Sunteți pe pagina 1din 10

Banul nu are coad`.

Dac` \l arunci,
nu ai de ce s`-l mai apuci.

www.scoaladebani.ro 39
CUM PROCEDEZI

)
)
CA SA PLATESTI CAT MAI PUTIN?

>
, ,
}i-am ar`tat cum po]i s` gestionezi
bugetul, cum po]i s` faci economie de
timp [i de bani. Dar asta nu este tot.
Dac` apelezi la un pachet de servicii,
ai parte de mult mai multe gratuit`]i
[i reduceri.

De exemplu, Banca Comercial`


Rom^n` ofer` Pachetul de Cont
Curent - o combina]ie de produse
[i servicii care \]i permite s` \]i
administrezi u[or [i eficient resursele
financiare. Prin Pachetul de Cont
Curent BCR ai parte at^t de produse
bancare de debit - cont curent,
card, c^t [i de credit - overdraft
sau card de credit. Mai mult,
beneficiezi [i de tranzac]ii
gratuite.

BCR ofer` dou` tipuri de pachet de


cont curent: „ESEN}IAL” [i „ESEN}IAL Alo 24 Banking BCR, cu 75% pentru
PLUS”. Toate componentele incluse \n cele efectuate prin Click 24 Banking
pachet au un cost mai mic dec^t dac` BCR, precum [i 100% reducere
le-ai fi accesat separat. Mai mult, prin a comisionului de mentenan]`
pachetul de cont curent, dob^nda la cardul de credit.
solicitat` la facilitatea de descoperit de Nu \n ultimul r^nd, beneficiezi de
cont este cu dou` puncte procentuale un num`r de tranzac]ii gratuite \n
mai mic` dec^t cea standard. re]eaua de ATM-uri a BCR. Po]i
consulta tabelul al`turat pentru a
De asemenea, ai reduceri de comisi- vedea toate produsele [i serviciile
oane: cu 50% la toate transferurile din pachete, precum [i opera]iunile
intra/interbancare efectuate prin pe care le po]i efectua \n mod gratuit.

40 www.scoaladebani.ro
Tip pachet
Op]iunea
ESEN}IAL ESEN}IAL PLUS
Cont curent \n lei inclus inclus
Extras de cont trimis prin po[t` inclus inclus
Transferuri automate de sume
exprimate \n lei, din contul curent \n
inclus inclus
contul de economii sau alt cont curent
deschis \n sistem BCR
Cutia de colectare a instruc]iunilor de
plat` pentru efectuarea pl`]ilor \n lei inclus inclus
prin utilizarea ordinului de plat`
Card de debit, inclusiv pentru
inclus inclus
utilizatorii autoriza]i

Descoperit de cont (overdraft), acordat


inclus inclus
prin intermediul contului curent

Serviciul de efectuare opera]iuni


prin Canale Alternative BCR (Alo 24 inclus inclus
Banking BCR [i Click 24 Banking BCR)
Card de credit \n lei, inclusiv pentru
- inclus
utilizatorii autoriza]i

Componente gratuite disponibile \n pachet

Pl`]i facturi la bancomatele BCR gratuit gratuit


Retrageri de numerar de la banco- 1 tranzac]ie gratuit`/ 2 tranzac]ii gratuite/
matele BCR, utilizånd cardul de debit lun` lun`
Interogare sold cont la bancomatele 1 tranzac]ie gratuit`/ 2 tranzac]ii gratuite/
BCR, utilizånd cardul de debit lun` lun`
Pl`]i cu caracter regulat (Standing 1 tranzac]ie gratuit`/ 2 tranzac]ii gratuite/
Order, Direct Debit) lun` lun`
Pl`]i efectuate prin Serviciul de
efectuare opera]iuni prin Canale 2 tranzac]ii gratuite/
-
Alternative (Alo 24 Banking [i lun`
Click 24 Banking)
Pre] pachet (RON) 3,99 6,99

www.scoaladebani.ro 41
)
CUM POTI
, OBTINE
, O REZERVA DE BANI?

Luna viitoare ai nevoie de mai mul]i contului curent cu drepturile salariale.


bani, dar nu vrei s` rogi cuno[tin]ele Iar perioada de acordare a descoperitu-
s` te \mprumute. Nici nu trebuie, lui de cont este nedeterminat`, dac`
pentru c` exist` posibilitatea de a s-au respectat condi]iile prev`zute \n
accesa o facilitate de descoperit de contract [i continui s` fii salariat.
cont sau un card de credit. Dob^nda este variabil` [i se stabile[te
\n func]ie de cota]ia ROBOR la trei
Fiecare tip de finan]are are propriile luni, la care se adaug` o marj`
avantaje. de 7 puncte procentuale.
Descoperitul de cont, cunoscut, \n
termeni bancari, [i sub numele de
„overdraft”, este un credit de consum.
Pentru a beneficia de descoperit de
cont, este necesar s` prime[ti salariul
pe un card de debit emis de banca
ce acord` descoperitul de cont.
Exist` dou` situa]ii \n care po]i
beneficia de „overdraft”: fie exist` o
conven]ie sau un protocol \ntre firma
la care lucrezi [i banca respectiv`, fie
po]i solicita \n mod individual un
astfel de „overdraft”.

Banca Comercial` Rom^n` ofer` un


descoperit de cont \n limita unui
plafon cuprins \ntre 1 [i 6 salarii nete,
maximum 5.000 EUR echivalent \n lei,
cu condi]ia ca virarea lunar` a salariu-
lui s` fie efectuat` \ntr-un cont curent
deschis la BCR; nu este necesar`
\ncheierea unui protocol \ntre BCR
[i firma angajatoare.
Plafonul de descoperit de cont se
activeaz` dup` prima alimentare a

42 www.scoaladebani.ro
Cardul de credit este un instrument lei se acord` f`r` garan]ii, iar cele
de plat` sigur, pe care \l solici]i o cuprinse \ntre 5.000 EUR [i 50.000 EUR
singur` dat`, dar pe care \l folose[ti echivalent lei se acord` doar cu
ori de c^te ori dore[ti, \n limita prezentarea de garan]ii reale mobi-
de credit acordat`. liare, sub forma depozitului colateral
La BCR spre exemplu, cardul de credit sau a certificatului de depozit.
este o linie de finan]are emis` pe o
perioad` de 5 ani, cu posibilitatea Principalul avantaj al cardului de
prelungirii automate dac` se respect` credit este perioada de gra]ie de p^n`
condi]iile din contract. Nivelul liniei la 53 de zile, \n care dob^nda este 0%,
de credit variaz` \ntre minimum exclusiv pentru pl`]ile efectuate la
500 RON [i maximum 50.000 EUR comercian]ii din ]ar` [i din str`in`tate
echivalent \n lei, f`r` a dep`[i sau pe internet. Dob^nda este, de
echivalentul a [ase venituri asemenea, variabil`, fiind compus`
nete eligibile; liniile din ROBOR la trei luni plus o marj`
de credit de p^n` la de 11,5 puncte procentuale. Pentru
5.000 EUR echivalent cardurile garantate cu depozit
colateral, marja este de doar
6,5 puncte procentuale.
De re]inut faptul c` at^t descoperitul
de cont, c^t [i cardul de credit \]i
asigur` flexibilitatea de care ai nevoie:
utilizare pentru retrageri numerar,
pl`]i la comercian]i, plata facturilor
de utilit`]i etc., iar pe m`sura
ramburs`rii sumelor utilizate,
acestea pot fi utilizate din nou.

Tot ce trebuie s` faci pentru a benefi-


cia de facilitatea de descoperit de cont
sau de cardul de credit este s` mergi
la o unitate BCR [i s` discu]i cu un
consilier. De asemenea, po]i trimite
o cerere [i prin intermediul paginii
de internet www.bcr.ro, la sec]iunea
„Credite on-line”.

www.scoaladebani.ro 43
 Administrarea cheltuielilor utilizand

>
Pachetul Cont Curent BCR
S` pornim de la urm`torul exemplu:
familia ta are venituri de 4.000 RON,
banii fiind vira]i pe carduri
BCR Maestro. Cheltuielile fixe sunt
\mp`r]ite astfel: \ntre]inere 200 RON;
factur` telefon fix 100 RON; factur`
telefon mobil 150 RON; factur` curent
90 RON; factur` internet 60 RON.

S` analiz`m trei variante:


 sco]i to]i banii de pe carduri
[i achi]i facturile cash, la diverse
ghi[ee de utilit`]i;
 achi]i facturile de utilit`]i
la ATM-urile BCR;
 apelezi la Pachetul Cont
Curent BCR.

|n prima variant`, retragerea de


numerar de la ATM-urile BCR, pentru
\ntreaga sum` de 4.000 RON, te cost`
8 RON (echivalentul comisionului de
0,2% pentru retragerile de la ATM-urile
BCR). |n plus, vei pierde timp la cozi aceste tranzac]ii, nu vei pl`ti niciun
pentru a pl`ti facturile la ghi[ee comision. Iar dac` vei dori s` retragi
[i mai stai [i cu frica s` nu pierzi restul banilor, atunci comisionul
banii cash sau s` nu fii furat. va fi de 7,2 RON.

|n a doua variant`, s` presupunem c` |n plus, \n cazul celor dou` variante


vei achita la ATM-urile sau ma[inile pl`te[ti comisionul lunar de adminis-
multifunc]ionale BCR factura de trare de 1,75 RON pentru fiecare cont
telefon fix, factura de telefon mobil, curent ata[at cardurilor de debit
cea de curent [i cea de internet. Pentru BCR Maestro.

44 www.scoaladebani.ro
|n cea de-a treia variant`, c^nd apelezi dou` interog`ri ale soldului, \n func]ie
la Pachetul Cont Curent BCR, vei avea de tipul pachetului, ESEN}IAL BCR sau
un c^[tig mult mai mare. Pe l^ng` ESEN}IAL PLUS BCR. Astfel, costul
faptul c` po]i achita facturile fie la utiliz`rii cardului de debit ar putea fi,
ATM-urile sau ma[inile multifunc]io- nu de minimum opt lei (f`r`
nale BCR, ai acces [i la canalele alter- a lua \n calcul comisionul de adminis-
native BCR (Alo 24 Banking BCR [i trare lunar`) ca \n prima variant`,
Click 24 Banking BCR). Mai mult, dac` ci de numai 3,99 RON dac` apelezi la
vrei s` retragi bani de la ATM-urile pachetul ESEN}IAL BCR sau de 6,99 RON
BCR, atunci pentru o tranzac]ie pe dac` vrei ESEN}IAL PLUS BCR. Mai
lun` nu vei pl`ti comision (\n cazul mult, facilitatea de descoperit de cont
\n care apelezi la pachetul ESENTIAL curent (overdraft) are o dob^nd` cu
PLUS BCR, atunci beneficiezi de dou` dou` puncte procentuale mai mic`
retrageri de numerar gratuite/lun`). dac` ai un Pachet Cont Curent BCR.

Dar mai ai [i alte avantaje!


}i s-a \nt^mplat s` ui]i
c^]i bani mai ai pe card
[i s` verifici soldul la
ATM? Pentru fiecare
interogare pl`te[ti un
comision de 0,2 RON.
Suma poate c` nu
]i se pare mare.
Dar s` presupunem
c` mai ai pe card
numai 100 RON. Dup`
interogare, r`m^i
cu 99,8 RON. Practic,
vei putea retrage \n
numerar numai
90 RON. |n schimb,
Pachetele Cont
Curent ale BCR
\]i ofer` gratuit, \n
fiecare lun`, una sau

www.scoaladebani.ro 45
Tema pentru acasa: „Ti-am
) luat un inel...“

)
,
Mai ai de achitat c^teva facturi [i o
deplasare urgent` \n afara ]`rii \n {i pentru c` e[ti curios s` vezi cum
interes de serviciu, desigur, s-a ivit func]ioneaz` Alo 24 Banking BCR
pe nea[teptate. Noroc c` ai laptopul \ncerci un transfer de bani \n contul
cu tine. so]iei - doar a[a, ca s` vezi cum func-
Nu are cine s` te ajute s` \]i pl`teasc` ]ioneaz`, nu pentru c` ar fi absolut
facturile, iar s` r`m^i restant cu necesar. Doar 400 lei.
pl`]ile... nu prea \]i st` \n fire. Noroc Pentru c` ai deja \ncheiat un contract
cu pachetul de cont curent ESEN}IAL de Direct Debit, pe care l-ai dorit \n
PLUS pe care l-ai luat de la BCR. mod special (te ajut` s` nu ai restan]e),
Te \ntrebai c^nd vei folosi toate banca ]i-a pl`tit deja din cont factura
avantajele pe care ]i le ofer`! de energie \n valoare de 70 RON.
Rata la cas` \n valoare de 700 RON Ai ie[it la plimbare s` cuno[ti locuri
ai pl`tit-o deja prin ATM-urile BCR, interesante [i ai v`zut un inel special
telefonul mobil \n valoare de 100 RON pentru so]ie \n valoare de 200 EUR.
l-ai pl`tit tot prin ATM. Ar trebui s` Asta ar \nsemna cam 900 lei, ai vrea
transferi [i 150 RON \n cardul copilu- s` \l iei, pentru c` nu mai este mult
lui s` \i ajung` de cheltuial` p^n` te [i s`rb`tori]i aniversarea c`s`toriei.
\ntorci. Pentru toate acestea acum, Este cazul s` \]i faci socotelile. Dac`
\n str`in`tate fiind, ai la dispozi]ie e[ti \n impas, nu te impacienta, ai la
Click 24 Banking BCR. dispozi]ie descoperitul de cont pe care
banca ]i l-a pus la dispozi]ie. Dar mai
\nt^i, folose[ti Alo 24 Banking BCR
[i \]i afli soldul. }i s-a virat salariul,
care este de 2.200 lei.

|ntrebare: Vei apela la descoperitul de


cont acordat odat` cu achizi]ionarea
Pachetului ESEN}IAL PLUS? Dac` da,
ce sum` vei utiliza din acesta?

Rezolv` acum problema [i intr` pe


www.scoaladebani.ro ca s` verifici
rezultatul!

46 www.scoaladebani.ro
OPINIE

Cine raspunde de propriul buzunar?


)

responsabilitate, mai ales \n actua-


lele condi]ii economice.
Bunul mers al propriei familii,
care face cas` bun` cu chibzuirea
propriului buzunar, este responsabi-
litatea fiec`ruia dintre noi. Mai ales
acum, c^nd banii sunt scumpi
[i rari [i c^nd, lun` de lun`,
ei trebuie ]inu]i sub control.
Sunt de acord c` „marea art` este nu
Domnul s` c^[tigi bani, ci s`-i chivernise[ti”,
Diriginte cum spune un vechi proverb
rom^nesc, \ns` a chivernisi banii face
Se spune c` cea mai puternic` parte din lucrurile care se pot \nv`]a
moned` este nu leul greu, ci leul - din c`r]i, de la cei care se pricep sau
care \]i r`m^ne \n buzunar. S-ar de la al]i oameni ca noi. Aceasta este
putea numi „leu - paraleu” la fel esen]a „{colii de bani” - o [coal` \n
de bine cum \n]elepciunea care toat` lumea c^[tig`, o [coal` \n
rom^nului a l`sat \n urm` at^tea care nu se ia vacan]` [i nici nu se fac
vorbe de duh despre bani, prosperi- greve, c`ci banul trebuie s` circule.
tate, munc` [i avere. Probabil c`, {i nu banii pu[i la saltea aduc al]i bani,
dup` prima edi]ie a „{colii de bani” ci aceia care sunt administra]i cu iste-
- din care acest ghid, de „conversa]ie ]ime, rostogoli]i acolo unde trebuie,
\ntre bani [i buzunar”, - face parte -, crescu]i cu grij` astfel \nc^t s` devin`
leul - paraleu va c`p`ta mai mult` „lei - paralei”. De ast`zi \ncolo v`
for]`. {i asta pentru c`, prin ceea ce a[tept \n fiecare zi la „{coala de bani”,
facem la „{coala de bani”, vrem s` unde mii de familii din Rom^nia vin
d`m valoare banilor administra]i cu s` dea valoare banilor.

www.scoaladebani.ro 47
VA URMA...
{coala de bani te \nva]` cum s` fii de investi]ii - toate vor fi dezb`tute
chibzuit cu banii t`i. Primul pas pe larg, astfel \nc^t s` \]i fie c^t
- Ghidul de conversa]ie \ntre bani mai u[or \n a \n]elege aceste
[i buzunar - te-a ajutat \n procesul produse. Totodat`, subiectul
de administrare a cheltuielilor, credite trateaz` pe larg alegerea
astfel \nc^t s` nu \]i dep`[e[ti responsabil` [i administrarea
veniturile proprii. |n pasul eficient` a \mprumuturilor.
urm`tor vei primi sugestii [i idei Tot ce trebuie s` faci este s`
pentru administrarea investi]iilor. urm`re[ti viitorul ghid ce va fi
Vei \nv`]a ce sunt produsele de publicat \mpreun` cu „S`pt`m^na
economisire, c^t sunt de sigure, Financiar`”. {i, nu uita, intr` \n
ce costuri presupun, dar [i ce fiecare zi pe www.scoaladebani.ro
c^[tig po]i ob]ine. De asemenea, c` s` \nve]i de la exper]ii BCR,
vei afla [i diverse alternative de dar [i de la alte familii ca a ta, care
economisire prin produse com- sunt cele mai bune solu]ii pentru
plexe. Asigur`rile de via]`, pensiile administrarea eficient` a veni-
private, dar [i fondurile deschise turilor [i a cheltuielilor.

48 www.scoaladebani.ro