Legea 319_2006 privind protectia si securitatea muncii

13.01.

2011

Legea 319/2006 privind protectia si sec…

Legea 319/2006 privind protectia si securitatea muncii, publicata in Monitorul Ofic ial al Romaniei, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006 Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. 1. - (1) Prezenta lege are c a sc op instituirea de masuri privind promovarea imbunatatirii securitatii si sanatatii in munca a lucratorilor. (2) Prezenta lege stabileste princ ipii generale referitoare la prevenirea risc urilor profesionale, protec tia sanatatii si securitatea luc ratorilor, eliminarea fac torilor de risc si ac cidentare, informarea, consultarea, partic iparea ec hilibrata potrivit legii, instruirea lucratorilor si a reprezentantilor lor, precum si direc tiile generale pentru implementarea ac estor princ ipii. Art. 2. - Conventiile internationale si c ontrac tele bilaterale incheiate de persoane juridic e romane cu parteneri straini, in vederea efec tuarii de luc rari c u personal roman pe teritoriul altor tari, vor c uprinde clauze privind sec uritatea si sanatatea in munc a. CAPITOLUL II Domeniu de aplicare Art. 3. - (1) Prezenta lege se aplic a in toate sec toarele de ac tivitate, atat public e, cat si private. (2) Prevederile prezentei legi se aplic a angajatorilor, lucratorilor si reprezentantilor lucratorilor. Art. 4. - (1) Fac exc eptie de la prevederile art. 3 alin. (1) cazurile in c are partic ularitatile inerente ale anumitor ac tivitati specifice din servic iile public e, c um ar fi fortele armate sau politia, prec um si cazurile de dezastre, inundatii si pentru realizarea masurilor de protectie c ivila, vin in c ontradic tie cu prezenta lege. (2) In c azurile prevazute la alin. (1) trebuie sa se asigure sec uritatea si sanatatea lucratorilor, tinandu-se seama de principiile stabilite prin prezenta lege. Art. 5. - In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatorul inteles: a) luc rator - persoana angajata de c atre un angajator, potrivit legii, inclusiv studentii, elevii in perioada efec tuarii stagiului de practic a, prec um si ucenicii si alti partic ipanti la proc esul de munc a, cu exceptia persoanelor c are presteaza ac tivitati casnic e; b) angajator - persoana fizic a sau juridic a ce se afla in raporturi de munc a ori de servic iu cu luc ratorul respec tiv si c are are responsabilitatea intreprinderii si/sau unitatii; c) alti participanti la procesul de munca - persoane aflate in intreprindere si/sau unitate, cu permisiunea angajatorului, in perioada de verific are prealabila a aptitudinilor profesionale in vederea angajarii, persoane c are presteaza ac tivitati in folosul c omunitatii sau ac tivitati in regim de voluntariat, prec um si someri pe durata partic iparii la o forma de pregatire profesionala si persoane care nu au c ontract individual de munca inc heiat in forma sc risa si pentru c are se poate fac e dovada prevederilor c ontrac tuale si a prestatiilor efectuate prin oric e alt mijloc de proba; _____________________________________ Legea 319/2006 comentata si explic ata pe CD-ul "Ghid practic de protectia muncii". _____________________________________ d) reprezentant al luc ratorilor c u raspunderi spec ific e in domeniul sec uritatii si sanatatii luc ratorilor persoana aleasa, selectata sau desemnata de luc ratori, in c onformitate c u prevederile legale, sa ii reprezinte pe ac estia in c eea c e priveste problemele referitoare la protec tia sec uritatii si sanatatii luc ratorilor in munc a;
…manager.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 1/19

situatia de persoana data disparuta sau ac c identul de traseu ori de circ ulatie. inc lusiv oric e alt loc din aria intreprinderii si/sau unitatii la care luc ratorul are ac ces in cadrul desfasurarii ac tivitatii.vatamarea violenta a organismului. c onform legii. situat in c ladirile intreprinderii si/sau unitatii.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 2/19 .oric e masina. precum si intoxic atia ac uta profesionala. cauzata de agenti noc ivi fizic i. …manager. c himic i ori biologic i c aracteristic i locului de munca. produs in timpul procesului de munc a ori in indeplinirea indatoririlor de serviciu. . CAPITOLUL III Obligatiile angajatorilor SECTIUNEA 1 Obligatii generale ale angajatorilor Art. rezultat din disfunc tionalitatea unei ac tivitati sau a unui ec hipament de munca sau/si din comportamentul neadecvat al fac torului uman care nu a afec tat luc ratorii. la c are unii factori determinanti sunt de natura profesionala. cum ar fi explozia. i) ec hipament de munc a . in sc opul evitarii sau diminuarii risc urilor profesionale.(1)Angajatorul are obligatia de a asigura sec uritatea si sanatatea luc ratorilor in toate aspec tele legate de munc a. invaliditate ori dec es. g) ac cident de munca . h) boala profesionala . emisiile majore de noxe. integritatii fizice si psihic e.boala cu determinare multifactoriala. inc identul peric ulos. q) acc ident usor . o) inc ident periculos . k) loc de munc a . j) ec hipament individual de protectie . in proc esul de munc a. n) securitate si sanatate in munc a . prec um si somerii in perioada de rec onversie profesionala.evenimentul identific abil.ansamblul de dispozitii sau masuri luate ori prevazute in toate etapele proc esului de munca. r) boala legata de profesiune . in conditiile in care au fost implic ate persoane angajate. inc endiul. aparat. f) eveniment . specific a meseriei sau specialitatii in c are se pregatesc elevii. apararea vietii. dar ar fi fost posibil sa aiba asemenea urmari si/sau a cauzat ori ar fi fost posibil sa produca pagube materiale.instruirea c u c arac ter aplic ativ. ac cidentul tehnic.13. 6.persoane juridic e sau fizic e din afara intreprinderii/unitatii. abilitate sa presteze servic ii de protec tie si prevenire in domeniul securitatii si sanatatii in munca.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… e) prevenire . p) servicii externe .ac c identul c are a antrenat dec esul sau vatamari ale organismului. uc enic ii. care au loc in timpul proc esului de munc a sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu si c are provoaca inc apac itate temporara de munc a de c el putin 3 zile c alendaristic e.loc ul destinat sa c uprinda posturi de lucru.01. l) peric ol grav si iminent de ac cidentare . avaria. m) stagiu de prac tica . prec um si c azul susceptibil de boala profesionala sau legata de profesiune. reala si ac tuala c areia ii lipseste doar prilejul declansator pentru a produc e un acc ident in oric e moment. sanatatii luc ratorilor si a altor persoane partic ipante la proc esul de munc a. studentii. precum si de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului.afec tiunea c are se produce c a urmare a exerc itarii unei meserii sau profesii. unealta sau instalatie folosita in munc a.eveniment c are are drept c onsec inta leziuni superficiale c are nec esita numai ac ordarea primelor ingrijiri medicale si a antrenat inc apacitate de munc a c u o durata mai mic a de 3 zile.oric e echipament destinat a fi purtat sau manuit de un lucrator pentru a-l proteja impotriva unuia ori mai multor risc uri c are ar putea sa ii puna in pericol sec uritatea si sanatatea la loc ul de munca. precum si orice supliment sau ac c esoriu proiec tat pentru a indeplini ac est obiectiv.situatia c onc reta.ansamblul de ac tivitati institutionalizate avand c a sc op asigurarea celor mai bune conditii in desfasurarea procesului de munca.

