Sunteți pe pagina 1din 13

PROPUNATOR :

Damaschin Larisa

2010/2011
PROPUNĂTOR : Damaschin Larisa
CLASA : A IV-A
DURATA : UN AN ŞCOLAR
1 ACTIVITATE / SĂPTĂMÂNĂ/ 34 ore / AN
TIPUL: OPŢIONAL TRANSCURRICULAR

„Copilul râde : ÎNŢELEPCIUNEA ŞI IUBIREA MEA E JOCUL!”


(Lucian Blaga)
ARGUMENT

Misiunea unui dascăl modern este promovarea unui curriculum şcolar viu, pe care
elevul să-l perceapă nu ca pe un timp petrecut într-o stare de tensiune şi de frustrare, fără
legătură cu viaţa şi cu viitorul lui, ci ca pe un timp trăit interesant, util, într-o atmosferă
confortabilă psihic, în comuniune cu partenerii învăţării: dascălul şi colegii săi. Pentru
realizarea acestui obiectiv este foarte indicat să se pună accent pe utilizarea metodelor de
învăţare prin cooperare . Predarea – învăţarea prin corelarea obiectelor de studiu reprezintă
cheia spre pătrunderea în sufletul copiilor, ceea ce activează şi stimulează creativitatea lor,
contribuind la unitatea procesului instructiv–educativ, la formarea unui om cu o cultură vastă.
Opera de artă vorbeşte din plin numai aceluia, care reuşeşte să comunice cu autorul, atât pe
planul gândiri, cât şi pe cel al simţirii, percepţia artistică fiind un fenomen deosebit de
complex.
Pornind de la aspiraţiile, aptitudinile şi preferinţele fiecărui participant, într-o
atmosferă plăcută de lucru, se pot evita blocajele emoţionale în preluarea şi interpretarea
rolurilor de către elevi. Aşa cum spunea Ioan Slavici: ,, Copilul nu se pătrunde de iubirea de
muncă decât făcând ceea ce face din propriul său îndemn şi cu plăcere deplină. Acela care îl
sileşte să facă ceea ce el însuşi nu vrea îi este duşman şi îi strică viaţa întreagă.”
Prin opţionalul „Suflet de copil în armonie interdisciplinară”, în care se îmbină în
mod armonios jocul, muzica, spectacolul şi munca în echipă, îmi propun să descopăr
universul plin de sinceritate, de spontaneitate şi de fantezie al acestor elevi, având mereu în
minte cuvintele lui Alexandru Vlahuţă :,,Noi, cei mari, uităm adesea c-am fost copii. Şi lucrul
acesta ar trebui să ni-l aducem aminte, mai ales când ne găsim în faţa copiilor”.
Toţi copiii sunt talentaţi, toţi pot să se exprime artistic într-un gen sau altul spre
delectarea lor şi a celor din jur. Prin intermediul acestui program de opţional am îmbinat
armonios: limba şi literatura română, educaţia muzicală, educaţia plastică, educaţia fizică,
abilităţile practice, copilul primind astfel ocazia de a-şi pune în valoare calităţile vocale,
dicţia, prezenţa scenică, îndemânarea, creativitatea, dorinţa de afirmare, siguranţa de sine.
Noi, dascălii, creăm cadrul favorabil exprimării libere, stimulăm spiritul de echipă, îi adaptăm
pe copii la cerinţele scenei, ale publicului, generând o atitudine degajată, lipsită de emoţii. În
plus, îi educăm atât ca artişti, cât şi ca spectatori, le formăm o anumită ţinută profesională
pentru viitor.
Muzica şi cântul sensibilizează copiii şi le oferă o temelie în construirea simţului
estetic şi a gândirii critice, în timp ce jocul şi activitatea în grup organizat face ca un copil
timid să îndrăznească mai mult, iar copilul tăcut se va deschide în faţa coechipierilor săi,
copilul sărac nu se va mai deosebi de cel bogat. Anumite dificultăţi de adaptare şi de învăţare
se vor ameliora sau chiar vor dispărea, astfel copiii vor participa activ şi conştient la toate
activităţile propuse.
Iniţierea copiilor în procesul de creaţie teatrală le oferă posibilitatea de a-şi
manifesta creativitatea, personalitatea, preferinţele, exprimarea liberă, pregătindu-i să-şi
formeze obişnuinţa de a lua atitudine faţă de ceea ce se întâmplă în jurul lor.
Prin acest opţional elevii îşi exersează lectura, memoria, cpacitatea de comunicare
orală, de adaptare la atmosfera specifică a unor astfel de situaţii. Copilul implicat într-o astfel
de activitate va reuşi mai uşor să-şi învingă inhibiţiile,emoţiile, să se manifeste spontan şi
dezinvolt, să se integreze într-un grup. Sufletul copilului, asemeni unui « diamant neşlefuit »,
aşteaptă abilitatea şi creativitatea noastră – a dascălilor, pentru a cizela din ei « piatra » cea
mai preţioasă a viitorului de « mâine ».
Acceptarea artei teatrale ca obiect de studiu determină educarea capacităţii de
înţelegere a unui spectacol, de analiză estetică a acestuia, de emitere a unor judecăţi de
valoare, copilul fiind dispus să empatizeze cu personajele şi, implicit cu cei din jurul său.
Copilul astfel înzestrat, cu vizibile calităţi artistice, va place, va emoţiona, va cuceri,
pe toţi cei ce-şi sacrifică din timp pentru a-i vedea, pentru a-i asculta, pentru a-i aplauda,
pentru a-i încuraja.

Arii curriculare implicate: -Limbă şi comunicare


-Arte
-Tehnologii

Obiectiv transdisciplinar :
Dezvoltarea capacităţii de a comunica, folosind limbaje specifice artei dramatice.

Bibliografie:
1. Surdu Ion, Dănilă Ion – Comunicare, exerciţii, Ed . Coresi-Bucureşti, 1996;
2. Şoitu Laurenţiu – Pedagogia comunicării, Ed.Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,
1997;
3. Programe şcolare pentru învăţământul primar – Discipline opţionale, Axa, 2000;
4. Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare – Descriptori de performanţă pentru
învăţământ primar, ProGNOSIS 2000;
5. Ana Letiţia Comănici,Nicolaie Comănici,Cornelia Marta – Teatrul pentru copii, Ed.
Aramis;
6. Sofica Matei, Cântece metodice – ciclul primar, Ed. Aramis.
I. OBIECTIVE CADRU

1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a anui mesaj oral sau scris


2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală şi rostire expresivă
3. Dezvoltarea capacităţii de sinteză a cunoştinţelor acumulate la alte discipline şi utilizarea
lor în vederea realizării unor produse originale
4. Înţelegerea unui spectacol de teatru şi desprinderea învăţăturii
5. Dezvoltarea spiritului de echipă, a colaborării, în funcţie de reguli acceptate.

II OBIECTIVE DE REFERINŢA SI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI


DE ÎNVĂŢARE

1.Dezvoltarea capacităţii de receptare a unui mesaj oral


sau scris
Obiective de referinţă Activităţi de învăţare
1.1 să înţeleagă semnificaţia globală a -exerciţii de citire explicativă;
mesajului transmis; -exerciţii de sesizare a aspectului esenţial
dintr-un mesaj transmis;
-exerciţii de audiere, lecturare, vizionare
a diferite opere dramatizate;
1.2 să identifice caracteristici fizice şi -desprinderea caracteristicilor fizice şi
morale ale personajelor; sufleteşti ale personajelor;
-grupări de personaje în funcţie de
anumite caracteristici;
1.3 să recite poezii, respectând pauzele - exerciţii-joc de mimică şi gestică;
gramaticale şi psihologice, cu ritmul - exerciţii-joc de redare a unor sentimente,
şi intonaţia adecvate mesajului acţiuni sau obiecte cu ajutorul gesturilor şi
transmis; mimicii;
1.4 să reproducă un rol cu intonaţia şi -exerciţii de memorare şi recitare expresivă;
mimica adecvată; -interpretarea unui rol în cadrul unor piese
de teatru;
2.Dezvoltarea capacităţii de expimare orală şi de rostire
expresivă:
Obiective de referinţă Activităţi de învăţare
2.1 să emită corect sunetele; -exerciţii de control asupra respiraţiei;
-frământări de limbă;
2.2 să emită sunete astfel încat să redea -exerciţii de pronunţie a unor grupuri de
o anumită stare sufletească; sunete sau a unor vocale cu diferite
tonalităţi, intensităţi, durate;
2.3 să pronunţe corect, clar şi expresiv -exerciţii de rostire fluentă şi corectă;
enunţuri memorate sau formulate de -exerciţii de înterpretare a diferitelor
ei înşişi; tipuri de caractere;
-exerciţii de recitare;
-exerciţii de memorare selectivă;
-jocuri de rol;
-jocuri de mimică, pantomimă;
-intreceri, concursuri;
2.4 să-şi adapteze vorbirea în funcţie de -exerciţii de construire corectă a unor
partenerul de dialog şi de personajul replici adecvate ca raspuns la înţelegerea
interpretat; mesajului interlocutorului;
-prezentarea unui moment teatral
inspirat din activitatea cotidiană a
elevilor;
-jocuri cu mişcări scenice;

3.Dezvoltarea capacităţii de sinteză a cunoştinţelor


acumulate la alte discipline şi utilizarea lor în vederea
realizării unor produse originale:
Obiective de referinţă Activităţi de învatare
3.1 să utilizeze cunoştinţele asimilate la - exerciţii de dramatizare a unor texte
orele de limba româna, în dramatizări literare studiate sau citite, jocuri de rol
şi jocuri de rol; -exerciţii de recitare exrpesivă a unor
poezii;
3.2 să utilizeze cunoştinţele de geometrie -construirea unor elemente de decor
în realizarea unor elemente de decor; folosind cercuri, pătrate etc.;
3.3 să aplice cunoştinţele muzicale la -interpretarea unor piese muzicale în
activităţile teatrale(interpretare vocală, cadrul sunetelor;
înălţimea şi durata sunetelor)
3.4 să cânte nuanţat expresiv, -exerciţii de dezvoltare a expresivităţii;
exteriorizându-şi trăirile emoţionale prin -participare la activităţi corale;
gestică, mimică, mişcare; -cântare vocală individuală şi în grup, la
unison, cu ison şi în canon;
-jocuri muzicale;
3.5 să utilizeze cunoştinţele însuşite la -exerciţii de improvizaţie a unor
celelalte discipline în vederea realizării scenete
unor scurte scenete pe diverse teme
3.6 să-şi ajute colegii în construirea -exerciţii-joc de recunoaştere şi reproducere
personajelor prin jocuri de rol în doi; -jocuri de rol;
3.7 să participe la confecţionarea - realizarea unor decoruri simple din diferite
decorurilor, a costumelor şi a altor materiale;
materiale de recuzită; -confecţionarea unor măşti adecvate
pieselor prezentate;

4. Înţelegerea unui spectacol de teatru şi desprinderea


învăţăturii:
Obiective de referinţă Activităţi de învăţare
4.1 să cunoască forme de manifestare -organizarea unui moment teatral
dramatică specifice poporului nostru
4.2 să-şi exprime impresiile declanşate -audiere şi vizionare de spectacole
de vizionarea de spectacole, argumen- -analiza a spectacolului
tând punctele tari/slabe; -participarea la serbări, spectacole ale
altor trupe;
4.3 să desprindă învăţăminte morale din -dialoguri pe baza textelor studiate sau a
textele lecturate şi spectacole vizionate; a spectacolelor vizionate;
-exprimarea unor opinii personale;

5.Dezvoltarea spiritului de echipă, a colaborării, în


funcţie de reguli acceptate:
Obiective de referinţă Activităţi de învăţare
5.1 să manifeste cooperare, iniţiativă şi -exerciţii de adaptare a vorbirii în
disponibilitate faţă de partenerul de funcţie de partenerul de dialog;
dialog; -exerciţii de dezvoltare a iniţiativei
comunicative şi a capacităţii de a
interveni în cadrul comunicării;
5.2 să participe în echipe de lucru la -activităţi în grup de realizare a
realizarea componentelor recuzitei; elementelor de recuzită(decoruri,
paravan);
5.3 să-şi asume diferite roluri în cadrul -jocuri de rol;
echipei; -asumrea diverselor roluri în cadrul
distribuţiei;
5.4 să se integreze corect şi eficient în rol -exerciţii de dirijare a atenţiei şi
şi în echipa cu care lucrează; corectare a stăpânirii de sine spre
scopul final al muncii în echipă;
5.5 să împărtăşească cu echipa satisfacţia -organizarea de spectacol cu public;
prilejuită de interpretarea momentelor -jocuri şi întreceri pe echipe.
artistice.

