Sunteți pe pagina 1din 28

PROGRAMA SCOLARA

ANALIZA COMPARATIVĂ ÎNTRE


PROGRAMELE DE LA NIVEL PREŞCOLAR
DIN ROMÂNIA ŞI DIN QUEBEC
STRUCTURA
ROMÂNIA (2008) QUEBEC (2001)

• viziune unitară şi coerentă şi este • Programa pentru învăţământul preşcolar


structurată pe două niveluri de vârstă pune accentul pe nivelul de vârstă 4 -5
(3-5ani şi 5– 6/7 ani). ani.
•  structurată pe 5 domenii de • Structurată pe 6 competenţe specifice
dezvoltare, finalitatea educaţiei în definite în contextul dezvoltării globale,
perioada copilăriei timpurii fiind generale a copilului.
dezvoltarea globală a copilului, care • Aceste competenţe au acelaşi statut ca şi
urmează să îi asigure un start bun în competenţele specifice unui singur
viaţă. domeniu, dar sunt mai apropiate ca şi
conţinut, de competenţele cross-
curriculare.
STRUCTURA
ROMÂNIA (2008) QUEBEC(2001)

Domeniile de dezvoltare : Competenţe specifice:


1. DEZVOLTAREA FIZICĂ, SĂNĂTATE SI 1. Efectuarea acţiunilor senzorio-motorii în
IGIENA PERSONALĂ mod eficient, în diferite contexte
2. DEZVOLTAREA SOCIO-EMOŢIONALĂ 2. Afirmarea personalitatii copilului
3. DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A 3. Să interacţioneze armonios cu ceilalţi
COMUNICĂRII SI A PREMISELOR CITIRII 4. Să comunice folosind resursele limbajului
SI SCRIERII
5. Să-şi construiască modul de înţelegere a
4. DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ŞI lumii înconjurătoare
CUNOAŞTEREA LUMII
6. Să finalizeze o activitate sau un proiect
5. CAPACITĂŢI ŞI ATITUDINI ÎN ÎNVĂŢARE
1.DEZVOLTAREA FIZICĂ, SĂNĂTATE SI IGIENA
PERSONALĂ
Efectuarea acţiunilor senzorio-motorii în mod eficient, în diferite
contexte
ROMÂNIA (2008) QUEBEC (2001)
Dezvoltare fizică: Profilul de dezvoltare (prevede indicatori
de dezvoltare a competenţei pentru fiecare
• Dezvoltarea motricităţii grosiere
ciclu):
• Dezvoltarea motricităţii fine • În învăţământul preşcolar, copiii devin tot
• Dezvoltarea senzorio-motorie mai constienti de corpul şi de simţurile lor,
şi îşi descoperă capacităţile printr-o
varietate de activităţi senzorio-motorii în
diferite situaţii.
Sănătate şi igienă personală:
• Ei fac mişcări ce în ce mai precise, învaţă
• Promovarea sănătăţii şi nutriţiei să utilizeze instrumentele şi echipamentele
pe care le au la dispoziţie şi dobândesc cu
• Promovarea îngrijirii şi igienei uşurinţă simţul fizic.
personale • Devin conştienţi de importanţa de a avea
• Promovarea practicilor privind grijă de corpul lor, de găsirea unor metode
de relaxare şi de adoptarea unei bune
securitatea personală posturi şi a obiceiurilor de viaţă sănătoasă.
2.DEZVOLTAREA SOCIO-EMOŢIONALĂ
Afirmarea personalitatii copilului

ROMÂNIA (2008) QUEBEC (2001)


Dezvoltare socială • Continuarea construirii identităţii personale
• Dezvoltarea abilităţilor de interacţiune • Încrederea în sine, la 4-5 ani constă în
cu adulţii recunoaşterea faptului că fiecare are puncte
• Dezvoltarea abilităţilor de interacţiune forte (tari), dar şi limite, şi dacă acestea sunt
cu copiii de vârstă apropiată acceptate de către adulţi şi alţi copii.
• Acceptarea şi respectarea diversităţii • Copiii stabilesc relaţii armonioase cu ceilalţi şi
• Dezvoltarea comportamentelor fac raţionamente proprii în ceea ce priveşte
prosociale acţiunile şi comportamentele lor .
• Copiii devin mai siguri pe ei prin descoperirea
Dezvoltare emoţională modurilor de a-şi satisface nevoile proprii,
• Dezvoltarea conceptului de sine străduindu-se să răspundă provocărilor, să
facă alegeri, exprimându-şi creativitatea şi
• Dezvoltarea controlului emoţional implicându-se în proiecte (devin autonomi, îsi
• Dezvoltarea expresivităţii emoţionale stabilesc obiective).
3.DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICĂRII SI A PREMISELOR
CITIRII SI SCRIERII
Să comunice folosind resursele limbajului

ROMÂNIA (2008) QUEBEC (2001)


Dezvoltarea limbajului şi a comunicării • Dezvoltarea capacităţii de ascultare, de
• Dezvoltarea capacităţii de ascultare si exprimare, de utilizare a regulilor de
înţelegere (comunicare receptivă) comunicare
• Dezvoltarea capacităţii de vorbire şi • Descoperirea plăcerii de a se juca cu
comunicare (comunicare expresivă)
cuvintele şi sunetele limbii, de a crea
  jocuri de cuvinte, poezioare, povestioare.
Dezvoltarea premiselor citirii şi scrierii
• Descoperirea plăcerii de a citi.
• Participarea la experienţe cu cartea;
cunoaşterea şi aprecierea cărţii • Dezvoltarea receptivităţii pentru cultură
• Dezvoltarea capacităţii de discriminare • Stabilirea graduală a legăturii dintre
fonetică; asocierea sunet-literă limbajul vorbit şi cel scris.
• Conştientizarea mesajului vorbit/scris • Descoperirea cuvântului ca instrument de
comunicare, învăţare, descoperire.
4.DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ŞI CUNOAŞTEREA LUMII
Să-şi construiască modul de înţelegere a lumii înconjurătoare

ROMÂNIA (2008)
QUEBEC (2001)
Dezvoltarea gândirii logice şi • Prin învăţământul preşcolar, copiii devin
rezolvarea de probleme membri ai unei comunităţi de învăţare;
clasa este un loc de stimulare intelectuală.
Cunoştinţe şi deprinderi elementare • Ei avansează în explorarea lumii, prin
matematice, cunoaşterea şi manipulare şi experimentare, producţie şi
înţelegerea lumii: creaţie, prin comunicare orală şi reflecţie.
• Reprezentări matematice • Experienţa în clasă permite folosirea
elementare (numere,reprezentări creativităţii,familiarizarea cu diferite limbi,
dobândirea de cunoştinţe şi dezvoltarea de
numerice, operaţii, concepte de atitudini şi abilităţi, care vor servi drept
spaţiu, forme geometrice, fundament pentru învăţarea viitoare.
înţelegerea modelelor, măsurare) • Pentru a răspunde la întrebările lor,
• Cunoaşterea şi înţelegerea lumii folosesc diverse surse de informaţii din
(lumea vie, Pământul, Spaţiul, mediul înconjurator Ei descoperă că există
diferenţe între realitatea lor şi a celorlalţi.
metode ştiinţifice)
5.CAPACITĂŢI ŞI ATITUDINI ÎN ÎNVĂŢARE
Să interacţioneze armonios cu ceilalţi

ROMÂNIA (2008) QUEBEC (2001)


• Curiozitate şi interes • Copiii au şansa să descopere satisfacţia şi
beneficiile vieţii şi să-si dezvolte aptitudini
• Iniţiativă sociale. Învaţă să îi respecte pe ceilalţi şi
să fie atenţi la ceea ce li se spune.
• Persistenţă în activitate • Descoperirea unicitaţii fiecăruia

• Creativitate Învăţarea regulilor de convieţuire socială,
rezolvarea de conflicte, adaptarea la
grup,conştientizarea drepturilor şi a
responsabilităţilor.
6.SĂ FINALIZEZE O ACTIVITATE SAU UN PROIECT

QUEBEC (2001)
• Copiii dezvoltă această competenţă prin
explorarea mediului uman , cultural şi
fizic, şi prin implicarea lor în diferite
proiecte.
• Copiii participă activ în procesul de
învăţare. Îşi folosesc creativitatea şi ceea
ce au învăţat pentru a finaliza un proiect.
• Prin varietatea proiectelor, ei invata să se
mobilizeze cognitiv, motor, lingvistic,
emoţional dezvoltându-şi astfel abilităţile
sociale, în conformitate cu obiectivele lor.
• Ei învaţă să îşi prezinte munca, explicând
metoda, strategiile şi resursele folosite.
PRINCIPII DE BAZĂ

ROMÂNIA (2008) QUEBEC (2001)


• Interesele superioare ale copiilor trebuie să • Curriculum-ul plasează copilul în centrul
fie principalul obiectiv pentru toate atenţiei şi principalul obiectiv este de a
acţiunile legate de copii veni în întâmpinarea nevoilor şi intereselor
• Investiţia în copii şi respectarea drepturilor sale
lor este una dintre modalităţile cele mai • Rolul grădiniţei este de a pregăti copilul să
eficiente de eradicare a sărăciei contribuie la dezvoltarea unei societaţi
• Orice copil este născut liber egal în democratice mai bune.
demnitate şi drepturi şi trebuie să aibă • Educaţia se face in functie de nevoile
parte de un start cât mai bun în viaţă. specifice ale copilului şi principiului
• Toţi copiii trebuie să aibă acces şi să egalităţii de şanse .
absolve învăţământul primar, gratuit, • Toţi tinerii din Quebec au acces la
obligatoriu şi de bună calitate. şcolarizare.
PRINCIPII DE BAZĂ

ROMÂNIA (2008) QUEBEC (2001) grădiniţei este de ajuta


• Responsabilitatea
• Copiii şi adolescenţii sunt cetăţeni care dispun de copilul să-şi ocupe locul în societate prin
capacitatea de a contribui la construirea unui viitor mai bun
pentru toţi.
familiarizarea lui cu valorile de bază şi
• Realizarea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului necesită cunoştinţelor sociale.
reînnoirea voinţei politice, mobilizarea şi alocarea unor • Grădiniţa trebuie să încurajeze dezvoltarea
resurse suplimentare la nivel naţional şi internaţional,
avându-se în vedere urgenţa şi gravitatea nevoilor speciale aptitudinilor intelectuale necesare într-o
ale copiilor societate bazată pe evoluţie, ţinându-se
cont de tendinţele majore cum ar fi
internaţionalizarea, globalizarea, explozia
de informaţie.

O lume mai bună pentru copii este o lume în care toţi copiii se vor putea bucura
de anii copilăriei- un timp al jocului şi al învăţării, când copiii sunt iubiţi,
respectaţi şi alintaţi când drepturile le sunt promovate şi protejate, fără niciun fel
de discriminare, când siguranţa şi bunăstarea lor sunt considerate primordiale şi
când se pot dezvolta în sănătate, pace şi demnitate
CONCEPTE NOU INTRODUSE

ROMÂNIA (2008) QUEBEC (2001)


• Educaţie timpurie : ca primă treaptă de • Abordarea integrată a activităţilor
pregătire pentru educaţia formală, asigură specifice de învăţare în dezvoltarea
intrarea copilului în sistemul de
învăţământ obligatoriu, prin formarea aptitudinilor intelectuale complexe
capacităţii de a învăţa • Activităţi de învăţare diferenţiate care
• Triada copil-mediu educaţional-cadru permit obţinerea unor abilităţi, deprinderi
didactic specifice (calificare)
• Metodele de predare-învăţare-evaluare
activ-participative, care încurajează • Invăţături care sunt contemporane şi
plasarea copilului în situaţia de a explora şi înrădăcinate în cultură
de a deveni independent. • Centrarea programei pe dezvoltarea
• Jocul ca: formă fundamentală de
activitate în copilăria timpurie şi formă de competenţelor
învăţare cu importanţă decisivă pentru • Competenţă :set de comportamente
dezvoltarea şi educaţia copilului. bazate pe utilizarea şi mobilizarea
• Evaluare: care ar trebui să urmărească eficientă a unei game de resurse.
progresul copilului în raport cu el însuşi şi
mai puţin raportarea la norme de grup
(relative).
CONCEPTE NOU INTRODUSE
ROMÂNIA (2008) QUEBEC (2001)

