Sunteți pe pagina 1din 16

GHIDUL FISCAL

AL INTREPRINZATORULUI INCEPATOR

comercianti persoane fizice


si asociatii familiale

Ministerul Finanţelor Publice


2003

GHIDUL FISCAL
AL INTREPRINZATORULUI INCEPATOR
- comercianţi persoane fizice şi asociaţii familiale -
1. Cui se adreseaza acest ghid?
Ghidul fiscal al comerciantului incepator se adreseaza persoanelor fizice române cu
domiciliul în România, care desfăşoară fapte de comerţ.
Notă : Persoana fizică care desfăşoară, prin forţe proprii, activităţi economice în mod
independent, precum şi persoanele fizice care sunt membri ai asociaţiilor familiale,
fără a implica raporturi de muncă faţă de un angajator, au, potrivit legii, calitatea de
angajat propriu. Ca urmare, Persoanele fizice care desfăşoară activităţi comerciale în
mod independent şi asociaţiile familiale autorizate în condiţiile legii nu pot angaja
persoane cu contract individual de muncă pentru desfăşurarea activităţilor autorizate
Calitatea de angajat propriu se referă la dreptul de a fi asigurat în sistemul public de
pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, al asigurărilor sociale de sănătate şi al
asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile prevăzute de legile care reglementează aceste
domenii.

2. Ce sunt faptele de comerţ ?


Potrivit art. 15 pct. 4 din Normelor Metodologice date in aplicarea OG7/2001 privind
impozitul pe venit, principalele activitati care constituie fapte de comert sunt:
- activităţi de producţie;
- activităţi de cumpărare efectuate în scopul revânzării;
- organizarea de spectacole culturale, sportive, distractive şi altele asemenea;
- activităţi al căror scop este facilitarea încheierii de tranzacţii comerciale printr-un
intermediar, cum ar fi: contract de comision, de mandat, de reprezentare, de agent
de asigurare şi alte asemenea contracte încheiate în conformitate cu prevederile
Codului comercial, indiferent de perioada pentru care a fost încheiat contractul;
- vânzarea în regim de consignaţie a bunurilor cumpărate în scopul revânzării sau
produse pentru a fi comercializate;
- activităţi de editare, imprimerie, multiplicare, indiferent de tehnica folosită, şi altele
asemenea;
- transport de bunuri şi de persoane;
- alte activităţi definite în Codul comercial.

2. Procedura autorizarii comerciantilor persoane fizice si asociatii familiare

3.1 Conditii legale


Persoanele fizice care doresc sa desfasoare activitati comerciale, trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
a) să fi împlinit vârsta de 16 ani, cu excepţia celor care desfăşoară activităţi
comerciale în mod independent sau a reprezentanţilor asociaţiei familiale, care
trebuie să fi împlinit vârsta de 18 ani;
b) starea sănătăţii, dovedită cu certificat medical eliberat în condiţiile legii, să le
permită desfăşurarea activităţii pentru care se solicită autorizaţia;
c) să aibă calificarea necesară desfăşurării activităţii comerciale pentru care se
solicită autorizaţia;
d) să posede autorizaţia specială emisă de organele competente, potrivit legii,
pentru desfăşurarea activităţilor comerciale a căror exercitare necesită o autorizare
specială, conform legii;
e) să nu fi fost condamnaţi prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru
săvârşirea infracţiunii prevăzute la art. 281 din Codul penal, a altor infracţiuni privind
regimul legal stabilit pentru unele activităţi economice sau a infracţiunii de fals.

3.2. Obligaţia deţinerii autorizatiei


Persoana fizică care desfăşoară activităţi comerciale în mod independent şi asociaţia
familială trebuie să deţină autorizaţia eliberată în condiţiile legii.
Persoana fizică ce desfăşoară activităţi economice în mod independent şi asociaţia
familială au dreptul de a deţine câte o singură autorizaţie.

3.2 Cine elibereaza autorizatia ?


Autorizaţia pentru desfăşurarea de către persoane fizice a unor activităţi comerciale
în mod independent, precum şi pentru înfiinţarea şi funcţionarea de asociaţii
familiale, se eliberează, la cerere, de către primarii comunelor, oraşelor, municipiilor,
respectiv ai sectoarelor municipiului Bucureşti, pe a căror rază teritorială îşi au
domiciliul persoanele fizice.
Nota: Pentru eliberarea autorizaţiei asociaţiei familiale, în cazul în care membrii
asociaţiei familiale au domiciliul în municipiul Bucureşti, în sectoare diferite,
competenţa de eliberare a autorizaţiei aparţine primarului sectorului pe a cărui rază
teritorială îşi are domiciliul persoana din iniţiativa căreia se înfiinţează asociaţia
familială.
Persoana din iniţiativa căreia se înfiinţează asociaţia familială va declara pe propria
răspundere, sub sancţiunea legii penale, la primăria sectorului la care solicită
obţinerea autorizaţiei, că asociaţia familială nu a fost autorizată să desfăşoare
activităţi comerciale în mod independent şi de primarul unui alt sector al municipiului
Bucureşti.

3.4. Ce documente trebuie sa depuna solicitantul pentru obţinerea autorizaţiei ?


În vederea emiterii autorizaţiei prevăzute de lege, persoana fizică sau reprezentantul
asociaţiei familiale, cetăţean român, trebuie să depună la registratura primăriei
unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul, o
documentaţie care va cuprinde:
a) cererea-tip, semnată de solicitant sau, în cazul înfiinţării asociaţiei familiale,
semnată de toţi membrii acestei asociaţii;
b) cazierul judiciar al persoanei solicitante sau al fiecărui membru al asociaţiei
familiale, din care să rezulte că nu a săvârşit infracţiuni în legătură cu activitatea
economică pe care doreşte să o desfăşoare;
c) copii certificate de secretarul primăriei de pe actul de identitate al persoanei
solicitante sau, după caz, al fiecărui membru al asociaţiei familiale;
d) certificatul medical eliberat în condiţiile legii, privind starea sănătăţii persoanei
fizice, respectiv a fiecărui membru al asociaţiei familiale, care să le permită
desfăşurarea activităţii pentru care se solicită autorizaţia, în original;
e) copii certificate de secretarul primăriei de pe documentele care atestă calificarea
profesională a persoanei fizice, respectiv a membrilor asociaţiei familiale şi, după caz,
de pe autorizaţia specială emisă de organele competente, potrivit legii;
f) copii certificate de secretarul primăriei de pe documentele doveditoare a dreptului
de folosinţă al persoanei fizice/membrilor asociaţiei familiale asupra spaţiului/spaţiilor
în care se vor desfăşura activităţile principale şi, după caz, activităţile secundare,
care fac obiectul autorizării;
g) copii certificate de secretarul primăriei de pe autorizaţia specială;
h) după caz, declaraţiile pe propria răspundere pentru acordurile şi avizele emise de
către instituţiile abilitate sau documentele necesare pentru obţinerea acestor
acorduri şi avize;
i)cererea de înregistrare în registrul comerţului şi la organele fiscale teritoriale,
prevăzută în anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1.047/2003 pentru stabilirea
modelului şi conţinutului cererii de înregistrare şi ale certificatului de înregistrare în
registrul comerţului, completată în dublu exemplar;
j)certificat de cazier fiscal;
Notă: Certificatul de cazier fiscal se elibereaza de catre directia generala a finantelor
publice a judetului sau a municipiului Bucuresti, in a carui raza teritoriala isi are
domiciliul, resedinta sau sediul contribuabilul, dupa caz.
De reţinut: Pentru cetăţenii români, instituţiile abilitate pot elibera, la cerere,
adeverinţe prin care să se confirme eliberarea certificatelor prevăzute la lit. b), c) şi
e) de mai sus, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.
Cetăţenii români care au obţinut o calificare în străinătate trebuie să depună, în
vederea autorizării, după caz, atestatul de recunoaştere şi echivalare eliberat de
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului prin Centrul Naţional de Recunoaştere şi
Echivalare a Diplomelor, pentru documentele care au fost dobândite în sistemul de
învăţământ, sau atestatul de recunoaştere a calificării obţinute în afara sistemului de
învăţământ, eliberat de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.

3.5. Cum se probează pregătirea profesională de specialitate ?


Se consideră că au calificarea cerută de activitatea economică (comerţ) pentru care
solicită autorizarea persoanele fizice care au pregătire profesională de specialitate
sau competenţele necesare desfăşurării acelei activităţi.
Pregătirea profesională de specialitate sau competenţele, prevăzute de lege, pot fi
dovedite cu următoarele documente, după caz:
a) diploma sau certificatul de absolvire a unei instituţii de învăţământ profesional,
preuniversitar sau universitar, eliberată în condiţiile legii, în specialitatea pentru care
se solicită autorizarea;
b) certificatul de absolvire a unei forme de pregătire profesională, organizată în
condiţiile legii în vigoare la data eliberării acestuia;
c) certificatul de competenţă profesională, eliberat de instituţiile abilitate conform
legislaţiei în vigoare;
d) cartea de meşteşug obţinută în condiţiile prevăzute de actele normative în
vigoare la data eliberării acesteia;
e) alte acte doveditoare care atestă pregătirea profesională, potrivit legii.

3.6. Ce trebuie să cuprindă autorizatia ?


Autorizaţia va cuprinde în mod obligatoriu:
a) datele de identificare a emitentului autorizaţiei;
b) datele de identificare a persoanei fizice care va desfăşura activităţi economice în
mod independent/a persoanei din iniţiativa căreia se înfiinţează asociaţia familială şi
a membrilor acesteia;
c) activitatea principală şi, după caz, activităţile secundare pentru care se eliberează
autorizaţia, codificate conform Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN,
aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, actualizată prin Ordinul
preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 601/2002;
d) clasă de 4 cifre;
e) locul de desfăşurare a activităţii principale şi, după caz, a activităţilor secundare;
f) durata de valabilitate a autorizaţiei;
g) data eliberării autorizaţiei şi numărul de înregistrare al acesteia.
3.7. Durata de valabilitate a autorizaţiei
Autorizaţia este valabilă pe perioada în care sunt îndeplinite condiţiile pentru
exercitarea activităţii care a făcut obiectul autorizării.

3.8. Obligaţia de a comunica orice modificare intervenită


Persoana autorizată are obligaţia să aducă la cunoştinţă emitentului autorizaţiei
orice modificare intervenită cu privire la condiţiile legale prevăzute de lege.

3.9. Obligatia desfasurarii numai a activitatilor autorizate;


Persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent şi
asociaţiile familiale au dreptul să desfăşoare numai activităţile pentru care sunt
autorizate.
Pentru desfăşurarea altei activităţi, care nu este prevăzută în autorizaţie, este
necesară completarea autorizaţiei potrivit prevederilor legii.

3.10. In cat timp se elibereaza autorizatia ?


După depunerea de către solicitant a documentaţiei menţionate la cap.3, pct. 3.4.,
primăria unităţii administrativ-teritoriale efectuează procedurile pentru obţinerea
acordurilor şi avizelor ce se eliberează de instituţiile abilitate, potrivit dispoziţiilor
legale, necesare desfăşurării activităţilor, precum şi a autorizaţiei speciale prevăzute
de lege, după caz.
Eliberarea autorizaţiei prevăzute de lege se face în termen de 15 zile de la data
emiterii de către instituţiile abilitate a acordurilor şi avizelor, precum şi a autorizaţiei
speciale prevăzute de lege, după caz.

3.11. Anularea autorizatiei;


Anularea autorizaţiei se realizează în baza cererii de renunţare sau când una dintre
condiţiile de acordare nu mai este îndeplinită.
Cererea de renunţare la autorizaţie se adresează în scris autorităţii administraţiei
publice locale emitente de către persoana fizică care desfăşoară activităţi economice
în mod independent sau de către reprezentantul asociaţiei familiale şi se
soluţionează în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.
Dacă ulterior datei emiterii autorizaţiei persoana autorizată nu mai îndeplineşte
condiţiile legale de desfăşurare a activităţii economice respective, autorizaţia îşi
pierde valabilitatea, anularea urmând a fi înscrisă la pct. 10 al autorizaţiei deţinute.

3.12. Solicitarea unei noi autorizaţii


Persoana fizică care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau
asociaţia familială căreia i-a fost anulată autorizaţia ca urmare a aplicării unei
sancţiuni poate solicita o nouă autorizare numai după expirarea unui an de la
comunicarea măsurii de anulare, rămasă definitivă.
Persoana fizică care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau
asociaţia familială căreia i-a fost anulată a doua oară autorizaţia ca urmare a aplicării
unei sancţiuni poate solicita o nouă autorizare numai după expirarea a 3 ani de la
comunicarea ultimei măsuri de anulare, rămasă definitivă.
În cazul în care persoana fizică care desfăşoară activităţi economice în mod
independent sau asociaţia familială solicită o nouă autorizare fără respectarea
termenelor legale, mai sus menţionate, cererea va fi respinsă ca inadmisibilă.

3.13. Sanctiuni
Potrivit art.13 din Legea nr.507/2002 privind organizarea şi desfăşurarea unor
activităţi economice de către persoane fizice, neînregistrarea asociaţiilor familiale
sau a persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice la Registrul comerţului
sau la organele fiscale teritoriale se sancţionează conform prevederilor legale în
vigoare.
Potrivit art.16 din acelaşi act normativ, exercitarea de către persoanele fizice sau
asociaţiile familiale de activităţi economice fără autorizaţie constituie infracţiune şi se
pedepseşte potrivit legii penale.

4.Obţinerea certificatului de înregistrare si atribuirea codului unic de inregistrare


Primăria unităţii administrativ-teritoriale pe a carei raza isi are resedinta
contribuabilul transmite o copie de pe autorizaţia emisă, certificată pentru
conformitate cu originalul, precum şi cererea de înregistrare prevăzute în anexa nr. 1
la Hotărârea Guvernului nr. 1.047/2003 pentru stabilirea modelului şi a conţinutului
cererii de înregistrare şi ale certificatului de înregistrare a comerciantului, la Biroul
unic din cadrul Oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal, în vederea
atribuirii codului unic de înregistrare.
Modificarile intervenite in datele declarate initial de comercianti fac obiectul
inregistrarilor de mentiuni. Inregistrarea mentiunilor, cu exceptia celor referitoare la
inregistrarea/scoatere din evidenta ca platitor de T.V.A., de impozit pe veniturile din
salarii si alte drepturi salariale,se face prin completarea si depunerea cererii de
inregistrare a mentiunilor la Biroul unic din cadrul oficiului registrului comertului de
pe langa tribunal.

5. Condiţii pentru înregistrarea ca platitor de TVA


Înregistrarea plătitorilor de TVA se face cu respectarea următoarelor condiţii legale :
a) la înfiinţare, prin efectul legii, plătitorii de impozite şi taxe care au în obiectul de
activitate operaţiuni supuse cotelor de T.V.A. prevăzute de lege şi/sau scutite cu
drept de deducere şi declară că obţin venituri anuale estimate din astfel de
operaţiuni peste plafonul de scutire stabilit de lege, prin completarea şi depunerea
declaraţiei de înregistrare fiscală;
b) la înfiinţare, prin opţiune, plătitorii de impozite şi taxe care realizează operaţiuni
scutite şi care pot opta, potrivit legii, pentru calitatea de plătitor de T.V.A., prin
completarea şi depunerea declaraţiei de înregistrare fiscală;
c) ulterior înregistrării fiscale, prin opţiune, plătitorii de impozite şi taxe care pot opta
pentru calitatea de plătitor de T.V.A., conform legii, prin depunerea declaraţiei de
menţiuni;
d) ulterior înregistrării fiscale, prin efectul legii, ca urmare a depăşirii plafonului de
scutire stabilit de lege, prin depunerea declaraţiei de menţiuni în termen de 15 zile
de la data depăşirii plafonului;
e) ulterior înregistrării fiscale, prin efectul legii, ca urmare a unor modificări
legislative prin care operaţiunile scutite devin scutite cu drept de deducere sau
supuse cotelor de T.V.A. prevăzute de lege, prin depunerea declaraţiei de menţiuni în
termen de 7 zile de la data la care a intervenit modificarea, dacă declară că
realizează din astfel de operaţiuni venituri anuale peste plafonul de scutire stabilit de
lege.
În situaţia în care intervin modificări legislative, prin care operaţiunile supuse cotelor
de T.V.A., prevăzute de lege sau scutite cu drept de deducere, devin scutite fără
drept de deducere, plătitorii de impozite şi taxe, care pot opta, conform legii, pentru
calitatea de plătitor de T.V.A., au obligaţia să îşi exprime opţiunea de menţinere a
calităţii de plătitor de T.V.A. în termen de 7 zile de la data la care a intervenit
modificarea.
Plătitorii de impozite şi taxe care optează pentru menţinerea calităţii de plătitor de
T.V.A. în termenul menţionat au dreptul să efectueze operaţiuni prin aplicarea cotelor
de T.V.A. prevăzute de lege de la data la care a intervenit modificarea legislativă.
În momentul încetării calităţii de plătitor de T.V.A. potrivit legii, plătitorii de impozite
şi taxe sunt obligaţi să depună declaraţie de menţiuni în termen de 15 zile de la data
actului legal în care se consemnează situaţia respectivă. Scoaterea din evidenţă se
va face începând cu data de întâi a lunii următoare depunerii declaraţiei de menţiuni,
dacă se constată îndeplinirea condiţiilor legale.
Înregistrarea, precum şi scoaterea din evidenţă ca plătitor de taxă pe valoarea
adăugată se vor face potrivit legislaţiei în materie de T.V.A.
Codul de inregistrare fiscala inscris in certificatul de inregistrare fiscala eliberat
platitorilor de T.V.A. este precedat de litera” R”.
Certificatul de inregistrare eliberat comerciantilor de catre Biroul unic din cadrul
oficiului registrului comertului de pe langa tribunal tine loc si de certificat de
inregistrare fiscala. Acest certificat tine loc si de comunicare pentru luarea in
evidenta ca platitor de T.V.A.
Data emiterii certificatului de inregistrare fiscala constituie si data inregistrarii ca
platitor de T.V.A. . In situatia in care data eliberarii certificatului de inregistrare difera
de data emiterii acestuia, comerciantii au calitatea de platitor de T.V.A. de la data
emiterii certificatului de inregistrare,iar exercitarea drepturilor si obligatiilor care
decurg din aceasta calitate se face, potrivit reglementarilor legale, de la data
eliberarii certificatului de inregistrare.
Pentru inregistrarea mentiunilor privind luarea/ scoaterea in/ din evidenta ca platitor
de T.V.A. comerciantii se vor prezenta la directiile generale ale finantelor publice
judetene sau a municipiului Bucuresti ori la administratiile finantelor publice ale
sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz, unde vor completa si vor depune
declaratii de mentiuni.
Organul fiscal competent va emite un certificat care atesta indeplinirea conditiilor de
luare/scoatere in/ din evidenta ca platitor de T.V.A.,conform modelului prezentat in
anexa.
Acest certificat se depune de comerciant la oficiul registrului comertului in vederea
preschimbarii certificatului de inregistrare.

6. Organizarea şi conducerea evidenţei contabile

6.1. Obligaţii pe linia evidenţei şi baza legala


Potrivit Ordonaţei Guvernului nr.7/2001 privind impozitul pe venit, cu modificările şi
completarile ulterioare şi a normelor de aplicare, contribuabilii care obţin venituri din
activităţi independente (comerţ) şi care au optat pentru determinarea venitului în
sistem real sunt obligaţi să organizeze şi să conducă evidenţa contabilă în partidă
simplă, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind evidenţa contabilă,
completând Registrul-jurnal de încasări şi plăţi, Registrul-inventar şi alte documente
contabile stabilite prin norme.
Contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit nu au
obligaţia să organizeze şi să conducă evidenţa contabilă în partidă simplă pentru
activitatea respectivă.
Normele metodologice privind organizarea şi conducerea evidenţei contabile în
partidă simplă de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabil în
conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe
venit, aprobată cu modificări prin Legea nr. 493/2002, cu modificările ulterioare, au
fost aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 58/2003, publicat in
Monitorul Oficial al Romaniei nr.89/13 februarie 2003.

6.2. Registrele contabile

1. Registre obligatorii :
® Registrul – jurnal de încasări şi plăţi serveşte ca:
- document de înregistrare a încasărilor şi plăţilor;
- document de stabilire a situaţiei financiare a contribuabilului care conduce evidenţa
contabilă în partidă simplă;
- probă în litigii.
Se întocmeşte, într-un singur exemplar, de către contribuabili, persoane fizice,
făcându-se înregistrarea operaţiilor efectuate pe baza documentelor justificative,
distinct, pe fiecare operaţie în parte, fără a se lăsa rânduri libere, după ce a fost
numerotat, şnuruit, parafat şi înregistrat la organul fiscal teritorial. Pentru fiecare
asociaţie fără personalitate juridică se va întocmi câte un registru-jurnal de încasări şi
plăţi.
În Registrul-jurnal de încasări şi plăţi se înregistrează nu numai operaţiile în numerar,
ci şi cele efectuate prin contul curent de la bancă. Contribuabilii plătitori de taxă pe
valoarea adăugată vor înregistra sumele încasate sau plătite, exclusiv taxa pe
valoarea adăugată. Operaţiile înregistrate în Registrul-jurnal de încasări şi plăţi se
totalizează anual.
Registrul-jurnal de încasări şi plăţi se numerotează şi se şnuruieşte. Numerotarea
filelor se va face în ordine crescătoare, iar după completarea integrală se deschide
un nou registru înregistrat şi parafat, care va fi numerotat în ordine crescătoare.
Acest registru se parafează de către organul fiscal teritorial la începerea activităţii şi
la încetarea activităţii.
În condiţiile conducerii contabilităţii cu ajutorul tehnicii de calcul, fiecare operaţie
patrimonială se va înregistra, în mod cronologic, după data de întocmire sau de
intrare a documentelor. În această situaţie, Registrul-jurnal de încasări şi plăţi se
editează lunar, iar paginile vor fi numerotate pe măsura editării lor.
Registrul-jurnal de încasări şi plăţi, parafat şi înregistrat la organul fiscal teritorial, se
va completa lunar prin preluarea totalului sumelor din Registrul-jurnal de încasări şi
plăţi obţinut cu ajutorul tehnicii de calcul.
Se arhivează împreună cu documentele justificative care au stat la baza întocmirii lui.
® Registrul – inventar serveşte ca document de înregistrare a bunurilor
achiziţionate sau realizate, pe baza documentelor justificative. Se întocmeşte într-un
singur exemplar.
Acest registru se numerotează şi se completează fără ştersături şi fără a se lăsa
spaţii libere. Se arhivează împreună cu documentele justificative care stau la baza
întocmirii lui.

3. Alte documente contabile :


® Jurnalul pentru vânzări serveşte ca:
- jurnal auxiliar pentru înregistrarea vânzărilor de valori materiale sau a prestărilor de
servicii;
- document de stabilire lunară a taxei pe valoarea adăugată colectată;
- document de control al operaţiilor înregistrate în evidenţa contabilă.
Se întocmeşte într-un singur exemplar, având paginile numerotate, în care se
înregistrează zilnic sau lunar, după caz, fără ştersături şi spaţii libere, elementele
necesare pentru determinarea corectă a T.V.A. colectată datorată.
Acest jurnal se completează pe baza documentelor tipizate comune şi specifice
(facturi sau documente înlocuitoare) privind vânzările de valori materiale sau
prestări de servicii.
® Jurnalul pentru cumpărări serveşte ca :
- jurnal auxiliar pentru înregistrarea cumpărărilor de valori materiale sau a prestărilor
de servicii;
- document de stabilire lunară a taxei pe valoarea adăugată deductibilă;
- document de control al operaţiilor înregistrate în evidenţa contabilă.
Se întocmeşte într-un singur exemplar, având paginile numerotate, în care se
înregistrează zilnic, fără ştersături şi spaţii libere, elementele necesare pentru
determinarea corectă a taxei pe valoarea adăugată deductibilă.
Se întocmeşte un jurnal separat pentru cumpărări de bunuri şi servicii pentru nevoile
firmei şi, separat, pentru cumpărări de bunuri (mărfuri) care se vând ca atare. Acest
jurnal se completează pe baza documentelor tipizate privind cumpărările de valori
materiale sau de prestări de servicii.

În cazul contribuabililor plătitori de taxă pe valoarea adăugată:


® Evidenţa taxei pe valoarea adăugată colectată se ţine cu ajutorul Jurnalului pentru
vânzări cod 14-6-12/a. În acest jurnal se înregistrează pe bază de documente (facturi
fiscale, bonuri de comandă-chitanţă, monetare etc.) valoarea bunurilor livrate şi/sau
serviciilor prestate şi taxa pe valoarea adăugată aferentă.
® Evidenţa taxei pe valoarea adăugată deductibilă se ţine cu ajutorul Jurnalului
pentru cumpărări cod 14-6-17/b. În acest jurnal se înregistrează pe bază de
documente (facturi fiscale, bonuri de comandă-chitanţă, monetare etc.) valoarea
cumpărărilor de bunuri şi/sau serviciilor prestate de terţi şi taxa pe valoarea
adăugată aferentă.
Taxa pe valoarea adăugată datorată bugetului de stat se stabileşte lunar, pe bază de
decont, ca diferenţă între valoarea taxei exigibile aferentă bunurilor livrate şi/sau
serviciilor prestate (pentru taxa pe valoarea adăugată colectată) şi a taxei
deductibile pentru cumpărările de bunuri şi/sau servicii (pentru taxa pe valoarea
adăugată deductibilă).
Diferenţa între taxa pe valoarea adăugată colectată şi taxa pe valoarea adăugată
deductibilă se înregistrează în documente cumulative ca taxă pe valoarea adăugată
de plată, respectiv pentru taxa pe valoarea adăugată de rambursat şi se
regularizează în condiţiile legii.

6.3.Respectarea conditiilor de utilizare a formularisticii, stabilite prin norme


· Contribuabilii pot utiliza toate formularele prevăzute în Normele metodologice
privind organizarea şi conducerea evidenţei contabile în partidă simplă, aprobate prin
Ordinul ministrului finanţelor publice nr.58/2003, sau numai o parte din acestea, în
funcţie de elementele specifice activităţii desfăşurate.
· Pentru determinarea veniturilor, în funcţie de natura activităţii, de frecvenţa
încasărilor/plăţilor sau de felul serviciilor prestate, precum şi de alte elemente
specifice activităţii desfăşurate, contribuabilii pot utiliza şi alte formulare cu regim
special, care au fost aprobate prin ordine ale ministrului finanţelor publice, în baza
prevederilor art. 1 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea
modelelor formularelor comune privind activitatea financiară şi contabilă şi a
normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora.
· În funcţie de necesităţi contribuabilii pot utiliza şi alte formulare stabilite prin
Ordinul ministrului finanţelor nr. 425/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice
de întocmire şi utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au
regim special, privind activitatea financiară şi contabilă, precum şi a modelelor
acestora, cu modificările ulterioare.
· Contribuabilii vor folosi şi alte formulare prevăzute în mod expres de acte
normative care reglementează activităţi economice specifice (exploatarea masei
lemnoase, prestările de servicii cu caracter internaţional, jocurile de noroc etc.).
· În cazul utilizării modelelor formularelor financiar-contabile comune pe economie,
aprobate pentru persoanele juridice, acestea vor fi completate în conformitate cu
Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice
nr.58/2003. În această situaţie elementele referitoare la conturi, debite, credite,
semnăturile de aprobare, avizare, precum şi alte elemente similare nu se
completează.
· În condiţiile utilizării sistemelor informatice financiar-contabile este necesar să fie
respectate Criteriile minimale privind programele informatice utilizate în domeniul
financiar-contabil, prevăzute de Ordinul ministrului finanţelor nr. 425/1998, cu
modificările ulterioare.
· Contribuabilii pot edita formularele cu regim special cu ajutorul tehnicii de calcul,
în condiţiile prevăzute la art. 2 din Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.177/1998
privind aplicarea prevederilor art. 1 alin. (4) şi (10) paragraful 2 din Hotărârea
Guvernului nr. 831/1997.

6.4. Reglementari privind documentele justificative si financiar-contabile


· Orice operaţiune economico-financiară efectuată se consemnează în momentul
efectuării ei într-un document care stă la baza înregistrărilor în evidenţa contabilă în
partidă simplă, dobândind astfel calitatea de document justificativ.
· Documentele justificative trebuie să cuprindă următoarele elemente principale,
prevăzute în structura formularelor aprobate:
- denumirea documentului;
- numele şi prenumele contribuabilului, precum şi adresa completă;
- numărul documentului şi data întocmirii acestuia;
- menţionarea părţilor care participă la efectuarea operaţiunii economico-financiare
(când este cazul);
- conţinutul operaţiunii economico-financiare, iar atunci când este necesar, şi temeiul
legal al efectuării ei;
- datele cantitative şi valorice aferente operaţiunii economico-financiare efectuate;
- numele şi prenumele, precum şi semnăturile persoanelor care răspund de
efectuarea operaţiunii;
- alte elemente menite să asigure consemnarea completă a operaţiunilor în
documente justificative.
· Documentele care stau la baza înregistrărilor în evidenţa contabilă în partidă
simplă pot dobândi calitatea de document justificativ numai în cazurile în care
furnizează toate informaţiile prevăzute în normele legale în vigoare.
· Documentele provenite din relaţiile de cumpărare a unor bunuri de la persoane
fizice pot fi înregistrate în evidenţa contabilă în partidă simplă numai în cazurile în
care se face dovada intrării în patrimoniu a bunurilor respective, prin întocmirea
Borderoului de achiziţie (cod 14-4-13) sau a Notei de recepţie şi constatare de
diferenţe (cod 14-3-1/A), după caz, şi a plăţii acestora pe bază de Dispoziţie de plată-
încasare către casierie (cod 14-4-4).
În cazul în care documentele respective se referă la cheltuieli pentru prestări de
servicii efectuate de persoane fizice impuse pe bază de normă de venit, pentru a fi
înregistrate în evidenţa contabilă în partidă simplă a contribuabililor care obtin
venituri din activitati independente, acestea trebuie să aibă la bază contracte sau
convenţii, întocmite în acest scop în conformitate cu reglementările legale în vigoare,
şi Dispoziţie de plată-încasare către casierie (cod 14-4-4).
· Documentele contabile - jurnale, fişe etc. - servesc la prelucrarea, centralizarea şi
înregistrarea în evidenţa contabilă în partidă simplă a operaţiunilor consemnate în
documentele justificative.
· Înscrierea datelor în documente se face cu cerneală, cu pix cu pastă, la maşina de
scris sau cu ajutorul tehnicii de calcul, după caz.
· În documentele justificative şi în cele contabile nu sunt admise ştersături sau alte
asemenea procedee, precum şi lăsarea de spaţii libere între operaţiunile înscrise în
acestea.
Erorile se corectează prin tăierea cu o linie a textului sau a cifrei greşite, pentru ca
acestea să poată fi citite, iar deasupra lor se scrie textul sau cifra corectă.
Corectarea se face pe toate exemplarele documentului justificativ şi se confirmă prin
semnătura persoanei care a întocmit documentul justificativ, menţionându-se şi data
efectuării operaţiunii de corectare.
În cazul documentelor justificative la care nu se admit corecturi, cum sunt cele pe
baza cărora se primeşte, se eliberează sau se justifică numerarul, ori al altor
documente pentru care normele de utilizare prevăd asemenea restricţii, documentul
greşit se anulează şi rămâne în carnetul respectiv (nu se detaşează), cu excepţia
ordinului de deplasare (delegaţie), pe baza căruia se primeşte sau se restituie
diferenţa dintre cheltuielile efective de deplasare şi avansul acordat.
Contribuabilii au obligaţia să efectueze inventarierea generală a patrimoniului: la
începutul activităţii; cel puţin o dată pe an; la încetarea activităţii, precum şi în alte
situaţii prevăzute de lege.
Inventarierea se face în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor
nr. 2.388/1995 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea
inventarierii patrimoniului.
· Registrul-jurnal de încasări şi plăţi (cod 14-1-1/b) şi Registrul-inventar (cod 14-1-
2/a) au regim de înregistrare la organele fiscale. Acestea se numerotează, se
şnuruiesc şi se parafează înainte de depunerea lor la organele fiscale pentru
înregistrare.

6.5. Evidenţa taxei pe valoarea adăugată


Taxa pe valoarea adăugată datorată bugetului de stat se stabileşte lunar, pe bază
de decont, ca diferenţă între valoarea taxei exigibile aferente bunurilor livrate şi/sau
serviciilor prestate (pentru taxa pe valoarea adăugată colectată) şi a taxei
deductibile pentru cumpărările de bunuri şi/sau servicii (pentru taxa pe valoarea
adăugată deductibilă), în conformitate cu normele legale.
Evidenţa taxei pe valoarea adăugată colectate se ţine cu ajutorul Jurnalului pentru
vânzări (cod 14-6-12/a). În acest jurnal se înregistrează pe bază de documente
(facturi fiscale, bonuri de comandă-chitanţă etc.) valoarea bunurilor livrate şi/sau a
serviciilor prestate şi taxa pe valoarea adăugată aferentă.
În situaţia în care preţurile şi tarifele cuprind şi taxa pe valoarea adăugată, valoarea
taxei pe valoarea adăugată colectate se calculează prin înmulţirea valorii bunurilor
livrate, lucrărilor executate sau serviciilor prestate cu coeficientul 19/119 x 100.
Evidenţa taxei pe valoarea adăugată deductibile se ţine cu ajutorul Jurnalului pentru
cumpărări (cod 14-6-17/b). În acest jurnal se înregistrează pe bază de documente
(facturi fiscale, bonuri de comandă-chitanţă, monetare etc.) valoarea cumpărărilor de
bunuri şi/sau a serviciilor prestate de terţi şi taxa pe valoarea adăugată aferentă.
Totalurile lunare din Jurnalul pentru vânzări, respectiv din Jurnalul pentru cumpărări,
se înregistrează în decontul privind taxa pe valoarea adăugată.

7. Obligatii declarative

7.1 Declaraţii estimative

"Declaraţie privind veniturile estimate din activităţi independente"- formular 221


Declaraţia se completează de către contribuabilii care realizează venituri în bani
şi/sau în natură, provenind din activităţi independente (comerciale), realizate în mod
individual şi/sau în cadrul unei asociaţii fără personalitate juridică, constituită între
persoane fizice, inclusiv din activităţi adiacente.
Declaraţia se depune de către:
- contribuabilii care încep o activitate în cursul anului fiscal, în termen de 15 zile de la
data producerii evenimentului;
- contribuabilii care au realizat pierderi sau au realizat venituri pe perioade mai mici
decât anul fiscal, precum şi cei care din motive obiective estimează că vor realiza
venituri care diferă cu cel puţin 20% faţă de anul fiscal anterior, o dată cu declaraţia
specială;
- contribuabilii care solicită emiterea unei noi decizii de plăţi anticipate cu titlu de
impozit, în condiţiile prevăzute la art. 66 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr.
7/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
Declaraţia nu se depune de către contribuabilii care realizează venituri pentru care
impozitul se percepe prin reţinere la sursă de către plătitorii de venituri: cazul
veniturilor comerciale realizate în baza contractelor de consignaţie, de agent, de
comision sau de mandat comercial.
Persoanele fizice care obţin venituri din activităţi independente din mai multe surse
depun câte o declaraţie estimativă pentru fiecare sursă, respectiv pentru fiecare
categorie de venit.
Persoanele fizice care realizează venituri în cadrul unei asociaţii fără personalitate
juridică, constituită între persoane fizice, completează declaraţia având în vedere
venitul net estimat distribuit, care le revine din asociere.
Declaraţia se completează, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect toate datele
prevăzute în formular, în două exemplare:
- originalul se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are sediul
asociaţia;
- copia se păstrează la sediul asociaţiei, împreună cu celelalte documente privind
activitatea acesteia.
Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin
scrisoare recomandată.

"Declaraţie privind veniturile estimate pentru asociaţiile fără personalitate juridică"-


formular 223
Declaraţia se completează în cazul asociaţiilor fără personalitate juridică, constituite
între persoane fizice care realizează venituri din activităţi independente (comerciale),
inclusiv din activităţi adiacente.
Asociaţiile care obţin venituri de natura celor sus-menţionate, din mai multe surse,
depun câte o declaraţie estimativă pentru fiecare sursă, respectiv pentru fiecare
categorie de venit.
Declaraţia se completează de către asociatul desemnat prin contract să răspundă de
îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice.
Declaraţia se depune de către:
- asociaţiile care încep o activitate în cursul anului fiscal, în termen de 15 zile de la
data producerii evenimentului;
- asociaţiile care au realizat pierderi şi asociaţiile care au realizat venituri pe perioade
mai mici decât anul fiscal, precum şi cele care, din motive obiective, estimează că
vor realiza venituri care diferă cu cel puţin 20% faţă de anul fiscal anterior, o dată cu
declaraţia anuală de venit;
- asociaţiile ale căror membri solicită emiterea unei noi decizii de plăţi anticipate cu
titlu de impozit, în condiţiile prevăzute la art. 66 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului
nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, cu modificările şi completările ulterioare.
Declaraţia nu se depune de către:
- asociaţiile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice care realizează
venituri din activităţi independente, pentru care impozitul se percepe prin reţinere la
sursă de către plătitorii de venituri: cazul veniturilor comerciale obţinute în baza
contractelor de consignaţie, de agent, de comision sau de mandat comercial;
- asociaţiile constituite între persoane fizice şi persoane juridice, care nu dau naştere
unei persoane juridice, care realizează venituri din activităţi independente.
Declaraţia se completează, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect toate datele
prevăzute în formular, în două exemplare:
- originalul se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are sediul
asociaţia;
- copia se păstrează la sediul asociaţiei, împreună cu celelalte documente privind
activitatea acesteia.
Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin
scrisoare recomandată.

7.2 Declaraţii speciale

"Declaraţie specială privind veniturile din activităţi independente realizate într-o


formă de asociere"- formular 201
Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează
venituri în bani şi/sau în natură din activităţi independente (comerciale), în cadrul
unei asociaţii fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, inclusiv din
activităţi adiacente.
Persoanele fizice care obţin venituri din activităţi independente din mai multe surse
sau categorii de venit depun câte o declaraţie pentru fiecare sursă şi categorie de
venit în parte.
Termen de depunere:
- anual, până la data de 15 mai a anului următor celui în care s-a realizat venitul;
- ori de câte ori contribuabilul constată erori în declaraţia depusă anterior, prin
completarea unei declaraţii rectificative, situaţie în care va înscrie "X" în căsuţa
special prevăzută în formular în acest scop*).
Declaraţia se completează de către contribuabili sau de către reprezentanţii fiscali ai
acestora, înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute de formular,
în două exemplare:
- originalul se depune:
- la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul asociaţiei din care face
parte contribuabilul. În cazul în care activitatea se desfăşoară în mai multe puncte de
lucru situate în raza teritorială a mai multor organe fiscale, declaraţia se depune la
organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul principal;
- la organul fiscal de domiciliu, în cazul contribuabililor care încetează să mai aibă
domiciliul în România;
- copia se păstrează de către contribuabil.
Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin
scrisoare recomandată.
Declaraţia se pune gratuit la dispoziţia contribuabilului, la solicitarea acestuia.
------------
*) Declaraţia rectificativă se poate depune până în momentul iniţierii de către
organul fiscal a unei acţiuni de control fiscal privind perioada la care se referă.

"Declaraţie specială privind veniturile din activităţi independente - comerciale"-


formular 203
Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează
venituri în bani şi/sau în natură, în mod individual, din activităţi care constituie fapte
de comerţ, inclusiv din activităţi adiacente, pentru care venitul net se determină în
sistem real.
Persoanele fizice care obţin venituri din mai multe surse depun câte o declaraţie
specială pentru fiecare sursă.
Termen de depunere:
- anual, până la data de 15 mai a anului următor celui în care s-a realizat venitul;
- ori de câte ori contribuabilul constată erori în declaraţia depusă anterior, prin
completarea unei declaraţii rectificative, situaţie în care se înscrie "X" în căsuţa
special prevăzută în formular, în acest scop*).
Declaraţia se completează de către contribuabili sau de către reprezentanţii fiscali ai
acestora, înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute de formular,
în două exemplare:
- originalul se depune:
- la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul principal de desfăşurare a
activităţii. În cazul persoanelor fizice care au şi puncte de lucru situate în raza
teritorială a altor organe fiscale, declaraţia se depune la organul fiscal unde se
găseşte sediul principal;
- la organul fiscal de domiciliu, în cazul contribuabililor care încetează să mai aibă
domiciliul în România;
- copia se păstrează de către contribuabil.
Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin
scrisoare recomandată.
Declaraţia se pune gratuit la dispoziţie contribuabilului, la solicitarea acestuia.
------------
*) Declaraţia rectificativă se poate depune până în momentul iniţierii de către
organul fiscal a unei acţiuni de control fiscal privind perioada la care se referă.
"Declaraţie specială privind veniturile din străinătate"- formular 202
Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice române cu
domiciliul în România, care realizează venituri din activităţi independente
(comerciale), urmare activităţii desfăşurate în străinătate.
Contribuabilii depun câte o declaraţie pentru fiecare ţară - sursă a veniturilor şi
pentru fiecare categorie de venit realizat.
Termen de depunere:
- anual, până la data de 15 mai a anului următor celui în care s-a realizat venitul;
- ori de câte ori contribuabilul constată erori în declaraţia depusă anterior, prin
completarea unei declaraţii rectificative, situaţie în care se va înscrie "X" în căsuţa
special prevăzută în formular în acest scop*).
Declaraţia se completează de către contribuabili sau de către reprezentanţii fiscali ai
acestora, înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute de formular,
în două exemplare:
- originalul se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul
contribuabilului;
- copia se păstrează de contribuabil.
Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin
scrisoare recomandată.
Declaraţia se pune gratuit la dispoziţia contribuabilului, la solicitarea acestuia.
------------
*) Declaraţia rectificativă se poate depune până în momentul iniţierii de către
organul fiscal a unei acţiuni de control fiscal privind perioada la care se referă.

7.3 Declaraţii anuale : 200, 207

"Declaraţie de venit global"- formular 200


Declaraţia se completează şi se depune anual de către persoanele fizice române cu
domiciliul în România care obţin venituri din activităţi independente (comerciale),
atât din România, cât şi din străinătate.
Declaraţia se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul
contribuabilul:
- până la data de 15 mai a anului următor celui de realizare a venitului;
- ori de câte ori contribuabilul constată erori în declaraţia depusă anterior (prin
completarea unei declaraţii rectificative), situaţie în care se va înscrie "X" în căsuţa
prevăzută în acest scop*).
Declaraţia se completează pe baza datelor din declaraţiile speciale.
Declaraţia se completează în două exemplare:
- originalul se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul
contribuabilul;
- copia se păstrează de către contribuabil.
Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin
scrisoare recomandată.
Declaraţia se pune gratuit la dispoziţia contribuabilului, la solicitarea acestuia.
------------
*) Declaraţia rectificativă se poate depune până în momentul iniţierii de către
organul fiscal a unei acţiuni de control fiscal privind perioada la care se referă.
Documente care se anexează la declaraţia de venit global :
-Copiile declaraţiilor speciale pe baza cărora s-a completat declaraţia;
-Documentele justificative pentru determinarea coeficienţilor de deduceri personale
suplimentare :
Pentru soţia/ soţul aflată/ aflat în întreţinere :
- copie după certificatul de căsătorie;
- declaraţie pe propria răspundere a soţului/soţiei întreţinute că nu realizează
venituri, sau dovada că suma veniturilor realizate este mai mică decât deducerea
personală suplimentară cuvenită.
Pentru copiii aflaţi în întreţinere :
- copie după certificatul de naştere;
Pentru alţi membri de familie aflaţi în întreţinere :
- Declaraţie pe propria raspundere a acestora că nu realizează venituri, sau dovada
că suma veniturilor realizate este mai mică decât deducerea personală suplimentară
cuvenită si actele doveditoare ale gradului de rudenie.
Pentru persoană aflată în întreţinerea acestuia incadrata intr-un grad de invaliditate
sau handicap :
- Certificatul emis de Comisia de expertiză medicală.

"Declaraţie anuala de venit pentru asociatiile fara personalitate juridica "- formular
207
Declaraţia se completează şi se depune în cazul asociaţiilor fără personalitate
juridică, constituite potrivit legii între persoane fizice, care realizează venituri din
activităţi independente, inclusiv din activităţi adiacente.
Asociaţiile care realizează mai multe categorii de venit depun câte o declaraţie
pentru fiecare categorie de venit în parte.
Declaraţia se depune de către asociatul desemnat prin contract să răspundă
pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice:
- anual, până la data de 15 martie a anului următor celui în care s-a realizat
venitul;
- ori de câte ori se constată erori în declaraţia depusă anterior, prin completarea
unei declaraţii rectificative, situaţie în care se va înscrie "X" în căsuţa prevăzută în
acest scop*).
Declaraţia se completează în două exemplare:
- originalul se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are sediul
asociaţia;
- copia se păstrează la sediul asociaţiei, împreună cu celelalte documente privind
activitatea acesteia.
Declaraţia se pune gratuit la dispoziţia asociaţiei, la solicitarea acesteia.
------------
*) Declaraţia rectificativă se poate depune până în momentul iniţierii de către
organul fiscal a unei acţiuni de control fiscal privind perioada la care se referă.

7.4. Plătitorii TVA mai depun :

"Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat"- formular 100


Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat se completează şi se depune
de plătitorii de impozite şi taxe cărora, potrivit legislaţiei în vigoare, le revin
obligaţiile de plată la bugetul de stat cuprinse în această declaraţie.
Formatul electronic al formularului se obţine prin folosirea programului de asistenţă
elaborat de Ministerul Finanţelor Publice şi se transmite organului fiscal competent pe
dischetă 3 1/2 inch, 1.440 MB, compatibilă MS-DOS.
Formatul electronic va fi însoţit de formularul editat de plătitori cu ajutorul
programului de asistenţă, semnat şi ştampilat, conform legii.
Programul de asistenţă este pus la dispoziţia contribuabililor gratuit de unităţile
fiscale subordonate sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului
Finanţelor Publice, la adresa www.mfinante.ro..
Declaraţia se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul
plătitorului sau la care acesta este luat în evidenţă fiscală, după caz, lunar, până la
data de 25 a lunii următoare lunii la care se referă, pentru obligaţiile de plată
reprezentând TVA.
ATENŢIE: Sumele înscrise în declaraţie nu cuprind diferenţele de impozite şi taxe
stabilite prin actele de control.

"Decont privind taxa pe valoarea adăugată"- formular 300


Formularul "Decont privind taxa pe valoarea adăugată" se completează şi se depune
la organul fiscal la care persoana impozabilă este înregistrată ca plătitor de taxă pe
valoarea adăugată, lunar, până la data de 25 a lunii următoare lunii la care se referă.
Formatul electronic al formularului se obţine prin folosirea programului de asistenţă
elaborat de Ministerul Finanţelor Publice şi se transmite organului fiscal competent pe
dischetă 3 1/2 inch, 1.440 MB, compatibilă MS-DOS.
Formatul electronic va fi însoţit de formularul editat de plătitori cu ajutorul
programului de asistenţă, semnat şi ştampilat, conform legii.
Programul de asistenţă este pus la dispoziţia contribuabililor gratuit de unităţile
fiscale subordonate sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului
Finanţelor Publice, la adresa www.mfinante.ro..
Persoanele impozabile care conduc evidenţa contabilă, potrivit legii, pentru
operaţiunile realizate pe bază de contracte de asociere declară inclusiv datele şi
informaţiile privind taxa pe valoarea adăugată rezultată din astfel de operaţiuni.
ATENŢIE: Sumele înscrise în decont nu cuprind diferenţele de impozite şi taxe
stabilite prin actele de control.

8. Obligaţii de plată

8.1.Cu privire la plata impozitului pe venit :

o Efectuarea de plăţi anticipate


Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente (comerţ) sunt
obligaţi să efectueze în cursul anului plăţi anticipate cu titlu de impozit, în baza
deciziei de impunere emise de organul fiscal competent, exceptându-se cazul
reţinerilor la sursă.
Plăţile anticipate se stabilesc de organul fiscal pe raza căruia se află sursa de venit,
pe fiecare categorie de venit şi loc de realizare, luându-se ca bază de calcul venitul
anual estimat sau venitul net realizat în anul precedent, după caz.
Plăţile anticipate se efectuează în 4 rate egale, până la data de 15 inclusiv a ultimei
luni din fiecare trimestru.
La impunerile efectuate după expirarea termenelor de plată menţionate, sumele
datorate pentru trimestrele respective se stabilesc la nivelul trimestrului IV al anului
precedent. Diferenţa dintre impozitul anual calculat asupra venitului net realizat în
anul precedent şi suma reprezentând plăţi anticipate la nivelul trimestrului IV din
anul anterior se repartizează pe termenele de plată următoare din cadrul anului
fiscal. Pentru declaraţiile de venit estimativ depuse în luna decembrie nu se mai
stabilesc plăţi anticipate, venitul net aferent perioadei până la sfârşitul anului urmând
să fie supus impozitării globale anuale.
Organul fiscal are dreptul de a stabili din oficiu plăţile anticipate, în următoarele
cazuri:
a) contribuabilul nu a depus declaraţia de venit global pentru anul fiscal încheiat;
b) contribuabilul nu conduce o evidenţă contabilă sau datele din contabilitatea
condusă nu sunt certe;
c) contribuabilul nu a furnizat date referitoare la venitul estimat.
Organul fiscal are dreptul de a modifica o decizie de plată anticipată, emisă în
cazurile menţionate şi de a stabili alte plăţi anticipate fie în baza unui control ulterior,
fie în baza unor date deţinute, referitoare la activitatea contribuabilului.
Contribuabilul are dreptul să solicite emiterea unei noi decizii de plată anticipată cu
titlu de impozit, dacă prezintă organului fiscal noi acte justificative referitoare la
veniturile realizate din activitatea desfăşurată. Această modificare a plăţilor
anticipate se poate solicita numai dacă venitul se modifică cu mai mult de 20% faţă
de venitul luat în calculul impozitului, o singură dată pe an, în cursul semestrului II. În
cazul diferenţelor de impozit în plus faţă de impozitul stabilit iniţial, acestea se
repartizează pe termenele de plată următoare din cadrul anului fiscal, iar în cazul
diferenţelor de impozit în minus se diminuează sumele reprezentând plăţi anticipate
proporţional, pe următoarele termene de plată, stabilite iniţial prin "Decizia de
impunere pentru plăţi anticipate cu titlu de impozit" sau, după caz, când acestea nu
sunt suficiente se diminuează sumele reprezentând plăţi anticipate, pentru
perioadele anterioare aferente termenelor de plată, începând cu cele mai apropiate.

o Plata diferenţelor anuale de impozit


Diferenţele de impozit rămase de achitat conform deciziei de impunere anuală, se
plătesc în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere,
perioadă pentru care nu se calculează şi nu se datorează majorări de întârziere.

o Restituirea diferenţelor plătite în plus


În cazul în care din decizia de impunere rezultă diferenţe de impozit de restituit de la
bugetul de stat, sumele plătite în plus se compensează cu obligaţii neachitate în
termen, din anul fiscal curent, iar diferenţa se restituie în termen de cel mult 60 de
zile de la data comunicării deciziei de impunere.

8.2. Cu privire la plata TVA


Plătitorii de TVA au obligaţia să achite taxa pe valoarea adăugată datorată, potrivit
decontului întocmit lunar, până la data de 25 a lunii următoare inclusiv.