alegerea ec hipamentelor de munc a. conditiile de munca.13. a metodelor de munca si de productie. i) furnizarea de instruc tiuni c orespunzatoare luc ratorilor. in mod prioritar. ac esta nu este exonerat de responsabilitatile sale in ac est domeniu. c) informarea si instruirea luc ratorilor. masurile de prevenire. in vederea reducerii monotoniei muncii. (3) Obligatiile luc ratorilor in domeniul sec uritatii si sanatatii in munca nu aduc atingere princ ipiului responsabilitatii angajatorului. b) prevenirea riscurilor profesionale. angajatorul are obligatia: a) sa evalueze risc urile pentru sec uritatea si sanatatea luc ratorilor. e) adaptarea la progresul tehnic. Art. tinand seama de modific area c onditiilor. a munc ii c u ritm predeterminat si a diminuarii efec telor ac estora asupra sanatatii. si pentru imbunatatirea situatiilor existente. relatiile soc iale si influenta fac torilor din mediul de munc a. ulterior evaluarii prevazute la lit. b) ca. (3) Angajatorul are obligatia sa implementeze masurile prevazute la alin. d) asigurarea c adrului organizatoric si a mijloac elor nec esare sec uritatii si sanatatii in munc a. c) sa ia in considerare capac itatile luc ratorului in c eea ce priveste securitatea si sanatatea in munc a. g) dezvoltarea unei politic i de prevenire coerente care sa c uprinda tehnologiile.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 3/19 . 7. a masurilor de protectie c olec tiva fata de masurile de protectie individuala. inc lusiv la alegerea ec hipamentelor de munc a. b) evaluarea risc urilor c are nu pot fi evitate. . angajatorul are obligatia sa ia masurile nec esare pentru: a) asigurarea sec uritatii si protec tia sanatatii luc ratorilor. (1).(1)In c adrul responsabilitatilor sale. a) si dac a este nec esar. prec um si metodele de luc ru si de productie aplic ate de c atre angajator sa asigure imbunatatirea nivelului securitatii si al protec tiei sanatatii lucratorilor si sa fie integrate in ansamblul ac tivitatilor intreprinderii si/sau unitatii respec tive si la toate nivelurile ierarhic e. a substantelor sau preparatelor c himic e utilizate si la amenajarea locurilor de munca. c) c ombaterea riscurilor la sursa. h)adoptarea. atunci c and ii incredinteaza sarc ini. (1) si (2) pe baza urmatoarelor princ ipii generale de prevenire: a) evitarea riscurilor. d) sa asigure c a planific area si introduc erea de noi tehnologii sa fac a obiectul c onsultarilor cu luc ratorii si/sau reprezentantii ac estora in c eea ce priveste c onsec intele asupra securitatii si sanatatii luc ratorilor. d) adaptarea munc ii la om. f) inloc uirea a c eea c e este peric ulos cu c eea c e nu este periculos sau cu c eea c e este mai putin periculos.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… (2) In cazul in care un angajator apeleaza la servic ii externe. organizarea muncii. de c onditiile si mediul de munc a. in spec ial in c eea c e priveste proiec tarea posturilor de munc a. tinand seama de natura ac tivitatilor din intreprindere si/sau unitate. (2) Angajatorul are obligatia sa urmareasc a adaptarea masurilor prevazute la alin. (4) Fara a aduc e atingere altor prevederi ale prezentei legi. determinate de alegerea ec hipamentelor. …manager.01.

(6) Luc ratorii desemnati trebuie sa aiba. precum si protectia sanatatii si securitatea lucratorilor trebuie sa fie asigurate …manager. (4). _____________________________________ SECTIUNEA a 2-a Servicii de prevenire si protectie Art.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 4/19 . c) sa se informeze rec iproc despre risc urile profesionale. (2) Luc ratorii desemnati nu trebuie sa fie prejudic iati c a urmare a activitatii lor de protec tie si a c elei de prevenire a risc urilor profesionale. d) sa informeze luc ratorii si/sau reprezentantii ac estora despre riscurile profesionale. atributii c omplementare.si putea indeplini obligatiile ce le revin prin prezenta lege. angajatorul trebuie sa rec urga la servic ii externe. atributii privind sec uritatea si sanatatea in munca si. (6) Masurile privind sec uritatea.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… e) sa ia masurile corespunzatoare pentru c a. sanatatea si igiena in munca.01. se impune c a: a) lucratorii desemnati sa aiba capac itatea nec esara si sa dispuna de mijloac ele adec vate. luand in c onsiderare natura ac tivitatilor. _____________________________________ Legea 319/2006 comentata si explic ata pe CD-ul "Ghid practic de protectia muncii". tinand seama de marimea intreprinderii si/sau unitatii si/sau de risc urile la c are sunt expusi luc ratorii. denumiti in continuare luc ratori desemnati. acestea trebuie sa fie informate de catre angajator asupra fac torilor c unosc uti c a au efec te sau sunt susc eptibili de a avea efec te asupra sec uritatii si sanatatii luc ratorilor si trebuie sa aiba ac c es la informatiile prevazute la art. (3) Luc ratorii desemnati trebuie sa dispuna de timpul nec esar pentru a. (2)Prevenirea risc urilor. pentru a se oc upa de organizarea ac tivitatilor de prevenire si a c elor de protec tie. . (5) Fara a aduc e atingere altor prevederi ale prezentei legi. c) lucratorii desemnati si serviciile externe sa fie in numar suficient. ac c esul sa fie permis numai lucratorilor c are au primit si si-au insusit instruc tiunile adecvate. angajatorii ac estora au urmatoarele obligatii: a) sa c oopereze in vederea implementarii prevederilor privind securitatea. luand in c onsiderare natura activitatilor. b) serviciile externe sa aiba aptitudinile nec esare si sa dispuna de mijloace personale si profesionale adecvate. angajatorul desemneaza unul sau mai multi luc ratori pentru a se oc upa de ac tivitatile de protec tie si de ac tivitatile de prevenire a riscurilor profesionale din intreprindere si/sau unitate.(1)In toate cazurile. prec um si de distributia ac estora in c adrul intreprinderii si/sau unitatii. atunc i cand in acelasi loc de munc a isi desfasoara ac tivitatea luc ratori din mai multe intreprinderi si/sau unitati.(1) Fara a aduc e atingere obligatiilor prevazute la art. in zonele c u risc ridicat si spec ific. 16 alin. b) sa isi coordoneze ac tiunile in vederea protectiei luc ratorilor si prevenirii riscurilor profesionale. sanatatea si igiena in munca nu trebuie sa comporte in nic io situatie obligatii financiare pentru luc ratori. (2). 9. Art. (4) Dac a in intreprindere si/sau unitate nu se pot organiza ac tivitatile de prevenire si cele de protec tie din lipsa personalului competent.13. (5) In c azul in c are angajatorul apeleaza la serviciile externe prevazute la alin. . c el mult. 6 si 7. 8. in princ ipal.

servic iul medic al de urgenta. evacuarea lucratorilor. salvare si pompieri. 12. . (2) trebuie sa c olaboreze intre ei ori de cate ori este nec esar. prevazute la alin. b) sa stabileasc a legaturile nec esare c u servic iile spec ializate. prec um si numarul c onsiderat sufic ient. in cazul unui peric ol grav si iminent. . stingerea incendiilor. de un servic iu ori de servicii distinc te din interiorul sau din exteriorul intreprinderii si/sau unitatii. tinand seama de alte persoane prezente. (1) si (4). (2). angajatorul isi poate asuma atributiile din domeniul sec uritatii si sanatatii in munc a pentru realizarea masurilor prevazute de prezenta lege. SECTIUNEA a 4-a Alte obligatii ale angajatorilor Art. . (2) Luc ratorii c are. (3) Numarul luc ratorilor mentionati la alin. (1). dac a are c apacitatea nec esara in domeniu. Solidaritatii Soc iale si Familiei stabileste prin norme metodologice de aplic are a prevederilor prezentei legi capac itatile si aptitudinile nec esare. in afara cazurilor exceptionale si pentru motive justific ate. (4)in c azul microintreprinderilor si al intreprinderilor mici. (5)Ministerul Munc ii. atunc i cand seful ierarhic imediat superior nu poate fi contac tat.(1) Angajatorul are urmatoarele obligatii: a) sa informeze. instruirea lor si echipamentul pus la dispozitia ac estora trebuie sa fie adec vate marimii si/sau risc urilor spec ific e intreprinderii si/sau unitatii. Art. indeosebi in ceea ce priveste primul ajutor.(1) Angajatorul are urmatoarele obligatii: a) sa ia masurile nec esare pentru ac ordarea primului ajutor. de stingere a inc endiilor si de evacuare a lucratorilor. cu exceptia situatiilor in c are ac estia actioneaza imprudent sau dau dovada de neglijenta grava. parasesc loc ul de munc a si/sau o zona periculoasa nu trebuie sa fie prejudic iati si trebuie sa fie protejati impotriva oricaror c onsec inte negative si nejustificate pentru acestia. toti luc ratorii care sunt sau pot fi expusi unui pericol grav si iminent despre riscurile implic ate de ac est pericol. in conformitate c u c unostintele lor si cu mijloac ele tehnice de care dispun. (4) Luc ratorii nu trebuie sa fie prejudic iati pentru cazurile prevazute la alin. (3) Angajatorul trebuie sa se asigure c a.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… de unul sau mai multi luc ratori. 10. in c azul unui peric ol grav si iminent pentru propria securitate sau a altor persoane. 11. in c are se desfasoara activitati fara risc uri deosebite. pericol grav si iminent Art. c) sa nu impuna luc ratorilor reluarea luc rului in situatia in care inca exista un peric ol grav si iminent. pentru a evita c onsec intele unui astfel de pericol. b) sa ia masuri si sa furnize instruc tiuni pentru a da luc ratorilor posibilitatea sa opreasc a luc rul si/sau sa paraseasc a imediat loc ul de munc a si sa se indrepte spre o zona sigura.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 5/19 .(1) Angajatorul are urmatoarele obligatii: …manager. (3)Luc ratorul/luc ratorii si/sau serviciul/servic iile prevazute la alin. SECTIUNEA a 3-a Primul ajutor. toti lucratorii sunt apti sa aplic e masurile c orespunzatoare. (3). stingerea inc endiilor si evac uarea luc ratorilor.01. prec um si despre masurile luate ori c are trebuie sa fie luate pentru protec tia lor. adaptate naturii ac tivitatilor si marimii intreprinderii si/sau unitatii. in caz de pericol grav si iminent. c at mai c urand posibil.13. angajatorul trebuie sa desemneze luc ratorii c are aplica masurile de prim ajutor. (2) Pentru aplic area prevederilor alin.

a ec hipamentelor de munca. j) sa angajeze numai persoane c are. a ac cidentelor usoare. proiec tare si exec utie a construc tiilor. filme si diafilme cu privire la sec uritatea si sanatatea in munca. prec um si asupra masurilor de prevenire si de protec tie nec esare. b) sa intocmeasca un plan de prevenire si protec tie c ompus din masuri tehnice. prin fisa postului. pliante. ulterior angajarii. in urma examenului medic al si. i) sa ia masuri pentru autorizarea exerc itarii meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specific a. astfel cum sunt definite la art. (1). c onform prevederilor legale. corespund sarcinii de munc a pe c are urmeaza sa o execute si sa asigure c ontrolul medical periodic si. asupra risc urilor la c are ac easta este expusa la loc ul de munc a. in func tie de natura ac tivitatilor si de marimea intreprinderilor. f) sa asigure si sa c ontroleze cunoasterea si aplic area de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si de protectie stabilit. c) sa obtina autorizatia de func tionare din punctul de vedere al sec uritatii si sanatatii in munc a. 7 alin. dupa c az. sanitare. pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munc a. retinere si neutralizare a substantelor noc ive degajate in desfasurarea proceselor tehnologic e. k) sa tina evidenta zonelor c u risc ridicat si spec ific prevazute la art. b) sa decida asupra masurilor de protec tie c are trebuie luate si. . prin propria c ompetenta sau prin servic ii externe. g) sa ia masuri pentru asigurarea de materiale nec esare informarii si instruirii lucratorilor. inc lusiv pentru ac ele grupuri sensibile la risc uri specific e. in spiritul prezentei legi. c) sa tina evidenta ac c identelor de munca c e au ca urmare o inc apac itate de munca mai mare de 3 zile de lucru. dupa caz. a inc identelor peric uloase. (2) Prin ordin al ministrului munc ii. prec um si a prevederilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca. solutii c onforme prevederilor legale in vigoare privind securitatea si sanatatea in munc a. prin a c aror aplic are sa fie eliminate sau diminuate riscurile de acc identare si de imbolnavire profesionala a luc ratorilor. c um ar fi afise. asupra echipamentului de protec tie c are trebuie utilizat. 13. e) sa elaboreze instruc tiuni proprii. a aparaturii de masura si control. dupa c az.01. c orespunzator func tiilor exerc itate. g). Art. atributiile si raspunderile c e le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca. inainte de inceperea oric arei ac tivitati. din faza de cercetare.13. c ontrolul psihologic periodic . organizatoric e si de alta natura. a testarii psihologic e a aptitudinilor. m) sa prezinte documentele si sa dea relatiile solic itate de inspec torii de munc a in timpul c ontrolului …manager. bazat pe evaluarea risc urilor.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… a) sa realizeze si sa fie in posesia unei evaluari a risc urilor pentru sec uritatea si sanatatea in munc a. se vor stabili obligatiile ce revin diferitelor c ategorii de intreprinderi c u privire la intoc mirea documentelor prevazute la alin. l) sa asigure func tionarea permanenta si corec ta a sistemelor si dispozitivelor de protec tie.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 6/19 . prec um si de elaborare a tehnologiilor de fabric atie. (4) lit. pe care sa il aplice corespunzator conditiilor de munc a spec ific e unitatii. e). d) sa elaboreze pentru autoritatile c ompetente si in conformitate cu reglementarile legale rapoarte privind ac c identele de munca suferite de luc ratorii sai. tinand seama de partic ularitatile activitatilor si ale loc urilor de munc a aflate in responsabilitatea lor. d) sa stabileasca pentru luc ratori. h)sa asigure informarea fiecarei persoane.In vederea asigurarii c onditiilor de sec uritate si sanatate in munca si pentru prevenirea ac c identelor de munc a si a bolilor profesionale. angajatorii au urmatoarele obligatii: a) sa adopte. anterior angajarii in munca. precum si a instalatiilor de c aptare. 5 lit. prin lucratorii desemnati. prec um si a ac c identelor de munc a. a bolilor profesionale. solidaritatii sociale si familiei.

. prec um si masurile si activitatile de prevenire si protec tie atat la nivelul intreprinderii si/sau unitatii.(1)Materialele igienic o. (1) lit.(1)Tinand seama de marimea intreprinderii si/sau a unitatii. 15. 10 alin.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 7/19 . prec um si loc urile de munc a ce impun acordarea ac estora se stabilesc prin contrac tul c olec tiv de munc a si/sau contractul individual de munc a. . 14. in c azul degradarii sau al pierderii calitatilor de protec tie.13. astfel inc at luc ratorii si/sau reprezentantii ac estora sa primeasc a. q) sa asigure echipamente de munc a fara pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor. 12 alin. angajatorul trebuie sa ia masuri corespunzatoare. . (2) Angajatorul trebuie sa ia masuri c orespunzatoare astfel incat angajatorii lucratorilor din orice intreprindere si/sau unitate exterioara. n) sa asigure realizarea masurilor dispuse de inspec torii de munca c u prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor. 17. care privesc acesti lucratori. SECTIUNEA a 6-a Consultarea si participarea lucratorilor Art. c are desfasoara activitati in intreprinderea si/sau in unitatea sa. r) sa asigure echipamente individuale de protec tie. (1) lit. luc ratorii c are sa partic ipe la efec tuarea controlului sau la cercetarea evenimentelor. cat si la nivelul fiecarui post de luc ru si/sau fiecarei func tii. o) sa desemneze.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… sau al efec tuarii cercetarii evenimentelor. 18. Art. sa aiba ac ces la: a) evaluarea risc urilor si masurile de protectie. in afara de cazurile in care mentinerea acestei stari ar genera alte acc idente ori ar peric lita viata ac c identatilor si a altor persoane. s) sa acorde obligatoriu echipament individual de protectie nou. 16.Alimentatia de protec tie se ac orda in mod obligatoriu si gratuit de c atre angajatori persoanelor c are lucreaza in c onditii de munc a ce impun acest luc ru si se stabileste prin c ontractul colectiv de munca si/sau c ontrac tul individual de munc a.a fac ut referire la alin. in c onformitate cu prevederile legale. cu raspunderi specific e in domeniul sec uritatii si sanatatii luc ratorilor. prevazute la art. 12 alin.Angajatorul trebuie sa ia masuri c orespunzatoare pentru ca lucratorii desemnati sau reprezentantii luc ratorilor. (2) Categoriile de materiale igienic o-sanitare. a) si b). SECTIUNEA a 5-a Informarea lucratorilor Art. (1). . Art.(1)Angajatorii c onsulta lucratorii si/sau reprezentantii lor si permit partic iparea acestora la discutarea tuturor problemelor referitoare la securitatea si sanatatea in munc a. . prec um si informatii provenind de la institutiile de control si autoritatile c ompetente in domeniu. c ) si d).sanitare se ac orda in mod obligatoriu si gratuit de catre angajatori. la solicitarea inspectorului de munc a. Art. c) informatii privind masurile din domeniul sec uritatii si sanatatii in munc a. sa primeasc a informatii adec vate privind aspec tele la c are s. in general. (2) si (3). p) sa nu modific e starea de fapt rezultata din produc erea unui ac cident mortal sau c olec tiv. toate informatiile nec esare privind: a) riscurile pentru sec uritate si sanatate in munc a. …manager. b) evidenta si rapoartele prevazute la art. in vederea indeplinirii atributiilor si in c onformitate c u prevederile prezentei legi. b) masurile luate in c onformitate cu prevederile art.01.

. precum si cu privire la activitatile la c are s-a facut referire la art. in timpul vizitelor de control. . 16 si 17. (2). (1) implic a: a) c onsultarea luc ratorilor. d) rec urgerea. (1) si la art. c) partic iparea ec hilibrata. (1). (1). (4). d) iau parte in mod echilibrat sau sunt c onsultati in prealabil si in timp util de catre angajator cu privire la: a) oric e masura care ar afecta semnificativ sec uritatea si sanatatea in munc a. 20 si 21. 8 alin.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… (2) Aplicarea prevederilor alin.In vederea realizarii prevederilor art.(1)Angajatorul trebuie sa asigure c onditii pentru ca fiecare lucrator sa primeasc a o instruire sufic ienta si adecvata in domeniul securitatii si sanatatii in munc a. in sc opul diminuarii risc urilor pentru luc ratori si/sau al eliminarii surselor de pericol. fara diminuarea drepturilor salariale.13. art. d) la introducerea oric arei noi tehnologii sau proc eduri de lucru. (1). c onform art. 16. c) informatiile la care s. b) desemnarea luc ratorilor la care s. la servicii externe. spec ific e loc ului de munca si postului sau: a) la angajare. si sa le furnizeze mijloacele nec esare pentru a-si putea exerc ita drepturile si atributiile c are dec urg din prezenta lege. 8 alin. e) la exec utarea unor lucrari spec iale. 10 alin. Art. 20.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 8/19 . c) la introducerea unui nou ec hipament de munca sau a unor modific ari ale ec hipamentului existent. la nivelul angajatorului se infiinteaza.a facut referire la art. (4) Reprezentantii luc ratorilor c u raspunderi spec ifice in domeniul sec uritatii si sanatatii luc ratorilor au dreptul sa solic ite angajatorului sa ia masuri corespunzatoare si sa prezinte propuneri in acest sens. in special sub forma de informatii si instruc tiuni de luc ru. b) dreptul lucratorilor si/sau reprezentantilor lor sa faca propuneri. dupa c az. 12 alin. (1). SECTIUNEA a 7-a Instruirea lucratorilor Art.01.(3). (5) Reprezentantii luc ratorilor c u raspunderi specific e in domeniul sec uritatii si sanatatii lucratorilor sau lucratorii nu pot fi prejudic iati din c auza activitatilor la c are s-a fac ut referire in alin. (6) Angajatorul trebuie sa ac orde reprezentantilor lucratorilor c u raspunderi spec ific e in domeniul securitatii si sanatatii luc ratorilor un timp adec vat. b) la schimbarea loc ului de munca sau la transfer. 19. 18 alin. (3) Luc ratorii si/sau reprezentantii luc ratorilor definiti la art. …manager. 5 lit. in c azul in c are considera ca masurile adoptate si mijloac ele utilizate de catre angajator nu sunt sufic iente pentru asigurarea securitatii si sanatatii in munca. (8) Reprezentantilor luc ratorilor c u raspunderi spec ific e in domeniul sec uritatii si sanatatii luc ratorilor trebuie sa li se ac orde posibilitatea de a-si prezenta observatiile inspec torilor de munca si inspec torilor sanitari. se organizeaza si func tioneaza c omitete de sec uritate si sanatate in munc a. 17 si ale art. e) organizarea si planificarea instruirii prevazute la art. (7) Reprezentantii luc ratorilor c u raspunderi specific e in domeniul sec uritatii si sanatatii lucratorilor si/sau luc ratorii au dreptul sa apeleze la autoritatile c ompetente. 8 alin.a fac ut referire in art.

substantele periculoase. (2) si (4) nu poate fi realizata pe c heltuiala luc ratorilor si/sau a reprezentantilor ac estora. ec hipamentele de transport si alte mijloac e de produc tie. b) periodic a si ori de c ate ori este nec esar. in spec ial ale masinilor. c at si alte persoane care pot fi afec tate de ac tiunile sau omisiunile sale in timpul proc esului de munca. (1) si (2) trebuie sa se realizeze in timpul programului de luc ru. in domeniul sau de ac tivitate. in c onformitate cu pregatirea si instruirea sa. au primit instruc tiuni adec vate referitoare la riscurile legate de sec uritate si sanatate in munca. pentru a fac e posibila realizarea oric aror masuri sau c erinte dispuse de c atre inspectorii de munc a si inspec torii sanitari. uneltele. (3) Angajatorul se va asigura c a luc ratorii din intreprinderi si/sau unitati din exterior. 22. la modificarea. 20 alin. (3) Instruirea prevazuta la art. . Art. g) sa c oopereze. 22. (4) trebuie sa se efec tueze in timpul programului de luc ru. pentru protectia sanatatii si sec uritatii luc ratorilor.(1) In mod deosebit. (4) Reprezentantii lucratorilor c u raspunderi spec ific e in domeniul sec uritatii si sanatatii in munc a au dreptul la instruire c orespunzatoare.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… (2) Instruirea prevazuta la alin. prec um si c u instructiunile primite din partea angajatorului. fie in interiorul. Art. c u angajatorul si/sau c u luc ratorii desemnati. c are desfasoara ac tivitati in intreprinderea si/sau unitatea proprie. e) sa aduca la c unostinta conduc atorului loc ului de munc a si/sau angajatorului ac cidentele suferite de propria persoana. astfel incat sa nu expuna la pericol de ac c identare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana. . sa il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare. 20 alin. fie in afara intreprinderii si/sau unitatii. CAPITOLUL IV Obligatiile lucratorilor Art. 20 alin. aparatura.13. i) sa dea relatiile solic itate de c atre inspec torii de munca si inspec torii sanitari.(1)Instruirea prevazuta la art. b) sa utilizeze corec t ec hipamentul individual de protectie ac ordat si. 21. pe durata desfasurarii ac tivitatilor. dupa utilizare.Fiecare luc rator trebuie sa isi desfasoare ac tivitatea.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 9/19 . lucratorii au urmatoarele obligatii: a) sa utilizeze c orec t masinile. 23. h) sa isi insuseasc a si sa respec te prevederile legislatiei din domeniul sec uritatii si sanatatii in munca si masurile de aplic are a acestora. . f) sa coopereze c u angajatorul si/sau c u luc ratorii desemnati. c) sa nu proc edeze la sc oaterea din func tiune. prec um si oric e defic ienta a sistemelor de protectie. d) sa comunic e imediat angajatorului si/sau luc ratorilor desemnati oric e situatie de munc a despre c are au motive intemeiate sa o c onsidere un peric ol pentru sec uritatea si sanatatea lucratorilor.01. (1) trebuie sa fie: a) adaptata evolutiei riscurilor sau aparitiei unor noi risc uri. instalatiilor tehnic e si cladirilor. uneltelor. sc himbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de sec uritate proprii. atat timp cat este nec esar. aparaturii. atat timp cat este nec esar. pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munc a si conditiile de luc ru sunt sigure si fara risc uri pentru securitate si sanatate. in sc opul realizarii obiec tivelor prevazute la art. (2) Instruirea prevazuta la art. (1). si sa utilizeze c orec t ac este dispozitive. …manager.