• Mediul educaţional trebuie să permită • Set de comportamente se referă la


dezvoltarea liberă a copilului şi să pună în capacitatea de a utiliza în mod
evidenţă dimensiunea interculturală şi pe corespunzător o varietate de resurse, atât
cea a incluziunii sociale interne, cât şi externe, în particular,
cunoştinţele dobândite în şcoală sau în
• viaţa de zi cu zi.
Rolul familiei în aplicarea
curriculumulului pentru educaţia timpurie • Resurse se referă nu numai la tot ceea ce
incluzivă este acela de partener. Părinţii ar copiii au învăţat în grădiniţă, dar de
trebui să cunoască şi să participe în mod asemenea, la experienţele lor, aptitudinile,
activ la educaţia copiilor lor desfăşurată în interesele, etc. În plus faţă de aceste
grădiniţă. resurse interne sau personale, copiii se pot
baza pe multe resurse externe, cum ar fi
colegii lor, educatorul lor, documentare,
etc.
CONCEPTE NOU INTRODUSE
Quebec
Competenţă cross-curriculară:
• Formarea anumitor abilităţi implică mai mult de o competenţă specifică unui anumit domeniu
care trebuie puse într-un anumit context. Astfel au fost definite competenţele cross-curriculare
care transcend obiectul diferitelor domenii şi, de asemenea,îi responsabilizează pe toţi
membrii membrii şcolii, indiferent de specializare , în a-i ajuta pe copii să le dezvolte.
• Ca şi competenţele specifice, competenţele cross-curriculare reprezintă un set de
comportamente bazate pe mobilizare eficientă şi utilizarea unei game de resurse. Totuşi acest
e competenţe depăşesc limitele cunoştinţelor specifice prin transfer şi aplicabilitate
puternice în situaţii concrete de viaţă, tocmai prin natura lor cross-curriculară
• Se dezvoltă gradual, simultan în şcoală şi în afara ei, pe tot parcursul vieţii. Sunt competenţe
complementare, iar situaţiile complexe de viaţă implică, în mod necesar mai mult de o
competenţă cross-curriculară la un moment dat.
• Programa din Québec conţine nouă competenţe cross-curriculare grupate în patru categorii:
CONCEPTE NO U INTRODUSE
Quebec

Categorii de competenţe cross-curriculare :


1. Competenţe intelectuale: să utilizeze informaţii, să rezolve probleme, să
exerseze gândirea critică, să folosească creativitatea
2. Competenţe metodologice: să adopte metode de lucru eficiente, să
utilizeze TIC
3. Competenţe sociale şi personale: să-şi construiască identitatea , să
coopereze cu ceilalţi
4. Competenţe de comunicare: să comunice adecvat (corespunzător)
OBIECTIVE PE DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE
(DLC)

ROMÂNIA (2008) QUEBEC (2001)


Obiective cadru:
• Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală, Obiective cadru :
de înţelegere şi utilizare corectă a • Să prezinte interes pentru comunicare
semnificaţiilor structurilor verbale orale • Să comunice (să emită un mesaj)
• Educarea unei exprimări verbale corecte • Să înţeleagă mesajul transmis
din punct de vedere fonetic, lexical,
sintactic
Competenţa cross-curriculară asociată : să
• Dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii
comunice adecvat: la nivel preşcolar,
limbajului oral
copiii se exprimă spontan şi îşi
• Dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi organizează conţinutul comunicării prin
transmite intenţii, gânduri, semnificaţii acţiune. Ei experimentează diverse
mijlocite de limbajul scris. moduri de comunicare şi încep să fie
interesaţi de ceea ce spun şi fac ceilalţi.
OBIECTIVE PE DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE
(DLC)

ROMÂNIA (2008) QUEBEC (2001)


Obiective de referinţă Obiective de referinţă:
• Să participe la activităţile de grup, inclusiv la
activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în • Să înceapă şi să menţină o conversaţie
calitate de auditor.
• Să înţeleagă şi să transmită mesaje simple; să
• Să ia parte la o conversaţie
reacţioneze la acestea. • Să imite comportamente scris-citit
• Să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia
şi să demonstreze că l-a înţeles. • Să prezinte interes pentru tehnologiile de
• Să distingă sunetele ce compun cuvintele şi să le informare şi comunicare (TIC)
pronunţe corect.
• Să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe • Să-şi organizeze ideile
baza experienţei, activităţii personale şi/sau a
relaţiilor cu ceilalţi şi simultar să utilizeze un limbaj • Să folosească un vocabular adecvat
oral corect din punct de vedere gramatical. • Să identifice sunetele prin jocurile de
• Să recepteze un text care i se citeşte ori i se
povesteşte, înţelegând în mod intuitiv caracteristicile cuvinte
expresive şi estetice ale acestuia.

• Să identifice diferite modalităţi de scriere
Să fie capabil să creeze el însuşi (cu ajutor) structuri
verbale, rime, ghicitori, povestiri, mici dramatizări, în mod spontan
utilizând intuitiv elementele expresive
• Să recunoască existenţa scrisului oriunde îl
întâlneşte.
OBIECTIVE PE DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE
(DLC)

ROMÂNIA (2008) QUEBEC (2001)


• Să înţeleagă că tipăritura (scrisul) are • Să folosească tehnologiile de informare şi
înţeles (semnificaţie). comunicare (TIC)
• Să găsească ideea unui text, urmărind
indiciile oferite de imagini. • Să asculte un mesaj
• Să manifeste interes pentru citit. • Să înţeleagă şi să folosească conceptele
• Să recunoască cuvinte simple şi litere în referitoare la timp, spaţiu, cantitate
contexte familiare. • Să demonstreze că a înţeles mesajul
• Să recunoască literele alfabetului şi alte
convenţii ale limbajului scris transmis
• Să utilizeze materiale scrise în vederea • Să facă legătura între scris şi citit, să
executării unei sarcini date. recunoască valoarea scrisului
• Să perceapă şi să discrimineze între • Să exploreze conceptele, convenţiile,
diferitele forme, mărimi, culori - obiecte, simbolurile limbajului scris.
imagini, forme geometrice, tipuri de
contururi .
OBIECTIVE PE DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE
(DLC)

ROMÂNIA (2008) QUEBEC (2001)


• Să utilizeze efectiv instrumentele
de scris, stăpânind deprinderile
motrice elementare necesare
folosirii acestora
• Să utilizeze desene, simboluri
pentru a transmite semnificaţii
• Să descopere că scrierea
îndeplineşte anumite scopuri,
cerinţe sociale şi să se folosească
de această descoperire
• Să înţeleagă semnificaţia
cuvintelor, literelor şi cifrelor,
învăţând să le traseze.
SUGESTII DE CONTINUTURI
ROMÂNIA (2008) QUEBEC (2001)
Cum este/a fost şi va fi aici pe pământ? Cunoştinţe esenţiale
• mediul apropiat (casa/grupa, • Acestea constituie repertoriul de resurse
grădiniţa/şcoala, planeta/universul indispensabile pentru dezvoltarea şi exercitarea
nostru); unei competenţei. Se pot folosi şi alte resurse,
• obiceiuri şi tradiţii locale/naţionale; dar aceste cunostinte trebuie foarte bine
stăpânite pentru a dezvolta şi de a exercita o
• însemne naţionale competenţă.
• (stema, steagul); război/pace; Strategii :
dezastru/înflorire a unei localităţi/naţiuni;
• Socio-emoţionale: menţinerea atenţiei, a
• evoluţia universului/evoluţia omului concentrării, descrierea personală în termeni
• evenimente (istorice,personale etc); pozitivi (eu pot,...)
• materie şi materiale; • cognitive şi metacognitive: observaţia,
• transformări ale materialelor în procesul explorarea, experimentarea , organizarea,
muncii; planificare, clasificarea, compararea , selectarea,
• mijloace de transport (trecut, prezent şi memorarea, realizarea de noi idei , folosind
viitor). cuvintele potrivite, întrebări şi auto-
interogatoriu .
SUGESTII DE CONTINUTURI
ROMÂNIA (2008) QUEBEC (2001)
Cine sunt/suntem?
• Numele şi prenumele, membrii familiei, Activităţi de învăţare:
comunitate, • Acţiuni asociate cu scrierea emergentă:
• Casa familiei, camera personală, grădiniţa, imitaţia lecturii (de exemplu, ţin o carte
sala de clasă,... corect deschisă în mână, mişcând capul de
• Responsabilităţi proprii în familie/la la stânga la dreapta); imitaţia scrisului (de
grădiniţă. exemplu, pretinzând că scriu) .
Când/cum şi de ce se întâmplă? • Concepte şi convenţii proprii limbajului
• Vieţuitoare domestice şi sălbatice prin scris (de exemplu, jocul cu rime,
comparaţie sunete,litere, cuvinte sau propoziţii)
• Plante, legume şi fructe prin comparaţie • Convenţii şi simboluri asociate cu
• Materiale şi produse cumputerul(de exemplu mouse, monitor,
tastatura)
• Materie vie, materie moartă, univers
• Utilizarea adecvată a pronumelor şi
• Combustibil şi mijloace de locomoţie timpurilor verbale în discurs.
• Fenomene ale naturii, experimente
SUGESTII DE CONTINUTURI
ROMÂNIA (2008) QUEBEC (2001)
Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim? • Concepte legate de limbă şi poveşti (de
• Sentimente, comportamente, mod de exemplu :începutul, mijlocul şi sfârşitul )
exprimare al ideilor, sentimentelor, (introducere, cuprins, încheiere)
gândurilor, modalităţi artistice de exprimare • Recunoaşterea scrisului acolo unde îl
a acestora, valori umane-valori artistice. întâlnesc
Cine şi cum planifică/organizează o • Recunoaşterea unor litere ale alfabetului
activitate? • Recunoaşterea unor cuvinte în scris (de
• Muncă fizică/muncă intelectuală, proces şi exemplu, numele său, nume de prieteni,
planificare(paşi într-un proces de mama,tata)
planificare), rezultate ale activităţii • Scrierea câtorva cuvinte pe care le
• Organizare/haos , reguli şi comportamente foloseşte adesea (de exemplu, numele de
familie sau prenumele)
• Comunitate/individ • Jocuri simbolice (“de-a magazinul”,“de-a
• Răsplata muncii doctorul”), jocuri de comunicare (telefonul
• Sentimentul împlinirii după finalizarea unei fără fir, poveste colectivă)
activităţi cu succes
SUGESTII DE CONTINUTURI
Ce şi cum vreau să fiu?
• grupa/casa/comunitatea noastră şi regulile ei
• meserii/profesii;
• unelte/instrumente/aparatură specifice (însuşiri, reguli de folosire);
• munca în calitate de angajat/munca în familie sau în propria gospodărie;
• muncă şi învăţătură (delimitări, interferenţe etc);
• patron/angajat;
• resurse naturale/resurse umane;
• responsabilităţi şi comportamente în legătură cu procesul muncii;
• responsabilităţi şi comportamente în legătură cu educaţia/dezvoltarea
personală;
• educaţia pentru dezvoltare durabilă
CRITERII DE EVALUARE
ROMÂNIA (2008) QUEBEC (2001)
Evaluarea : un mijloc de Adaptarea evaluării la obiectivele Programei
de Educaţie Québec :
stimulare a participării copiilor
• Pentru a fi în concordanţă cu programa
la activitate, un mod suportiv trebuie să se bazeze pe competenţele
de încurajare a performanţei vizate de programă.
bazate pe criterii clar formulate • Ca parte a procesului de învăţare în
către copii, punând accent mai general, este folosită evaluarea
formativă cu rol de sprijinire a
mult pe ceea ce copilul a studenţilor în procesul de învăţare, şi
realizat bine şi mai puţin pe pentru a permite profesorilor să adapteze
eşecuri sau greşeli, tocmai activităţile pedagogice.
pentru a-i da mai multă • Evaluarea sumativă este utilizată cu
încredere în sine, dar şi a-i scopul de a măsura gradul de dezvoltare a
contura o imagine de sine competenţelor şi de a întocmi un raport
conformă cu realitatea. privind progresele înregistrate.
CRITERII DE EVALUARE
QUEBEC (2001)
ROMÂNIA (2008)
Modalităţi de evaluare utilizate în • Concentrarea asupra procesului de învăţare
învăţământul preşcolar: conferă copiilor un rol mai mare pe care ei
 evaluarea iniţială : este realizată de către înşişi îl au în ceea ce priveşte evaluarea.
cadrele didactice la începutul anului şcolar • Tehnici, cum ar fi auto-evaluarea şi
sub forma unor teste sau a unor aplicaţii, evaluarea între colegi îi fac pe copii să-şi
pentru a identifica nivelul cunoştinţelor, al
dea seama de propriul progres pe
deprinderilor şi abilităţilor, dar şi pentru a
determina, în funcţie de profilul grupei, parcursul întregului proces de învăţare şi le
ritmul desfăşurării activităţilor, în baza permit să analizeze şi să compare ideile
căruia îşi proiectează planificarea lor cu cele ale profesorilor , colegilor de
săptămânală şi semestrială. grupă şi ale părinţilor.
 evaluarea continuă : este realizată
permanent
 evaluarea sumativă : se realizează la
finalul semestrelor şi al anului
CRITERII DE EVALUARE
QUEBEC (2001)
ROMÂNIA (2008)
Diverse instrumente şi mijloace, care nu trebuie
Modalităţile alternative de evaluare: să fie toate oficial recunoscute, pot fi
• lucrările practice, utilizate pentru a evalua cunoştinţele şi
• portofoliile cu produsele copiilor, gradul de dezvoltare a competenţelor de
către copii:
• aprecierile verbale,
• autoevaluarea, • fişe de observaţie,
• serbările, • adnotări
• discuţiile individuale cu copiii, • portofolii ...
• afişarea lucrărilor, La sfârşitul fiecărui nivel, informaţiile adunate
• aprecierea rezultatelor prin premii, trebuie să furnizeze o evaluare de ansamblu
laude, încurajări, prin ecusoane (flori, a ceea ce copiii au învăţat, precum şi unele
iepuraşi, ursuleţi), medalii,
indicaţii cu privire la condiţiile cele mai
• „metoda consemnării pe un grafic (cu
puncte şi procentaje)" a rezultatelor, favorabile pentru trecerea în următorul
pe activităţi şi preferinţe. ciclu.
CRITERII DE EVALUARE PE DOMENIUL LIMBĂ ŞI
COMUNICARE (DLC)

ROMÂNIA (2008) QUEBEC (2001)


Criterii de evaluare a comportamentului verbal:
• Dezvoltarea funcţiei semantice şi comunicative a Criterii de evaluare pentru competenţa
limbajului.
“Să comunice folosind resursele limbajului”:
• Posedarea practică a tuturor aspectelor limbii
materne (vocabular, cultură fonică,
corectitudine gramaticală, limbaj coerent, • Interesul pentru comunicare
expresiv)
• Demonstrarea înţelegerii unui mesaj
• Prezenţa şi gradul de dezvoltare a formelor
limbajului: situative, contextuale şi expresive. • Producerea (emiterea) de mesaje
• Dezvoltarea literară (perceperea, analiza
elementară, reproducerea textelor, creativitatea).
Formarea limbajului literar.
• Asocierea sunetelor vorbirii cu semnele lor
corespunzătoare. Formarea premiselor citirii şi
scrierii. 
• Dezvoltarea creativităţii verbale.