III. CONŢINUTURILE ÎINVĂŢĂRII

1.Formarea capacităţii de comunicare:

• Comunicarea orală
• Comunicare.Componentele comunicării dialogate
• Factorii perturbatori ai comunicării
• Formulaarea mesajului
• Propoziţia.Intonarea propoziţiilor
• Dialogul
• Construirea de dialoguri în situaţii concrete(în familie, la şcoală,în mijloacele
de transport, la teatru)

2.Lumea teatrului:

• vizionarea de spectacole, proiecţii, etc


• vizitarea şi cunoaşterea unei instituţii specializate
• întâlniri cu actori, autori de piese pentru copii

3. Confecţionarea recuzitei:

• crearea şi cofecţionarea decorurilor


• adaptarea costumelor

4.Noţiuni de artă dramatică:


• Mişcare scenică: mişcare scenică cu şi fără paravan
• Vorbire scenică: exerciţii de dicţie, respiraţie, expresivitate
• Atenţie scenică: corelarea cu partenerii

5.Dramaturgie creatoare:

• jocuri de rol, jocuri de creaţie


• improvizaţie, mimică, pantomimă
• monologuri/dialoguri pornind de la o temă(personaj) dată
• concursuri

6.Realizarea momentelor artistice:

• lectura pe roluri, analiza personajelor


• repetiţii “de text”, “de mişcare”
• punerea în scenă a momentelor artistice
• spectacole

7.Cântece potrivite piselor de teatru:


●cântece de primăvară;
●cântece închinate mamei
●cântece despre plante şi animale;
●cântece despre copilărie;
●colinde şi cântece despre iarnă;

8.Reprezentarea teatrală:
●jocuri de rol (pe teme diverse) ;
●recitări de poezii, fabule;
●poveşti cunoscute – dramatizări în versuri - texte suport : „Albinuţa leneşă”; „Un
dar pentru mama”; „Hora primăverii”; „Cearta legumelor”; „Florile prieteniei”;
„A sosit iarna”; „Sfârşit de an şcolar”; „Sarea în bucate”; „Frumoasa din pădurea
adormită”; „Hansel şi Grettel”.

9.Elemente de regie tehnică

• montarea decorurilor
• stabilirea fondului muzical
IV. STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ

Obiective cadru Standardele


1. Dezvoltarea capacităţii de receptare S1 Deprinderea aspectului esenţial, a
a unui mesaj oral sau scris învăţămintelor morale, cât şi a unor
iformaţii de detaliu dintr-un mesaj
transmis
S2 Deprinderea unor trăsături fizice şi
morale ale personajelor întâlnite în
textele lecturate şi spectacole vizionate

2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare S3 Deprinderea sensului global al unui


orală şi de rostire expresivă scurt mesaj audiat
S4 Reproducerea unor mesaje scurte
S5 Adaptarea mesajului la partener în
situaţia de comunicare dialogată
3. Dezvoltarea capacităţii de sinteză a S6 Recitarea expresivă a unor poezii
cunoştintelor acumulate la alte S7 Dramatizarea unor texte literare
dicipline şi utilizarea lor în cadrul studiate sau citite
orelor de teatru
S8 Interpretarea unor piese muzicale în
cadrul scenetelor
4. Cunoaşterea formelor de teatru S9 Recunoaşterea formelor de teatru
specifice poporului nostru, înţelegerea specifice poporului nostru
unui spectacol de teatru S10 Cunoaşterea unor elemente de istorie a
teatrului romanesc
S11 Înţelegerea şi explicarea mesajului
transmis printr-un spectaacol de
teatru
5. Dezvoltarea spiritului de echipă S12 Realizarea elementelor de recuzită
S13 Aplicarea regulilor stabilite în
desfăşurarea întrecerilor pe grupe de
lucru

V. MODALITĂŢI DE EVALUARE

Probe orale :

• susţinerea unui dialog pe o temă dată;

• exerciţii de dicţie;

• concursuri „Cel mai bun recitator”, „Ghiceşte personajul, autorul,

opera!”

Probe scrise:

• teme pentru acasă;

• descrierea costumului şi a celorlalte materiale de recuzită necesare;

• descrierea unui personaj.

Probe practice :

• memorarea şi reproducerea unui rol în cadrul unei reprezentaţii teatrale

cu public;

• organizarea concursului de teatru “Atenţie, se joacă teatru!”

Observarea sistematică a elevilor;

Portofoliu cu toate fişele de lucru;

Autoevaluarea;

Concursuri şcolare;

Serbări şcolare;

Expoziţii cu lucrările realizate pe parcursul derulării programului de opţional;


Spectacole organizate de comunitate.

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ORIENTATIVĂ


Semestrul I – II 2010 / 2011

NR. UNITĂŢI DE OB. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE NR. SĂPT.


CR ÎNVĂŢARE REF OR
T . E
1. Formarea 1.4 Comunicarea orală 3 I-III
capacităţii 1.5 Comunicare.Componentele
1.6 comunicării dialogate
de Factorii perturbatori ai comunicării
comunicare: Formularea mesajului
Propoziţia.Intonarea propoziţiilor
Dialogul.Construirea de dialoguri în
situaţii concrete(în familie, la şcoală,în
mijloacele de transport, la teatru)

2. Lumea 2.1 Vizionarea de spectacole, proiecţii, etc 2 IV-V


3.2 Vizitarea şi cunoaşterea unei instituţii
specializate
teatrului: Întâlniri cu actori, autori de piese
pentru copii
Drumeţie – la Teatrul de Nord Satu
Mare
3. Confecţionar 2.1 Crearea şi cofecţionarea decorurilor 2 VI-VII
ea recuzitei: 2.2 Adaptarea costumelor la piesele de
3.2 teatru studiate

4. Noţiuni de 1.1 Mişcare scenică: mişcare scenică cu şi 6 VIII-


artă 1.2 fără paravan XIII
1.3 Vorbire scenică: exerciţii de dicţie,
dramatică: 1.5 respiraţie, expresivitate
„A sosit Atenţie scenică: corelarea cu
iarna” partenerii
„Spectacol Serbare de Crăciun cu invitaţi – prima
de Crăciun” ieşire în faţa publicului
Colinde şi cântece despre iarnă;
5. Dramaturgie 2.4 Jocuri de rol, jocuri de creaţie 2 XIV-
creatoare: 3.2 Improvizaţie, mimică, pantomimă XV
Monologuri/dialoguri pornind de la o
„Datini şi temă(personaj) dată
obiceiuri” Concursuri
6. Realizarea 2.1 Lectura pe roluri, analiza personajelor 2 XVI-
momentelor 2.4 Repetiţii “de text”, “de mişcare” XVII
Punerea în scenă a momentelor
artistice: artistice
„Carnavalul Cântece despre plante şi animale;
copiilor” Spectacole cu invitaţi
Concursuri
7. Cântece 3.4 Cântece de primăvară; 5 I-V
potrivite Cântece închinate mamei
Cântece despre flori;
piselor de Expoziţie cu lucrări pentru mama
teatru:
„Mamă,
pentru tine”
8. Reprezentar 2.3 Interpretarea unui rol în cadrul unor 4 VI-IX
ea teatrală: 2.4 piese de teatru
3.4 Confecţionarea unor măşti
„Hora Cântece despre plante şi animale;
primăverii” Punerea în scenă a tradiţiilor pascale
„Albinuţa Realizarea decorului de către elevi
leneşă” Expoziţie cu lucrări de primăvară

9. Elemente de 1.4 Interpretarea unui rol în cadrul unor 3 X-XII


regie 2.4 piese de teatru
Jocuri de rol (pe teme diverse) ;
tehnică – ne Recitări de poezii, fabule;
pregătim de 1 Iunie:
Montarea decorurilor
„Florile Stabilirea fondului muzical
prieteniei” Realizarea decorului de către elevi
Cântece despre copilărie

10. Participare la 3.3 Exerciţii de memorare şi recitare 1 XIII


concursul: „În 3.4 expresivă montarea decorurilor
lumea 3.2 Stabilirea fondului muzical
Realizarea unor decoruri simple
poveştilor”

11. Evaluarea 1.4 Exerciţii de memorare şi recitare 4 XIV-


programului 2.4 expresivă XVII
Interpretarea unui rol în cadrul unor
desfăşurat: piese de teatru
„Sfârşit de Stabilirea fondului muzical
an şcolar” Realizarea unor decoruri simple
Verificarea replicilor interpretate
(spiritul critic şi autocritic).
Spectacol de amploare.