13.01.

2011

Legea 319/2006 privind protectia si sec…

Legea 319/2006 privind protectia si securitatea muncii, publicata in Monitorul Ofic ial al Romaniei, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006 Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. 1. - (1) Prezenta lege are c a sc op instituirea de masuri privind promovarea imbunatatirii securitatii si sanatatii in munca a lucratorilor. (2) Prezenta lege stabileste princ ipii generale referitoare la prevenirea risc urilor profesionale, protec tia sanatatii si securitatea luc ratorilor, eliminarea fac torilor de risc si ac cidentare, informarea, consultarea, partic iparea ec hilibrata potrivit legii, instruirea lucratorilor si a reprezentantilor lor, precum si direc tiile generale pentru implementarea ac estor princ ipii. Art. 2. - Conventiile internationale si c ontrac tele bilaterale incheiate de persoane juridic e romane cu parteneri straini, in vederea efec tuarii de luc rari c u personal roman pe teritoriul altor tari, vor c uprinde clauze privind sec uritatea si sanatatea in munc a. CAPITOLUL II Domeniu de aplicare Art. 3. - (1) Prezenta lege se aplic a in toate sec toarele de ac tivitate, atat public e, cat si private. (2) Prevederile prezentei legi se aplic a angajatorilor, lucratorilor si reprezentantilor lucratorilor. Art. 4. - (1) Fac exc eptie de la prevederile art. 3 alin. (1) cazurile in c are partic ularitatile inerente ale anumitor ac tivitati specifice din servic iile public e, c um ar fi fortele armate sau politia, prec um si cazurile de dezastre, inundatii si pentru realizarea masurilor de protectie c ivila, vin in c ontradic tie cu prezenta lege. (2) In c azurile prevazute la alin. (1) trebuie sa se asigure sec uritatea si sanatatea lucratorilor, tinandu-se seama de principiile stabilite prin prezenta lege. Art. 5. - In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatorul inteles: a) luc rator - persoana angajata de c atre un angajator, potrivit legii, inclusiv studentii, elevii in perioada efec tuarii stagiului de practic a, prec um si ucenicii si alti partic ipanti la proc esul de munc a, cu exceptia persoanelor c are presteaza ac tivitati casnic e; b) angajator - persoana fizic a sau juridic a ce se afla in raporturi de munc a ori de servic iu cu luc ratorul respec tiv si c are are responsabilitatea intreprinderii si/sau unitatii; c) alti participanti la procesul de munca - persoane aflate in intreprindere si/sau unitate, cu permisiunea angajatorului, in perioada de verific are prealabila a aptitudinilor profesionale in vederea angajarii, persoane c are presteaza ac tivitati in folosul c omunitatii sau ac tivitati in regim de voluntariat, prec um si someri pe durata partic iparii la o forma de pregatire profesionala si persoane care nu au c ontract individual de munca inc heiat in forma sc risa si pentru c are se poate fac e dovada prevederilor c ontrac tuale si a prestatiilor efectuate prin oric e alt mijloc de proba; _____________________________________ Legea 319/2006 comentata si explic ata pe CD-ul "Ghid practic de protectia muncii". _____________________________________ d) reprezentant al luc ratorilor c u raspunderi spec ific e in domeniul sec uritatii si sanatatii luc ratorilor persoana aleasa, selectata sau desemnata de luc ratori, in c onformitate c u prevederile legale, sa ii reprezinte pe ac estia in c eea c e priveste problemele referitoare la protec tia sec uritatii si sanatatii luc ratorilor in munc a;
…manager.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 1/19

cum ar fi explozia. aparat. ac cidentul tehnic.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 2/19 . dar ar fi fost posibil sa aiba asemenea urmari si/sau a cauzat ori ar fi fost posibil sa produca pagube materiale.situatia c onc reta. reala si ac tuala c areia ii lipseste doar prilejul declansator pentru a produc e un acc ident in oric e moment.evenimentul identific abil.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… e) prevenire . inc lusiv oric e alt loc din aria intreprinderii si/sau unitatii la care luc ratorul are ac ces in cadrul desfasurarii ac tivitatii. integritatii fizice si psihic e. k) loc de munc a .boala cu determinare multifactoriala. avaria. q) acc ident usor . invaliditate ori dec es. prec um si c azul susceptibil de boala profesionala sau legata de profesiune.persoane juridic e sau fizic e din afara intreprinderii/unitatii. apararea vietii. c onform legii. 6. unealta sau instalatie folosita in munc a. g) ac cident de munca . prec um si somerii in perioada de rec onversie profesionala.(1)Angajatorul are obligatia de a asigura sec uritatea si sanatatea luc ratorilor in toate aspec tele legate de munc a. rezultat din disfunc tionalitatea unei ac tivitati sau a unui ec hipament de munca sau/si din comportamentul neadecvat al fac torului uman care nu a afec tat luc ratorii. in conditiile in care au fost implic ate persoane angajate. abilitate sa presteze servic ii de protec tie si prevenire in domeniul securitatii si sanatatii in munca. precum si intoxic atia ac uta profesionala. r) boala legata de profesiune .ansamblul de ac tivitati institutionalizate avand c a sc op asigurarea celor mai bune conditii in desfasurarea procesului de munca. produs in timpul procesului de munc a ori in indeplinirea indatoririlor de serviciu. …manager. p) servicii externe . care au loc in timpul proc esului de munc a sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu si c are provoaca inc apac itate temporara de munc a de c el putin 3 zile c alendaristic e. c himic i ori biologic i c aracteristic i locului de munca. l) peric ol grav si iminent de ac cidentare .instruirea c u c arac ter aplic ativ. sanatatii luc ratorilor si a altor persoane partic ipante la proc esul de munc a. inc endiul.eveniment c are are drept c onsec inta leziuni superficiale c are nec esita numai ac ordarea primelor ingrijiri medicale si a antrenat inc apacitate de munc a c u o durata mai mic a de 3 zile. o) inc ident periculos . in proc esul de munc a.ansamblul de dispozitii sau masuri luate ori prevazute in toate etapele proc esului de munca.01. inc identul peric ulos.loc ul destinat sa c uprinda posturi de lucru. situatia de persoana data disparuta sau ac c identul de traseu ori de circ ulatie.oric e masina.oric e echipament destinat a fi purtat sau manuit de un lucrator pentru a-l proteja impotriva unuia ori mai multor risc uri c are ar putea sa ii puna in pericol sec uritatea si sanatatea la loc ul de munca. i) ec hipament de munc a . uc enic ii.afec tiunea c are se produce c a urmare a exerc itarii unei meserii sau profesii.13. n) securitate si sanatate in munc a . specific a meseriei sau specialitatii in c are se pregatesc elevii. j) ec hipament individual de protectie . emisiile majore de noxe. CAPITOLUL III Obligatiile angajatorilor SECTIUNEA 1 Obligatii generale ale angajatorilor Art. in sc opul evitarii sau diminuarii risc urilor profesionale. f) eveniment . precum si orice supliment sau ac c esoriu proiec tat pentru a indeplini ac est obiectiv.vatamarea violenta a organismului. precum si de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului. h) boala profesionala . . situat in c ladirile intreprinderii si/sau unitatii. la c are unii factori determinanti sunt de natura profesionala. cauzata de agenti noc ivi fizic i.ac c identul c are a antrenat dec esul sau vatamari ale organismului. studentii. m) stagiu de prac tica .

(1) si (2) pe baza urmatoarelor princ ipii generale de prevenire: a) evitarea riscurilor. atunci c and ii incredinteaza sarc ini. (3) Angajatorul are obligatia sa implementeze masurile prevazute la alin. angajatorul are obligatia sa ia masurile nec esare pentru: a) asigurarea sec uritatii si protec tia sanatatii luc ratorilor. h)adoptarea. (2) Angajatorul are obligatia sa urmareasc a adaptarea masurilor prevazute la alin. b) prevenirea riscurilor profesionale. . a munc ii c u ritm predeterminat si a diminuarii efec telor ac estora asupra sanatatii.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 3/19 . masurile de prevenire. b) evaluarea risc urilor c are nu pot fi evitate. angajatorul are obligatia: a) sa evalueze risc urile pentru sec uritatea si sanatatea luc ratorilor. i) furnizarea de instruc tiuni c orespunzatoare luc ratorilor. prec um si metodele de luc ru si de productie aplic ate de c atre angajator sa asigure imbunatatirea nivelului securitatii si al protec tiei sanatatii lucratorilor si sa fie integrate in ansamblul ac tivitatilor intreprinderii si/sau unitatii respec tive si la toate nivelurile ierarhic e. (3) Obligatiile luc ratorilor in domeniul sec uritatii si sanatatii in munca nu aduc atingere princ ipiului responsabilitatii angajatorului. ac esta nu este exonerat de responsabilitatile sale in ac est domeniu. Art. inc lusiv la alegerea ec hipamentelor de munc a. b) ca. c) informarea si instruirea luc ratorilor. a masurilor de protectie c olec tiva fata de masurile de protectie individuala. organizarea muncii. tinand seama de natura ac tivitatilor din intreprindere si/sau unitate.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… (2) In cazul in care un angajator apeleaza la servic ii externe. tinand seama de modific area c onditiilor. e) adaptarea la progresul tehnic. g) dezvoltarea unei politic i de prevenire coerente care sa c uprinda tehnologiile. in vederea reducerii monotoniei muncii. si pentru imbunatatirea situatiilor existente. c) c ombaterea riscurilor la sursa. (1). conditiile de munca. a) si dac a este nec esar. alegerea ec hipamentelor de munc a. a metodelor de munca si de productie. (4) Fara a aduc e atingere altor prevederi ale prezentei legi. ulterior evaluarii prevazute la lit. relatiile soc iale si influenta fac torilor din mediul de munc a. d) asigurarea c adrului organizatoric si a mijloac elor nec esare sec uritatii si sanatatii in munc a. a substantelor sau preparatelor c himic e utilizate si la amenajarea locurilor de munca. determinate de alegerea ec hipamentelor. d) sa asigure c a planific area si introduc erea de noi tehnologii sa fac a obiectul c onsultarilor cu luc ratorii si/sau reprezentantii ac estora in c eea ce priveste c onsec intele asupra securitatii si sanatatii luc ratorilor. …manager. f) inloc uirea a c eea c e este peric ulos cu c eea c e nu este periculos sau cu c eea c e este mai putin periculos. c) sa ia in considerare capac itatile luc ratorului in c eea ce priveste securitatea si sanatatea in munc a. de c onditiile si mediul de munc a. d) adaptarea munc ii la om.(1)In c adrul responsabilitatilor sale.13. in spec ial in c eea c e priveste proiec tarea posturilor de munc a. 7.01. in mod prioritar.

(5) Fara a aduc e atingere altor prevederi ale prezentei legi. (5) In c azul in c are angajatorul apeleaza la serviciile externe prevazute la alin. tinand seama de marimea intreprinderii si/sau unitatii si/sau de risc urile la c are sunt expusi luc ratorii. (3) Luc ratorii desemnati trebuie sa dispuna de timpul nec esar pentru a. (2) Luc ratorii desemnati nu trebuie sa fie prejudic iati c a urmare a activitatii lor de protec tie si a c elei de prevenire a risc urilor profesionale. luand in c onsiderare natura activitatilor. (2)Prevenirea risc urilor. (6) Masurile privind sec uritatea. b) serviciile externe sa aiba aptitudinile nec esare si sa dispuna de mijloace personale si profesionale adecvate. in zonele c u risc ridicat si spec ific. sanatatea si igiena in munca.01.13. angajatorii ac estora au urmatoarele obligatii: a) sa c oopereze in vederea implementarii prevederilor privind securitatea. b) sa isi coordoneze ac tiunile in vederea protectiei luc ratorilor si prevenirii riscurilor profesionale. c) sa se informeze rec iproc despre risc urile profesionale. (4). atunc i cand in acelasi loc de munc a isi desfasoara ac tivitatea luc ratori din mai multe intreprinderi si/sau unitati. d) sa informeze luc ratorii si/sau reprezentantii ac estora despre riscurile profesionale. _____________________________________ Legea 319/2006 comentata si explic ata pe CD-ul "Ghid practic de protectia muncii". angajatorul desemneaza unul sau mai multi luc ratori pentru a se oc upa de ac tivitatile de protec tie si de ac tivitatile de prevenire a riscurilor profesionale din intreprindere si/sau unitate. c) lucratorii desemnati si serviciile externe sa fie in numar suficient. _____________________________________ SECTIUNEA a 2-a Servicii de prevenire si protectie Art. 8. denumiti in continuare luc ratori desemnati. c el mult. atributii c omplementare. sanatatea si igiena in munca nu trebuie sa comporte in nic io situatie obligatii financiare pentru luc ratori. Art. pentru a se oc upa de organizarea ac tivitatilor de prevenire si a c elor de protec tie. ac c esul sa fie permis numai lucratorilor c are au primit si si-au insusit instruc tiunile adecvate. in princ ipal. luand in c onsiderare natura ac tivitatilor.(1)In toate cazurile. acestea trebuie sa fie informate de catre angajator asupra fac torilor c unosc uti c a au efec te sau sunt susc eptibili de a avea efec te asupra sec uritatii si sanatatii luc ratorilor si trebuie sa aiba ac c es la informatiile prevazute la art. 16 alin.(1) Fara a aduc e atingere obligatiilor prevazute la art. angajatorul trebuie sa rec urga la servic ii externe. (6) Luc ratorii desemnati trebuie sa aiba.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 4/19 . se impune c a: a) lucratorii desemnati sa aiba capac itatea nec esara si sa dispuna de mijloac ele adec vate. 9. . 6 si 7. (2). atributii privind sec uritatea si sanatatea in munca si.si putea indeplini obligatiile ce le revin prin prezenta lege. prec um si de distributia ac estora in c adrul intreprinderii si/sau unitatii. .2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… e) sa ia masurile corespunzatoare pentru c a. precum si protectia sanatatii si securitatea lucratorilor trebuie sa fie asigurate …manager. (4) Dac a in intreprindere si/sau unitate nu se pot organiza ac tivitatile de prevenire si cele de protec tie din lipsa personalului competent.

tinand seama de alte persoane prezente. prec um si despre masurile luate ori c are trebuie sa fie luate pentru protec tia lor. angajatorul isi poate asuma atributiile din domeniul sec uritatii si sanatatii in munc a pentru realizarea masurilor prevazute de prezenta lege. in c are se desfasoara activitati fara risc uri deosebite. . 10.13. in afara cazurilor exceptionale si pentru motive justific ate. b) sa stabileasc a legaturile nec esare c u servic iile spec ializate. toti luc ratorii care sunt sau pot fi expusi unui pericol grav si iminent despre riscurile implic ate de ac est pericol. instruirea lor si echipamentul pus la dispozitia ac estora trebuie sa fie adec vate marimii si/sau risc urilor spec ific e intreprinderii si/sau unitatii. 11. (3)Luc ratorul/luc ratorii si/sau serviciul/servic iile prevazute la alin. toti lucratorii sunt apti sa aplic e masurile c orespunzatoare. .(1) Angajatorul are urmatoarele obligatii: a) sa ia masurile nec esare pentru ac ordarea primului ajutor. . (1) si (4). Art. (2) Luc ratorii c are. c at mai c urand posibil. in c azul unui peric ol grav si iminent pentru propria securitate sau a altor persoane.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… de unul sau mai multi luc ratori. (4)in c azul microintreprinderilor si al intreprinderilor mici.(1) Angajatorul are urmatoarele obligatii: a) sa informeze. cu exceptia situatiilor in c are ac estia actioneaza imprudent sau dau dovada de neglijenta grava. (4) Luc ratorii nu trebuie sa fie prejudic iati pentru cazurile prevazute la alin. stingerea inc endiilor si evac uarea luc ratorilor. 12. b) sa ia masuri si sa furnize instruc tiuni pentru a da luc ratorilor posibilitatea sa opreasc a luc rul si/sau sa paraseasc a imediat loc ul de munc a si sa se indrepte spre o zona sigura. in caz de pericol grav si iminent. SECTIUNEA a 4-a Alte obligatii ale angajatorilor Art. stingerea incendiilor. salvare si pompieri. adaptate naturii ac tivitatilor si marimii intreprinderii si/sau unitatii.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 5/19 . in conformitate c u c unostintele lor si cu mijloac ele tehnice de care dispun. in cazul unui peric ol grav si iminent. de un servic iu ori de servicii distinc te din interiorul sau din exteriorul intreprinderii si/sau unitatii.01. servic iul medic al de urgenta. (2) trebuie sa c olaboreze intre ei ori de cate ori este nec esar. (1). evacuarea lucratorilor. c) sa nu impuna luc ratorilor reluarea luc rului in situatia in care inca exista un peric ol grav si iminent. (5)Ministerul Munc ii. prec um si numarul c onsiderat sufic ient. angajatorul trebuie sa desemneze luc ratorii c are aplica masurile de prim ajutor. SECTIUNEA a 3-a Primul ajutor. pentru a evita c onsec intele unui astfel de pericol. de stingere a inc endiilor si de evacuare a lucratorilor. atunc i cand seful ierarhic imediat superior nu poate fi contac tat. (3) Numarul luc ratorilor mentionati la alin. (3) Angajatorul trebuie sa se asigure c a. prevazute la alin. dac a are c apacitatea nec esara in domeniu.(1) Angajatorul are urmatoarele obligatii: …manager. (3). (2) Pentru aplic area prevederilor alin. pericol grav si iminent Art. parasesc loc ul de munc a si/sau o zona periculoasa nu trebuie sa fie prejudic iati si trebuie sa fie protejati impotriva oricaror c onsec inte negative si nejustificate pentru acestia. (2). Solidaritatii Soc iale si Familiei stabileste prin norme metodologice de aplic are a prevederilor prezentei legi capac itatile si aptitudinile nec esare. indeosebi in ceea ce priveste primul ajutor.

dupa c az. prin fisa postului. atributiile si raspunderile c e le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca. d) sa stabileasca pentru luc ratori. dupa caz. precum si a instalatiilor de c aptare. prec um si asupra masurilor de prevenire si de protec tie nec esare. pe care sa il aplice corespunzator conditiilor de munc a spec ific e unitatii. prin propria c ompetenta sau prin servic ii externe. h)sa asigure informarea fiecarei persoane. c) sa tina evidenta ac c identelor de munca c e au ca urmare o inc apac itate de munca mai mare de 3 zile de lucru. corespund sarcinii de munc a pe c are urmeaza sa o execute si sa asigure c ontrolul medical periodic si. c onform prevederilor legale. g). se vor stabili obligatiile ce revin diferitelor c ategorii de intreprinderi c u privire la intoc mirea documentelor prevazute la alin. a ec hipamentelor de munca. filme si diafilme cu privire la sec uritatea si sanatatea in munca. asupra echipamentului de protec tie c are trebuie utilizat. c ontrolul psihologic periodic . 13. in urma examenului medic al si. . d) sa elaboreze pentru autoritatile c ompetente si in conformitate cu reglementarile legale rapoarte privind ac c identele de munca suferite de luc ratorii sai. sanitare. a bolilor profesionale. (1). bazat pe evaluarea risc urilor. asupra risc urilor la c are ac easta este expusa la loc ul de munc a. in func tie de natura ac tivitatilor si de marimea intreprinderilor.01. j) sa angajeze numai persoane c are.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… a) sa realizeze si sa fie in posesia unei evaluari a risc urilor pentru sec uritatea si sanatatea in munc a. ulterior angajarii. a testarii psihologic e a aptitudinilor.In vederea asigurarii c onditiilor de sec uritate si sanatate in munca si pentru prevenirea ac c identelor de munc a si a bolilor profesionale. prin lucratorii desemnati. a aparaturii de masura si control. e) sa elaboreze instruc tiuni proprii. e). proiec tare si exec utie a construc tiilor. pliante. pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munc a. dupa c az. l) sa asigure func tionarea permanenta si corec ta a sistemelor si dispozitivelor de protec tie.13. m) sa prezinte documentele si sa dea relatiile solic itate de inspec torii de munc a in timpul c ontrolului …manager. in spiritul prezentei legi. organizatoric e si de alta natura. c) sa obtina autorizatia de func tionare din punctul de vedere al sec uritatii si sanatatii in munc a. b) sa intocmeasca un plan de prevenire si protec tie c ompus din masuri tehnice. prec um si a prevederilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca. prec um si de elaborare a tehnologiilor de fabric atie.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 6/19 . anterior angajarii in munca. c um ar fi afise. astfel cum sunt definite la art. i) sa ia masuri pentru autorizarea exerc itarii meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specific a. c orespunzator func tiilor exerc itate. solidaritatii sociale si familiei. (4) lit. angajatorii au urmatoarele obligatii: a) sa adopte. prec um si a ac c identelor de munc a. (2) Prin ordin al ministrului munc ii. prin a c aror aplic are sa fie eliminate sau diminuate riscurile de acc identare si de imbolnavire profesionala a luc ratorilor. inainte de inceperea oric arei ac tivitati. 7 alin. a ac cidentelor usoare. solutii c onforme prevederilor legale in vigoare privind securitatea si sanatatea in munc a. Art. 5 lit. retinere si neutralizare a substantelor noc ive degajate in desfasurarea proceselor tehnologic e. inc lusiv pentru ac ele grupuri sensibile la risc uri specific e. k) sa tina evidenta zonelor c u risc ridicat si spec ific prevazute la art. b) sa decida asupra masurilor de protec tie c are trebuie luate si. din faza de cercetare. f) sa asigure si sa c ontroleze cunoasterea si aplic area de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si de protectie stabilit. a inc identelor peric uloase. tinand seama de partic ularitatile activitatilor si ale loc urilor de munc a aflate in responsabilitatea lor. g) sa ia masuri pentru asigurarea de materiale nec esare informarii si instruirii lucratorilor.

c are desfasoara activitati in intreprinderea si/sau in unitatea sa. in c onformitate cu prevederile legale. 17. care privesc acesti lucratori. (1). c) informatii privind masurile din domeniul sec uritatii si sanatatii in munc a.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… sau al efec tuarii cercetarii evenimentelor. sa primeasc a informatii adec vate privind aspec tele la c are s. SECTIUNEA a 6-a Consultarea si participarea lucratorilor Art.(1)Tinand seama de marimea intreprinderii si/sau a unitatii. Art. SECTIUNEA a 5-a Informarea lucratorilor Art. 12 alin.(1)Angajatorii c onsulta lucratorii si/sau reprezentantii lor si permit partic iparea acestora la discutarea tuturor problemelor referitoare la securitatea si sanatatea in munc a. r) sa asigure echipamente individuale de protec tie. prec um si masurile si activitatile de prevenire si protec tie atat la nivelul intreprinderii si/sau unitatii. prec um si loc urile de munc a ce impun acordarea ac estora se stabilesc prin contrac tul c olec tiv de munc a si/sau contractul individual de munc a. 16. in c azul degradarii sau al pierderii calitatilor de protec tie. in general. 14. astfel inc at luc ratorii si/sau reprezentantii ac estora sa primeasc a.01. prec um si informatii provenind de la institutiile de control si autoritatile c ompetente in domeniu. 10 alin. (2) si (3).a fac ut referire la alin. p) sa nu modific e starea de fapt rezultata din produc erea unui ac cident mortal sau c olec tiv.13. b) masurile luate in c onformitate cu prevederile art.(1)Materialele igienic o. la solicitarea inspectorului de munc a. Art. b) evidenta si rapoartele prevazute la art. …manager. prevazute la art. in vederea indeplinirii atributiilor si in c onformitate c u prevederile prezentei legi. (1) lit. 18. c ) si d). . . 12 alin. . (2) Angajatorul trebuie sa ia masuri c orespunzatoare astfel incat angajatorii lucratorilor din orice intreprindere si/sau unitate exterioara. cat si la nivelul fiecarui post de luc ru si/sau fiecarei func tii. 15. in afara de cazurile in care mentinerea acestei stari ar genera alte acc idente ori ar peric lita viata ac c identatilor si a altor persoane. toate informatiile nec esare privind: a) riscurile pentru sec uritate si sanatate in munc a. q) sa asigure echipamente de munc a fara pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor. . angajatorul trebuie sa ia masuri corespunzatoare. n) sa asigure realizarea masurilor dispuse de inspec torii de munca c u prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor. s) sa acorde obligatoriu echipament individual de protectie nou. (2) Categoriile de materiale igienic o-sanitare. (1) lit. luc ratorii c are sa partic ipe la efec tuarea controlului sau la cercetarea evenimentelor.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 7/19 . sa aiba ac ces la: a) evaluarea risc urilor si masurile de protectie. o) sa desemneze.sanitare se ac orda in mod obligatoriu si gratuit de catre angajatori. Art.Angajatorul trebuie sa ia masuri c orespunzatoare pentru ca lucratorii desemnati sau reprezentantii luc ratorilor.Alimentatia de protec tie se ac orda in mod obligatoriu si gratuit de c atre angajatori persoanelor c are lucreaza in c onditii de munc a ce impun acest luc ru si se stabileste prin c ontractul colectiv de munca si/sau c ontrac tul individual de munc a. . cu raspunderi specific e in domeniul sec uritatii si sanatatii luc ratorilor. a) si b).

b) la schimbarea loc ului de munca sau la transfer. (6) Angajatorul trebuie sa ac orde reprezentantilor lucratorilor c u raspunderi spec ific e in domeniul securitatii si sanatatii luc ratorilor un timp adec vat. 17 si ale art.(1)Angajatorul trebuie sa asigure c onditii pentru ca fiecare lucrator sa primeasc a o instruire sufic ienta si adecvata in domeniul securitatii si sanatatii in munc a. 8 alin. (1). . 20 si 21. d) rec urgerea. spec ific e loc ului de munca si postului sau: a) la angajare.In vederea realizarii prevederilor art. fara diminuarea drepturilor salariale. in special sub forma de informatii si instruc tiuni de luc ru. c) informatiile la care s. 5 lit. (3) Luc ratorii si/sau reprezentantii luc ratorilor definiti la art. e) la exec utarea unor lucrari spec iale. (1). (2). 18 alin.01. 8 alin. in c azul in c are considera ca masurile adoptate si mijloac ele utilizate de catre angajator nu sunt sufic iente pentru asigurarea securitatii si sanatatii in munca. . art.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 8/19 . se organizeaza si func tioneaza c omitete de sec uritate si sanatate in munc a. (1). 20. (4). d) la introducerea oric arei noi tehnologii sau proc eduri de lucru. (1). la nivelul angajatorului se infiinteaza.a fac ut referire in art.a facut referire la art. 12 alin. dupa c az. la servicii externe. 8 alin.(3). (1) si la art. b) desemnarea luc ratorilor la care s. (8) Reprezentantilor luc ratorilor c u raspunderi spec ific e in domeniul sec uritatii si sanatatii luc ratorilor trebuie sa li se ac orde posibilitatea de a-si prezenta observatiile inspec torilor de munca si inspec torilor sanitari. (5) Reprezentantii luc ratorilor c u raspunderi specific e in domeniul sec uritatii si sanatatii lucratorilor sau lucratorii nu pot fi prejudic iati din c auza activitatilor la c are s-a fac ut referire in alin. si sa le furnizeze mijloacele nec esare pentru a-si putea exerc ita drepturile si atributiile c are dec urg din prezenta lege. Art. 10 alin.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… (2) Aplicarea prevederilor alin. b) dreptul lucratorilor si/sau reprezentantilor lor sa faca propuneri. (7) Reprezentantii luc ratorilor c u raspunderi specific e in domeniul sec uritatii si sanatatii lucratorilor si/sau luc ratorii au dreptul sa apeleze la autoritatile c ompetente. c) partic iparea ec hilibrata. (4) Reprezentantii luc ratorilor c u raspunderi spec ifice in domeniul sec uritatii si sanatatii luc ratorilor au dreptul sa solic ite angajatorului sa ia masuri corespunzatoare si sa prezinte propuneri in acest sens. 16 si 17. SECTIUNEA a 7-a Instruirea lucratorilor Art. c onform art. 19. precum si cu privire la activitatile la c are s-a facut referire la art. …manager. (1) implic a: a) c onsultarea luc ratorilor. 16. in sc opul diminuarii risc urilor pentru luc ratori si/sau al eliminarii surselor de pericol. in timpul vizitelor de control. e) organizarea si planificarea instruirii prevazute la art. d) iau parte in mod echilibrat sau sunt c onsultati in prealabil si in timp util de catre angajator cu privire la: a) oric e masura care ar afecta semnificativ sec uritatea si sanatatea in munc a. c) la introducerea unui nou ec hipament de munca sau a unor modific ari ale ec hipamentului existent.13.

(2) Instruirea prevazuta la art. astfel incat sa nu expuna la pericol de ac c identare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana. 21. ec hipamentele de transport si alte mijloac e de produc tie. pe durata desfasurarii ac tivitatilor. (4) Reprezentantii lucratorilor c u raspunderi spec ific e in domeniul sec uritatii si sanatatii in munc a au dreptul la instruire c orespunzatoare. f) sa coopereze c u angajatorul si/sau c u luc ratorii desemnati. in domeniul sau de ac tivitate. pentru a fac e posibila realizarea oric aror masuri sau c erinte dispuse de c atre inspectorii de munc a si inspec torii sanitari. b) periodic a si ori de c ate ori este nec esar. atat timp cat este nec esar. e) sa aduca la c unostinta conduc atorului loc ului de munc a si/sau angajatorului ac cidentele suferite de propria persoana. CAPITOLUL IV Obligatiile lucratorilor Art. dupa utilizare. fie in afara intreprinderii si/sau unitatii. . d) sa comunic e imediat angajatorului si/sau luc ratorilor desemnati oric e situatie de munc a despre c are au motive intemeiate sa o c onsidere un peric ol pentru sec uritatea si sanatatea lucratorilor. lucratorii au urmatoarele obligatii: a) sa utilizeze c orec t masinile. (4) trebuie sa se efec tueze in timpul programului de luc ru. . instalatiilor tehnic e si cladirilor. (1) si (2) trebuie sa se realizeze in timpul programului de luc ru. in spec ial ale masinilor. c are desfasoara ac tivitati in intreprinderea si/sau unitatea proprie. c) sa nu proc edeze la sc oaterea din func tiune. b) sa utilizeze corec t ec hipamentul individual de protectie ac ordat si. uneltele. pentru protectia sanatatii si sec uritatii luc ratorilor. …manager. atat timp cat este nec esar. (1).Fiecare luc rator trebuie sa isi desfasoare ac tivitatea. la modificarea. g) sa c oopereze. pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munc a si conditiile de luc ru sunt sigure si fara risc uri pentru securitate si sanatate.(1) In mod deosebit. i) sa dea relatiile solic itate de c atre inspec torii de munca si inspec torii sanitari. Art. sa il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare. prec um si oric e defic ienta a sistemelor de protectie.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… (2) Instruirea prevazuta la alin. 20 alin.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 9/19 . fie in interiorul. aparaturii. 22. .13. in sc opul realizarii obiec tivelor prevazute la art. (1) trebuie sa fie: a) adaptata evolutiei riscurilor sau aparitiei unor noi risc uri.(1)Instruirea prevazuta la art. sc himbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de sec uritate proprii. 23. Art. in c onformitate cu pregatirea si instruirea sa. prec um si c u instructiunile primite din partea angajatorului. c at si alte persoane care pot fi afec tate de ac tiunile sau omisiunile sale in timpul proc esului de munca. 22. au primit instruc tiuni adec vate referitoare la riscurile legate de sec uritate si sanatate in munca. 20 alin. (2) si (4) nu poate fi realizata pe c heltuiala luc ratorilor si/sau a reprezentantilor ac estora. (3) Angajatorul se va asigura c a luc ratorii din intreprinderi si/sau unitati din exterior. uneltelor. aparatura. si sa utilizeze c orec t ac este dispozitive. h) sa isi insuseasc a si sa respec te prevederile legislatiei din domeniul sec uritatii si sanatatii in munca si masurile de aplic are a acestora. c u angajatorul si/sau c u luc ratorii desemnati. 20 alin. substantele periculoase.01. (3) Instruirea prevazuta la art.

_____________________________________ Legea 319/2006 comentata si explic ata pe CD-ul "Ghid practic de protectia muncii". in care printre victime sunt si persoane aflate in indeplinirea unor sarcini de serviciu. . organele de politie rutiera competente vor trimite institutiilor si/sau persoanelor fizice/juridic e prevazute la art. f). cercetarea. c u modific arile si c ompletarile ulterioare. va fi c omunic at de indata angajatorului. c) organelor de urmarire penala.Masurile prin c are se asigura supravegherea c orespunzatoare a sanatatii luc ratorilor in functie de risc urile privind sec uritatea si sanatatea in munca se stabilesc potrivit reglementarilor legale. Art. inc idente periculoase. CAPITOLUL VI Comunicarea. . 24. a) si b). generate de unele evenimente …manager. in cazul ac c identelor c olec tive. 29. f). dupa c az. _____________________________________ CAPITOLUL V Supravegherea sanatatii Art. inregistrarea si raportarea evenimentelor SECTIUNEA 1 Evenimente Art. asa c um este definit la art. de catre c onduc atorul locului de munca sau de orice alta persoana c are are c unostinta despre produc erea ac estuia. 29 alin. de indata. potrivit activitatilor pe care ac estia le desfasoara. potrivit Legii nr. de indata. 25. dupa c um urmeaza: a) inspec toratelor teritoriale de munc a. (2) Oric e medic . in cazul evenimentelor care au produs incapac itate temporara de munc a luc ratorilor la angajatorii persoane fizic e. depistata c u prilejul prestatiilor medic ale. . 24 vor fi stabilite astfel inc at fiec are luc rator sa poata benefic ia de supravegherea sanatatii la intervale regulate. precum si in situatiile c u persoane date disparute.01. invaliditate sau dec es. evenimentele urmate de inc apac itate temporara de munca.(1)Cerc etarea evenimentelor este obligatorie si se efec tueaza dupa cum urmeaza: a) de c atre angajator. c) de catre Inspec tia Muncii. (3) Semnalarea prevazuta la alin. Art. Art. (1) se aplic a. la c onstatarea cazului. 5 lit. in termen de 5 zile de la data solicitarii. dupa c az.(1) Angajatorul are obligatia sa c omunice evenimentele. la confirmarea acestora. . 28. b) de c atre inspec toratele teritoriale de munc a. conform prevederilor legale. inc lusiv medicul de medic ina a munc ii aflat intr-o relatie contrac tuala cu angajatorul.Orice eveniment.13. in c azul evenimentelor c are au produs inc apacitate temporara de munc a. (2) se efec tueaza c atre autoritatea de sanatate publica teritoriala sau a munic ipiului Buc uresti. (1) lit.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… (2) Obligatiile prevazute la alin.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 10/19 .(1)Masurile prevazute la art. 27. in cazul evenimentelor c are au produs invaliditate evidenta sau c onfirmata. 26. (2) Supravegherea sanatatii lucratorilor este asigurata prin medic ii de medic ina a munc ii.In c azul acc identelor de circ ulatie produse pe drumurile publice. deces. va semnala obligatoriu suspic iunea de boala profesionala sau legata de profesiune. b) asiguratorului. 5 lit. un exemplar al proc esului-verbal de c erc etare la fata locului. . . ac cidente c olec tive. Art. 346/2002 privind asigurarea pentru ac cidente de munca si boli profesionale. toate evenimentele asa c um sunt definite la art. si c elorlalti partic ipanti la procesul de munc a.

institutia medico-legala competenta este obligata sa inainteze inspectoratului teritorial de munca. dac a victima prelua sau preda uneltele de luc ru. in calitate de angajator. in timpul programului de munc a. prec um si in timpul si pe traseul normal spre si de la ac este loc uri. c) ac c identul survenit in c adrul ac tivitatilor cultural-sportive organizate. echipamentul individual de protec tie sau orice alt ec hipament pus la dispozitie de angajator. k) acc identul suferit in timpul pauzelor regulamentare. loc ul de munc a. in timpul si din c auza indeplinirii indatoririlor de servic iu. delegati pentru indeplinirea indatoririlor de servic iu in afara granitelor tarii. c a urmare a unei actiuni intreprinse din proprie initiativa pentru prevenirea ori inlaturarea unui pericol care ameninta avutul public si privat. (3) In c az de dec es al persoanei acc identate ca urmare a unui eveniment. f) ac cidentul c auzat de ac tivitati c are nu au legatura cu proc esul munc ii. (2) Rezultatul c erc etarii evenimentului se va consemna intr-un proc es. in timpul si din c auza indeplinirii ac estor ac tivitati. 30. ori de la orice alt loc de munc a organizat de acestea. …manager. i) ac cidentul suferit in timpul deplasarii de la sediul persoanei juridic e sau de la adresa persoanei fizice la c are este inc adrata victima. b) ac cidentul suferit de persoanele c are indeplinesc sarcini de stat sau de interes public. h) ac c identul suferit in timpul deplasarii de la sediul persoanei juridic e sau de la adresa persoanei fizice la locul de munca sau de la un loc de munc a la altul. ac c ident de munc a: a) ac cidentul suferit de persoane aflate in vizita in intreprindere si/sau unitate. incheiate de persoane juridice romane c u parteneri straini. SECTIUNEA a 2-a Accidente de munca Art.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… deosebite. de asemenea. m) ac cidentul suferit de personalul roman care efec tueaza lucrari si servicii pe teritoriul altor tari. e) acc identul suferit de oric e persoana. ori in alt loc de munca organizat de ac estia. o c opie a raportului de c onstatare medico-legala. dac a deplasarea s-a facut in timpul si pe traseul normal de la domiciliul luc ratorului la locul de munca organizat de angajator si invers. respec tiv a municipiului Buc uresti. d) acc identul suferit de oric e persoana.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 11/19 . in baza unor contrac te. c onventii sau in alte c onditii prevazute de lege.verbal. g) acc identul de traseu. este. in cazul suspiciunilor de boala profesionala si a bolilor legate de profesiune. . 5 lit. sportive. pentru indeplinirea sarc inilor de munc a. utilajul ori materialele. d) de catre autoritatile de sanatate public a teritoriale.13. l) ac cidentul suferit de luc ratori ai angajatorilor romani sau de persoane fizic e romane. pe durata si traseul prevazute in doc umentul de deplasare. pentru indeplinirea unei sarc ini de munc a. j) ac cidentul suferit inainte sau dupa inc etarea luc rului.(1)In sensul prevederilor art. in timpul si din c auza indeplinirii ac estor sarc ini. in termen de 7 zile de la data decesului. c a urmare a unei actiuni intreprinse din proprie initiativa pentru salvarea de vieti omenesti. pe durata normala de deplasare. dac a ac esta a avut loc in loc uri organizate de angajator. daca se produce la sediul persoanei juridice sau la adresa persoanei fizic e. la o alta persoana juridica sau fizic a. si nu se datoreaza culpei exc lusive a ac c identatului. daca schimba imbrac amintea personala. c u permisiunea angajatorului. inc lusiv in cadrul unor ac tivitati c ulturale. g). prec um avariile sau exploziile. dac a se afla in baie ori in spalator sau dac a se deplasa de la locul de munca la iesirea din intreprindere sau unitate si invers.01. in tara sau in afara granitelor tarii.

rec alific are sau perfec tionare a pregatirii profesionale. c) acc idente mortale. (5) Intoxic atia acuta profesionala se declara. (2) Cercetarea cauzelor imbolnavirilor profesionale. . inundatie. prec um si la structurile teritoriale ale asiguratorului stabilit conform legii. Art. visc ol. c a urmare a unei agresiuni. de asemenea. p) disparitia unei persoane.In sensul prevederilor art. dac a vic tima se afla in timpul proc esului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de servic iu. (2) In situatiile mentionate la alin. SECTIUNEA a 3-a Bolile profesionale Art. (4) Bolile profesionale nou-dec larate se raporteaza lunar de catre autoritatea de sanatate publica teritoriala si a munic ipiului Buc uresti la Centrul national de c oordonare metodologic a si informare privind bolile profesionale din c adrul Institutului de Sanatate Public a Bucuresti. trebuie protejate impotriva peric olelor c are le …manager.Grupurile sensibile la risc uri spec ific e.(1)Inregistrarea acc identului de munc a se fac e pe baza procesului-verbal de c erc etare. c um ar fi: femeile gravide. 31. h). transportul sa se faca in c onditiile prevazute de reglementarile de sec uritate si sanatate in munc a sau de circ ulatie in vigoare.01. 33. boli profesionale. Art. trasnet (electrocutare). c utremur. in timpul si din cauza efec tuarii ac tivitatilor aferente stagiului de prac tica. CAPITOLUL VII Grupuri sensibile la riscuri Art. 35. b) acc idente c are produc invaliditate. . de asemenea. precum si persoanele cu dizabilitati. 32. se cerceteaza si se inregistreaza atat ca boala profesionala.13. in: a) acc idente c are produc incapac itate temporara de munc a de c el putin 3 zile c alendaristic e. q) acc identul suferit de o persoana aflata in indeplinirea atributiilor de serviciu. 34. in c olaborare c u inspec torii din inspec toratele teritoriale de munc a. . la Centrul de Calc ul si Statistica Sanitara Buc uresti. c and sunt acc identate cel putin 3 persoane in ac elasi timp si din ac eeasi cauza. prec um si la asigurator. g). in vederea confirmarii sau infirmarii lor. in c onditiile unui acc ident de munc a si in imprejurari c are indreptatesc presupunerea dec esului acesteia.Acc identele de munc a se c lasifica.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 12/19 . (1) lit. i) si I). d) ac c idente c olec tive. afectiunile suferite de elevi si studenti in timpul efectuarii instruirii practic e sunt. h).2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… n) ac cidentul suferit de cei care urmeaza c ursuri de c alific are. cum ar fi furtuna.(1)Dec lararea bolilor profesionale este obligatorie si se fac e de catre medicii din c adrul autoritatilor de sanatate public a teritoriale si a munic ipiului Bucuresti. (2) Ac cidentul de munca inregistrat de angajator se raporteaza de c atre ac esta la inspec toratul teritorial de munca. . o) ac c identul determinat de fenomene sau calamitati naturale. (3) Declararea bolilor profesionale se fac e pe baza proc esului-verbal de c erc etare. deplasarea trebuie sa se fac a fara abateri nejustific ate de la traseul normal si. precum si stabilirea de masuri pentru prevenirea altor imbolnaviri se fac de c atre spec ialistii autoritatilor de sanatate public a teritoriale. potrivit legii. 5 lit. . alunec ari de teren. Art. c at si c a ac cident de munca. tinerii. in raport c u urmarile produse si cu numarul persoanelor ac c identate. lehuzele sau femeile c are alapteaza.

(2) savarsita din c ulpa se pedepseste c u inc hisoare de la 6 luni la un an sau cu amenda. (2) Constituie c ontraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5. art. 29 alin. (2) Daca fapta prevazuta in alin.000 lei la 10.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 13/19 .(1) Constituie c ontraventii faptele savarsite de angajatorii aflati in una dintre situatiile prevazute de prezenta lege. daca se creeaza un peric ol grav si iminent de produc ere a unui ac cident de munca sau de imbolnavire profesionala. 12 alin.000 lei incalc area dispozitiilor art. (1) a produs c onsec inte deosebite. (1) lit. (4) Faptele prevazute la alin.000 lei inc alcarea dispozitiilor art. pedeapsa este inc hisoarea de la un an la 3 ani sau amenda. . constituie infractiune si se pedepseste cu inc hisoare de la un an la 2 ani sau c u amenda. constituie infractiune si se pedepseste cu inc hisoare de la un an la 2 ani sau c u amenda. CAPITOLUL VIII Infractiuni Art. a) si ale art. (5) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3. (4)-(6). (2) Daca fapta prevazuta la alin. d)-f). …manager. Art. 13 lit.500 lei la 7. c ). iar fapta prevazuta la alin. 27 alin.000 lei la 8. _____________________________________ Afla cum sa eviti sanctiunile prevazute de Legea 319/2006 cu ajutorul CD-ului "Ghid practic de protectia muncii".01. 37. . 32 alin. art. (1) lit.000 lei inc alcarea dispozitiilor art. a) si b). a) si b). 7 alin. 13 lit.000 lei la 10. b). pedeapsa este inc hisoarea de la un an la 2 ani sau amenda. (4) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 4. (1) lit. pedeapsa este inc hisoarea de la un an la 3 ani sau amenda. h)-m) si o). iar fapta prevazuta la alin. masinilor si utilajelor. (1) savarsita din culpa se pedepseste c u inc hisoare de la 3 luni la un an sau c u amenda.(1) Nerespectarea de c atre orice persoana a obligatiilor si a masurilor stabilite c u privire la securitatea si sanatatea in munc a. anterior eliminarii tuturor defic ientelor pentru c are s-a luat masura opririi lor. (1) si (3). (3) Dac a nerespec tarea consta in repunerea in func tiune a instalatiilor. (1) a produs c onsec inte deosebite. p) si r).Angajatorii au obligatia sa amenajeze loc urile de munca tinand seama de prezenta grupurilor sensibile la risc uri spec ific e. (1) si (3) savarsite din culpa se pedepsesc c u inchisoare de la 3 luni la un an sau c u amenda. dac a prin ac easta se c reeaza un peric ol grav si iminent de produc ere a unui ac cident de munca sau de imbolnavire profesionala.13. a). . 38. (2). . 20. (3) Constituie c ontraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3. 36. n). 11 alin.(1) Neluarea vreuneia dintre masurile legale de sec uritate si sanatate in munc a de catre persoana c are avea indatorirea de a lua aceste masuri. 13 lit. 39. art. _____________________________________ CAPITOLUL IX Contraventii Art. (2) savarsita din c ulpa se pedepseste c u inchisoare de la 6 luni la un an sau c u amenda. q) si s) si ale art. art.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… afecteaza in mod spec ific . 13 lit. 8. art. art. Art.000 lei incalc area dispozitiilor art. (3) Fapta prevazuta la alin.

intretinere si denoc ivizare a ec hipamentului individual de protec tie. j) delimitarea. (2) si (4). (8) Constituie c ontraventii si se sanc tioneaza c u amenda de la 2.01. …manager. (9) Constituie c ontraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5. fizic i sau biologici. 13 lit.500 lei la 5. l) asigurarea exploatarii fara peric ole a rec ipientelor-butelii c u gaze c omprimate sau lichefiate. intretinerea si repararea instalatiilor si a ec hipamentelor electric e. a c onstruc tiilor. (7) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2. 19 si 21. (1). d) intoc mirea si respectarea documentatiilor tehnice pentru exec utarea luc rarilor c are nec esita masuri spec iale de siguranta. partiala ori totala.000 lei nerespectarea reglementarilor de securitate si sanatate in munc a privind: a) fabricarea. ale art. 34 alin. g) asigurarea si folosirea instalatiilor elec trice de construc tie adec vate la loc urile de munc a unde exista peric ole de incendiu sau de explozie. 36. intretinerea. b) incalc area dispozitiilor art.000 lei la 4. (5) si (6) si ale art. 34 alin. precum si pentru aplicarea proceselor tehnologice. ingradirea si semnalizarea zonelor peric uloase. k) semnalizarea de sec uritate si/sau de sanatate la loc ul de munc a. 9 alin. g). n) asigurarea. m) utilizarea.000 lei urmatoarele fapte: a) incalc area dispozitiilor art. (5). 18 alin. ale art. materialelor si produselor. i) transportul.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 14/19 .000 lei la 10.000 lei incalc area dispozitiilor art. manipularea si depozitarea ec hipamentelor de munc a.000 lei urmatoarele fapte: a) inc alc area dispozitiilor art. depozitarea. ec hipamentelor de munca noi sau reparate. a c onductelor prin c are c ircula fluide sub presiune si a altor asemenea echipamente de munca. (1).2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… (6) Constituie c ontraventii si se sanc tioneaza c u amenda de la 3.000 lei la 6. b) prevenirea prezentei peste limitele maxime admise a agentilor c himici. (1) lit.a doua surse de alimentare cu energie electric a a echipamentelor de munc a. exploatarea. f) prevenirea acc identelor prin elec troc utare la executarea.13. 17. art. e) folosirea surselor de foc deschis si fumatul la loc urile de munc a unde ac estea sunt interzise. 10 si 16. o) asigurarea iluminatului de siguranta. marc area si intretinerea cailor de acc es si de circ ulatie. c) darea in exploatare sau repunerea in func tiune. 14. b) incalc area dispozitiilor art. 11 alin. transportul. a instalatiilor mec anic e sub presiune si a c elor de ridic at. art. 15 si ale art. p) organizarea ac tivitatii de pastrare. c ) si d). prec um si pentru prevenirea efec telor elec tric itatii statice si ale desc arc arilor atmosferice. manipularea sau utilizarea substantelor ori preparatelor chimice periculoase si a deseurilor rezultate. revizia si repararea periodic a a ec hipamentelor de munc a. 12 alin. h) asigurarea c elei de. precum si suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului uman.

(3) In c az de c onstatare a unei situatii c are se inc adreaza in prevederile art. inspec torul de munca fac and mentiune despre ac easta posibilitate in proc esul-verbal. b) si alin.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… q) intoc mirea doc umentelor de urmarire a parametrilor func tionali ai echipamentelor de munca si a rapoartelor de serviciu pentru instalatiile c u regim spec ial de exploatare.Sanc tiunile c ontraventionale prevazute la art. Art. 180/2002. inspec torii prevazuti la alin. in masura in c are daunele nu sunt acoperite integral prin prestatiile asigurarilor sociale de stat. Art. CAPITOLUL X Autoritati competente si institutii cu atributii in domeniu Art. exploatarea si intretinerea lucrarilor miniere. 39 alin. si partic ipa. dupa c az.(1)Constatarea contraventiilor si aplic area amenzilor prevazute la art. 39 alin. 39 alin. . d) monitorizeaza aplicarea legislatiei pe baza datelor. dupa c az. a informatiilor si a propunerilor transmise de institutiile aflate in subordine sau c oordonare.01. potrivit legii. (2) . (2) -(9) si la art. in c olaborare cu Ministerul Sanatatii Public e si prin consultarea c u alte institutii c u atributii in domeniu. r) aplic area metodelor de exploatare miniera. (1) si (2) vor sesiza de indata organele de urmarire penala c ompetente. potrivit legii c ivile. in spatii inchise si in c onditii de izolare. s) amenajarea loc urilor de munc a pentru lucrul la inaltime. de la data c omunicarii acestuia jumatate din minimul amenzii prevazute de lege.000 lei la 10. b) elaboreaza proiecte de acte normative in vederea implementarii unitare a strategiei nationale si a ac quis-ului c omunitar din domeniu. e) abiliteaza persoane juridice si fizice pentru a presta servic ii de protectie si prevenire in domeniul …manager. (2) Principalele atributii ale Ministerului Munc ii. b) se fac si de catre inspectorii sanitari din c adrul Ministerului Sanatatii Public e si al unitatilor subordonate. 41. (2) Constatarea c ontraventiilor si aplicarea amenzilor prevazute la art. Art. 40 se aplica angajatorilor. . realizarea si func tionarea sistemului de aeraj. (2) . aprobata c u modificari si completari prin Legea nr. 39 alin.(1) Ministerul Munc ii. 45. (2) Contravenientul poate ac hita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori.13. 40. prec um si ale c elor c u c are c olaboreaza in desfasurarea ac tivitatii. . . 2/2001 privind regimul juridic al c ontraventiilor. Solidaritatii Soc iale si Familiei in ac est domeniu sunt urmatoarele: a) elaboreaza politic a si strategia nationala in domeniul sec uritatii si sanatatii in munca. . Art. 42.(9) si ale art. (6) lit. 40 se c ompleteaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr.(9) si la art. potrivit legii. 44. Art.Constituie c ontraventie si se sanc tioneaza c u amenda de la 5. Solidaritatii Sociale si Familiei este autoritatea competenta in domeniul sec uritatii si sanatatii in munc a.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 15/19 .(1)Prevederile art.000 lei neprezentarea de c atre servic iile externe a raportului semestrial de activitate. c u modific arile si completarile ulterioare. exec utia. la elaborarea unor astfel de reglementari. 43. (8) lit. 40 se fac de catre inspec torii de munca. corespunzator clasific arii minelor din punc tul de vedere al emanatiilor de gaze. c orespunzator faptei pentru c are a fost sanctionat. c) avizeaza reglementarile cu implic atii in domeniu initiate de alte institutii. .Angajatorii raspund patrimonial. pentru prejudic iile c auzate victimelor ac c identelor de munc a sau bolilor profesionale. 37 si 38.

afise elaborate de alte persoane juridice sau fizic e. urmatoarele atributii in domeniul sanatatii luc ratorilor la locul de munca: a) c oordoneaza ac tivitatea de medic ina a munc ii la nivel national. notific a si supravegheaza laboratoare de incercari. cu exceptia c elor prevazute la art. i) desfasoara activitati de informare. g) c olaboreaza c u alte institutii implic ate in ac tivitati cu impact asupra sanatatii luc ratorilor. urmatoarele atributii: a) c ontroleaza realizarea programelor de prevenire a risc urilor profesionale. reglementate prin legi spec iale. ac tivitatea de pregatire generala si/sau de spec ialitate in domeniul sec uritatii si sanatatii in munca pentru institutiile de invatamant. potrivit legii. inregistrare si evidenta a bolilor profesionale si a celor legate de profesiune. pentru c larific area unor evenimente sau situatii de pericol. (1) si (2). c um ar fi suporturi de c urs. b) solic ita masuratori si determinari. 46. dupa c az. 8 alin. in principal. pentru promovarea sanatatii la loc ul de munc a.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 16/19 . in sensul asigurarii concordantei mesajelor pe c are ac estea le c ontin c u prevederile legislatiei in vigoare. desemneaza.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… securitatii si sanatatii in munc a. (4). in princ ipal. avizeaza c ercetarea. stabileste sau c onfirma …manager. este autoritatea c entrala in domeniul asistentei de sanatate public a. si are. elaborarea programelor de cercetare de interes national in domeniul sec uritatii si sanatatii in munc a. k) reprezinta statul in relatiile internationale din domeniul sau de competenta.(1) Ministerul Sanatatii Public e. f) recunoaste. prec um si pentru medic ina munc ii. f) autorizeaza/avizeaza si c ontroleaza c alitatea servic iilor medic ale ac ordate luc ratorilor la loc ul de munca.13. Art. . j) avizeaza materiale de informare si instruire. e) c oordoneaza activitatea de cercetare. conform c ompetentelor sale in domeniu. b) elaboreaza sau avizeaza reglementari pentru protectia sanatatii in relatie c u mediul de munc a. pliante.doc umentare. Art. dec larare. in c onditiile legii. la c are se face referire la art. . denumite in prezenta lege servic ii externe. in c olaborare cu Ministerul Educatiei si Cerc etarii. 47. (2) Ministerul Sanatatii Public e indeplineste.01. h) organizeaza. c) supravegheaza starea de sanatate a luc ratorilor. h)indeplineste si alte atributii. (2) Institutia prevazuta la alin. (1). c) dispune sistarea ac tivitatii sau scoaterea din functiune a echipamentelor de munc a. in cazul in care constata o stare de peric ol grav si iminent de ac cidentare sau de imbolnavire profesionala si sesizeaza. impreuna c u Ministerul Educ atiei si Cerc etarii. (1) c ontroleaza modul in c are se aplic a legislatia nationala din domeniul sec uritatii si sanatatii in munca la toate persoanele fizic e si juridic e din sec toarele prevazute la art. 3 alin. d) c erc eteaza evenimentele conform c ompetentelor.(1) Inspectia Muncii reprezinta autoritatea c ompetenta in c eea c e priveste c ontrolul aplic arii legislatiei referitoare la sec uritatea si sanatatea in munc a. 50 alin. precum si organisme din domeniul sau de competenta. g) c oordoneaza. d) asigura formarea si perfec tionarea profesionala in domeniul medicinei munc ii. brosuri. examineaza probe de produse si de materiale in unitati si in afara ac estora. c a organ de spec ialitate al administratiei public e c entrale. organele de urmarire penala.

b) transpunerea directivelor spec ific e referitoare la sec uritatea si sanatatea in munc a. (la data 13-Jul-2007 Art. (2) Institutia prevazuta la alin. psihologic a. Direc tia Generala a Penitenc iarelor din c adrul Ministerului Justitiei. Serviciul Roman de Informatii. f) analizeaza ac tivitatea servic iilor externe prevazute la art. Solidaritatii Soc iale si Familiei. c) raportarea catre Ministerul Munc ii. c oordoneaza si controleaza activitatea de securitate si sanatate in munc a din unitatile lor. …manager. (1) se efec tueaza de organele proprii ale ac estora. litera B. iar. sistemul de raportare si evidenta a acc identelor de munc a si a incidentelor.(1) Ministerul Apararii Nationale. CAPITOLUL XI Dispozitii finale Art. reprezinta autoritatea c ompetenta in domeniul asigurarii pentru ac c idente de munc a si boli profesionale. Serviciul de Informatii Externe. Servic iul de Protectie si Paza. Art. precum si Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nuc leare organizeaza. dupa c az. Solidaritatii Sociale si Familiei va elabora proiec te de ac te normative nec esare implementarii si/sau adaptarii situatiilor existente la cerintele prezentei legi. stabilit de lege. alin. Art. Ministerul Munc ii. 51. din capitolul XI a fost reglementat de Hotarirea 600/2007) (2) In aplic area prevederilor prezentei legi. . in completarea c elor existente la nivel national. Serviciul de Telec omunic atii Spec iale.Institutul National de Cerc etare-Dezvoltare pentru Protec tia Munc ii fundamenteaza stiintific masurile de imbunatatire a ac tivitatii de sec uritate si sanatate in munc a si promoveaza politic a stabilita pentru acest domeniu.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… carac terul ac c identelor. (2) Cerc etarea. prin serviciile de prevenire si protectie c reate sau desemnate de catre ac este institutii. h)furnizeaza informatii celor interesati despre c ele mai efic ace mijloac e de respectare a legislatiei din domeniul sec uritatii si sanatatii in munc a. urmatoarele ac te normative: a) normele metodologic e de aplic are a prevederilor prezentei legi. (1) pot elabora reglementari proprii pentru aplic area prezentei legi. 48. (1) are atributii pentru: a)sprijinirea ac tivitatii de prevenire in domeniul securitatii si sanatatii in munca a angajatorilor. Art. dupa c az. g) raporteaza Ministerului Munc ii. 50. struc turile militare si struc turile in care isi desfasoara ac tivitatea functionari public i c u statut spec ial din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor. inregistrarea si evidenta ac c identelor de munca si a bolilor profesionale produse in unitatile din subordinea institutiilor prevazute la alin. .(1) Se aproba prin hotarare a Guvernului. in colaborare c u Institutul National de Statistic a si cu c elelalte institutii implic ate. b) reabilitarea medic ala si. (1). 51.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 17/19 . (3) Institutiile prevazute la alin. Solidaritatii Soc iale si Familiei situatiile deosebite c are nec esita imbunatatirea reglementarilor din domeniul securitatii si sanatatii in munca. in sc opul aplic arii prevederilor prezentei legi. . in colaborare c u Ministerul Sanatatii Publice. dupa caz. la propunerea Ministerului Munc ii. .01. prec um si compensarea vic timelor ac c identelor de munca si ale bolilor profesionale. 49. Solidaritatii Sociale si Familiei a situatiilor deosebite c are nec esita imbunatatirea reglementarilor din domeniul sec uritatii si sanatatii in munc a. e) coordoneaza. sistemul de raportare a bolilor profesionale sau legate de profesie. 8 alin.(1) Asiguratorul.13. (4) si propune retragerea abilitarii.

51. c u modificarile si completarile ulterioare. (2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea protec tiei munc ii nr. (2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea protec tiei munc ii nr. Art.13.(1) Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 octombrie 2006. L 183/1989. Partea I. Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei.(1) Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 octombrie 2006. . nr.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 18/19 . nr. (1) din Constitutia Romaniei. la propunerea Ministerului Munc ii. (1) din Constitutia Romaniei. potrivit legii. 89/391/CEE privind introduc erea de masuri pentru promovarea imbunatatirii sec uritatii si sanatatii luc ratorilor la locul de munc a. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR BOGDAN OLTEANU PRESEDINTELE SENATULUI NICOLAE VACAROIU (2) Ac tivitatile de interes national privind cercetarea stiintific a in domeniul securitatii si sanatatii in munca se finanteaza din fondurile prevazute pentru ac estea. Partea I.(1) Ac tivitatile de interes national in domeniul securitatii si sanatatii in munc a si sursele de ac operire a cheltuielilor necesare in vederea realizarii ac estora se aproba prin hotarare a Guvernului. c u modificarile si completarile ulterioare. c u respec tarea prevederilor art. republic ata in Monitorul Ofic ial al Romaniei. Partea I. . Prezenta lege transpune Directiva Consiliului nr. …manager. 76 alin. Decretul Consiliului de Stat nr. precum si orice alte dispozitii contrare. republic at in Buletinul Oficial. 53. 90/1996. L 183/1989. 400/1981 pentru instituirea unor reguli privind exploatarea si intretinerea instalatiilor. publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. 76 alin. republic ata in Monitorul Ofic ial al Romaniei. Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei. utilajelor si masinilor. (2) din capitolul XI a fost reglementat de Ordinul 753/2006) (2) Ac tivitatile de interes national privind cercetarea stiintific a in domeniul securitatii si sanatatii in munca se finanteaza din fondurile prevazute pentru ac estea. 90/1996. c u respec tarea prevederilor art. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR BOGDAN OLTEANU PRESEDINTELE SENATULUI NICOLAE VACAROIU (2) In aplic area prevederilor prezentei legi. (la data 15-Nov-2006 Art.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… Art. publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. nr. 89/391/CEE privind introduc erea de masuri pentru promovarea imbunatatirii sec uritatii si sanatatii luc ratorilor la locul de munc a. 5 din 11 ianuarie 1982. 52. Ministerul Munc ii. intarirea ordinii si disc iplinei in munc a in unitatile c u foc c ontinuu sau care au instalatii c u grad ridic at de peric ol in exploatare. intarirea ordinii si disc iplinei in munc a in unitatile c u foc c ontinuu sau care au instalatii c u grad ridic at de peric ol in exploatare. Decretul Consiliului de Stat nr. 53. utilajelor si masinilor. 400/1981 pentru instituirea unor reguli privind exploatarea si intretinerea instalatiilor. potrivit legii. 47 din 29 ianuarie 2001. Solidaritatii Sociale si Familiei va elabora proiec te de ac te normative nec esare implementarii si/sau adaptarii situatiilor existente la cerintele prezentei legi. Art. 75 si ale art. republicata.01. 47 din 29 ianuarie 2001. 5 din 11 ianuarie 1982. Prezenta lege transpune Directiva Consiliului nr. republicata. . alin. republic at in Buletinul Oficial. Solidaritatii Sociale si Familiei. Partea I. 75 si ale art. precum si orice alte dispozitii contrare. nr.

precum si orice alte dispozitii contrare. 76 alin. republic at in Buletinul Oficial. 89/391/CEE privind introduc erea de masuri pentru promovarea imbunatatirii sec uritatii si sanatatii luc ratorilor la locul de munc a. republicata. Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei. 5 din 11 ianuarie 1982. 47 din 29 ianuarie 2001. republic ata in Monitorul Ofic ial al Romaniei.01. republicata. nr. Partea I. . L 183/1989. Partea I. (2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea protec tiei munc ii nr. 75 si ale art. (1) din Constitutia Romaniei. potrivit legii. utilajelor si masinilor. Solidaritatii Sociale si Familiei. c u modificarile si completarile ulterioare. publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. 90/1996. (la data 15-Nov-2006 Art. republic ata in Monitorul Ofic ial al Romaniei. Partea I. potrivit legii. nr.13.(1) Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 octombrie 2006. precum si orice alte dispozitii contrare. Decretul Consiliului de Stat nr. (1) din Constitutia Romaniei. publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. (2) din capitolul XI a fost reglementat de Ordinul 753/2006) (2) Ac tivitatile de interes national privind cercetarea stiintific a in domeniul securitatii si sanatatii in munca se finanteaza din fondurile prevazute pentru ac estea. intarirea ordinii si disc iplinei in munc a in unitatile c u foc c ontinuu sau care au instalatii c u grad ridic at de peric ol in exploatare. 76 alin.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… Art. 52. Art. utilajelor si masinilor. nr. 53. 47 din 29 ianuarie 2001.(1) Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 octombrie 2006. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR BOGDAN OLTEANU PRESEDINTELE SENATULUI NICOLAE VACAROIU …manager. 400/1981 pentru instituirea unor reguli privind exploatarea si intretinerea instalatiilor. la propunerea Ministerului Munc ii. 53. . c u respec tarea prevederilor art. republic at in Buletinul Oficial. alin. 89/391/CEE privind introduc erea de masuri pentru promovarea imbunatatirii sec uritatii si sanatatii luc ratorilor la locul de munc a. Art. 5 din 11 ianuarie 1982. . PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR BOGDAN OLTEANU PRESEDINTELE SENATULUI NICOLAE VACAROIU (2) Ac tivitatile de interes national privind cercetarea stiintific a in domeniul securitatii si sanatatii in munca se finanteaza din fondurile prevazute pentru ac estea. nr. L 183/1989. intarirea ordinii si disc iplinei in munc a in unitatile c u foc c ontinuu sau care au instalatii c u grad ridic at de peric ol in exploatare.(1) Ac tivitatile de interes national in domeniul securitatii si sanatatii in munc a si sursele de ac operire a cheltuielilor necesare in vederea realizarii ac estora se aproba prin hotarare a Guvernului. Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei. 90/1996. c u modificarile si completarile ulterioare. Decretul Consiliului de Stat nr. 400/1981 pentru instituirea unor reguli privind exploatarea si intretinerea instalatiilor. Prezenta lege transpune Directiva Consiliului nr.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 19/19 . Prezenta lege transpune Directiva Consiliului nr. 75 si ale art. c u respec tarea prevederilor art. 51. Partea I. (2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea protec tiei munc ii nr.