Sunteți pe pagina 1din 15

ORTOGRAFIA, ORTOEPIA SI PUNCTUATIA PRIN JOC

1. ARIA CURRICULARA: LIMBA SI COMUNICARE


2. NIVELUL LA CARE SE PREDA: CLASA A IV-A
3. NUMARUL DE ORE ANUAL : 34 ORE
4. RITMICITATE : 1 ORA SAPTAMANAL
5. DURATA MODULULUI : UN AN SCOLAR
6. ARGUMENTAREA ALEGERII TEMEI :
-Inca din primele clase elevii pot invata sa scrie corect
-Clasificandu-si deosebirile dintre diferitele situatii de scriere si pronuntie, ortografia nu va mai fi o
problema pentru elevi, iar dictarile vor fi o adevarat bucurie pentru acestia
7. OBIECTIVE CADRU :
I Dezvoltarea capacitatii de aplicare a regulilor de pronumtie corecta a cuvintelor.
II Dezvoltarea capacitatii de utilizarecorecta a punctuatiei si ortografiei in scriere

OB.
CADRU

OBIECTIVE DE REFERINTA

EXEMPLE DE ACTIVITATI DE INVATARE

1 Sa pronunte clar si corect cuvintele dintr-un


-exerciti de dictie si ortoepie
enunt utilizand intonatia adecvata imposa de semnele -jocuri de cuvinte
de punctuatie
-framantari de cuvinte
-exercitii de rostire corecta acuvintelor cu probleme de
accentuare
-exercitii de reglare a intonatiei, a tonului si a vitezei
proprii de vorbire
2. Sa sesizeze corectitudinea gramaticala aunui
enunt oral

-exercitii de realzare a acordurilor gramaticale


-jocuri de ordonare logiva a cuvintelor in propoziti
-alcatuiri de propozitt cu structuri gramaticale date

3.Sa distinga vocalele,consoanele si silabele


dintr-un cuvant dat

-jocuri de identificare a vocalelor, consoanelor, silabelor


dintr-un cuvanrt dat
-exercitii de identificare a grupurilor de sunete
-jocuri de completare a silabelor si a cuvintelor
-rebus

4.Sa distinga cuvintele si sensul lor intr-un


enunt.

-exercitii si jocuri de delimitare a cuvintelor dintr-o


propozitie data
-exercitii de formare si de completare a cuvintelor dupa un
criteriu dat
-rebus
2

II

1. Sa aplice in mod constient regulile de


ortografie si punctuatie, sa scrie lizibil si ingrijit

2. Sa foloseasca formele flexionare ale partilor


de vorbire

-copieri, transcrieri, dictari, autodictari


-exercitii de scriere corecta a ortogramelor,
corectareacuvintelor scrise gresit
-jocuri si concursuri
-exercitii de analiza si apreciere
-exercitii si jocuri de realizare a acordurilor gramaticale
-exercitii de construire a unor propozitii si texte
-jocuri de completare a unor texte lacunare
-jocuri si concursuri pe o tema data

PLANIFICARE CALENDARISTICA

Nr. UNITATI DE
Crt. INVATARE
1

Fonetica si probleme
de ortografie si ortoepie

Scrierea cu
majuscule; scrierea unor
litere si grupuri de litere

Normele despartirii
cuvintelor in silabe

OB.
DE.
REF.

CONTINUTURI

1.1
1.2
1.3
1.4
2.2

Propozitia,cuvantul, silaba,
sunetul si litera

1.1
1.2
2.1
2.2

Scriere literelor : si ,
x , m inainte de b sau
n , nn , i , ii , iii
Grupuri de litere : ce , ci ,
ge , gi , che , chi ,
ghe , ghi , ea , ia ,
oa , ua , ie , ee , etc
Despartirea cuvintelor in silabe
(cuvinte simple si cuvinte
compuse)

1.3
2.1

Ortograme
2.1
Scrierea unor cuvimte 2.2
dificile

NR.
ORE

Recunoasterea si scrierea
ortogramelor

SAPTAMANA

OBSERVATII

I
II
II
IV
V
VI
VII
VII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII

14
XXXI

Punctuatia

2.1
2.2

Recunoasterea si scrierea corecta a


semnelor de punctuatie

XXII
XXXIII
XXXIV

Bibliografie selectiva :
1.
2.
3.
4.
5.

Gramatica practica pentru ciclul primar, Ed. Coresi,Bucuresti, 1998


Carte de ortografie pentru clasele I-IV , Ed. A.B.C. ,1995
Comunicare-Culegere de exercitii pentru clasele I-IV, Ed. Aramis 1998
Limba romana in scoala primara ,ed. Didactica nova Craiova 1999
Ortografie exercitii pt. clasele I-IV-autor : Mircea Penes, carte-caiet auxiliary pentru elevi

UNITATEA DE INVATARE : 1 Fonetica si probleme de ortografie si ortoepie


NR. DE ORE ALOCATE : 6 ore
SAPTAMANA : I-VI
Continuturi
(detalieri)
1 Propozitia

Ob.de
Ref.

Cuvantul

1.1

Silaba

1.2

Sunetul si
Litera

1.3
1.4
2.2
2.1

Exercitii

Evaluare

Activitati de invatare
-jocuri pentru pronuntarea/accentuarea
corecta a cuvintelor
-exercitii de dictie
- framantari de cuvinte
-exerciti de reglare a intonatiei, a
tonului si a vitezei proprii de vorbire
-jocuri de ordonare logica a cuvintelor
in propozitie
-jocuri de completare a silabelor sau a
cuvintelor
-completarea de rebusuri
-jocuri pentru verificarea/corectarea
formarii pluralului
-exercitii de analiza si apreciere

Resurse
Carte de ortografie activitate frontala
Jocuri :
Cine stie mai multe
cuvinte cu____
Repeta vocala
Rebus
Jocuri de
combinare /modificar e a
silabelor unui cuvant
Joc : Cuvinte in acest
cuvant
Acelasi sunet/ litera la
inceputul fiecarui cuvant
din propozitie
eu scriu una / tu scri
multe
-jocuri de formare de
cuvinte

Evaluare

Nr.
ore
1

Sapt
I

II

III

IV

VI

jocul din clasa

Tema de lucru
in casa

autoevaluare

UNITATEA DE INVATARE : 2. Scrierea cu majuscula ; scrieraa unor litere si grupuri de litere


NR. DE ORE ALOCATE : 7 ore
SAPTAMANA: VII-XIII
Continuturi
(detalieri)
2 Initiala
majuscule

Scrierea literelor
/,x,m
Inainte de p
sau b

Scriere
cuvintelor cu
nn , i ,
ii , iii

Ob.de
Ref.
Activitati de invatare
2.1
-exercitii de subliniere acuvintelor care
se scriu cu initiala majuscula
2.2
-exercitii de completare a propozitiilor
cu cuvinte potrivite
-exercitii de ordonare a cuvintelor in
propozitii
-copieri, transcrieri , dictari
2.1
2.2

1.1
1.2
2.1

-completarea literelor scoase din


cuvinte
-formare de cuvinte cu numar crescator
de silabe
-exercitii de modificare a formei
cuvintelor pentru a obtine cuvinte cu
literele : si
-exercitii de dictie si ortoepie
-jocori de cuvinte
-framantari de cuvinte
-jocuri de sesizare a structurilor

Resurse
-activitate frontala,pe
perechi, in grup
-concursuri

Evaluare
Tema de lucru
in clasa

Nr. Sapt
ore
1
VII

Observarea
sistematica a
elevilor
Carte de ortografie
-activitate frontala, pe
perechi, in grup, jocuri
adecvate

Carte de ortografie
activitate frontala, pe
perechi, in grup, jocuri
adecvate

Tema de lucru
in clasa

VIII

IX

Tema de lucru
in clasa

Scrierea
cuvintelor ce
contin grupurile
de litere: ce,ci,
ge,gi,che,chi,ghe
,
ghi,ea,ia,ua,ie,ee
etc
Evaluare

1.1
1.2
2.1
2.2

gramaticale corecte sau incorecte in


fluxull vorbirii

-concursuri

-exercitii de scriere corecta


-copieri,transcrieri,dictari,autodictari
-jocuri / rebusuri
-jocuri de completare a unor texte
lacunare

-activitate individuala pe
suport
Carte de ortografie
Culegere de exercitii
pentru clasele I-IV
-activitate
frontala,individuala

-dictari,autodictari
-activitate
-exercitii / jocuri de pronuntie si scriere frontala,individuala
a literelor si grupurilor de litere in
-jocuri
cuvinte si propozitii

Observarea
sistematica a
elevilor

X
XI
XII

Proba orela/
scrisa
autoevaluare

XIII

UNITATEA DE INVATARE : 3.Normele despartirii cuvintelor in silabe


4. Ortograme. Scrierea unor cuvinte mai dificile
NR. DE ORE ALOCATE : 3. 4 ore
4. 13 ore
SAPTAMANA: 3. XIV-XVII
Continuturi
(detalieri)
3.Despartirea in
silabe a
cuvintelor
simple si
compuse

Ob.de
Ref.
1.1
12
1.3
1.4

Evaluare
4. Scrierea
ortogramelor
sa/s-a, sau/sau, sai/ sa-i

1.1
1.2
2.1
2.2

4. XVIII-XXX

Activitati de invatare

Resurse

Evaluare

-exercitii de dictie si ortoepie


-antrenament de corectare a pronuntiei
-jocuru de identificare a
consoanelor,vocalelor si a silabelor dintrun cuvant dat
-jocuri de completare a silabelor
-rebusuri
-exercitii de reglare a intonatiei
-exercit-joc csre vizeaza despartirea in
silabe a cuvintelor
-exercitii de dictie si ortoepie
-exercitii jocuri de reglare a intonatiei, a
tonului si a vitezei proprii de vorbire
-exercitii de scriere corecta a
ortogramelor
-jocuri de completare a unor texte
lacunare

activitate frontala, pe
perechi, in grup
Carte de ortografie

-initiala
-continua
Tema de lucru
in clasa

activitate frontala, pe
perechi, in grup, jocuri
adecvate
Carte de ortografie

Tema de lucru
in clasa
Observarea
sistematica a
elevilor
Autoevaluarea

Nr.
ore
3

1
1

Sapt
XIV
XV
XVI

XV
XVI

10

Scrierea
ortogramelor
neam/ne-am,
na/n-a, nai/n-ai

1.1
1.2
2.1
2.2

-transcriere, dictare, autodictare


-exercitii de analiza si apreciere
-exercitii de dictie si ortoepie
-exercitii de scriere corecta a
ortogramelor

activitate frontala, pe
Tema de lucru
perechi, in grup
in clasa
Ortografie exercitii pt. Autoevaluarea
clasele I-IV

XVII

Scrierea
ortogramelor
la/l-a, al/a-l,
ia/i-a, nas/n-as

1.1
1.2
2.1
2.2

-jocuri de completare a unor texte


lacunare
-transcriere, dictare, autodictare
-corectare cuvintelor scrise gresit
exercitii de analiza si apreciere

-activitate
frontala,individuala
Carte de ortografie

Tema de lucru
in clasa
Autoevaluarea

XVIII

Scrierea
ortogramelor :a
ti/a-ti, ca/c-a,
cai/c-ai

1.1
1.2
2.1
2.2

-exercitii de dictie si ortoepie


-exerciti-jocuri de realizare a acordurilor
gramaticale
-exercitii-jocuri de construire a unor
ortograme date
-exercitii de scriere corecta a
ortogramelor
-jocuri de completare a unor texte
lacunare

-activitate
frontala,individuala
Carte de ortografie

Tema de lucru
in clasa
Observarea
sistematica a
elevilor

XIX

Scrierea
ortogramelor:
cai/ca-I, cam/cam, car/c-ar

1.1
1.2
2.1
2.2

-exercitii de dictie si ortoepie


-jocuri de cuvinte
-exerciti-jocuri de realizare a acordurilor
gramaticale
--jocuri de completare a unor texte
lacunare

activitate frontala, pe
perechi, in grup
Carte de ortografie

Tema de lucru
in clasa
Autoevaluarea

XX

11

-transcriere, dictare, autodictare


Evaluare

1.1
1.2
2.1
2.2

-exercitii de dictie si ortoepie


-exerciti-jocuri de realizare a acordurilor
gramaticale
-alcatuirea de propozitii cu structuri
gramaticale date
-exerciti-jocuri de formare si completare
a propozitiilor cu ortogramele invatate

-activitate individuale

Proba orala si
scrisa

XXI

Scrierea
ortogramelor :c
as/c-as,
cea/ce-a,ceai/ceai, cei/ce-I,
cel/ce-l, car/car, deal/de-al

1.1
1.4
2.1
2.2

-exercitii-jocuri care vizeaza pronuntia si


scrierea corecta a ortogramelor
-dictati, autodictari
-jocuri de completare a unor texte
lacunare

activitate
frontala,individuala
Ortografie exercitii pt.
clasele I-IV

Tema de lucru
in clasa
Autoevaluarea

XXII
XXIII

Scrierea
ortogramelor:
dune/du-ne,
iar/i-ar, iau/i-au,
las/l-as, lor/l-or,
mai/m-ai,
mia/mi-a, noi/noi

1.1
1.3
2.1
2..2

-exercitii de dictie si ortoepie


-exercitii-jocuri de delimitare a
cuvintelor dintr-o propozitie data
exercitii de scriere corecta a
ortogramelor
-transcriere, dictare, autodictare
-jocuri de completare a unor texte
lacunare
-exercitii de analiza si apreciere

activitate
frontala,individuala
Carte de ortografie

Observarea
sistematica a
elevilor
Autoevaluarea

XXIV
XXV

12

-exercitii cu itemi obiectivi


Scrierea
ortogramelor:
nor/n-or, sar/sar, tie/ti-e, va/va:

1.1
1.3
2.1
2..2

-exercitii-jocuri care vizeaza pronuntia si


scrierea corecta a ortogramelor
-jocuri de completare a silabelor si a
cuvintelor
-exercitii de scriere corecta a
ortogramelor
-transcriere, dictare, autodictare
-exercitii de analiza si apreciere
-exercitii-jocuri de construire a unor
propozitii si texte

activitate
frontala,individuala
Ortografie exercitii pt.
clasele I-IV

Scrierea
cuvintelor :
aceea, aceia,
aceeasi, aceiasi,
odata/ o data,
altadata/alta
data, numai/nu
mai, altfel/alt
fel. dupa/de pe,
casa/ca sa

1.1
1.2
2.1
2.2

-framantari de cuvinte
-exercitii de dictie
-exercitii de pronuntie corecta a
cuvintelor cu probleme de accentuare
exercitii de scriere corecta a
ortogramelor, itemi cu alegere duala
-transcriere, dictare, autodictare
-jocuri de completare a unor texte
lacunare

-activitate
frontala,individuala
Ortografie exercitii pt.
clasele I-IV

Tema de lucru
in clasa
Autoevaluarea

Tema de lucru
in clasa
Autoevaluarea

XXVI

XXVIII
XXIX

13

Evaluare

1.1
1.2
2.1
2.2

-exercitii de dictie si ortoepie


-exercitii jocuri de sesizare intuitiva a
structurilor gramaticale corecte sau
incorecte in cursul vorbirii
-alcatuirea de propozitii cu structuri
gramaticale date
-exercitii de scriere a cuvintelor dificile
-transcriere, dictare, autodictare
- jocuri de completare a unor texte
lacunare
-jocuri si concursuri
-exercitii de pronuntie corecta a
cuvintelor cu probleme de accentuare
- dictare
-rebusuri
-completarea unor texte lecunare

activitate individuala
pe suport scris

Proba scrisa

XXX

14

+UNITATEA DE INVATARE : 5. Punctuatia


NR. DE ORE ALOCATE :4 ore
SAPTAMANA: XXXI- XXIV
Continuturi
(detalieri)

Ob.de Activitati de invatare


Ref

Resurse

Evaluare

Nr.
ore

Sapt

5. Semnele de
punctuatie
(punct , semnul
exclamarii ,
semnul
intrebarii, doua
puncte,
ghilimele, linia
de dialog)

1.1
2.1
2.2

-exerciti de reglare a tonului , ai


ntonatiei si a vitezei proprii de
vorbire
-exercitii-jocuri de utilizare corecta
a semnelor de punctuatie
-exercitii de construire a unor
propozitii care necesita folosirea
corecta a semnelor de punctuatie
-transcriere, dictare, autodictare
-exercitii de analiza si apreciere
-jocuri si concursuri

activitate
frontala,individuala
Ortografie exercitii pt.
clasele I-IV

Tema de lucru
in clasa
Autoevaluarea
Observarea
sistematica a
elevilor

XXXI
XXXII
XXXIII

Evaluare

2.1
2.2

-exercitii-jocuri care vizeaza


folosirea corecta a semnelor de
punctuatie

-activitate individuala

Proba scrisa

XXXIV

15

S-ar putea să vă placă și