Sunteți pe pagina 1din 1

Înregistrat cu nr.

__________ din ____________

ACORD DE PRACTICĂ
pentru anul universitar 2009/2010

Între UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI


FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ
Decan Prof. Univ. Dr. Leon Ţâmbulea
Tel: 0264.405327, Fax: 0264.591906, E-mail: leon@cs.ubbcluj.ro
Responsabil practică
(nume, adresă, telefon, fax, email)
şi
(denumire companie)
Director companie
(nume, adresă, telefon, fax, email)
Tutore practică
(nume, adresă, telefon, fax, email)

Părţile menţionate mai sus sunt de acord să coopereze pentru realizarea activităţii de practică a
studenţilor.
Compania parteneră se obligă:
• să asigure locuri de practică;
• să organizeze activităţile de supraveghere şi asistenţă pentru studenţi, inclusiv realizarea
instructajului de protecţie a muncii;
• să asigure desfăşurarea practicii conform planului de lucru stabilit în prealabil, de comun
acord, de ambele părţi.
Universitatea se obligă:
• să asiste compania in derularea procesului de selecţie al studenţilor;
• să recunoască activitatea de practică derulată la compania parteneră
• să disemineze rezultatele practicii studenţilor, cu acordul companiei partenere.
Compania parteneră certifică faptul că tutorele de practică desemnat are studii superioare în
domeniul în care se derulează programul de practică.
Evaluarea activităţii de practică se va realiza pe baza fişei disciplinei de practică, anexă la prezenta
convenţie.

Practica studenţilor
Nr. Facultatea Domeniul de Anul de Număr studenţi Perioada
Crt. licenţă/ studiu
Specializarea

Semnături ale reprezentanţilor autorizaţi:


Universitatea Babeş-Bolyai Denumirea companiei:
Facultatea de Matematică şi Informatică

Decan: Prof. Univ. Dr. Leon Ţâmbulea Director General:

Semnătura: Semnătura:

Data: Data: