Sunteți pe pagina 1din 7

Nu e o art` s` cå[tigi banul,

dar e o art` s` [tii s`-l chivernise[ti.

32 www.scoaladebani.ro
)

PLATESTI
, CASH SAU CU CARDUL?
}i-ai pus vreodat` problema cum este bani cash sau cu cardul? Fiecare
mai rentabil s` achi]i facturile sau modalitate are propriile avantaje
produsele pe care le cumperi - prin [i dezavantaje. S` le lu`m pe r^nd:

Banii cash

Avantaje Dezavantaje
|]i poate fi mai u[or s` ✔ Riscul de a fi furat.
ai eviden]a banilor. ✔ Pierzi timp la cozi pl`tind facturile la ghi[ee.

Cardurile

Avantaje Dezavantaje
✔ Banii sunt \n siguran]`, cardul fiind protejat prin Pl`te[ti comision la retragerea
cod PIN. de numerar de la ATM,
✔ Pl`]ile la comercian]i nu se comisioneaz`. dup` caz.
✔ Po]i achita facturile la ATM (bancomat)/MFM
(Ma[ina Multifunc]ional`) - economie de timp
(nu mai stai la cozi) [i de bani (comision zero).
✔ Eviden]a banilor este foarte simpl` - atåt prin
extrasul de cont, cåt [i prin intermediul Serviciului
de efectuare opera]iuni prin Canale Alternative
BCR - 24 Banking BCR.
✔ Pentru a cump`ra produse prin internet, \]i
trebuie neap`rat un card.
✔ Dac` pierzi cardul sau \]i este furat, nu pierzi
[i banii din cont.
✔ Dac` ai un card de debit, \l po]i transforma
\ntr-un card de credit printr-un descoperit de cont.

Iar ceea ce trebuie s` ]ii minte banca nu \]i va cere s` \i precizezi


atunci c^nd ai un card sunt codul PIN. Orice alt` \ncercare
avertiz`rile consilierului bancar - prin care ]i se cere acest cod
codul PIN este personal [i nu trebuie prive[te-o cu suspiciune [i
s` \l dezv`lui nim`nui. Nici m`car avertizeaz` banca.

www.scoaladebani.ro 33
CATE CARDURI ITI
, TREBUIE IN PORTOFEL?
>

>

>
\n extrasul de cont lunar. Perioada de
gra]ie se acord` numai dac` rambur-
sezi integral datoria total` fa]` de banc`
p^n` la data scadent` - a 23-a zi de la
data emiterii extrasului sau, \n cazul \n
care este zi nelucr`toare, \n prima zi
lucr`toare dup` cea de-a 23-a zi.
De asemenea, BCR ofer` [i o serie de
carduri co-branded pe care le po]i
folosi oriunde \n ]ar` sau str`in`tate,
inclusiv pe internet. Beneficiezi \n
acela[i timp [i de o linie de credit cu
Modul \n care cheltuie[ti banii poate fi destina]ie multipl` pentru achitarea
optimizat prin utilizarea cardurilor. de bunuri, plata serviciilor (inclusiv
|n ]`rile dezvoltate chiar exist` o vorb` facturile de utilit`]i), retragerea de
- spune-mi c^te carduri ai ca s` [tiu c^t numerar.
de chibzuit e[ti. Cardurile de debit, Aten]ie \ns` atunci c^nd ai mai multe
cardurile de credit, dar [i cardurile carduri \n portofel, mai ales dac` ele
co-branded pot fi utilizate pentru a sunt de credit: nu te \ntinde niciodat`
avea c^teva avantaje certe: rezerv` de mai mult dec^t te cuprinde plapuma.
bani, produse mai iefine, cheltuieli Cardurile de credit sunt foarte bune
mai mici. pentru \mprumuturi pe termen scurt
Banca Comercial` Rom^n` \]i ofer` [i pentru sume mici, pe care le po]i
carduri de credit cu cip POWERCARD returna, de exemplu \n trei-[ase luni
BCR emise sub sigla VISA [i carduri de (asta \n cazul \n care nu po]i returna
credit f`r` cip BCR MasterCard, BCR suma \n perioada de gra]ie). A[adar,
MasterCard GOLD - la care beneficiezi, c^nd apelezi la cardul de credit,
printre alte avantaje, de o perioad` de calculeaz` \n c^t timp po]i returna
gra]ie de p^n` la 53 de zile. |n acest banii [i cum \]i afecteaz` acest lucru
interval nu pl`te[ti dob^nda pentru cheltuielile lunare.
tranzac]iile la comercian]i sau pe Intr` [i tu \n fiecare zi pe
internet, pe toat` durata lunii \n care www.scoaladebani.ro ca s` \nve]i
faci tranzac]iile, plus perioada din luna de la familii ca a ta cum \[i gestioneaz`
urm`toare, calculat` p^n` la data cardurile, datoriile [i veniturile
scadent` fixat` de banc` [i comunicat` lun` de lun`.

34 www.scoaladebani.ro
CAT DE MULTI
, BANI POTI, CHELTUI
>

DE PE CARDUL DE CREDIT?
Cardurile de credit pot aduce linii de  Pl`te[ti doar suma minim` de plat`
finan]are chiar [i de [ase salarii. Dar
c^t de mul]i bani po]i cheltui din acest  Pl`te[ti mai mult dec^t suma
surplus de bani, astfel \nc^t s` nu \]i minim` de plat`, dar nu tot ce ai
fie afectat venitul? utilizat
Desigur, la cardurile de credit nu
trebuie dec^t s` pl`te[ti lunar o sum` Mai mult, Banca Comercial` Rom^n`
minim`. Aceasta este suma pe care ofer` gratuit un serviciu „SMS Re-
trebuie s` o pl`te[ti pentru a nu fi minder” tuturor de]in`torilor de
\nregistrat cu restan]e. Banca Comer- carduri de credit. Astfel, nu va mai
cial` Rom^n` solicit` o sum` minim` trebui s` memorezi toate datele [i s`
de plat` egal` cu 3% din suma utilizat` ]ii minte detaliile de plat`, pentru c`
de pe cardul de credit, la care se vei primi notific`ri \n fiecare lun`
adaug` dob^nzile [i comisioanele. privind contul t`u, suma minim`
Iar cei 3% sunt bani care r`m^n pe de plat`, data scaden]ei [i \nt^rzieri
card [i \i po]i folosi din nou. direct pe telefonul t`u mobil.
Totodat`, trebuie s` mai [tii c` linia
Practic, ai trei op]iuni de credit este acordat` pe o perioad`
de rambursare: de cinci ani. Adic`, trebuie s` \]i faci
socotelile astfel \nc^t, dup` cei cinci
 Pl`te[ti tot ce ai utilizat de ani, s` fi reu[it s` acoperi finan]area
pe cardul de credit plus 100% din acordat` sau s` prelunge[ti linia
dob^nzi [i comisioane de credit.

www.scoaladebani.ro 35
CE SUNT CARDURILE
DE CREDIT CO-BRANDED

contravaloarea serviciilor, inclusiv


a facturilor de utilit`]i, dar po]i
[i s` retragi numerar.
Limita de creditare este de
5.000 EUR (echivalent \n RON,
la cursul BNR din data aprob`rii
condi]ionate), dar nu mai mult
de [ase venituri nete eligibile
(valoarea minim` este
de 500 RON).
De asemenea, trebuie s` [tii
c` suma minim` pe care trebuie s` o
Cardurile co-branded sunt carduri rambursezi lunar este compus` din 3%
de credit emise \n parteneriat cu un valoarea creditului utilizat, la care
comerciant. Atunci c^nd vei vedea se adaug` 100% dob^nzi [i 100%
un astfel de card vei observa pe el trei comisioane.
sigle: una a companiei de plat`, Unul dintre avantajele cardurilor
alta a b`ncii, iar a treia va fi a co-branded este faptul c` linia de credit
comerciantului. De exemplu, BCR este acordat` pe o perioad` de cinci
are carduri co-branded cum ar fi: ani cu posibilitatea de prelungire
automat`, dac` respec]i clauzele
 BCR MasterCard - Praktiker din contract. |n plus, toate cardurile
 BCR MasterCard - Zass Electrocenter co-branded emise de BCR au o perioad`
 BCR MasterCard - Media Galaxy de gra]ie de p^n` la 53 de zile, timp \n
 BCR VISA - Depozitul care dob^nda este 0% exclusiv pentru
de Calculatoare pl`]ile efectuate la comercian]ii
 BCR MasterCard - ALTEX acceptan]i din ]ar` [i str`in`tate,
inclusiv magazinele on-line.
La toate aceste carduri beneficiezi Nu \n ultimul r^nd, dac` ai un card
[i de o linie de credit cu destina]ie co-branded po]i beneficia [i de diverse
multipl`: po]i s` achi]i bunuri \n ]ar` promo]ii sau discounturi oferite
sau \n str`in`tate, po]i s` pl`te[ti de comerciantul-partener.

36 www.scoaladebani.ro
)
PRIN 3-D SECURE PLATILE
,
PE INTERNET SUNT MAI SIGURE

Nu ai \ncredere \n magazinele on-line? Pentru a putea beneficia de acest


Nu [tii ce se \nt^mpl` cu datele tale serviciu, tot ce trebuie s` faci este
personale [i de asta ]i-e team` s` s` accesezi pagina de internet
cumperi produse prin intermediul www.bcr.ro. |nainte de a completa
internetului? |nseamn` c` nu ai auzit formularul on-line trebuie s` suni la
de 3-D Secure. num`rul 021.311.10.01 de pe spatele
cardului t`u pentru a te pre\nrola \n
Desigur, la nivel global, fenomenul serviciul 3-D Secure. Activarea
utiliz`rii frauduloase a cardurilor nu serviciului se va putea face ulterior
a fost eliminat. Dar \n acest context, prin completarea formularulului on-
VISA International [i MasterCard au line, dup` 24 de ore de la pre\nrolare.
creat un standard nou de siguran]` a La sec]iunea Carduri -> 3-D Secure
tranzac]iilor pe internet, 3-D Secure. vei g`si toate instruc]iunile necesare
activ`rii acestui serviciu.
Prin acest serviciu, este autentificat`
orice plat` cu card f`cut` pe internet.
Iar magazinele on-line care particip`
la 3-D Secure afi[eaz` logo-uri
„Verified by VISA” sau „MasterCard
SecureCode”.

Dac` ai card [i vrei s` cumperi on-line,


te po]i orienta spre site-urile care
afi[eaz` unul sau ambele logo-uri [i
po]i fi sigur c` \n aceste magazine nu
este posibil` fraudarea datelor tale.
Asta pentru c`, prin 3-D Secure, va
trebui s` te autentifici la fiecare
tranzac]ie. Procesul de autentificare
nu necesit` instalarea vreunei aplica]ii
speciale pe calculatorul t`u [i nici nu
\ngreuneaz` navigarea pe internet.

www.scoaladebani.ro 37
CUM PROCEDEZI

)
IN SITUATII NEPREVAZUTE?

>
,
Atunci c^nd utilizezi cardurile Ai pl`tit cu cardul la un comerciant,
pot ap`rea tot soiul de situa]ii iar tranzac]ia a e[uat?
neprev`zute. Poate ai pierdut cardul
sau ]i-a fost furat. |n acest caz, BCR Contacteaz` Serviciul de Asisten]`
\]i pune la dispozi]ie Serviciul de Carduri, disponibil 24/7 la numerele
Asisten]` Carduri, disponibil 24/7 de telefon dedicate
la numerele de telefon dedicate 021.311.10.01/021.311.02.16.
021. 311.10.01/ 021.311.02.16 sau Linia |n plus, atunci c^nd pl`te[ti cu cardul
Urgen]` Carduri (LUC) la num`rul la comercian]i, p`streaz` chitan]ele.
de telefon 021CARDURI (2273874). Acestea sunt dovada opera]iunilor
efectuate de c`tre tine [i \]i pot fi
de folos atunci c^nd o tranzac]ie
nu este finalizat` cu succes.

Dar cel mai important lucru pe care


trebuie s`-l ]ii minte este faptul c`
PIN-ul cardului este un cod personal,
pe care nu trebuie s` \l divulgi
nim`nui. Niciodat` banca nu \]i va
cere codul PIN. Orice \ncercare prin
care ]i se cere codul PIN trateaz-o ca
pe o tentativ` de fraud` - un atac
de tip phishing.

Astfel de cazuri, ce pot


p`rea solicit`ri din
partea b`ncii, sunt
de fapt \ncerc`ri
de aflare a datelor
tale personale. Tot timpul
contacteaz` banca pentru
a raporta aceste fraude!

38 www.scoaladebani.ro