_____________________________________ CAPITOLUL V Supravegherea sanatatii Art. in termen de 5 zile de la data solicitarii. conform prevederilor legale.In c azul acc identelor de circ ulatie produse pe drumurile publice. in cazul ac c identelor c olec tive. va fi c omunic at de indata angajatorului. evenimentele urmate de inc apac itate temporara de munca. .Masurile prin c are se asigura supravegherea c orespunzatoare a sanatatii luc ratorilor in functie de risc urile privind sec uritatea si sanatatea in munca se stabilesc potrivit reglementarilor legale. CAPITOLUL VI Comunicarea. 29.Orice eveniment. potrivit Legii nr. si c elorlalti partic ipanti la procesul de munc a.(1)Masurile prevazute la art. precum si in situatiile c u persoane date disparute. (1) lit.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 10/19 . inc lusiv medicul de medic ina a munc ii aflat intr-o relatie contrac tuala cu angajatorul.(1)Cerc etarea evenimentelor este obligatorie si se efec tueaza dupa cum urmeaza: a) de c atre angajator. f). 5 lit. inc idente periculoase. dupa c az. b) de c atre inspec toratele teritoriale de munc a. c) de catre Inspec tia Muncii. Art. 26. dupa c az. 24 vor fi stabilite astfel inc at fiec are luc rator sa poata benefic ia de supravegherea sanatatii la intervale regulate.13. de indata. a) si b). .2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… (2) Obligatiile prevazute la alin. un exemplar al proc esului-verbal de c erc etare la fata locului. dupa c um urmeaza: a) inspec toratelor teritoriale de munc a. (2) se efec tueaza c atre autoritatea de sanatate publica teritoriala sau a munic ipiului Buc uresti. Art. in c azul evenimentelor c are au produs inc apacitate temporara de munc a. . generate de unele evenimente …manager. . 27. _____________________________________ Legea 319/2006 comentata si explic ata pe CD-ul "Ghid practic de protectia muncii". organele de politie rutiera competente vor trimite institutiilor si/sau persoanelor fizice/juridic e prevazute la art. la c onstatarea cazului. 25. in care printre victime sunt si persoane aflate in indeplinirea unor sarcini de serviciu. toate evenimentele asa c um sunt definite la art. in cazul evenimentelor c are au produs invaliditate evidenta sau c onfirmata. la confirmarea acestora. 28. 5 lit. Art. (3) Semnalarea prevazuta la alin. inregistrarea si raportarea evenimentelor SECTIUNEA 1 Evenimente Art. in cazul evenimentelor care au produs incapac itate temporara de munc a luc ratorilor la angajatorii persoane fizic e. invaliditate sau dec es. f). (2) Supravegherea sanatatii lucratorilor este asigurata prin medic ii de medic ina a munc ii. (1) se aplic a. asa c um este definit la art. 346/2002 privind asigurarea pentru ac cidente de munca si boli profesionale. . potrivit activitatilor pe care ac estia le desfasoara. c) organelor de urmarire penala.01. Art. de indata. 24. deces. . depistata c u prilejul prestatiilor medic ale. ac cidente c olec tive. de catre c onduc atorul locului de munca sau de orice alta persoana c are are c unostinta despre produc erea ac estuia. b) asiguratorului. cercetarea. c u modific arile si c ompletarile ulterioare. va semnala obligatoriu suspic iunea de boala profesionala sau legata de profesiune. 29 alin. (2) Oric e medic .(1) Angajatorul are obligatia sa c omunice evenimentele.

verbal. o c opie a raportului de c onstatare medico-legala. si nu se datoreaza culpei exc lusive a ac c identatului. pentru indeplinirea unei sarc ini de munc a. i) ac cidentul suferit in timpul deplasarii de la sediul persoanei juridic e sau de la adresa persoanei fizice la c are este inc adrata victima. in baza unor contrac te. dac a deplasarea s-a facut in timpul si pe traseul normal de la domiciliul luc ratorului la locul de munca organizat de angajator si invers. g) acc identul de traseu. h) ac c identul suferit in timpul deplasarii de la sediul persoanei juridic e sau de la adresa persoanei fizice la locul de munca sau de la un loc de munc a la altul. c a urmare a unei actiuni intreprinse din proprie initiativa pentru salvarea de vieti omenesti.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… deosebite. loc ul de munc a. (2) Rezultatul c erc etarii evenimentului se va consemna intr-un proc es. delegati pentru indeplinirea indatoririlor de servic iu in afara granitelor tarii. dac a victima prelua sau preda uneltele de luc ru. in timpul si din c auza indeplinirii ac estor ac tivitati. dac a ac esta a avut loc in loc uri organizate de angajator. prec um si in timpul si pe traseul normal spre si de la ac este loc uri. …manager. institutia medico-legala competenta este obligata sa inainteze inspectoratului teritorial de munca. pe durata normala de deplasare. g).01. SECTIUNEA a 2-a Accidente de munca Art. pentru indeplinirea sarc inilor de munc a. respec tiv a municipiului Buc uresti. de asemenea. ac c ident de munc a: a) ac cidentul suferit de persoane aflate in vizita in intreprindere si/sau unitate. sportive. c a urmare a unei actiuni intreprinse din proprie initiativa pentru prevenirea ori inlaturarea unui pericol care ameninta avutul public si privat. inc lusiv in cadrul unor ac tivitati c ulturale. c onventii sau in alte c onditii prevazute de lege. k) acc identul suferit in timpul pauzelor regulamentare. d) acc identul suferit de oric e persoana. in timpul si din c auza indeplinirii ac estor sarc ini. utilajul ori materialele.(1)In sensul prevederilor art. in tara sau in afara granitelor tarii. dac a se afla in baie ori in spalator sau dac a se deplasa de la locul de munca la iesirea din intreprindere sau unitate si invers. . in calitate de angajator. in termen de 7 zile de la data decesului. e) acc identul suferit de oric e persoana. f) ac cidentul c auzat de ac tivitati c are nu au legatura cu proc esul munc ii.13. ori in alt loc de munca organizat de ac estia. c u permisiunea angajatorului. daca schimba imbrac amintea personala. 5 lit. este. (3) In c az de dec es al persoanei acc identate ca urmare a unui eveniment. j) ac cidentul suferit inainte sau dupa inc etarea luc rului. 30. prec um avariile sau exploziile. pe durata si traseul prevazute in doc umentul de deplasare. la o alta persoana juridica sau fizic a. d) de catre autoritatile de sanatate public a teritoriale. in timpul si din c auza indeplinirii indatoririlor de servic iu. echipamentul individual de protec tie sau orice alt ec hipament pus la dispozitie de angajator. l) ac cidentul suferit de luc ratori ai angajatorilor romani sau de persoane fizic e romane. daca se produce la sediul persoanei juridice sau la adresa persoanei fizic e. ori de la orice alt loc de munc a organizat de acestea. in cazul suspiciunilor de boala profesionala si a bolilor legate de profesiune. m) ac cidentul suferit de personalul roman care efec tueaza lucrari si servicii pe teritoriul altor tari. c) ac c identul survenit in c adrul ac tivitatilor cultural-sportive organizate. b) ac cidentul suferit de persoanele c are indeplinesc sarcini de stat sau de interes public.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 11/19 . in timpul programului de munc a. incheiate de persoane juridice romane c u parteneri straini.

trebuie protejate impotriva peric olelor c are le …manager. 33.Grupurile sensibile la risc uri spec ific e. in: a) acc idente c are produc incapac itate temporara de munc a de c el putin 3 zile c alendaristic e. Art. c at si c a ac cident de munca. 5 lit. (3) Declararea bolilor profesionale se fac e pe baza proc esului-verbal de c erc etare. CAPITOLUL VII Grupuri sensibile la riscuri Art. p) disparitia unei persoane. . cum ar fi furtuna. tinerii. d) ac c idente c olec tive. (1) lit. transportul sa se faca in c onditiile prevazute de reglementarile de sec uritate si sanatate in munc a sau de circ ulatie in vigoare. de asemenea. (2) In situatiile mentionate la alin. inundatie.(1)Inregistrarea acc identului de munc a se fac e pe baza procesului-verbal de c erc etare. h). b) acc idente c are produc invaliditate. i) si I). precum si stabilirea de masuri pentru prevenirea altor imbolnaviri se fac de c atre spec ialistii autoritatilor de sanatate public a teritoriale. 32. in timpul si din cauza efec tuarii ac tivitatilor aferente stagiului de prac tica. in c onditiile unui acc ident de munc a si in imprejurari c are indreptatesc presupunerea dec esului acesteia. . in vederea confirmarii sau infirmarii lor.13. de asemenea. (2) Ac cidentul de munca inregistrat de angajator se raporteaza de c atre ac esta la inspec toratul teritorial de munca. g). . SECTIUNEA a 3-a Bolile profesionale Art. lehuzele sau femeile c are alapteaza. c utremur. se cerceteaza si se inregistreaza atat ca boala profesionala. 31.(1)Dec lararea bolilor profesionale este obligatorie si se fac e de catre medicii din c adrul autoritatilor de sanatate public a teritoriale si a munic ipiului Bucuresti. o) ac c identul determinat de fenomene sau calamitati naturale. prec um si la asigurator. h). potrivit legii.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… n) ac cidentul suferit de cei care urmeaza c ursuri de c alific are. c and sunt acc identate cel putin 3 persoane in ac elasi timp si din ac eeasi cauza.Acc identele de munc a se c lasifica. 34. c um ar fi: femeile gravide. trasnet (electrocutare).ro/Legea-securitatii-si-sanat… 12/19 . dac a vic tima se afla in timpul proc esului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de servic iu. in c olaborare c u inspec torii din inspec toratele teritoriale de munc a.01. alunec ari de teren. boli profesionale. (2) Cercetarea cauzelor imbolnavirilor profesionale. Art. la Centrul de Calc ul si Statistica Sanitara Buc uresti. Art. . 35. (4) Bolile profesionale nou-dec larate se raporteaza lunar de catre autoritatea de sanatate publica teritoriala si a munic ipiului Buc uresti la Centrul national de c oordonare metodologic a si informare privind bolile profesionale din c adrul Institutului de Sanatate Public a Bucuresti. q) acc identul suferit de o persoana aflata in indeplinirea atributiilor de serviciu. prec um si la structurile teritoriale ale asiguratorului stabilit conform legii. precum si persoanele cu dizabilitati. . afectiunile suferite de elevi si studenti in timpul efectuarii instruirii practic e sunt. (5) Intoxic atia acuta profesionala se declara. c a urmare a unei agresiuni. deplasarea trebuie sa se fac a fara abateri nejustific ate de la traseul normal si. rec alific are sau perfec tionare a pregatirii profesionale. c) acc idente mortale. visc ol.In sensul prevederilor art. in raport c u urmarile produse si cu numarul persoanelor ac c identate.

n). (1) si (3). 13 lit. 29 alin. pedeapsa este inc hisoarea de la un an la 3 ani sau amenda. (3) Constituie c ontraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3. (5) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3. art. 8.(1) Nerespectarea de c atre orice persoana a obligatiilor si a masurilor stabilite c u privire la securitatea si sanatatea in munc a. (2) Daca fapta prevazuta la alin. (1) a produs c onsec inte deosebite. (3) Fapta prevazuta la alin. 37. 38.000 lei la 10. pedeapsa este inc hisoarea de la un an la 3 ani sau amenda. . a) si ale art. art. masinilor si utilajelor. art.000 lei incalc area dispozitiilor art. 27 alin. d)-f). p) si r). (1) a produs c onsec inte deosebite. dac a prin ac easta se c reeaza un peric ol grav si iminent de produc ere a unui ac cident de munca sau de imbolnavire profesionala. (2) Daca fapta prevazuta in alin. q) si s) si ale art. a). iar fapta prevazuta la alin.000 lei incalc area dispozitiilor art.13. 13 lit. (2) Constituie c ontraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5. 36. . (2) savarsita din c ulpa se pedepseste c u inchisoare de la 6 luni la un an sau c u amenda. (3) Dac a nerespec tarea consta in repunerea in func tiune a instalatiilor. . _____________________________________ CAPITOLUL IX Contraventii Art.000 lei la 8. (1) lit. daca se creeaza un peric ol grav si iminent de produc ere a unui ac cident de munca sau de imbolnavire profesionala. …manager. (4) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 4. h)-m) si o). pedeapsa este inc hisoarea de la un an la 2 ani sau amenda.01. Art. 39.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 13/19 . 7 alin. constituie infractiune si se pedepseste cu inc hisoare de la un an la 2 ani sau c u amenda. iar fapta prevazuta la alin. (1) lit. 11 alin.000 lei inc alcarea dispozitiilor art. c ). a) si b). art. (1) si (3) savarsite din culpa se pedepsesc c u inchisoare de la 3 luni la un an sau c u amenda. b). (2) savarsita din c ulpa se pedepseste c u inc hisoare de la 6 luni la un an sau cu amenda.000 lei inc alcarea dispozitiilor art. a) si b).2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… afecteaza in mod spec ific . Art. 32 alin. 13 lit. . (2). 13 lit. anterior eliminarii tuturor defic ientelor pentru c are s-a luat masura opririi lor. 20.000 lei la 10.(1) Constituie c ontraventii faptele savarsite de angajatorii aflati in una dintre situatiile prevazute de prezenta lege. (4)-(6). (4) Faptele prevazute la alin. art.(1) Neluarea vreuneia dintre masurile legale de sec uritate si sanatate in munc a de catre persoana c are avea indatorirea de a lua aceste masuri. (1) lit. 12 alin. art.500 lei la 7. CAPITOLUL VIII Infractiuni Art.Angajatorii au obligatia sa amenajeze loc urile de munca tinand seama de prezenta grupurilor sensibile la risc uri spec ific e. (1) savarsita din culpa se pedepseste c u inc hisoare de la 3 luni la un an sau c u amenda. _____________________________________ Afla cum sa eviti sanctiunile prevazute de Legea 319/2006 cu ajutorul CD-ului "Ghid practic de protectia muncii". constituie infractiune si se pedepseste cu inc hisoare de la un an la 2 ani sau c u amenda.

b) incalc area dispozitiilor art. art. (2) si (4).000 lei la 6. b) prevenirea prezentei peste limitele maxime admise a agentilor c himici. depozitarea. 18 alin. 34 alin. (5). precum si pentru aplicarea proceselor tehnologice. 14. manipularea si depozitarea ec hipamentelor de munc a. ale art. i) transportul.000 lei urmatoarele fapte: a) inc alc area dispozitiilor art. (1). 9 alin. d) intoc mirea si respectarea documentatiilor tehnice pentru exec utarea luc rarilor c are nec esita masuri spec iale de siguranta.a doua surse de alimentare cu energie electric a a echipamentelor de munc a. exploatarea. …manager. h) asigurarea c elei de. (1) lit. 13 lit. intretinere si denoc ivizare a ec hipamentului individual de protec tie.01. b) incalc area dispozitiilor art. (1). 10 si 16. o) asigurarea iluminatului de siguranta. 17.000 lei la 4. g) asigurarea si folosirea instalatiilor elec trice de construc tie adec vate la loc urile de munc a unde exista peric ole de incendiu sau de explozie. c) darea in exploatare sau repunerea in func tiune. ec hipamentelor de munca noi sau reparate. marc area si intretinerea cailor de acc es si de circ ulatie. f) prevenirea acc identelor prin elec troc utare la executarea. 15 si ale art. 19 si 21. a c onductelor prin c are c ircula fluide sub presiune si a altor asemenea echipamente de munca. ale art. manipularea sau utilizarea substantelor ori preparatelor chimice periculoase si a deseurilor rezultate. materialelor si produselor. k) semnalizarea de sec uritate si/sau de sanatate la loc ul de munc a. (8) Constituie c ontraventii si se sanc tioneaza c u amenda de la 2. 34 alin. fizic i sau biologici. (9) Constituie c ontraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5. e) folosirea surselor de foc deschis si fumatul la loc urile de munc a unde ac estea sunt interzise. n) asigurarea.000 lei urmatoarele fapte: a) incalc area dispozitiilor art.500 lei la 5. c ) si d). j) delimitarea. a c onstruc tiilor.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 14/19 . intretinerea. intretinerea si repararea instalatiilor si a ec hipamentelor electric e. ingradirea si semnalizarea zonelor peric uloase. transportul. prec um si pentru prevenirea efec telor elec tric itatii statice si ale desc arc arilor atmosferice.000 lei nerespectarea reglementarilor de securitate si sanatate in munc a privind: a) fabricarea. partiala ori totala. revizia si repararea periodic a a ec hipamentelor de munc a.13. l) asigurarea exploatarii fara peric ole a rec ipientelor-butelii c u gaze c omprimate sau lichefiate.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… (6) Constituie c ontraventii si se sanc tioneaza c u amenda de la 3.000 lei la 10. 36. g). m) utilizarea.000 lei incalc area dispozitiilor art. (5) si (6) si ale art. (7) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2. precum si suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului uman. p) organizarea ac tivitatii de pastrare. art. 11 alin. 12 alin. a instalatiilor mec anic e sub presiune si a c elor de ridic at.

(9) si la art. potrivit legii. exploatarea si intretinerea lucrarilor miniere.(1) Ministerul Munc ii.000 lei neprezentarea de c atre servic iile externe a raportului semestrial de activitate. corespunzator clasific arii minelor din punc tul de vedere al emanatiilor de gaze. 40. dupa c az. 43. 39 alin. 40 se c ompleteaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al c ontraventiilor. in masura in c are daunele nu sunt acoperite integral prin prestatiile asigurarilor sociale de stat. Art.(1)Prevederile art. dupa c az. in spatii inchise si in c onditii de izolare. inspec torul de munca fac and mentiune despre ac easta posibilitate in proc esul-verbal. 37 si 38. b) si alin. pentru prejudic iile c auzate victimelor ac c identelor de munc a sau bolilor profesionale. d) monitorizeaza aplicarea legislatiei pe baza datelor. .(9) si ale art. prec um si ale c elor c u c are c olaboreaza in desfasurarea ac tivitatii. (2) -(9) si la art. (3) In c az de c onstatare a unei situatii c are se inc adreaza in prevederile art. . aprobata c u modificari si completari prin Legea nr. 39 alin. potrivit legii c ivile. . (2) Principalele atributii ale Ministerului Munc ii. Art. (6) lit. (2) Constatarea c ontraventiilor si aplicarea amenzilor prevazute la art. Art. 180/2002. s) amenajarea loc urilor de munc a pentru lucrul la inaltime. 39 alin. Solidaritatii Soc iale si Familiei in ac est domeniu sunt urmatoarele: a) elaboreaza politic a si strategia nationala in domeniul sec uritatii si sanatatii in munca.13. realizarea si func tionarea sistemului de aeraj.000 lei la 10. Solidaritatii Sociale si Familiei este autoritatea competenta in domeniul sec uritatii si sanatatii in munc a. 40 se fac de catre inspec torii de munca. (1) si (2) vor sesiza de indata organele de urmarire penala c ompetente. e) abiliteaza persoane juridice si fizice pentru a presta servic ii de protectie si prevenire in domeniul …manager. 39 alin. b) elaboreaza proiecte de acte normative in vederea implementarii unitare a strategiei nationale si a ac quis-ului c omunitar din domeniu. si partic ipa.Sanc tiunile c ontraventionale prevazute la art. la elaborarea unor astfel de reglementari. . c u modific arile si completarile ulterioare. . Art. de la data c omunicarii acestuia jumatate din minimul amenzii prevazute de lege. . Art.01.Constituie c ontraventie si se sanc tioneaza c u amenda de la 5.Angajatorii raspund patrimonial.(1)Constatarea contraventiilor si aplic area amenzilor prevazute la art. CAPITOLUL X Autoritati competente si institutii cu atributii in domeniu Art. (2) Contravenientul poate ac hita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… q) intoc mirea doc umentelor de urmarire a parametrilor func tionali ai echipamentelor de munca si a rapoartelor de serviciu pentru instalatiile c u regim spec ial de exploatare.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 15/19 . b) se fac si de catre inspectorii sanitari din c adrul Ministerului Sanatatii Public e si al unitatilor subordonate. (8) lit. 40 se aplica angajatorilor. 45. r) aplic area metodelor de exploatare miniera. (2) . inspec torii prevazuti la alin. 41. (2) . exec utia. in c olaborare cu Ministerul Sanatatii Public e si prin consultarea c u alte institutii c u atributii in domeniu. 44. potrivit legii. c orespunzator faptei pentru c are a fost sanctionat. a informatiilor si a propunerilor transmise de institutiile aflate in subordine sau c oordonare. c) avizeaza reglementarile cu implic atii in domeniu initiate de alte institutii. 42.

13. (2) Ministerul Sanatatii Public e indeplineste. f) autorizeaza/avizeaza si c ontroleaza c alitatea servic iilor medic ale ac ordate luc ratorilor la loc ul de munca. (2) Institutia prevazuta la alin. d) asigura formarea si perfec tionarea profesionala in domeniul medicinei munc ii. impreuna c u Ministerul Educ atiei si Cerc etarii. desemneaza. dec larare. (1) si (2). in c onditiile legii. pliante. dupa c az.doc umentare. c) dispune sistarea ac tivitatii sau scoaterea din functiune a echipamentelor de munc a. cu exceptia c elor prevazute la art. j) avizeaza materiale de informare si instruire. prec um si pentru medic ina munc ii. b) elaboreaza sau avizeaza reglementari pentru protectia sanatatii in relatie c u mediul de munc a. h) organizeaza. h)indeplineste si alte atributii. in cazul in care constata o stare de peric ol grav si iminent de ac cidentare sau de imbolnavire profesionala si sesizeaza. i) desfasoara activitati de informare. k) reprezinta statul in relatiile internationale din domeniul sau de competenta. elaborarea programelor de cercetare de interes national in domeniul sec uritatii si sanatatii in munc a. c) supravegheaza starea de sanatate a luc ratorilor. urmatoarele atributii: a) c ontroleaza realizarea programelor de prevenire a risc urilor profesionale. in principal. b) solic ita masuratori si determinari. brosuri. in c olaborare cu Ministerul Educatiei si Cerc etarii. stabileste sau c onfirma …manager.(1) Ministerul Sanatatii Public e. si are. 46. notific a si supravegheaza laboratoare de incercari. reglementate prin legi spec iale. afise elaborate de alte persoane juridice sau fizic e. c a organ de spec ialitate al administratiei public e c entrale. (1). d) c erc eteaza evenimentele conform c ompetentelor. precum si organisme din domeniul sau de competenta.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 16/19 . g) c olaboreaza c u alte institutii implic ate in ac tivitati cu impact asupra sanatatii luc ratorilor. pentru c larific area unor evenimente sau situatii de pericol. c um ar fi suporturi de c urs.(1) Inspectia Muncii reprezinta autoritatea c ompetenta in c eea c e priveste c ontrolul aplic arii legislatiei referitoare la sec uritatea si sanatatea in munc a. 47.01. Art. in princ ipal. e) c oordoneaza activitatea de cercetare. f) recunoaste. la c are se face referire la art. ac tivitatea de pregatire generala si/sau de spec ialitate in domeniul sec uritatii si sanatatii in munca pentru institutiile de invatamant. potrivit legii. este autoritatea c entrala in domeniul asistentei de sanatate public a. .2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… securitatii si sanatatii in munc a. Art. urmatoarele atributii in domeniul sanatatii luc ratorilor la locul de munca: a) c oordoneaza ac tivitatea de medic ina a munc ii la nivel national. g) c oordoneaza. 3 alin. 8 alin. (4). inregistrare si evidenta a bolilor profesionale si a celor legate de profesiune. . in sensul asigurarii concordantei mesajelor pe c are ac estea le c ontin c u prevederile legislatiei in vigoare. examineaza probe de produse si de materiale in unitati si in afara ac estora. denumite in prezenta lege servic ii externe. pentru promovarea sanatatii la loc ul de munc a. (1) c ontroleaza modul in c are se aplic a legislatia nationala din domeniul sec uritatii si sanatatii in munca la toate persoanele fizic e si juridic e din sec toarele prevazute la art. conform c ompetentelor sale in domeniu. avizeaza c ercetarea. 50 alin. organele de urmarire penala.

dupa c az. Solidaritatii Soc iale si Familiei. prin serviciile de prevenire si protectie c reate sau desemnate de catre ac este institutii. Direc tia Generala a Penitenc iarelor din c adrul Ministerului Justitiei. (3) Institutiile prevazute la alin. . psihologic a. CAPITOLUL XI Dispozitii finale Art. reprezinta autoritatea c ompetenta in domeniul asigurarii pentru ac c idente de munc a si boli profesionale. sistemul de raportare a bolilor profesionale sau legate de profesie. c) raportarea catre Ministerul Munc ii. alin.(1) Asiguratorul. in colaborare c u Institutul National de Statistic a si cu c elelalte institutii implic ate. (2) Institutia prevazuta la alin. Art.(1) Se aproba prin hotarare a Guvernului. Art. b) reabilitarea medic ala si. stabilit de lege. f) analizeaza ac tivitatea servic iilor externe prevazute la art. din capitolul XI a fost reglementat de Hotarirea 600/2007) (2) In aplic area prevederilor prezentei legi. (1) se efec tueaza de organele proprii ale ac estora. e) coordoneaza. in colaborare c u Ministerul Sanatatii Publice. (la data 13-Jul-2007 Art. Servic iul de Protectie si Paza. urmatoarele ac te normative: a) normele metodologic e de aplic are a prevederilor prezentei legi. precum si Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nuc leare organizeaza. …manager.13. Solidaritatii Sociale si Familiei va elabora proiec te de ac te normative nec esare implementarii si/sau adaptarii situatiilor existente la cerintele prezentei legi. prec um si compensarea vic timelor ac c identelor de munca si ale bolilor profesionale. b) transpunerea directivelor spec ific e referitoare la sec uritatea si sanatatea in munc a. (4) si propune retragerea abilitarii. dupa c az. 49. (2) Cerc etarea. la propunerea Ministerului Munc ii. Solidaritatii Sociale si Familiei a situatiilor deosebite c are nec esita imbunatatirea reglementarilor din domeniul sec uritatii si sanatatii in munc a. 50. . Serviciul Roman de Informatii. h)furnizeaza informatii celor interesati despre c ele mai efic ace mijloac e de respectare a legislatiei din domeniul sec uritatii si sanatatii in munc a. . inregistrarea si evidenta ac c identelor de munca si a bolilor profesionale produse in unitatile din subordinea institutiilor prevazute la alin.Institutul National de Cerc etare-Dezvoltare pentru Protec tia Munc ii fundamenteaza stiintific masurile de imbunatatire a ac tivitatii de sec uritate si sanatate in munc a si promoveaza politic a stabilita pentru acest domeniu. sistemul de raportare si evidenta a acc identelor de munc a si a incidentelor. (1). 48. (1) pot elabora reglementari proprii pentru aplic area prezentei legi. 51. . (1) are atributii pentru: a)sprijinirea ac tivitatii de prevenire in domeniul securitatii si sanatatii in munca a angajatorilor.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… carac terul ac c identelor. Serviciul de Telec omunic atii Spec iale. Ministerul Munc ii. Serviciul de Informatii Externe. dupa caz. in completarea c elor existente la nivel national. 51. g) raporteaza Ministerului Munc ii. 8 alin. struc turile militare si struc turile in care isi desfasoara ac tivitatea functionari public i c u statut spec ial din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor. iar. in sc opul aplic arii prevederilor prezentei legi.(1) Ministerul Apararii Nationale.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 17/19 . c oordoneaza si controleaza activitatea de securitate si sanatate in munc a din unitatile lor. Art. Solidaritatii Soc iale si Familiei situatiile deosebite c are nec esita imbunatatirea reglementarilor din domeniul securitatii si sanatatii in munca. litera B.01.

Partea I. . 400/1981 pentru instituirea unor reguli privind exploatarea si intretinerea instalatiilor. republic ata in Monitorul Ofic ial al Romaniei. publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… Art. precum si orice alte dispozitii contrare. Decretul Consiliului de Stat nr.13. Partea I.01. 47 din 29 ianuarie 2001. Art. 75 si ale art. Solidaritatii Sociale si Familiei. (la data 15-Nov-2006 Art. 47 din 29 ianuarie 2001. Prezenta lege transpune Directiva Consiliului nr. alin. c u modificarile si completarile ulterioare. L 183/1989. republicata.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 18/19 . L 183/1989. potrivit legii. . (2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea protec tiei munc ii nr. Art. nr. nr.(1) Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 octombrie 2006. Solidaritatii Sociale si Familiei va elabora proiec te de ac te normative nec esare implementarii si/sau adaptarii situatiilor existente la cerintele prezentei legi. c u respec tarea prevederilor art. 90/1996. intarirea ordinii si disc iplinei in munc a in unitatile c u foc c ontinuu sau care au instalatii c u grad ridic at de peric ol in exploatare. 5 din 11 ianuarie 1982. potrivit legii. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR BOGDAN OLTEANU PRESEDINTELE SENATULUI NICOLAE VACAROIU (2) In aplic area prevederilor prezentei legi. 75 si ale art. precum si orice alte dispozitii contrare. republic ata in Monitorul Ofic ial al Romaniei. (2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea protec tiei munc ii nr. 53. nr.(1) Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 octombrie 2006. utilajelor si masinilor. 89/391/CEE privind introduc erea de masuri pentru promovarea imbunatatirii sec uritatii si sanatatii luc ratorilor la locul de munc a. Partea I. (1) din Constitutia Romaniei. c u respec tarea prevederilor art. publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. 89/391/CEE privind introduc erea de masuri pentru promovarea imbunatatirii sec uritatii si sanatatii luc ratorilor la locul de munc a. 52. Partea I. 5 din 11 ianuarie 1982. Ministerul Munc ii. nr. (2) din capitolul XI a fost reglementat de Ordinul 753/2006) (2) Ac tivitatile de interes national privind cercetarea stiintific a in domeniul securitatii si sanatatii in munca se finanteaza din fondurile prevazute pentru ac estea. . PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR BOGDAN OLTEANU PRESEDINTELE SENATULUI NICOLAE VACAROIU (2) Ac tivitatile de interes national privind cercetarea stiintific a in domeniul securitatii si sanatatii in munca se finanteaza din fondurile prevazute pentru ac estea. la propunerea Ministerului Munc ii. Prezenta lege transpune Directiva Consiliului nr.(1) Ac tivitatile de interes national in domeniul securitatii si sanatatii in munc a si sursele de ac operire a cheltuielilor necesare in vederea realizarii ac estora se aproba prin hotarare a Guvernului. republic at in Buletinul Oficial. republicata. republic at in Buletinul Oficial. Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei. 400/1981 pentru instituirea unor reguli privind exploatarea si intretinerea instalatiilor. intarirea ordinii si disc iplinei in munc a in unitatile c u foc c ontinuu sau care au instalatii c u grad ridic at de peric ol in exploatare. 76 alin. Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei. 53. 76 alin. …manager. utilajelor si masinilor. 90/1996. Decretul Consiliului de Stat nr. (1) din Constitutia Romaniei. c u modificarile si completarile ulterioare. 51.

Prezenta lege transpune Directiva Consiliului nr. Art. 400/1981 pentru instituirea unor reguli privind exploatarea si intretinerea instalatiilor. publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. alin. republicata. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR BOGDAN OLTEANU PRESEDINTELE SENATULUI NICOLAE VACAROIU …manager. 47 din 29 ianuarie 2001. 53. c u modificarile si completarile ulterioare. 51. 90/1996. 75 si ale art. 5 din 11 ianuarie 1982. Art. L 183/1989. utilajelor si masinilor. republic at in Buletinul Oficial. 90/1996. (la data 15-Nov-2006 Art. nr. Partea I. republic ata in Monitorul Ofic ial al Romaniei.(1) Ac tivitatile de interes national in domeniul securitatii si sanatatii in munc a si sursele de ac operire a cheltuielilor necesare in vederea realizarii ac estora se aproba prin hotarare a Guvernului. nr. Solidaritatii Sociale si Familiei. c u respec tarea prevederilor art.(1) Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 octombrie 2006. Partea I. (1) din Constitutia Romaniei. 89/391/CEE privind introduc erea de masuri pentru promovarea imbunatatirii sec uritatii si sanatatii luc ratorilor la locul de munc a. Partea I. la propunerea Ministerului Munc ii. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR BOGDAN OLTEANU PRESEDINTELE SENATULUI NICOLAE VACAROIU (2) Ac tivitatile de interes national privind cercetarea stiintific a in domeniul securitatii si sanatatii in munca se finanteaza din fondurile prevazute pentru ac estea. intarirea ordinii si disc iplinei in munc a in unitatile c u foc c ontinuu sau care au instalatii c u grad ridic at de peric ol in exploatare. utilajelor si masinilor. (2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea protec tiei munc ii nr. 53.01. 52. nr. 5 din 11 ianuarie 1982. Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei. 75 si ale art.13. Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei. 89/391/CEE privind introduc erea de masuri pentru promovarea imbunatatirii sec uritatii si sanatatii luc ratorilor la locul de munc a. Decretul Consiliului de Stat nr. . republicata. republic at in Buletinul Oficial. c u modificarile si completarile ulterioare. (2) din capitolul XI a fost reglementat de Ordinul 753/2006) (2) Ac tivitatile de interes national privind cercetarea stiintific a in domeniul securitatii si sanatatii in munca se finanteaza din fondurile prevazute pentru ac estea. Partea I. potrivit legii. 76 alin. intarirea ordinii si disc iplinei in munc a in unitatile c u foc c ontinuu sau care au instalatii c u grad ridic at de peric ol in exploatare.2011 Legea 319/2006 privind protectia si sec… Art. c u respec tarea prevederilor art. . republic ata in Monitorul Ofic ial al Romaniei. publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. (2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea protec tiei munc ii nr. Prezenta lege transpune Directiva Consiliului nr. 76 alin. 400/1981 pentru instituirea unor reguli privind exploatarea si intretinerea instalatiilor. precum si orice alte dispozitii contrare. L 183/1989. nr. . 47 din 29 ianuarie 2001. (1) din Constitutia Romaniei. potrivit legii. precum si orice alte dispozitii contrare.(1) Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 octombrie 2006.ro/Legea-securitatii-si-sanat… 19/19 . Decretul Consiliului de Stat nr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful