac te. pe durata si traseul prevazute in doc umentul de deplasare.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… deosebite. sportive. ori de la orice alt loc de munc a organizat de acestea.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 11/19 . delegati pentru indeplinirea indatoririlor de servic iu in afara granitelor tarii. d) acc identul suferit de oric e persoana. c a urmare a unei actiuni intreprinse din proprie initiativa pentru salvarea de vieti omenesti. dac a se afla in baie ori in spalator sau dac a se deplasa de la locul de munca la iesirea din intreprindere sau unitate si invers. daca schimba imbrac amintea personala. in cazul suspiciunilor de boala profesionala si a bolilor legate de profesiune. d) de catre autoritatile de sanatate public a teritoriale. in timpul si din c auza indeplinirii ac estor sarc ini. h) ac c identul suferit in timpul deplasarii de la sediul persoanei juridic e sau de la adresa persoanei fizice la locul de munca sau de la un loc de munc a la altul. g). e) acc identul suferit de oric e persoana.13. la o alta persoana juridica sau fizic a. l) ac cidentul suferit de luc ratori ai angajatorilor romani sau de persoane fizic e romane. …manager. pentru indeplinirea sarc inilor de munc a. institutia medico-legala competenta este obligata sa inainteze inspectoratului teritorial de munca. daca se produce la sediul persoanei juridice sau la adresa persoanei fizic e. c) ac c identul survenit in c adrul ac tivitatilor cultural-sportive organizate. c u permisiunea angajatorului. b) ac cidentul suferit de persoanele c are indeplinesc sarcini de stat sau de interes public. este.verbal. c onventii sau in alte c onditii prevazute de lege. prec um avariile sau exploziile. in tara sau in afara granitelor tarii. in termen de 7 zile de la data decesului. inc lusiv in cadrul unor ac tivitati c ulturale. utilajul ori materialele. (3) In c az de dec es al persoanei acc identate ca urmare a unui eveniment. (2) Rezultatul c erc etarii evenimentului se va consemna intr-un proc es. respec tiv a municipiului Buc uresti. i) ac cidentul suferit in timpul deplasarii de la sediul persoanei juridic e sau de la adresa persoanei fizice la c are este inc adrata victima. m) ac cidentul suferit de personalul roman care efec tueaza lucrari si servicii pe teritoriul altor tari. 30. echipamentul individual de protec tie sau orice alt ec hipament pus la dispozitie de angajator. de asemenea. ori in alt loc de munca organizat de ac estia. f) ac cidentul c auzat de ac tivitati c are nu au legatura cu proc esul munc ii. pe durata normala de deplasare. in timpul programului de munc a.

b) acc idente c are produc invaliditate. q) acc identul suferit de o persoana aflata in indeplinirea atributiilor de serviciu. de asemenea. in c olaborare c u inspec torii din inspec toratele teritoriale de munc a. Art. alunec ari de teren. la Centrul de Calc ul si Statistica Sanitara Buc uresti. (2) In situatiile mentionate la alin. (2) Ac cidentul de munca inregistrat de angajator se raporteaza de c atre ac esta la inspec toratul teritorial de munca. de asemenea. c um ar fi: femeile gravide. deplasarea trebuie sa se fac a fara abateri nejustific ate de la traseul normal si. CAPITOLUL VII Grupuri sensibile la riscuri Art. 31. trasnet (electrocutare). afectiunile suferite de elevi si studenti in timpul efectuarii instruirii practic e sunt. c and sunt acc identate cel putin 3 persoane in ac elasi timp si din ac eeasi cauza. . transportul sa se faca in c onditiile prevazute de reglementarile de sec uritate si sanatate in munc a sau de circ ulatie in vigoare. 32. . p) disparitia unei persoane. inundatie. rec alific are sau perfec tionare a pregatirii profesionale. in c onditiile unui acc ident de munc a si in imprejurari c are indreptatesc presupunerea dec esului acesteia. 33. c utremur.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 12/19 . SECTIUNEA a 3-a Bolile profesionale Art. in: a) acc idente c are produc incapac itate temporara de munc a de c el putin 3 zile c alendaristic e. visc ol. i) si I). 34. (4) Bolile profesionale nou-dec larate se raporteaza lunar de catre autoritatea de sanatate publica teritoriala si a munic ipiului Buc uresti la Centrul national de c oordonare metodologic a si informare privind bolile profesionale din c adrul Institutului de Sanatate Public a Bucuresti. potrivit legii. h). in raport c u urmarile produse si cu numarul persoanelor ac c identate. d) ac c idente c olec tive. precum si persoanele cu dizabilitati. (1) lit. se cerceteaza si se inregistreaza atat ca boala profesionala. in vederea confirmarii sau infirmarii lor. g).01.13.Grupurile sensibile la risc uri spec ific e. 35.Acc identele de munc a se c lasifica. prec um si la structurile teritoriale ale asiguratorului stabilit conform legii. tinerii.(1)Inregistrarea acc identului de munc a se fac e pe baza procesului-verbal de c erc etare. o) ac c identul determinat de fenomene sau calamitati naturale. . . prec um si la asigurator. (2) Cercetarea cauzelor imbolnavirilor profesionale. (3) Declararea bolilor profesionale se fac e pe baza proc esului-verbal de c erc etare. lehuzele sau femeile c are alapteaza. . c) acc idente mortale.(1)Dec lararea bolilor profesionale este obligatorie si se fac e de catre medicii din c adrul autoritatilor de sanatate public a teritoriale si a munic ipiului Bucuresti. dac a vic tima se afla in timpul proc esului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de servic iu.In sensul prevederilor art. Art. (5) Intoxic atia acuta profesionala se declara. cum ar fi furtuna. trebuie protejate impotriva peric olelor c are le …manager. 5 lit. precum si stabilirea de masuri pentru prevenirea altor imbolnaviri se fac de c atre spec ialistii autoritatilor de sanatate public a teritoriale. Art. in timpul si din cauza efec tuarii ac tivitatilor aferente stagiului de prac tica. c a urmare a unei agresiuni. c at si c a ac cident de munca. h). boli profesionale.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… n) ac cidentul suferit de cei care urmeaza c ursuri de c alific are.

(2) Constituie c ontraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5. 13 lit. daca se creeaza un peric ol grav si iminent de produc ere a unui ac cident de munca sau de imbolnavire profesionala. 38. 20. 39. (1) savarsita din culpa se pedepseste c u inc hisoare de la 3 luni la un an sau c u amenda. (4) Faptele prevazute la alin. 12 alin. Art. art.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 13/19 . (1) lit. (3) Fapta prevazuta la alin. b).(1) Nerespectarea de c atre orice persoana a obligatiilor si a masurilor stabilite c u privire la securitatea si sanatatea in munc a. (1) a produs c onsec inte deosebite.000 lei inc alcarea dispozitiilor art. art.000 lei la 10. 36.000 lei la 8. Art.(1) Neluarea vreuneia dintre masurile legale de sec uritate si sanatate in munc a de catre persoana c are avea indatorirea de a lua aceste masuri. 13 lit. a) si ale art.000 lei inc alcarea dispozitiilor art.(1) Constituie c ontraventii faptele savarsite de angajatorii aflati in una dintre situatiile prevazute de prezenta lege. 13 lit. (3) Constituie c ontraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3. constituie infractiune si se pedepseste cu inc hisoare de la un an la 2 ani sau c u amenda. dac a prin ac easta se c reeaza un peric ol grav si iminent de produc ere a unui ac cident de munca sau de imbolnavire profesionala. (1) si (3).2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… afecteaza in mod spec ific . (2) Daca fapta prevazuta la alin. n). iar fapta prevazuta la alin. (2) savarsita din c ulpa se pedepseste c u inc hisoare de la 6 luni la un an sau cu amenda.500 lei la 7. art. (3) Dac a nerespec tarea consta in repunerea in func tiune a instalatiilor. a) si b).000 lei incalc area dispozitiilor art. _____________________________________ Afla cum sa eviti sanctiunile prevazute de Legea 319/2006 cu ajutorul CD-ului "Ghid practic de protectia muncii". CAPITOLUL VIII Infractiuni Art. iar fapta prevazuta la alin. 37. art. constituie infractiune si se pedepseste cu inc hisoare de la un an la 2 ani sau c u amenda.000 lei la 10. (1) si (3) savarsite din culpa se pedepsesc c u inchisoare de la 3 luni la un an sau c u amenda. . a). pedeapsa este inc hisoarea de la un an la 3 ani sau amenda. . 11 alin. 32 alin. (1) a produs c onsec inte deosebite. 29 alin. (2). anterior eliminarii tuturor defic ientelor pentru c are s-a luat masura opririi lor.01. (4) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 4. art. …manager. . . 7 alin.Angajatorii au obligatia sa amenajeze loc urile de munca tinand seama de prezenta grupurilor sensibile la risc uri spec ific e. masinilor si utilajelor. a) si b). (1) lit. (4)-(6). h)-m) si o). (2) Daca fapta prevazuta in alin. c ). (5) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3. p) si r). q) si s) si ale art. _____________________________________ CAPITOLUL IX Contraventii Art.13. art. pedeapsa este inc hisoarea de la un an la 2 ani sau amenda.000 lei incalc area dispozitiilor art. 13 lit. (1) lit. d)-f). 27 alin. (2) savarsita din c ulpa se pedepseste c u inchisoare de la 6 luni la un an sau c u amenda. 8. pedeapsa este inc hisoarea de la un an la 3 ani sau amenda.

(5) si (6) si ale art. e) folosirea surselor de foc deschis si fumatul la loc urile de munc a unde ac estea sunt interzise. 12 alin. f) prevenirea acc identelor prin elec troc utare la executarea. ale art. …manager.000 lei urmatoarele fapte: a) inc alc area dispozitiilor art. exploatarea. c) darea in exploatare sau repunerea in func tiune. ale art. b) prevenirea prezentei peste limitele maxime admise a agentilor c himici. h) asigurarea c elei de.500 lei la 5. 14.000 lei la 6. ec hipamentelor de munca noi sau reparate. o) asigurarea iluminatului de siguranta. prec um si pentru prevenirea efec telor elec tric itatii statice si ale desc arc arilor atmosferice. 17. fizic i sau biologici. 19 si 21. manipularea si depozitarea ec hipamentelor de munc a. 11 alin. l) asigurarea exploatarii fara peric ole a rec ipientelor-butelii c u gaze c omprimate sau lichefiate. n) asigurarea. depozitarea. (9) Constituie c ontraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5. (7) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2. marc area si intretinerea cailor de acc es si de circ ulatie.000 lei nerespectarea reglementarilor de securitate si sanatate in munc a privind: a) fabricarea. intretinerea. a c onductelor prin c are c ircula fluide sub presiune si a altor asemenea echipamente de munca. g) asigurarea si folosirea instalatiilor elec trice de construc tie adec vate la loc urile de munc a unde exista peric ole de incendiu sau de explozie.000 lei incalc area dispozitiilor art. intretinerea si repararea instalatiilor si a ec hipamentelor electric e. materialelor si produselor. (2) si (4).ro/Legea-securitatii-si-sanat… 14/19 . (1).2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… (6) Constituie c ontraventii si se sanc tioneaza c u amenda de la 3. j) delimitarea. 15 si ale art.000 lei la 10. (8) Constituie c ontraventii si se sanc tioneaza c u amenda de la 2. revizia si repararea periodic a a ec hipamentelor de munc a. intretinere si denoc ivizare a ec hipamentului individual de protec tie. 34 alin.01.13. d) intoc mirea si respectarea documentatiilor tehnice pentru exec utarea luc rarilor c are nec esita masuri spec iale de siguranta.a doua surse de alimentare cu energie electric a a echipamentelor de munc a. k) semnalizarea de sec uritate si/sau de sanatate la loc ul de munc a. 36. b) incalc area dispozitiilor art. a c onstruc tiilor. 9 alin. ingradirea si semnalizarea zonelor peric uloase. (1). precum si pentru aplicarea proceselor tehnologice. art. 34 alin. m) utilizarea. precum si suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului uman. art. 18 alin.000 lei urmatoarele fapte: a) incalc area dispozitiilor art. (1) lit. partiala ori totala. manipularea sau utilizarea substantelor ori preparatelor chimice periculoase si a deseurilor rezultate. transportul. p) organizarea ac tivitatii de pastrare. a instalatiilor mec anic e sub presiune si a c elor de ridic at. g). 10 si 16. i) transportul. b) incalc area dispozitiilor art. 13 lit.000 lei la 4. (5). c ) si d).

(9) si la art. 39 alin.(1) Ministerul Munc ii.000 lei la 10. b) se fac si de catre inspectorii sanitari din c adrul Ministerului Sanatatii Public e si al unitatilor subordonate. a informatiilor si a propunerilor transmise de institutiile aflate in subordine sau c oordonare. 44. b) si alin. e) abiliteaza persoane juridice si fizice pentru a presta servic ii de protectie si prevenire in domeniul …manager. dupa c az. 40. 42. dupa c az. Art. (2) Constatarea c ontraventiilor si aplicarea amenzilor prevazute la art. 41. b) elaboreaza proiecte de acte normative in vederea implementarii unitare a strategiei nationale si a ac quis-ului c omunitar din domeniu. aprobata c u modificari si completari prin Legea nr. de la data c omunicarii acestuia jumatate din minimul amenzii prevazute de lege.Angajatorii raspund patrimonial. (1) si (2) vor sesiza de indata organele de urmarire penala c ompetente. c) avizeaza reglementarile cu implic atii in domeniu initiate de alte institutii. (2) Contravenientul poate ac hita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori. (2) Principalele atributii ale Ministerului Munc ii. 180/2002. d) monitorizeaza aplicarea legislatiei pe baza datelor. r) aplic area metodelor de exploatare miniera. (3) In c az de c onstatare a unei situatii c are se inc adreaza in prevederile art. 40 se c ompleteaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. realizarea si func tionarea sistemului de aeraj. prec um si ale c elor c u c are c olaboreaza in desfasurarea ac tivitatii. . c orespunzator faptei pentru c are a fost sanctionat.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… q) intoc mirea doc umentelor de urmarire a parametrilor func tionali ai echipamentelor de munca si a rapoartelor de serviciu pentru instalatiile c u regim spec ial de exploatare. potrivit legii. corespunzator clasific arii minelor din punc tul de vedere al emanatiilor de gaze. si partic ipa. Art. 39 alin. 2/2001 privind regimul juridic al c ontraventiilor.(1)Prevederile art. . . potrivit legii. potrivit legii c ivile. inspec torii prevazuti la alin. (6) lit. Art. in spatii inchise si in c onditii de izolare. (8) lit.Sanc tiunile c ontraventionale prevazute la art. 39 alin. CAPITOLUL X Autoritati competente si institutii cu atributii in domeniu Art. .000 lei neprezentarea de c atre servic iile externe a raportului semestrial de activitate. la elaborarea unor astfel de reglementari. in masura in c are daunele nu sunt acoperite integral prin prestatiile asigurarilor sociale de stat. s) amenajarea loc urilor de munc a pentru lucrul la inaltime. 40 se fac de catre inspec torii de munca. 40 se aplica angajatorilor. exec utia.13. in c olaborare cu Ministerul Sanatatii Public e si prin consultarea c u alte institutii c u atributii in domeniu.(1)Constatarea contraventiilor si aplic area amenzilor prevazute la art.Constituie c ontraventie si se sanc tioneaza c u amenda de la 5. (2) . 39 alin. 43. (2) -(9) si la art. Solidaritatii Sociale si Familiei este autoritatea competenta in domeniul sec uritatii si sanatatii in munc a. (2) . 37 si 38. . 45.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 15/19 .(9) si ale art. . Art. pentru prejudic iile c auzate victimelor ac c identelor de munc a sau bolilor profesionale. Solidaritatii Soc iale si Familiei in ac est domeniu sunt urmatoarele: a) elaboreaza politic a si strategia nationala in domeniul sec uritatii si sanatatii in munca. exploatarea si intretinerea lucrarilor miniere.01. Art. inspec torul de munca fac and mentiune despre ac easta posibilitate in proc esul-verbal. c u modific arile si completarile ulterioare.

3 alin. Art. avizeaza c ercetarea. h)indeplineste si alte atributii. g) c olaboreaza c u alte institutii implic ate in ac tivitati cu impact asupra sanatatii luc ratorilor. este autoritatea c entrala in domeniul asistentei de sanatate public a. g) c oordoneaza.01. pliante. (1) c ontroleaza modul in c are se aplic a legislatia nationala din domeniul sec uritatii si sanatatii in munca la toate persoanele fizic e si juridic e din sec toarele prevazute la art. 8 alin. (1). in sensul asigurarii concordantei mesajelor pe c are ac estea le c ontin c u prevederile legislatiei in vigoare. c um ar fi suporturi de c urs.(1) Inspectia Muncii reprezinta autoritatea c ompetenta in c eea c e priveste c ontrolul aplic arii legislatiei referitoare la sec uritatea si sanatatea in munc a. notific a si supravegheaza laboratoare de incercari. (2) Ministerul Sanatatii Public e indeplineste. in cazul in care constata o stare de peric ol grav si iminent de ac cidentare sau de imbolnavire profesionala si sesizeaza. (2) Institutia prevazuta la alin. organele de urmarire penala. in principal. 46. denumite in prezenta lege servic ii externe. 47. e) c oordoneaza activitatea de cercetare. h) organizeaza. pentru promovarea sanatatii la loc ul de munc a. cu exceptia c elor prevazute la art. Art. conform c ompetentelor sale in domeniu. f) recunoaste. pentru c larific area unor evenimente sau situatii de pericol. in princ ipal.(1) Ministerul Sanatatii Public e. dupa c az. desemneaza.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 16/19 . i) desfasoara activitati de informare. afise elaborate de alte persoane juridice sau fizic e. urmatoarele atributii in domeniul sanatatii luc ratorilor la locul de munca: a) c oordoneaza ac tivitatea de medic ina a munc ii la nivel national. dec larare. prec um si pentru medic ina munc ii. . d) asigura formarea si perfec tionarea profesionala in domeniul medicinei munc ii.13. c) dispune sistarea ac tivitatii sau scoaterea din functiune a echipamentelor de munc a. brosuri. (4). (1) si (2). b) solic ita masuratori si determinari. inregistrare si evidenta a bolilor profesionale si a celor legate de profesiune. urmatoarele atributii: a) c ontroleaza realizarea programelor de prevenire a risc urilor profesionale. elaborarea programelor de cercetare de interes national in domeniul sec uritatii si sanatatii in munc a. examineaza probe de produse si de materiale in unitati si in afara ac estora. k) reprezinta statul in relatiile internationale din domeniul sau de competenta. reglementate prin legi spec iale. in c onditiile legii. si are. c) supravegheaza starea de sanatate a luc ratorilor. impreuna c u Ministerul Educ atiei si Cerc etarii. potrivit legii. b) elaboreaza sau avizeaza reglementari pentru protectia sanatatii in relatie c u mediul de munc a. d) c erc eteaza evenimentele conform c ompetentelor. in c olaborare cu Ministerul Educatiei si Cerc etarii. f) autorizeaza/avizeaza si c ontroleaza c alitatea servic iilor medic ale ac ordate luc ratorilor la loc ul de munca. 50 alin. c a organ de spec ialitate al administratiei public e c entrale. ac tivitatea de pregatire generala si/sau de spec ialitate in domeniul sec uritatii si sanatatii in munca pentru institutiile de invatamant. j) avizeaza materiale de informare si instruire. la c are se face referire la art.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… securitatii si sanatatii in munc a. precum si organisme din domeniul sau de competenta. .doc umentare. stabileste sau c onfirma …manager.

in colaborare c u Institutul National de Statistic a si cu c elelalte institutii implic ate. Solidaritatii Soc iale si Familiei. 8 alin. stabilit de lege.13. reprezinta autoritatea c ompetenta in domeniul asigurarii pentru ac c idente de munc a si boli profesionale. (2) Cerc etarea. alin. Solidaritatii Soc iale si Familiei situatiile deosebite c are nec esita imbunatatirea reglementarilor din domeniul securitatii si sanatatii in munca. (2) Institutia prevazuta la alin. Serviciul de Informatii Externe. f) analizeaza ac tivitatea servic iilor externe prevazute la art. psihologic a. (3) Institutiile prevazute la alin. (1) se efec tueaza de organele proprii ale ac estora. e) coordoneaza. 48. Solidaritatii Sociale si Familiei va elabora proiec te de ac te normative nec esare implementarii si/sau adaptarii situatiilor existente la cerintele prezentei legi. . in sc opul aplic arii prevederilor prezentei legi. CAPITOLUL XI Dispozitii finale Art.(1) Asiguratorul. 50. h)furnizeaza informatii celor interesati despre c ele mai efic ace mijloac e de respectare a legislatiei din domeniul sec uritatii si sanatatii in munc a. sistemul de raportare a bolilor profesionale sau legate de profesie. c oordoneaza si controleaza activitatea de securitate si sanatate in munc a din unitatile lor. in colaborare c u Ministerul Sanatatii Publice.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 17/19 . dupa c az. Ministerul Munc ii. la propunerea Ministerului Munc ii. 51. sistemul de raportare si evidenta a acc identelor de munc a si a incidentelor. in completarea c elor existente la nivel national. . (1) are atributii pentru: a)sprijinirea ac tivitatii de prevenire in domeniul securitatii si sanatatii in munca a angajatorilor.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… carac terul ac c identelor. …manager. litera B. Art.(1) Ministerul Apararii Nationale. Art. c) raportarea catre Ministerul Munc ii.Institutul National de Cerc etare-Dezvoltare pentru Protec tia Munc ii fundamenteaza stiintific masurile de imbunatatire a ac tivitatii de sec uritate si sanatate in munc a si promoveaza politic a stabilita pentru acest domeniu. 49. (1) pot elabora reglementari proprii pentru aplic area prezentei legi. (1). inregistrarea si evidenta ac c identelor de munca si a bolilor profesionale produse in unitatile din subordinea institutiilor prevazute la alin. b) reabilitarea medic ala si. 51. Art.01. Solidaritatii Sociale si Familiei a situatiilor deosebite c are nec esita imbunatatirea reglementarilor din domeniul sec uritatii si sanatatii in munc a. prin serviciile de prevenire si protectie c reate sau desemnate de catre ac este institutii. Serviciul Roman de Informatii. prec um si compensarea vic timelor ac c identelor de munca si ale bolilor profesionale. precum si Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nuc leare organizeaza. urmatoarele ac te normative: a) normele metodologic e de aplic are a prevederilor prezentei legi. Direc tia Generala a Penitenc iarelor din c adrul Ministerului Justitiei. dupa c az. Servic iul de Protectie si Paza. struc turile militare si struc turile in care isi desfasoara ac tivitatea functionari public i c u statut spec ial din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor. din capitolul XI a fost reglementat de Hotarirea 600/2007) (2) In aplic area prevederilor prezentei legi. dupa caz. iar. (4) si propune retragerea abilitarii. Serviciul de Telec omunic atii Spec iale. . b) transpunerea directivelor spec ific e referitoare la sec uritatea si sanatatea in munc a. g) raporteaza Ministerului Munc ii.(1) Se aproba prin hotarare a Guvernului. . (la data 13-Jul-2007 Art.

republic at in Buletinul Oficial. Art. . Partea I.01. republic ata in Monitorul Ofic ial al Romaniei. (1) din Constitutia Romaniei. 89/391/CEE privind introduc erea de masuri pentru promovarea imbunatatirii sec uritatii si sanatatii luc ratorilor la locul de munc a. Partea I. Solidaritatii Sociale si Familiei va elabora proiec te de ac te normative nec esare implementarii si/sau adaptarii situatiilor existente la cerintele prezentei legi. c u modificarile si completarile ulterioare. publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. alin. . intarirea ordinii si disc iplinei in munc a in unitatile c u foc c ontinuu sau care au instalatii c u grad ridic at de peric ol in exploatare. nr. potrivit legii. c u modificarile si completarile ulterioare. (2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea protec tiei munc ii nr.(1) Ac tivitatile de interes national in domeniul securitatii si sanatatii in munc a si sursele de ac operire a cheltuielilor necesare in vederea realizarii ac estora se aproba prin hotarare a Guvernului. …manager. republicata. 400/1981 pentru instituirea unor reguli privind exploatarea si intretinerea instalatiilor. 90/1996. Prezenta lege transpune Directiva Consiliului nr. 5 din 11 ianuarie 1982. 400/1981 pentru instituirea unor reguli privind exploatarea si intretinerea instalatiilor. intarirea ordinii si disc iplinei in munc a in unitatile c u foc c ontinuu sau care au instalatii c u grad ridic at de peric ol in exploatare. L 183/1989.(1) Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 octombrie 2006. 76 alin. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR BOGDAN OLTEANU PRESEDINTELE SENATULUI NICOLAE VACAROIU (2) Ac tivitatile de interes national privind cercetarea stiintific a in domeniul securitatii si sanatatii in munca se finanteaza din fondurile prevazute pentru ac estea. utilajelor si masinilor. Partea I. c u respec tarea prevederilor art. Art. Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei. Partea I. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR BOGDAN OLTEANU PRESEDINTELE SENATULUI NICOLAE VACAROIU (2) In aplic area prevederilor prezentei legi. 53. 75 si ale art.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 18/19 . 51. 52. potrivit legii.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… Art. (1) din Constitutia Romaniei. 47 din 29 ianuarie 2001. 5 din 11 ianuarie 1982. 53. Prezenta lege transpune Directiva Consiliului nr. 90/1996. c u respec tarea prevederilor art. Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei. nr. 76 alin. (2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea protec tiei munc ii nr. republic ata in Monitorul Ofic ial al Romaniei. L 183/1989. la propunerea Ministerului Munc ii. republicata. nr. precum si orice alte dispozitii contrare. . 75 si ale art. (la data 15-Nov-2006 Art. Decretul Consiliului de Stat nr. nr. 89/391/CEE privind introduc erea de masuri pentru promovarea imbunatatirii sec uritatii si sanatatii luc ratorilor la locul de munc a. precum si orice alte dispozitii contrare. (2) din capitolul XI a fost reglementat de Ordinul 753/2006) (2) Ac tivitatile de interes national privind cercetarea stiintific a in domeniul securitatii si sanatatii in munca se finanteaza din fondurile prevazute pentru ac estea. utilajelor si masinilor. Ministerul Munc ii. Decretul Consiliului de Stat nr.(1) Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 octombrie 2006. republic at in Buletinul Oficial. publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. 47 din 29 ianuarie 2001. Solidaritatii Sociale si Familiei.13.

(2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea protec tiei munc ii nr. c u respec tarea prevederilor art. Prezenta lege transpune Directiva Consiliului nr. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR BOGDAN OLTEANU PRESEDINTELE SENATULUI NICOLAE VACAROIU (2) Ac tivitatile de interes national privind cercetarea stiintific a in domeniul securitatii si sanatatii in munca se finanteaza din fondurile prevazute pentru ac estea. 47 din 29 ianuarie 2001. intarirea ordinii si disc iplinei in munc a in unitatile c u foc c ontinuu sau care au instalatii c u grad ridic at de peric ol in exploatare. 89/391/CEE privind introduc erea de masuri pentru promovarea imbunatatirii sec uritatii si sanatatii luc ratorilor la locul de munc a. (2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea protec tiei munc ii nr. nr. nr.(1) Ac tivitatile de interes national in domeniul securitatii si sanatatii in munc a si sursele de ac operire a cheltuielilor necesare in vederea realizarii ac estora se aproba prin hotarare a Guvernului. Decretul Consiliului de Stat nr.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… Art. precum si orice alte dispozitii contrare. . nr. republic at in Buletinul Oficial. 5 din 11 ianuarie 1982. Partea I. 76 alin. nr. republic ata in Monitorul Ofic ial al Romaniei. potrivit legii. 75 si ale art. 400/1981 pentru instituirea unor reguli privind exploatarea si intretinerea instalatiilor. 90/1996. republicata.(1) Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 octombrie 2006. Prezenta lege transpune Directiva Consiliului nr. Art. . alin. republicata.01. (la data 15-Nov-2006 Art.(1) Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 octombrie 2006. 75 si ale art. republic at in Buletinul Oficial. 90/1996. L 183/1989. 53.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 19/19 . Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei. . publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. Partea I. potrivit legii. utilajelor si masinilor. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR BOGDAN OLTEANU PRESEDINTELE SENATULUI NICOLAE VACAROIU …manager. 52.13. (2) din capitolul XI a fost reglementat de Ordinul 753/2006) (2) Ac tivitatile de interes national privind cercetarea stiintific a in domeniul securitatii si sanatatii in munca se finanteaza din fondurile prevazute pentru ac estea. republic ata in Monitorul Ofic ial al Romaniei. 89/391/CEE privind introduc erea de masuri pentru promovarea imbunatatirii sec uritatii si sanatatii luc ratorilor la locul de munc a. 51. 53. precum si orice alte dispozitii contrare. c u modificarile si completarile ulterioare. Art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei. la propunerea Ministerului Munc ii. Solidaritatii Sociale si Familiei. intarirea ordinii si disc iplinei in munc a in unitatile c u foc c ontinuu sau care au instalatii c u grad ridic at de peric ol in exploatare. c u respec tarea prevederilor art. L 183/1989. Partea I. publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. utilajelor si masinilor. Decretul Consiliului de Stat nr. 400/1981 pentru instituirea unor reguli privind exploatarea si intretinerea instalatiilor. (1) din Constitutia Romaniei. Partea I. 47 din 29 ianuarie 2001. Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei. 5 din 11 ianuarie 1982. c u modificarile si completarile ulterioare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful